Sao kê gốc của tài khoản Cơm có thịt từ 1.2.2012

Xem sao kê từ Vietcombank

14/07/2014 J633 – 0015959 500,000.00 Sender:01307001.DD:140714.SHGD:10001885.BO: NGUYEN THI THU NGUYET.IBFB THU NGUYET NGUYEN U NG HO COM CO THIT
14/07/2014 L333 – 0013218 2,500,000.00 Sender:79305013.DD:140714.SHGD:10000074.BO: PHAN THI VANG ANH.CHUYEN VCB HA NOI TP. HA N OI TAI KHOAN TRICH NO 210014849082548, NOI DUNG CHUYEN PAULINE DONG CHO CCT MIEN NUI 500.000. TRAN ANH VIET DONG CHO CCT MIEN NUI 1 TRIEU, C
13/07/2014 3715 – 0011975 100,000.00 FTF.CN:9704366804744047011.FrAcc:0181003240421 .ToAcc:0011004025430
11/07/2014 J633 – 0006858 300,000.00 Sender:01201001.DD:110714.SHGD:10000639.BO: DAO ANH HIEN.14IB000004430410UNG HO CHUONG TR INH CCT
11/07/2014 J633 – 0011457 5,000,000.00 Sender:01307001.DD:110714.SHGD:10000808.BO: NGUYEN HUONG LAN.IBTEP TOM GUI COM CO THIT
11/07/2014 J633 – 0013397 300,000.00 Sender:01204009.DD:110714.SHGD:10007811.BO: NGUYEN THI ANH THU.ANH THU UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT
11/07/2014 F813 – 0000085 2,000,000.00 DANG CAO THANG UNG HO QUY COM CO THIT THANG 6 VA THANG 7/2014 GD TIEN MAT
10/07/2014 J633 – 0006500 500,000.00 Sender:01204009.DD:100714.SHGD:10001681.BO: HOANG VAN TIEN.GIA DINH TIEN VAN VA BE VU UNG HO COM CO THIT TU THANG 7 11 NAM 2014
10/07/2014 J633 – 0006274 300,000.00 Sender:79321001.DD:100714.SHGD:10000044.BO: TRAN THI XUAN MAI 2/5/ QUYET TIEN TP PLEIKU GIA LAI.UNG HO COM CO THIT
10/07/2014 J619 – 0004802 3,000,000.00 PT..YAMAMOTO RYOKO.20140710.125249.Transfer for PT.QuyTroNgheoVungCao.
10/07/2014 J633 – 0012319 150,000.00 Sender:01311001.DD:100714.SHGD:10002876.BO: NGUYEN THI THU PHUONG.UNG HO CT COM CO THIT
10/07/2014 5D37 – 0006463 300,000.00 /Ref:P3084191619{//}/Ref:P3084191619{//}B/O:MS. LE MINH THUAN THIEN
09/07/2014 VNCK – 0089877 200,000.00 IBVCB.0907140384309002.Ung ho Com co thit cho tre em vung cao
09/07/2014 0849 – 0000010 400,000.00 LE THI MY HANH NT NGUYEN TRUONG THINH + ANH QUANG CHUYEN GD TIEN MAT
09/07/2014 Q473 – 0000155 1,000,000.00 HOANG THI THU TRANG CHUYEN VAO QUY COM CO THIT THANG 6-7 GD TIEN MAT
09/07/2014 L333 – 0007103 200,000.00 Sender:79307001.DD:090714.SHGD:10001470.BO: PHAN QUYNH ANH.IBTRAN PHUC LAM UNG HO COM CO T HIT T7
09/07/2014 LJ33 – 0000055 189,000.00 NGUYEN THUY TRANG CT GD TIEN MAT
09/07/2014 J633 – 0007041 300,000.00 Sender:79302001.DD:090714.SHGD:10000119.BO: NGUYEN HUY TOAN.(RMNO 03021407089529) UNG HO COMCOTHIT (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
09/07/2014 J633 – 0007039 500,000.00 Sender:01310001.DD:090714.SHGD:10000423.BO: TRAN THI MINH PHUONG.UNG HO CT COM CO THIT
09/07/2014 J633 – 0012162 1,000,000.00 Sender:79302001.DD:090714.SHGD:10003124.BO: HA TRI TUE.(RMNO 03121407091453) CHAU HA DIE U ANH UNG HO COM CO THIT 6 THANG CUOI NAM 2014. CAM ON CHU, CHUC CHU MANH KHOE! (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
09/07/2014 VNCK – 0094059 100,000.00 IBVCB.0907140473123003.tien tu thien
09/07/2014 VNCK – 0086172 1,000,000.00 IBVCB.0907140844449001.UHTX thang7/2014
08/07/2014 J633 – 0008207 100,000.00 Sender:01307001.DD:080714.SHGD:10000214.BO: NGUYEN VAN THUONG.IBUNG HO COM CO THIT
08/07/2014 VNCK – 0052264 200,000.00 IBVCB.0807140670401002.Chau Luong Trung Kien UH CT Com co thit T7/2014
08/07/2014 J633 – 0005199 200,000.00 Sender:01311001.DD:080714.SHGD:10000026.BO: TRAN CHI THANH.UNG HO QUY COM CO THIT FT14188 510848232 0130103230005
08/07/2014 VNCK – 0016848 2,300,000.00 IBVCB.0707140556135001.Hung, Phuong, Vien, Nhu, Loan, Dung ung ho CCT
08/07/2014 J633 – 0013391 300,000.00 Sender:01311001.DD:080714.SHGD:10003398.BO: NGUYEN VAN HIEU.CHUYEN TIEN
08/07/2014 P436 – 0005238 300,000.00 FTF.CN:9704366800355020016.FrAcc:0011000545637 .ToAcc:0011004025430
08/07/2014 Y094 – 0000067 500,000.00 TRAN TUNG UHTX GD TIEN MAT
07/07/2014 VNCK – 0007389 200,000.00 IBVCB.0707140109715003.Nga Le, Ls, ung ho CCT
