Bản sao kê tất cả giao dịch qua tài khoản nhận và gửi tiền ủng hộ

[Enter Post Title Here]

Top of Form

Ngày giao dịch Số tham chiếu Trạng thái (+/-) Số tiền Mô tả
11/04/2012 VNCK – 0009445

+

400,000.00

IBVCB.1104120967075001.ung ho bua com co thit cho tre em Suoi Giang(lan 6,7)
11/04/2012 VNCK – 0001115

+

100,000.00

IBVCB.1104120035017001.Ung ho Chuong trinh "Com co thit"
11/04/2012 6148 – 0005502

+

300,000.00

FTF.CN:9704366801681824014.FrAcc:0021001288793 .ToAcc:0011004025430
11/04/2012 M621 – 0000037

34,827,500.00

ho tro tien an cho 145 Hs mam non thao chu phin huyen simacai-lao cai.nhh nnptnt cn huyen bac ha tinh lao cai
10/04/2012 VNCK – 0088586

+

1,000,000.00

IBVCB.1004120595907002.Ung ho qui com thit
10/04/2012 VNCK – 0077487

+

300,000.00

IBVCB.1004120971267002.Ban Duc Minh ung ho quy com co thit
10/04/2012 A782 – 0009160

+

190,107.00

FTF.CN:9704366800401126015.FrAcc:0011000450108 .ToAcc:0011004025430
10/04/2012 D297 – 0006026

6,011,000.00

/Ref:PIB120409004F3A{//}nno VIET NAM HUYEN HOANG SU PHI TINH HA GIANG.BO SUNG VAO SO TAM U NG MUA TRANG THIET BI,ONG DAN NUOC CHO MAM NON THEN CHU PHIN HOANG SU PHI D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
09/04/2012 VNCK – 0071407

+

500,000.00

IBVCB.0904120732545001.Aquarius gop thang 4
09/04/2012 VNCK – 0070773

+

2,500,000.00

IBVCB.0904120986085001.Gia dinh chau Bong – Choe ung ho
09/04/2012 0595 – 0006572

14,571,000.00

/Ref:PIB120409004EEJ{//}nhno HUYEN HOANG SU PHI TINH HA GIANG ., HO TRO TIEN AN CHO 52 HS MAM NON THANG TIN HOANG SU PHI TU 21.3 DEN HET THANG 5 D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
09/04/2012 S966 – 0000070

+

1,000,000.00

NGUYEN THI MAC THUY NT//CTRINH COM THIT GD TIEN MAT
09/04/2012 B247 – 0006049

10,691,000.00

/Ref:PIB120407004CX6{//}HO TRO TIEN AN THANG5 CHO MAM NON PO LO HOANG SU PHI D.Vi CHUYEN:T RAN DANG TUAN , nh huong: NGAN HANG NONG NGHIEP VA PTNT VIET NAM HUYEN HOANG SU PHI TINH HA GIANG
09/04/2012 B247 – 0006046

15,851,000.00

/Ref:PIB120406004CW6{//}HO TRO TIEN AN TH5 CHO MAM NON TA GIA KHAU MUONG KHUONG D.Vi CHUYE N:TRAN DANG TUAN , nh huong: NGAN HANG NONG NGHIEP VA PTNT VIET NAM HUYEN MUONG KHUONG TINH LAO CAI
09/04/2012 J633 – 0007000

+

3,200,000.00

Sender:01311001.DD:090412.SHGD:10000898.BO: HOANG THU PHUONG.P KTML VTNET UNG HO COM CO TH IT
09/04/2012 4843 – 0006137

16,251,000.00

/Ref:PIB120407004CX4{//}ben bank:no huyen muong khuong tinh lao cai.HO TRO TIEN AN THANG5 VA 400.000 CON THIEU CUA THANG4 CHO MAM NON TA NGAI CHO D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
09/04/2012 4843 – 0006136

13,091,000.00

/Ref:PIB120407004CX3{//}ben bank:no huyen muong khuong tinh lao cai.HO TRO TIEN AN THANG 5 CHO MAM NON NAM CHAY MUONG KHUONG D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
09/04/2012 4843 – 0006072

27,131,000.00

/Ref:PIB120406004CW4{//}ben bank:no huyen bat xat tinh lao cai.HO TRO TIEN AN THANG 5 CHO MAM NON TRINH TUONG BAT XAT LAO CAI D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
09/04/2012 M071 – 0002581

+

500,000.00

FTF.CN:5264180350936035 .FrAcc:0021000864419 .ToAcc:0011004025430
09/04/2012 7491 – 0000085

+

10,000,000.00

PHAM NGOC TIEN NOP – ANH NGUYEN TIEN THANG CT HDQT VA MAI VAN HUY TGD CTCP TM DAU KHI NAM SONG HAU TANG CT COM THIT GD TIEN MAT
09/04/2012 7491 – 0000084

+

13,000,000.00

PHAM NGOC TIEN NOP – NHA BAO LE PHUONG DUNG TANG GANH HANG XEN MUA BANK KEO CHO TRE MIEN N UI GD TIEN MAT
08/04/2012 5574 – 0005268

+

500,000.00

FTF.CN:9704366801093544010.FrAcc:0031000125631 .ToAcc:0011004025430
07/04/2012 VNCK – 0044761

+

200,000.00

IBVCB.0704120357129002.Hue Nam chuyen
07/04/2012 VNCK – 0038116

+

2,000,000.00

IBVCB.0704120842865001.Hanh Pham ung ho quy "Com co thit" T4.2012
07/04/2012 VNCK – 0039883

+

500,000.00

IBVCB.0704120593641001.Ung ho chuong trinh com co thit cho cac be vung cao
07/04/2012 F199 – 0008050

+

300,000.00

FTF.CN:9704366800769648014.FrAcc:0181000472558 .ToAcc:0011004025430
06/04/2012 V412 – 0000058

+

10,000,000.00

nguyen thi tuyen nt vao tk anhtuan GD TIEN MAT
06/04/2012 VNCK – 0033909

18,180,000.00

IBVCB.0604120646075004.HO TRO TIEN AN TU 15.4 DEN HET THANG 5 CHO MAM NON CAO SON MUONG KHUONG
06/04/2012 VNCK – 0029948

+

100,000.00

IBVCB.0604120300791001.Hai be Ha Dang – Ha An dong quy Suoi Giang thang 4/2012
06/04/2012 VNCK – 0022975

+

240,000.00

IBVCB.0604120564509001.Gia dinh Minh Ha 109 Tran Phu Hai Duong ung ho thang 3/2012
05/04/2012 J633 – 0006487

+

200,000.00

Sender:01310001.DD:050412.SHGD:10000901.BO: NGUYEN TUAN ANH.TUAN MINH VA TUAN DUY UNG HO CACBAN VUNG CAO
05/04/2012 J633 – 0006006

+

500,000.00

Sender:01311001.DD:050412.SHGD:10000482.BO: LE XUAN LOI.UNG HO CHUONG TRINH COM THIT TRE EM VUNG CAO
05/04/2012 0595 – 0006172

24,811,000.00

/Ref:PIB120405004A39{//}HO TRO TIEN AN TU 20.4 DEN HET THANG 5 CHO HS MAM NON NUA NGAM 1 D .Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
05/04/2012 U948 – 0000112

+

500,000.00

TRAN THI THANH THIEN CT CUU TRO GD TIEN MAT
05/04/2012 J633 – 0007033

+

200,000.00

Sender:01310001.DD:050412.SHGD:10000960.BO: BUI HOANG ANH.HAI CHAU VI ANH VIET ANH UNG HO THAN G 4
05/04/2012 J633 – 0006967

+

200,000.00

Sender:01310001.DD:050412.SHGD:10001040.BO: PHAM TRUNG DUNG.PHAM NGOC LINH MAU GIAO PP GUIC AC BAN NHO VUNG CAO TAY BAC
05/04/2012 6158 – 0004751

+

300,000.00

FTF.CN:9704366801731400013.FrAcc:0451001281237 .ToAcc:0011004025430
05/04/2012 4H69 – 0006211

20,531,000.00

/Ref:PIB120405004A3X{//}NHH: NGAN HANG NONG NGHIEP VA PTNT HUYEN BAT XAT TINH LAO CAI.HO T RO TIEN AN THANG 5 CHO MAM NON SANG MA SAO D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
05/04/2012 4H69 – 0006158

23,291,000.00

/Ref:PIB120405004A2J{//}HO TRO TIEN AN THANG 5 CHO HS MAM NON SO 2 MUONG NHA D.Vi CHUYEN:T RAN DANG TUAN
05/04/2012 J633 – 0010014

+

500,000.00

Sender:01201013.DD:050412.SHGD:10000143.BO: NGUYEN HONG TRUONG.CHUYEN TIEN UNG HO SUOI GIA NG THANG 04/2012
05/04/2012 M170 – 0006191

27,611,000.00

/Ref:PIB120405004A23{//}HO TRO TIEN AN THANG 5 CHO HS MAM NON MUONG NHA DIEN BIEN D.Vi CHU YEN:TRAN DANG TUAN
05/04/2012 N571 – 0000025

+

2,320,000.00

nguyen phu hien nt GD TIEN MAT
05/04/2012 VNCK – 0096536

+

300,000.00

IBVCB.0504120100781001.Ung ho tre em dan toc mien nui
05/04/2012 VNCK – 0006284

+

130,000.00

IBVCB.0504120545727001.
04/04/2012 VNCK – 0077863

+

1,500,000.00

IBVCB.0404120794459003.Chuyen tien ung ho "Com co thit" tu Nguyen Thi Thanh Hieu
04/04/2012 N506 – 0000054

+

1,000,000.00

BA NGO MINH HA SAI GON CK DEN CHUONG TRINH VI BUA AN CO THIT
04/04/2012 VNCK – 0091508

+

500,000.00

IBVCB.0404120943643001.Chau Binh Nhi & Minh Anh ung ho cac ban nho vung cao – T4/12
04/04/2012 VNCK – 0080717

+

600,000.00

IBVCB.0404120163029001.chau Lan Anh ung ho chuong trinh thang 3,4/2012
04/04/2012 J633 – 0006790

+

600,000.00

Sender:01204010.DD:040412.SHGD:10000460.BO: KHONG HOANG NAM.CU THI THU HONG CHUYEN TIEN
04/04/2012 DD2760 – 0000615

+

1,000,000.00

0000000181000014112D000000000BA NGO MINH HA SG CK DEN CTRINH VI BUA A
04/04/2012 VNCK – 0077375

+

1,000,000.00

IBVCB.0404120364995002.Hanh.Pham chuyen gium JBL(OSFI) ung ho quy com co thit
03/04/2012 4640 – 0006406

+

1,000,000.00

/Ref:PALPMH63761{//}/Ref:PALPMH63761{//}NGUYEN T THAO TT UNG HO ÍCOM THITÍ D.Vi CHUYEN:NGU YEN T THAO
03/04/2012 J633 – 0007928

+

3,000,000.00

Sender:01321001.DD:030412.SHGD:10000054.BO: LE LAN HUONG.GIA DINH CO LE LAN HUONG GUI GANH HANG XEN MANGBUK
03/04/2012 J633 – 0007106

+

100,000.00

Sender:01307001.DD:030412.SHGD:10000140.BO: NGUYEN VAN THUONG.IBUNG HO COM CO THIT
03/04/2012 1887 – 0000053

+

2,000,000.00

trung tam CGCN&HTKT cuc tin hoc bo tai chinh – ung ho chuong trinh ” com co thit” GD TIEN MAT
03/04/2012 VNCK – 0060806

+

200,000.00

IBVCB.0304120072467001.Pham Ha Trung Vietcombank, ung ho chuong trinh Com co thit
03/04/2012 D297 – 0006741

+

500,000.00

/Ref:POR120403081{//}/Ref:POR120403081{//}KHOI NGUYEN UNG HO CHUONG TRINH BUA COM CO THIT CHO HSINH VUNG CAO D.Vi CHUYEN:NGUYEN HO ANH
03/04/2012 VNCK – 0063616

+

300,000.00

IBVCB.0304120597753001.Nhom ban WIT ung ho bua com co thit cho cac em hoc sinh dan toc noi tru trong thoi gian 1 nam lan thu 6 (tu 11/2011)
03/04/2012 E571 – 0000008

+

2,000,000.00

HA LINH – NHAT BAN GUI THEM VAO QUY TU THIEN
03/04/2012 VNCK – 0056324

+

500,000.00

IBVCB.0304120195675001.nho chu mua thit cho cac em
03/04/2012 4517 – 0006165

48,491,000.00

/Ref:PIB1203300044RN{//}HO TRO TIEN AN THANG 4 VA 5 CHO 202 HS DUOI 5 T CUA MAM NON MUONG LOI DIEN BIEN D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
03/04/2012 J633 – 0005624

+

100,000.00

Sender:01310001.DD:030412.SHGD:10000455.BO: NGUYEN PHUONG THAO.TIEN UNG HO THANG 03 CHO CA C BE
03/04/2012 B247 – 0006953

+

4,170,000.00

/Ref:POR120403084{//}/Ref:POR120403084{//}BE MINH TAM CH SEC GUI TIEN UNG HO QUI COM THIT CHO TRE EM VUNG CAO D.Vi CHUYEN:NGUYEN HO ANH
03/04/2012 6816 – 0006269

+

200,000.00

FTF.CN:9704366800510440018.FrAcc:0071001075503 .ToAcc:0011004025430
03/04/2012 VNCK – 0064514

+

200,000.00

IBVCB.0304120319317001.Nho chu mua thit cho cac be
03/04/2012 VNCK – 0064196

+

500,000.00

IBVCB.0304120773673001.Ung ho Com co thit thang 4 – Gia dinh Van Hoang
03/04/2012 J633 – 0007462

+

1,500,000.00

Sender:01302001.DD:030412.SHGD:10003824.BO: NGUYEN THI DIEM HUONG.(RMNO 03121204034726) CO NG DOAN SV TECH HANOI UNG HO QUY II2012 (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
02/04/2012 VNCK – 0039168

+

300,000.00

IBVCB.0204120050757001.Nguyen Thu Ha dt 01686867868 ung ho chuong trinh com co thit thang 4,5,6/2012
02/04/2012 VNCK – 0042032

+

200,000.00

IBVCB.0204120728667001.Nguyen Dinh Nguu SG – Ung ho chuong trinh "Com co thit"
01/04/2012 VSMS – 0317390

8,800.00

VSMS. THU PHI DICH VU SMS CHU DONG THANG 3/2012. SDT: 0984371177. So dien thoai 0984371177
31/03/2012 VNCK – 0025843

34,000,000.00

IBVCB.3103120581291001.CHUYEN GANH HANG XEN DE MUA DO DUNG NAU BEP CHO CAC TRUONG O MUONG KHUONG
31/03/2012 VNCK – 0023165

13,000,000.00

IBVCB.3003120694837002.CHUYEN TIEN CUA GIO THI UNG HO MUA DO DUNG CHO HS BAN MAY HOANG SU PHI HA GIANG
31/03/2012 VNCK – 0022988

+

500,000.00

IBVCB.3003120358549001.Em Nguyen Thi Minh Thu ung ho CT Com co thit, thang 4/2012
30/03/2012 J633 – 0009449

+

300,000.00

Sender:01310001.DD:300312.SHGD:10001901.BO: TRAN NGOC HAN.DONG GOP VAO QUY COMCOTHIT
30/03/2012 VNCK – 0001443

+

200,000.00

IBVCB.3003120875173001.Be Khanh An ung ho chuong tinh com co thit thang 4
30/03/2012 G360 – 0000022

+

2,000,000.00

HAI ANH EM TRUONG GIANG VA TRUC LAM UNG HO GD TIEN MAT
30/03/2012 H810 – 0000056

+

30,437,000.00

“Gio Thi” ung ho: 13.000.000 mua do dung cho “Ban May'”, 17.437.000 cho chtrinh “Com Thit”
30/03/2012 B247 – 0006987

+

500,000.00

/Ref:PALPMH62542{//}/Ref:PALPMH62542{//}ALPMH62542 DAO T L ANH TT SUOI GIANG D.Vi CHUYEN: DAO T L ANH
30/03/2012 S852 – 0001053

+

200,000.00

FTF.CN:9704366800093819018.FrAcc:0071000779462 .ToAcc:0011004025430
29/03/2012 F936 – 0000016

+

1,000,000.00

2 CHI EM M.KHUE +M.CHAU UNG HO HS MIEN NUI GD TIEN MAT
29/03/2012 R340 – 0000041

+

100,000,000.00

tran van huyen lam tu thien GD TIEN MAT
29/03/2012 B339 – 0000976

+

200,000.00

FTF.CN:9704366802494976017.FrAcc:0021001667753 .ToAcc:0011004025430
29/03/2012 B247 – 0006590

+

2,000,000.00

/Ref:POR120329048{//}/Ref:POR120329048{//}CHU THINH LA MOLE (PHAP) UNG HO TRE EM VUNG CAO D.Vi CHUYEN:HO ANH
29/03/2012 VNCK – 0095130

+

3,500,000.00

IBVCB.2903120367899002.Gia dinh chau Bong + Choe ung ho quy COM CO THIT va AO AM
29/03/2012 M621 – 0000003

+

31,740,000.00

IBPS/SE:15204001.DD:270312.SH:10000158.TC:M621.00107.dd 270312 BO:VBA YEN BAI. TRA LAI LEN1H 10001817 NGAY 27.03.2012 DO SAI TEN DVH
29/03/2012 B247 – 0006375

13,091,000.00

/Ref:PIB12032900425P{//}HO TRO TIEN AN THANG 4 CHO 109 HS DUOI 5 T CUA MAM NON NAM CHAY MU ONG KHUONG LAO CAI D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN , nh huong:NHNN VA PTNT HUYEN MUONG KHUONG TINH LAO CAI
29/03/2012 B247 – 0006349

15,851,000.00

/Ref:PIB12032900424D{//}HO TRO TIEN AN THANG 4 CHO 132 HS DUOI 5 T MAM NON TA GIA KHAU MUO NG KHUONG D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN , nh huong: NHNN VA PTNT VN HUYEN MUONG KHUONG TINH LAO CAI
29/03/2012 D297 – 0006360

+

1,000,000.00

/Ref:POR120329047{//}/Ref:POR120329047{//}MARTINE VENET SAINT AYGULF (PHAP) UNG HO TRE EM VUNG CAO D.Vi CHUYEN:HO ANH
29/03/2012 D297 – 0006336

10,691,000.00

/Ref:PIB120329004292{//}NGAN HANG NONG NGHIEP VA PTNT HUYEN HOANG SU PHI TINH HA GIANG.HO TRO TIEN AN THANG 4 CHO 89 HS MAM NON PO LO HOANG SU PHI HA GIANG D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
29/03/2012 VNCK – 0082851

+

300,000.00

IBVCB.2903120757283001.Ung ho du an Com co thit
29/03/2012 J633 – 0010105

+

200,000.00

Sender:01359001.DD:290312.SHGD:10000195.BO: TRUONG THI LY.BCIN FT1208901025 UNG HO DU AN SUOI GIANG THANG 3 VA 4 NAM 2012
29/03/2012 M170 – 0006196

31,751,000.00

/Ref:PIB120329004228{//}NHH: NNo HUYEN YEN BINH TINH YEN BAI.HO TRO TIEN AN TU 15.3 DEN 30 .5 CHO 107 HS DUOI 5 T CUA MAM NON TA THANG MUONG KHUONG D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
29/03/2012 0595 – 0006569

+

1,000,000.00

/Ref:POR120329046{//}/Ref:POR120329046{//}NICOLE LOZOTTE DE BANES CHAMPROND (PHAP) UNG HO TRE EM VUNG CAO D.Vi CHUYEN:HO ANH
29/03/2012 B247 – 0006524

15,491,000.00

/Ref:PIB12032900427C{//}TIEN AN THANG 4 CHO 132 HS DUOI 5 T MAM NON TA NGAI CHO MUONG KHUO NG LAO CAI D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN , nh huong: NHNN VA PTNT HUYEN MUONG KHUONG TINH LAO CAI
29/03/2012 VNCK – 0095786

+

100,000.00

IBVCB.2903120068967001.Chau Nguyen Minh Phong, ngo 130 Doc Ngu, quan Ba Dinh, gui tien ung ho thang 3/2012
29/03/2012 VNCK – 0089106

+

200,000.00

IBVCB.2903120139173001.KM ung ho Com co thit
29/03/2012 VNCK – 0081100

+

20,000,000.00

IBVCB.2903120828651001.Nhom nguoi Viet o Madison, USA
29/03/2012 C263 – 0006394

5,371,000.00

/Ref:PIB12032900426E{//}NHH: NNGHIEP HUYEN MUONG KHUONG LAO CAI. HO TRO MUA DO DUNG NAU BE P (DA TU MUA,PHAN CHUA MUA GHX SE MUA) CHO MN NAM CHAY MUONG KHUONG LAO CAI) D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
28/03/2012 VNCK – 0067067

+

1,000,000.00

IBVCB.2803120865043001.
28/03/2012 VNCK – 0078058

+

200,000.00

IBVCB.2803120995673006.Ung ho chuong trinh "Com co thit"
28/03/2012 C165 – 0000028

+

300,000.00

NGUYEN THI KIM HONG CHUYEN TIEN SUOI GIANG GD TIEN MAT
28/03/2012 C263 – 0006387

26,891,000.00

/Ref:PIB1203280040R6{//}HO TRO TIEN AN THANG 4 VA 5 CHO 112 HS DUOI 5 TUOI CUA MAM NON NUA NGAM SO 2 DIEN BIEN. D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
29/03/2012 0589 – 0003285

+

8,204,085.00

//Ref:CT0003112039M003{//}VAL:120328SGD500, /33B:SGD500, /Tlx:211203281339 /Pmnt:Donation for Rice with Meat project /71A:OUR /B.O:/5207130351NGUYEN THU HUONG102 SIMEI ST 106-922SINGAPORE 520102 /F.O:/011004025430TRAN DANG TUAN198 TRAN Q
28/03/2012 VNCK – 0067031

+

200,000.00

IBVCB.2803120095043001.Le Thu Ha ung ho Com Co Thit
28/03/2012 VNCK – 0078310

+

200,000.00

IBVCB.2803120044089001.Khanh Thu VT ung ho chuong trinh Com Co Thit
28/03/2012 4843 – 0006435

20,531,000.00

/Ref:PIB1203280040RV{//}ben bank:no huyen bat xat tinh lao cai.HO TRO TIEN AN THANG 4 CHO 171 HS DUOI 5 T CUA MAM NON SANG MA SAO. D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
28/03/2012 J633 – 0009683

+

200,000.00

Sender:01310001.DD:280312.SHGD:10002008.BO: NGUYEN QUANG CHIEN.UNG HO BUA COM CO THIT THAN G04 (SO 70 TRONG DS UNG HOTHUONG XUYEN)
28/03/2012 4640 – 0006531

23,291,000.00

/Ref:PIB1203280040Q3{//}HO TRO TIEN AN THANG 4 CHO 194 HS DUOI 5 TUOI CUA MAM NON SO 2 MU ONG NHA DIEN BIEN D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
28/03/2012 B247 – 0006489

27,611,000.00

/Ref:PIB1203280040P5{//}HO TRO TIEN AN THANG 4 CHO 230 HS DUOI 5 TUOI CUA MAM MON MUONG NH A DIEN BIEN D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN , NH HUONG: NH TMCP CONG THUONG VN TINH DIEN BIEN
28/03/2012 R317 – 0009619

+

1,000,000.00

FTF.CN:9704366805426642011.FrAcc:0301000298872 .ToAcc:0011004025430
27/03/2012 VNCK – 0048440

+

500,000.00

IBVCB.2703120510501004.Hai chau Khoi va Nguyen ung ho
27/03/2012 VNCK – 0046512

+

200,000.00

IBVCB.2703120757013001.Pham Hong Nhung ung ho chuong trinh com co thit T4/2012
27/03/2012 I798 – 0000053

+

1,000,000.00

LE THUY HANG: UNG HO ” COM CO THIT” GD TIEN MAT
27/03/2012 J633 – 0008813

+

300,000.00

Sender:01307001.DD:270312.SHGD:10000966.BO: NGUYEN HUONG GIANG.IBDONG GOP CHO CHUONG TRINH COM CO THIT.
27/03/2012 P586 – 0000030

+

50,000,000.00

TRAN LE HANG – MAI THANH HAI CHUYEN TIEN ” COM CO THIT” VA UNG HO TRE EM VUNG CAO GD TIEN MAT
27/03/2012 M621 – 0000106

46,311,000.00

45TRIEU TIEN UNG HO TU CANADA CHO GANH HANG XEN,1.3TRIEU TRA TIEN MUA AO VET CHO SANG MA S AO.NHH TECHCOMBANK LONG BIEN
27/03/2012 M621 – 0000105

53,000,000.00

TIEN UNG HO QUA DAU GIA XE DAP CUA LE PHUONG DUNG GUI GHX MUONG KHUONG
27/03/2012 M170 – 0006192

24,971,000.00

/Ref:PIB120326003YGU{//}NNo HUYEN HOANG SU PHI TINH HA GIANG. HO TRO TIEN AN CHO 104 HS DU OI 5 TUOI MAM NON BAN MAY HSP HA GIANG THANG 4 VA 5 .2012 D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
27/03/2012 L333 – 0004396

+

200,000.00

Sender:79307001.DD:270312.SHGD:10001335.BO: PHAM THI KIM YEN. DI VCB HA NOI, UNG HO CT ÍC OM CO THITÍ
27/03/2012 VNCK – 0043851

+

500,000.00

IBVCB.2703120950293001.Tinker Bell gop tien Com co thit T3.2012
27/03/2012 M071 – 0008209

+

200,000.00

FTF.CN:9704366803555993016.FrAcc:0301002830963 .ToAcc:0011004025430
27/03/2012 2109 – 0000074

+

200,000.00

CAO T HAI VAN, UNG HO COM CO THIT GD TIEN MAT
27/03/2012 M461 – 0007238

+

200,000.00

FTF.CN:9704366805328704018.FrAcc:0451000208894 .ToAcc:0011004025430
27/03/2012 0595 – 0006681

+

2,000,000.00

/Ref:PALPMH56123{//}/Ref:PALPMH56123{//}DO T L NHUNG TT TRAN DANG TUAN NHUN G DONG GOP T3, 4 MR. WAI DONG 1TR CH O MANGBUK D.Vi CHUYEN:DO T L NHUNG
27/03/2012 J633 – 0007974

+

2,300,000.00

Sender:01311001.DD:270312.SHGD:10001425.BO: BUI NGOC HUYEN.BUI NGOC HUYEN TAP THE VU THANH TRA UBCKNN
27/03/2012 VNCK – 0056019

+

200,000.00

IBVCB.2703120637083001.Vo chong Khang – Lan gop chut thit cho cac chau
27/03/2012 M621 – 0000108

45,630,500.00

35.700.000D HO TRO TIEN AN TU 15.3 DEN 30.5,HO TRO MUA DO BEP 9.903.000D CHO MAM NON LA PA N TAN
27/03/2012 M621 – 0000107

31,767,500.00

HO TRO TIEN AN CHO MAM NON TA THANG 107 HS TRONG TGIAN 15.3 DEN HET 30.5
27/03/2012 4516 – 0003734

+

2,251,847.00

/VCBFee:1.51(+VAT:0.15)EUR//Ref:03MT120326109000{//}VAL:120327EUR83, /33B:EUR100, /Tlx:211 203271971 /Pmnt:LE BINH NGUYEN / TIEN DAU GIA XECUA NHA VAN PHAM NGOC TIEN/ /71A:SHA /B.O:/HU10103000025032010331004884NGUYEN KIM NHANMOGYORODI UT 17
26/03/2012 D297 – 0006402

+

500,000.00

/Ref:POR120326002{//}/Ref:POR120326002{//}MAI THI TUYET LAN CT UNG HO CT COM CO THIT D.Vi CHUYEN:MAI THI TUYET LAN
26/03/2012 4843 – 0006741

+

300,000.00

/Ref:P12032600082{//}/Ref:P12032600082{//}12032600082 NGUYEN PHUNG HUNG FT1208600029:com c o thit . . D.Vi CHUYEN:NGUYEN PHUNG HUNG
26/03/2012 VNCK – 0033913

+

100,000.00

IBVCB.2603120373965002.ung ho cac chau
26/03/2012 J633 – 0007784

+

4,500,000.00

Sender:01202002.DD:260312.SHGD:10000198.BO: TRAN ANH THU.THE PRESENT UNG HO QUY COM CO THI T
26/03/2012 0830 – 0000077

+

8,600,000.00

PHAM THI QUYNH HOA NT//GIA DINH QUYEN_BINH UNG HO 5.000.000D,PHONG QUAN LY NIEM YET HCM UN G HO 3.600.000D GD TIEN MAT
26/03/2012 B247 – 0006450

32,601,000.00

/Ref:PIB120326003XRG{//}HO TRO MUA THIET BIJ NHA BEP MAM NON MUONG LOI HOA DON 2 D.Vi CHUY EN:TRAN DANG TUAN
26/03/2012 VNCK – 0031581

+

1,000,000.00

IBVCB.2603120164289001.Ung ho Chuong trinh "Com co thit"
26/03/2012 4843 – 0006203

+

1,200,000.00

/Ref:PLN2603.05{//}/Ref:PLN2603.05{//}1402.2970.24.03.12.Gia dinh be Khang gui quy ÍCom co thitÍ D.Vi CHUYEN:NGUYEN THANH GIANG
26/03/2012 9267 – 0000066

+

500,000.00

NGUYEN THUY TRANG UNG HO CHUONG TRINH BUA AN CHO HOC SINH MIEN NUI GD TIEN MAT
26/03/2012 4517 – 0006358

26,361,000.00

/Ref:PIB120325003WYH{//}HO TRO MUA THIET BIJ NHA BEP MAM NON MUONG LOI HOA DON 1 D.Vi CHUY EN:TRAN DANG TUAN
26/03/2012 J633 – 0005708

+

200,000.00

Sender:01204010.DD:260312.SHGD:10000104.BO: THANG THI HIEN.CT
26/03/2012 J633 – 0010500

+

300,000.00

Sender:01207004.DD:260312.SHGD:10000015.BO: NGUYEN DUC HANH.CHUYEN TIEN.
26/03/2012 0G12 – 0000024

+

200,000.00

NGO THI HA THU- SEAN 1B CDNTHN GOP ” COM CO THIT’ GD TIEN MAT
26/03/2012 0G12 – 0000023

+

800,000.00

HONG THU-DINH HUONG GOP ”COM CO THIT” GD TIEN MAT
26/03/2012 0G12 – 0000022

+

800,000.00

NGUYEN THI PHI- NGUYEN TUYET ANH CDNTHN GOP” COM CO THIT” GD TIEN MAT
26/03/2012 0G12 – 0000021

+

800,000.00

PHU HUNG- TIEN QUYET CLBDSNL GOP ”COM CO THIT” GD TIEN MAT GD TIEN MAT
26/03/2012 J633 – 0005740

+

5,000,000.00

Sender:01310001.DD:260312.SHGD:10000517.BO: TRUONG THI HANH.GOP THEM VAO CHO COM CO THIT
26/03/2012 VNCK – 0032376

+

100,000.00

IBVCB.2603120517549002.Nguyen Viet Hung ung ho tre em vung cao
26/03/2012 VNCK – 0041035

+

200,000.00

IBVCB.2603120294539001.Com co thit.Thang 3.
26/03/2012 VNCK – 0028390

+

1,000,000.00

IBVCB.2603120229861002.ung ho ctr com co thit thang 4 &5/2012.Quy Nguyen
26/03/2012 VNCK – 0026776

+

2,000,000.00

IBVCB.2603120613659001.Gia Dinh Room gui ganh hang xen
26/03/2012 M170 – 0006797

+

500,000.00

/Ref:PI0409982{//}/Ref:PI0409982{//}Ung ho quy Com co thit cho tre em mien nui D.Vi CHUYEN :THI THU HUONG NGUYEN
26/03/2012 DD2760 – 0026039

+

46,149.00

0000000181000014112D000000000BA NGO MINH HA SG CK DEN CTRINH VI BUA A
25/03/2012 VNCK – 0020981

+

200,000.00

IBVCB.2503120596043001.me ca chep (SG) thanh toan tien 2 chai tuong ot Muong Khuong, se nhan hang sau
25/03/2012 DD4400 – 0047687

+

235,965.00

Tra lai tien gui
24/03/2012 VNCK – 0009066

+

500,000.00

IBVCB.2403120920791001.1 thanh vien Nha Tu Thien box Lam dep TTVNOL ung ho "Bua com co thit"
24/03/2012 VNCK – 0008649

+

900,000.00

IBVCB.2303120132499002.Nhan-Mh Ung ho Quy Com co Thit
24/03/2012 VNCK – 0008633

+

100,000.00

IBVCB.2303120669011001.Nhan-Khuong Ung ho Quy Com co Thit
24/03/2012 0Y34 – 0336964

+

1,000,000.00

FTF.CN:6868680309271028 .FrAcc:0011000361143 .ToAcc:0011004025430
24/03/2012 VNCK – 0012943

+

2,000,000.00

IBVCB.2403121039185001.Cmeo giup Com co thit
24/03/2012 VNCK – 0010020

+

500,000.00

IBVCB.2403120374731002.NMC UNG HO BUA COM CO THIT T04/12
23/03/2012 VNCK – 0092980

+

1,500,000.00

IBVCB.2303121001739002.Khanh chuyen tien ung ho tu thang 4-thang 8/2012
23/03/2012 VNCK – 0090309

+

1,200,000.00

IBVCB.2203120937679001.chi CHAU Thi DO tiep tuc ung ho du an "Com co thit"
23/03/2012 1891 – 0000077

+

200,000.00

HOANG THI THU HA / UNG HO COM CO THIT GD TIEN MAT
23/03/2012 M493 – 0007261

+

2,000,000.00

FTF.CN:6868680432178033 .FrAcc:0011000474674 .ToAcc:0011004025430
23/03/2012 J633 – 0005182

+

1,000,000.00

Sender:01341001.DD:230312.SHGD:10000034.BO: LE THI THANH XUAN.(994CTMP120820004)UNG HO CHU ONG TRINH COM CO THIT
23/03/2012 VNCK – 0096319

+

150,000.00

IBVCB.2303120534575001.ung ho Com co thit
23/03/2012 VNCK – 0095607

+

200,000.00

IBVCB.2303120398475001.TLH- Ung ho com thit thang 4&5
23/03/2012 G198 – 0000054

+

500,000.00

2 CHAU LEM + BOP UNG HO CHUONG TRINH ” BUA COM CO THIT” GD TIEN MAT
23/03/2012 G198 – 0000053

+

300,000.00

2 CHAU VUNG + BI UNG HO CHUONG TRINH “BUA COM CO THIT” GD TIEN MAT
23/03/2012 VNCK – 0098303

+

1,000,000.00

IBVCB.2303120020641001.Ung ho chuong trinh "Com co thit" lan 1
23/03/2012 0G19 – 0000021

+

8,000,000.00

NGUYEN CHIEN THANG NOP GD TIEN MAT
23/03/2012 5908 – 0009998

+

2,000,000.00

FTF.CN:9704366800077997020.FrAcc:0011000233975 .ToAcc:0011004025430
23/03/2012 F973 – 0000026

+

3,000,000.00

GIA DINH HAT UNG HO CHUONG TRINH COM THI CHO TRE EM VUNG CAO
23/03/2012 VNCK – 0095516

+

300,000.00

IBVCB.2303120117747001.Ung ho chuong trinh com co thit
23/03/2012 M069 – 0000032

+

3,000,000.00

LUU XUAN TRANG UNG HO CT COM CO THIT
23/03/2012 VNCK – 0091606

+

500,000.00

IBVCB.2303120734331001.ba con xung phong theo loi keu goi cua bac Tran Dang Tuan 🙂 – Aquarius
23/03/2012 J633 – 0010589

+

1,000,000.00

Sender:79204026.DD:230312.SHGD:10000169.BO: NGUYEN THI HOI (020152980 CA TPHCM)..BA CON LE N TIENG DAY DE GUI COM THIT CHO CAC CHAU
23/03/2012 VNCK – 0003637

+

300,000.00

IBVCB.2303120613065001.Chau Khoi va Nguyen gop cho CT "com co thit"
23/03/2012 Q552 – 0000013

+

2,400,000.00

VO THI THUONG LAN GUI CHUONG TRINH “COM CO THIT” GD TIEN MAT
23/03/2012 VNCK – 0003326

+

200,000.00

IBVCB.2303120039813001.so tien nho cho bua com thit
23/03/2012 T428 – 0000008

+

1,900,000.00

truong tuan thanh va con gai ung ho qui 2/2012 + dot xuat 1.000.000d+900.000d GD TIEN MAT
23/03/2012 G198 – 0000011

+

500,000.00

Tran Kim Ngoc ung ho chuong trinh ( Bua com co thit) GD TIEN MAT
23/03/2012 G198 – 0000010

+

200,000.00

2 chau li + Sao ung ho chuong trinh ( bua com co thit) GD TIEN MAT
23/03/2012 1879 – 0000098

+

207,249,350.00

vcb fee cad 5.50 Ref:TO120321B3953700 // VAL:120322CAD10000,00 /Tlx:211203220866 /Pmnt:DON DONATION FOR RICE AND MEATS /71A:SHA /B.O:/8248 6221564MR TRUONG KIET HUNG LE14812 56 ST NWEDMONTON, AB, CA /F.O:/0011 0040 25430TRAN DANG TUANHA N
23/03/2012 J633 – 0006536

+

1,000,000.00

Sender:01307001.DD:230312.SHGD:10000134.BO: DANG QUOC TOAN. CHUYEN TIEN CHO TK Í COM CO THITÍ
22/03/2012 4843 – 0006117

9,914,000.00

/Ref:PIB120321003TUG{//}ben bank:no huyen muong khuong tinh lao cai.HO TRO MUA THIET BI NH A BEP THEO DU TRU CUA MAM NON LA PAN TAN MUONG KHUONG LAO CAI D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
22/03/2012 U596 – 0000027

+

6,000,000.00

LO 20 BAO NGOAI DONG HUONG TP THANH HOA UNG HO CHUONG TRINH ” COM CO THIT” GD TIEN MAT
22/03/2012 J633 – 0009127

+

11,200,000.00

Sender:01307001.DD:220312.SHGD:10000876.BO: LEIU MINH TAM. STT 17,56,68 DS UNG HO COM THI T DONG DEN HET THANG 8 10TR DONG , ME COI DONG GOP 6 THANG 1,2 TR DONG
22/03/2012 VNCK – 0082428

+

1,000,000.00

IBVCB.2203120473303001.Chi em Gau, De ung ho Com Co Thit
22/03/2012 J633 – 0006215

+

1,000,000.00

Sender:01202001.DD:220312.SHGD:10000568.BO: TRAN ANH THU.995212032200025 TRAN ANH THU B IDV UNG HO COM CO THIT THANG 4,5
22/03/2012 K153 – 0000100

+

53,000,000.00

PHAM NGOC TIEN NOP – NHA BAO VU PHUONG DUNG UNG HO GANH HANG XEN MUONG KHUONG GD TIEN MAT
22/03/2012 J633 – 0005785

+

1,000,000.00

Sender:01310001.DD:220312.SHGD:10000530.BO: VU THI NGUYEN.UNG HO COM CO THIT THANG 4.
22/03/2012 5219 – 0000011

+

500,000.00

nguyen thi van nop tien thang 3 chuong trinh “com co thit” GD TIEN MAT
22/03/2012 J633 – 0005103

+

300,000.00

Sender:01302001.DD:220312.SHGD:10000431.BO: TRUONG THI THUY HUONG.(RMNO 11021203213519) TR UONG THUY HUONG UNG HO 300K (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
22/03/2012 J633 – 0006282

+

1,000,000.00

Sender:01310001.DD:220312.SHGD:10000539.BO: PHAM TRUNG DUNG.MA XO GUI CAC CHAU NHO VUNG CA O
22/03/2012 Y018 – 0000166

+

150,000.00

BAOHIEMXEMAY.NET – COM CO THIT GD TIEN MAT
22/03/2012 7491 – 0000047

+

3,000,000.00

TO DAN PHO 36, CHUNG CU NGO 130 DOC NGU – HN UNG HO CHUONG TRINH COM THIT GD TIEN MAT
22/03/2012 4843 – 0006459

+

3,000,000.00

/Ref:POR120322035{//}/Ref:POR120322035{//}NGUYEN VIET HA CHUYEN TIEN UNG HO QUY I.2012 D.V i CHUYEN:NGUYEN VIET HA
22/03/2012 J633 – 0008781

+

500,000.00

Sender:01310001.DD:220312.SHGD:10001602.BO: NGUYEN DOAN CUONG.GUI COM CO THIT
22/03/2012 J633 – 0005977

+

500,000.00

Sender:01302001.DD:220312.SHGD:10001479.BO: NGUYEN THI LAN HIEN.(RMNO 11021203223889) KHON G DE THANG 4 DUT BUA Í COM CO THITÍ (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
22/03/2012 J633 – 0005792

+

5,000,000.00

Sender:01321001.DD:220312.SHGD:10000038.BO: LE LAN HUONG.GIA DINH CHI LE LAN HUONG GUI COM CO THIT
22/03/2012 VNCK – 0081653

+

1,000,000.00

IBVCB.2203120607067001.Be Khanh Vi ung ho com co thit cua cac ban dan toc noi tru
22/03/2012 4593 – 0003072

+

9,903,000.00

IBPS/SE:10204001.DD:220312.SH:10000094.TC:4843.6117.dd 210312 BO:VBA LAO CAI. TRA LAI LENH 10002197 NGAY 22.3.12 DO SAI TEN DVH
22/03/2012 VNCK – 0089413

+

500,000.00

IBVCB.2203120128105001.KM ung ho Com co thit
22/03/2012 J633 – 0008779

+

1,500,000.00

Sender:01310001.DD:220312.SHGD:10001623.BO: LE THI BINH THIN.GOP QUY COM CO THIT (THANG 45 6)
22/03/2012 VNCK – 0088970

+

1,000,000.00

IBVCB.2203120012613001.Re: Ba con oi !
22/03/2012 VNCK – 0085930

+

500,000.00

IBVCB.2203120849349001.Tom Bong ung ho chuong trinh CCT (thang 4+5)
22/03/2012 VNCK – 0075730

+

500,000.00

IBVCB.2103120212659001.Nguyen Thu Ha dt 01686867868 ung ho chuong trinh com co thit
22/03/2012 H382 – 0000060

+

1,000,000.00

CUN BONG GUI TIEN CHO QUY COM CO THIT T4,T5 GD TIEN MAT
22/03/2012 0584 – 0006102

32,636,000.00

/Ref:PIB120321003TTP{//}HO TRO MUA DO DUNG NAU BEP CHO MAM NON SO 2 NUA NGAM D.Vi CHUYEN:T RAN DANG TUAN
22/03/2012 0584 – 0006093

18,611,000.00

/Ref:PIB120321003TR7{//}HO TRO TIEN AN CHO 155 HS DUOI 5 TUOI CUA MAM NON NUA NGAM 1 TU 20 .3 DEN 20.4 D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
22/03/2012 VNCK – 0075128

+

500,000.00

IBVCB.2103120059381001.BO XUNG QUI COM THIT
21/03/2012 VNCK – 0071969

+

200,000.00

IBVCB.2103120031949003.Ung ho chuong trinh "Com co thit"
21/03/2012 4843 – 0006396

+

500,000.00

/Ref:POR120321062{//}/Ref:POR120321062{//}DANG HONG VIET UNG HO TRE EM SUOI GIANG T3 D.Vi CHUYEN:NGUYEN HO ANH
21/03/2012 4843 – 0006852

15,589,000.00

/Ref:PIB120321003TU3{//}/Ref:PIB120321003TU3{//}HO TRO MUA TRANG BI NHA BEP CHO MAM NON CA O SON MUONG KHUONG D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
21/03/2012 VNCK – 0069428

+

2,000,000.00

IBVCB.2103120518385001.Ung ho quy Com co thit T3.2012 from Hanh.Pham
20/03/2012 J633 – 0007836

+

500,000.00

Sender:01204010.DD:200312.SHGD:10000689.BO: DO VIET KHOA.UNG HO COM CO THIT
20/03/2012 VNCK – 0047017

+

1,000,000.00

IBVCB.2003120407211002.thanhpkt gop quy Suoi Giang
20/03/2012 H375 – 0000025

+

500,000.00

Nguoi ban ung ho du an com co thit thang 3.2012 GD TIEN MAT
20/03/2012 VNCK – 0052440

+

300,000.00

IBVCB.2003120827135001.Tai tro CT Com co Thit – To Mr Tran Dang Tuan
20/03/2012 M621 – 0000150

+

105,454,823.00

TRAN DANG TUAN ID 011789857 TT STK CHUYEN TK
20/03/2012 VNCK – 0052780

+

500,000.00

IBVCB.2003120934485001.Xin ung ho chuong trinh.
20/03/2012 L333 – 0008935

+

500,000.00

Sender:79204034.DD:200312.SHGD:10000223.BO: LE XUAN LUONG.CT
20/03/2012 D448 – 0004835

+

500,000.00

FTF.CN:9704366804003509016.FrAcc:0011003243703 .ToAcc:0011004025430
20/03/2012 R317 – 0006403

+

500,000.00

FTF.CN:9704366603643902015.FrAcc:0451000199973 .ToAcc:0011004025430
20/03/2012 J633 – 0009332

+

300,000.00

Sender:01359001.DD:200312.SHGD:10000244.BO: DANG THI THU HA.BCIN FT1208000974 TIEN UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT
19/03/2012 D477 – 0008546

+

200,000.00

FTF.CN:9704366802268218018.FrAcc:0031000519354 .ToAcc:0011004025430
19/03/2012 F804 – 0000039

+

5,000,000.00

em Ha nho anh chuyen den cho ganh hang xen GD TIEN MAT
19/03/2012 VNCK – 0028705

+

500,000.00

IBVCB.1903120026361001.ung ho Quy Com co thit
19/03/2012 VNCK – 0034362

+

100,000.00

IBVCB.1903120911607001.Nguyen Viet Hao ung ho Com co thit thang 3
19/03/2012 0105 – 0006086

22,091,000.00

/Ref:PIB120317003PGG{//}NH NNGHIEP HOANG SU PHI TAM UNG 12 TR MUA DO DUNG NHA BEP VA ONG D AN NUOC 10,080,000 TIEN THUC AN THANG4,5 CHO MAM NON THEN CHU PHIN HUYEN HSPHI D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
19/03/2012 J633 – 0006259

+

300,000.00

Sender:01310001.DD:190312.SHGD:10001076.BO: BUI THI THANH THAO.DONG GOP VAO QUY COM CO THI T CHO TR E VUNG CAO
18/03/2012 VNCK – 0016665

+

200,000.00

IBVCB.1703120629739001.ung ho bua com co thit thang 3
18/03/2012 VNCK – 0018701

+

200,000.00

IBVCB.1803120112839001.com co thit
18/03/2012 VNCK – 0020650

+

1,000,000.00

IBVCB.1803120155679001.Quit Nho ung ho cac ban nho vung cao
16/03/2012 J633 – 0006957

+

500,000.00

Sender:01310001.DD:160312.SHGD:10000891.BO: DO NAM HAI.CHUYEN CHO CHUONG TRINH CCT
16/03/2012 VNCK – 0096767

+

400,000.00

IBVCB.1603120803693003.2 be Ngoc anh va phuong nga, hai duong
16/03/2012 VNCK – 0088669

+

300,000.00

IBVCB.1503120752783001.Khanh tiep tuc gui ung ho thang 3 2012
16/03/2012 4517 – 0006882

+

2,070,000.00

/Ref:POR120316147{//}/Ref:POR120316147{//}NICOLE TRINH CANADA UNG HO TRE EM VUNG CAO T3 D. Vi CHUYEN:NGUYEN HO ANH
15/03/2012 0595 – 0006030

12,851,000.00

/Ref:PIB120314003MFD{//}nhno HUYEN MUONG KHUONG TINH LAO CAI ., HO TRO TIEN AN CHO 107 HS MAM NON XA TA THANG MUONG KHUONG LAO CAI TU 15.3 DEN 15.4 D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
15/03/2012 4640 – 0006024

14,291,000.00

/Ref:PIB120314003MEX{//}No H MUONG KHUONG TINH LAO CAI. HO TRO TIEN AN CHO 119 HS MAM NON LA PAN TAN MUONG KHUONG LAO CAI TU 15.3 DEN 15.4 D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
15/03/2012 J633 – 0006727

+

10,000,000.00

Sender:01356001.DD:150312.SHGD:10000052.BO: LE LAN HUONG. TK TAI VCB SO GD HA NOI,LE LAN HUONG GUI DONG GOP CHO ÍCOM CO THITÍ
15/03/2012 H799 – 0000015

+

200,000.00

Luu Nguyen Tuan Anh(12 tuoi)va Luu Tuan Kiet(4tuoi) gop com co thit GD TIEN MAT
15/03/2012 E816 – 0006969

+

300,000.00

FTF.CN:6868681735906039 .FrAcc:0011002267003 .ToAcc:0011004025430
15/03/2012 0830 – 0000013

+

5,000,000.00

PHAM THI QUYNH HOA NT UNG HO CT COM CO THIT GD TIEN MAT
15/03/2012 J633 – 0006821

+

300,000.00

Sender:01307001.DD:150312.SHGD:10000604.BO: TRINH THI THANH HA.GOP CHO QUY TRE EM SUOI GIA NG
15/03/2012 0105 – 0006005

6,691,000.00

/Ref:PIB120314003MC5{//}BO SUNG NOT TIEN AN THANG 3 CUA 194 HS MAM NON SO 2 MUONG NHA D.V i CHUYEN:TRAN DANG TUAN
15/03/2012 0595 – 0006035

10,091,000.00

/Ref:PIB120314003MGP{//}nhno HUYEN MUONG KHUONG TINH LAO CAI ., BO SUNG TIEN AN THANG2 ,3 CHO 42/132 HS MAM NON TA GIA KHAU D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
15/03/2012 4593 – 0003017

+

12,840,000.00

IBPS/SE:10204001.DD:150312.SH:10000224.TC:0595.6030.dd 140312 BO:VBA LAO CAI. TRA LAI LENH 10002195 NGAY 15.3.12 DO SAI TK DVH
15/03/2012 4593 – 0003016

+

14,280,000.00

IBPS/SE:10204001.DD:150312.SH:10000149.TC:4640.6024.dd 140312 BO:VBA LAO CAI. TRA LAI LENH 10001938 NGAY 15.3.12 DO TEN VA TK DVH KHONG KHOP
14/03/2012 M170 – 0007171

+

2,000,000.00

/Ref:POR120314033{//}/Ref:POR120314033{//}PHAN THI PHONG LAN UNG HO CTÍCOM CO THITÍ PHAN T HI PHONG LAN :1.500.000(T3+4+5/2012) TRAN THI BICH :500.000
14/03/2012 C263 – 0007007

12,131,000.00

/Ref:PIB120314003MEL{//}/Ref:PIB120314003MEL{//}HO TRO TIEN AN CHO 101 HS MAM NON CAO SON MUONG KHUONG TU 15.3 DEN 15.4.2012 D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
14/03/2012 D297 – 0007056

38,811,000.00

/Ref:PIB120314003MDG{//}CHUYEN TIEN UNG HO GHX QUA TK COM CO THIT TU KHOAN 1,6TR TA GIA KH AU TH1 DEN HET 13.3 D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
14/03/2012 Z074 – 0000023

+

150,000,000.00

tran dang tuan nt GD TIEN MAT
14/03/2012 4843 – 0006354

+

600,000.00

/Ref:P359723{//}/Ref:P359723{//}Em Giang dong gop thang 1,2,3 D.Vi CHUYEN:HOANG HUONG GIAN G
13/03/2012 VNCK – 0048645

+

200,000.00

IBVCB.1303120908981001.Du hoc sinh Vu Duc Minh tai Canada
13/03/2012 J633 – 0010405

+

1,000,000.00

Sender:79204026.DD:130312.SHGD:10000222.BO: NGUYEN THI HOI (020152980 TPHCM)..COM CO THIT TIEN LEN
13/03/2012 VNCK – 0046368

+

500,000.00

IBVCB.1303120820751001.Ung ho du an ‘Com co thit cho hoc sinh dan toc noi tru’ thang2-2012
13/03/2012 VNCK – 0046538

+

50,000.00

IBVCB.1303120016267002.bcuongk thang 3
13/03/2012 1R16 – 0000019

+

500,000.00

bui thi ngoc gui ganh hang xen GD TIEN MAT
12/03/2012 VNCK – 0018170

+

300,000.00

IBVCB.1203120323025002.ung ho ctr com co thit thang 3/2012.Quy Nguyen
12/03/2012 5574 – 0007123

+

500,000.00

FTF.CN:9704366801093544010.FrAcc:0031000125631 .ToAcc:0011004025430
12/03/2012 L333 – 0009351

+

2,000,000.00

Sender:79201001.DD:120312.SHGD:10001134.BO: LE HUY HUNG.LE HUY HUNG CHUYEN TIEN UNG HO CT BUA COM CO THIT THANG 1,2,3,4/2012, NHH VCB SGD HA NOI
12/03/2012 Q473 – 0000066

+

300,000.00

NGUYEN CHI HIEU-PHO THIN UNG HO ”COM CO THIT” GD TIEN MAT
12/03/2012 L333 – 0003425

+

5,000,000.00

Sender:79303001.DD:120312.SHGD:10000282.BO: NGUYEN THI THANH HIEU.E CK CHO QUY LUON TU THA NG 3 DEN THANG 12 ANH NHE
12/03/2012 8935 – 0007859

+

200,000.00

FTF.CN:6868682514824013 .FrAcc:0021001678072 .ToAcc:0011004025430
12/03/2012 0105 – 0006038

15,011,000.00

/Ref:PIB120309003HAS{//}TAM UNG (CON 6,680 SE CHUYEN SAU) HO TRO AN THANG 3 CHO 194 HS MAM NON SO 2 MUONG NHA HUYEN DIEN BIEN D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
12/03/2012 0105 – 0006034

27,611,000.00

/Ref:PIB120309003HA0{//}HO TRO TIEN AN THANG3 CHO 230 HS MAM NON MUONG NHA (1) HUYEN DIEN BIEN D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
12/03/2012 9680 – 0000098

+

200,000.00

ung ho du an ” com co thit ” cho tre em vung cao :ng nop : nguyen thuy ha GD TIEN MAT
12/03/2012 VNCK – 0023372

+

200,000.00

IBVCB.1203121036117001.Pham Hong Nhung ung ho chuong trinh com co thit T3/2012
12/03/2012 0G15 – 0000027

+

400,000.00

chi nguyen thi pha – cdnt hn – ung ho “com co thit” GD TIEN MAT
12/03/2012 K065 – 0000167

+

500,000.00

PHAM NAM // HUNG PHUONG SYDNEY UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT VA AO AM CHO TRE VUNG CAO 5 00NG/ HANG THANG GD TIEN MAT
12/03/2012 7361 – 0000009

+

200,000.00

NGUYEN DUY DONG GUI TIEN CHO CTRINH” COM CO THIT” GD TIEN MAT
12/03/2012 J633 – 0006717

+

200,000.00

Sender:01310001.DD:120312.SHGD:10001178.BO: DANG HONG NGOC.NGOC LINH MAU GIAO P P GUI CA C BA N NHO VUNG CAO THANG 3/2012
10/03/2012 I330 – 0000044

+

800,000.00

cac anh Phu Hung + Tien Quyet ung ho chuong trinh ” com co thit” GD TIEN MAT
09/03/2012 B247 – 0006130

+

500,000.00

/Ref:PALPMH29997{//}/Ref:PALPMH29997{//}ALPMH29997 NGUYEN N THUY TT CHUONG TRINH ÍCOM CO THITÍ D.Vi CHUYEN:NGUYEN N THUY
09/03/2012 J633 – 0006577

+

500,000.00

Sender:01310001.DD:090312.SHGD:10000739.BO: HA NGOC LUU.UNG HO COM THIT
09/03/2012 Q470 – 0000032

+

15,000,000.00

CUU CHIEN BINH MUONG KHUONG UNG HO GANH HANG XEN CHO XA TA GIA KHAU GD TIEN MAT
09/03/2012 VNCK – 0081345

+

100,000.00

IBVCB.0803120976339002.Nguyen Quang Thao ung ho "com co thit"
08/03/2012 J633 – 0005609

+

400,000.00

Sender:01310001.DD:080312.SHGD:10000085.BO: DO THI THU HIEN.TIEN UNG HO COM CO THIT T2 VA T3 ( DO THI THU HIEN)
08/03/2012 5730 – 0004306

+

180,811.00

FTF.CN:9704366800401126015.FrAcc:0011000450108 .ToAcc:0011004025430
08/03/2012 J633 – 0007183

+

500,000.00

Sender:01201013.DD:080312.SHGD:10000016.BO: NGUYEN HONG TRUONG.CHUYEN TIEN UNG HO SUOI GIA NG THANG 03/2012
08/03/2012 L333 – 0006012

+

6,006,080.00

Sender:79303001.DD:080312.SHGD:10001886.BO: SACOMBANK SBR.TRAN TU BINH CT KIEU HOI TRAN T U BINH, SYDNEY UC1, UNG HO CHUONG TRINH ÍCOM CO THITÍ
08/03/2012 0595 – 0006022

13,451,000.00

/Ref:PIB120307003EKQ{//}HO TRO TIEN AN THANG 3 CHO 112 CHAU DUOI 5 TUOI CUA MAM NON XA NUA NGAM 2 HUYEN DIEN BIEN D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
08/03/2012 0105 – 0006012

24,251,000.00

/Ref:PIB120307003EK8{//}HO TRO TIEN AN THANG 3 CHO 202 CHAU DUOI 5 TUOI CUA MAM NON XA MUO NG LOI HUYEN DIEN BIEN D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
08/03/2012 VNCK – 0074146

+

200,000.00

IBVCB.0803120753029002.Ban Le Khanh Binh/ Ban DVTT/ Tong Cong ty Hang khong VN gui Ganh hang xen
08/03/2012 J633 – 0006608

+

1,000,000.00

Sender:01307001.DD:080312.SHGD:10000140.BO: TRUONG THI BAO NGOC.IBTIEN UNG HO CHUONG TRINH .COM CO THIT. CUA BAC TRAN DANG TUAN
08/03/2012 C161 – 0000060

+

200,000.00

NGUYET MINH- AN KHANH UNG HO CHO QUY TT ” COM CO THIT” GD TIEN MAT
08/03/2012 Z820 – 0000040

+

300,000.00

Bui Thi Nhung ung ho chuong trinh com co thit cho tre vung cao GD TIEN MAT
08/03/2012 J633 – 0006155

+

200,000.00

Sender:79333001.DD:080312.SHGD:10000115.BO: NGUYEN VAN KHUE.UNG HO CHUONG TRINH COM CO THI T
08/03/2012 J633 – 0005831

+

200,000.00

Sender:01310001.DD:080312.SHGD:10000708.BO: NGUYEN TUAN ANH.TUAN MINH VA TUAN DUY UNG HO C AC BA N HOC SINH VUNG CAO
07/03/2012 VNCK – 0048406

+

200,000.00

IBVCB.0703120060745001.STT33 chuyen tien ung ho T03.2012 (com co thit)
07/03/2012 8141 – 0000055

+

500,000.00

THU OANH UNG HO CT COM CO THIT GD TIEN MAT
07/03/2012 6816 – 0000199

+

200,000.00

FTF.CN:9704366800510440018.FrAcc:0071001075503 .ToAcc:0011004025430
07/03/2012 J633 – 0007864

+

200,000.00

Sender:01310001.DD:070312.SHGD:10001473.BO: BUI HOANG ANH.2 CHAU VI ANH VIET ANH GUI QUE DIEM THANG 3 DEN CAC BAN VUNG CAO
07/03/2012 J633 – 0009809

+

200,000.00

Sender:01309001.DD:070312.SHGD:10001253.BO: NGUYEN THI THU TRANG.UNG HO COM CO THIT
07/03/2012 L990 – 0000043

+

1,000,000.00

HA ANH UNG HO “COM CO THIT” GD TIEN MAT
07/03/2012 J633 – 0007402

+

100,000.00

Sender:01310001.DD:070312.SHGD:10001228.BO: NGUYEN PHUONG THAO.CHO PHEP CHAU GUI MOT CHUT DONG GOP TOI CAC BE VUNG CAO
07/03/2012 F319 – 0001742

+

500,000.00

FTF.CN:9704366802076441018.FrAcc:0251001691196 .ToAcc:0011004025430
07/03/2012 VNCK – 0058709

+

200,000.00

IBVCB.0703120850177001.Nguyen Hong Van ung ho chuong trinh com co thit
06/03/2012 K950 – 0000075

+

500,000.00

TRAN THI THANH THIEN CT CUU TRO GD TIEN MAT
06/03/2012 M071 – 0002811

+

500,000.00

FTF.CN:5264180350936035 .FrAcc:0021000864419 .ToAcc:0011004025430
06/03/2012 N745 – 0000022

+

1,780,000.00

CTY CP I TTA UNG HO CHUONG TRINH “COM CO THIT VA AO AM TRE EM VUNG CAO” GD TIEN MAT
06/03/2012 J633 – 0005485

+

1,000,000.00

Sender:01310001.DD:060312.SHGD:10000026.BO: VU THI NGUYEN.UNG HO COM CO THIT.
06/03/2012 VNCK – 0030496

+

200,000.00

IBVCB.0603120355365001.An com co thit
06/03/2012 VNCK – 0025964

+

200,000.00

IBVCB.0603120261491002.ung ho chuong trinh "Com co thit",from Trungph HSC Vietcombank
06/03/2012 VNCK – 0028791

+

100,000.00

IBVCB.0603121025379001.KM ung ho Com co thit
05/03/2012 VNCK – 0010088

+

100,000.00

IBVCB.0503121019319001.Nguyen Viet Hung ung ho tre em vung cao
05/03/2012 B247 – 0006144

+

500,000.00

/Ref:PALPMH22638{//}/Ref:PALPMH22638{//}DAO T L ANH TT SUOI GIANG T2/2012 D.Vi CHUYEN:DAO T L ANH
05/03/2012 J633 – 0006353

+

1,000,000.00

Sender:01311001.DD:050312.SHGD:10000706.BO: LE THI THANH MAI.UNG HO CT COM CO THIT
05/03/2012 VNCK – 0007270

+

500,000.00

IBVCB.0503120941629001.Aquarius ung ho Com co thit
05/03/2012 VNCK – 0006334

+

300,000.00

IBVCB.0503120718769001.Nhom ban WIT ung ho bua com co thit cho cac em hoc sinh dan toc noi tru trong thoi gian 1 nam lan thu 5 (tu 11/2011)
05/03/2012 VNCK – 0005778

+

100,000.00

IBVCB.0503120114901002.Ung ho tre em Suoi Giang + Suoi… (TLH)
05/03/2012 J633 – 0005002

+

200,000.00

Sender:01302001.DD:050312.SHGD:10000141.BO: NGUYEN HAI NAM.(RMNO 03121203023606) UNG HO C HUONG TRINH BUA COM CO THIT (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
05/03/2012 F199 – 0001815

+

300,000.00

FTF.CN:9704366800769648014.FrAcc:0181000472558 .ToAcc:0011004025430
05/03/2012 VNCK – 0020750

+

500,000.00

IBVCB.0503120032813001.HO TRI DUNG ung ho chuong trinh Com co thit
05/03/2012 VNCK – 0012000

+

500,000.00

IBVCB.0503120306787001.Ung ho du an "Com co thit"
05/03/2012 VNCK – 0007877

+

1,000,000.00

IBVCB.0503120797763002.Gia dinh chau Bong va Choe ung ho quy
04/03/2012 VSMS – 0334930

8,800.00

VSMS. THU PHI DICH VU SMS CHU DONG THANG 2/2012. SDT: 0984371177. So dien thoai 0984371177
04/03/2012 VNCK – 0096928

+

1,000,000.00

IBVCB.0303120933451002.Cong ty DECOVIN ung ho tre em vung cao
03/03/2012 VNCK – 0091940

+

500,000.00

IBVCB.0303120362465001.Nha Tu Thien box Lam dep TTVNOL goi tien Com thit thang 3/2012
02/03/2012 VNCK – 0075395

+

300,000.00

IBVCB.0203120430289001.Chau Binh Nhi & Minh Anh ung ho cac ban nho vung cao
02/03/2012 J633 – 0005015

+

200,000.00

Sender:01204010.DD:020312.SHGD:10000056.BO: VANG VAN HUY.CT
02/03/2012 J633 – 0009755

+

1,000,000.00

Sender:79204026.DD:020312.SHGD:10000263.BO: NGUYEN THI HOI.BAC DUNG CHI DAU CUA BAC HOI NH O ANH TUAN MUA THIT CHO CAC CHAU VUNG CAO.
02/03/2012 VNCK – 0072510

+

300,000.00

IBVCB.0203121002617001.Ung ho chuong trinh "Com co thit"
02/03/2012 L333 – 0007674

+

500,000.00

Sender:79204048.DD:020312.SHGD:10000173.BO: LE MINH HIEU.UNG HO CAC CHUONG TRINH TU THIEN
02/03/2012 J633 – 0007482

+

100,000.00

Sender:01307001.DD:020312.SHGD:10000118.BO: HOANG THI PHUONG THAO.IBSANG MA SAO COM CO TH IT
02/03/2012 VNCK – 0069894

+

200,000.00

IBVCB.0203120956045001.Tham gia chuong trinh " Com co thi"
02/03/2012 J633 – 0005876

+

200,000.00

Sender:01310001.DD:020312.SHGD:10000371.BO: NGUYEN QUANG CHIEN.THANH TOAN DIEN TU
02/03/2012 VNCK – 0078732

+

300,000.00

IBVCB.0203120593223003.Tam-Dung (stt 17) goi tien Com thit thang 3.2012
02/03/2012 VNCK – 0078663

+

1,000,000.00

IBVCB.0203120516147002.Chi Mai Hong(stt 68) goi tien Com thit thang 2.2012
02/03/2012 X997 – 0000359

+

200,000.00

HO THAI NGUYEN// NGUYEN THI TRAM ANH UNG HO COM CO THIT. GD TIEN MAT
02/03/2012 J633 – 0005360

+

1,000,000.00

Sender:01202001.DD:020312.SHGD:10000242.BO: TRAN THI ANH THO.TRAN THI ANH THO CHUYEN TIEN UNG HO CHUONG TRINH .COM CO THIT.
01/03/2012 DD2760 – 0003690

+

1,000,000.00

0000000181000014112D000000000BA NGO MINH HA SG CK DEN CTRINH VI BUA A
01/03/2012 5589 – 0004707

+

100,000.00

FTF.CN:6868680672407019 .FrAcc:0231000057586 .ToAcc:0011004025430
01/03/2012 VNCK – 0055277

+

300,000.00

IBVCB.0103120037589001.
01/03/2012 6148 – 0003314

+

200,000.00

FTF.CN:9704366801681824014.FrAcc:0021001288793 .ToAcc:0011004025430
01/03/2012 VNCK – 0056621

+

500,000.00

IBVCB.0103120419365002.Chuyen tien ung ho tre em vung cao Tay bac
01/03/2012 G362 – 0000040

+

2,000,000.00

DUONG THI THANH HUYEN CHUYEN TIEN DOM LUA GUI “GANH HANG XEN” MUA DO CHO TRE EM NGHEO VUNG CAO
01/03/2012 J633 – 0006880

+

100,000.00

Sender:01307001.DD:010312.SHGD:10000654.BO: NGUYEN VAN THUONG.IBTHUONG NGUYEN UNG HO COM C O THIT
01/03/2012 VNCK – 0049999

+

300,000.00

IBVCB.0103120302911001.Ngoc (lop 8) va Diep (lop 3) truong Ngoc Lam gui com thit toi cac ban vung cao
01/03/2012 VNCK – 0046427

+

500,000.00

IBVCB.0103120260747001.Em Nguyen Thi Minh Thu ung ho CT Com co thit, thang 3/2012
01/03/2012 VNCK – 0063811

+

100,000.00

IBVCB.0103120182619001.KM ung ho Com co thit
01/03/2012 N563 – 0000001

+

200,000.00

hoang tuan hung ung ho tre em suoi giang GD TIEN MAT
29/02/2012 VNCK – 0032022

+

1,000,000.00

IBVCB.2902121012423001.Gui ganh hang xen
29/02/2012 VNCK – 0025827

+

200,000.00

IBVCB.2902120084161001.Tom Bong ung ho chuong trinh CCT (thang 3)
29/02/2012 VNCK – 0032684

+

240,000.00

IBVCB.2902120891059002.Gia dinh Minh Ha 109 Tran Phu Hai Duong ung ho thang 2/2012
29/02/2012 VNCK – 0044191

+

500,000.00

IBVCB.2902120933773002.Ung ho com co thit va ao am (de nghi chu k ghi ten chau vao danh sach – Sau Dat)
29/02/2012 L333 – 0005836

+

200,000.00

Sender:79334001.DD:290212.SHGD:10000201.BO: PHAM THI KIM YEN.UNG HO CHUONG TRINH ÍCOM CO T HITÍ TK TAI NH VIETCOMBANK TRUNG UONG, HA NOI
29/02/2012 VNCK – 0041542

+

300,000.00

IBVCB.2902120896205002.Ung ho tre em dan toc mien nui
28/02/2012 9281 – 0000017

+

5,000,000.00

NGUYEN TUAN DUNG CHUYEN COM THIT- NOI DUNG 2 TRIEU CHO COM THIT, 2 TRIEU TRA TIEN LAP X UONG, TUONG OT, PHI VAN CHUYEN, 1 TRIEU CHO GIA THI, LAN OANH GD TIEN MAT
28/02/2012 D433 – 0000025

+

3,500,000.00

TRAN DUC KHANH NOP HO PHAM NGOC PHUONG VA TRAN THI THANH THEO QUY”COM CO THIT” CHO TRE EM NGHEO VUNG CAO GD TIEN MAT
28/02/2012 C263 – 0006026

10,811,000.00

/Ref:PIB1202270032ZY{//}NHH: NONG NGHIEP HUYEN MUONG KHUONG TINH LAO CAI. HO TRO TIEN AN T HANG 3 CHO 90 TRE MAM NON MAM NON TA GIA KHAU MUONG KHUONG LAO CAI D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
28/02/2012 D297 – 0006013

27,131,000.00

/Ref:PIB1202270032TS{//}nno HUYEN BAT XAT TINH LAO CAI..HO TRO TIEN AN THANG 3 .2012 CHO 2 26 HS MAM NON TRINH TUONG BAT XAT LAO CAI D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
28/02/2012 J633 – 0010429

+

1,000,000.00

Sender:01204009.DD:280212.SHGD:10002309.BO: BUI NGOC HUYEN.BUI HUYEN UNG HO CHUONG TRINH Í COM CO THITÍ
28/02/2012 D297 – 0006010

27,131,000.00

/Ref:PIB1202270032TE{//}nno HUYEN BAT XAT TINH LAO CAI.HO TRO TIEN AN THANG 2 .2012 CHO 22 6 HS MAM NON TRINH TUONG BAT XAT LAO CAI D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
28/02/2012 M170 – 0006012

20,531,000.00

/Ref:PIB1202270032YN{//}nhh:NNo HUYEN BAT XAT TINH LAO CAI..HO TRO TIEN AN THANG 3 .2012 C HO 171 HS MAM NON SANG MA SAO BAT XAT LAO CAI D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
28/02/2012 H402 – 0000021

+

5,000,000.00

QUACH TO LAI DAO DIEN VL GUI GIUP CAC CHAU MIEN NUI GD TIEN MAT
28/02/2012 VNCK – 0015961

+

100,000.00

IBVCB.2802120943363001.Chau Nguyen Minh Phong, ngo 130 Doc Ngu, Ha Noi gui tien ung ho thang 2/2012
28/02/2012 VNCK – 0021413

+

3,000,000.00

IBVCB.2802120080747002.Gia dinh hai chau Bong va Choe ung ho quy
27/02/2012 2K36 – 0000018

+

2,600,000.00

UNG HO “GANH HANG XEN”
27/02/2012 VNCK – 0089359

+

600,000.00

IBVCB.2602120085787002.Anh Lam Binh Le + Ngo Minh Tri ung ho cho tu thuoc cua ghx
27/02/2012 B247 – 0006529

+

500,000.00

/Ref:PO0024617{//}/Ref:PO0024617{//}UNG HO COM CO THIT CHO TRE EM MIEN NUI D.Vi CHUYEN:THI THU HUONG NGUYEN
27/02/2012 J975 – 0000073

+

1,200,000.00

TRAN BICH NGAN NT ,NHOM CHUYEN DOI QUA PHIM UNG HO COM CO THIT THANG2 GD TIEN MAT
27/02/2012 VNCK – 0092892

+

200,000.00

IBVCB.2702120649511002.NOP TIEN CHO CHUONG TRINH COM CO THIT
27/02/2012 J633 – 0005467

+

2,500,000.00

Sender:01311001.DD:270212.SHGD:10000390.BO: HOANG THU PHUONG.UNG HO CTRINH COM CO THIT
27/02/2012 G198 – 0000098

+

500,000.00

thai son va thang long ung ho chuong trinh bua com co thit GD TIEN MAT
27/02/2012 VNCK – 0089305

+

600,000.00

IBVCB.2602120988739001.Anh Lam Binh Le + Ngo Minh Tri ung ho cho tu thuoc cua ghx
27/02/2012 VNCK – 0005061

+

1,500,000.00

IBVCB.2702121045339003.Chi Thuy/MOCAP ung ho " Com co thit" 1000000 va 500K cho hai chau TRang A Chao va Trang Thi Lan
27/02/2012 VNCK – 0005001

+

500,000.00

IBVCB.2702120180707002.Chi Lan Huong va anh Bui Tuan ung ho " Com co thit"
27/02/2012 F385 – 0000118

+

4,000,000.00

ngo thanh chung nt GD TIEN MAT
25/02/2012 VNCK – 0081503

+

100,000.00

IBVCB.2502120412913001.ung ho tre em vung cao qua blog TDTUAN thang 1
25/02/2012 DD4400 – 0141248

+

281,300.00

Tra lai tien gui
25/02/2012 VNCK – 0082618

+

500,000.00

IBVCB.2502120654397001.Em Mon gui chut thit cho cac anh chi an com
27/02/2012 4516 – 0003236

+

1,041,000.00

//Ref:055414964{//}VAL:120224USD50,00 /33B:GBP32,51 /Tlx:211202270431 /Pmnt:UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT /71A:OUR /B.O:/GB72MIDL40353422773023MR TUAN ANH LE454 COWLEY ROADOXFORDOX4 2DW /F.O:/0011004025430TRAN DANG TUANHANOIVIETNAM
24/02/2012 J633 – 0009785

+

500,000.00

Sender:01204009.DD:240212.SHGD:10002066.BO: NGUYEN BA NGHI.NGHI CT UNG HO TRE EM VUNG CAO ( NHAN TAI VIETCOMBANK CN SO GIAO DICH)
24/02/2012 VNCK – 0073635

+

50,000.00

IBVCB.2402120224471002.bcuongk thang 2
24/02/2012 J633 – 0005710

+

500,000.00

Sender:01310001.DD:240212.SHGD:10000109.BO: VU PHUONG THANH.UNG HO CHUONG TRINH COM CO THI T T1+ 2/2012
24/02/2012 J633 – 0005711

+

1,000,000.00

Sender:01310001.DD:240212.SHGD:10000037.BO: VU THI NGUYEN.UNG HO COM CO THIT.
23/02/2012 M170 – 0006699

+

20,000,000.00

/Ref:POR120223059{//}/Ref:POR120223059{//}HO MINH GIANG -VIET KIEU AUSTRALIA UNG HO D.Vi C HUYEN:HO MINH GIANG
23/02/2012 J633 – 0008030

+

2,000,000.00

Sender:01307001.DD:230212.SHGD:10000984.BO: NGUYEN QUANG BAO. NGUYEN LINH ANH UNG HO QUY ÍCOM CO THITÍ
23/02/2012 J633 – 0005965

+

800,000.00

Sender:01202003.DD:230212.SHGD:10000047.BO: DOAN HONG THU.CHI HONG THU VA DINH HUONG UNG H O CTR COM CO THIT
23/02/2012 J633 – 0007600

+

2,000,000.00

Sender:01307001.DD:230212.SHGD:10000766.BO: NGUYEN QUANG BAO. LE THI MINH HONG UNG HO QUY ÍCOM CO THITÍ
23/02/2012 J633 – 0007918

+

1,000,000.00

Sender:01604001.DD:230212.SHGD:10000905.BO: TRAN TUAN LOC.COM CO THIT CHO TRE EM VUNG CAO. DETAIL OF CHARGE OUR
22/02/2012 T255 – 0000015

+

100,000.00

pham cat tuong nt gui chuong trinh ” bua com co thit” GD TIEN MAT
22/02/2012 0595 – 0006045

20,171,000.00

/Ref:PIB120221002XSM{//}nhno huyen van chan, ct kbnn huyen van chan ., HO TRO TIEN MUA THI T TANG 2 CHO 168 HS THCS NAM LANH D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
22/02/2012 J633 – 0007491

+

3,000,000.00

Sender:79204026.DD:220212.SHGD:10000048.BO: NGUYEN THI HOI (020152980 HCM 15/8/94).3 CHI E M HIEN HIEN HOI GUI ANH TIEN MUA CHAN VA MUA LON MUM MIM VE NUOI CHO CAC CHAU
22/02/2012 7467 – 0000058

+

200,000.00

LE MAI ANH NOP- CHO 2 BE NGUYET MINH VA AN KHANH- UNG HO QUY TU THIEN COM CO THIT GD TIEN MAT
21/02/2012 3828 – 0006626

+

500,000.00

FTF.CN:9704366805048747016.FrAcc:0021000238329 .ToAcc:0011004025430
21/02/2012 VNCK – 0015575

+

300,000.00

IBVCB.2102120729371001.gui ganh hang xen len Pa Cheo mua do dung hoc tap
21/02/2012 4843 – 0006235

+

2,070,000.00

/Ref:POR120221035{//}/Ref:POR120221035{//}NGUYEN HO ANH (NICOLE TRINH CANADA UNG HO TRE EM VUNG CAO T2) D.Vi CHUYEN:NGUYEN HO ANH
21/02/2012 VNCK – 0020525

+

200,000.00

IBVCB.2102120443981001.Ung ho com co thit. Thang 2
21/02/2012 0584 – 0006146

+

1,500,000.00

/Ref:POR120221038{//}/Ref:POR120221038{//}NGUYEN HO ANH (LE THI BICH PHUONG BAN DAN TOC VO V, UNG HO TRE EM VUNG CAO 5 THANG TU TII-2011 DEN T3-2012 D.Vi CHUYEN:NGUYEN HO ANH
21/02/2012 VNCK – 0014469

+

1,040,000.00

IBVCB.2102120595195001.Tran Duc Toan, Nghien cuu sinh tai VUB Bi, ung ho du "Com co thit"
20/02/2012 VNCK – 0007197

+

700,000.00

IBVCB.2002120792213002.Chau Khue ung ho chuong trinh COM CO THIT
20/02/2012 J633 – 0005694

+

200,000.00

Sender:01310001.DD:200212.SHGD:10000694.BO: TRAN NGOC HAN.DONG GOP CHUONG TRINH COMCOTHIT
20/02/2012 0105 – 0006332

30,645,000.00

/Ref:PIB120220002W1R{//}HO TRO MUA DO DUNG NAU AN CHO 6 DIEM BAN O MAM NON NUA NGAM HUYEN DIEN BIEN TINH DIEN BIEN D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
20/02/2012 J633 – 0006735

+

500,000.00

Sender:79204034.DD:200212.SHGD:10000059.BO: LE XUAN LUONG.CHUC CHU LUON KHOE
20/02/2012 I054 – 0007152

+

2,400,000.00

FTF.CN:6868680493646027 .FrAcc:0081000120379 .ToAcc:0011004025430
20/02/2012 J633 – 0008772

+

2,000,000.00

Sender:01302001.DD:200212.SHGD:10004673.BO: NGUYEN THUY HONG.(RMNO 03321202201938) TRAN DU C DUNG UNG HO TRE EM SUOI GIANG (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
20/02/2012 VNCK – 0000232

+

500,000.00

IBVCB.2002120433447001.2 anh em Chi Dat-Tai Khoa ung ho bua com co thit cua HS noi tru dan nuoi
20/02/2012 2K36 – 0000056

+

3,600,000.00

NGUYEN THI PHUONG MAI UNG HO BUA COM CO THIT NAM 2012
20/02/2012 T360 – 0007470

+

5,000,000.00

FTF.CN:9704366804437855019.FrAcc:0201000511173 .ToAcc:0011004025430
20/02/2012 VNCK – 0001953

+

600,000.00

IBVCB.2002120254433001.Gia dinh chau Dao Le Minh Hang ung ho quy com thit cho 3 thang 1,2,3/2012.
20/02/2012 D297 – 0006531

18,611,000.00

/Ref:PIB120220002W2G{//}HO TRO TIEN THUC AN TU 20.2 DEN 20.3 CHO 155 CHAU DUOI 5 T CUA MAM NON NUA NGAM HUYEN DIEN BIEN D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
20/02/2012 0584 – 0007028

+

5,437,400.00

/Ref:POR120220103{//}CHI TRINH TU CHLB DUC GUI UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT D.Vi CHUYEN :TRUONG QUANG MINH
20/02/2012 VNCK – 0006602

+

3,300,000.00

IBVCB.2002120517057001.Ms Thuy Hang Tran (Viet Kieu Anh) ung ho quy
20/02/2012 VNCK – 0005990

+

200,000.00

IBVCB.2002120260229001.Ung ho chuong trinh COM CO THIT
17/02/2012 VNCK – 0068840

+

400,000.00

IBVCB.1702120868651001.ung ho chuong trinh "Com Co Thit"
17/02/2012 VNCK – 0067815

+

900,000.00

IBVCB.1602120985079001.chau Lan Anh chuyen tien thang 12,1,2
17/02/2012 4517 – 0006350

23,231,000.00

/Ref:PIB120217002UAR{//}bb:agribank huyen muong khuong tinh lao cai..HO TRO TIEN THUC AN C HO 129 TRE DUOI 5 TUOI MAM NON TA NGAI CHO TU 15.2 DEN 30.3 D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
17/02/2012 J633 – 0008525

+

200,000.00

Sender:01359001.DD:170212.SHGD:10000354.BO: TRUONG THI LY.BCIN FT1204800929 UNG HO DU AN SUOI GIANG THANG 1 VA 2
17/02/2012 H969 – 0000033

+

6,000,000.00

TRAN THU HANG VIETTEL CT CHO CAC CHAU DU AN COM CO THIT GD TIEN MAT
16/02/2012 B248 – 0003215

+

23,220,000.00

IBPS/SE:10204001.DD:160212.SH:10000174.TC:0584.6489.dd 160212 BO:VBA LAO CAI. TRA LAI LENH 10004346 NGAY 16/02/2012 DO SAI TEN DVH, TEN DUNG NGUYEN THI HUONG
16/02/2012 K065 – 0000028

+

500,000.00

PHAM NAM // HUNG PHUONG SYDNEY UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT VA AO AM CHO TRE VUNG CAO 5 00 NGAN DONG HANG THANG GD TIEN MAT
16/02/2012 VNCK – 0056189

+

100,000.00

IBVCB.1602120324633001.from Pham Lan Phuong with love (com co thit) 😡
16/02/2012 B247 – 0006019

19,631,000.00

/Ref:PIB120215002SL4{//}HO TRO MUA THUC PHAM TU 15.2 DEN 30.3 CHO 109 TRE DUOI 5 TUOI CUA MAM NON XA NAM CHAY HUYEN MUONG KHUONG D.V.C:TRAN DANG TUAN, NH HUONG:NHNN VA PTNT H.MUONG KHUONG LAO CAI
16/02/2012 0584 – 0006489

23,231,000.00

/Ref:PIB120216002T4F{//}HO TRO TIEN THUC AN CHO 129 TRE DUOI 5 TUOI MAM NON TA NGAI CHO TU 15.2 DEN 30.3 D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN nhno HUYEN MUONG KHUONG TINH LAO CAI.
16/02/2012 B247 – 0006021

1,471,000.00

/Ref:PIB120215002SLA{//}TRA BO SUNG TIEN 10 AO RET CHO MUONG KHUONG 1,020,000 D VA 440,000 D MUA BAO BI D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
15/02/2012 VNCK – 0040123

+

500,000.00

IBVCB.1502120599431001.Tinker Bell Kids ung ho CT Com co thit
15/02/2012 VNCK – 0040538

+

200,000.00

IBVCB.1502120326167001.Minh Tien: Ung ho bua com co thit
15/02/2012 VNCK – 0040427

+

100,000.00

IBVCB.1502120138007001.Be Ha Dang – Ha An nop quy Suoi Giang T2/2012
15/02/2012 J633 – 0005721

+

300,000.00

Sender:01307001.DD:150212.SHGD:10000439.BO: TRINH THI THANH HA.GOP CHO QUY TRE EM SUOI GIA NG
15/02/2012 L364 – 0000045

+

350,000.00

NGUYEN THI THU TRANG UNG HO TRE EM VUNG CAO GD TIEN MAT
15/02/2012 5869 – 0000115

+

200,000.00

TO THI DOAN TRANG – COM CO THIT GD TIEN MAT
15/02/2012 J633 – 0005592

+

200,000.00

Sender:01310001.DD:150212.SHGD:10000457.BO: TRAN THI HONG GIANG.UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT
15/02/2012 I054 – 0001446

+

7,000,000.00

FTF.CN:6868680493646027 .FrAcc:0081000120379 .ToAcc:0011004025430
15/02/2012 VNCK – 0034472

+

300,000.00

IBVCB.1402120655343001.Ung ho chuong trinh Com thit
15/02/2012 VNCK – 0040631

+

200,000.00

IBVCB.1502120164511001.ung ho chuong trinh
15/02/2012 0F85 – 0000157

+

4,500,000.00

PHAM THI DUC HAU ck
14/02/2012 N780 – 0009196

+

300,000.00

FTF.CN:9704366801016671015.FrAcc:0451000206648 .ToAcc:0011004025430
14/02/2012 M621 – 0000077

26,010,000.00

TRAN DANG TUAN id 011789857 rut tra tien mua 255 ao ret cho hoc sinh tieu hoc GD TIEN MAT
14/02/2012 VNCK – 0024023

+

500,000.00

IBVCB.1402120258667001.Chi Nguyen Phuong Mai/ Vietnam Airlines gui Ganh hang xen
13/02/2012 D297 – 0006754

+

500,000.00

/Ref:POR120213097{//}/Ref:POR120213097{//}DANG HONG VIET UNG HO TRE EM SUOI GIANG- THANG 2 D.Vi CHUYEN:DANG HONG VIET
13/02/2012 B247 – 0006751

+

500,000.00

/Ref:POR120213098{//}/Ref:POR120213098{//}NGUYEN HO ANH UNG HO TRE EM SUOI GIANG- THANG 2 D.Vi CHUYEN:NGUYEN HO ANH
13/02/2012 VNCK – 0006009

+

100,000.00

IBVCB.1302120504555001.Nguyen Viet Hao ung ho "Com co thit" thang 2
13/02/2012 B247 – 0006559

+

300,000.00

/Ref:PTTMH97057{//}/Ref:PTTMH97057{//}HOANG T L DUNG TT UNG HO TRE EM NGH EO D.Vi CHUYEN:H OANG T L DUNG
13/02/2012 T428 – 0000009