07/07/2014 VNCK – 0089462 300,000.00 IBVCB.0707140323757001.Khanh Thu VT ung ho CCT
07/07/2014 VNCK – 0012808 900,000.00 IBVCB.0707140792569001.Pham Thi Thu Ha ung ho CT COM CO THIT T4-5-6/2014
07/07/2014 J633 – 0007164 500,000.00 Sender:01310001.DD:070714.SHGD:10000538.BO: NGUYEN THI NHUNG.NGUYEN THI NHUNG UNG HO CCT
07/07/2014 N234 – 0000074 500,000.00 do thi thu hoa ung ho ctrinh com co thit GD TIEN MAT
07/07/2014 J633 – 0008564 1,860,000.00 Sender:01204009.DD:070714.SHGD:10002319.BO: LE KHANH MANH.DO DAU HOC SINH BAN TRU ( SUNG T HI DUNG_PHAN HIEU HAN NANG) THANG 4+5+6/2014 NHAN TAI SO GIAO DICH
06/07/2014 VSMS – 0936229 8,800.00 THU PHI DICH VU SMS CHU DONG THANG 06/2014. SDT: 0984371177. So tien 8800 VND
05/07/2014 VNCK – 0048898 500,000.00 IBVCB.0507140743793003.NMC UNG HO COM CO THIT THANG 07/2014
04/07/2014 Z776 – 0000020 404,000.00 nguyen thi quynh ly ung ho chuong trinh com co thit GD TIEN MAT
04/07/2014 Z776 – 0000019 5,000,000.00 cbcnv ct det 19.5 hn ung ho chuong trinh com co thit ung ho thuong xuyen t4.2014 GD TIEN MAT
04/07/2014 J633 – 0014463 1,000,000.00 Sender:01319001.DD:040714.SHGD:10000668.BO: PHAM LAN ANH.IB  CK LNH GIA DINH UNG HO CH UONG TRINH
04/07/2014 J633 – 0015009 300,000.00 Sender:79302001.DD:040714.SHGD:10004416.BO: TRUONG QUANG NINH.(RMNO 03421407040374) CHUYE N TIEN (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) VIETCOMBANK NH TMCP NGOAI THUONG VIET N)
04/07/2014 H775 – 0000116 200,000.00 MAI THI HOANG YEN UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT T7/2014 GD TIEN MAT
03/07/2014 J633 – 0007418 200,000.00 Sender:01359001.DD:030714.SHGD:10000064.BO: TRUONG THI LY.BCIN FT1418400478 UNG HO DU AN SUOI GIANG THANG 7 VA 8 NAM 2014
03/07/2014 4593 – 0006514 1,000,000.00 /Ref:PALPMS12851{//}/Ref:PALPMS12851{//}LP VNMS12851 COM CO THIT D.Vi CHUYEN:LE TIEN VINH
03/07/2014 VNCK – 0090445 200,000.00 IBVCB.0307140610027001.Aitc ung ho thang 7/2014
03/07/2014 J633 – 0012488 1,000,000.00 Sender:01310001.DD:030714.SHGD:10003048.BO: VU CONG MINH.UNG HO COM CO THIT
03/07/2014 J633 – 0006887 500,000.00 Sender:01307001.DD:030714.SHGD:10000137.BO: LE THI NGOC ANH.BE ANNIE UNG HO ANH CHI HOC SI NH VUNG CAO CT COM CA THIT
03/07/2014 VNCK – 0092764 500,000.00 IBVCB.0307140967881001.Duong Hoang Bach UH CCT thang 7/2014
03/07/2014 J633 – 0006009 100,000.00 Sender:01202001.DD:030714.SHGD:10000355.BO: PHAM QUANG HUY.995214070300251 UNG HO COMC OTHIT T6.2014
02/07/2014 VNCK – 0018758 200,000.00 IBVCB.0107140619197002.Chau ung ho chuong trinh Com co thit
02/07/2014 D499 – 0000400 2,000,000.00 FTF.CN:9704362807182244010.FrAcc:0071000765900 .ToAcc:0011004025430
02/07/2014 J633 – 0015531 300,000.00 Sender:79604001.DD:020714.SHGD:10003857.BO: THIEU MAI HUONG.DONG GOP CHO COM CO THIT THANG 7 CHARGEDETAILS OUR
01/07/2014 J633 – 0007854 1,000,000.00 Sender:79314001.DD:010714.SHGD:10000029.BO: PHAM THI LAN ANH.CHAU LAN ANH UNG HO QUY
01/07/2014 J633 – 0011385 1,050,000.00 Sender:01310001.DD:010714.SHGD:10001739.BO: HOANG QUYNH TRANG.COM CO THIT
01/07/2014 J633 – 0007256 500,000.00 Sender:01307001.DD:010714.SHGD:10000514.BO: TRUONG VIET BAC.IBQUI COM CO THIT THANG 6
01/07/2014 J633 – 0005918 100,000.00 Sender:01309001.DD:010714.SHGD:10000255.BO: NGUYEN THI HANH THUY.UNG HO QUY COM CO THIT
01/07/2014 J633 – 0005745 500,000.00 Sender:79302001.DD:010714.SHGD:10000268.BO: TRAN THI THU HUE.(RMNO 03121406307258) UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) HA NOI)
01/07/2014 J633 – 0005721 200,000.00 Sender:79302001.DD:010714.SHGD:10001012.BO: LE HUYEN TRANG.(RMNO 03021407017876) GIRASOL TRANGLEH CK DINH KI CHO CCT (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
01/07/2014 J633 – 0007786 100,000.00 Sender:01309001.DD:010714.SHGD:10001096.BO: NGUYEN THI MINH TRANG.QUY COM CO THIT
01/07/2014 VNCK – 0080657 500,000.00 IBVCB.0107140061889001.Ung ho com co thit T6/2014 – DH
01/07/2014 Q555 – 0000971 50,000.00 PT..DOAN THI DIEM.20140701.163108.Transfer for PT.QuyTroNgheoVungCao.