+

1,300,000.00

be an khanh cong chua ung ho qui “com thit” 1.000.000d ung ho “ganh hang xen” 300.000d GD TIEN MAT
13/02/2012 0105 – 0006520

20,051,000.00

/Ref:PIB120213002PIW{//}NHO NNGHIEP VAN CHAN CHUYEN KBNN VAN CHAN HO TRO TIEN MUA THIT THANG 2 CHO 167 HOC SINH BAN TRU TRUNG HOC CO SO NAM MUOI D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
13/02/2012 VNCK – 0005353

+

360,000.00

IBVCB.1302120621583001.Ung ho cho chuong trinh Com co thit/ quy 1 2012
13/02/2012 VNCK – 0007584

+

200,000.00

IBVCB.1302121008099001.Ung ho chuong trinh COM CO THIT
13/02/2012 D297 – 0006534

9,371,000.00

/Ref:PIB120213002PHY{//}HO TRO TIEN MUA THIT THANG 2 CHO 78 HOC SINH BAN TRU TRUNG HOC CO SO SUOI GIANG D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
13/02/2012 J633 – 0005946

+

200,000.00

Sender:01311001.DD:130212.SHGD:10000393.BO: NGUYEN HONG THANH.UNG HO COM CO THIT
13/02/2012 J633 – 0005282

+

1,000,000.00

Sender:01302001.DD:130212.SHGD:10000349.BO: NGUYEN VIET THU.(RMNO 04421202135162) GUI GANH HANG XEN (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
12/02/2012 VNCK – 0098328

+

1,000,000.00

IBVCB.1202120700797001.Hanh.Pham from OSFI ung ho quy Com co thit T2.2012
12/02/2012 6150 – 0003567

+

500,000.00

FTF.CN:6868681289648011 .FrAcc:0011001373807 .ToAcc:0011004025430
11/02/2012 VNCK – 0087959

+

100,000.00

IBVCB.1002120971597001.ung ho bua com hoc sinh tre em vung cao
10/02/2012 J633 – 0006223

+

500,000.00

Sender:01311001.DD:100212.SHGD:10000580.BO: NGUYEN TRUONG THINH.UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT
10/02/2012 2109 – 0000041

+

200,000.00

CAO T HAI VAN CT, UNG HO QUY COM CO THIT GD TIEN MAT
10/02/2012 VNCK – 0076185

+

100,000.00

IBVCB.1002120872515001.To Hong Trang ung ho chuong trinh Com co thit cho tre em vung cao
10/02/2012 VNCK – 0077391

+

500,000.00

IBVCB.1002120242579001.Dong gop cho chuong trinh "Com co thit"
10/02/2012 T326 – 0000028

+

2,000,000.00

ban o cty coninco gui ganh xen GD TIEN MAT
10/02/2012 M621 – 0000025

+

300,000.00

pham thi ngoc thang chuyen quy com thit quy 1/2012 GD TIEN MAT
10/02/2012 VNCK – 0086521

+

200,000.00

IBVCB.1002120125101001.ung ho chuong trinh bua com co thit thang 2
10/02/2012 U949 – 0002665

+

500,000.00

FTF.CN:6868682531014010 .FrAcc:0071004109851 .ToAcc:0011004025430
10/02/2012 VNCK – 0073524

+

1,000,000.00

IBVCB.1002120106785002.ung ho ganh hang xen Ta Gia Khau.Quy Nguyen
10/02/2012 VNCK – 0077879

+

150,000.00

IBVCB.1002120697527001.Ung ho chuong trinh Com co thit
10/02/2012 J633 – 0008902

+

500,000.00

Sender:01202001.DD:100212.SHGD:10001400.BO: DUONG QUANG TRUONG.DUONG QUANG TRUONG CT DE UN G HO
10/02/2012 VNCK – 0075756

+

200,000.00

IBVCB.1002120639763002.Vo chong Khang – Lan gop chut thit cho bua an cua cac chau
09/02/2012 1900 – 0000028

+

2,000,000.00

TT CGCN va HTKT- Bo Tai Chinh ung ho chuong trinh bua com co thit GD TIEN MAT
09/02/2012 J633 – 0007486

+

200,000.00

Sender:01320001.DD:090212.SHGD:10000188.BO: TRAN TRUNG KIEN.GIB UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT
09/02/2012 0584 – 0006826

+

20,040,000.00

/Ref:PXNV12040000002131{//}TCB TRA LAI LCC C2636464080212 N08.02.12 DO SAI TK DVH D.Vi CHU YEN:0
09/02/2012 VNCK – 0069022

+

200,000.00

IBVCB.0902120971025001.Ung ho tre em vung cao
09/02/2012 0105 – 0006901

+

500,000.00

/Ref:Phloi/024032{//}/Ref:Phloi/024032{//}Gop cho CT Com co thit va gui ao am cho cac chau vung cao D.Vi CHUYEN:NGUYEN HONG MAI
09/02/2012 Q473 – 0000027

+

100,000.00

UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT
09/02/2012 0595 – 0006657

+

9,360,000.00

/Ref:PXNV12040000002130{//}TCB TRA LAI LCC 48436406080212 N08.02.12 DO SAI TK DVH D.Vi CHU YEN:0
08/02/2012 C263 – 0006464

20,051,000.00

/Ref:PIB120208002L5H{//}HO TRO TIEN MUA THIT THANG 2 CHO 167 HOC SINH BAN TRU D.Vi CHUYEN: TRAN DANG TUAN
08/02/2012 0584 – 0006617

11,171,000.00

/Ref:PIB120208002L6H{//}D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN .NHNO VAN CHAN (NHO CHYEN TIEP DEN KB NN HUYEN VAN CHAN )
08/02/2012 4843 – 0006406

9,371,000.00

/Ref:PIB120208002L5N{//}HO TRO TIEN MUA THIT THANG 2 CHO 78 HOC SINH BAN TRU D.Vi CHUYEN:T RAN DANG TUAN
08/02/2012 4843 – 0006321

20,668,000.00

/Ref:PIB120208002L23{//}CHUYEN TIEN UNG HO CHO GANH HANG XEN PA CHEO THONG QUA TAI KHOAN C OM CO THIT D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
08/02/2012 VNCK – 0041874

+

1,000,000.00

IBVCB.0702120203401008.N2D from OSFI ung ho quy com co thit
08/02/2012 J633 – 0005813

+

500,000.00

Sender:01204014.DD:080212.SHGD:10000019.BO: NGUYEN XUAN TU.NGUYEN XUAN TU CHUYEN TIEN
08/02/2012 5569 – 0003933

+

1,500,000.00

FTF.CN:9704366801549803010.FrAcc:0011001581654 .ToAcc:0011004025430
08/02/2012 3901 – 0003866

+

200,000.00

FTF.CN:9704366800077220019.FrAcc:0071000046364 .ToAcc:0011004025430
08/02/2012 M621 – 0000065

5,667,500.00

QUY THIEN TAM VINCOM HO TRO TIEN AN THANG 2/2012 CHO 47 HOC SINH BAN TRU
08/02/2012 Q473 – 0000064

8,307,500.00

QUY THIEN TAM VINCOM HO TRO TIEN AN THANG 2/2012 CHO 69 HOC SINH BAN TRU,NHH: KBNN HUYEN V AN CHAN YEN BAI,DVH: TRUNG HOC CO SO AN LUONG
08/02/2012 Q473 – 0000062

8,187,500.00

QUY THIEN TAM VINCOM HO TRO TIEN AN THANG 2/2012 CHO 68 HOC SINH BAN TRU,NHH: KBNN HUYEN V AN CHAN YEN BAI,DVH: TRUNG HOC CO SO MINH AN
08/02/2012 Q473 – 0000063

5,187,500.00

QUY THIEN TAM VINCOM HO TRO TIEN AN THANG 2/2012 CHO 43 HOC SINH BAN TRU,NHH: KBNN HUYEN V AN CHAN YEN BAI,DVH: TIEU HOC VA THCS SUNG DO
08/02/2012 VNCK – 0049885

+

100,000.00

IBVCB.0802120570699001.Ung ho du an Com Thit
08/02/2012 I075 – 0000023

+

200,000.00

VU THU HIEN VA NGUYEN THU THAO UNG HO CTRINH “COM CO THIT” GD TIEN MAT
08/02/2012 0595 – 0006554

13,571,000.00

/Ref:PIB120208002L62{//}nhno huyen van chan .nho ct den kbnn huyen van chan ., HO TRO TIEN MUA THIT THANG 2 CHO 113 HOC SINH BAN TRU D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
08/02/2012 VNCK – 0053929

+

3,000,000.00

IBVCB.0802120345305002.Gui ganh hang xen – 10 phan nam (chi Se Nau + nhom tamlongnguoiviet.)
08/02/2012 M621 – 0000064

2,427,500.00

QUY THIEN TAM VINCOM HO TRO TIEN AN THANG 2/2012 CHO 20 HOC SINH BAN TRU
08/02/2012 Q473 – 0000061

14,067,500.00

QUY THIEN TAM VINCOM HO TRO TIEN AN THANG 2 CHO 117 HOC SINH BAN TRU,DVH: TRUNG HOC CO SO CAT THINH,NHH: KBNN HUYEN VAN CHAN YEN BAI
08/02/2012 M621 – 0000061

23,307,500.00

HO TRO TIEN AN CUA QUY THIEN TAM CHO 194 HOC SINH NOI TRU THANG 2/2012
08/02/2012 0595 – 0006161

+

1,400,000.00

/Ref:PALPMG88164{//}/Ref:PALPMG88164{//}DO T L NHUNG TT TRAN DANG TUAN NHUN G VA A.TUNG GU I TIEN T1, T2 D.Vi CHUYEN:DO T L NHUNG
08/02/2012 M621 – 0000063

7,587,500.00

QUY THIEN TAM VINCOM HO TRO TIEN AN THANG 2/2012 CHO 63 HOC SINH BAN TRU
08/02/2012 M621 – 0000062

8,427,500.00

QUY THIEN TAM VINCOM HO TRO TIEN AN CHO 70 HOC SINH BAN TRU THANG 2/2012
08/02/2012 M621 – 0000060

12,147,500.00

QUY THIEN TAM VINCOM HO TRO TIEN AN THANG 2/2012 CHO 101 HOC SINH BAN TRU.NHH KHO BAC NHA NUOC VAN CHAN YEN BAI
08/02/2012 VNCK – 0041927

+

1,000,000.00

IBVCB.0702120558465009.Huynh Quoc Hung from OSFI ung ho quy com co thit
08/02/2012 VNCK – 0042906

+

300,000.00

IBVCB.0802121029541001.Chau Quang Thai – Quang Hung gui "com co thit"
08/02/2012 F319 – 0001220

+

2,000,000.00

FTF.CN:9704366802076441018.FrAcc:0251001691196 .ToAcc:0011004025430
07/02/2012 J633 – 0009167

+

169,320,000.00

Sender:01202009.DD:070212.SHGD:10000161.BO: QUY THIEN TAM CTY CP VINCOM.QTT UNG HO TIEN AN CHO 141 HS BAN TRU HUYEN VAN CHAN QD77 12
07/02/2012 6148 – 0009305

+

200,000.00

FTF.CN:9704366801681824014.FrAcc:0021001288793 .ToAcc:0011004025430
07/02/2012 J633 – 0007688

+

500,000.00

Sender:01310001.DD:070212.SHGD:10001620.BO: LE THI BINH THIN.COM CO THIT (LAN 2)
07/02/2012 VNCK – 0037696

+

100,000.00

IBVCB.0702120023843001.KM ung ho Com co thit
07/02/2012 J633 – 0007901

+

2,000,000.00

Sender:01341001.DD:070212.SHGD:10000304.BO: LE THI THANH XUAN.(994CTMP120380001)UNG HO GAN H HANG XEN TA GIA KHAU 5 NOI NAU COM LOAI 5KG
07/02/2012 VNCK – 0034885

+

200,000.00

IBVCB.0702120790971002.Tien len com co thit
07/02/2012 J633 – 0007426

+

1,200,000.00

Sender:01310001.DD:070212.SHGD:10001391.BO: TRAN TUAN ANH.TRAN TUAN ANH UNG HO COM THIT TR AN DANG TUAN
07/02/2012 D297 – 0006753

+

1,000,000.00

/Ref:POR120207020{//}/Ref:POR120207020{//}PHAN THI PHONG LAN, UNG HO CHUONG TRINH Í COM C O THITÍ
07/02/2012 D297 – 0006100

+

500,000.00

/Ref:PALPMG86859{//}/Ref:PALPMG86859{//}NGUYEN N THUY TT CHUONG TRINH ÍCOM CO THITÍ D.Vi C HUYEN:NGUYEN N THUY
07/02/2012 VNCK – 0035141

+

300,000.00

IBVCB.0702120207491001.Vi tre em vung cao
06/02/2012 P523 – 0000249

+

500,000.00

NGUYEN NGOC HUONG(USA) GD TIEN MAT
06/02/2012 2820 – 0000131

+

1,000,000.00

TRANG PAYNE UNG HO CHUONG TRINH COM CA THIT GD TIEN MAT
06/02/2012 VNCK – 0021224

+

400,000.00

IBVCB.0602120758195003.be VU PHUONG NGA, NGOC ANH, HD, GUI:"BUA COM CO THIT"
06/02/2012 M494 – 0003265

+

500,000.00

FTF.CN:6868680432178033 .FrAcc:0011000474674 .ToAcc:0011004025430
06/02/2012 J633 – 0005854

+

930,000.00

Sender:01301001.DD:060212.SHGD:10000074.BO: TRAN TRUNG HIEU.072COM2120370001UNG HO MUA AO AM GIAY DEP TAT CHOHOC DINH NGHEO QUY COM CO THIT
06/02/2012 VNCK – 0022286

+

300,000.00

IBVCB.0602120278275001.ung ho ctr com co thit thang 2/2012.Quy Nguyen
06/02/2012 0081 – 0000017

+

500,000.00

nguyen thi van dong gop cho chuong trinh “com co thit” GD TIEN MAT
06/02/2012 0X13 – 0107016

+

1,500,000.00

FTF.CN:9704366803536555017.FrAcc:0101000973782 .ToAcc:0011004025430
06/02/2012 J633 – 0005434

+

1,700,000.00

Sender:01310001.DD:060212.SHGD:10000387.BO: PHAM TRUNG DUNG.TRUNG DUC LOP 6 TRUONG PHS (HC M) GUI GANH HANG TA GIA KHAU CHO TRAN DANG TUAN
06/02/2012 J633 – 0005189

+

200,000.00

Sender:01311001.DD:060212.SHGD:10000027.BO: MAI THUY VU UYEN.UNG HO
06/02/2012 8934 – 0000046

+

200,000.00

FTF.CN:6868682514824013 .FrAcc:0021001678072 .ToAcc:0011004025430
05/02/2012 7383 – 0005919

+

200,000.00

FTF.CN:9704366800510440018.FrAcc:0071001075503 .ToAcc:0011004025430
05/02/2012 VNCK – 0005159

+

200,000.00

IBVCB.0402120158975001.Nguyen Trong Hung – 0945337xxx ung ho "Com co thit"
05/02/2012 VSMS – 0343866

8,800.00

VSMS. THU PHI DICH VU SMS CHU DONG THANG 1/2012. SDT: 0984371177. So dien thoai 0984371177
04/02/2012 U948 – 0000013

+

500,000.00

TRAN THI THANH THIEN CT CUU TRO GD TIEN MAT
04/02/2012 VNCK – 0099655

+

500,000.00

IBVCB.0402120855741002.ung ho Quy Com co thit
04/02/2012 Z074 – 0000022

+

6,760,500.00

NGUYEN HO ANH NT DIEU TU CUNG TAP HE PAIC UNG HO TRE EM VUNG CAO GD TIEN MAT
04/02/2012 Z074 – 0000021

+

5,050,000.00

NGUYEN HO ANH NT MAI ANH VA TAP THE PAIC UNG HO TRE EM VUNG CAO GD TIEN MAT
04/02/2012 Z074 – 0000020

+

10,000,000.00

NGUYEN HO ANH NT PHAM NHAT ANH TU UNG HO TRE EM VUNG CAO GD TIEN MAT
04/02/2012 0105 – 0006012

10,571,000.00

/Ref:PIB120203002H6W{//}BO SUNG TIEN MUA THIT THANG 2 CHO 230 CHAU DUOI 5 TUOI CUA MAM NON MUONG NHA D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
04/02/2012 VNCK – 0097680

+

300,000.00

IBVCB.0402120191477001.Aitc ung ho thang 2/2012
04/02/2012 VNCK – 0001240

+

200,000.00

IBVCB.0402120408937001.Ta Thi Ngoc Thuy gop suc Chuong trinh "Com co thit" 2012 thang 1, 2/2012
04/02/2012 5574 – 0007197

+

300,000.00

FTF.CN:9704366801093544010.FrAcc:0031000125631 .ToAcc:0011004025430
04/02/2012 L772 – 0000008

+

2,000,000.00

LE THUY HANG: GUI “GANH HANG XEN” GD TIEN MAT
03/02/2012 J633 – 0007208

+

100,000.00

Sender:01307001.DD:030212.SHGD:10000437.BO: NGUYEN VAN THUONG.IBCOM CO THIT
03/02/2012 J633 – 0008618

+

300,000.00

Sender:01341001.DD:030212.SHGD:10000450.BO: LE THI THANH XUAN.(994CTMP120340002)UNG HO CHU ONG TRINH COM CO THIT
03/02/2012 VNCK – 0090194

+

3,000,000.00

IBVCB.0302120872627001.K-Mh Ung ho Quy Com co Thit
03/02/2012 J633 – 0006015

+

6,000,000.00

Sender:01307001.DD:030212.SHGD:10000177.BO: TRAN THI THU HUONG.IBUNG HO COM CO THIT 500K/T HANG TRONG 1 NAM. CAM ON BAC.
03/02/2012 VNCK – 0086693

+

200,000.00

IBVCB.0302120122085001.Tom Bong ung ho chuong trinh CCT (Thang 2/2012)
03/02/2012 VNCK – 0086147

+

500,000.00

IBVCB.0302120950809002.Dam Duy Toan chuyen tien
03/02/2012 VNCK – 0081602

+

1,500,000.00

IBVCB.0202120309793003.Hoai-Huong, Khanh-Han ung ho chuong trinh COM CO THIT. Cam on bac Tuan
03/02/2012 J633 – 0008787

+

1,200,000.00

Sender:79204026.DD:030212.SHGD:10000101.BO: NGUYEN THI HOI (020152980 HCM).GUI ANH TUAN UN G HO CT COM CO THIT.CAM ON ANH (HOI 1TRIEU + DAO HIEN 200.000)
03/02/2012 VNCK – 0095015

50,000,000.00

IBVCB.0302120278669003.TRA TIEN MUA 500 AO RET DE UNG HO CHO HOC SINH MIEN NUI
03/02/2012 F197 – 0006913

+

300,000.00

FTF.CN:9704366800769648014.FrAcc:0181000472558 .ToAcc:0011004025430
03/02/2012 VNCK – 0094757

+

300,000.00

IBVCB.0302120305845001.Nhom ban WIT ung ho bua com co thit cho cac em hoc sinh dan toc noi tru trong thoi gian 1 nam lan thu 4 (tu 11/2011)
03/02/2012 VNCK – 0088515

+

400,000.00

IBVCB.0302120686835001.ung ho bua com co thit cho tre em Suoi Giang(lan 4,5)
03/02/2012 VNCK – 0088107

+

200,000.00

IBVCB.0302120134015001.STT 33 chuyen tien T02.2012 (ung ho com co thit)
03/02/2012 L333 – 0004025

+

500,000.00

Sender:79204034.DD:030212.SHGD:10000009.BO: LE XUAN LUONG.LE XUAN LUONG CHUC CHU LUON KHOE
03/02/2012 J633 – 0007864

+

200,000.00

Sender:01310001.DD:030212.SHGD:10001529.BO: DANG HONG NGOC.CHAU TRUNG LOP 3C NTP VA CHAU L INH TRUONG MAM NON P P THANG 2/2012
03/02/2012 M071 – 0004389

+

500,000.00

FTF.CN:5264180350936035 .FrAcc:0021000864419 .ToAcc:0011004025430
02/02/2012 G362 – 0000036

+

3,000,000.00

duong thi thanh huyen ung ho tre em vung cao
02/02/2012 VNCK – 0074799

+

1,000,000.00

IBVCB.0202120996023002.Ung ho Du an "Com co thit" cho cac truong vung cao
02/02/2012 D326 – 0000002

+

200,000.00

hoang tuan hung nt ung ho tre em Suoi giang GD TIEN MAT
02/02/2012 VNCK – 0073897

+

500,000.00

IBVCB.0202120388555001.ung ho chuong trinh "com co thit" cho tre em vung cao
02/02/2012 5992 – 0008096

+

200,000.00

FTF.CN:6868680672407019 .FrAcc:0231000057586 .ToAcc:0011004025430
02/02/2012 T255 – 0000061

+

1,500,000.00

ME CON CHAU + HUY GOP QUY COM CO THIT GD TIEN MAT
02/02/2012 4517 – 0006019

50,011,000.00

/Ref:PIB120201002F0A{//}HO TRO TRANG THIET BI CHO VIEC NAU AN CUA CAC DIEM TRUONG MAM NON SO 2 XA MUONG NHA D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
02/02/2012 4843 – 0006045

50,011,000.00

/Ref:PIB120201002F0B{//}HO TRO MUA TRANG THIET BI NAU AN O CAC DIEM VA TAM UNG TIEN MUA TH IT CHO MAM NON SO 2 MUONG NHA D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
02/02/2012 J633 – 0006709

+

200,000.00

Sender:01302001.DD:020212.SHGD:10001878.BO: TRUONG QUOC DAT.(RMNO 03121202027496) CHAU ANH DUONG LOP 3A3 TRUONG TH THANH CONG B HA NOI. GUI TOI CAC BAN BUA COM CO THIT VUNG CAO LAN 2. CHUC BAC TUAN VA CAC CO CHU MANH KHOE. (NHH VIET
02/02/2012 J633 – 0005539

+

250,000.00

Sender:01310001.DD:020212.SHGD:10000387.BO: NGUYEN QUANG CHIEN.UNG HO BUA COM CO THIT VA A O AM CHO TRE EM VUNG CAO
02/02/2012 J633 – 0007666

+

500,000.00

Sender:01201013.DD:020212.SHGD:10000011.BO: NGUYEN HONG TRUONG.CHUYEN TIEN UNG HO SUOI GIA NG THANG 2/2012
02/02/2012 VNCK – 0069828

+

1,000,000.00

IBVCB.0202120844041001.ung ho "Com co thit"
02/02/2012 M018 – 0000023

+

500,000.00

NGUYEN TRUONG SON – CTY TNHH CO KHI DUOGN THUY LAM TRA GUI C/T COM CO THIT GD TIEN MAT
02/02/2012 VNCK – 0079777

+

500,000.00

IBVCB.0202120714539001.Xin ung ho chuong trinh.
02/02/2012 VNCK – 0076234

+

200,000.00

IBVCB.0202120237215001.Ung ho chuong trinh: Com co thit
02/02/2012 VNCK – 0076211

+

1,000,000.00

IBVCB.0202120621967001.MaiAnh Tuan – Nguyen Thi Que Linh: Ung ho chuong trinh "Com Co Thit"
02/02/2012 VNCK – 0080760

+

500,000.00

IBVCB.0202120221449004.Ung ho chuong trinh com co thit
02/02/2012 VNCK – 0072968

+

200,000.00

IBVCB.0202120070967001.Nguyen Hong Van ung ho chuong trinh com co thit
02/02/2012 VNCK – 0066689

+

500,000.00

IBVCB.0102120558321002.Nha Tu Thien box Lam dep Ttvnol dong gop chtrinh "Com co thit" thang 3/2012
02/02/2012 VNCK – 0066717

+

300,000.00

IBVCB.0102120065153003.Dung – Tam (Stt 17 danh sach ung ho thuong xuyen) gop tien thang 3/2012
01/02/2012 9575 – 0000004

+

1,000,000.00

CHAU HAI VAN UNG HO TU THIEN CUNG CHU TUAN QUA BAI XUYEN QUA SUONG MU TAY BAC GD TIEN MAT
01/02/2012 C263 – 0006613

+

3,835,000.00

/Ref:POR120201045{//}/Ref:POR120201045{//}TRAN DANG TUAN NOP TIEN UNG HO MUA QUAN AO TRAO TRUC TIEP CON LAI SAU KHI MUA DOT TAY BAC D.Vi CHUYEN:NGUYEN HO ANH
01/02/2012 VNCK – 0053816

+

300,000.00

IBVCB.0102120110177002.NMC UNG HO BUA COM CO THIT T02/12
01/02/2012 D297 – 0006020

5,051,000.00

/Ref:PIB120131002DQE{//}NNO HUYEN MUONG KHUONG LAO CAI…BO SUNG TIEN MUA THIT THANG 2 CHO 42 HOC SINH TANG THEM CUA MAM NON TA GIA KHAU D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
01/02/2012 0105 – 0006599

+

10,000,000.00

/Ref:POR120201046{//}/Ref:POR120201046{//}NGUYEN DINH THANG PHO CHU TICH AVG UNG HO QUY TR E EM VUNG CAO D.Vi CHUYEN:NGUYEN HO ANH
01/02/2012 VNCK – 0061507

+

200,000.00

IBVCB.0102120680783001.Tham gia chuong trinh Com Co Thit vung cao
01/02/2012 VNCK – 0061000

+

240,000.00

IBVCB.0102121012227001.Gia dinh Van Hiep 109 Tran Phu Hai Duong ung ho thang 1/2012
01/02/2012 VNCK – 0059034

+

1,000,000.00

IBVCB.0102120788555001.Gop com co thit cho cac be vung cao trong 5 thang
01/02/2012 0595 – 0006045

7,491,000.00

/Ref:PIB120131002DSI{//}nhno HUYEN BAT XAT LAO CAI ., TIEN MUA UNG VA HAI AO RET TANG CHO HAI BE TRONG ANH CUA MAU GIAO DEN THANG D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
01/02/2012 J633 – 0005489

+

2,000,000.00

Sender:79204005.DD:010212.SHGD:10000001.BO: DAO PHONG.DAO PHONG CT ÍCOM CO THIT AO AM V UNG CAOÍ 2.000.000VND
01/02/2012 V110 – 0000092

+

1,000,000.00

BA NGO MINH HA SAI GON CHUYEN TIEN DEN CHUONG TRINH BUA AN CO THIT GD TIEN MAT

Bottom of Form

31/01/2012 6163 – 0006104

+

500,000.00

FTF.CN:9704366805328704018.FrAcc:0451000208894 .ToAcc:0011004025430
31/01/2012 VNCK – 0037930

+

500,000.00

IBVCB.3001120046809001.Em Nguyen Thi Minh Thu ung ho CT Com co thit, thang 2/2012
31/01/2012 J633 – 0008478

+

22,178,000.00

Sender:01319001.DD:310112.SHGD:10000292.BO: NGUYEN THI THUY HANG.CTCP TT DAI DUONG VA CTCP TVSHOPPING UNG HO CHO QUY Í COM CO THITÍ
31/01/2012 VNCK – 0047471

+

200,000.00

IBVCB.3101120004203003.Ung ho tre em vung cao
31/01/2012 J633 – 0007265

+

500,000.00

Sender:01359001.DD:310112.SHGD:10000063.BO: LE THI THUY.BCIN FT1203100063 UNG HO COM CO T HIT
31/01/2012 B247 – 0006677

+

5,000,000.00

/Ref:POR120131056{//}/Ref:POR120131056{//}PHONG CHUONG TRINH AVG UNG HO QUY AO AM CHO TRE EM VUNG CAO D.Vi CHUYEN:NGUYEN HO ANH
30/01/2012 L333 – 0004903

+

1,000,000.00

Sender:79303001.DD:300112.SHGD:10001678.BO: NGUYEN THI THANH HIEU.TIEN UNG HO QUY COM THIT T2
30/01/2012 C263 – 0006505

+

500,000.00

/Ref:PALPMG78053{//}/Ref:PALPMG78053{//}DAO T L ANH TT SUOI GIANG – T1/2012 D.Vi CHUYEN:DA O T L ANH
30/01/2012 C263 – 0006497

20,531,000.00

/Ref:PIB120130002C5O{//}NHH: NONG NGHIEP HUYEN BAT XAT TINH LAO CAI. HO TRO TIEN MUA THIT CHO 171 TRE MAM NON DUOI 5 TUOI CUA MAM NON SANG MA SAO D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
30/01/2012 VNCK – 0034706

+

300,000.00

IBVCB.3001120558747005.ung ho quy "Com co thit"
30/01/2012 0595 – 0006615

10,811,000.00

/Ref:PIB120130002C5T{//}nhno HUYEN BAT XAT TINH LAO CAI ., HO TRO TIEN MUA THIT THANG 2 CH O 90 TRE MAM NON TA GIA KHAU D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
30/01/2012 J633 – 0005000

+

1,000,000.00

Sender:01302001.DD:300112.SHGD:10001228.BO: DOAN HONG THUY.(RMNO 05021201304638) CT UNG HO CHUONG TRINH ÍCOM CO THITÍ (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
30/01/2012 J633 – 0005334

+

500,000.00

Sender:01202001.DD:300112.SHGD:10000213.BO: TRAN NGOC THUY.TRAN NGOC THUY CHUONG TRINH COM CO THIT
30/01/2012 J633 – 0005412

+

1,000,000.00

Sender:01310001.DD:300112.SHGD:10000953.BO: DUONG THI BICH PHUONG.CONG LAM HEN BONG UNG HO . BAC TUAN QUYET MUC DICH CHI TIEU.
30/01/2012 VNCK – 0031735

+

50,000.00

IBVCB.3001120442027001.bcuongk goi
30/01/2012 J633 – 0006500

+

18,157,000.00

Sender:01311001.DD:300112.SHGD:10000291.BO: PHAM NAM KIM.GUI HANG XEN PA CHEO VA DEN THANG
30/01/2012 H770 – 0000040

+

500,000.00

QUANG NGHIEM – TRINH DAI HA – DU AN “COM CO THIT” GD TIEN MAT
30/01/2012 VNCK – 0030065

+

100,000.00

IBVCB.3001120516845001.Nguyen Viet Hung ung ho tre em vung cao
30/01/2012 0584 – 0006896

+

500,000.00

/Ref:PI0403030{//}/Ref:PI0403030{//}Ung ho quy Com co thit cho tre em mien nui D.Vi CHUYEN :THI THU HUONG NGUYEN
30/01/2012 4843 – 0006522

12,371,000.00

/Ref:PIB120130002C4M{//}HO TRO MUA THIT CHO 103 TRE MAM NON CUA 7 DIEM TRUONG: B BAN,B XOM ,PHI CAO,H HUONG,KH KEN,PH LAY,PH THANH THANG 2.12 D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
30/01/2012 4843 – 0006520

6,321,000.00

/Ref:PIB120130002C3V{//}HO TRO MUA DO DUNG NAU AN CHO 7 DIEM TRUONG CUA MAM NON MUONG NHA HUYEN DIEN BIEN TINH DIEN BIEN D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
30/01/2012 VNCK – 0032755

+

2,220,000.00

IBVCB.3001120406255001.Gia dinh Nguyen Xuan Viet, Dinh Thi Tuyet Van ung ho chuong trinh Com co thit
30/01/2012 4517 – 0006750

50,011,000.00

/Ref:PIB120130002C3L{//}HO TRO MUA DO DUNG NAU AN CHO 7 DIEM TRUONG CUA MAM NON MUONG NHA HUYEN DIEN BIEN TINH DIEN BIEN D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
29/01/2012 VNCK – 0024106

+

2,000,000.00

IBVCB.2801120536765001.Chau Bong, chau Choe ung ho COM CO THIT va AO AM VUNG CAO
29/01/2012 I812 – 0005387

+

200,000.00

FTF.CN:9704366803809212015.FrAcc:0491001758401 .ToAcc:0011004025430
28/01/2012 VNCK – 0021682

+

300,000.00

IBVCB.2701120664283002.Dong gop cho chuong trinh Com thit + ao am
25/01/2012 DD4400 – 0226124

+

456,853.00

Tra lai tien gui
24/01/2012 VNCK – 0014892

+

300,000.00

IBVCB.2301120230525001.Ban Duc Minh ung ho quy com co thit
24/01/2012 VNCK – 0014698

+

500,000.00

IBVCB.2301120821953001.UNG HO HOC SINH SUOI GIANG
23/01/2012 VNCK – 0012151

+

200,000.00

IBVCB.2201120131749001.Ung ho hoc sinh Suoi Giang
22/01/2012 8428 – 0002966

+

1,000,000.00

FTF.CN:9704366804514829010.FrAcc:0011003641646 .ToAcc:0011004025430
22/01/2012 VNCK – 0010484

+

2,000,000.00

IBVCB.2201121036381001.Anh Ngo Mai Phong chuyen tien
21/01/2012 VNCK – 0097100

+

500,000.00

IBVCB.2101120708609001.Gop com, ca thit cho cac be
21/01/2012 VNCK – 0001456

+

500,000.00

IBVCB.2101120869739001.Nhi gop ganh hang Pa Cheo
21/01/2012 VNCK – 0094080

+

250,000.00

IBVCB.2001120221097004.Luong Nhu Oanh Ung ho TK Com co thit cho cac be DTNT
20/01/2012 VNCK – 0085553

+

200,000.00

IBVCB.2001120389861001.Nguyen Thanh Tung SCDM Ung ho TK "Com co thit" cho cac be
20/01/2012 J633 – 0006243

+

12,000,000.00

Sender:01319001.DD:200112.SHGD:10000160.BO: VU THI.VU THI CT ND CHAU BUI THI HANG NGA D/ C 92 NGUYEN HUU CANH VA CHAU VU HOANG PHUC D/C SO 16 DUONG16 KP5 THU DUC UNG HO DU AN COM CO THIT (NAM 2012)
20/01/2012 VNCK – 0068431

22,250,000.00

IBVCB.2001120224829003.CHUYEN CHO GANH HANG XEN DI PA CHEO DOT 2 (DA TRU 2,000,000 CHUYEN THUA DOT 1)
20/01/2012 0595 – 0007647

+

1,000,000.00

/Ref:P060413{//}/Ref:P060413{//}UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT D.Vi CHUYEN:BUI XUAN PHUON G
20/01/2012 J633 – 0007089

+

1,000,000.00

Sender:01310001.DD:200112.SHGD:10001142.BO: DANG HOAI NAM.UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT
20/01/2012 D326 – 0000030

+

1,000,000.00

nguyen thanh hai nguoi ban : ung ho du an COM CO THIT GD TIEN MAT
20/01/2012 VNCK – 0068489

1,600,000.00

IBVCB.2001120699125004.CHUYEN CHO GANH HANG DI TA GIA KHAU CUA NHOM THUY LINH
20/01/2012 N633 – 0000069

+

5,000,000.00

nguyen trong bao nt ung ho chuong trinh com co thit GD TIEN MAT
20/01/2012 VNCK – 0085915

+

50,000.00

IBVCB.2001120562333003.Vu Tuan Anh SCDM Ung ho TK Com co thit cho cac be DTNT
20/01/2012 VNCK – 0090392

19,000,000.00

IBVCB.2001120367079005.TRA TIEN MUA AO RET CHO DOT 10/14.1.12
20/01/2012 8142 – 0000073

+

13,700,000.00

nguyen ho anh nt nhom nhung nguoi ban o vtv ung ho tre em vung cao GD TIEN MAT
20/01/2012 8142 – 0000075

+

5,000,000.00

phong lien ket va san xuat avg ung ho tre em vung cao GD TIEN MAT
20/01/2012 H991 – 0000044

+

1,800,000.00

NHOM (MINH – NGO QUANG)UNG HO TRE EM NGHEO. GD TIEN MAT
20/01/2012 H991 – 0000043

+

1,800,000.00

TRAN DANG TUAN NTM GD TIEN MAT
20/01/2012 VNCK – 0070624

+

300,000.00

IBVCB.2001120567793002.Gop 1 chut tam long:)
20/01/2012 0584 – 0007286

+

2,000,000.00

/Ref:PALPMG75351{//}/Ref:PALPMG75351{//}ALPMG75351 NGUYEN T THAO TT GIUP TRE EM VUNG C AO D.Vi CHUYEN:NGUYEN T THAO
20/01/2012 VNCK – 0093544

+

100,000.00

IBVCB.2001120621455001.Chau Nguyen Minh Phong, ngo 130 Doc Ngu gui tien ung ho thang 1
20/01/2012 H991 – 0000058

+

-1,800,000.00

HUY BT H991.0043DD20.01.12, DO KHACH HANG THAY DOI THONG TIN NGUOI NOP TIEN
20/01/2012 1188 – 0000033

250,000,000.00

tran dang tuan id:011789857 trich tkcn vnd sang gui tkiem 1 thang
20/01/2012 K120 – 0000067

+

1,000,000.00

UNC. PHAM THI KIM OANH UNG HO TRE EM Y TY SUOI GIANG
20/01/2012 VNCK – 0085835

+

500,000.00

IBVCB.2001120116213002.Vu Thanh Liem SCDM Ung ho TK Com co thit cho cac be DTNT
19/01/2012 3715 – 0003877

+

2,000,000.00

FTF.CN:6868680720404018 .FrAcc:0071001553823 .ToAcc:0011004025430
19/01/2012 VNCK – 0038718

+

500,000.00

IBVCB.1901120768469001.Ung ho cac em be vung cao
19/01/2012 VNCK – 0058954

+

200,000.00

IBVCB.1901120918723001.Com co thit thang 1
19/01/2012 VNCK – 0046273

+

200,000.00

IBVCB.1901120220195001.Them 1 chiec ao am cho cac be vung cao
19/01/2012 G198 – 0000102

+

10,000,000.00

kh hoang thu hang nhom nhan vien cong ty AN vien group ung ho chuong trinh “com co thit” GD TIEN MAT
19/01/2012 J633 – 0005541

+

1,000,000.00

Sender:01310001.DD:190112.SHGD:10000017.BO: VU THI NGUYEN.UNG HO COM CO THIT. CAM ON CHU V A C HUONG TRINH RAT NHIEU.
19/01/2012 G198 – 0000039

+

500,000.00

THAI SON VA THANG LONG UNG HO CHUONG TRINH BUA COM CO THIT GD TIEN MAT
19/01/2012 7581 – 0000010

+

1,200,000.00

NHOM ” CHUYEN DOI QUA PHIM” UNG HO THANG 1/2012 GD TIEN MAT
18/01/2012 L771 – 0000336

+

600,000.00

GD KU DEN CHUYEN UNG HO CHUONG TRINH “COM CO THIT” GD TIEN MAT
18/01/2012 8310 – 0005021

+

300,000.00

FTF.CN:9704366801093544010.FrAcc:0031000125631 .ToAcc:0011004025430
18/01/2012 VNCK – 0018284

+

500,000.00

IBVCB.1801120834791001.Vo chong Khang – Lan ung ho cho cac chau
18/01/2012 J633 – 0011026

+

1,000,000.00

Sender:01204031.DD:180112.SHGD:10000012.BO: TO THI THANH VAN.UNG HO ÍGANH HANG XENÍ CHO CA C CHAU MIEN NUI CUA CHI THUY LINH.NHAN TAI CN HA NOI
18/01/2012 J633 – 0008652

+

2,000,000.00

Sender:01202017.DD:180112.SHGD:10000096.BO: TRAN THI TUYET.TRUNG KIEN TRUNG NGUYEN GOP THI T VOI CAC BAN
18/01/2012 4448 – 0007874

+

300,000.00

FTF.CN:6868680720175022 .FrAcc:0021000718074 .ToAcc:0011004025430
18/01/2012 VNCK – 0027418

+

400,000.00

IBVCB.1801120396895001.Dong gop chuong trinh Com co thit
18/01/2012 VNCK – 0006725

+

600,000.00

IBVCB.1701120798541001.Dong gop (lan 3) chuong trinh "Com co thit"
18/01/2012 S806 – 0001563

+

500,000.00

FTF.CN:9704366800329726011.FrAcc:0011000380545 .ToAcc:0011004025430
18/01/2012 VNCK – 0029077

+

500,000.00

IBVCB.1801120922807003.Nguyen Thien Nga – Ung ho Chuong trinh Com co thit T1/2012 (thang thu 5)
18/01/2012 F813 – 0000266

+

1,000,000.00

TRAN MAI LAN NT GD TIEN MAT
18/01/2012 VNCK – 0022652

+

300,000.00

IBVCB.1801120837693001.Pham Huyen Khanh chuyen tiep tien ung ho du an "Com thit" thang 1/2012
18/01/2012 VNCK – 0028551

+

2,000,000.00

IBVCB.1801120726543001.Be Doan Nhat Minh truong Mam non VSK (Tran Thu Ha) ung ho cac ban mua ao am ct Com voi thit (nho Nga chuyen)
18/01/2012 VNCK – 0028853

+

300,000.00

IBVCB.1801120309311002.Be Dang le Thanh Giang, so 31 ngo 218/29 Lac Long Quan, Tay Ho ung ho chuong trinh Com co thit (nho Nga chuyen)
18/01/2012 6343 – 0000033

+

500,000.00

HOANG THUY MAI GUI PACHEO GD TIEN MAT
18/01/2012 VNCK – 0025180

+

200,000.00

IBVCB.1801120592961001.Ung ho cac em ngheo vung cao
17/01/2012 4432 – 0000074

+

300,000.00

030c014626 rut ung ho tre em vung cao
17/01/2012 VNCK – 0001417

+

1,000,000.00

IBVCB.1701120254255002.Gop mot que diem voi bac Tuan
17/01/2012 VNCK – 0085754

+

300,000.00

IBVCB.1701120898771001.Nguyen Tu Nga ung ho DA "com co thit" – Quy I nam 2012.
17/01/2012 4843 – 0007253

+

5,000,000.00

/Ref:POR120117136{//}/Ref:POR120117136{//}MAI THI THU VAN HO TRO MUA QUAN AO RET CHO CAC C HAU VUNG CAO D.Vi CHUYEN:MAI THI THU VAN
17/01/2012 VNCK – 0084848

+

1,500,000.00

IBVCB.1701120337095001.shop Con Qua Den gui Ganh Hang Pa Cheo
16/01/2012 VNCK – 0076244

+

100,000.00

IBVCB.1601120934533001.Ung ho tre em Suoi Giang + Suoi… (TLH)
16/01/2012 VNCK – 0059196

+

1,000,000.00

IBVCB.1601120195595001.Be Khanh Vi ung ho mua ao am cac ban dan toc noi tru
16/01/2012 U601 – 0000010

+

1,000,000.00

tran thanh dinh ung ho mua ao am cho cac chau GD TIEN MAT
16/01/2012 VNCK – 0058411

+

1,000,000.00

IBVCB.1601120902131002.Them ao am cho cac em vung cao
16/01/2012 J633 – 0013916

+

5,600,000.00

Sender:01202001.DD:160112.SHGD:10003119.BO: TRAN ANH THU.995212011600089 THE PRESENT UNG HO DOT 2 QUY COM CO THIT
16/01/2012 VNCK – 0063030

+

200,000.00

IBVCB.1601120616985001.Ung ho tre em vung cao
16/01/2012 VNCK – 0053651

+

500,000.00

IBVCB.1501121031315002.Ung ho mua ao
16/01/2012 VNCK – 0061112

+

300,000.00

IBVCB.1601120558085001.Ung ho chuong trinh Ao am vung cao
16/01/2012 N774 – 0000115

+

3,400,000.00

MAI THI BICH HIEN BPO HN – CTY HARVERYNASH VN UNG HO NGUOI NGHEO TRE EM VUNG SAU MIEN NUI GD TIEN MAT
16/01/2012 VNCK – 0063345

+

400,000.00

IBVCB.1601120220409001.Tang cac em nho vung cao
16/01/2012 7125 – 0000071

+

500,000.00

dang hong viet ung ho tre em vung cao GD TIEN MAT
16/01/2012 J633 – 0010200

+

150,000.00

Sender:01310001.DD:160112.SHGD:10003871.BO: NGUYEN QUANG CHIEN.UNG HO BUA COM CO THIT
16/01/2012 VNCK – 0055556

+

600,000.00

IBVCB.1601121028459002.Ung ho du an "Ao am cho tre em"
16/01/2012 P590 – 0000061

+

2,060,000.00

Ngoc Thanh Canada ung ho tre em vung cao T12
16/01/2012 7125 – 0000073

+

26,407,000.00

anh Sang song tai nhat ung ho tre em vung cao GD TIEN MAT
16/01/2012 J633 – 0008968

+

300,000.00

Sender:01307001.DD:160112.SHGD:10001949.BO: TRINH THI THANH HA.GOP CHO QUY TRE EM SUOI GIA NG
16/01/2012 7125 – 0000080

+

7,904,004.00

vo chong Giang – Trinh song tai CHLB Duc ung ho tre em vung cao GD TIEN MAT
16/01/2012 8348 – 0000045

+

60,000,000.00

PHAN THANH NAM (AVG) UNG HO TRE EM VUNG CAO GD TIEN MAT
16/01/2012 J633 – 0008461

+

1,500,000.00

Sender:01310001.DD:160112.SHGD:10002427.BO: VU THUY HA.UNG HO TRE VUNG CAO
16/01/2012 J633 – 0011142

+

1,350,000.00

Sender:75338001.DD:160112.SHGD:10000746.BO: NGUYEN THI LAN HUONG.NGUYEN THI LAN HUONG 151 459176 GIANG HA NOI UNG HO MUA AO AM CHO TRE VUNG CAO,STK 001.100.402.5430 TAI SGD VIETCOMBANK VN
15/01/2012 VNCK – 0051987

+

1,000,000.00

IBVCB.1501120660537001.Ung ho chuong trinh Com co thit & Ao am vung cao
15/01/2012 VNCK – 0048954

+

500,000.00

IBVCB.1501120049073001.Ha Le ung ho chuong trinh Com co thit
13/01/2012 C263 – 0006803

+

500,000.00

/Ref:PALPMG57404{//}/Ref:PALPMG57404{//}NGO T H LIEN TT COM CO THIT CHO TRE VUNG CAO D.Vi CHUYEN:NGO T H LIEN
13/01/2012 VNCK – 0012666

+

1,500,000.00

IBVCB.1201120631295003.ung ho COM CO THI va AO AM VUNG CAO
13/01/2012 VNCK – 0015177

+

1,000,000.00

IBVCB.1301120365639001.Nhom ban WIT ung ho Ganh hang xen Pa Cheo dot 2
13/01/2012 Z776 – 0000100

+

2,000,000.00

ung ho chuong trinh com co thit
13/01/2012 J633 – 0005786

+

500,000.00

Sender:01310001.DD:130112.SHGD:10000427.BO: NGUYEN PHUONG THAO.CHAU KHUE UNG HO CHUONG TRI NH ..COM CO THIT..
13/01/2012 VNCK – 0029835

+

500,000.00

IBVCB.1301120097679004.Quyen gop tien de mua ao am cho cac em o Ta Gia Khau
12/01/2012 VNCK – 0095243

+

100,000.00

IBVCB.1201120119167001.Hoang Dinh Dong ung ho tre em vung cao
12/01/2012 VNCK – 0097471

+

200,000.00

IBVCB.1201120016115001.UH Chuong Trinh "Com Co Thit"
12/01/2012 VNCK – 0004925

+

5,000,000.00

IBVCB.1201120638253002.Mua ao am cho tre em vung cao
12/01/2012 5999 – 0006786

+

500,000.00

FTF.CN:9704366800085976016.FrAcc:0071003124197 .ToAcc:0011004025430
12/01/2012 VNCK – 0000949

+

200,000.00

IBVCB.1201120034073004.dong gop chuong trinh "com co thit"
12/01/2012 J633 – 0006005

+

200,000.00

Sender:01310001.DD:120112.SHGD:10000466.BO: DOAN THI THUY.CHUYEN TIEN MUA AO RET CHO CAC C HAU
12/01/2012 VNCK – 0091931

+

500,000.00

IBVCB.1201120179209002.Gui CT Bua com co thit – Mua ao am cho cac be
12/01/2012 VNCK – 0090674

+

400,000.00

IBVCB.1101120065953001.ung ho Du an Com co thit cho tre vung cao
12/01/2012 VNCK – 0003037

+

1,000,000.00

IBVCB.1201120172337001.Nguyen Cam Van – nguyen.cam.van.kts@gmail.com – Gui ganh hang Pacheo
12/01/2012 VNCK – 0091510

+

3,000,000.00

IBVCB.1101120715073003.Ung ho COM CO THIT va AO AM VUNG CAO
12/01/2012 VNCK – 0096142

+

200,000.00

IBVCB.1201120786491001.Nguyen Viet Hao ung ho "Com co thit" thang 1
12/01/2012 1R00 – 0000065

+

3,000,000.00

TRUONG NHU NGOC GUI GANH HANG PACHEO
12/01/2012 J633 – 0010868

+

7,000,000.00

Sender:01328005.DD:120112.SHGD:10000142.BO: NGO THI KIM DU. CT CUA LOP DSNL 84 BUI XUAN TRACH HN GUI GOP TIEN MUA AO RET CHO CAC CHAU VUNG XA
12/01/2012 VNCK – 0092215

+

1,000,000.00

IBVCB.1201120975161002.Me Kien va Trung gop quy de bac mua ao am cho cac be vung cao
12/01/2012 J633 – 0010825

+

500,000.00

Sender:01310001.DD:120112.SHGD:10002758.BO: BUI THI THANH THAO.CHAU THAO PHUONG AVG GOP TI EN MUA A O AM TRE MIEN NUI
11/01/2012 VNCK – 0072511

+

200,000.00

IBVCB.1101120124767001.gop tien mua thit cho cac em
11/01/2012 J633 – 0011002

+

1,000,000.00

Sender:01307001.DD:110112.SHGD:10001531.BO: LE BAO NGOC.IBUNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT. CHUC ANH TUAN LUON KHOE.
11/01/2012 VNCK – 0069612

+

200,000.00

IBVCB.1001120187135001.Tom Bong ung ho cac ban Ta Gia Khau
11/01/2012 VNCK – 0069897

+

200,000.00

IBVCB.1001120040079001.GiangVH ung ho quan ao ret cho cac em nho vung cao
11/01/2012 VNCK – 0088293

+

250,000.00

IBVCB.1101120345613002.Nho cac anh, cac chi chuyen den cac be vung cao. Cam on
11/01/2012 6148 – 0003909

+

200,000.00

FTF.CN:9704366801681824014.FrAcc:0021001288793 .ToAcc:0011004025430
11/01/2012 VNCK – 0081438

+

500,000.00

IBVCB.1101120506375001.Gop tien mua ao am cho cac chau
11/01/2012 J633 – 0005960

+

2,000,000.00

Sender:01502001.DD:110112.SHGD:10000001.BO: BUI THI THU OANH.CTIEN CHO TRAN DANG TUAN UNG HO TRE EM NGHEO QUY COM CO THIT
11/01/2012 1728 – 0000003

+

3,000,000.00

HO THI THANH LAN CT LAM TU THIEN GD TIEN MAT
11/01/2012 J633 – 0006282

+

500,000.00

Sender:01323001.DD:110112.SHGD:10000221.BO: NGUYEN THANH NHON.CHUYEN TIEN CHO CAC CHAU O L AO CAI
11/01/2012 J633 – 0006489

+

2,000,000.00

Sender:01310001.DD:110112.SHGD:10000368.BO: HA THI MAI HUONG.DONG GOP CHUONG TRINH COM CO THIT
11/01/2012 M170 – 0006210

+

10,000,000.00

/Ref:PALPMG52752{//}/Ref:PALPMG52752{//}PHAM DUC KHAM TT GUI GANH HANG PACH EO ANH DUNG, K HAM, FRIENDS, COLLEAG UES D.Vi CHUYEN:PHAM DUC KHAM
10/01/2012 VNCK – 0055132

+

500,000.00

IBVCB.1001120130543001.Bo me Nam_ung ho thit/ao am cho cac be’.
10/01/2012 VNCK – 0055300

+

200,000.00

IBVCB.1001120044311001.ung ho mua ao hoac com thit. Tuy bac Tuan
10/01/2012 VNCK – 0055230

+

2,103,600.00

IBVCB.1001120723951003.Chuyen 100USD dum Du Ha ung ho tre em vung cao
10/01/2012 VNCK – 0058384

+

300,000.00

IBVCB.1001120390099001.ung ho chuong trinh com co thit
10/01/2012 VNCK – 0054346

+

5,000,000.00

IBVCB.1001120747859002.Cmeo ung ho mua ao am + ung cho bon tre Vang Ma Sao, Den Thang
10/01/2012 VNCK – 0050054

+

1,000,000.00

IBVCB.0901120351453002.Ung ho mua ao ret
10/01/2012 J633 – 0007938

+

300,000.00

Sender:01604001.DD:100112.SHGD:10000834.BO: LY THI VAN HA.TELEGRAPHIC TRANSFER ONLINE BAN KING. DETAIL OF CHARGE OUR
10/01/2012 0595 – 0006316

+

2,000,000.00

/Ref:PALPMG50836{//}/Ref:PALPMG50836{//}ALPMG50836 DAO T L ANH TT SG- GOP MUA AO RET C HO TRE EM D.Vi CHUYEN:DAO T L ANH
10/01/2012 N775 – 0000120

+

500,000.00

MAI DUY TRUNG NT UNG HO MUA AO AM GD TIEN MAT
10/01/2012 J633 – 0007318

+

1,000,000.00

Sender:79204026.DD:100112.SHGD:10000071.BO: NGUYEN THI HOI (020152980).GUI ANH CHUT TIEN D E MUA UNG CHO CAC CHAU MUA DONG NAY
10/01/2012 J633 – 0009001

+

500,000.00

Sender:01201013.DD:100112.SHGD:10000019.BO: NGUYEN HONG TRUONG.CHUYEN TIEN UNG HO SUOI GIA NG THANG 01/2012
10/01/2012 VNCK – 0060242

+

500,000.00

IBVCB.1001120314477001.Cua it long nhieu. Ung ho mua ao am cho tre em vung cao. Cam on y tuong cua chu Tuan
10/01/2012 J633 – 0005992

+

500,000.00

Sender:01302001.DD:100112.SHGD:10000762.BO: NGUYEN THI LAN HIEN.(RMNO 11021201097158) GOP 1 CHUT KHONG KHI TET CHO TRE EM VUNG CAO, CHUONG TRINH ÍCOM CO THITÍ (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
10/01/2012 VNCK – 0050638

+

200,000.00

IBVCB.1001120903761001.Chau xin ung ho 200k/thang den khi nao chau con co the a. Chau SV nen bac thong cam ah!
10/01/2012 N563 – 0000034

+

2,000,000.00

le diem hang nt ung ho com co thit va ao am tre em vung cao GD TIEN MAT
10/01/2012 4843 – 0006329

+

50,000,000.00

/Ref:P0233343739{//}/Ref:P0233343739{//}MONGUN CT UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT
09/01/2012 H813 – 0000059

+

500,000.00

nguyen thi van gop tien mua ao am GD TIEN MAT
09/01/2012 0584 – 0006231

10,811,000.00

/Ref:PIB120107094225{//}HO TRO CHO 90 TRE MAM NON XA TA GIA KHAU TIEN MUA THIT D.Vi CHUYEN :TRAN DANG TUAN nhno HUYEN MUONG KHUONG LAO CAI.
09/01/2012 H536 – 0000086

+

3,000,000.00

PHAN THI HOA BINH NT GD TIEN MAT
09/01/2012 VNCK – 0035925

+

1,000,000.00

IBVCB.0901120263501004.ung ho mua ao ret cho cac be vung cao.Quy Nguyen
09/01/2012 L333 – 0006439

+

500,000.00

Sender:79307001.DD:090112.SHGD:10004272.BO: TRUONG THI BAO NGOC.IBTIEN HO TRO MUA AO AM CH O CAC BE VUNG CAO
09/01/2012 VNCK – 0030341

+

1,200,000.00

IBVCB.0901120298227001.Lucy va Nancy ung ho du an "Com co thit" nam 2012
09/01/2012 M170 – 0006367

+

2,000,000.00

/Ref:PALPMG48436{//}/Ref:PALPMG48436{//}NGUYEN N THUY TT UNG HO AO AM CAC E M NHO VUNG CAO D.Vi CHUYEN:NGUYEN N THUY
09/01/2012 J633 – 0006973

+

100,000.00

Sender:01307001.DD:090112.SHGD:10000159.BO: NGUYEN VAN THUONG.IBSUOI GIANG
09/01/2012 VNCK – 0039379

+

200,000.00

IBVCB.0901120553883001.Mua ao am
09/01/2012 VNCK – 0044063

+

500,000.00

IBVCB.0901120647899001.Ao am cho tre vung cao. Cam on anh va "Com co thit" nhieu lam!
09/01/2012 VNCK – 0034365

+

300,000.00

IBVCB.0901120509677001.ung ho ctr com co thit thang 1/2012.Quy Nguyen
09/01/2012 I054 – 0001999

+

10,000,000.00

FTF.CN:6868680493646027 .FrAcc:0081000120379 .ToAcc:0011004025430
09/01/2012 J633 – 0010712

+

1,000,000.00

Sender:01201005.DD:090112.SHGD:10000143.BO: LE ANH TUAN.LE ANH TUAN(VIETINBANK) UNG HO MUA AO RET CHO TRE EM VUNG CAO CHUYEN TOI SGD NHNT VN
09/01/2012 J633 – 0008583

+

300,000.00

Sender:01302001.DD:090112.SHGD:10005134.BO: PHAN THUY THAO.(RMNO 03621201096645) TU DA LIN H NOP UNG HO BUA COM CO THIT CAC THANG 1,2,32012 (NHH VIETCOMBANK HA NOI (HN) HA NOI)
09/01/2012 5757 – 0583548

+

200,000.00

FTF.CN:9704366800787584019.FrAcc:0011000883245 .ToAcc:0011004025430
09/01/2012 I054 – 0001723

+

1,000,000.00

FTF.CN:6868680867544048 .FrAcc:0011000974761 .ToAcc:0011004025430
09/01/2012 A810 – 0000171

+

2,000,000.00

NGO BAO DUNG CT GD TIEN MAT
09/01/2012 VNCK – 0041702

+

5,000,000.00

IBVCB.0901120776407001.Gop ao am cho tre em vung cao
08/01/2012 3858 – 0002975

+

200,000.00

FTF.CN:9704366800510440018.FrAcc:0071001075503 .ToAcc:0011004025430
08/01/2012 8314 – 0003607

+

3,000,000.00

FTF.CN:6868680432178033 .FrAcc:0011000474674 .ToAcc:0011004025430
08/01/2012 VNCK – 0027128

+

1,000,000.00

IBVCB.0801120150607001.be Nam(NGUYEN BAO CHAU-du dinh chao doi trong 1 tuan toi) muon tang ao am cho tre em vung cao
08/01/2012 VNCK – 0026665

+

200,000.00

IBVCB.0801120317967003.PHAM HUNG- UBQGKT KTQT Bo Cong thuong, Ung bo chuong trinh COM CO THIT cho tre em DEN THANG
07/01/2012 VNCK – 0017790

+

200,000.00

IBVCB.0701120065993001.STT 31 chuyen tien T01.2012 (ung ho com co thit)
07/01/2012 VNCK – 0022317

+

1,000,000.00

IBVCB.0701120002429001.Gui cac anh chi mua giup ao am cho cac chau Den Thang, cam on cac anh chi that nhieu
07/01/2012 VNCK – 0017191

+

500,000.00

IBVCB.0701120950457001.gop ao am cho Den Thang
07/01/2012 VNCK – 0017539

+

200,000.00

IBVCB.0701120169313001.Nguyen Dinh Nguu SG – Ung ho chuong trinh "Com co thit"
07/01/2012 VNCK – 0023178

+

1,000,000.00

IBVCB.0701120486905001.Gop ao am cho cac chau
07/01/2012 G880 – 0000055

+

1,000,000.00

le thi trinh ung ho quy tevc bon thang 11,12,1,2 GD TIEN MAT
07/01/2012 D498 – 0008418

+

1,000,000.00

FTF.CN:9704366802021760231.FrAcc:0011001912074 .ToAcc:0011004025430
07/01/2012 N774 – 0000055

+

1,000,000.00

NGUYEN THANH HAI NT UNG HO DU AN COM CO THIT HANG THANG GD TIEN MAT
06/01/2012 2728 – 0000818

+

1,000,000.00

FTF.CN:6868680432178033 .FrAcc:0011000474674 .ToAcc:0011004025430
06/01/2012 G880 – 0000032

+

300,000.00

PHAN HOANG KIEU NGUYEN UNG HO COM CO THIT GD TIEN MAT
06/01/2012 VNCK – 0006823

+

1,500,000.00

IBVCB.0601120635977002.Tien mua thit hoac mua ao am cho cac con, tuy bac Tuan quyet dinh ho xem noi nao can bac Tuan giup ho nha chau
06/01/2012 VNCK – 0098260

+

100,000.00

IBVCB.0601120824415001.Ngo Ngoc Minh Anh, Ngo Ngoc Bao Anh chuyen tien "com co thit"
06/01/2012 8929 – 0007810

+

2,000,000.00

FTF.CN:9704366802856629014.FrAcc:0161000580058 .ToAcc:0011004025430
06/01/2012 VNCK – 0001087

+

300,000.00

IBVCB.0601120820591002.Ung ho dinh ky quy COM CO THIT
06/01/2012 VNCK – 0005520

+

500,000.00

IBVCB.0601120287905001.Ung ho Com co thit
06/01/2012 VNCK – 0007604

+

200,000.00

IBVCB.0601120713913002.MeiMei ung ho chuong trinh "Com co thit" cua tre em vung cao
06/01/2012 J633 – 0008069

+

4,500,000.00

Sender:79204026.DD:060112.SHGD:10000068.BO: NGUYEN THI HOI.XIN GUI ANH CHUT TIEN NHO MUA T HIT CHO CAC CHAU O VUNG CAO, CAM ON ANH DA GIUP CHO MOI NGUOI VIEC KHO KHAN NAY
06/01/2012 J633 – 0008632

+

5,000,000.00

Sender:79204026.DD:060112.SHGD:10000104.BO: NGUYEN THI HOI (020152980).NHO ANH CHUYEN SO T IEN CUA CO PHUC CANADA SANG GANH HANG XEN LEN PACHAO GIUP CAC CHAU MUA QUAN AO RET
06/01/2012 T255 – 0000083

+

1,000,000.00

2 CHI EM M.KHUE TM CHAU UNG HO H/S MIEN NUI GD TIEN MAT
06/01/2012 M071 – 0004684

+

500,000.00

FTF.CN:6868680488051019 .FrAcc:0011000884122 .ToAcc:0011004025430
06/01/2012 4517 – 0006800

+

1,900,000.00

/Ref:P053693{//}/Ref:P053693{//}072COM3120060001UNG HO MUA AO AM GIAY DEP TAT CHO HOC SINH NGHEO QUY COM CO THIT D.Vi CHUYEN:CHU THI THU HA
06/01/2012 J633 – 0005228

+

1,000,000.00

Sender:01311001.DD:060112.SHGD:10000031.BO: NGUYEN THI THANH THUY.UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT CHO TRE EM VUNG CAO CUA ANH TRAN DANG TUAN
05/01/2012 VNCK – 0092470

+

200,000.00

IBVCB.0501120938829003.Ung ho Mua quan ao ret
05/01/2012 N745 – 0000005

+

450,000.00

DAO THI THU HUONG NT//THU HUONG CHUYEN 200 COM CO THIT,KY HIEP 200 + LAM THI HUONG 50 GANH HANG GD TIEN MAT
05/01/2012 N830 – 0000339

+

150,000.00

FTF.CN:6868683496108011 .FrAcc:0571000473441 .ToAcc:0011004025430
05/01/2012 0584 – 0006990

+

1,000,000.00

/Ref:P7133338737{//}/Ref:P7133338737{//}HOANG VIET TRA TIEN AO AM
05/01/2012 VNCK – 0092393

+

200,000.00

IBVCB.0501120429445001.Ung ho chuong trinh: Com co thit
05/01/2012 4517 – 0006024

20,531,000.00

/Ref:PIB120104089266{//}bb:agribank huyen bat xat lao cai.. D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
05/01/2012 M071 – 0004095

+

500,000.00

FTF.CN:5264180350936035 .FrAcc:0021000864419 .ToAcc:0011004025430
05/01/2012 VNCK – 0091783

+

300,000.00

IBVCB.0501120225265001.Nhom ban WIT ung ho bua com co thit cho cac em hoc sinh dan toc noi tru trong thoi gian 1 nam lan thu 3 (tu 11/2011)
05/01/2012 VNCK – 0091761

+

200,000.00

IBVCB.0501121018641001.ung ho chuong trinh bua com co thit thang 1
05/01/2012 L333 – 0005567

+

1,000,000.00

Sender:79204048.DD:050112.SHGD:10000046.BO: LE MINH HIEU.UNG HO CHUONG TRINH Í COM CO THIT Í CHO TRE EM
05/01/2012 3901 – 0006803

+

200,000.00

FTF.CN:9704366800077220019.FrAcc:0071000046364 .ToAcc:0011004025430
05/01/2012 VNCK – 0087223

+

300,000.00

IBVCB.0501120665751004.Ung ho thang 1 – 2012
05/01/2012 VNCK – 0084008

+

1,000,000.00

IBVCB.0501120930467002.Gui bac Tuan: Em gop quy mua ao am cho cac em nho vung cao. Vu Duc Quang 0983117429
04/01/2012 VNCK – 0062829

+

7,000,000.00

IBVCB.0401120707401001.Anh Chi Em World Bank ung ho Suoi giang
04/01/2012 V615 – 0000035

+

100,000.00

TA DINH PHUC UNG HO TRE EM MIEN NUI GD TIEN MAT
04/01/2012 VNCK – 0059371

+

5,000,000.00

IBVCB.0401120269315001.Ung ho Quy gop thuc an cho cac chau hoc sinh vung cao
04/01/2012 VNCK – 0061187

+

500,000.00

IBVCB.0401120936443001.minhtam1970 gop mua ao am
04/01/2012 G416 – 0000073

+

1,000,000.00

MAI PHUONG HOA UNG HO CHUONG TRINH MUA QUAN AO AM GD TIEN MAT
04/01/2012 G416 – 0000071

+

1,000,000.00

MAI PHUONG HOA UNG HO CHUONG TRINH ” COM CO THIT” GD TIEN MAT
04/01/2012 VNCK – 0072107

+

100,000.00

IBVCB.0401120782711002.Nguyen Viet Hung ung ho tre em vung cao
04/01/2012 VNCK – 0072907

+

200,000.00

IBVCB.0401120866843001.Khanh Thu-VT ung ho "Com co thit" de an Tet
03/01/2012 C133 – 0000009

+

525,000.00

nguyen viet ha nt GD TIEN MAT
03/01/2012 J633 – 0007257

+

1,000,000.00

Sender:01310001.DD:030112.SHGD:10000685.BO: VU THI NGUYEN.UNG HO MUA AO AM CHO TRE VUNG CA O. CHUC MUNG NAM MOI
03/01/2012 J633 – 0005234

+

1,500,000.00

Sender:01302001.DD:030112.SHGD:10000871.BO: NGUYENTHIDIEM HUONG.(RMNO 03121201028108) CONG DOAN SVTECH HANOI UNG HO ÍCOM CO THITÍ QUY I2012 (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
03/01/2012 J633 – 0006107

+

500,000.00

Sender:01310001.DD:030112.SHGD:10000331.BO: LE THI THU HUYEN.UNG HO BUA COM CO THIT LE T HI THU HUYEN (VNA)
03/01/2012 J633 – 0007547

+

1,000,000.00

Sender:01319001.DD:030112.SHGD:10000292.BO: LE HOAI NGA(KVTL).IB  CK LNH AO AM CHO TRE ME VUNG CAO
03/01/2012 M437 – 0007728

+

100,000.00

FTF.CN:6868680672407019 .FrAcc:0231000057586 .ToAcc:0011004025430
03/01/2012 J975 – 0000001

+

10,000,000.00

dang thi vinh nop tien, le minh hong nop vao tk chuong trinh “com co thit” GD TIEN MAT
03/01/2012 VNCK – 0047045

+

200,000.00

IBVCB.0301120755341001.com co thit
03/01/2012 VNCK – 0054017

14,985,000.00

IBVCB.0301120274769004.CHUYEN TIEN UNG HO MUA AO AM QUA TAI KHOAN DOT2 TINH DEN 3.1
03/01/2012 M495 – 0006572

+

200,000.00

FTF.CN:6868682514824013 .FrAcc:0021001678072 .ToAcc:0011004025430
03/01/2012 0584 – 0006653

10,811,000.00

/Ref:PIB120103086055{//}TIEN HO TRO NAU AN CHO 45 HOC SINH PU LAU MUONG NHA THANG 1&amp.2 NAM @)!@ D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
03/01/2012 K833 – 0000038

+

250,000.00

HIEU(13 TUOI)+KHOA(9 TUOI) UNG HO” COM CO THIT” GD TIEN MAT
03/01/2012 VNCK – 0053445

3,800,000.00

IBVCB.0301120000129003.CHUYEN NOT TIEN CHO PA CHEO
03/01/2012 N563 – 0000002

+

200,000.00

hoang tuan hung ung ho tre em suoi giang GD TIEN MAT
03/01/2012 VNCK – 0038164

+

100,000.00

IBVCB.0301120822233001.Be Ha Dang – Ha An dong quy Suoi Giang thang 1/2012
03/01/2012 VNCK – 0048995

+

200,000.00

IBVCB.0301120715113002.Com co thit cho hoc sinh ngheo vung sau vung xa
03/01/2012 J633 – 0006988

+

500,000.00

Sender:01202001.DD:030112.SHGD:10001118.BO: NGUYEN THU HIEN.NGUYEN THU HIEN BIDV UNG HO CH UONG TRINH COM CO THIT CUA ANH TUAN VA DONG NGHIEP
02/01/2012 VSMS – 0243815

8,800.00

VSMS. THU PHI DICH VU SMS CHU DONG THANG 12/2011. SDT: 0984371177. So dien thoai 098437117
02/01/2012 VNCK – 0030563

+

300,000.00

IBVCB.0201120217499001.Vi tre em vung cao
01/01/2012 VNCK – 0028358

+

300,000.00

IBVCB.0101120443487001.Nhi: gop ao am cho Dien Biien
01/01/2012 VNCK – 0026383

+

200,000.00

IBVCB.0101120946661003.Ban Duc Minh ung ho bua com co thit
01/01/2012 VNCK – 0024502

+

200,000.00

IBVCB.0101120642577001.NMC UNG HO BUA COM CO THIT T01/12
31/12/2011 DD4400 – 0271283

+

564,654.00

Tra lai tien gui
31/12/2011 VNCK – 0022796

+

240,000.00

IBVCB.3112110405450001.Gia dinh HiepVanMinhHa 109 Tran Phu Haiduong ung ho
31/12/2011 VNCK – 0011069

+

1,200,000.00

IBVCB.3112110993994001.Hanh.Pham ung ho quy Com Co thit lan 2 trong thang 12/2011
30/12/2011 VNCK – 0010790

+

1,500,000.00

IBVCB.3012110679314001.Em Thu ung ho 500K cho "ganh hang xen Pa cheo", 500K cho ct "com co thit" (thang 1/2012), 500K de mua ao am.
30/12/2011 VNCK – 0010527

+

300,000.00

IBVCB.3012110000510001.Lan Anh – Admicro ung ho
30/12/2011 VNCK – 0008174

10,473,000.00

IBVCB.3012110002290002.CHUYEN CHO GANH HANG XEN DI PA CHEO
30/12/2011 H536 – 0000147

+

1,000,000.00

PHAM DUY TAN GUI CHUONG TRINH “COM CO THIT” GD TIEN MAT
30/12/2011 T255 – 0000257

+

50,000.00

TRAN THI HANH GOP PHAN CHO TRE EM VUNG CAO GD TIEN MAT
30/12/2011 J633 – 0015693

+

500,000.00

Sender:01310001.DD:301211.SHGD:10004711.BO: DUONG THI BICH PHUONG.UNG HO AO AM CHO TRE VUN G CAO
30/12/2011 8929 – 0004108

+

500,000.00

FTF.CN:9704366800801670018.FrAcc:0161000134478 .ToAcc:0011004025430
30/12/2011 C172 – 0000019

+

200,000.00

ng thanh vy – lop 8A4 truong doan thi diem & ng hoang phuc-lop 7C1 truong doan thi diem, H a noi chuyen tien GD TIEN MAT
30/12/2011 1Z24 – 0024545

+

300,000.00

FTF.CN:9704366801093544010.FrAcc:0031000125631 .ToAcc:0011004025430
30/12/2011 J633 – 0009156

+

5,000,000.00

Sender:01310001.DD:301211.SHGD:10002083.BO: TRUONG THI HANH.UNG HO AO AM CHO TRE VUNG CAO.
30/12/201 4593 – 0003053

+

27,000,000.00

IBPS/SE:11101001.DD:301211.SH:10000004.TC:4517.7428.dd 281211 BO:NGAN HANG TMCPCT VN CN DI EN BIEN. CHUYEN TRA LAI LENH CHUYEN CO SO 10008301 NGAY 28/12/2011 DO SAI TEN VA TK NGUOI HUONG KHONG KHOP./.
30/12/2011 2401 – 0007562

+

3,000,000.00

FTF.CN:9704366804003509016.FrAcc:0011003243703 .ToAcc:0011004025430
30/12/2011 H535 – 0000363

+

500,000.00

NGUYEN THI THU NGOC NOP TM ( BUA COM CO THIT ) GD TIEN MAT
30/12/2011 VNCK – 0001369

+

500,000.00

IBVCB.3012110421812002.Ung ho "Bua com co thit" – Nha Tu thien, box Lam dep TTVNOL – T1/2012
30/12/2011 T255 – 0000118

+

360,000.00

nguyen thi ngoc ha nt Quy ao am GD TIEN MAT
30/12/2011 VNCK – 0093360

+

2,000,000.00

IBVCB.3012110011402001.Me be Bao Quynh ung ho 1trieu mua Ao Am va 1trieu cho Ganh Hang Xen di PaCheo
30/12/2011 VNCK – 0088977

+

200,000.00

IBVCB.3012110404850001.bu tien ao am
30/12/2011 VNCK – 0000935

+

2,000,000.00

IBVCB.3012110286696001.com co thit
30/12/2011 A810 – 0000076

+

500,000.00

HAT UNG HO MUA AO AM GD TIEN MAT
30/12/2011 7583 – 0000031

+

5,000,000.00

HOANG MINH QUANG NOP TK CA NHAN (COM CO THIT) GD TIEN MAT
30/12/2011 VNCK – 0086875

+

400,000.00

IBVCB.3012110607984002.KM ung ho "Com co thit"
29/12/2011 VNCK – 0078599

+

100,000.00

IBVCB.2912110028838001.Ung ho ao am cho tre vung cao
29/12/2011 T384 – 0000072

+

200,000.00

HOANG THI THU HA (SONG CAM) UNG HO PACHEO MUA AO AM GD TIEN MAT
29/12/2011 I283 – 0005704

+

4,000,000.00

FTF.CN:6868680493646027 .FrAcc:0081000120379 .ToAcc:0011004025430
29/12/2011 4843 – 0007351

+

500,000.00

/Ref:PALPMG35883{//}/Ref:PALPMG35883{//}DAO T L ANH TT SUOI GIANG D.Vi CHUYEN:DAO T L ANH
29/12/2011 J633 – 0009912

+

200,000.00

Sender:01310001.DD:291211.SHGD:10002252.BO: NGUYEN QUANG CHIEN.UNG HO BUA COM CO THIT
29/12/2011 VNCK – 0074726

7,756,000.00

IBVCB.2912111030730004.TRA TIEN MUA DUNG CU NHA BEP CHO PU LAU MUONG NHA DIEN BIEN TAI CHO DIEN BIEN SANG 25.12
29/12/2011 VNCK – 0073231

+

1,000,000.00

IBVCB.2912110367844001.Ung ho ao ret cho tre em
29/12/2011 7491 – 0000052

+

5,000,000.00

NGUYEN VU TUNG (THUY) NOP QUY SUOI GIANG GD TIEN MAT
29/12/2011 J633 – 0010566

+

200,000.00

Sender:01320001.DD:291211.SHGD:10000418.BO: HA THUY KIM NGAN.GIB FT1136300992 UNG HO CHUON G TRINHCOM CO THIT
29/12/2011 VNCK – 0074484

7,000,000.00

IBVCB.2912110868478003.CHUYEN TIEN UNG HO MUA AO AM CHO TRE MAM NON DIEN BIEN THEO NOI DUNG CHUYEN KHOAN QUA TK COM CO THIT DE TRA TIEN MUA
29/12/2011 VNCK – 0068795

+

300,000.00

IBVCB.2912110992328001.Ung ho tre em dan toc mien nui
29/12/2011 0105 – 0006808

+

300,000.00

/Ref:PTTMH28873{//}/Ref:PTTMH28873{//}HOANG T L DUNG TT UNG HO TRE EM NGH EO D.Vi CHUYEN:H OANG T L DUNG
29/12/2011 J633 – 0011567

+

2,000,000.00

Sender:01314001.DD:291211.SHGD:10001285.BO: HOANG VIET.CHUYEN TIEN
29/12/2011 A810 – 0000063

+

17,000,000.00

GIO THIT BLOGSPOT UNG HO QUY COM CO THIT GD TIEN MAT
29/12/2011 VNCK – 0074339

50,000,000.00

IBVCB.2912110619606002.CHUYEN TIEN UNG HO DE MUA AO AM CHO TRE CON DIEN BIEN GUI QUA TAI KHOAN COM CO THIT
28/12/2011 VNCK – 0054804

+

500,000.00

IBVCB.2812110598552001.Gia dinh chau Le Khanh Linh gui cac ban vung cao
28/12/2011 H764 – 0000025

+

9,989,000.00

BUI THI BICH CMT:030.545.254, CONG AN HAI PHONG CAP NGAY 11.01.2007 CHUYEN TIEN UNG HO CHU ONG TRINH : ” COM CO THIT ” GD TIEN MAT
28/12/2011 VNCK – 0053320

+

100,000.00

IBVCB.2812110141824002.Chau Nguyen Minh Phong, ngo 130 Doc Ngu gui tien ung ho thang 12
28/12/2011 J633 – 0011799

+

400,000.00

Sender:01310001.DD:281211.SHGD:10003548.BO: TRINH BAO THIEN.THIEN TRINH VA HUONG NHU (TMF GROUP ) UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT
28/12/2011 J633 – 0011146

+

5,000,000.00

Sender:01204007.DD:281211.SHGD:10000107.BO: NHNO CN TAY HA NOI.NHNO CN TAY HA NOI .. UNG H O CHUONG TRINH PHU AO AM CHO MAM NON DIEN BIEN..
28/12/2011 J633 – 0010519

+

50,000,000.00

Sender:01319001.DD:281211.SHGD:10000637.BO: CTCP GIAO DUC QUOC TE TRI VIET.CTCP GIAO DUC Q UOC TE TRI VIET CHUYEN TIEN TAI TRO DU ANÍCOM CO THITÍ
28/12/2011 VNCK – 0056935

+

2,000,000.00

IBVCB.2812110255660002.Ung ho AOAM va COM CO THIT
28/12/2011 6954 – 0000072

+

500,000.00

NGUYEN TRONG HIEU NT CHUONG TRINH COM CO THIT GD TIEN MAT
28/12/2011 VNCK – 0055105

+

1,000,000.00

IBVCB.2812110074064001.T. L. Oanh: gui ao am cho cac be mien nui
28/12/2011 J633 – 0007420

+

200,000.00

Sender:01307001.DD:281211.SHGD:10000066.BO: PHAM THI KIM YEN. UNG HO CAC CHAU MAM NON SUO I GIANG
28/12/2011 4517 – 0007428

27,011,000.00

/Ref:PIB111228079299{//}CHUYEN TIEN MUA THUC AN CHO 45 TRE DIEM TRUONG PU LAU XA MUONG NHA TINH DIEN BIEN THANG 1-THANG 5 D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
28/12/2011 J633 – 0008126

+

100,000.00

Sender:01310001.DD:281211.SHGD:10001722.BO: TRAN VAN HIEP.TRAN VAN HIEP. CHUYEN VE QUY COM CO THIT
27/12/2011 VNCK – 0039102

+

100,000.00

IBVCB.2712110528426001.Ung ho tre em Suoi Giang (TLH)
27/12/2011 VNCK – 0032361

+

200,000.00

IBVCB.2712110165876001.Bo Meo Con – Ung ho chuong trinh "Com co thit"
27/12/2011 5984 – 0008295

+

1,000,000.00

FTF.CN:6868680177442016 .FrAcc:0071001922995 .ToAcc:0011004025430
27/12/2011 J633 – 0005000

+

200,000.00

Sender:01302001.DD:271211.SHGD:10000097.BO: THAI HONG LINH.(RMNO 03121112261354) CHUONG TR INH COM CO THIT (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
27/12/2011 H376 – 0000023

+

400,000.00

henrynguyen nt GD TIEN MAT
27/12/2011 0105 – 0007298

+

500,000.00

/Ref:PO0185582{//}/Ref:PO0185582{//}UNG HO QUY COM CO THIT CHO TRE EM MIEN NUI D.Vi CHUYEN :THI THU HUONG NGUYEN
26/12/2011 VNCK – 0026920

+

300,000.00

IBVCB.2612110650712002.Chau Khoi va Nguyen ung ho cac ban vung cao
26/12/2011 VNCK – 0022272

+

300,000.00

IBVCB.2612110809474001.ung ho chuong trinh com co thit
26/12/2011 G198 – 0000119

+

500,000.00

thai son va thang long ung ho chuong trinh bua com co thit GD TIEN MAT
26/12/2011 J633 – 0006822

+

200,000.00

Sender:01204011.DD:261211.SHGD:10000177.BO: VAN HONG VAN.VAN HONG VAN CT
26/12/2011 J633 – 0005627

+

2,000,000.00

Sender:01310001.DD:261211.SHGD:10000148.BO: LUONG THI VAN LI.LUONG THI VAN LI CT TRAN HUON G THUY UNG HO CHUONG TRINH ..COM CO THIT.. CHO TRAN DANG TUAN.TK TAI VIETCOMBANK CN HA NOI. TP HANOI
25/12/2011 E931 – 0003216

+

200,000.00

FTF.CN:9704366800572757010.FrAcc:0011000628786 .ToAcc:0011004025430
25/12/2011 VNCK – 0010088

+

400,000.00

IBVCB.2412110892138001.Doan Duc Nghia chuyen tien cho tre em suoi giang, T12 va T1
24/12/2011 VNCK – 0006185

+

2,000,000.00

IBVCB.2412110666822003.ung ho tre em vung cao
24/12/2011 VNCK – 0002810

+

500,000.00

IBVCB.2412110393316001.N68 xin gop cung anh Tuan may kg thit cho cac chau (vui long khong ghi ten chu tai khoan – Nick cua minh la N68)
23/12/2011 J633 – 0011315

+

3,000,000.00

Sender:01311001.DD:231211.SHGD:10006091.BO: NGUYEN HONG DUC.LE HANH VA LE ANH ANNA DU HOC SINH O MY DONG GOP CHUONG TRINH COM CO THIT
23/12/2011 VNCK – 0099761

+

500,000.00

IBVCB.2312110523708001.Chau Kien va Trung ung ho cac ban Pacheo _ nho bac Tuan
23/12/2011 J633 – 0011202

+

2,000,000.00

Sender:01311001.DD:231211.SHGD:10006013.BO: NGUYEN HONG DUC.DAO ANH THANG DU HOC SINH O MY DONG GOP CHUONG TRINHÍ COM CO THITÍ
22/12/2011 VNCK – 0078353

+

300,000.00

IBVCB.2212110749090001.ung ho ctr "com co thit" thang 12
22/12/2011 J633 – 0007714

+

300,000.00

Sender:01307001.DD:221211.SHGD:10000648.BO: DINH THI THANH NGOC.IBUNG HO COM CO THIT
22/12/2011 J633 – 0008272

+

300,000.00

Sender:79305014.DD:221211.SHGD:10000001.BO: VO QUOC BAO.TEN NGUOI CHUYEN VO QUOC BAO, TAI KHOAN TRICH NO 210114849074562, TEN NGUOI NHAN TRAN DANG TUAN, NOI DUNG CHUYEN UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT
22/12/2011 0N62 – 0028549

+

4,000,000.00

FTF.CN:6868680358912027 .FrAcc:0011001296190 .ToAcc:0011004025430
22/12/2011 VNCK – 0069253

+

500,000.00

IBVCB.2112110907372001.Ung ho Com co thit
22/12/2011 J633 – 0008690

+

300,000.00

Sender:01307001.DD:221211.SHGD:10001020.BO: NGUYEN THI MAI HUONG.IBUNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT CHO CAC BE MIEN NUI
22/12/2011 VNCK – 0079832

+

400,000.00

IBVCB.2212111042794003.gui ganh hang xen len Pa Cheo
22/12/2011 VNCK – 0076977

+

2,000,000.00

IBVCB.2212110776302001.Tran Thi Hong (Ghent University, Belgium) ung ho chuong trinh " Com co thit"
22/12/2011 0N62 – 0028509

+

2,000,000.00

FTF.CN:6868680358912027 .FrAcc:0011001296190 .ToAcc:0011004025430
21/12/2011 VNCK – 0065228

+

200,000.00

IBVCB.2112110942674001.Ung ho bua com co thit (de nghi chu khong dua ten chau vao danh sach – ewormvn)
21/12/2011 T428 – 0000007

+

1,200,000.00

TRUONG TUAN THANH UNG HO QUI COM THIT 900.000D(QUY1/2012); AN KHANH CONG CHUA UNG HO PACHE O 300.000D GD TIEN MAT
21/12/2011 V524 – 0000028

+

2,000,000.00

TO THI MY ANH DONG GOP CHO CTRINH “COM CO THIT”, DANH CHO GANH HANG PACHEO GD TIEN MAT
21/12/2011 VNCK – 0055834

+

500,000.00

IBVCB.2112110057704001.Ung ho chuong trinh "Com co thit"
20/12/2011 D297 – 0006034

4,251,000.00

/Ref:PIB111220066988{//} NGAN HANG NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN NONG THON HUYEN BAT XAT LAO C AI…HO TRO MUA THUC AN CHO 226 EM DUOI 5 T CAC DIEM TRUONG THANG 12,THANG 1 D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
20/12/2011 VNCK – 0042197

+

300,000.00

IBVCB.2012110917416003.Be Ngoc Anh, Hai duong gui
20/12/2011 C263 – 0006602

+

500,000.00

/Ref:PALPMG20163{//}/Ref:PALPMG20163{//}DO T L NHUNG TT TRAN DANG TUAN DONG GOP GANH HANG XEN PACHEO NHO A GUI CHI SONG THAT CHAM D.Vi CHUYEN:DO T L NHUNG
20/12/2011 VNCK – 0050426

+

200,000.00

IBVCB.2012110393866002.Ung ho com co thit
20/12/2011 J633 – 0008929

+

100,000.00

Sender:01359001.DD:201211.SHGD:10000214.BO: TRUONG THI LY.BCIN FT1135401059 UNG HO DU AN SUOI GIANG THANG 12 20 11
20/12/2011 C263 – 0006251

50,011,000.00

/Ref:PIB111220066987{//}NHH: NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN NONG THON HUYEN BAT XAT LAO CAI. HO TRO MUA THUC AN CHO 226 EM DUOI 5 T CAC DIEM TRUONG THANG 12,THANG 1 D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
20/12/2011 5765 – 0000059