01/07/2014 VNCK – 0097699 500,000.00 IBVCB.0107140365823004.Chau Bao Chau + Nam Huy ung ho CCT thang 7/2014
30/06/2014 S834 – 0000026 500,000.00 LE QUANG TUAN NT UNG HO QUY COM CO THIT T6.2014 GD TIEN MAT
30/06/2014 VNCK – 0056173 200,000.00 IBVCB.3006140538835002.Ung ho com co thit thang 6 (moi noi lai tu thang 2)
30/06/2014 VNCK – 0035732 1,000,000.00 IBVCB.3006140672327002.Ung ho " Com co thit"
30/06/2014 J633 – 0005383 200,000.00 Sender:01311001.DD:300614.SHGD:10000359.BO: LE VAN THUAN.UNG HO CCT
30/06/2014 J633 – 0005381 500,000.00 Sender:01311001.DD:300614.SHGD:10000950.BO: NGUYEN HOANG MINH.CHAU NHAT NAM CK CCT THANG 7
27/06/2014 VNCK – 0064255 240,000.00 IBVCB.2706140983265002.ung ho com co thit
27/06/2014 J633 – 0018619 500,000.00 Sender:01307001.DD:270614.SHGD:10002129.BO: VU THI THANH HUYEN.IBCHUYEN TIEN COM CO THIT
27/06/2014 J633 – 0005900 500,000.00 Sender:79302001.DD:270614.SHGD:10001004.BO: DINH VIET LOC.(RMNO 03521406270468) UNG HO T X CCT (NHH VIETCOMBANK THANG LONG )
26/06/2014 VNCK – 0038516 100,000.00 IBVCB.2606140232449001.MinhBi1911 ung ho COM CO THIT
26/06/2014 J633 – 0012408 300,000.00 Sender:01202001.DD:260614.SHGD:10002954.BO: NGUYEN THU HA.995214062601555 UNG HO CCT THA NG 6
26/06/2014 VNCK – 0037739 100,000.00 IBVCB.2606140422179003.Nguyen Viet Hung ung ho tre em vung cao
26/06/2014 0G28 – 0071831 300,000.00 FTF.CN:6868680373726014 .FrAcc:0021000503922 .ToAcc:0011004025430
25/06/2014 VNCK – 0089764 300,000.00 IBVCB.2506140963905003.Ung ho CCT hang thang
25/06/2014 D297 – 0006769 500,000.00 /Ref:PHE0231836{//}/Ref:PHE0231836{//}HONG LINH ANZ UNG HO QUY COM CO THIT D.Vi CHUYEN:HON G LINH TRAN
25/06/2014 5D37 – 0006565 600,000.00 /Ref:P773840{//}/Ref:P773840{//}2 be Ha Dang – Ha An dong quy CCT thang 4562014 D.Vi CHUYE N:BUI THANH HIEN
25/06/2014 DD4400 – 0087901 227,150.00 Tra lai tien gui
25/06/2014 J633 – 0005248 150,000.00 Sender:01311001.DD:250614.SHGD:10000221.BO: NGUYEN THI THU PHUONG.UNG HO CT COM CO THIT FT14175703846377 2520101382002
24/06/2014 J633 – 0017132 100,000.00 Sender:01314001.DD:240614.SHGD:10001868.BO: TRAN CHI HIEU.UNG HO CCT
24/06/2014 5D37 – 0006001 1,257,000.00 /Ref:P281474993644993{//}/Ref:P281474993644993{//}WU8847826024 D.Vi CHUYEN:VAN DAO 13106 C ROSSVIEW CT BELTSVILLE US
23/06/2014 J633 – 0006465 200,000.00 Sender:79302001.DD:230614.SHGD:10000592.BO: TRUONG THI HONG HANH.(RMNO 04021406216669) UN G HO CHUONG TRINH COM CO THIT (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
23/06/2014 6457 – 0078862 450,000.00 FTF.CN:9704366801681824014.FrAcc:0021001288793 .ToAcc:0011004025430
23/06/2014 J633 – 0005598 500,000.00 Sender:01309001.DD:230614.SHGD:10000112.BO: NGUYEN THI VIET HOA.UNG HO COM CO THIT JAPAN T 6
23/06/2014 J633 – 0005427 3,000,000.00 Sender:01202001.DD:230614.SHGD:10000457.BO: LY HONG HANH.995214062300425 COM CO THIT T HANG 3,4,5
23/06/2014 N578 – 0000107 500,000.00 doan anh duc / doan duy anh ho tro trai he GD TIEN MAT
23/06/2014 J633 – 0013890 300,000.00 Sender:01202001.DD:230614.SHGD:10003807.BO: NGUYEN THI BINH AN.995214062302298 DONG NOP TIEN UNG HO THUONG XUYEN