+

1,000,000.00

NGUYEN VAN TINH NTTK GD TIEN MAT
20/12/2011 Y286 – 0000023

+

500,000.00

NGUYEN NGOC TRANG NT GD TIEN MAT
20/12/2011 VNCK – 0041162

+

200,000.00

IBVCB.2012110728152001.ung ho chuong trinh "com co thit"
20/12/2011 L333 – 0007389

+

500,000.00

Sender:79204034.DD:201211.SHGD:10000077.BO: LE XUAN LUONG.CN HA NOI
19/12/2011 M170 – 0006406

46,571,000.00

/Ref:PIB111217064824{//}NHH:KBNN huyen van chan.QUY THIEN TAM VINCOM UNG HO 46,560 TR THUC AN TH12,1 CHO 194 HSBT D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
19/12/2011 5826 – 0000020

22,000.00

trich phi yeu cau tra soat internetbanking cua ong Tran dang tuan
19/12/2011 5826 – 0000019

22,120,000.00

QUY THIEN TAM VINCOM GUI 15.120.000 TIEN AN + 7.000.000 TIEN DO NHA BEP
19/12/2011 5826 – 0000016

30,320,000.00

QUY THIEN TAM VINCOM GUI 22.320.000 TIEN AN + 8.000.000 TIEN MUA DO BEP – UNG HO TU THIEN KHONG THU PHI
19/12/2011 5826 – 0000018

24,560,000.00

QUY THIEN TAM VINCOM GUI 16.560.000 TIEN AN + 8.000.000 TIEN MUA DO NHA BEP
19/12/2011 5826 – 0000017

26,006,000.00

QUY THIEN TAM VINCOM UNG HO 18.720.000 TIEN AN VA 7286.000 TIEN MUA DO BEP
19/12/2011 4843 – 0006196

5,011,000.00

/Ref:PIB111217064813{//}ben bank:KBNN huyen van chan.QUY THIEN TAM VINCOM UNG HO TIEN MUA NOI,BAT CHO HSBT D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
19/12/2011 4517 – 0006836

+

200,000.00

/Ref:P059329{//}/Ref:P059329{//}LE THI QUYNH ANH UNG HO TRE EM VUNG CAO D.Vi CHUYEN:LE THI QUYNH ANH
19/12/2011 4517 – 0006208

10,011,000.00

/Ref:PIB111217064827{//}bb:kbnn huyen van chan..QUY THIEN TAM VINCOM UNG HO 10TR MUA NOI, BAT CHO 194 HSBT D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
19/12/2011 VNCK – 0030676

+

2,000,000.00

IBVCB.1912110926268003.chi CHAU Thi DO tiep tuc ung ho du an "Com co thit"
19/12/2011 0595 – 0006073

21,811,000.00

/Ref:PIB111217064851{//}kbnn huyen van chan ., QUY THIEN TAM VINCOM UNG HO 18,6 TR MUA TH UC AN VA 5 TR NOI, BAT CHO 70 HSBT D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
19/12/2011 4517 – 0006172

38,091,000.00

/Ref:PIB111216064560{//}bb:kbnn huyen van chan yen bai..QUY THIEN TAM VINCOM UNG HO 28,080 TR MUA THUC AN TH 12,1 VA 10 TR MUA NOI,BAT CHO 117 HS DTBT D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
19/12/2011 4517 – 0006176

16,371,000.00

/Ref:PIB111216064573{//}bb:kbnn huyen van chan yen bai..QUY THIEN TAM VINCOM HO TRO MUA TH UC AN CHO 68 HOC SINH DTBT THANG 12,1 D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
19/12/2011 5826 – 0000015

34,240,000.00

QUY THIEN TAM VINCOM UNG HO 24.240.000 TIEN AN + 10.000.000 TIEN MUA DUNG CU NHA BEP ( TU THIEN KHONG THU PHI)
19/12/2011 2415 – 0003901

+

500,000.00

FTF.CN:6868680720404018 .FrAcc:0071001553823 .ToAcc:0011004025430
19/12/2011 7583 – 0000089

+

500,000.00

NGUYEN HO ANH UNG HO TRE EM VUNG CAO THANG 12 GD TIEN MAT
19/12/2011 VNCK – 0026877

+

200,000.00

IBVCB.1912110240592001.ung ho bua com co thit cho tre em Suoi Giang(lan 3)
19/12/2011 9281 – 0000083

+

500,000.00

HOANG THUY MAI NT CHO DU AN” COM CO THIT” GD TIEN MAT
19/12/2011 J633 – 0007938

+

2,000,000.00

Sender:01204010.DD:191211.SHGD:10000630.BO: DO THI THUY VAN.LOP BOI DUONG THONG KE DN V INACOMIN(LOP 5) CHUYEN TIEN
19/12/2011 VNCK – 0019177

+

500,000.00

IBVCB.1812111019550001.BAN KHANH LY,truong n.v.troi,lop 1.3 pleiku,gia lai
18/12/2011 VNCK – 0016967

+

1,000,000.00

IBVCB.1812110050386001.ung ho chuong trinh com co thit cho tre noi tru
17/12/2011 G365 – 0000030

+

1,000,000.00

THIEU HA QUANG NGHIA NOP: NHOM ” CHUYEN DOI QUA PHIM” CHIA SE VOI QUY ” COM CO THIT” THANG 12.CAM KET CHIA SE HANG THANG GD TIEN MAT
16/12/2011 I891 – 0008663

+

500,000.00

FTF.CN:6868682800007018 .FrAcc:0071004349992 .ToAcc:0011004025430
16/12/2011 VNCK – 0089834

+

300,000.00

IBVCB.1612110880314002.Nhi: thuong gui Pa Cheo
16/12/2011 J633 – 0010196

+

500,000.00

Sender:01305001.DD:161211.SHGD:10000350.BO: NGUYEN THANH BINH.F/O TRAN DANG TUAN (GUI GANH HANG XEN LEN PACHEO)
16/12/2011 D297 – 0006122

45,371,000.00

/Ref:PIB111216063316{//}NGAN HANG NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN NT HUYEN BAT XAT LAO CAI…HO TRO MUA THUC AN CHO 63 TRE DUOI 5 TUOI CUA MAM NON XA NGAI THAU D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
16/12/2011 C133 – 0000007

+

1,000,000.00

NGUYEN VIET HA NHOM 3 NGUOI TU THIEN THANG 12 GD TIEN MAT
16/12/2011 E722 – 0003076

+

400,000.00

CH/SE00001301.DD111216B/O: CTY TNHH 1 TV NHA XUAT BAN TRE. CHI NHUAN BUT HOANG SA TRUONG S A LA CUA VN (TG TRAN DOAN TRANG)
16/12/2011 VNCK – 0092665

+

50,000.00

IBVCB.1612110771658001.com co thit
15/12/2011 J633 – 0005612

+

500,000.00

Sender:01310001.DD:151211.SHGD:10000469.BO: NGUYEN DOAN CUONG.COM CO THIT
15/12/2011 VNCK – 0075245

+

200,000.00

IBVCB.1512110111006001.UNG HO HOC SINH SUOI GIANG THANG 12
15/12/2011 0105 – 0006075

+

500,000.00

/Ref:P318123{//}/Ref:P318123{//}Chi Thanh Nga, chau Nam Anh va Nam Khanh ung ho D.Vi CHUYE N:HOANG HUONG GIANG
15/12/2011 M170 – 0006195

9,811,000.00

/Ref:PIB111214061606{//}nhh: KHO BAC NN HUYEN VAN CHAN YEN BAI.QUY THIEN TAM VINCOM HO TRO 5TR MUA NOI,BAT 4,8 TR MUA THUC AN CHO 20 HS DTBT THANG12,1 D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
15/12/2011 C263 – 0006029

18,291,000.00

/Ref:PIB111214061604{//}NHH: KBNN HUYEN VAN CHAN YEN BAI. QUY THIEN TAM VINCOM HO TRO 7 TR MUA NOI,BAT 11,280 TR MUA THUC AN CHO 47 HS BT THANG 12,1 D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
15/12/2011 C263 – 0006024

10,011,000.00

/Ref:PIB111214061597{//}NHH: KHO BAC NN HUYEN VAN CHAN YEN BAI. QUY THIEN TAM VINCOM HO TRO 10,000,000 D MUA NOI BAT DIA CHO CAC HOC SINH DAN TOC BAN TRU D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
15/12/2011 0595 – 0006203

12,211,000.00

/Ref:PIB111215061980{//}nhno mu cang chai ., HO TRO 10 BE MAU GIAO AN CHUNG TIEU HOC 7,2 T R HO TRO THEM TIEN XAY DUNG BEP 5 TR D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
15/12/2011 M170 – 0006163

48,571,000.00

/Ref:PIB111215061697{//}nhh: KHO BAC NN HUYEN VAN CHAN YEN BAI.QUY THIEN TAM VINCOM HO TRO 40,080 TR TIEN AN VA 8,4 TR MUA NOI,BAT CHO 167 HOC SINH NOI TRU D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
15/12/2011 0595 – 0006030

37,131,000.00

/Ref:PIB111215061706{//}KHO BAC NN HUYEN VAN CHAN YEN BAI ., QUY THIEN TAM VINCOM HO TRO 27,120 TR TIEN AN TH12,1 VA 10 TR MUA NOI,BAT CHO 167 HOC SINH NOI TRU D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
15/12/2011 4843 – 0006099

15,331,000.00

/Ref:PIB111214061617{//}NHH:KBBNN huyen van chau yen bai.QUY THIEN TAM VINCOM HO TRO 5TR M UA NOI BAT DIA 10,320 TR MUA THUC AN CHO 63 HOC SINH DTBT THANG12,1 D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
15/12/2011 J633 – 0007506

+

300,000.00

Sender:01307001.DD:151211.SHGD:10001207.BO: TRINH THI THANH HA.GOP CHO QUY TRE EM SUOI GIA NG
15/12/2011 VNCK – 0079274

+

500,000.00

IBVCB.1512110193334001.Ung ho du an ‘Com co thit cho hoc sinh dan toc noi tru’
15/12/2011 7122 – 0000017

+

16,085,000.00

THE PRESENT UNG HO QUY COM CO THIT GD TIEN MAT
15/12/2011 0595 – 0006022

40,331,000.00

/Ref:PIB111214061594{//}KHO BAC NN HUYEN VAN CHAN YEN BAI ., QUY THIEN TAM VINCOM HO TRO MUA THUC PHAM CHO 168 HOC SINH BAN TRU THANG 12,THANG 1 D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
14/12/2011 L333 – 0003358

+

1,000,000.00

Sender:79303001.DD:141211.SHGD:10000131.BO: NGUYEN THI THANH HIEU.MOI THANG E SE UNG HO 50 0K
14/12/2011 J633 – 0006394

+

300,000.00

Sender:01310001.DD:141211.SHGD:10000544.BO: NGUYEN VAN QUANG.ANH CHI AHKK GUI QUA CHO CAC BAN TA Y BAC (A CHINH 100K)
14/12/2011 0595 – 0006389

+

1,200,000.00

/Ref:PALPMG11065{//}/Ref:PALPMG11065{//}DO T L NHUNG TT TRAN DANG TUAN ANH TUNG GUI 200 MO I THANG CHI THAO 500 D.Vi CHUYEN:DO T L NHUNG
14/12/2011 J633 – 0008890

+

100,000.00

Sender:01310001.DD:141211.SHGD:10001446.BO: NGUYEN VAN QUANG.AHKK CHUYEN AO RET CHO VANG A PAO 1 A2
14/12/2011 8431 – 0004969

+

750,000.00

FTF.CN:9704366804785895013.FrAcc:0421003984769 .ToAcc:0011004025430
14/12/2011 9766 – 0006015

+

1,000,000.00

FTF.CN:9704366800055405012.FrAcc:0071000909475 .ToAcc:0011004025430
14/12/2011 VNCK – 0065867

+

400,000.00

IBVCB.1412110596484001.ung ho cac be cung cao
13/12/2011 VNCK – 0046862

+

400,000.00

IBVCB.1312110676894001.Tang cac em nho vung cao
13/12/2011 VNCK – 0043211

+

100,000.00

IBVCB.1312110467904002.Nguyen Viet Hao ung ho "Com co thit" thang 12
13/12/2011 4843 – 0006882

+

1,049,000.00

/Ref:POR111213069{//}/Ref:POR111213069{//}JULIE PHAM ONT CANADA UNG HO TRE EM VUNG CAO. D. Vi CHUYEN:JUIE PHAM
13/12/2011 2714 – 0003464

+

4,873,000.00

FTF.CN:9704366802856629014.FrAcc:0161000580058 .ToAcc:0011004025430
13/12/2011 0105 – 0006828

+

2,098,800.00

/Ref:POR111213068{//}/Ref:POR111213068{//}NICOLE TRINH UNG HO BUA COM THIT CHO TRE EM D.Vi CHUYEN:NICOLE TRINH
13/12/2011 J633 – 0006186

+

500,000.00

Sender:01310001.DD:131211.SHGD:10000584.BO: BUI THI THANH THAO.THANH TOAN DIEN TU
13/12/2011 VNCK – 0043465

+

200,000.00

IBVCB.1312110562164001.Cubit- Tom Bong danh cho cac ban PaCheo
13/12/2011 VNCK – 0043365

+

200,000.00

IBVCB.1312110363396001.Vu Van Sang chuyen khoan dong gop du an Com Co Thit
13/12/2011 5826 – 0000002

+

5,500,000.00

vu thuy ha ung ho tre vung cao GD TIEN MAT
13/12/2011 D297 – 0006810

+

1,049,000.00

/Ref:POR111213066{//}/Ref:POR111213066{//}DAVID FISK EDMONTON CANADA UNG HO TRE EM. D.Vi C HUYEN:DAVID FISK
12/12/2011 VNCK – 0028405

+

200,000.00

IBVCB.1212110734664001.Ban Huyen dang theo hoc ct Fulbright o My Ung ho tre em vung cao trong du an "Bua com co thit"
12/12/2011 VNCK – 0038799

+

200,000.00

IBVCB.1212110054028001.ung ho chuong trinh bua com co thit
12/12/2011 9223 – 0000001

+

10,500,000.00

phan hoang le thuy nop tm -lee’s sandwiches bellaire 11210 bellaire blod,sute 113 houston ,texas GD TIEN MAT
12/12/2011 J633 – 0009902

+

454,406,000.00

Sender:01202002.DD:121211.SHGD:10000372.BO: QUY THIEN TAM CTY CP VINCOM.QUY THIEN TAM UNG HO 2T TIEN AN CHO 1411 HS BAN TRU HUYEN VAN CHAN
12/12/2011 E817 – 0008564

+

200,000.00

FTF.CN:9704366803809212015.FrAcc:0491001758401 .ToAcc:0011004025430
12/12/2011 VNCK – 0028543

+

500,000.00

IBVCB.1212110390344001.Com co thit
12/12/2011 VNCK – 0028541

+

200,000.00

IBVCB.1212110480312001.Dong gop "com co thit" cho tre em vung cao
12/12/2011 0105 – 0006259

11,411,000.00

/Ref:PIB111211056706{//} D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
12/12/2011 L333 – 0005445

+

200,000.00

Sender:79303001.DD:121211.SHGD:10001610.BO: DUONG VAN TAM.UNG HO COM CO THIT
10/12/2011 VNCK – 0010608

+

200,000.00

IBVCB.1012110684668001.NMC ung ho chuong trinh Com co thit
10/12/2011 9281 – 0000036

+

2,000,000.00

NGUYEN TUAN DUNG CT” COM CA THIT” SUOI GIANG GD TIEN MAT
09/12/2011 U191 – 0000055

+

500,000.00

LE DUC SANG – UNG HO THANG 12.2011 GD TIEN MAT
09/12/2011 VNCK – 0000880

+

200,000.00

IBVCB.0912110260874002.Chau ung ho "bua com co thit"
09/12/2011 VNCK – 0098088

+

200,000.00

IBVCB.0912110590240001.STT 31 chuyen tien T12.2011 (ung ho com co thit)
09/12/2011 0G15 – 0000017

+

200,000.00

hoang thi thu ha ung ho com co thit cho tre em guoi giang – t12 GD TIEN MAT
09/12/2011 M495 – 0000562

+

200,000.00

FTF.CN:6868682514824013 .FrAcc:0021001678072 .ToAcc:0011004025430
09/12/2011 K948 – 0000029

+

1,000,000.00

nguyen thu huong ung ho bua com co thit cho hoc sinh dan toc noi tru GD TIEN MAT
09/12/2011 VNCK – 0006458

+

1,000,000.00

IBVCB.0912110994888002.con gai anh pham ngoc tien ung ho mua chan cho tre em ngheo
08/12/2011 N745 – 0000002

+

200,000.00

DAO THI THU HUONG NT//CTRINH “COM CO THIT” GD TIEN MAT
08/12/2011 D448 – 0004530

+

100,000.00

FTF.CN:9704366600815274017.FrAcc:0041000252259 .ToAcc:0011004025430
08/12/2011 H550 – 0000062

+

2,000,000.00

tran dang tuan nop tk GD TIEN MAT
07/12/2011 6148 – 0001885

+

200,000.00

FTF.CN:9704366801681824014.FrAcc:0021001288793 .ToAcc:0011004025430
07/12/2011 L772 – 0000042

+

1,000,000.00

LE THUY HANG: UNG HO TRE EM NGHEO GD TIEN MAT
07/12/2011 VNCK – 0072486

+

100,000.00

IBVCB.0712110807922001.Be Ha Dang – Ha An dong quy Suoi Giang thang 12/2011
07/12/2011 J633 – 0009225

+

1,000,000.00

Sender:01323001.DD:071211.SHGD:10000751.BO: ABBANK PGD QUAN THANH.NGUOI EM DONG HUONG CHUY EN TIEN
06/12/2011 VNCK – 0044624

+

300,000.00

IBVCB.0612110134470002.Chuyen vao quy com co thit
06/12/2011 T428 – 0000011

+

300,000.00

truong tuan thanh ung ho cac chau ct “com co thit” thang 12 GD TIEN MAT
06/12/2011 T428 – 0000010

+

300,000.00

pham thu thuong ban tuyen giao trung uong ung ho qui “com co thit” GD TIEN MAT
06/12/2011 M430 – 0003165

+

5,600,000.00

FTF.CN:9704366805429059015.FrAcc:0411000975086 .ToAcc:0011004025430
05/12/2011 H969 – 0000109

+

500,000.00

LE THI THUY QUYEN CT SG LAN 2 (A.HOANG GUI) GD TIEN MAT
05/12/2011 D297 – 0006424

+

200,000.00

/Ref:PALPMF96832{//}/Ref:PALPMF96832{//}PHAN X TRUONG TT TRE EM SUOI GIANG D.Vi CHUYEN:PHA N X TRUONG
05/12/2011 4593 – 0003030

+

11,400,000.00

IBPS/SE:10101001.DD:051211.SH:10000019.TC:0584.6350.dd 021211 BO:NHTMCP CONG THUONG VN – C N LAO CAI. TRA LAI LENH SO 10003725 NGAY 2/12/2011 DO SAI TK DVH
05/12/2011 J633 – 0008677

+

500,000.00

Sender:01201004.DD:051211.SHGD:10000048.BO: TRAN HUU THANG.UNG HO TRE EM SUOI GIANG
05/12/2011 N541 – 0000004

+

10,000,000.00

NGUYEN THI HANH CONG DOAN TRUONG DH KIEN TRUC HN CHUYEN VAO QUY TU THIEN GD TIEN MAT
05/12/2011 J633 – 0007392

+

100,000.00

Sender:01307001.DD:051211.SHGD:10000448.BO: NGUYEN VAN THUONG.IBNUGYEN VAN THUONG UNG HO C HUONG TRINH COM CO THIT
05/12/2011 VNCK – 0040712

+

1,500,000.00

IBVCB.0512110482418001.Ung ho COM CO THIT thang 12/2011
05/12/2011 VNCK – 0033092

+

300,000.00

IBVCB.0512110429444001.Ung ho thang 12 cho tre em Suoi Giang
05/12/2011 T977 – 0006251

+

100,000.00

FTF.CN:9704366804433529014.FrAcc:0211000568686 .ToAcc:0011004025430
05/12/2011 VNCK – 0029836

+

1,200,000.00

IBVCB.0512110026658001.Hanh Pham ung ho quy "Com co thit" T12.2011
05/12/2011 VNCK – 0030550

+

200,000.00

IBVCB.0512110856662001.Rat kham phuc nhung gi cac anh chi dang thuc hien. Chuc cac anh chi khoe manh va tao duoc canh dong hoa tren nui!
05/12/2011 J633 – 0006048

+

200,000.00

Sender:01302001.DD:051211.SHGD:10002146.BO: TRUONG QUOC DAT.(RMNO 031211120508686) CHAU TRUONG ANH DUONG 3A3 THANH CONG B HN NHO BAC TUAN CHUYEN TOI QUY UNG HO ÍCOM CO THITÍ (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
05/12/2011 4432 – 0000046

+

300,000.00

030c014626 rut
04/12/2011 VNCK – 0020683

8,742,000.00

IBVCB.0412110738504001.TRA TIEN MUA 141 AO AM CHO SUOI GIANG
04/12/2011 VSMS – 0263758

8,800.00

VSMS. THU PHI DICH VU SMS CHU DONG THANG 11. SDT: 0984371177. So dien thoai 0984371177
03/12/2011 VNCK – 0008814

+

200,000.00

IBVCB.0212110554068001.Lucy va Nancy ung ho du an "Com co thit" thang 11,12
03/12/2011 VNCK – 0008129

+

100,000.00

IBVCB.0212110851544001.Cho em gop it thit vao bua com cua cac be
02/12/2011 Q331 – 0000056

+

2,800,000.00

cbnv ngan hang dien tu lienviet post bank ung cho chuong trinh com co thit GD TIEN MAT
02/12/2011 VNCK – 0005364

+

300,000.00

IBVCB.0212110747588001.Nhom ban WIT ung ho bua com co thit cho cac em hoc sinh dan toc noi tru trong thoi gian 1 nam lan thu 2 (tu 11/2011)
02/12/2011 VNCK – 0095487

+

300,000.00

IBVCB.0212111019954002.Aitc ung ho thang 12-2011
02/12/2011 5570 – 0003009

+

1,000,000.00

FTF.CN:9704366602814875018.FrAcc:0021001811728 .ToAcc:0011004025430
02/12/2011 2402 – 0001589

+

765,000.00

FTF.CN:9704366804003509016.FrAcc:0011003243703 .ToAcc:0011004025430
02/12/2011 0595 – 0006125

30,011,000.00

/Ref:PIB111202045452{//}nhno bat xat ., CHUYEN TIEN UNG HO MUA THUC PHAM CHO BUA TRUA DOI VOI 83 CHAU DUOI 5 TUOI CUA MAU GIAO XA A LU DOT 2 ( HET NAM HOC) D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
02/12/2011 D323 – 0000001

+

1,000,000.00

nguyen hong phong GD TIEN MAT
02/12/2011 0584 – 0006352

50,011,000.00

/Ref:PIB111202045469{//}CHUYEN DOT 2 UNG HO 133 EM DUOI 5 TUOI TIEN MUA THUC PHAM AN BUA T RUA TAI MAU GIAO PA CHEO CHO DEN HET NAM HOC D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN nhno BAT XAT LAO CAI.
02/12/2011 0584 – 0006350

11,411,000.00

/Ref:PIB111202045445{//} D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
02/12/2011 5589 – 0001529

+

100,000.00

FTF.CN:6868680672407019 .FrAcc:0231000057586 .ToAcc:0011004025430
02/12/2011 4517 – 0006897

+

2,150,000.00

/Ref:P053112{//}/Ref:P053112{//}072COM3113360002NV CTY DK ENGINEERING LTD UNG HO CT COM CO THIT D.Vi CHUYEN:CHU THI THU HA
02/12/2011 VNCK – 0099624

+

200,000.00

IBVCB.0212110288438001.Ung ho "Bua com co thit"
02/12/2011 0N63 – 0007676

+

200,000.00

FTF.CN:9704366802303893015.FrAcc:0021001591488 .ToAcc:0011004025430
01/12/2011 M071 – 0001807

+

500,000.00

FTF.CN:5264180350936035 .FrAcc:0021000864419 .ToAcc:0011004025430
01/12/2011 VNCK – 0085027

+

300,000.00

IBVCB.0112110833058001.chuong trinh:" com co thit suoi Giang",nguoi chuyen: Nguyen Thi Huyen
01/12/2011 0595 – 0006452

30,011,000.00

/Ref:PIB111201044256{//}nhno BAT XAT ., HO TRO 83 CHAU DUOI % TUOI TIEN THUC PHAM AN TRUA TAI LOP D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
01/12/2011 VNCK – 0075257

+

200,000.00

IBVCB.0112110660160001.KM ung ho "Com co thit"
01/12/2011 D297 – 0006401

50,011,000.00

/Ref:PIB111201044239{//} NGAN HANG NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN NONG THON BAT XAT LAO CAI…. D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
01/12/2011 VNCK – 0077880

17,000,000.00

IBVCB.0112110717624003.TRA TIEN MUA AO AM CHO SUOI GIANG
01/12/2011 J633 – 0009856

+

500,000.00

Sender:01201013.DD:011211.SHGD:10000086.BO: NGUYEN HONG TRUONG.UNG HO SUOI GIANG THANG 12/ 2011
01/12/2011 VNCK – 0077601

+

200,000.00

IBVCB.0112110301108002.vi tre em vung cao
01/12/2011 VNCK – 0076810

+

240,000.00

IBVCB.0112110946080001.Dong gop cho chuong trinh Com co thit
01/12/2011 VNCK – 0080353

+

200,000.00

IBVCB.0112110406834002.Ung ho chuong trinh: Com co thit
30/11/2011 VNCK – 0057216

+

500,000.00

IBVCB.3011110559074001.Ung ho "bua com co thit" tu Nha tu thien Box Lam dep TTVN
30/11/2011 D297 – 0006293

+

500,000.00

/Ref:PALPMF90731{//}/Ref:PALPMF90731{//}DAO T L ANH TT SUOI GIANG D.Vi CHUYEN:DAO T L ANH
30/11/2011 0584 – 0007121

+

500,000.00

/Ref:P058432{//}/Ref:P058432{//}PHAN THI HUONG LOAN UNG HO TRE EM NGHEO SUOI GIANG YEN BAI D.Vi CHUYEN:PHAN THI HUONG LOAN
30/11/2011 Z074 – 0000126

+

200,000.00

nguyen hoang lan ung ho bua com co thit GD TIEN MAT
30/11/2011 7650 – 0009898

+

500,000.00

FTF.CN:9704366800678600015.FrAcc:0071001430802 .ToAcc:0011004025430
30/11/2011 VNCK – 0066822

+

500,000.00

IBVCB.3011111035714001.ung ho chuong trinh Com thit
30/11/2011 T255 – 0000082

+

1,000,000.00

ta dinh phong ung ho quy bac tuan GD TIEN MAT
30/11/2011 J633 – 0005450

+

200,000.00

Sender:01302001.DD:301111.SHGD:10000172.BO: THAI HONG LINH.(RMNO 0312111129209861) CHUONG TRINH COM CO THIT (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
30/11/2011 F941 – 0003374

+

400,000.00

FTF.CN:9704366805061463012.FrAcc:0021000238563 .ToAcc:0011004025430
29/11/2011 N563 – 0000005

+

200,000.00

hoang tuan hung nt ung ho tre em suoi giang GD TIEN MAT
29/11/2011 VNCK – 0041367

+

200,000.00

IBVCB.2911110455726001.Ung ho chuong trinh "Com co thit"
29/11/2011 6816 – 0007747

+

200,000.00

FTF.CN:9704366800510440018.FrAcc:0071001075503 .ToAcc:0011004025430
29/11/2011 L331 – 0006791

+

1,000,000.00

/Ref:P11112902942{//}/Ref:P11112902942{//}NGUYEN HONG HANH NGO QUANG PHUC TN, UNG HO VIEC LAM TU THIEN CUA NHA BAO TRAN DANG TUAN D.Vi CHUYEN:NGUYEN HONG HANH
29/11/2011 D297 – 0006121

+

500,000.00

/Ref:P310470{//}/Ref:P310470{//}Em Giang va Phuong ung ho bua com cac chau D.Vi CHUYEN:HOA NG HUONG GIANG
29/11/2011 J633 – 0005872

+

200,000.00

Sender:01310001.DD:291111.SHGD:10000596.BO: DOAN THI THUY.UNG HO COM CO THIT CHAU THUY
28/11/2011 J633 – 0006137

+

200,000.00

Sender:79303012.DD:281111.SHGD:10000001.BO: VU TIEN DUNG.CHAU VU HUY ANH LOP 2 INT SIS HCM COM CO THIT_____DVH NH TMCP NGOAI THUONG VIET NAM SO GIAO DICH /THANH PHO HA NOI
28/11/2011 VNCK – 0034811

+

100,000.00

IBVCB.2811110602332001.Nguyen Viet Hung ung ho tre em vung cao
28/11/2011 VNCK – 0032658

+

100,000.00

IBVCB.2811110502252001.Chau Nguyen Minh Phong, ngo 130 Doc Ngu gui tien ung ho thang 11
28/11/2011 0584 – 0007124

+

500,000.00

/Ref:P058250{//}/Ref:P058250{//}UNG HO TRE EM VUNG CAO D.Vi CHUYEN:BUI XUAN PHUONG
28/11/2011 I054 – 0001136

+

2,000,000.00

FTF.CN:6868680493646027 .FrAcc:0081000120379 .ToAcc:0011004025430
28/11/2011 I887 – 0000066

+

4,000,000.00

TRAN NGUYEN HUONG QUYNH NT LAM TU THIEN GD TIEN MAT
28/11/2011 C263 – 0006679

+

500,000.00

/Ref:PO0168233{//}/Ref:PO0168233{//}UNG HO QUY COM CO THIT CHO TRE EM MIEN NUI D.Vi CHUYEN :THI THU HUONG NGUYEN
28/11/2011 N830 – 0003978

+

400,000.00

FTF.CN:9704366800077220019.FrAcc:0071000046364 .ToAcc:0011004025430
27/11/2011 0N54 – 0079292

+

1,000,000.00

FTF.CN:9704366801337243015.FrAcc:0111000736369 .ToAcc:0011004025430
25/11/2011 VNCK – 0096669

+

400,000.00

IBVCB.2511110675942002.HThanh ung ho Com co Thit
25/11/2011 8935 – 0005323

+

30,000,000.00

FTF.CN:5264181881892044 .FrAcc:0011001812736 .ToAcc:0011004025430
25/11/2011 DD4400 – 0060692

+

520,025.00

Tra lai tien gui
25/11/2011 VNCK – 0092026

+

500,000.00

IBVCB.2411110199582002.com co thit
25/11/2011 H688 – 0000015

+

300,000.00

PHAM THI THU HIEN-0917852681-CT GD TIEN MAT
25/11/2011 9620 – 0000014

+

500,000.00

PHAN NGOC HIEU, KHOA VA BA NOI (DA MAT) (31 HANG BAI) UNG HO “COM CO THIT” GD TIEN MAT
24/11/2011 VNCK – 0089259

+

200,000.00

IBVCB.2411110178388001.Ung ho chuong trinh "Com co thit"
24/11/2011 J633 – 0007080

+

300,000.00

Sender:01307001.DD:241111.SHGD:10000170.BO: NGUYEN THI MAI HUONG.IBUNG HO CHUONG TRINH BUA COM CO THIT CHO TRE DAN TOC NOI TRU DAN NUOI O VUNG CAO
24/11/2011 4289 – 0000043

+

1,200,000.00

PHAN HOANG LE THUY – ME COI UNG HO QUY ” COM CO THIT ” 06 THANG GD TIEN MAT
24/11/2011 G198 – 0000046

+

500,000.00

thai son va thang long ung ho chuong trinh bua com co thit GD TIEN MAT
24/11/2011 VNCK – 0089401

+

300,000.00

IBVCB.2411110267244001.Chau Tran Manh Tuan lop 6A1 Be van Dan chia se cung cac ban Vung cao
23/11/2011 J633 – 0009677

+

600,000.00

Sender:01202017.DD:231111.SHGD:10000132.BO: HOANG DIEP ANH.HOANG DIEP ANH DONG GOP CTRINH COM CO THIT TRE EM SUOI GIANG
23/11/2011 9669 – 0000571

+

200,000.00

FTF.CN:9704366804003509016.FrAcc:0011003243703 .ToAcc:0011004025430
23/11/2011 J633 – 0008061

+

200,000.00

Sender:01310001.DD:231111.SHGD:10001613.BO: LE HONG HANH.CHUYEN TIEN UNG HO HOC SINH SUOI GI ANG
23/11/2011 VNCK – 0067368

+

13,056,040.00

IBVCB.2311110193714010.Nhom luu hoc sinh sau dai hoc va Viet kieu tai Wellington, New Zealand ung ho "Bua com co thit".
22/11/2011 J633 – 0005947

+

500,000.00

Sender:01310001.DD:221111.SHGD:10000444.BO: NGUYEN THI HA MINH.NGUYEN THI HA MINH (SKY ARI ES) UNG HO DU AN COM CO THIT
22/11/2011 J633 – 0005352

+

100,000.00

Sender:79326001.DD:221111.SHGD:10000025.BO: TRAN NGOC NHA.UNG HO BUA COM CO THIT.
22/11/2011 J633 – 0007558

+

100,000.00

Sender:01359001.DD:221111.SHGD:10000046.BO: TRUONG THI LY.BCIN FT1132600262 UNG HO DU AN SUOI GIANG THANG 11 NA M 2011
22/11/2011 VNCK – 0058394

+

500,000.00

IBVCB.2211110232336001.Ung ho du an ‘Com co thit cho hoc sinh dan toc noi tru’
22/11/2011 VNCK – 0050204

+

200,000.00

IBVCB.2211110966878002.Ung ho com co thit
21/11/2011 8897 – 0000081

+

200,000.00

HO VAN LAM CT GD TIEN MAT
21/11/2011 J633 – 0007707

+

2,000,000.00

Sender:01204031.DD:211111.SHGD:10000025.BO: NGUYEN NGOC LOAN.GIA DINH YEN DUAT (LBNGA) UNG HO TRE EM SUOI GIANG. NHAN TAI SGD VCB.
21/11/2011 VNCK – 0041231

+

1,000,000.00

IBVCB.2111110161236002.Ung ho quy tu thien Suoi Giang – T11.2011
20/11/2011 VNCK – 0027302

+

200,000.00

IBVCB.1911110288400001.Com thit thang 11
18/11/2011 J633 – 0009830

+

1,000,000.00

Sender:01303001.DD:181111.SHGD:10000515.BO: HO MANH HUNG.HO MANH HUNG UNG HO CHUONG TRINH .COM CO THIT.
18/11/2011 VNCK – 0014429

+

500,000.00

IBVCB.1811110993656001.Be Khanh Vi ung ho cac ban dan toc noi tru
18/11/2011 VNCK – 0008909

+

300,000.00

IBVCB.1811110213572002.Ung ho chuong trinh "Com co thit"
18/11/2011 VNCK – 0013135

+

200,000.00

IBVCB.1811110139252001.ung ho bua com co thit cho tre em Suoi Giang
18/11/2011 4448 – 0007044

+

200,000.00

FTF.CN:9704366800635654014.FrAcc:0021001457166 .ToAcc:0011004025430
18/11/2011 VNCK – 0007747

+

200,000.00

IBVCB.1811110477312001.Ung ho chuong trinh Com co thit
17/11/2011 VNCK – 0001473

+

300,000.00

IBVCB.1711110216174001.ung ho cac em vung cao kho khan
17/11/2011 VNCK – 0001122

+

100,000.00

IBVCB.1711110577414002.Chau Nam Khanh gui qua cho cac ban
17/11/2011 J633 – 0008570

+

2,000,000.00

Sender:01201003.DD:171111.SHGD:10000287.BO: NGUYEN TRONG NGHIA.CHAU HIEN VA THAO LB NGA UN G HO CHUONG TRINH (COM THIT) CHO CACEM
17/11/2011 J633 – 0006875

+

500,000.00

Sender:01310001.DD:171111.SHGD:10001396.BO: LE THI BINH THIN.UNG HO BUA COM CO THIT
17/11/2011 VNCK – 0094629

+

200,000.00

IBVCB.1711110411100001.Com co thit
17/11/2011 J633 – 0005348

+

300,000.00

Sender:79326001.DD:171111.SHGD:10000003.BO: NGUYEN TO NHU.Í CHUYEN TIEN UNG HO CHUONG TRIN H BUA COM CO THITÍ
17/11/2011 VNCK – 0094437

+

500,000.00

IBVCB.1711110608564001.Ung ho tre em ngheo
17/11/2011 VNCK – 0096924

+

100,000.00

IBVCB.1711110422328001.bua com co thit
17/11/2011 VNCK – 0090633

+

100,000.00

IBVCB.1611110940174001.Ung ho quy com co thit. Th11/11
17/11/2011 VNCK – 0090546

+

200,000.00

IBVCB.1611110945070001.Ung ho tre vung cao.
17/11/2011 VNCK – 0002116

+

300,000.00

IBVCB.1711110729682001.Lan Anh chuyen tien ung ho
17/11/2011 VNCK – 0092638

+

200,000.00

IBVCB.1711110799160001.
17/11/2011 VNCK – 0002555

+

300,000.00

IBVCB.1711110995790001.Ung ho cac be vung cao. Mong cac be them am long
17/11/2011 VNCK – 0001845

+

100,000.00

IBVCB.1711110998714001.Ung ho tre em vung cao
17/11/2011 VNCK – 0091717

+

300,000.00

IBVCB.1711110546126001.ung ho chuong trinh "bua com co thit"
17/11/2011 7581 – 0000004

+

500,000.00

KHUONG THANH HA CT UNG HO QUY ” COM CO THIT”
17/11/2011 VNCK – 0093689

+

500,000.00

IBVCB.1711110583296001.Com co thit
17/11/2011 J633 – 0005779

+

500,000.00

Sender:01310001.DD:171111.SHGD:10000120.BO: VU BAO LAM.VU BAO LAM UNG HO HOC SINH SUOI GI A NG
16/11/2011 4877 – 0008523

+

300,000.00

FTF.CN:9704366802001987010.FrAcc:0021001832159 .ToAcc:0011004025430
16/11/2011 VNCK – 0082045

+

3,000,000.00

IBVCB.1611110148484001.Nhom bien tap phong Noi dung 1- VFC
16/11/2011 G366 – 0000002

+

1,000,000.00

NGUYEN VIET HA: NHOM 3 NGUOI UNG HO THANG 11 GD TIEN MAT
16/11/2011 4450 – 0000191

+

200,000.00

FTF.CN:9704366803555993016.FrAcc:0301002830963 .ToAcc:0011004025430
16/11/2011 Q468 – 0000027

+

2,000,000.00

ba nguyen lieu ba ung ho chuong trinh ” bua com co thit” cho tre em suoi giang
16/11/2011 9534 – 0000661

+

200,000.00

FTF.CN:6868681452891026 .FrAcc:0361001448515 .ToAcc:0011004025430
16/11/2011 C263 – 0007117

+

4,197,600.00

/Ref:POR111116115{//}/Ref:POR111116115{//}DANG NGOC UYEN CALIFORNIA CHUYEN UNG HO TRE EM S UOI GIANG BUA COM D.Vi CHUYEN:DANG NGOC UYEN
16/11/2011 VNCK – 0088668

+

500,000.00

IBVCB.1611110631982001.Com co Thit
16/11/2011 VNCK – 0089113

+

500,000.00

IBVCB.1611110999974001.Ung ho TE ngheo vung cao
15/11/2011 J633 – 0007251

+

300,000.00

Sender:01307001.DD:151111.SHGD:10000750.BO: TRINH THI THANH HA.GOP CHO QUY TRE EM SUOI GIA NG
15/11/2011 8310 – 0008411

+

300,000.00

FTF.CN:9704366801093544010.FrAcc:0031000125631 .ToAcc:0011004025430
15/11/2011 N830 – 0007802

+

100,000.00

FTF.CN:6868683496108011 .FrAcc:0571000473441 .ToAcc:0011004025430
15/11/2011 L532 – 0000015

+

500,000.00

KH HOANG KIM CHI CT 2 CHI EM BE MINH KHUE-MINH CHAU UNG HO H/S SG GD TIEN MAT
15/11/2011 L333 – 0005191

+

1,000,000.00

IBPS/SE:79201001.DD:151111.SH:10000204.BO: LE HUY HUNG.CHUYEN TIEN UNG HO BUA COM CO THIT THANG 11 12/2011, NHH VCB SGD HA NOI
15/11/2011 B711 – 0000039

+

600,000.00

TRAN HOANG KHOI UNG HO TRUONG NOI TRU SUOI GIANG GD TIEN MAT
14/11/2011 N633 – 0000098

+

100,000.00

nghiem minh trang nt ung ho du an” bua com co thit” t11 GD TIEN MAT
14/11/2011 N830 – 0007108

+

200,000.00

FTF.CN:9704366800077220019.FrAcc:0071000046364 .ToAcc:0011004025430
14/11/2011 0584 – 0006457

+

200,000.00

/Ref:P303165{//}/Ref:P303165{//}Em Giang ung ho cac chau suoi Giang thang 11 D.Vi CHUYEN:H OANG HUONG GIANG
14/11/2011 M430 – 0008619

+

3,500,000.00

FTF.CN:9704366805429059015.FrAcc:0411000975086 .ToAcc:0011004025430
12/11/2011 VNCK – 0031633

+

100,000.00

IBVCB.1211110382786001.Be Ha Dang – Ha An dong quy Suoi Giang thang 11
11/11/2011 B236 – 0007917

+

200,000.00

FTF.CN:6868682514824013 .FrAcc:0021001678072 .ToAcc:0011004025430
11/11/2011 J633 – 0009711

+

2,099,000.00

Sender:01202001.DD:111111.SHGD:10001394.BO: NGOC THACH.NGOC THACH CANADA UNG HO TRE EM SU OI GIANG
11/11/2011 J633 – 0009257

+

1,000,000.00

Sender:01202001.DD:111111.SHGD:10001369.BO: NGUYEN HO ANH.HO ANH UNG HO TRE EM SUOI GIANG BUA COM THIT THANG 10.11
11/11/2011 VNCK – 0022254

+

200,000.00

IBVCB.1111110534212002.BAN DUC MINH UNG HO CAC BAN SUOI GIANG
11/11/2011 J633 – 0009712

+

1,500,000.00

Sender:01202001.DD:111111.SHGD:10001393.BO: DANG HONG VIET.DANG HONG VIET GUI BUA COM THIT TRE EM SUOI GIANG THANG 10.11.12
11/11/2011 VNCK – 0018019

+

500,000.00

IBVCB.1111110560204002.Bui Thi Ngoc Nga, Hai Duong, ung ho "bua com co thit"
11/11/2011 J633 – 0008942

+

100,000.00

Sender:01341001.DD:111111.SHGD:10000473.BO: NGUYEN THI TRA MI.(108CT06113150010)UNG HO CHU ONG TRINH ÍCOM CO THITÍ THANG 11
11/11/2011 VNCK – 0017442

+

2,000,000.00

IBVCB.1111110238036001.Ung ho du an COM CO THIT
11/11/2011 J633 – 0007985

+

500,000.00

Sender:01307001.DD:111111.SHGD:10000888.BO: NGUYEN THI THANH.IBCHAU BOB UNG HO QUY
10/11/2011 VNCK – 0013235

+

600,000.00

IBVCB.1011110572150001.Ung ho cac chau thieu nhi mien nui
10/11/2011 VNCK – 0009679

+

500,000.00

IBVCB.1011110504982002.Chau ung ho "bua com co thit"
10/11/2011 E810 – 0003095

+

500,000.00

CH/SE20106.DD111110TRAN HUU THANG – CT
10/11/2011 I054 – 0002393

+

300,000.00

FTF.CN:6868680867544048 .FrAcc:0011000974761 .ToAcc:0011004025430Bottom of Form

09/11/2011 VNCK – 0085083

+

100,000.00

IBVCB.0911110194678001.Ung ho Bua Com Suoi Giang thang 10-2011
09/11/2011 J633 – 0007392

+

1,000,000.00

Sender:01204010.DD:091111.SHGD:10000766.BO: LE NGOC TOAN.LE DANG HAI DT 004917622757672 NOP TIEN LAM TU THIEN/
09/11/2011 C263 – 0006546

+

1,000,000.00

/Ref:PALPMF62562{//}/Ref:PALPMF62562{//}DO T L NHUNG TT TRAN DANG TUAN ANH TUNG, CHI TRINH , ONO UNG HO TRE EM SUOI GIANG D.Vi CHUYEN:DO T L NHUNG
08/11/2011 2402 – 0003119

+

2,000,000.00

FTF.CN:9704366804003509016.FrAcc:0011003243703 .ToAcc:0011004025430
08/11/2011 VNCK – 0078437

+

100,000.00

IBVCB.0811110183564001.Nguyen Viet Hao ung ho chuong trinh com co thit thang 11
08/11/2011 J633 – 0009924

+

1,000,000.00

Sender:01311001.DD:081111.SHGD:10003035.BO: DUONG THI THANH NGA.UNG HO DU AN VI TRE EM VU NG CAO
08/11/2011 2990 – 0000076

+

200,000.00

PHAM THI KIM YEN UNG HO CAC CHAU MAM NON SUOI GIANG GD TIEN MAT
08/11/2011 F813 – 0000152

+

200,000.00

HO THAI NGUYEN NT GD TIEN MAT ND:DAO THI THU HUONG NT UNG HO CT BUA COM CO THIT
08/11/2011 V615 – 0000015

+

100,000.00

TA DINH PHUC GOP GAO CHO TRE EM SUOI GIANG GD TIEN MAT
08/11/2011 J633 – 0007006

+

1,000,000.00

Sender:01310001.DD:081111.SHGD:10001388.BO: NGUYEN VAN THUY.UNG HO CAC CHAU CHUONG TRINH C OM CO THIT
07/11/2011 4834 – 0006407

+

500,000.00

/Ref:PALPMF58300{//}/Ref:PALPMF58300{//}NGUYEN T CHUNG TT ANH EM MINH-ANH GUI BAC TUAN GIU P CAC BAN NHO VUNG S GIANG-LC-NK- DTHANG D.Vi CHUYEN:NGUYEN T CHUNG
07/11/2011 J633 – 0007942

+

500,000.00

Sender:01302001.DD:071111.SHGD:10002018.BO: DOAN QUANG HAN.DOAN QUANG HAN CT
07/11/2011 J633 – 0006012

+

200,000.00

Sender:01310001.DD:071111.SHGD:10000320.BO: PHAM DUY TUNG.CHUYEN TIEN UNG HO DA COM CO THI T T 11
07/11/2011 J633 – 0009335

+

1,600,000.00

Sender:01305001.DD:071111.SHGD:10000152.BO: LE THI TRONG TUYEN.UNG HO DU AN ÍBUA COM CO TH ITÍ F/O TRAN DANG TUAN
06/11/2011 VSMS – 0275509

8,800.00

VSMS. THU PHI DICH VU SMS CHU DONG THANG 10. SDT: 0984371177. So dien thoai 0984371177
05/11/2011 VNCK – 0041961

+

200,000.00

IBVCB.0511110595952002.suoi giang com co thit
05/11/2011 VNCK – 0046154

+

100,000.00

IBVCB.0511110713268001.Ung ho tre em Suoi Giang 20111105
04/11/2011 D297 – 0006692

50,011,000.00

/Ref:PIB111104014903{//}NNO HUYEN BAT XAT LAO CAI.HO TRO MUA THUC PHAM (THIT,CA…) CHO 11 7 CHAU DUOI 5 TUOI CUA MAM NON Y TY D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
04/11/2011 Q551 – 0000052

+

500,000.00

BE BAO QUYEN UNG HO ANH CHI O SUOI GIANG HA GIANG GD TIEN MAT
04/11/2011 C263 – 0006605

50,011,000.00

/Ref:PIB111104014902{//}NHH: NONG NGHIEP HUYEN BAT XAT. HO TRO MUA THUC PHAM (THIT,CA…) CHO 117 CHAU DUOI 5 TUOI CUA MAM NON Y TY D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
04/11/2011 VNCK – 0029972

+

200,000.00

IBVCB.0411110665660001.STT 31 chuyen tien T11.2011 (ung ho com co thit)
04/11/2011 M094 – 0000038

+

500,000.00

NGUYEN XUAN DUNG UNG HO CAC CHAU “BUA COM CO THIT” GD TIEN MAT
04/11/2011 J633 – 0009154

+

500,000.00

Sender:01305003.DD:041111.SHGD:10000009.BO: DO THI LIEU.NHHUONG VIETCOMBANK SO GIAO DI CH HN. ND BUA COM CO THIT
04/11/2011 VNCK – 0037778

+

200,000.00

IBVCB.0411110420166002.KM ung ho "Com co thit"
04/11/2011 VNCK – 0023468

+

100,000.00

IBVCB.0311110318174001.lucy va Nancy ung ho du an " Bua com co thit "
04/11/2011 VNCK – 0035659

+

1,000,000.00

IBVCB.0411110298554001.Ung ho chuong trinh bua an cho cac chau hoc sinh. VKO, HN
04/11/2011 VNCK – 0033170

+

500,000.00

IBVCB.0411110295192001.gop tien vao chuong trinh com co thit
04/11/2011 4432 – 0000025

+

300,000.00

030C014626 RUT
04/11/2011 T293 – 0002056

+

1,000,000.00

FTF.CN:9704366801263336015.FrAcc:0081000291240 .ToAcc:0011004025430
04/11/2011 VNCK – 0022933

+

3,000,000.00

IBVCB.0311110878186001.Ung ho du an "Com co thit" cua a Tuan
03/11/2011 VNCK – 0016041

+

500,000.00

IBVCB.0311110386852002.TUAN MINH PHU QUOC UNG HO CHTR "BUA COM CO THIT" THANG 11.2011
03/11/2011 M181 – 0000786

+

100,000.00

FTF.CN:6868682868653018 .FrAcc:0271000611061 .ToAcc:0011004025430
03/11/2011 VNCK – 0010682

+

200,000.00

IBVCB.0311110685666001.dong gop "com co thit cho cac chau vung cao"
03/11/2011 VNCK – 0018936

+

200,000.00

IBVCB.0311110858846002.Ung ho chuong trinh "Com co thit"
03/11/2011 VNCK – 0009957

+

200,000.00

IBVCB.0311110949926001.Doan Nghia chuyen tien cho tre em Suoi Giang, Yen Bai.
03/11/2011 J633 – 0007270

+

1,000,000.00

Sender:01309001.DD:031111.SHGD:10000252.BO: NGUYEN THI THUY MUI.BAN NGUYEN CHUC AN GUI TAN G CAC BAN VUNG CAO
03/11/2011 VNCK – 0017356

+

300,000.00

IBVCB.0311110075492001.Nhom ban WIT ung ho bua com co thit cho cac em hoc sinh dan toc noi tru trong thoi gian 1 nam bat dau tu 11/2011
02/11/2011 VNCK – 0094834

+

300,000.00

IBVCB.0211110412630001.Pham Huyen Khanh-WHO ung ho tre em Suoi Giang
02/11/2011 VNCK – 0096749

+

200,000.00

IBVCB.0211110748504001.dong gop tu thien
02/11/2011 VNCK – 0095663

10,000,000.00

IBVCB.0211110554322001.MUA 100 TAM CHAN CHO TRE EM MAU GIAO DEN THANG
02/11/2011 0584 – 0006799

40,011,000.00

/Ref:PIB111102012181{//}HO TRO MUA THUC PHAM ( Thit,ca..) CHO HOC SINH MAU GIAO XA DEN THA NG NAM HOC 2011-2012 D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN NHNO HUYEN BAT XAT LAO CAI.
02/11/2011 0584 – 0006747

50,011,000.00

/Ref:PIB111102012160{//}HO TRO MUA THUC PHAM ( Thit,ca..) CHO HOC SINH MAU GIAO XA DEN THA NG NAM HOC 2011-2012 D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN NHNO HUYEN BAT XAT LAO CAI.
02/11/2011 6952 – 0000031

+

489,000.00

quang nghiem trinh dai ha ung ho du an com co thit GD TIEN MAT
02/11/2011 I054 – 0002494

+

1,000,000.00

FTF.CN:6868680493646027 .FrAcc:0081000120379 .ToAcc:0011004025430
02/11/2011 F840 – 0005647

+

1,000,000.00

FTF.CN:9704366804368919016.FrAcc:0451001867691 .ToAcc:0011004025430
02/11/2011 D326 – 0000009

+

200,000.00

hoang tuan hung nt ung ho tre em Suoi giang GD TIEN MAT
01/11/2011 VNCK – 0084626

+

500,000.00

IBVCB.0111110500628001.2 anh em Chi Dat-Tai Khoa ung ho bua com co thit cua HS noi tru dan nuoi
01/11/2011 J633 – 0008998

+

1,000,000.00

Sender:01307001.DD:011111.SHGD:10000896.BO: LE HOA XUAN.IBGIUP DO CAC CHAU DE BUA COM CO THIT
01/11/2011 T428 – 0000005

+

300,000.00

truong tuan thanh vtv ung ho cac chau vung cao thang 11 GD TIEN MAT
01/11/2011 T428 – 0000004

+

300,000.00

nhom co hanh khu tap the truong dh kien truc ung ho cac chau vung cao kho khan GD TIEN MAT
01/11/2011 J633 – 0010509

+

100,000.00

Sender:01307001.DD:011111.SHGD:10001597.BO: NGUYEN VAN THUONG.IBUNG HO DU AN COM CO THIT H S SUOI GIANG
01/11/2011 VNCK – 0081987

+

300,000.00

IBVCB.0111110285596001.Aitc ung ho Truong Mam non Den Thang (Bat Xat- Lao Cai)
01/11/2011 R371 – 0003776

+

100,000.00

FTF.CN:6868680672407019 .FrAcc:0231000057586 .ToAcc:0011004025430
01/11/2011 VNCK – 0089624

+

100,000.00

IBVCB.0111110373618001.Gui anh ky thit cho tre em SG
01/11/2011 G366 – 0000016

+

200,000.00

NGUYEN THANH TRA NOP QUY TU THIEN GD TIEN MAT
01/11/2011 8935 – 0008166

+

1,000,000.00

FTF.CN:9704366803249341028.FrAcc:0041000811781 .ToAcc:0011004025430
01/11/2011 VNCK – 0089234

+

500,000.00

IBVCB.0111111030778003.ung ho "Bua com co thit" tu Radar
01/11/2011 6816 – 0002189

+

200,000.00

FTF.CN:9704366800510440018.FrAcc:0071001075503 .ToAcc:0011004025430
01/11/2011 J633 – 0009989

+

500,000.00

Sender:01201013.DD:011111.SHGD:10000063.BO: NGUYEN HONG TRUONG.UNG HO SUOI GIANG THANG 1 1/2011
01/11/2011 VNCK – 0075964

+

100,000.00

IBVCB.0111110946246001.du an com co thit cho tre em vung cao 1 thang/lan
01/11/2011 VNCK – 0088455

+

500,000.00

IBVCB.0111110055104001.Nha tu thien box Lam dep TTVN ung ho "Bua com co thit"
31/10/2011 VNCK – 0062057

+

100,000.00

IBVCB.3110110638390001.Nguyen Viet Hung ung ho tre em vung cao
31/10/2011 VNCK – 0060924

+

500,000.00

IBVCB.3110110599258001.Ung ho chuong trinh BUA COM CO THIT cho cac chau dan toc mien nui
31/10/2011 J633 – 0011008

+

400,000.00

Sender:01201009.DD:311011.SHGD:10000152.BO: NGUYEN THU HIEN.ANH EM QUANG TRIET UNG HO CH UONG TRINH Í COM CO THITÍ
31/10/2011 J633 – 0006405

+

200,000.00

Sender:01348002.DD:311011.SHGD:10000238.BO: MS DAO THI LIEN.DAO THI LIEN CHUYEN KHOAN CHUN G TAY MANG COM THIT TOI HOC SINH TIEU HOC MIEN NUI
31/10/2011 J633 – 0011370

+

10,000,000.00

Sender:01310001.DD:311011.SHGD:10003428.BO: TRAN LUC.TRAN LUC CHUYEN TIEN CHO TRAN DANG T UAN TK TAI SGD NH NGOAI THUONG VN TP HA NOI
31/10/2011 VNCK – 0066806

+

100,000.00

IBVCB.3110110007124001.Nguyen Tu Nga ho tro "bua com co thit" cua TE vung cao thang 11/2011
31/10/2011 VNCK – 0054927

+

1,000,000.00

IBVCB.3110110275116001.Ung ho hoc sinh Suoi Giang T10.2011
30/10/2011 VNCK – 0051362

+

100,000.00

IBVCB.3010110628328001.Bcuongk se chuyen hang thang
29/10/2011 VNCK – 0041405

+

2,000,000.00

IBVCB.2810110824532001.Nhi gui quy 2012+ mua do
29/10/2011 VNCK – 0041354

+

100,000.00

IBVCB.2810110344028003.Chau Nguyen Minh Phong (130 Doc Ngu) gui CT com co thit cho cac ban dan toc noi tru 100.000 VND/thang trong 6 thang
29/10/2011 VNCK – 0041823

+

1,000,000.00

IBVCB.2810110672592001.Ung ho quy "bua com co thit" cho hoc sinh vung kho khan.
28/10/2011 VNCK – 0037947

+

3,100,000.00

IBVCB.2810110693116002.TRAN DANG TUAN-CHUYEN TIEN MUA THIT CHO HOC SINH TIEU HOC LAO CAI
28/10/2011 VNCK – 0040073

+

100,000.00

IBVCB.2810110961064001.Ung ho Ct "Com co thit cho hoc sinh dan toc noi tru"
28/10/2011 VNCK – 0027209

+

1,234,567.00

IBVCB.2710110273468001.some fishes to SG kids from OBB
28/10/2011 1897 – 0000045

+

1,000,000.00

chu thi thanh ngan cam on chu vi da co long GD TIEN MAT
28/10/2011 4834 – 0006227

+

2,000,000.00

/Ref:PI0016758{//}/Ref:PI0016758{//}ung ho cho cac em o Suoi Giang D.Vi CHUYEN:MINH BAO NG OC NGUYEN
28/10/2011 J633 – 0006228

+

200,000.00

Sender:01204009.DD:281011.SHGD:10000742.BO: PHAM TUYET TRINH.CHUYEN TIEN.
28/10/2011 4843 – 0006432

+

300,000.00

/Ref:PTTMG21694{//}/Ref:PTTMG21694{//}VU NGOC LAM TT TRAN DANG TUAN UNG HO COM CO THIT CHO TRE EM SUOI GIANG D.Vi CHUYEN:VU NGOC LAM
28/10/2011 VNCK – 0039037

+

1,000,000.00

IBVCB.2810110284712002.Le Thu Huyen – Ung ho chuong trinh Com co thit
28/10/2011 VNCK – 0034556

+

500,000.00

IBVCB.2810110931850002.Ung ho du an COM CO THIT – nhom ban CECE
28/10/2011 J633 – 0006488

+

100,000.00

Sender:01310001.DD:281011.SHGD:10000787.BO: TRAN VAN HIEP.TRAN VAN HIEP GUI QUY .. BUA C OM C O THIT..
28/10/2011 4843 – 0006204

+

500,000.00

/Ref:PALPMF46115{//}/Ref:PALPMF46115{//}DAO T L ANH TT SUOI GIANG D.Vi CHUYEN:DAO T L ANH
28/10/2011 0105 – 0006514

+

500,000.00

/Ref:PI0016788{//}/Ref:PI0016788{//}com co thit D.Vi CHUYEN:THI VINH TRANG HO
27/10/2011 VNCK – 0025384

+

100,000.00

IBVCB.2710110941676002.PThao ung ho CT Com co thit.Moi thang se ung ho cac chau 1 lan
27/10/2011 7362 – 0000032

+

300,000.00

le thi nhung nt GD TIEN MAT
27/10/2011 J633 – 0006894

+

300,000.00

Sender:79314001.DD:271011.SHGD:10000381.BO: PHAM THI LAN ANH 91B, BA TRI EU.CHAU LAN ANH UNG HO THANG 10/2011
27/10/2011 VNCK – 0018080

+

300,000.00

IBVCB.2710110244894001.Ung ho du an com co thit cho tre em vung cao
27/10/2011 Z074 – 0000075

+

200,000.00

doan thi my hanh cty manmg luoi viettel ung ho bua com co thit GD TIEN MAT
27/10/2011 7583 – 0000029

+

300,000.00

XUAN MANH NAM – GUI QUY ” COM CO THIT” GD TIEN MAT
27/10/2011 J633 – 0006801

+

500,000.00

Sender:01307001.DD:271011.SHGD:10000573.BO: VU HUONG LAN.IBUNG HO CHUONG TRINH BUA COM CO THIT CHO TRE EM VUNG CAO
27/10/2011 J633 – 0008258

+

500,000.00

Sender:01310001.DD:271011.SHGD:10001729.BO: NGUYEN THI PHUONG NHUNG.NGUOIBAN/VDB UNG HO T RE EM SUOI GI ANG THANG11/2011
27/10/2011 9580 – 0000010

+

250,000.00

hieu 13 tuoi+khoa 9 tuoi ung ho”com co thit” GD TIEN MAT
27/10/2011 9580 – 0000011

+

1,000,000.00

hieu ,khoa thay mat ba noi(da mat) ung ho “com co thit” GD TIEN MAT
26/10/2011 4843 – 0006787

+

500,000.00

/Ref:P055584{//}/Ref:P055584{//}PHAN THI HUONG LOAN UNG HO BUA COM CO THIT D.Vi CHUYEN:PHA N THI HUONG LOAN
26/10/2011 A781 – 0008784

+

200,000.00

FTF.CN:9704366800787584019.FrAcc:0011000883245 .ToAcc:0011004025430
26/10/2011 VNCK – 0098876

+

200,000.00

IBVCB.2510110817334001.Ung ho du an Com co thit
26/10/2011 VNCK – 0098915

+

1,000,000.00

IBVCB.2510110825566002.Com co thit
26/10/2011 VNCK – 0004387

+

100,000.00

IBVCB.2610110530826001.be Hat De ung ho cac anh chi vung cao
26/10/2011 VNCK – 0003900

+

1,000,000.00

IBVCB.2610110369566001.Vu Hoang Tan Hung xin ung ho du an com co thit cho tre em vung cao.
26/10/2011 VNCK – 0008724

+

100,000.00

IBVCB.2610110445848001.chut long mon gui cac em an com co thit
26/10/2011 VNCK – 0007179

+

300,000.00

IBVCB.2610110119936001.ung ho cho noi com co thit cho cac em nho yen bai
26/10/2011 J633 – 0007103

+

200,000.00

Sender:01311001.DD:261011.SHGD:10000292.BO: NGUYEN HONG THANH.NGUYEN HONG THANH UNG HO SUO I GIANG NHAN TAI VIETCOMBANK SGD HA NOI
26/10/2011 6165 – 0009131

+

200,000.00

FTF.CN:4283104003509015 .FrAcc:0011003243703 .ToAcc:0011004025430
26/10/2011 J633 – 0007486

+

1,800,000.00

Sender:01202003.DD:261011.SHGD:10000015.BO: LE THI BICH PHUONG.C007 GUI VAO QUY BUA COM CO THIT SUOI GIANG
26/10/2011 6165 – 0009133

+

2,000,000.00

FTF.CN:4283104003509015 .FrAcc:0011003243703 .ToAcc:0011004025430
26/10/2011 Z074 – 0000006

+

1,000,000.00

chau kem va gia dinh ung ho chuong trinh com co thit GD TIEN MAT
26/10/2011 6165 – 0009132

+

200,000.00

FTF.CN:4283104003509015 .FrAcc:0011003243703 .ToAcc:0011004025430
26/10/2011 T387 – 0000051

+

200,000.00

DOAN THANH XUYEN NOP UNG HO QUY ” COM CO THIT” GD TIEN MAT
25/10/2011 VNCK – 0093944

+

300,000.00

IBVCB.2510110207592001.Chau Do Khoi Nguyen ung ho cac ban vung cao
25/10/2011 G906 – 0000117

+

2,600,000.00

PHAN THI HOA BINH NT GD TIEN MAT
25/10/2011 I054 – 0002672

+

3,000,000.00

FTF.CN:6868680493646027 .FrAcc:0081000120379 .ToAcc:0011004025430
25/10/2011 VNCK – 0097848

+

100,000.00

IBVCB.2510110373962001.Minh Duc ung ho
25/10/2011 J633 – 0010429

+

500,000.00

Sender:79305001.DD:251011.SHGD:10000292.BO: NGUYEN THI HONG VAN.F/O TRAN DANG TUAN , NHH SO GIAO DICH NGAN HANG NGOAI THUONG VIET NAM HA NOI, ND NGUYEN HONG MAI CHUYEN 0903.723.872 UNG HO TRE EM SUOI GIANG
25/10/2011 E574 – 0000051

+

600,000.00

NGUYEN DANH SON NT VAO TK CUA LOP 9A1 TRUONG THCS CHU VAN AN, TAY HO, HN GD TIEN MAT
25/10/2011 DD4400 – 0152728

+

663,897.00

Tra lai tien gui
25/10/2011 J395 – 0002209

+

200,000.00

FTF.CN:6868680876637023 .FrAcc:0021000805404 .ToAcc:0011004025430
25/10/2011 4517 – 0006677

+

500,000.00

/Ref:PI0016202{//}/Ref:PI0016202{//}Ung ho quy Com co thit cho tre em mien nui D.Vi CHUYEN :THI THU HUONG NGUYEN
25/10/2011 VNCK – 0092434

+

500,000.00

IBVCB.2510110375248003.chuyen tien ung ho Suoi giang, Lao Chau, nam Khat, Den Thang
25/10/2011 1T35 – 0005000

+

6,285,000.00

Sender:UNI-TELLER.DD:251011.Ref:5895013877.BO: THU DANG
24/10/2011 VNCK – 0077601

+

500,000.00

IBVCB.2410110503468003.Ba Dinh Thi Thai – TP TTDA Vietcombank HSC ung ho Quy com co thit cho tre em vung sau vung xa
24/10/2011 VNCK – 0077830

+

200,000.00

IBVCB.2410110753396001.Ung ho bua com co thit cho hoc sinh
24/10/2011 J633 – 0010675

+

2,450,000.00

Sender:01201004.DD:241011.SHGD:10000270.BO: NGUYEN THI PHUONG THAO.CAN BO VIETINBANK CAPIT AL UNG HO TRE EM VUNG CAO
24/10/2011 J633 – 0005829

+

1,200,000.00

Sender:01311001.DD:241011.SHGD:10000224.BO: TRINH THI PHUONG HOA.MRS VO PHUONG MAI UNG HO CTRINH COM CO THIT CHO TRE EM VUNG CAO
24/10/2011 4843 – 0006562

50,011,000.00

/Ref:PIB111024001453{//}ben bank:no mu cang chai yen bai.HO TRO MUA THIT CHO BUA AN CUA HO C SINH NOI TRU DAN NUOI CUA TRUONG TIEU HOC NAM KHAT D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
24/10/2011 6145 – 0003814

+

2,000,000.00

FTF.CN:4283104003509015 .FrAcc:0011003243703 .ToAcc:0011004025430
24/10/2011 J633 – 0005310

+

1,000,000.00

Sender:01310001.DD:241011.SHGD:10000262.BO: MAI LUONG VIET.MAI LUONG VIET UNG HO DU AN BUA COM CO THIT
24/10/2011 VNCK – 0082904

+

500,000.00

IBVCB.2410110131630001.Ung ho du an Com co thit cho hoc sinh dan toc noi tru
24/10/2011 VNCK – 0077636

+

100,000.00

IBVCB.2410110073644004.Vu Thi Hong Nhung – Phong TTDA HSC Vietcombank ung ho Quy com co thit cho Tre em vung sau vung xa
24/10/2011 Z251 – 0000040

+

1,000,000.00

NGUYEN HUONG GIANG -TIEN UNG HO LOP 9A3 TRUONG THCS CHU VAN AN GD TIEN MAT
24/10/2011 VNCK – 0083814

+

200,000.00

IBVCB.2410110214314002.Ung ho Suoi Giang
24/10/2011 J633 – 0006527

+

3,000,000.00

Sender:01204031.DD:241011.SHGD:10000027.BO: NGUYEN NGOC LOAN.NGUYEN NGOC LOAN UNG HO TRE E M SUOI GIANG.
24/10/2011 6146 – 0004205

+

10,000,000.00

FTF.CN:9704366800971081012.FrAcc:0011004017632 .ToAcc:0011004025430
24/10/2011 VNCK – 0077556

+

2,000,000.00

IBVCB.2410110072580002.Chi bo 25 Vietcombank – Hoi so chinh chuyen tien ung ho Quy com co thit cho cac tre em vung sau vung xa
24/10/2011 D297 – 0006574

15,011,000.00

/Ref:PIB111024001463{//}NNO HUYEN MU CANG CHAI YEN BAI…HO TRO MUA THIT CHO BUA AN CUA HO C SINH NOI TRU DAN NUOI CUA TRUONG TIEU HOC NAM KHAT D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
24/10/2011 5862 – 0000092

+

1,000,000.00

PHAM THI LAN ANH UY BAN AN TOAN GIAO THONG QUOC GIA DU AN COM CO THIT GD TIEN MAT
24/10/2011 5862 – 0000091

+

1,000,000.00

BUI HUYNH LONG UY BAN AN TOAN GIAO THONG QUOC GIA DU AN COM CO THIT GD TIEN MAT
24/10/2011 5862 – 0000093

+

1,000,000.00

NGUYEN TRONG THAI UY BAN AN TOAN GIAO THONG QUOC GIA DU AN COM CO THIT GD TIEN MAT
24/10/2011 5862 – 0000090

+

1,000,000.00

NA HUONG QUY PHONG CHONG THUONG VONG CHAU A DU AN COM CO THIT GD TIEN MAT
23/10/2011 VNCK – 0065750

+

100,000.00

IBVCB.2210110389984001.Ung ho hoc sinh SUOI GIANG
22/10/2011 D019 – 0003684

+

2,360,000.00

FTF.CN:9704366800489349018.FrAcc:0281000020642 .ToAcc:0011004025430
21/10/2011 VNCK – 0054868

+

200,000.00

IBVCB.2110110835602001.dong gop nho cho du an "com co thit"
21/10/2011 VNCK – 0046997

+

2,000,000.00

IBVCB.2110110009908001.Giup tre em Suoi Giang-Lao Chai-Nam Khat-Den Thang
21/10/2011 P520 – 0000064

+

289,000.00

NGUYEN CONG MINH UNG HO DU AN ‘COM CO THIT CHO CAC EM NHO VUNG CAO SUOI GIANG’ GD TIEN MAT
21/10/2011 T409 – 0000048

+

200,000.00

LUU MINH HIEU GOP QUI UNG HO CAC CHAU HOC SINH MIEN NUI GD TIEN MAT
21/10/2011 H867 – 0000037

+

300,000.00

NGO MINH KIEN – LOP 3A7 TRUONG TH LE QUY DON – UNG HO CHUONG TRINH “BUA COM CO THIT” GD TIEN MAT
21/10/2011 0S56 – 0048991

+

1,000,000.00

FTF.CN:9704366802008782018.FrAcc:0451001321096 .ToAcc:0011004025430
21/10/2011 VNCK – 0052322

+

200,000.00

IBVCB.2110110080870001.Chuyen tien cho qui "Vi tre em vung cao
21/10/2011 J633 – 0007027

+

500,000.00

Sender:01204014.DD:211011.SHGD:10000009.BO: NGUYEN THI CAM HANG.GIUP DO TRE EM VUNG CAO.
21/10/2011 R320 – 0008794

+

500,000.00

FTF.CN:9704366800793772012.FrAcc:0011000889599 .ToAcc:0011004025430
21/10/2011 R319 – 0003510

+

200,000.00

FTF.CN:9704366801860662011.FrAcc:0021001368156 .ToAcc:0011004025430
20/10/2011 VNCK – 0036884

+

300,000.00

IBVCB.2010110959506001.Ung ho du an com co thit cho tre em Suoi Giang
20/10/2011 VNCK – 0035309

+

200,000.00

IBVCB.2010110967276002.HMC_Ung ho tre em Suoi Giang
20/10/2011 J633 – 0007963

+

500,000.00

Sender:01307001.DD:201011.SHGD:10000967.BO: DINH THI THU HUONG. UNG HO DA ÍBUA COM CO THI TÍ
20/10/2011 6429 – 0000090

+

3,000,000.00

mai thi kim quyen chuyen ho tro tien an cho hs suoi giang moi thang 200 ngan tu 10.2011-12 .2012
20/10/2011 VNCK – 0035817

+

100,000.00

IBVCB.2010110174846001.ung ho tre em Suoi Giang
20/10/2011 VNCK – 0035840

+

373,807.00

IBVCB.2010110139726001.ung ho tre em Suoi Giang
20/10/2011 VNCK – 0034265

+

100,000.00

IBVCB.2010110714704001.Ung ho hoc sinh Suoi Giang
19/10/2011 J633 – 0008031

+

200,000.00

Sender:01307001.DD:191011.SHGD:10001343.BO: NGUYEN VAN MANH.IBNGUYEN VAN MANH UNG HO DU AN COM CO THIT
19/10/2011 VNCK – 0023637

+

200,000.00

IBVCB.1910110017610002.Nguyen Minh Quang 250908 ung ho tre em Suoi Giang
19/10/2011 VNCK – 0020499

+

100,000.00

IBVCB.1910110193816001.nguyen manh linh ung ho hoc sinh
19/10/2011 J633 – 0005936

+

100,000.00

Sender:01359001.DD:191011.SHGD:10000037.BO: TRUONG THI LY.BCIN FT1129200354 UNG HO DU AN SUOI GIANG THANG 10 NA M 2011
19/10/2011 N634 – 0000131

+

100,000.00

TRANG MINH UNG HO DU AN “BUA COM CA THIT” GD TIEN MAT
19/10/2011 F383 – 0000038

+

1,000,000.00

NGO MAI PHONG GD TIEN MAT
19/10/2011 VNCK – 0028665

+

500,000.00

IBVCB.1910110320600001.ung ho cac em Suoi Giang
19/10/2011 C263 – 0006094

+

1,200,000.00

/Ref:PALPMF32693{//}/Ref:PALPMF32693{//}HA T MY HANH TT LA, MIC VA STEF, BO DUNG VA ME NGO C NUOC UC UNG HO TRU ONG HOC SUOIGIANG NHO BAC TUAN CHUY EN GIUP. CAM ON BAC NHIEU A. D.Vi CHUYEN:HA T MY HANH
19/10/2011 VNCK – 0016451

+

300,000.00

IBVCB.1910110012356002.Ung ho du an com co thit
19/10/2011 VNCK – 0016027

+

1,000,000.00

IBVCB.1810110157724001.Hieu Nguyen ung ho du an Com co thit
19/10/2011 J633 – 0008571

+

500,000.00

Sender:79303010.DD:191011.SHGD:10000232.BO: NGUYEN THI THANH HIEU.UNG HO HOC SINH SUOI GIA NG LAO CHAI NAM KHAT DEN THANG
19/10/2011 VNCK – 0015062

+

1,000,000.00

IBVCB.1810110701540001.gop vao bua com co chut thit cho cac em nho Suoi Giang
19/10/2011 J633 – 0006437

+

1,500,000.00

Sender:01302001.DD:191011.SHGD:10001973.BO: NGUYENTHIDIEM HUONG.NGUYENTHIDIEM HUONG IB507824 CONG DOAN SV TECHNOLOGIES HANOI UNG HO TRE EM SUOI GIANG QUY 42011 , NHH VIETCOMBANK,
19/10/2011 VNCK – 0017593

+

1,200,000.00

IBVCB.1910110573364001.Ng T Thanh Huong (Giang Vo, HN) ung ho Quy Bua com co thit cho tre em mien nui 1 nam, moi thang 100K
19/10/2011 9543 – 0000051

+

500,000.00

HAI LONG LOP 5&BAO KHANH LOP 2 TRUONG SIS DA NANG GIUP DO HS SUOI GIANG
18/10/2011 VNCK – 0014411

+

100,000.00

IBVCB.1810110914708001.Ung ho quy "Com co thit" cho tre vung cao lan 1 t10/2011 – Bui Hoang An.
18/10/2011 VNCK – 0004308

+

500,000.00

IBVCB.1810110131304001.dong gop qui " tre em Suoi Giang"
18/10/2011 VNCK – 0003181

+

1,500,000.00

IBVCB.1810110833412001.Khai Tam ung ho Suoi Giang 10/2011 – 12/2012
18/10/2011 P587 – 0000026

+

500,000.00

CTY CP PHAN MEM PHUONG DONG NOP TIEN UNG HO CAC EM VUNG CAO GD TIEN MAT
18/10/2011 VNCK – 0003362

+

50,000.00

IBVCB.1810110550476001.Quang An – Quang Trung chuyen tien "bua com thit" cho hoc sinh o Suoi Giang
18/10/2011 VNCK – 0013879

+

200,000.00

IBVCB.1810110180392002.Ung ho com thit Suoi Giang
18/10/2011 VNCK – 0010847

+

200,000.00

IBVCB.1810110423794001.Ung ho Du an Bua com co thit cua chu Tran Dang Tuan
18/10/2011 G362 – 0000021

75,000,000.00

TRAN DANG TUAN CHUYEN TIEN MUA THIT CHO HOC SINH TIEU HOC LAO CHAI 60 TRIEU, SUA BEP 15 TR IEU (VIETCOMBANK KHONG THU PHI CHUYEN TIEN LAM TU THIEN)
18/10/2011 M494 – 0001221

+

100,000.00

FTF.CN:9704366802928357016.FrAcc:0611001536339 .ToAcc:0011004025430
18/10/2011 VNCK – 0005770

+

500,000.00

IBVCB.1810110587910001.CHIA SE VOI TRE EM VUNG CAO
18/10/2011 5908 – 0008849

+

2,000,000.00

FTF.CN:9704366800077997012.FrAcc:0011000233975 .ToAcc:0011004025430
18/10/2011 VNCK – 0006922

+

300,000.00

IBVCB.1810110525710001.NGUYEN T MINH QUE- UNG HO LAN 1 BUA COM CO THIT CHO CAC BE DAN TOC NOI TRU
18/10/2011 8952 – 0000015

+

300,000.00

TRINH THI THANH HA // DONG GOP CHUONG TRINH TRE EM SUOI GIANH; DVH: T RAN DANG TUAN
18/10/2011 J380 – 0007864

+

200,000.00

FTF.CN:9704366800941824012.FrAcc:0071002062180 .ToAcc:0011004025430
18/10/2011 J633 – 0005841

+

200,000.00

Sender:01310001.DD:181011.SHGD:10000353.BO: NGUYEN VAN QUANG.AN HOA AN KHANH AN KHANG GUI QUA CH O CAC BE TAY BAC
18/10/2011 J633 – 0005810

+

100,000.00

Sender:01310001.DD:181011.SHGD:10000113.BO: DO TUAN ANH.UNG HO DU AN COM CO THIT CHO CAC CH AU VUNG CAO.
17/10/2011 G906 – 0000065

+

3,000,000.00

PHAN THI HOA BINH NT GD TIEN MAT
17/10/2011 J633 – 0006319

+

1,000,000.00

Sender:01204036.DD:171011.SHGD:10000088.BO: TRAN THU HA A4TT9 KDT MOI VAN QUAN HA DONG.UN G HO CAC EM HOC SINH MIEN CAO KHO KHAN
17/10/2011 J633 – 0005519

+

300,000.00

Sender:01302001.DD:171011.SHGD:10000590.BO: PHAM VAN TOAN.PHAM VAN TOAN IB498495 UNG HO CAC CHAU SUOI GIANG , NHH VIETCOMBANK, SO GIAO DICH NGAN HANG NGOAI THUONG VIET
17/10/2011 VNCK – 0088467

+

100,000.00

IBVCB.1710110462620001.Chau Nguyen Gia Hien ung ho Quy bat com co thit cho tre em Suoi Giang
17/10/2011 C133 – 0000060

+

1,000,000.00

nguyen viet ha nt GD TIEN MAT
17/10/2011 J633 – 0007037

+

500,000.00

Sender:01204009.DD:171011.SHGD:10001172.BO: VU THE KY.NHAN TAI NGAN HANG NGOAI THUONG VIE T NAM. CHUYEN TIEN UNG HO CHO DU AN Í COM CO THIT CHO HOC SINH VUNG CAO Í
17/10/2011 0595 – 0006301

+

200,000.00

/Ref:P289448{//}/Ref:P289448{//}Em Giang ung ho bua com cac chau Suoi Giang t10/2011 D.Vi CHUYEN:HOANG HUONG GIANG
17/10/2011 J633 – 0006320

+

1,000,000.00

Sender:01204036.DD:171011.SHGD:10000091.BO: VU HA MY KHU TT TRUONG NGUYEN HUE HA DONG.UNG HO CAC EM HOC SINH MIEN CAO KHO KHAN
17/10/2011 G270 – 0000049

+

5,602,000.00

KH NGUYEN THI THANH MAI – CB-GV-HS TRUONG THCS NGO QUYEN UNG HO HOC SINH SUOI GIANG GD TIEN MAT
17/10/2011 VNCK – 0088629

+

1,000,000.00

IBVCB.1710110876956003.2 chau Pham Lan Phuong va Pham Phuong Ha ung ho Quy bat com co thit cho tre em Suoi Giang
17/10/2011 1340 – 0000088

+

500,000.00

DINH XUAN HOAN CHUYEN UNG HO HOC SINH SUOI GIANG GD TIEN MAT
15/10/2011 VNCK – 0080933

+

600,000.00

IBVCB.1510110976118001.Ung ho cac chau truong dan toc noi tru 100.000dong/ thang
15/10/2011 5757 – 0743656

+

500,000.00

FTF.CN:9704366805061463012.FrAcc:0021000238563 .ToAcc:0011004025430
15/10/2011 9281 – 0000045

+

300,000.00

nguyen thanh hong ct tre em suoi giang GD TIEN MAT
14/10/2011 C165 – 0000245

+

1,500,000.00

LE THUY THUY TRANG NOP GD TIEN MAT
14/10/2011 7491 – 0000055

150,000,000.00

TRAN DANG TUAN CHUYEN CHO 2 TRUONG TIEU HOC VA TRUNG HOC CO SO SUOI GIANG (TIEN TU THIEN, KHONG THU PHI)
14/10/2011 VNCK – 0058790

+

200,000.00

IBVCB.1310110956724001.Ung ho du an " com co thit"
14/10/2011 VNCK – 0071341

+

1,200,000.00

IBVCB.1410110874256002.3cukhoai – Com co thit cho HS DT Ban tru
14/10/2011 VNCK – 0067250

+

100,000.00

IBVCB.1410110878332001.MinhBi1911 ung ho du an Suoi Giang Com co thit
14/10/2011 VNCK – 0071281

+

27,000.00

IBVCB.1410110325800002.Ung ho du an "Com co thit".That tiec vi tai khoan cua toi chi con du 27 nghin de chuyen khoan.
14/10/2011 R903 – 0005057

+

1,000,000.00

FTF.CN:4283100670626025 .FrAcc:0071001408882 .ToAcc:0011004025430
14/10/2011 8864 – 0002147

+

1,000,000.00

FTF.CN:9704366800956278013.FrAcc:0091000054285 .ToAcc:0011004025430
14/10/2011 VNCK – 0061498

+

300,000.00

IBVCB.1410110049718001.Ung ho chuong trinh ‘ Bua com co thit" cua nha bao Tran DangTuan. Cam on anh da quan tam den nhung dua tre vung cao
14/10/2011 K891 – 0000019

+

300,000.00

CHAU BUI NGOC ANH THU VA BUI HOANG VIET NT UNG HO SINH HOAT PHI VA HOC TAP CAC CHAU NGHEO VUNG CAO GD TIEN MAT
14/10/2011 J633 – 0005569

+

100,000.00

Sender:01310001.DD:141011.SHGD:10000143.BO: NGUYEN CHAU LANH.CHAU LANH NHO ANH CHUYEN DEN CAC CH AU HOC SINH VUNG CAO
14/10/2011 J633 – 0007425

+

200,000.00

Sender:01310001.DD:141011.SHGD:10001557.BO: NGUYEN THI MAI HUONG.TRUNG TEO GUI CAC BAN NHO CAM GIANG DU AN COM CO THIT
14/10/2011 VNCK – 0060327

+

200,000.00

IBVCB.1410110676966002.Ung ho hang thang cho cac chau vung cao
14/10/2011 J633 – 0005545

+

100,000.00

Sender:01310001.DD:141011.SHGD:10000198.BO: NGUYEN VAN GIANG.UNG HO DU AN COM CO THIT
14/10/2011 VNCK – 0063811

+

1,200,000.00

IBVCB.1410110031442001.Ung ho chuong trinh Bua com co thit 10.2011
14/10/2011 J633 – 0007035

+

1,800,000.00

Sender:01307001.DD:141011.SHGD:10000306.BO: VO TRA MY. CAC CHI EM B.ANH, NGA, NGUYET, VA N ANH, TRA, MY, GOP TIEN CHO DU ANÍVI BUA COM CO THIT CHO TRE EMÍ
14/10/2011 VNCK – 0059026

+

100,000.00

IBVCB.1310110613820002.VAN NGHI CHUYEN TIEN COM CO THIT
14/10/2011 VNCK – 0060977

+

100,000.00

IBVCB.1410110110258001.Ung ho "Bua com co thit"
14/10/2011 D323 – 0000024

+

3,000,000.00

nguyen van dai ung ho quy bua com co thit GD TIEN MAT
14/10/2011 J633 – 0008427

+

200,000.00

Sender:01311001.DD:141011.SHGD:10002390.BO: NGUYEN TRUNG HIEU.GOP TIEN UNG HO DU AN COM CO THIT CHO TRE EM VUNG CAO
14/10/2011 J633 – 0008305

+

200,000.00

Sender:01311001.DD:141011.SHGD:10002373.BO: MAI TUAN ANH.GOP TIEN UNG HO DU AN COM CO THIT CHO TRE EM VUNG CAO
14/10/2011 4517 – 0007241

+

1,000,000.00

/Ref:P455971{//}/Ref:P455971{//}LE THI THU HANG IB  CK LNH -NGA VA HANG BAN KTDK PVN GU I QUY COM CO THIT CHO CAC CHAU – CAM ON ONG TUAN
14/10/2011 K891 – 0000018

+

300,000.00

CHAU TRIEU THI MAI TRANG VA TRIEU THUC LINH NT UNG HO TIEN SINH HOAT VA HOC TAP CAC CHAU V UNG CAO GD TIEN MAT
14/10/2011 VNCK – 0058774

+

100,000.00

IBVCB.1310110686900001.bua com co thit
14/10/2011 8136 – 0000010

+

1,000,000.00

dao dien trieu tuan ung ho tre em ha giang GD TIEN MAT
14/10/2011 7583 – 0000075

+

500,000.00

CHAU NGUYEN MINH NGOC GUI CAC BAN HOC SINH VUNG CAO GD TIEN MAT
13/10/2011 J633 – 0009283

+

1,000,000.00

Sender:01307001.DD:131011.SHGD:10001349.BO: VU VIET HUNG.IBNHO A TUAN UNG HO CAC BE O SUOI GIANG, CAM ON A TUAN
13/10/2011 VNCK – 0049589

+

500,000.00

IBVCB.1310110582214002.Ung ho tre em vung cao trong du an "Bua com co thit"
13/10/2011 R884 – 0000018