23/06/2014 J633 – 0010885 500,000.00 Sender:01204010.DD:230614.SHGD:10000608.BO: NGUYEN THI HA.NGUYEN THI HA CT COM THIT T6
23/06/2014 J633 – 0009113 100,000.00 Sender:01307001.DD:230614.SHGD:10000572.BO: NGUYEN VAN THUONG.IBUNG HO COM CO THIT
21/06/2014 2T98 – 0180775 200,000.00 FTF.CN:9704366800750039017.FrAcc:0181000456374 .ToAcc:0011004025430
20/06/2014 J633 – 0008876 200,000.00 Sender:01310001.DD:200614.SHGD:10001867.BO: NGUYEN PHI LONG.UNG HO CCT T6
20/06/2014 VNCK – 0047605 200,000.00 IBVCB.2006140092773001.chi Do Thanh Huong ung ho thang 6
20/06/2014 J633 – 0005892 500,000.00 Sender:01309001.DD:200614.SHGD:10000102.BO: LE DUNG.HAI CHAU KENT JUNE UNG HO QUI COM CO THIT
20/06/2014 J633 – 0008867 500,000.00 Sender:01359001.DD:200614.SHGD:10000480.BO: NGUYEN THANH SON.BCIN FT1417101176 UNG HO CHUO NG TRINH COM CO THIT
20/06/2014 J633 – 0005134 500,000.00 Sender:01201001.DD:200614.SHGD:10000311.BO: LE THUY LINH.14IB000004221842UNG HO QUY COM CO THIT
19/06/2014 J633 – 0011025 200,000.00 Sender:01201001.DD:190614.SHGD:10003796.BO: VU DINH THI.14IB000004215311UNG HO COM CO THIT
19/06/2014 G420 – 0022481 800,000.00 //SAL190614G420014//BAO VNN TT NB TUAN VN 1.5-15.5.2014
19/06/2014 J633 – 0006523 2,000,000.00 Sender:01307001.DD:190614.SHGD:10000194.BO: NGUYEN THI KIM DUNG.IBDINH VAN LONG, NG KIM DU NG( VUNG TAU) UNG HO CCT T6
19/06/2014 J633 – 0006508 300,000.00 Sender:01201001.DD:190614.SHGD:10001221.BO: NGUYEN THUY LIEN.14IB000004207456UNG HO CCT
19/06/2014 B309 – 0000025 100,000.00 nguyen thu hang ct t5.2014 GD TIEN MAT
18/06/2014 J633 – 0006820 500,000.00 Sender:01202001.DD:180614.SHGD:10001110.BO: HOANG HAI YEN.HOANG HAI YEN UNG HO C.TRINH COM CO THIT
18/06/2014 J633 – 0009693 500,000.00 Sender:01359001.DD:180614.SHGD:10000242.BO: MRS NGUYEN THI DIEU THUY.BCIN FT1416901035 UNG HO CT COM CO THIT T6/2014
17/06/2014 J633 – 0014352 300,000.00 Sender:79302001.DD:170614.SHGD:10004251.BO: NGUYEN HUY TOAN.(RMNO 03021406176777) UNG HO COMCOTHIT (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
17/06/2014 VNCK – 0051034 1,000,000.00 IBVCB.1706140274543001.DOAN THI KIM OANH (HS 80-83 LHP NAM DINH) CHUYEN UNG HO "COM CO THIT"
17/06/2014 J633 – 0008784 300,000.00 Sender:01359001.DD:170614.SHGD:10000117.BO: PHAN KIM BANG.BCIN FT1416800599 UNG HO COM CO THIT THANG 06/2014 (PHAN HUYEN QUANG SO 179 DANH SACH THUONG XUYEN
16/06/2014 J633 – 0010593 5,000,000.00 Sender:01202003.DD:160614.SHGD:10000056.BO: KIEU THANH LAM.P21158 CIF2865 KIEU THANH LAM U NG HO QUY COM CO THIT CHO TRE EM VUNG CAO
16/06/2014 VNCK – 0010924 1,000,000.00 IBVCB.1606140450501001.UHTX thang6/2014
16/06/2014 J633 – 0007288 100,000.00 Sender:01359001.DD:160614.SHGD:10000011.BO: VU THI HONG NHUNG.BCIN FT1416702473 UNG HO COM CO THIT T6
16/06/2014 4Z96 – 0000098 500,000.00 HO ANH UNG HO BANH KEO CHO GIO THI GD TIEN MAT
16/06/2014 J633 – 0008453 300,000.00 Sender:01307001.DD:160614.SHGD:10000288.BO: TRINH THI THANH HA.VAO QUY COM CO THIT CHO TRE EM
16/06/2014 J633 – 0014949 1,000,000.00 Sender:01204009.DD:160614.SHGD:10007241.BO: TRINH THUY ANH.NHO CT VOETCOMBANK CN SO GD NH NTVN, ND LE THANH HAI CHUYEN TIEN VAO QUY COM CO THIT.