+

1,500,000.00

TRAN THI LIEN MINH CHO TRUONG HOC SUOI GIANG
13/10/2011 E000 – 0009938

+

500,000.00

FTF.CN:6868681621491021 .FrAcc:0251001968924 .ToAcc:0011004025430
13/10/2011 E816 – 0005315

+

500,000.00

FTF.CN:6868681918416012 .FrAcc:0021001392293 .ToAcc:0011004025430
13/10/2011 VNCK – 0055529

+

300,000.00

IBVCB.1310110320832001.Dong gop cho du an "Com co thit"
13/10/2011 VNCK – 0051655

+

1,000,000.00

IBVCB.1310111014198001.Ung ho tre em Suoi Giang – Xin duoc giau ten nguoi ung ho
13/10/2011 VNCK – 0057283

+

600,000.00

IBVCB.1310110006004001.Chuyen tien ung ho cho tre em vung cao cua Tran Dang Tuan
13/10/2011 VNCK – 0045190

+

500,000.00

IBVCB.1210111046406001.LUONG MINH DUC, VTC16 UNG HO CAC CHAU BE SUOI GIANG
13/10/2011 VNCK – 0057125

+

100,000.00

IBVCB.1310110804096001.Ung ho chuong trinh "bua com co thit"
13/10/2011 VNCK – 0054753

+

200,000.00

IBVCB.1310110911020001.Bua com co thit – trungvt3@fpt.com.vn
13/10/2011 VNCK – 0057565

+

700,000.00

IBVCB.1310110522940001.Ung ho du an "Com co thit…"
12/10/2011 T428 – 0000007

+

200,000.00

phung thi tuong van – ung ho suoi giang GD TIEN MAT
12/10/2011 L990 – 0000053

+

500,000.00

DANG HONG NGAN UNG HO CAC BAN SUOI GIANG GD TIEN MAT
12/10/2011 VNCK – 0035789

+

1,000,000.00

IBVCB.1210110025198001.ung ho du an "com co thit" (vui long giu bi mat danh tinh nguoi gui)
12/10/2011 J633 – 0008082

+

300,000.00

Sender:01302001.DD:121011.SHGD:10003437.BO: VU QUANG TUNG.VU QUANG TUNG IB490250 NHO ANH TUAN CHUYEN CHO CAC CHAU O SUOI GIANG , NHH VIETCOMBANK, HA NOI
12/10/2011 T428 – 0000004

+

1,000,000.00

do thi thanh ha – vien nghien cuc DLXH- Ban TGTW ung ho SG va cad chau vung cao GD TIEN MAT
12/10/2011 VNCK – 0039940

+

3,250,000.00

IBVCB.1210110423688001.Doi PTB/TMHH/VPKVMB-TCT Hang khong VN ung ho Truong DT noi tru Suoi Giang.
12/10/2011 VNCK – 0037701

+

200,000.00

IBVCB.1210110974124001.Pham Thanh Thuy-TICV ung ho 200k vao mung 10 hang thang!
12/10/2011 J633 – 0006616

+

2,000,000.00

Sender:01310001.DD:121011.SHGD:10001122.BO: TECHCOM BANK.TO PHONG LAN UNG HO HOC SINH NOI TRU SUOI GIANG. GUI CHO TRAN DANG TUAN TAI NH NGOAI THUONG VN CN SO GIAO DICH HA NOI
12/10/2011 J633 – 0008523

+

50,000.00

Sender:01302001.DD:121011.SHGD:10003743.BO: VU QUANG TUNG.VU QUANG TUNG IB490492 CHAU VU QUANG HUY NHO BAC TUAN CHUYEN CHO CAC BAN SUOI GIANG , NHH VIETCOMBANK, HA NOI
12/10/2011 T428 – 0000010

+

300,000.00

truong tuan thanh + gd ung ho cac chau suoi giang(T10) GD TIEN MAT
12/10/2011 T428 – 0000009

+

100,000.00

gia dinh kien – bantuyen giao TW ung ho cac ban suoi giang GD TIEN MAT
12/10/2011 VNCK – 0033578

+

500,000.00

IBVCB.1210110305162002.Luu Thuy Quynh – Ung ho chuong trinh "Com co thit"
12/10/2011 T428 – 0000008

+

200,000.00

vu ha suong – lop 5 truong tieu hoc ha noi ung ho cac ban suoi giang GD TIEN MAT
11/10/2011 VNCK – 0026480

+

100,000.00

IBVCB.1110110510956001.Nguyen Viet Hao ung ho chuong trinh com co thit thang 10
11/10/2011 2612 – 0000149

+

100,000.00

NGUYEN THI THUAN NOP DU AN HOC SINH SUOI GIANG GD TIEN MAT
11/10/2011 VNCK – 0023319

+

500,000.00

IBVCB.1110110554492003.Em- Duc Hoa gui 500N cho quy HS- SGiang . Em rat ung ho viec thanh lap quy cua Anh
11/10/2011 T255 – 0000140

+

4,000,000.00

kh hoang tuan nghia nt, nhom ban Vn tai Phap ung ho hoc sinh Suoi Giang GD TIEN MAT
11/10/2011 VNCK – 0026632

+

200,000.00

IBVCB.1110110718672002.chi Pham T. Anh Nguyet – DHTM ung ho cac em Suoi Giang
11/10/2011 F560 – 0000052

+

500,000.00

VU VAN TAI NT UNG HO HOC SINH DAN TOC NOI TRU SUOI GIANG GD TIEN MAT
11/10/2011 VNCK – 0026973

+

100,000.00

IBVCB.1110110832992002.2 chau Ha Dang – Ha An dong quy Suoi Giang thang 10/2011
11/10/2011 VNCK – 0022258

+

2,000,000.00

IBVCB.1110110112376001.Ung ho Hoc sinh Suoi Giang – Cty Thang may Otis (VP HN)
11/10/2011 VNCK – 0027277

+

100,000.00

IBVCB.1110110556928003.Ung ho chuong trinh "com co thit"
10/10/2011 Y286 – 0000051

+

500,000.00

NGUYEN NGOC TRANG UNG HO TRE EM SUOI GIANG GD TIEN MAT
10/10/2011 M494 – 0009972

+

200,000.00

FTF.CN:6868682514824013 .FrAcc:0021001678072 .ToAcc:0011004025430
10/10/2011 VNCK – 0006227

+

200,000.00

IBVCB.1010110326826001.Dang Phuong ung ho tre em suoi Giang
10/10/2011 J633 – 0010281

+

300,000.00

Sender:01201009.DD:101011.SHGD:10000158.BO: VO CONG PHUC (TU DA LINH).TRA TIEN UNG HO HOC SINH 3 THANG 10.11.12
10/10/2011 0G16 – 0000019

+

2,000,000.00

trung tam chuyen giao cong nghe va ho tro ky thuat – bo tai chinh dt 22202888 ung ho chuon g trinh :”bua an co thit cho tre em suoi giang” GD TIEN MAT
10/10/2011 Z562 – 0000089

+

20,582,000.00

GIO THI XOM BLOGSPOT GUI QUY SUOI GIANG GD TIEN MAT
09/10/2011 9028 – 0001159

+

500,000.00

FTF.CN:9704366803536555017.FrAcc:0101000973782 .ToAcc:0011004025430
08/10/2011 B302 – 0000408

+

500,000.00

FTF.CN:6868680602648021 .FrAcc:0011000654632 .ToAcc:0011004025430
08/10/2011 VNCK – 0095829

+

500,000.00

IBVCB.0810110264944001.BAN DUC MINH UNG HO CAC BAN SUOI GIANG
07/10/2011 J633 – 0008161

+

3,000,000.00

Sender:01202002.DD:071011.SHGD:10000285.BO: TRAN ANH THU.TRAN ANH THU UNG HO QUY VI TRE EM VUNG CAO
07/10/2011 J633 – 0008119

+

500,000.00

Sender:01311001.DD:071011.SHGD:10001548.BO: CTY TNHH DICH VU VA DAU TU TAN LONG.SUOI GIANG
07/10/2011 J633 – 0008298

+

300,000.00

Sender:01310001.DD:071011.SHGD:10001970.BO: NGUYEN HOANG LY.UNG HO TRE EM VUNG CAO
07/10/2011 VNCK – 0080069

+

1,000,000.00

IBVCB.0710111034980001.Bua com co thit cho hoc sinh Suoi Giang – Nguyen Thuy Thai Hien
07/10/2011 VNCK – 0087647

+

400,000.00

IBVCB.0710111007970003.Gop quy Vi tre em vung cao
07/10/2011 VNCK – 0081228

+

500,000.00

IBVCB.0710110854992003.Ung ho du an com co thit
07/10/2011 8142 – 0000053

+

4,200,000.00

nguyen thanh diep kenh an vien – avg ung ho quy “bua com co thit” tre em suoi giang GD TIEN MAT
07/10/2011 VNCK – 0076301

+

500,000.00

IBVCB.0710110236352001.Danh cho du an – Com co thit
07/10/2011 J633 – 0009635

+

500,000.00

Sender:01202006.DD:071011.SHGD:10000225.BO: LE THI TRINH.LE THI TRINH UNG HO QUY HS SUOI GIANG
07/10/2011 6444 – 0008804

+

200,000.00

FTF.CN:9704366800077220019.FrAcc:0071000046364 .ToAcc:0011004025430
07/10/2011 J633 – 0007076

+

300,000.00

Sender:01307001.DD:071011.SHGD:10000486.BO: TRUONG ANH TUAN.IBUNG HO BUA COM THIT CHO TRE EM SUOI GIANG
07/10/2011 J633 – 0005064

+

500,000.00

Sender:01302001.DD:071011.SHGD:10000128.BO: NGUYEN MINH TUAN.NGUYEN MINH TUAN IB474146 UNG HO CAC EM SUOI GIANG , NHH VIETCOMBANK, SO GIAO DICH
07/10/2011 X475 – 0000057

+

1,000,000.00

thuy giang ung ho tre em suoi giang GD TIEN MAT
07/10/2011 X475 – 0000056

+

1,999,174.00

ngoc thach canada ung ho tre em suoi Giang GD TIEN MAT
07/10/2011 J633 – 0009081

+

200,000.00

Sender:01303001.DD:071011.SHGD:10000413.BO: VU THI HOI TRUONG.VU HOI TRUONG 18 TRAN HUNG D AO UNG HO CAC EM SUOI GIANG
06/10/2011 VNCK – 0064200

+

200,000.00

IBVCB.0610110857652001.ung ho bua com co thit cho tre em Suoi Giang
06/10/2011 F854 – 0000024

+

1,500,000.00

TRAN THI HOANG ANH, CUNG HANG, VU THI THUC //DU AN: COM CO THIT CHO HOC SINH SUOI GIANG GD TIEN MAT
06/10/2011 J633 – 0006963

+

5,000,000.00

Sender:01307001.DD:061011.SHGD:10000564.BO: NGO TRUNG SON. PHAN BICH THIEN UNG HO BUA COM CHO TRE EM NOI TRU SUOI GIAN
06/10/2011 J633 – 0006710

+

500,000.00

Sender:01341001.DD:061011.SHGD:10000053.BO: NGUYEN TAT DAT.(108CT06112790002)UNG HO CHO HO C SINH NOI TRU SUOI GIANG CAM ON ANH DA GIUP CAC EM HS!
06/10/2011 J633 – 0006638

+

50,000,000.00

Sender:01310001.DD:061011.SHGD:10001185.BO: NGUYEN THANH HA.NGUYEN THANH HA CHUYEN TIEN CH O QUY VI TRE E VUNG CAO CHO TRAN DANG TUAN TAI NH VIETCOMBANK SO GIAO DICH
06/10/2011 J633 – 0005827

+

200,000.00

Sender:01310001.DD:061011.SHGD:10000482.BO: HOANG THI KHANH VAN.THANH CHUYEN TIEN
06/10/2011 J633 – 0005816

+

2,400,000.00

Sender:01310001.DD:061011.SHGD:10000442.BO: VU THI THANH TU.UNG HO TRE EM SUOI GIANG
06/10/2011 H980 – 0000012

+

1,000,000.00

NGUYEN XUAN THO NT TK GD TIEN MAT
06/10/2011 VNCK – 0068048

+

200,000.00

IBVCB.0610111023352002.Nguyen Minh Phuong – VASC -33 Thai Ha- Ung ho cac em Suoi Giang
05/10/2011 J633 – 0009734

+

700,000.00

Sender:01307001.DD:051011.SHGD:10000722.BO: LE THI TO NHU. UNG HO DU AN BUA COM CO THIT L E THI TO NHU (500.000D),DAO THI KIM GUONG (200.000D)
05/10/2011 J633 – 0009984

+

300,000.00

Sender:01503001.DD:051011.SHGD:10000282.BO: PHAM DUC LONG.UNG HO TRE EM SUOI GIANG
05/10/2011 VNCK – 0059137

+

2,000,000.00

IBVCB.0510110532042001.Vo Hai Ha: Ung ho bua com co thit cho tre em Suoi Giang.
05/10/2011 VNCK – 0059108

+

200,000.00

IBVCB.0510110990530003.Doan nghia chuyen tien cho tre em Suoi Giang, Yen Bai.
05/10/2011 VNCK – 0058499

+

200,000.00

IBVCB.0510110149426001.Ung ho chuong trinh "Bua com co thit cho hoc sinh dan toc noi tru"
05/10/2011 G738 – 0000148

+

60,000,000.00

CT TNHH DAU TU HOAN CHAU UNG HO DU AN HO TRO TRE EM VUNG CAO SUOI GIANG
05/10/2011 J633 – 0005323

+

300,000.00

Sender:01302001.DD:051011.SHGD:10000691.BO: LE THI TUONG VI.LE THI TUONG VI IB466570 CHAU LE THI TUONG VI DONG GOP CHO HOC SINH SUOI GIANG. CAM ON TAM LONG CUA CHU TUAN. , NHH VIETCOMBANK,
05/10/2011 2864 – 0000854

+

200,000.00

FTF.CN:9704366803555993016.FrAcc:0301002830963 .ToAcc:0011004025430
05/10/2011 VNCK – 0047161

+

200,000.00

IBVCB.0510110350004001.Ung ho "Bua com co thit cho hoc sinh dan toc"
05/10/2011 VNCK – 0047801

+

500,000.00

IBVCB.0510110317568003.Phan Dang Tuyen va Tran Xuan Thuy ung ho chuong trinh "Com co thit" cho cac em nho Suoi Giang
05/10/2011 J633 – 0008986

+

1,000,000.00

Sender:01309001.DD:051011.SHGD:10001043.BO: TRUONG DUC THANH.2 BAN THANH SON UNG HO QUY VI TRE EM SUOI GIANG
05/10/2011 J633 – 0008903

+

500,000.00

Sender:01307001.DD:051011.SHGD:10000297.BO: NGUYEN THI KIM YEN.IBGOP VAO DU AN COM CO THIT CHO TRE EM VUNG CAO
05/10/2011 J633 – 0009248

+

3,000,000.00

Sender:31353001.DD:051011.SHGD:10000012.BO: VU NGOC HUNG.VU NGOC HUNG VU NGOC HUNG CHUYEN TIEN CHO TRAN DANG TUAN (SUOI GIANG) STK 00.11.00.402.5430 TAI SO GD NGAN HANG NGOAI THUONG VN
04/10/2011 VNCK – 0043588

+

100,000.00

IBVCB.0410110139226001.ung ho them 1 bua thit cho cac chau vung cao
04/10/2011 5570 – 0003272

+

2,000,000.00

FTF.CN:6868680633324022 .FrAcc:0021001782509 .ToAcc:0011004025430
04/10/2011 J633 – 0008762

+

500,000.00

Sender:01311001.DD:041011.SHGD:10002266.BO: NGUYEN SINH PHUC.NGUYEN SINH PHUC CHUYEN TIEN
04/10/2011 C263 – 0006422

+

12,100,000.00

/Ref:PF1127700150{//}/Ref:PF1127700150{//}F1127700150 TRAN THI ANH THUY CT NHOM NV CTY DK NHAT VIET(JVPC) UNG HO CTRINH COM C O THIT CHO CAC EM NHO SUOI GIANG,BT TC FT11276-24 D.Vi CHUYEN:TRAN THI ANH THUY
04/10/2011 J633 – 0006578

+

800,000.00

Sender:01202001.DD:041011.SHGD:10000709.BO: NGUYEN THI GIOI.NHAN VIEN CTY QLY XD CAU DUONG . GIOI, HOI, NGOC, YEN. UNG HO DU AN BUA COM CO THIT
04/10/2011 J633 – 0006169

+

600,000.00

Sender:01310001.DD:041011.SHGD:10000590.BO: TRAN THI THU HA.P.KINH DOANH CTY VDC UNG HO DU AN C OM CO THIT
04/10/2011 J633 – 0006119

+

300,000.00

Sender:01310001.DD:041011.SHGD:10000477.BO: DANG QUYNH NGOC.THANH KINH GUI BAC TUAN CHUYEN GIUP
04/10/2011 0595 – 0006388

+

4,600,000.00

/Ref:POR111004048{//}/Ref:POR111004048{//}NGUYEN THE PHUONG KENH AVG UNG HO DU AN 9TRIEU / THANG CHO CAC EM HOC SINH THUONG TIEU HOC SUOI GIANG D.Vi CHUYEN:NGUYEN THE PHUONG
04/10/2011 7467 – 0000067

+

1,000,000.00

PHAM CONG HUNG DHBK HN UNG HO TRE EM SG GD TIEN MAT
04/10/2011 Z824 – 0000039

+

500,000.00

DINH QUOC TU GD TIEN MAT
04/10/2011 E574 – 0000006

+

200,000.00

BUI VAN DUNG UNG HO BUA COM CO THIT CHO TRE EM SUOI GIANG
04/10/2011 VNCK – 0035488

+

200,000.00

IBVCB.0410110179760001.Gop quy anh Tuan ung ho cac chau Suoi Giang
04/10/2011 N745 – 0000194

+

1,000,000.00

VO THANH DAN GUI UNG HO TRA EM SUOI GIANG GD TIEN MAT
04/10/2011 VNCK – 0029924

+

200,000.00

IBVCB.0310110648202003.Ung ho suoi giang. 10/2011
04/10/2011 VNCK – 0029710

+

300,000.00

IBVCB.0310110632498001.Ung ho hoc sinh Suoi Giang. titphn
04/10/2011 5862 – 0000011

+

1,300,000.00

NHUNG TAM LONG HAO TAM UNG HO “BUA COM CO THIT” SUOI GIANG GD TIEN MAT
04/10/2011 X757 – 0000052

+

200,000.00

NGUYEN CHI QUYET GOP THIT CHO TRE EM NGHEO GD TIEN MAT
04/10/2011 Q309 – 0000032

+

500,000.00

TRAN THI THANH HUYEN CTY CP BACH LIEN UNG HO BUA COM CO THIT GD TIEN MAT
04/10/2011 J633 – 0008152

+

3,600,000.00

Sender:01305002.DD:041011.SHGD:10000044.BO: DINH HONG KHANH.UNG HO TRE EM SUOI GIANG.
04/10/2011 J633 – 0006513

+

600,000.00

Sender:01307001.DD:041011.SHGD:10000418.BO: HOANG DIEP ANH. CT DI VCB CN SGD NHNT VN, HOA NG DIEP ANH UNG HO HOC SINH NOI TRU SUOI GIANG
04/10/2011 J633 – 0006174

+

1,900,000.00

Sender:01310001.DD:041011.SHGD:10000603.BO: DO MANH HUNG.UNG HO DU AN COM CO THIT CHO SUOI G IANG.
04/10/2011 6458 – 0001871

+

500,000.00

FTF.CN:9704366600462928014.FrAcc:0011000506790 .ToAcc:0011004025430
04/10/2011 T255 – 0000096

+

600,000.00

2 CHI EM MINH KHUE + MINH CHAU UNG HO H/S SG GD TIEN MAT
04/10/2011 6816 – 0006542

+

200,000.00

FTF.CN:9704366800510440018.FrAcc:0071001075503 .ToAcc:0011004025430
04/10/2011 6994 – 0000105

+

12,200,000.00

PHAM NGOC TIEN NOP GD TIEN MAT
04/10/2011 G416 – 0000126

+

1,000,000.00

BA NGUYEN THANH HUONG UNG HO QUY ” COM CO THIT” GD TIEN MAT
04/10/2011 J633 – 0008131

+

300,000.00

Sender:01303007.DD:041011.SHGD:10000020.BO: CHU VAN THANG.CHUYEN TIEN
03/10/2011 VNCK – 0013267

+

200,000.00

IBVCB.0210110585654002.SUOI GIANG
03/10/2011 A782 – 0000861

+

1,000,000.00

FTF.CN:6868681927647011 .FrAcc:0011001839172 .ToAcc:0011004025430
03/10/2011 VNCK – 0012501

+

500,000.00

IBVCB.0210110976522001.Ung ho Bua com co thit- ROTO
03/10/2011 I054 – 0003760

+

300,000.00

FTF.CN:6868680867544048 .FrAcc:0011000974761 .ToAcc:0011004025430
03/10/2011 VNCK – 0026986

+

200,000.00

IBVCB.0310110036682001.ung ho du an: Com co thit
03/10/2011 5713 – 0001167

+

500,000.00

FTF.CN:9704366801634658014.FrAcc:0011001660965 .ToAcc:0011004025430
03/10/2011 VNCK – 0024798

+

100,000.00

IBVCB.0310110370258001.Gui tien cho HS Suoi Giang
03/10/2011 4843 – 0006782

+

300,000.00

/Ref:P91176215{//}/Ref:P91176215{//}CMND : #LY HUYNH KHANG#IBUNG HO BUA COM CO THIT CHO TR E EM SUOI GIANG
03/10/2011 0105 – 0006804

+

6,000,000.00

/Ref:PTTMF78744{//}/Ref:PTTMF78744{//}TTMF78744 NGUYEN HOANG ANH TT CHUYEN TIEN CHO DU AN ÍCOM CO THITÍ CHO HOC SINH SU OI GIANG D.Vi CHUYEN:NGUYEN HOANG ANH
03/10/2011 VNCK – 0023713

+

200,000.00

IBVCB.0310111026746001.Ung ho "com co thit" cho tre em Suoi Giang
03/10/2011 VNCK – 0023482

+

200,000.00

IBVCB.0310111038018002.Ho tro tre em bua com co thit tai Suoi Giang – Ba xa ung ho. Xin cam on Nha Bao Tuan rat nhieu.
03/10/2011 0105 – 0006679

+

2,300,000.00

/Ref:PALPMF11832{//}/Ref:PALPMF11832{//}ALPMF11832 NGUYEN T N PHUONG TT CHI CHAU + CHI HA NH (BAN ANH TIEN) UNG HO TRE EM SUOI GIANG D.Vi CHUYEN:NGUYEN T N PHUONG
03/10/2011 I330 – 0000068

+

1,000,000.00

To Cung Ung – cty Dvu Vat tu ung ho chuong trinh ” Bua com co thit” Suoi Giang GD TIEN MAT
03/10/2011 I330 – 0000067

+

500,000.00

Tran Hoai Thu ung ho chuong trinh ” com co thit” cho tre em Suoi Giang GD TIEN MAT
03/10/2011 6152 – 0000429

+

300,000.00

FTF.CN:9704366801681824014.FrAcc:0021001288793 .ToAcc:0011004025430
03/10/2011 J633 – 0008542

+

500,000.00

Sender:01301001.DD:031011.SHGD:10000365.BO: NGUYEN MANH HOACH.072COM2112760001UNG HO TRE E M SUOI GIANG
03/10/2011 VNCK – 0022366

+

200,000.00

IBVCB.0310110225704001.Hoang Ha Tp.HCM ung ho bua com 2.000 D
03/10/2011 VNCK – 0022287

+

100,000.00

IBVCB.0310110360924001.Ho tro tre em bua com co thit tai Suoi Giang
03/10/2011 J633 – 0007546

+

1,000,000.00

Sender:01307001.DD:031011.SHGD:10000629.BO: PHAN KHAC CUONG. PKC ( HONG CHUONG) UNG HO HO C SINH DAN TOC NOI TRU
03/10/2011 J633 – 0007533

+

1,000,000.00

Sender:01307001.DD:031011.SHGD:10000526.BO: PHAM THUY NHUNG. ME CHAU THUY TRANG LOP 3A5 TRUONG TIEU HOC HA DINH TX HN UNG HO BUA COM CO THIT
03/10/2011 8369 – 0000046

+

950,000.00

HOI VIEN DIEN DAN VIETLYSO.COM UNG HO QUY “COM CO THIT” DUNGKQ(650 000) VANTAM(300 000)
03/10/2011 J633 – 0006929

+

200,000.00

Sender:01310001.DD:031011.SHGD:10001527.BO: NGUYEN QUYNH HUONG.UNG HO TRE EM SUOI GIANG
03/10/2011 0721 – 0000062

+

400,000.00

NGUYEN THI CAM NHUNG UNG HO CHUONG TRINH SUOI GIAN GD TIEN MAT
03/10/2011 VNCK – 0021085

+

5,000,000.00

IBVCB.0310110916200001.ung ho tre em Suoi Giang
03/10/2011 VNCK – 0021065

+

200,000.00

IBVCB.0310110121688001.Ung ho chuong trinh "Com co thit"
03/10/2011 J633 – 0006709

+

250,000.00

Sender:01309001.DD:031011.SHGD:10000318.BO: NGUYEN HOANG BAO ANH.NGUYEN HOANG BAO ANH CHUY EN TIEN CHO TRAN DANG TUAN
03/10/2011 VNCK – 0019870

+

200,000.00

IBVCB.0310110345968001.Ung ho cho tre em Suoi Giang
03/10/2011 F949 – 0000088

+

50,000.00

UNG HO TRE EM O SUOI GIANG GD TIEN MAT
03/10/2011 M518 – 0000017

+

2,000,000.00

FO.TRAN DANG TUAN – CHAU BUI THI HANG NGA ,D/C 92 NGUYEN HUU CANH TPHCM UNG HO DU AN “COM CO THIT CHO HOC SINH DAN TOC NOI TRU DAN NUOI ” – BO.VU THI
03/10/2011 VNCK – 0018606

+

100,000.00

IBVCB.0310110527048001.Nguyen Tu Nga: Ung ho thang 10.2011 cho "Bua com co thit"
03/10/2011 M518 – 0000016

+

3,200,000.00

FO.TRAN DANG TUAN – BE VU HOANG PHUC -TP.HCM UNG HO DU AN “COM CO THIT CHO HOC SINH DAN T OC NOI TRU DAN NUOI’ – BO.VU THI
03/10/2011 J633 – 0006279

+

400,000.00

Sender:01311001.DD:031011.SHGD:10000487.BO: NGUYEN HONG THANH.NGUYEN HONG THANH UNG HO SUO I GIANG
03/10/2011 H764 – 0000044

+

500,000.00

PHAM VU PHUOC CT ,ND: CHUONG TRINH THEM VAO BUA AN CHO HOC SINH DAN TOC MIEN NUI GD TIEN MAT
03/10/2011 N260 – 0000051

+

500,000.00

ONG KHOA UNG HO TRUONG NOI TRU SUOI GIANG GD TIEN MAT
03/10/2011 VNCK – 0017741

+

500,000.00

IBVCB.0310110892596002.Dong gop vao qui Bua An Cho HS Suoi Giang (De nghi anh ko neu ten)
03/10/2011 VNCK – 0017477

+

500,000.00

IBVCB.0310110510676001.Nho anh dong gop vao qui "Bua An Cho Hoc Sinh Suoi Giang"
03/10/2011 J633 – 0005850

+

500,000.00

Sender:01309001.DD:031011.SHGD:10000182.BO: NGUYEN LO GIANG.UNG HO CTRINH COM CO THIT
03/10/2011 J633 – 0005649

+

100,000.00

Sender:01302001.DD:031011.SHGD:10000707.BO: VU THANH VAN.VU THANH VAN IB456799 UNG HO HS DAN TOC NOI TRU , NHH VIETCOMBANK, SO GIAO DICH HA NOI
03/10/2011 J633 – 0005639

+

5,381,000.00

Sender:01202001.DD:031011.SHGD:10000471.BO: NGUYEN THI KIEU ANH.KIEU ANH PHAP CHUYEN TIEN UNG HO TU THIEN CHO TRE EM SUOI GIANG
03/10/2011 0G13 – 0000036

+

500,000.00

Nguyen Dac Hiep ung ho chuong trinh ‘” Bua com co thit” – Suoi Giang GD TIEN MAT
03/10/2011 J633 – 0005471

+

500,000.00

Sender:79308011.DD:031011.SHGD:10000003.BO: THAM TUAN TRUNG.UNG HO TRE EM SUOI GIANG
03/10/2011 J633 – 0005440

+

500,000.00

Sender:01310001.DD:031011.SHGD:10000386.BO: NGUYEN HONG LE.HONG LE NGUYEN CHUNG TAY GIUP TRE EM SUOI GIANG
03/10/2011 J633 – 0005367

+

300,000.00

Sender:01310001.DD:031011.SHGD:10000168.BO: DIEU NGOC TUAN.DIEU NGOC TUAN THAM GIA CHUON G TR INH COM CO THIT CHO HOC SINH
03/10/2011 VNCK – 0016183

+

5,000,000.00

IBVCB.0310110159330003.G.d be Le Duc Quang Khai gui tang cac ban
03/10/2011 4875 – 0002556

+

3,000,000.00

FTF.CN:6868680579628022 .FrAcc:0021001782527 .ToAcc:0011004025430
03/10/2011 0G15 – 0000016

+

200,000.00

hoang thi thu ha ung ho tre em “suoi giang” GD TIEN MAT
03/10/2011 F457 – 0000030

+

4,000,000.00

BE MINH TAM SUOI GIANG GD TIEN MAT
02/10/2011 2396 – 0008211

+

100,000.00

FTF.CN:9704366803255705017.FrAcc:0011002758763 .ToAcc:0011004025430
02/10/2011 F971 – 0006368

+

100,000.00

FTF.CN:9704366805367566013.FrAcc:0711000216370 .ToAcc:0011004025430
02/10/2011 VNCK – 0011064

+

100,000.00

IBVCB.0210110963538001.HoangNV ung ho cac em SG. Cam on bac Tuan
02/10/2011 VSMS – 0296213

8,800.00

VSMS. THU PHI DICH VU SMS CHU DONG THANG 9. SDT: 0984371177. So dien thoai 0984371177
02/10/2011 2399 – 0000658

+

300,000.00

FTF.CN:9704366600717590015.FrAcc:0011000792444 .ToAcc:0011004025430
       
         
02/10/2011 F971 – 0006368

+

100,000.00

FTF.CN:9704366805367566013.FrAcc:0711000216370 .ToAcc:0011004025430
01/10/2011 VNCK – 0099708

+

200,000.00

IBVCB.3009110554762001.Suoi Giang. Rat mong chu ko neu ten.
01/10/2011 VNCK – 0099425

+

200,000.00

IBVCB.3009110072118002.Binh va Nga ung ho tre em Suoi Giang
01/10/2011 R372 – 0003986

+

100,000.00

FTF.CN:6868680147215013 .FrAcc:0271000761299 .ToAcc:0011004025430
01/10/2011 VNCK – 0098542

+

1,000,000.00

IBVCB.3009110190498001.ung ho du an "com co thit" cho tre em Duoi Giang
01/10/2011 VNCK – 0098382

+

250,000.00

IBVCB.3009110098434001.Gap it thit cho cac chau SG
01/10/2011 VNCK – 0007192

+

200,000.00

IBVCB.0110110210824002.ung ho cac em Suoi Giang
01/10/2011 VNCK – 0006983

+

500,000.00

IBVCB.0110110000688001.ung ho Suoi Giang
01/10/2011 6157 – 0005265

+

500,000.00

FTF.CN:9704366801230218015.FrAcc:0021001016799 .ToAcc:0011004025430
01/10/2011 VNCK – 0004745

+

200,000.00

IBVCB.0110110273380001.Nguyen Dinh Nguu SG – Ung ho chuong trinh "Com co thit"
01/10/2011 VNCK – 0004344

+

100,000.00

IBVCB.0110110624984001.Ung ho Suoi Giang
01/10/2011 5993 – 0006665

+

200,000.00

FTF.CN:6868680672407019 .FrAcc:0231000057586 .ToAcc:0011004025430
01/10/2011 6152 – 0009079

+

1,000,000.00

FTF.CN:9704366801625493017.FrAcc:0011001650798 .ToAcc:0011004025430 PHẠM CÔNG CƯỜNG
01/10/2011 6152 – 0009078

+

1,000,000.00

FTF.CN:9704366801625493017.FrAcc:0011001650798 .ToAcc:0011004025430 LƯƠNG VIỆT ANH
01/10/2011 6152 – 0009077

+

2,000,000.00

FTF.CN:9704366801625493017.FrAcc:0011001650798 .ToAcc:0011004025430 PHẠM CÔNG DŨNG
01/10/2011 VNCK – 0003605

+

1,000,000.00

IBVCB.0110110765952001.Quang va Uyen ung ho cac ban hoc sinh Suoi Giang
01/10/2011 VNCK – 0003597

+

100,000.00

IBVCB.0110110189108001.Ung ho du an " Com cho thit cho hoc sinh dan toc noi tru dan nuoi"
01/10/2011 VNCK – 0003531

+

300,000.00

IBVCB.0110110268452001.Nguyen Thanh Tung WRU-Ung ho bua an cac em hoc sinh Suoi Giang
01/10/2011 R369 – 0006817

+

2,000.00

FTF.CN:9704366800462620013.FrAcc:0071000983383 .ToAcc:0011004025430
01/10/2011 6455 – 0002960

+

1,000,000.00

FTF.CN:6868682146035012 .FrAcc:0111000794956 .ToAcc:0011004025430
01/10/2011 L363 – 0000007

+

1,000,000.00

nguyen tuan dung ung ho thit cho hoc sinh noi tru “SUOI GIANG” GD TIEN MAT
01/10/2011 VNCK – 0000830

+

200,000.00

IBVCB.0110110285688001.Ung ho bua com co thit cho tre em Suoi Giang
01/10/2011 1R22 – 0000005

+

200,000.00

HENRY NGUYEN. UNG HO QUY COM TRE EM SUOI GIANG GD TIEN MAT
30/09/2011 VNCK – 0088695

+

100,000.00

IBVCB.3009110974664001.Ung ho du an Com co thit
30/09/2011 VNCK – 0088011

+

200,000.00

IBVCB.3009110485444001.QUYEN GOP UNG HO TRE EM SUOI GIANG
30/09/2011 VNCK – 0084794

+

100,000.00

IBVCB.3009110433438001.Ung ho du an " Com co thit cho cac chau vung cao": 100.000 VND
30/09/2011 VNCK – 0082490

+

1,000,000.00

IBVCB.2909110745122001.Cong ty DECOVIN ung ho tre em vung cao
30/09/2011 VNCK – 0092791

+

500,000.00

IBVCB.3009110594534001.N.T.Thuy Thuong cac chau Suoi Giang
30/09/2011 VNCK – 0082387

+

300,000.00

IBVCB.2909110902946001.1 ban doc o tp.HCM ung ho 300K VND cho Quy COM-CO-THIT cua TK 001.100.402.5430, Tran Dang Tuan.
30/09/2011 VNCK – 0082260

+

500,000.00

IBVCB.2909110036458001.Dong gop du an Com co Thit ( 2 be Xiu Mi- tp HCM)
30/09/2011 T251 – 0000045

+

2,000,000.00

pham chi mai ung ho quy com co thit cho tre em GD TIEN MAT
30/09/2011 J633 – 0009095

+

100,000.00

Sender:01310001.DD:300911.SHGD:10002015.BO: NGUYEN THI HONG HA.UNG HO TRE EM SUOI GIANG
30/09/2011 J633 – 0008983

+

3,000,000.00

Sender:01201013.DD:300911.SHGD:10000025.BO: NGUYEN HONG TRUONG.NGUYEN HONG TRUONG UNG HO H OC SINH SUOI GIANG
30/09/2011 VNCK – 0085236

+

300,000.00

IBVCB.3009110298216003.Ung ho tre em Suoi Giang
30/09/2011 VNCK – 0087448

+

200,000.00

IBVCB.3009110459484001.Ung ho du an "com co thit" – Cam on anh Tuan
30/09/2011 J980 – 0009983

+

100,000.00

FTF.CN:9704366803086659011.FrAcc:0071004522022 .ToAcc:0011004025430
30/09/2011 C263 – 0006589

+

500,000.00

/Ref:PALPMF09659{//}/Ref:PALPMF09659{//}ALPMF09659 PHAN X TRUONG TT UNG HO CAC EM NHO SUO I GIANG D.Vi CHUYEN:PHAN X TRUONG
30/09/2011 VNCK – 0092123

+

100,000.00

IBVCB.3009110401940001.Ung ho bua com co thit cho hoc sinh dan toc noi tru
30/09/2011 VNCK – 0087344

+

1,000,000.00

IBVCB.3009110681712001.Tran Thi Hue gop cho bua an co thit cua tre em Suoi Giang
30/09/2011 J633 – 0005132

+

200,000.00

Sender:01302001.DD:300911.SHGD:10000461.BO: NGUYEN HAI NAM.NGUYEN HAI NAM IB453572 UNG HO HOC SINH SUOI GIANG , NHH VIETCOMBANK, SO GIAO DICH
30/09/2011 VNCK – 0081699

+

1,000,000.00

IBVCB.2909110681542001.2chau MiK NiK (1tuoi) gui tang cac anh chi Mien nui. mong a/c hoc gioi!
30/09/2011 J633 – 0005114

+

500,000.00

Sender:01311001.DD:300911.SHGD:10000004.BO: NGUYEN THI MY DUNG.CHAU NTM DUNG VA HQ VIET UN G HO CAC EM SUOI GIANG
30/09/2011 J633 – 0005094

+

300,000.00

Sender:01302001.DD:300911.SHGD:10000309.BO: PHAM THI XUAN.NHH VIETCOMBANK CN SO GIAO DICH NH NGOAI THUONG VIET NAM./ PHAM THI XUAN CHUYEN TIEN UNG HO./
30/09/2011 K842 – 0000029

+

600,000.00

NHOM NHAN TIEN MHB (CUC THAO THINH NGHIA) UNG HO CTRINH COM CO THIT GD TIEN MAT
30/09/2011 K842 – 0000028

+

500,000.00

NGUYEN SON TUNG UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT GD TIEN MAT
30/09/2011 VNCK – 0090303

+

300,000.00

IBVCB.3009110268208001.HDL.Ung ho cac chau Suoi Giang
30/09/2011 J633 – 0010655

+

500,000.00

Sender:01314001.DD:300911.SHGD:10001277.BO: TANG THI THU HUONG (VIB ) 106 LO DUC. TANG THI THU HUONG CT UNG HO CAC EM HOC SINH SUOI GIANG
30/09/2011 H471 – 0000049

+

1,700,000.00

NGUYEN HAI HA UNG HO CHO EM GD TIEN MAT
30/09/2011 J633 – 0009410

+

1,000,000.00

Sender:79305001.DD:300911.SHGD:10001028.BO: LE HUY HOANG.VCB CN SO GIAO DICH, HA NOI 16 1746 BT 30.09.11 LE HUY HOANG XIN GOP 1 TR DONG VAO DU AN ÍCOM CO THITÍ CUA A. TUAN. CHUC A TUANCO NHIEU SUC KHOE
30/09/2011 9267 – 0000006

+

1,000,000.00

NGUYEN THI THAO VCB DOI CAN UNG HO DU AN “COM CO THIT” CUA ANH TUAN CHO HS PHO GIANG GD TIEN MAT
30/09/2011 9267 – 0000005

+

100,000.00

LAI VIET CUONG UNG HO DU AN CUA A. TUAN CHO H/S PHO GIANG GD TIEN MAT
30/09/2011 VNCK – 0098041

+

100,000.00

IBVCB.3009110165586002.Bui Van Tien gui ung ho tre em vung cao
30/09/2011 E889 – 0000008

+

300,000.00

NGUYENTIEN DUNG IUNG HO HS DTNT SUOI GIANG; GD TIEN MAT
30/09/2011 P558 – 0008445

+

300,000.00

FTF.CN:9704366800633115018.FrAcc:0251001082710 .ToAcc:0011004025430
30/09/2011 8868 – 0000110

+

1,500,000.00

BUI PHI VA BUI KHANH NHU UNG HO DU AN COM CO THIT GD TIEN MAT
30/09/2011 VNCK – 0083006

+

100,000.00

IBVCB.2909110741278001.Lucy and Nancy danh tang thuong xuyen cho cac ban nho Suoi Giang
30/09/2011 VNCK – 0082987

+

1,000,000.00

IBVCB.2909110461254003.Ung ho tre em Suoi giang
30/09/2011 VNCK – 0082939

+

2,000,000.00

IBVCB.2909110325974001.Ung ho chuong trinh Suoi Giang
30/09/2011 J633 – 0007128

+

300,000.00

Sender:01310001.DD:300911.SHGD:10001248.BO: NGUYEN THI HIEN LUONG.THANH TOAN DIEN TU
30/09/2011 VNCK – 0082805

+

200,000.00

IBVCB.2909110917738001.le viet nga ung ho cac chau suoi giang
30/09/2011 J633 – 0006646

+

900,000.00

Sender:01505001.DD:300911.SHGD:10000028.BO: CHU MANH LONG.PGD HOAN KIEM HN NHLD VIET NGA U NG HO BUA COM CO THIT CHO HOC SINH VUNG CAO SUOI GIANG
30/09/2011 J633 – 0006527

+

300,000.00

Sender:01204009.DD:300911.SHGD:10000685.BO: LE THI MINH QUYEN.LE THI MINH QUYEN NHNO CAU GIAY C/T UNG HO CAC CHAU HS SUOI GIANG YEN BAI NHAN TAI SGD NH NGOAI THUONGVN
30/09/2011 J633 – 0008246

+

500,000.00

Sender:01307001.DD:300911.SHGD:10001247.BO: PHAM XUAN DONG.IBDONG PHAM SG UNG HO TRE EM SU OI GIANG
30/09/2011 J633 – 0007987

+

1,500,000.00

Sender:01204009.DD:300911.SHGD:10001040.BO: NGUYEN THI HUE.NHAN TAI SGD NH NGOAI THUONG VI ET NAN( CTY LAM VIET UNG HO CAC EM SUOI GIANG)
30/09/2011 J633 – 0007473

+

1,000,000.00

Sender:01307001.DD:300911.SHGD:10000556.BO: LE BA CUONG.IBUNG HO TRE EM NGHEO VUNG CAO
30/09/2011 J633 – 0007444

+

600,000.00

Sender:01302001.DD:300911.SHGD:10003183.BO: PHAM MINH CONG.PHAM MINH CONG IB454813 UNG HO SUOI GIANG (AHCH2112) , NHH VIETCOMBANK, SO GIAO DICH NGAN HANG NGOAI THUONG VN
30/09/2011 J633 – 0007403

+

100,000.00

Sender:01310001.DD:300911.SHGD:10001058.BO: NGUYEN ANH TUAN.UNG HO TRE EM SUOI GIANG HOC T AP TO T
30/09/2011 J633 – 0010076

+

2,000,000.00

Sender:01305001.DD:300911.SHGD:10000258.BO: NGUYEN GIA HAO.NGUYEN GIA HAO VA PHAM CHI LAN UNG HO HOC SINH SUOI GIANG.
30/09/2011 J633 – 0005378

+

150,000.00

Sender:01310001.DD:300911.SHGD:10000280.BO: CAO THI KIM THOA.GOP TIEN MOI THANG MUA THIT C HO CAC BE O SUOI GIANG
30/09/2011 J633 – 0005365

+

100,000.00

Sender:01310001.DD:300911.SHGD:10000252.BO: NGUYEN HONG LE.CHAU LE HAI NGUYEN 17T3 TH NC UNG HO CAC BAN SUOI GIANG
30/09/2011 J633 – 0005353

+

200,000.00

Sender:01310001.DD:300911.SHGD:10000223.BO: LE THI HOA TUYEN.CHUYEN TIEN CHO ANH TRAN DANG TUAN
30/09/2011 J633 – 0005343