14/06/2014 VNCK – 0072458 200,000.00 IBVCB.1406141012159001.Tran Cong gop quy com co thit
13/06/2014 VNCK – 0031997 200,000.00 IBVCB.1306140136143001.Dau Thanh Tung, UHTX so 180 chuyen Quy CCT thang 6
12/06/2014 LK01 – 0000016 500,000.00 Bui Thi To Uyen ung ho com co thit GD TIEN MAT
12/06/2014 H775 – 0000114 500,000.00 MAI HOANG YEN MUA CAFE UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT GD TIEN MAT
12/06/2014 VNCK – 0087353 200,000.00 IBVCB.1206140710965001.Co LAN ANH va be LUFFY ung ho CCT
12/06/2014 VNCK – 0011004 1,500,000.00 IBVCB.1206140358319001.Subhasis Gupta – ABB Vietnam – donates to "Com co thit"
12/06/2014 J633 – 0015408 500,000.00 Sender:01201001.DD:120614.SHGD:10005405.BO: TRAN TUAN LINH.14IB000004147613UNG HO DU AN CC T T6
11/06/2014 VNCK – 0065919 400,000.00 IBVCB.1106140840333001.Nguyen Lan Phuong Ung ho thang 5,6/14
11/06/2014 VNCK – 0051389 100,000.00 IBVCB.1106140151409004.Dao Ngoc Thien A612 Cao Oc An Binh, Q Tan Phu T06.2014
11/06/2014 VNCK – 0059416 100,000.00 IBVCB.1106140144059002.cct hs ngheo
11/06/2014 J633 – 0008306 200,000.00 Sender:01359001.DD:110614.SHGD:10000080.BO: TRUONG THI LY.BCIN FT1416200680 UNG HO DU AN SUOI GIANG THANG 5 VA 6 NAM 2014
11/06/2014 VNCK – 0063317 200,000.00 IBVCB.1106141047421002.LINH NGUYEN Binh Duong CCT TP.HCM
11/06/2014 J633 – 0010511 2,000,000.00 Sender:01201001.DD:110614.SHGD:10003205.BO: NGUYEN CHI MAI.14IB000004130246UNG HO QUY CCT
11/06/2014 VNCK – 0070320 200,000.00 IBVCB.1106140663127001.Em Hang Duc Bach Mai, Hai Ba Trung, Ha Noi (Tien ban bo – dot 14) ung ho ctrinh com co thit
11/06/2014 D351 – 0007218 150,000.00 FTF.CN:9704366807878616022.FrAcc:0071000812391 .ToAcc:0011004025430
11/06/2014 J633 – 0008269 200,000.00 Sender:01310001.DD:110614.SHGD:10000706.BO: DAO THI HOANG LAN.DAO THI HOANG LAN UNG HO THU ONG XUYEN CCT
11/06/2014 J633 – 0013452 600,000.00 Sender:01310001.DD:110614.SHGD:10003611.BO: NGUYEN THI THANH HUONG.CHAU TRAN CAO VINH SO P 101/461 TRAN QUY CAP VAN MIEU DONG DA HA NO I UNG HO COM CO THIT QUY 2/2014 TAI NH TMCP NGOAI THUONG VIET NAM SGD
11/06/2014 4593 – 0007355 300,000.00 /Ref:P3054162978{//}/Ref:P3054162978{//}B/O:MS. LE MINH THUAN THIEN LE MINH THUAN THIEN CH UYEN CHO COM CO THIT THANG 6
10/06/2014 VNCK – 0008689 200,000.00 IBVCB.0906141013799003.chuyen tien vao tai khoan ca nhan
10/06/2014 VNCK – 0032435 100,000.00 IBVCB.1006140272415003.PTX Hanoi Ung ho CCT
10/06/2014 J633 – 0006965 300,000.00 Sender:79604001.DD:100614.SHGD:10000048.BO: THIEU MAI HUONG.DONG GOP CHO COM CO THIT THANG 6 CHARGEDETAILS OUR
10/06/2014 VNCK – 0029970 200,000.00 IBVCB.1006140177159002.Le Thu Phuong Hoang hoa tham, ha noi Quy com co thit
10/06/2014 9580 – 0000022 200,000.00 vu thi lan dong gop chuong trinh tu thien ” com co thit” GD TIEN MAT
10/06/2014 J633 – 0011791 300,000.00 Sender:01310001.DD:100614.SHGD:10002434.BO: NGUYEN THI PHUONG.UNG HO CHUONG TRINH COM CO T HIT
10/06/2014 VNCK – 0017371 200,000.00 IBVCB.1006140230919001.Van Ho Ha Noi UH CCT thang 6/2014
10/06/2014 VNCK – 0017845 200,000.00 IBVCB.1006140144083001.2 chau Nguyen Ngoc Khanh va Nguyen Huong Giang ung ho CCT 6/2014
10/06/2014 VNCK – 0017531 500,000.00 IBVCB.1006140478527002.NAT ung ho COM CO THIT
10/06/2014 VNCK – 0031321 200,000.00 IBVCB.1006140712543001.Chau Luong Trung Kien UH CT Com co thit T6/2014
10/06/2014 J633 – 0006266 200,000.00 Sender:01201001.DD:100614.SHGD:10000796.BO: VU DINH THI.14IB000004113682COM CO THIT
10/06/2014 VNCK – 0015501 100,000.00 IBVCB.1006140363701003.tien tu thien
10/06/2014 J633 – 0014976 500,000.00 Sender:01201001.DD:100614.SHGD:10004953.BO: VU XUAN BACH.CHAU BACH LAI CHAU UNG HO COM CO THIT
10/06/2014 VNCK – 0018496 100,000.00 IBVCB.1006140208727001.sai hong anh Gop chut cong suc
10/06/2014 V614 – 0000035 820,000.00 CAN BO CT FGAME UNG HO CTT THANG 5/2014 GD TIEN MAT
09/06/2014 VNCK – 0081028 25,113,300.00 IBVCB.0906140539647002.TRA GIO MAY TIEN UNG CHO LICH,LIXI, TAT NIEN,PHA MO GIO, DI CUOI NAM VAN CHAN 28.5
09/06/2014 J633 – 0005263 300,000.00 Sender:01311001.DD:090614.SHGD:10000370.BO: NGUYEN VAN HIEU.NGUYEN VAN HIEU GUI ANH TUAN FT14158104300742 VND1000172120065
09/06/2014 VNCK – 0075743 100,000.00 IBVCB.0906140784661001.Le Thi Thao Chu cho phep chau gop chut it gui cac em nho a
09/06/2014 VNCK – 0085727 10,000.00 IBVCB.0906140018813002.tran thi van anh So 10 quang trung ha dong ha noi tre con
09/06/2014 VNCK – 0002708 100,000.00 IBVCB.0906140680225001.Nguyen Van Quy Doan Hung-Phu Tho Tre Em Ngheo Vung Cao
09/06/2014 VNCK – 0090970 100,000.00 IBVCB.0906140229081001.UNG HO UNG HO
09/06/2014 VNCK – 0089730 500,000.00 IBVCB.0906141017457002.Bao Chau + Nam Huy ung ho CCT thang 6/2014
09/06/2014 VNCK – 0003077 200,000.00 IBVCB.0906140974649001.NMP Quy Tro ngheo vung cao
09/06/2014 VNCK – 0092824 800,000.00 IBVCB.0906141032159002.Hong Thu – Dinh Huong Ha Noi Gop bua an cho tro ngheo vung cao
09/06/2014 VNCK – 0091365 20,000,000.00 IBVCB.0906141001273002.CCT-TPHCM chuyen tien ban lich CCT
09/06/2014 J633 – 0018946 480,000.00 Sender:01307001.DD:090614.SHGD:10002079.BO: KHONG DUC TRUNG.IBUH CCT T6/2014
09/06/2014 VNCK – 0075907 500,000.00 IBVCB.0906140697581002.Tien ban tranh "Em be chan trau" cua chau Dong Tien Trung ung ho CCT
09/06/2014 VNCK – 0093014 400,000.00 IBVCB.0906140243831003.Phu Hung CLB DSNL Gop bua an cho tro ngheo vung cao
09/06/2014 VNCK – 0092518 2,552,000.00 IBVCB.0906140444147001.Le Phuc Ha Dong – Ha Noi Tien mo heo CCT giup tro ngheo vung cao
08/06/2014 VNCK – 0065117 400,000.00 IBVCB.0806140696993001.Chau Kien va Trung truong tieu hoc Ba Dinh, Ha Noi ung ho Quy Tro ngheo vung cao
07/06/2014 VNCK – 0037508 500,000.00 IBVCB.0606140367901001.zero112358 Hanoi Ung ho quy Com Co Thit
07/06/2014 VNCK – 0037558 3,026,415.00 IBVCB.0606140888413005.Gio May CCT HN Quyet toan lich, lixi
07/06/2014 VNCK – 0037805 21,200,000.00 IBVCB.0606140928925009.Mr Wind cloud Ung ho tu sach CCT Qua CCT HN ( Gio May nhan 1000 USD)
07/06/2014 2415 – 0001289 100,000.00 FTF.CN:9704366804744047011.FrAcc:0181003240421 .ToAcc:0011004025430
07/06/2014 VNCK – 0050594 200,000.00 IBVCB.0706140304457001.Dinh Viet Thang, Trung Tam The, Vietcombank ung ho quy com co thit
07/06/2014 VNCK – 0037714 2,000,000.00 IBVCB.0606140594509008.Anh Nguyen Huu Nguyen Ung ho qua Gio May CCT HN
07/06/2014 VNCK – 0046190 200,000.00 IBVCB.0706140040821001.Hoang Ha Doi Can Ung ho TX thang 6/2014
07/06/2014 VNCK – 0039469 200,000.00 IBVCB.0606140771547001.Nguyen Minh Thu CCT thang 6 2014 CCT
06/06/2014 VNCK – 0028893 1,200,000.00 IBVCB.0606140959259001.Lon dat cua PR-HR Cong ty CP chung khoan Sai Gon Gui den CCT
06/06/2014 VNCK – 0027792 100,000.00 IBVCB.0606141006987001.Ngo Tien Manh 11 Hoang Dieu Cong nhan
06/06/2014 J633 – 0008761 500,000.00 Sender:01314001.DD:060614.SHGD:10000181.BO: NGUYEN NGOC THANH.UNG HO CHUONG TRINH COM CO T HIT
06/06/2014 VNCK – 0009462 200,000.00 IBVCB.0606140153481003.Ngoc Mia 28 Nguyen Truong To CCT HN
06/06/2014 7B42 – 0000075 200,000.00 le ha ung ho cct thang 5-6-7-8 GD TIEN MAT
06/06/2014 7B42 – 0000016 650,000,000.00 chuyen so du sang tk TDT sang tk cua quy.