+

1,000,000.00

Sender:01310001.DD:300911.SHGD:10000182.BO: PHI HAI DUONG.PHI HAI DUONG UNG HO HS SUOI GIA NG
30/09/2011 J633 – 0005005

+

100,000.00

Sender:01302001.DD:300911.SHGD:10000047.BO: VU HOANG THANH.VU HOANG THANH CHUYEN TIEN, NHA N TAI NH NGOAI THUONG VN CN SO GIAO DICH HA NOI
30/09/2011 VNCK – 0086030

+

500,000.00

IBVCB.3009110469132001.Ung ho cac em Suoi Giang
30/09/2011 L333 – 0009896

+

200,000.00

IBPS/SE:79328001.DD:300911.SH:10000727.BO: PHAN THAI BINH.PHAN THAI BINH UNG HO CHUONG TRI NH ÍNOI COM CO THITÍ
30/09/2011 D498 – 0002577

+

300,000.00

FTF.CN:9704366802021760231.FrAcc:0011001912074 .ToAcc:0011004025430
30/09/2011 VNCK – 0085815

+

500,000.00

IBVCB.3009110476600001.Nho bac Tuan chuyen den cac em. Cam on Bac
30/09/2011 8121 – 0007651

+

200,000.00

FTF.CN:9704366804503874019.FrAcc:0351000657856 .ToAcc:0011004025430
30/09/2011 8085 – 0000105

+

189,000.00

NGUYEN CHI DUNG NOP HO TRO CHO DU AN SUOI GIANG GD TIEN MAT
30/09/2011 8085 – 0000103

+

989,000.00

NGUYEN CHI DUNG NOP – HUYNH THI THU DUNG HO TRO CHO DU AN SUOI GIANG GD TIEN MAT
30/09/2011 G746 – 0000088

+

1,000,000.00

TRAN VAN HIEU UNG HO HOC SINH DAN TOC NOI TRU SUOI GIANG GD TIEN MAT
30/09/2011 P590 – 0000024

+

1,700,000.00

Tuan, Tien, Duong, Duc, Chung, Phuong, Thanh, Tinh (Cty PV2) tang cac chau nho truong noi tru Suoi Giang – YB
30/09/2011 VNCK – 0096756

+

500,000.00

IBVCB.3009110370098002.Ung ho bua an co thit cua Mr. Tran Dang Tuan
30/09/2011 VNCK – 0097765

+

500,000.00

IBVCB.3009110435782001.Doan nghia chuyen tien cho tre em Suoi Giang, Yen Bai.
30/09/2011 VNCK – 0096209

+

100,000.00

IBVCB.3009110677310001.Ung ho tien tre em mien nui
30/09/2011 VNCK – 0096085

+

200,000.00

IBVCB.3009110830174002.Gia dinh Huong Phong VCB Thai Binh ung ho bua com co thit cho cac em hoc sinh Suoi Giang
30/09/2011 VNCK – 0096044

+

200,000.00

IBVCB.3009110734742001.Suoi Giang com co thit
30/09/2011 VNCK – 0096011

+

320,000.00

IBVCB.3009110604870001.Gia dinh Dung Trang VCB Thai Binh ung ho bua com co thit cho cac em hoc sinh Suoi Giang
30/09/2011 0584 – 0006952

+

500,000.00

/Ref:P053647{//}/Ref:P053647{//}UNG HO TRE EM VUNG CAO D.Vi CHUYEN:BUI XUAN PHUONG
30/09/2011 0584 – 0007230

+

332,000.00

/Ref:P10111336980{//}/Ref:P10111336980{//}0011133698022 GIA TRI CAO – KH BUI THI THANH HAN G UNG HO TU THIEN
30/09/2011 VNCK – 0082630

+

100,000.00

IBVCB.2909110098410001.Bua com co thit
30/09/2011 4640 – 0006140

+

200,000.00

/Ref:PALPMF08858{//}/Ref:PALPMF08858{//}ALPMF08858 DAO HOANG ANH TT UNG HO TRE EM VUNG CA O D.Vi CHUYEN:DAO HOANG ANH
30/09/2011 VNCK – 0095967

+

100,000.00

IBVCB.3009110094286001.Ung ho 01 bua thit cho cac em vung cao
30/09/2011 4517 – 0006121

+

200,000.00

/Ref:P282427{//}/Ref:P282427{//}Mai NTT ung ho em nho vung cao D.Vi CHUYEN:NGUYEN THI THAN H MAI
30/09/2011 J633 – 0010365

+

1,000,000.00

Sender:01205001.DD:300911.SHGD:10000120.BO: CAO THI VU HUONG.NHAN TAI SO GIAO DICH, PETER UNG HO DU AN SUOI GIANG CUA ONG NGOAI
30/09/2011 VNCK – 0089866

+

500,000.00

IBVCB.3009110482208001.Lam Duc Minh – dong gop nho cho Du an com co thit tre em dan toc noi tru
30/09/2011 H375 – 0000050

+

200,000.00

hoang tuan hung ung ho tre em suoi giang GD TIEN MAT
30/09/2011 VNCK – 0089750

+

300,000.00

IBVCB.3009110624624001.UNG HO CHUONG TRINH "COM CO THIT" CHO TRE EM VUNG CAO
30/09/2011 VNCK – 0089558

+

300,000.00

IBVCB.3009110467668001.ung ho hs dan toc noi tru Yen Bai
30/09/2011 K942 – 0000021

+

2,000,000.00

LE HOANG JIMMY NT GD TIEN MAT
30/09/2011 VNCK – 0095546

+

1,000,000.00

IBVCB.3009110627818001.Chau Mang ung ho cac ban va anh chi Suoi Giang
30/09/2011 N571 – 0000007

+

500,000.00

nguyen anh van ung ho hoc dinh suoi giang GD TIEN MAT
30/09/2011 D297 – 0007093

+

500,000.00

/Ref:PF1127300761{//}/Ref:PF1127300761{//}F1127300761 CO VAN ANH CUNG HO DU AN COM CO THIT CHO CAC CHAU VUNG CAO D.Vi CHUYEN:LE VAN ANH
30/09/2011 VNCK – 0086504

+

200,000.00

IBVCB.3009110923900001.Ung ho cac em suoi Giang, Cam on anh Tuan co tam long rat nhan ai da chia se thong tin cho moi nguoi
30/09/2011 0584 – 0006168

+

250,000.00

/Ref:P282429{//}/Ref:P282429{//}Ung ho cac em HS Suoi Giang D.Vi CHUYEN:GIANG QUOC VIET
30/09/2011 L990 – 0000017

+

500,000.00

TRAN VAN TRA NT GD TIEN MAT
30/09/2011 L990 – 0000001

+

500,000.00

LE VAN HOANG NT GD TIEN MAT
30/09/2011 D297 – 0006601

+

500,000.00

/Ref:POR110930076{//}/Ref:POR110930076{//}BE NGUYEN THUY DUONG 5 TUOI UNG HO D.Vi CHUYEN:L E THI HUYEN NHUNG
30/09/2011 VNCK – 0086791

+

500,000.00

IBVCB.3009110203920001.Be Kieu Khanh, Tu Lien, Tay Ho gop " Com co thit"
30/09/2011 VNCK – 0086725

+

300,000.00

IBVCB.3009110774032003.Gui cac e be vung cao yeu dau
30/09/2011 VNCK – 0086670

+

200,000.00

IBVCB.3009110837464001.Gui chu Tuan ung ho tre em Suoi Giang (gdinh chau Pham Hung Son/ThanhXuan-HN
30/09/2011 VNCK – 0096346

+

500,000.00

IBVCB.3009110140734001.Ung ho cac em hs Suoi Giang
30/09/2011 J633 – 0008479

+

200,000.00

Sender:01202001.DD:300911.SHGD:10001089.BO: NGUYEN VAN TOAN.NGUYEN VAN TOAN UNG HO BUA AN CO THIT CHO TRE EM SUOI GIANG
30/09/2011 J633 – 0008408

+

300,000.00

Sender:01201008.DD:300911.SHGD:10000102.BO: PHAM THI NGOC THANG.PHAM THI NGOC THANG GOP BU A AN CO THIT QUY 4/2011.
30/09/2011 VNCK – 0091647

+

100,000.00

IBVCB.3009111043528001.Ung ho du an "Com co thit" – Chuc chu Tuan luon manh khoe de con giup duoc nhieu nhung tre em ngheo
30/09/2011 VNCK – 0098260

+

300,000.00

IBVCB.3009111021850001.Ung ho hoc sinh Suoi Giang
30/09/2011 VNCK – 0090922

+

500,000.00

IBVCB.3009110162452003.chuyen du an Com co thit cho tre em vung cao
30/09/2011 VNCK – 0093213

+

300,000.00

IBVCB.3009110954350001.Ung ho tre em vung cao
30/09/2011 J633 – 0005885

+

500,000.00

Sender:79326001.DD:300911.SHGD:10000010.BO: VU DINH DUC.VU DINH DUC CHUYEN TIEN (TK DVH MO TAI VIETCOMBANK SO GIAO DICH, HA NOI)
30/09/2011 VNCK – 0093187

+

1,000,000.00

IBVCB.3009110029950001.Mia-Mang (Ha Noi) ung ho bua com co thit cho tre em Suoi Giang
29/09/2011 I083 – 0000051

+

500,000.00

bui tuan hung ung ho ct bua com co thit cua o tran dang tuan GD TIEN MAT
29/09/2011 N541 – 0000027

+

200,000.00

NGUYEN HOAI THU (TT14-C54 DT VAN QUAN) UNG HO CHO CAC BE O SUOI GIANG GD TIEN MAT
29/09/2011 J633 – 0009301

+

100,000.00

Sender:01359001.DD:290911.SHGD:10000306.BO: TRUONG THI LY.BCIN FT1127201083 UNG HO DU AN SUOI GIANG 100000 VND MOI THANG
29/09/2011 N721 – 0004448

+

1,000,000.00

FTF.CN:9704366800385755029.FrAcc:0071000798240 .ToAcc:0011004025430
29/09/2011 I798 – 0000001

+

1,000,000.00

le thuy hang ung ho tre em sg GD TIEN MAT
29/09/2011 5570 – 0000974

+

1,000,000.00

FTF.CN:9704366602814875018.FrAcc:0021001811728 .ToAcc:0011004025430
29/09/2011 T990 – 0025427

+

700,000.00

FTF.CN:9704366800355314013.FrAcc:0011000399468 .ToAcc:0011004025430
29/09/2011 J633 – 0008726

+

500,000.00

Sender:01314001.DD:290911.SHGD:10000551.BO: NGUYEN TIEN NAM.UNG HO TRE EM SUOI GIANG
29/09/2011 7581 – 0000008

+

2,000,000.00

nguyen van thanh ct gop vao du an com co thit GD TIEN MAT
29/09/2011 0584 – 0006760

+

500,000.00

/Ref:P11092900365{//}/Ref:P11092900365{//}11092900365 NGUYEN THI BICH NGOC FT1127202537:HO C SINH SUOI GIANG D.Vi CHUYEN:NGUYEN THI BICH NGOC
29/09/2011 VNCK – 0070151

+

500,000.00

IBVCB.2909110019068001.UNG HO BUA COM CO THIT CHO HOC SINH VUNG CAO SUOI GIANG
29/09/2011 VNCK – 0073870

+

1,000,000.00

IBVCB.2909110614520001.Hoang Thanh Tu-so 1 Lieu Giai-BD-HN-ung ho du an "Com co thit"
29/09/2011 VNCK – 0070108

+

400,000.00

IBVCB.2909110490644001.chuyen tien quyen gop cho hoc sinh noi tru o Suoi Giang . so tien tuong duong 2 thang dang ky qua email
29/09/2011 D449 – 0004046

+

500,000.00

FTF.CN:6868680572551023 .FrAcc:0011000628593 .ToAcc:0011004025430
29/09/2011 J633 – 0008582

+

1,000,000.00

Sender:01307001.DD:290911.SHGD:10001007.BO: DAO VAN DUY.IBUNG HO CAC CHAU O SUOI GIANG YEN BAI
29/09/2011 J633 – 0008576

+

500,000.00

Sender:01307001.DD:290911.SHGD:10000952.BO: LE HA THANH.IBUNG HO DU AN COM CO THIT CUA TR AN DANG TUAN
29/09/2011 VNCK – 0068907

+

70,000.00

IBVCB.2909110299886002.Ung ho chuong trinh Com co thit
29/09/2011 J633 – 0007156

+

1,000,000.00

Sender:01303008.DD:290911.SHGD:10000001.BO: LUONG VAN TUAN.UNG HO DU AN BUA COM CO THIT CH O TRE EM O SUOI GIANG
29/09/2011 VNCK – 0079498

+

400,000.00

IBVCB.2909110256050001.Nghiem Hai Thanh – Ngo Thi Minh Giang: gui cac em Suoi Giang
29/09/2011 6331 – 0000060

+

2,000,000.00

PHAN HUU BIEN GD TIEN MAT
29/09/2011 VNCK – 0074499

+

400,000.00

IBVCB.2909110615676003.Ung ho cac em nho noi tru Suoi Giang
29/09/2011 M088 – 0000057

+

500,000.00

tran thi thanh nt
29/09/2011 V412 – 0000018

+

2,000,000.00

pham thi mai lan nt ung ho du an “com co thit” GD TIEN MAT
29/09/2011 4843 – 0006997

+

200,000.00

/Ref:PTTMF75014{//}/Ref:PTTMF75014{//}TTMF75014 HOANG L T HANG TT QUYEN GOP SUOI GIANG D. Vi CHUYEN:HOANG L T HANG
29/09/2011 VNCK – 0074182

+

100,000.00

IBVCB.2909110715944001.ung ho chuong trinh com co thit
29/09/2011 VNCK – 0079868

+

500,000.00

IBVCB.2909110797734001.Bui Huy Thanh ung ho hoc sinh dan toc noi tru Suoi Giang
29/09/2011 VNCK – 0079863

+

500,000.00

IBVCB.2909110961350001.Ban Truong Giang va Truc Lam gui cac ban Suoi Giang
29/09/2011 E910 – 0000082

+

500,000.00

NGUYEN HO ANH UNG HO TRE EM SUOI GIANG GD TIEN MAT
29/09/2011 E910 – 0000081

+

1,000,000.00

NGUYEN PHI YEN UNG HO TRE EM SUOI GIANG GD TIEN MAT
29/09/2011 E910 – 0000080

+

1,000,000.00

DOAN NGOC TRAM UNG HO BUA COM CO THIT CHO TRE EM SUOI GIANG GD TIEN MAT
29/09/2011 E910 – 0000078

+

500,000.00

TRUONG QUANG MINH UNG HO TRE EM SUOI GIANG GD TIEN MAT
29/09/2011 3829 – 0007135

+

700,000.00

FTF.CN:6868681377337014 .FrAcc:0011001445550 .ToAcc:0011004025430
29/09/2011 VNCK – 0075566

+

3,000,000.00

IBVCB.2909110862112002.ung ho du an ”com co thit”
29/09/2011 VNCK – 0069683

+

200,000.00

IBVCB.2909110744562001.Hoang Vinh Chau – Ung ho HS Suoi Giang
29/09/2011 4640 – 0006882

+

500,000.00

/Ref:P053552{//}/Ref:P053552{//}PHAN THI HUONG LOAN UNG HO TRE EM NGHEO SUOI GIANG YEN BAI D.Vi CHUYEN:PHAN THI HUONG LOAN
29/09/2011 VNCK – 0069494

+

500,000.00

IBVCB.2909110812250001.Tham gia ung ho du an com co thit cho hoc sinh dan toc noi tru
29/09/2011 VNCK – 0069314

+

500,000.00

IBVCB.2909110136966001.Chau Hoang Thu Ly -33 Thai Ha ung ho bua com cho cac em
29/09/2011 VNCK – 0075213

+

500,000.00

IBVCB.2909110054168001.Nguyen Van Tuan nv cty CLJOC gui Ung ho quy ‘Com co thit’
29/09/2011 VNCK – 0075130

+

200,000.00

IBVCB.2909110525348001.Be Duc Kien ung ho "bua an co thit" Suoi Giang
29/09/2011 VNCK – 0081414

+

500,000.00

IBVCB.2909110458662001.Giang Son ung ho chuong trinh com co thit
29/09/2011 VNCK – 0076676

+

300,000.00

IBVCB.2909110839360001.Vu Thi Ngan Huyen ung ho tre em Suoi Giang
29/09/2011 L333 – 0007577

+

1,000,000.00

IBPS/SE:79201001.DD:290911.SH:10000964.BO: LE HUY HUNG.DONG GOP DU AN ÍCOM CO THITÍ THANG 9,10 NAM 2011, NHH VCB SGD HA NOI
29/09/2011 VNCK – 0077992

+

200,000.00

IBVCB.2909110587602001.Ung ho cac chau o Suoi Giang
29/09/2011 VNCK – 0072037

+

300,000.00

IBVCB.2909110155140001.Ung ho tre em Suoi Giang
29/09/2011 VNCK – 0077742

+

500,000.00

IBVCB.2909110605298001.HaiQuan 1705: Ung ho cac em nho noi tru Suoi Giang
29/09/2011 VNCK – 0077570

+

680,000.00

IBVCB.2909110097490001.ung ho HS Suoigiang/cam on ATuan
29/09/2011 VNCK – 0077476

+

1,000,000.00

IBVCB.2909110141690001.Tran Hong Dung CT HDQT kiem TGD CTY CP cong nghe Thai Son-BQP chuyen tien
29/09/2011 VNCK – 0070461

+

300,000.00

IBVCB.2909110890748001.Nguyen Hong Nhung-Cty phamandpartners ung ho cac em SG
29/09/2011 VNCK – 0068228

+

500,000.00

IBVCB.2809110297666001.magicstone1412 at Kyung Hee univ. ung ho cac em Suoi Giang.
29/09/2011 VNCK – 0075793

+

100,000.00

IBVCB.2909110786696003.Com co thit cho Suoi Giang
29/09/2011 VNCK – 0076881

+

200,000.00

IBVCB.2909110570688002.Suoi Giang
29/09/2011 VNCK – 0068053

+

1,000,000.00

IBVCB.2809110025026001.Emmy va Ted danh tang cac ban Suoi Giang
29/09/2011 VNCK – 0075742

+

500,000.00

IBVCB.2909110897728005.Tran Dang Quy-Giao vien-Ung ho Suoi Giang
29/09/2011 J633 – 0010338

+

200,000.00

Sender:79333001.DD:290911.SHGD:10000408.BO: NGUYEN VAN KHUE.UNG HO DU AN CCT CHO TRE EM SU OI GI ANG
29/09/2011 VNCK – 0073325

+

500,000.00

IBVCB.2909110930820002.Ong Nguyen Huu Tien can bo ve huu – To 50 Yen Hoa Cau Giay HN ung ho Du an moi ngay mot bua thit cua ong Tuan
29/09/2011 VNCK – 0071228

+

500,000.00

IBVCB.2909111015312001.DNBAO.6A2.TDNtpHCM-ung ho tre em Suoi Giang
29/09/2011 VNCK – 0074805

+

200,000.00

IBVCB.2909110266236001.Chau Kun nho gui cho cac HS Suoi Giang
29/09/2011 VNCK – 0072936

+

200,000.00

IBVCB.2909110458864001.Ung ho bua con cho cac em vung cao
29/09/2011 VNCK – 0072885

+

500,000.00

IBVCB.2909110133592001.Du an com thit cho truong noi tru vung cao
29/09/2011 VNCK – 0067584

+

100,000.00

IBVCB.2809110285510001.Ung ho du an " com co thit"
29/09/2011 J633 – 0007091

+

500,000.00

Sender:01359001.DD:290911.SHGD:10000042.BO: NGUYEN HOANG YEN.BCIN FT1127200204 EM NHAT MIN H VA TIEN MINH UNG HO HS SUOI GIANG
29/09/2011 VNCK – 0068707

+

1,000,000.00

IBVCB.2809110731006001.Chuyen tien du an "Com Co Thit"
29/09/2011 VNCK – 0068646

+

100,000.00

IBVCB.2809110339798001.lanagps Com co thit
29/09/2011 VNCK – 0068394

+

500,000.00

IBVCB.2809110446530001.Ung ho du an "Com co thit cho hoc sinh dan toc noi tru dan nuoi"
29/09/2011 P388 – 0000246

+

100,000.00

FTF.CN:9704366800476385017.FrAcc:0011000674755 .ToAcc:0011004025430
29/09/2011 VNCK – 0076163

+

300,000.00

IBVCB.2909110341692001.Dang Van Hanh – ung ho lop hoc tre em Suoi Giang
29/09/2011 J633 – 0007661

+

500,000.00

Sender:01309001.DD:290911.SHGD:10000391.BO: UNG DUY DONG.DUY DONG CHUYEN TIEN UNG HO HOC SINH SUOI GIANG
29/09/2011 J633 – 0006084

+

500,000.00

Sender:01319001.DD:290911.SHGD:10000078.BO: NGUYEN THI AN.IB  CK LNH UNG HO TRE EM SUOI GIANG
29/09/2011 VNCK – 0078370

+

300,000.00

IBVCB.2909110534374001.Chau Pham Tuan Phong o thanh pho Vinh ung ho chuong trinh bua com co thit cua bac Tran Dang Tuan
29/09/2011 J633 – 0005714

+

500,000.00

Sender:01310001.DD:290911.SHGD:10000343.BO: NGUYEN THI MINH THU.UNG HO TRE EM SUOI GIANG Y EN BAI
29/09/2011 VNCK – 0073935

+

300,000.00

IBVCB.2909110894480001.Aitc ung ho tre em Suoi Giang
29/09/2011 J633 – 0005698

+

1,500,000.00

Sender:01310001.DD:290911.SHGD:10000301.BO: BUI THI LE KIEU.UNG HO BUA AN CO THIT CHO HOC SINH DAN TOC NOI TRU
29/09/2011 J633 – 0005689

+

500,000.00

Sender:01310001.DD:290911.SHGD:10000270.BO: NGUYEN THI PHUONG NHUNG.SUOI GIANG NGUOIBAN U NG HO DU AN C OM CO THIT SE UNG HO HANG THANG
29/09/2011 VNCK – 0078235

+

2,000,000.00

IBVCB.2909110007318001.ung ho quy cho hoc sinh ngheo cua ong Tran Dang Tuan
29/09/2011 VNCK – 0078229

+

400,000.00

IBVCB.2909110317830001.Thuong qua tre vung cao
29/09/2011 VNCK – 0078173

+

300,000.00

IBVCB.2909110101874003.Minh Ut (VCB-KG) ct ung ho bua an cho tre em vung cao.
29/09/2011 J633 – 0010634

+

500,000.00

Sender:01202001.DD:290911.SHGD:10001687.BO: HOANG TIEN CUONG.THANH VDGT1 GIUP CAC E HS SUO I GIANG
29/09/2011 0595 – 0006857

+

2,000,000.00

/Ref:PI0013032{//}/Ref:PI0013032{//}Ung ho du an ÍCom co thit cho hoc sinh dan tocÍ D.Vi C HUYEN:THI THU HUONG NGUYEN
29/09/2011 D297 – 0006840

+

1,000,000.00

/Ref:P282273{//}/Ref:P282273{//}CT eztransfer: SoTK 600029 – Hoang Manh Hung, SaiGon , ung ho cac em hoc sinh Suoi Giang. D.Vi CHUYEN:CTCP CK FPT CN HCM(TK MG TRONG NUOC
29/09/2011 5728 – 0006726

+

300,000.00

FTF.CN:9704366804682823019.FrAcc:0011003723377 .ToAcc:0011004025430
29/09/2011 K166 – 0000090

+

500,000.00

NGUYEN THI MINH NGUYET -CT HS SUOI GIANG GD TIEN MAT
29/09/2011 0360 – 0003006

+

300,000.00

CH/SE20102.DD110929PHAM DO BICH NGOC LOP 3A1 TRUONG DOAN THI DIEM – HA LONG QUANG NINH UNG HO
29/09/2011 0360 – 0003005

+

300,000.00

CH/SE20102.DD110929PHAM NGOC THANH TU LOP 6A1 TRUONG DOAN THI DIEM – HA LONG QUANG NINH UN G HO
29/09/2011 7491 – 0000062

+

200,000.00

HO THI THANH BINH UNG HO CAC CHAU VUNG CAO GD TIEN MAT
29/09/2011 L333 – 0005181

+

1,000,000.00

IBPS/SE:79201016.DD:290911.SH:10000004.BO: TRAN THI TOAN.NHO VCB HCM CK VCB SGD VN.UNG HO DU AN ÍCOM CO THITÍ
29/09/2011 J633 – 0009747

+

500,000.00

Sender:22205001.DD:290911.SHGD:10000022.BO: MINH DUC LONG VAN.CT UNG HO QUY NHA BAO TRAN D ANG TUAN
29/09/2011 J633 – 0008051

+

1,000,000.00

Sender:01310001.DD:290911.SHGD:10001399.BO: TECHCOM BANK.DANG DIEM HUONG UNG HO CAC EM HOC SINH DAN TOC SUOI GIANG TK TAI NH VIETCOMBANK SO GIAO DICH NHNT VN
29/09/2011 L333 – 0003672

+

1,000,000.00

IBPS/SE:79310001.DD:290911.SH:10000269.BO: PHAM THANH HONG HANH.UNG HO HOC SINH SUOI GIANG
29/09/2011 J633 – 0005554

+

1,000,000.00

Sender:01310001.DD:290911.SHGD:10000065.BO: LE THAI HUNG.LE THAI HUNG CHUYEN TIEN UNG HO HOC SINH NOI TRU SUOI GIANG
29/09/2011 J633 – 0007991

+

1,000,000.00

Sender:01302001.DD:290911.SHGD:10002114.BO: PHAM HONG MINH.PHAM HONG MINH IB451666 GOP SUC CHO HOC SINH MIEN NUI , NHH VCB, SO GIAO DICH NGAN HANG NGOAI THUONG VIET
29/09/2011 J633 – 0009070

+

200,000.00

Sender:01319001.DD:290911.SHGD:10000465.BO: NGUYEN THI NGOC LINH.IB  CK LNH UNG HO CAC E M HS DAN TOC SUOI GIANG, YEN BAI
29/09/2011 J633 – 0008917

+

500,000.00

Sender:01310001.DD:290911.SHGD:10001617.BO: VU BAO LAM.UNG HO DA COM CO THI. EM SE CHUYEN HANG THANG
29/09/2011 Q313 – 0000034

+

1,000,000.00

PHAM QUANG VIET – PHAN HUONG LAN NT – BUA COM CO THIT CHO TRE EM SUOI GIANG GD TIEN MAT
29/09/2011 H990 – 0000071

+

200,000.00

NGUYEN THI MINH THU NT GD TIEN MAT
29/09/2011 5763 – 0000021

+

250,000.00

hieu 12 tuoi + khoa 9 tuoi ung ho bua com co thit GD TIEN MAT
29/09/2011 E814 – 0000001

+

500,000.00

BE ANH MINH (DINH CONG, HN) UNG HO CAC ANH CHI TRUONG DAN TOC NOI TRU SUOI GIANG
29/09/2011 J633 – 0006352

+

200,000.00

Sender:01310001.DD:290911.SHGD:10000427.BO: NGUYEN THI MINH THU.NGA NAM YEU UNG HO TRE EM SUOI GIAN GNGATN123 GMAIL.COM
29/09/2011 J633 – 0006335

+

100,000.00

Sender:01310001.DD:290911.SHGD:10000424.BO: DUONG DUC HOAT.NHO ANH TRAN DANG TUAN CHUYEN L EN S UOI GIANG.CAM ON ANH.
29/09/2011 J633 – 0006334

+

500,000.00

Sender:01310001.DD:290911.SHGD:10000399.BO: NGUYEN TUAN ANH.UNG HO CAC CHAU SUOI GIANG
28/09/2011 4517 – 0006493

+

100,000.00

/Ref:PALPMF05950{//}/Ref:PALPMF05950{//}ALPMF05950 THAN TRONG KIEN TT GIUP DO HOC SINH SU OI GIANG D.Vi CHUYEN:THAN TRONG KIEN
28/09/2011 I892 – 0008218

+

1,800,000.00

FTF.CN:9704366800055405012.FrAcc:0071000909475 .ToAcc:0011004025430
28/09/2011 VNCK – 0067341

+

500,000.00

IBVCB.2809110507342001.ung ho tre em Suoi Giang
28/09/2011 VNCK – 0064772

+

300,000.00

IBVCB.2809110059226001.ung ho tre em Suoi Giang
28/09/2011 VNCK – 0064564

+

200,000.00

IBVCB.2809110663702001.Ung ho cac be di hoc co bua an co thit
28/09/2011 F163 – 0000010

+

1,000,000.00

TRUONG TRONG QUYNH NT//UNG HO SUOI GIANG GD TIEN MAT
28/09/2011 VNCK – 0059578

+

1,000,000.00

IBVCB.2809110361500001.Ung ho cho cac be truong Dan toc noi tru Suoi Giang
28/09/2011 VNCK – 0059390

+

500,000.00

IBVCB.2809110484216001.Nguyen Thuy Ha (Minh Quang( ung ho cac chau Suoi Giang
28/09/2011 F365 – 0000002

+

500,000.00

truong tuan thanh dong gop lan dau quy “bua com co thit” GD TIEN MAT
28/09/2011 4843 – 0006675

+

1,000,000.00

/Ref:POR110928066{//}/Ref:POR110928066{//}NGUYEN THI THU HIEN CHUYEN TIEN TAI KHOAN D.Vi C HUYEN:NGUYEN THI THU HIEN
28/09/2011 0105 – 0006288

+

1,000,000.00

/Ref:PALPMF05635{//}/Ref:PALPMF05635{//}ALPMF05635 NGUYEN T THUY NGA TT UNG HO CAC CHA U THIEU NHI SG D.Vi CHUYEN:NGUYEN T THUY NGA
28/09/2011 VNCK – 0056906

+

1,000,000.00

IBVCB.2809110077372001.Ung ho HS Suoi Giang
28/09/2011 VNCK – 0054021

+

200,000.00

IBVCB.2709110541486003.bua com co thit
28/09/2011 Y104 – 0000036

+

500,000.00

TRUONG THIEN PHUOC /VCCI-TSC TT TIEN CHUONG TRINH ” SUOI GIANG” F/O TRAN DANG TUAN
28/09/2011 J633 – 0005575

+

1,000,000.00

Sender:01204007.DD:280911.SHGD:10000007.BO: NGUYEN KHAI HUNG.NGUYEN KHAI HUNG CHUYEN TIEN (SUOI GIANG)
28/09/2011 I054 – 0007880

+

10,000,000.00

FTF.CN:6868680493646027 .FrAcc:0081000120379 .ToAcc:0011004025430
28/09/2011 J633 – 0005305

+

2,000,000.00

Sender:01310001.DD:280911.SHGD:10000098.BO: NGUYEN DUC HUNG.HUNGTECH UNG HO HS CAM GIANG
28/09/2011 J633 – 0005142

+

300,000.00

Sender:01323001.DD:280911.SHGD:10000039.BO: DAO THI HOAI GIANG.UNG HO CAC CHAU O TRUONG TI EU HOC S UOI GIANG
28/09/2011 V088 – 0000030

+

9,000,000.00

TRAN QUANG THAI // THAI LINH,THAI MI,THAI THINH GIUP HOC SINH TRUONG DAN TOC NOI TRU SUOI GIANG YEN BAI GD TIEN MAT
28/09/2011 VNCK – 0067083

+

1,000,000.00

IBVCB.2809110599294002.TRAN XUAN VIET (txviet@vimaru.edu.vn) ung ho du an "Com co thit" cho cac chau truong noi tru Suoi Giang
28/09/2011 VNCK – 0066726

+

500,000.00

IBVCB.2809111046466001.Tran Minh Hanh Lop 2A16 truong Doan Thi Diem ung ho cac ban SG
28/09/2011 VNCK – 0066665

+

500,000.00

IBVCB.2809110552970001.Ung ho bua com Suoi Giang
28/09/2011 VNCK – 0065997

+

500,000.00

IBVCB.2809110740958001.Ung ho hoc sinh truong Dan toc Noi tru Suoi Giang
28/09/2011 D297 – 0006058

+

500,000.00

/Ref:PALPMF05186{//}/Ref:PALPMF05186{//}ALPMF05186 VU MANH CUONG TT COM CO THIT CHO HO C SINH DAN TOC D.Vi CHUYEN:VU MANH CUONG
28/09/2011 VNCK – 0064923

+

200,000.00

IBVCB.2809110872138002.Tuan – Nhung ung ho cac chau o Khu noi tru Xa Suoi Giang
28/09/2011 VNCK – 0064098

+

200,000.00

IBVCB.2809110072054001.Nguyen Huu Phan Anh (HCM) ung ho cac ban HS Suoi Giang
28/09/2011 VNCK – 0063922

+

500,000.00

IBVCB.2809110391538002.Ung ho cac chau o Suoi Giang
28/09/2011 VNCK – 0063713

+

200,000.00

IBVCB.2809110017298001.SG
28/09/2011 VNCK – 0063704

+

300,000.00

IBVCB.2809110863538001.Dong Khanh "wind" – Ha Noi, Ung ho cac em Suoi Giang
28/09/2011 VNCK – 0063221

+

200,000.00

IBVCB.2809110849426004.Do thi Kim Chi chuyen ung ho cac be Suoi Giang
28/09/2011 VNCK – 0062601

+

500,000.00

IBVCB.2809110465646001.tien cho hs Suoi Giang
28/09/2011 5985 – 0005128

+

500,000.00

FTF.CN:9704366800368373014.FrAcc:0071000770703 .ToAcc:0011004025430
28/09/2011 VNCK – 0061213

+

100,000.00

IBVCB.2809110274932002.Em Thanh Tu gui ung ho cac be Suoi Giang
28/09/2011 E931 – 0009542

+

200,000.00

FTF.CN:6868680950224045 .FrAcc:0011001051176 .ToAcc:0011004025430
28/09/2011 VNCK – 0060913

+

500,000.00

IBVCB.2809110083268002.Cho cac chau hoc sinh Suoi Giang
28/09/2011 VNCK – 0060883

+

300,000.00

IBVCB.2809110624612001.ung ho cac em Suoi Giang
28/09/2011 VNCK – 0060871

+

100,000.00

IBVCB.2809110803572001.nguyen manh linh ung ho hoc sinh
28/09/2011 VNCK – 0066438

+

100,000.00

IBVCB.2809110360754001.ung ho tre em vung cao
28/09/2011 C109 – 0000009

+

3,000,000.00

ho thi thanh lam GD TIEN MAT
28/09/2011 VNCK – 0060592

+

200,000.00

IBVCB.2809110455144001.
28/09/2011 VNCK – 0066054

+

5,000,000.00

IBVCB.2809110424310001.com co thit cho hs dantoc noi tru
28/09/2011 VNCK – 0060456

+

100,000.00

IBVCB.2809110279416001.Chau Le Bach hoc sinh truong Nam Thanh Cong ung ho cac ban nho Suoi Giang
28/09/2011 VNCK – 0057675

+

500,000.00

IBVCB.2809110787728003.Xin ung ho cac hoc sinh ngheo dan toc Suoi Giang
28/09/2011 VNCK – 0057613

+

208,300.00

IBVCB.2809110026136002.Ung ho du an "Com co thit" cho tre em Suoi Giang
28/09/2011 J633 – 0008987

+

500,000.00

Sender:01319001.DD:280911.SHGD:10000449.BO: TRAN THI MINH HIEN.TRAN THI MINH HIEN UNG HO C AC CHAU TRUONG THCS SUOI GIANG, YEN BAI
28/09/2011 VNCK – 0056794

+

1,000,000.00

IBVCB.2809111011516001.Ung ho com thit cho cac chau chau hoc sinh dan toc
28/09/2011 VNCK – 0055770

+

1,000,000.00

IBVCB.2809110328444001.Le Nguyen Long – VTV9 gap thit cho tre em suoi Giang
28/09/2011 J633 – 0008281

+

12,000,000.00

Sender:79202005.DD:280911.SHGD:10000217.BO: CTY CPDVPMTC VI MO.CTY CP DV PM TRO CHOI VI MO DONG GOP TU THIEN BUA COM CO THIT CHO HOC SINH VUNG CAO SUOI GIANG
28/09/2011 J633 – 0008196

+

1,000,000.00

Sender:01302001.DD:280911.SHGD:10002926.BO: TRAN TUAN ANH.TRAN TUAN ANH IB449508 UNG HO TRE EM SUOI GIANG , NHH VIETCOMBANK,
28/09/2011 J633 – 0008083

+

1,000,000.00

Sender:01307001.DD:280911.SHGD:10000892.BO: LE NHAT LINH. QUANG TEO VA BIT CHUYEN SUOI G IANG
28/09/2011 VNCK – 0054696

+

300,000.00

IBVCB.2709110679754001.ntlong75 ung ho cac em hoc sinh dan toc Suoi Giang, Yen Bai
28/09/2011 4640 – 0006714

+

200,000.00

/Ref:P281606{//}/Ref:P281606{//}Ung ho bua com cac chau Suoi Giang D.Vi CHUYEN:HOANG HUONG GIANG
28/09/2011 B237 – 0004280

+

200,000.00

FTF.CN:6868682514824013 .FrAcc:0021001678072 .ToAcc:0011004025430
28/09/2011 4516 – 0003357

+

2,037,174.00

/VCBFee:2(+VAT:0.2)USD//Ref:CA110927347927{//}VAL:110928USD100, /33B:CAD103,86 /Tlx:211109 280977 /Pmnt:/RFB/DONATION /71A:SHA /B.O:/050525116165THI HOANG YEN TRUONG436QUEEN MARY STREETOTTAWA K1K1W5 CA /F.O:/00110040254
28/09/2011 J633 – 0007307

+

2,000,000.00

Sender:01311001.DD:280911.SHGD:10001250.BO: VU THI BINH.MINH KHOI UNG HO HOC SINH SUOI GI ANG
28/09/2011 5219 – 0000001

+

3,700,000.00

phan thi lan huong nop tm GD TIEN MAT
28/09/2011 9739 – 0000034

+

500,000.00

PHAM THI BICH NGOC NOP QUY CHO TRE EM SUOI GIANG GD TIEN MAT
28/09/2011 VNCK – 0059768

+

500,000.00

IBVCB.2809110438236001.ung ho tre em Suoi Giang
28/09/2011 VNCK – 0059760

+

500,000.00

IBVCB.2809110772732001.Howard ung ho cac em hoc sinh Suoi Giang
28/09/2011 J633 – 0006363

+

100,000.00

Sender:01307001.DD:280911.SHGD:10000427.BO: NGUYEN VAN THUONG.IBUNG HO QUY HOC SINH SUOI G IANG
28/09/2011 VNCK – 0055960

+

500,000.00

IBVCB.2809110675104002.Vu Loan – VTV9 ung ho tre em Suoi Giang
28/09/2011 X478 – 0000084

+

500,000.00

TA HUU TAN CT GD TIEN MAT
27/09/2011 F974 – 0000077

+

2,000,000.00

NGUYEN TRUONG GIANG-KANGURU NT QUYEN GOP UNG HO BUA AN CHO HS VUNG CAO SUOI GIANG GD TIEN MAT
27/09/2011 5713 – 0008129

+

1,000,000.00

FTF.CN:9704366800713937018.FrAcc:0011000784903 .ToAcc:0011004025430
27/09/2011 VNCK – 0053671

+

200,000.00

IBVCB.2709110108730001.Ung ho quy cho hoc sinh ngheo Suoi Giang
27/09/2011 J633 – 0009453

+

500,000.00

Sender:01204011.DD:270911.SHGD:10000572.BO: DO VAN LIEM.CHUYEN TIEN HOC PHI CHO CON
27/09/2011 C263 – 0006820

+

1,000,000.00

/Ref:PALPMF04598{//}/Ref:PALPMF04598{//}ALPMF04598 DO T L NHUNG TT TRAN DANG TUAN D.Vi CH UYEN:DO T L NHUNG
27/09/2011 H013 – 0000080

+

6,000,000.00

NGUYEN THI TRAN ANH NT GD TIEN MAT
27/09/2011 J633 – 0007005

+

500,000.00

Sender:01310001.DD:270911.SHGD:10001024.BO: PHAM ANH TUAN.UNG HO QUY COM CO THIT CHO HOC SINH DAN TOC NOI TRU
27/09/2011 J633 – 0006897

+

500,000.00

Sender:01302001.DD:270911.SHGD:10002486.BO: NGUYEN THI LAN HIEN.NGUYEN THI LAN HIEN IB446552 UNG HO BUA COM CO THIT CHO HOC SINH VUNG CAO SUOI GIANG , NHH VIETCOMBANK,
27/09/2011 VNCK – 0053203

+

200,000.00

IBVCB.2709110952218001.Chau Tuan Ung ho cac chau "COM CO THIT"
27/09/2011 G416 – 0000085

+

500,000.00

NGUYEN THANH QUANG – DANH CHO TRE EM SUOI GIANG GD TIEN MAT
27/09/2011 VNCK – 0048994

+

500,000.00

IBVCB.2709110445042001.Chau Bich nho gui cho tre em suoi Giang
27/09/2011 5862 – 0000030

+

1,000,000.00

le ngoc anh GD TIEN MAT
27/09/2011 VNCK – 0052301

+

200,000.00

IBVCB.2709110262918001.ung ho cac chau Suoi Giang
27/09/2011 VNCK – 0050403

+

500,000.00

IBVCB.2709110010802001.Cho cac em hoc sinh xa Suoi Giang
27/09/2011 R647 – 0000084

+

500,000.00

BUI ANH NGOC GUI CHU TUAN UNG HO CAC EM HS SUOI GIANG
27/09/2011 0105 – 0006447

+

500,000.00

/Ref:PALPMF04488{//}/Ref:PALPMF04488{//}ALPMF04488 DAO T L ANH TT SUOI GIANG D.Vi CHUYEN: DAO T L ANH
27/09/2011 R843 – 0000045

+

500,000.00

pham do nhat minh nop-ung ho tre em suoi giang GD TIEN MAT
27/09/2011 I891 – 0008496

+

2,000,000.00

FTF.CN:6868680086977029 .FrAcc:0251001287543 .ToAcc:0011004025430

About trandangtuan

chỉ mong làm được những điều nho nhỏ...
Bài này đã được đăng trong Báo viết ké. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

5 Responses to Bản sao kê tất cả giao dịch qua tài khoản nhận và gửi tiền ủng hộ

 1. Sapa nói:

  Quả là cách làm rất minh bạch. Làm việc thiện nguyện thì rất vất vả nhưng hạnh phúc thật lớn lao, để lại nhiều phước báu, cây lành quả ngọt. Cầu cho mọi người luôn được mạnh khỏe.

 2. phạm ngọc tiến nói:

  Chính sự minh bạch này đã tan đi không ít những nghi ngại thông thường và quan trọng hơn nó là nguyên cớ để “cơm thịt” hôm nay tập hợp được những người bạn sát cánh bên nhau đặng làm tốt nhất có thể cho các cháu.
  An lành cho tất cả!

  • Nguyen Thanh Cong nói:

   Bac Tien oi, bac Tuan lam the nay la tuyet cu meo roi, nhung tai khoan cua Mai Thanh Hai em muon kiem tra nhung khong biet, chac em dot qua nen khong biet cach.
   .

 3. Phạm Ngọc Tiến nói:

  @ Nguyen Thanh Cong: Bên tài khoản Mai Thanh Hải chắc là sẽ có sao kê nếu có tiền gửi đến. Bạn yên tâm. Mọi thành viên tham gia “cơm có thịt” đều tuân thủ tiêu chí minh bạch làm đầu.

 4. Van Nguyen nói:

  Dear anh TDT,
  Toi qua em gui qua ATM- VCB vao TK cua anh so tien 500k ung ho chuong trinh “com co thit” -so tk gui di la 0021000238329. Cam on anh!

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s