06/06/2014 J633 – 0006021 500,000.00 Sender:01204010.DD:060614.SHGD:10000096.BO: NGUYEN THI THU QUYNH.NGUYEN THI THU QUYNH CT
06/06/2014 L333 – 0015054 300,000.00 Sender:01204009.DD:060614.SHGD:10010434.BO: NGUYEN THI ANH THU.ANH THU UNG HO CHUONG TRIN H COM CO THIT
06/06/2014 9693 – 0000084 100,000.00 NGUYEN THI DUYEN NT UNG HO CCT GD TIEN MAT
06/06/2014 Y094 – 0000075 500,000.00 TRAN TUNG UHTX GD TIEN MAT
06/06/2014 J633 – 0008200 500,000.00 Sender:01310001.DD:060614.SHGD:10001181.BO: NGUYEN THI NHUNG.NGUYEN THI NHUNG UNG HO CCT
06/06/2014 Z532 – 0000028 1,000,000.00 cao xuan dai ung ho quy com co thit GD TIEN MAT
06/06/2014 0105 – 0007314 1,000,000.00 /Ref:P433632623{//}/Ref:P433632623{//}NGUYEN VAN TRUONG HAI PHONG UNG HO QUY COM CO THIT
06/06/2014 VNCK – 0028669 250,000.00 IBVCB.0606140667483001.Yenhn HY CCT
06/06/2014 VNCK – 0013627 1,100,000.00 IBVCB.0606140612611001.VCBer Tu thuoc Au Co Tu thuoc Au Co
06/06/2014 VNCK – 0024093 100,000.00 IBVCB.0606140991909001.Dang Van Vien Binh Dinh Com co thit
06/06/2014 D297 – 0006145 480,000.00 /Ref:PHE0211727{//}/Ref:PHE0211727{//}BO ME HUY KHANH UHTX THANG 6,7 D.Vi CHUYEN:HUY THONG NGUYEN
06/06/2014 G420 – 0021511 800,000.00 //SAL060614G420014//BAO VNN NB TUAN VIET NAM 16.4-30.04.14
06/06/2014 VNCK – 0016386 1,000,000.00 IBVCB.0606140159851001.diskdr.vn 160 Tay Son – HN Ung ho chuong trinh CCT
06/06/2014 VNCK – 0023431 200,000.00 IBVCB.0606140888385001.Ngo Hong Duong KDT Dang Xa – GL – HN Ngay he vui ve cho cac chau nho
06/06/2014 VNCK – 0025680 300,000.00 IBVCB.0606140912759001.Nga Le, Ls, Ung ho CCT
06/06/2014 VNCK – 0009822 1,000,000.00 IBVCB.0606140112333001.DUONG THU HUONG va gia dinh 14 Ngach 162/25 Ngo 162 Le Trong Tan Ha Noi Cung hoan canh
06/06/2014 VNCK – 0017368 200,000.00 IBVCB.0606140608179001.linh nguyen linh nguyen linh nguyen
06/06/2014 VNCK – 0035197 6,003,300.00 IBVCB.0606140545225001.TRA 12 CAI BAP TIEN UNG TAT NIEN MUONG KHUONG
06/06/2014 L333 – 0016203 360,000.00 Sender:79314001.DD:060614.SHGD:10001492.BO: TRAN THI MINH NGOC.UNG HO CCT T06. CHUC CAC AC E CCT NHIEU SUC KHOE A.
05/06/2014 VNCK – 0075108 400,000.00 IBVCB.0506140243211001.Chi Pham 77-79 Ly Thuong Kiet, HN Ung ho quy CCT thang 4&5.2014
05/06/2014 F940 – 0000019 1,000,000.00 ngo minh tuan ung ho com co thit GD TIEN MAT
05/06/2014 VNCN – 0084009 1,541,000.00 IBVCB.0506140897475005.TRA ATGO MUA TEN MIEN QUYTRONGHEOVUNGCAO.COM.VN VA QTNVC.VN
05/06/2014 J633 – 0016705 500,000.00 Sender:01207001.DD:050614.SHGD:10000066.BO: TG KKH NGUYEN DUC HANH.CHUYEN TIEN
05/06/2014 J633 – 0010248 100,000.00 Sender:79302001.DD:050614.SHGD:10002827.BO: HOANG THI THAO.(RMNO 03021406058073) UNG HO C CT T6/2014 (NHH VIETCOMBANK HOAN KIEM HA NOI)
05/06/2014 VNCK – 0091116 1,000,000.00 IBVCB.0506140397083001.Vo chong Khang Lan-Hai Phong thang 4,5,6
05/06/2014 VNCK – 0091433 300,000.00 IBVCB.0506140070563001.Mua tranh ‘NGUOI TUYET OLAP VA MUA HE’ chi Hoang Lan
05/06/2014 VNCK – 0090225 500,000.00 IBVCB.0506140111851001.chuyen tien mua tranh Bien Dao, CLB hoa mat troi
05/06/2014 VNCK – 0061704 100,000.00 IBVCB.0406140259319001.Thitran BH ung ho TX cho com co thit thang 6
05/06/2014 J633 – 0008944 200,000.00 Sender:01311001.DD:050614.SHGD:10001972.BO: TRAN CHI THANH.UNG HO QUY COM CO THIT
05/06/2014 VNCK – 0073699 50,000.00 IBVCB.0506140303505004.Tran Huu Dong Q11, HCM binh thuong
05/06/2014 0849 – 0000054 400,000.00 LE THI MY HANH NT NGUYEN TRUONG THINH + A.QUANG CT GD TIEN MAT
05/06/2014 G380 – 0000043 9,000,000.00 DO VAN MINH UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT ( TU THANG 4 DEN THANG 12/2014) UNG HO TX ANH EM : DO MINH TUAN + DO DO MINH KHANH)
05/06/2014 H775 – 0000083 200,000.00 MAI THI HOANG YEN UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT THANG 6/2014 GD TIEN MAT
05/06/2014 VNCN – 0083937 27,246,772.00 IBVCB.0506140891159004.TRA TIEN CHO NGA AU LAC MUA SACH DOT CUOI NAM CHO VAN CHAN
05/06/2014 VNCN – 0083822 23,813,600.00 IBVCB.0506140893487003.
05/06/2014 4593 – 0006743 100,000.00 /Ref:P14060500816{//}/Ref:P14060500816{//}NGUYEN THI THU HIEN CT MON 100,000 NG05/06/14NG UOI HUONG: TRAN DANG TUANTK TAI VIETCOMBANK SO GIAO DICHND: UNG HO QUY – COM CO THIT
05/06/2014 VNCK – 0080429 200,000.00 IBVCB.0506140250073001.Tran Thi Thanh ung ho thuong xuyen thang 6/2014
05/06/2014 VNCK – 0076195 200,000.00 IBVCB.0506140232927001.Aitc ung ho thang 6/2014
04/06/2014 J633 – 0016418 1,500,000.00 Sender:01201001.DD:040614.SHGD:10006464.BO: VO CONG PHUC.VO CONG PHUC CT UNG HO QUY COM C O THIT
04/06/2014 J633 – 0013501 1,000,000.00 Sender:01310001.DD:040614.SHGD:10003569.BO: PHUNG DUY HUNG.NGUYEN PHUONG HOA BINH ( TP. HO CHI MINH ) UNG HO QUY COM CO THIT
04/06/2014 VNCK – 0031920 100,000.00 IBVCB.0406140739257001.me be Ong 97 Nguyen Chi Thanh UH CCT
04/06/2014 L333 – 0004652 300,000.00 Sender:79307001.DD:040614.SHGD:10001158.BO: PHAN QUYNH ANH.IBTRAN PHUC LAM UNG HO COM CO T HIT
04/06/2014 J633 – 0010686 500,000.00 Sender:01310001.DD:040614.SHGD:10002279.BO: NGUYEN QUYNH ANH.MUA TRANH CUA NGUYEN VU HA AN H CLB HOA VA MAT TROI UNG HO CCT
04/06/2014 J633 – 0007261 4,500,000.00 Sender:01201001.DD:040614.SHGD:10001241.BO: TRAN DANG TUAN.14IB000004057238TIEN MUA TRANH CLB HMT CAY BEN HO HOANG HON BIEN MUA
04/06/2014 VNCK – 0038424 500,000.00 IBVCB.0406141000371001.Hang Minh Slovakia (FB) gui cac chau mien nui than thuong
04/06/2014 VNCK – 0060260 200,000.00 IBVCB.0406140784877001.Linh Huong ung ho CCT t6 A B
04/06/2014 VNCK – 0047073 300,000.00 IBVCB.0406140029177001.HTB Ung ho Com co Thit – 6/2014
04/06/2014 4L81 – 0000002 200,000.00 HAI VU CHAU ANH NT UH CCT THANG 6 GD TIEN MAT
04/06/2014 VNCK – 0052889 500,000.00 IBVCB.0406140733455001.Nguyen Xuan Phuong _ Ami Ho Nai – Bien Hoa – Dong Nai trich tu loi tuc kinh doanh thang 5
04/06/2014 VNCK – 0057856 100,000.00 IBVCB.0406141036473001.Nguyen Thi Kim Oanh Ha Noi Them mieng thit vao bua com cho cac con
04/06/2014 VNCK – 0027204 1,000,000.00 IBVCB.0306140020183001.Mua tranh MUA Hoa va Mat troi 2
04/06/2014 2249 – 0000063 500,000.00 DOAN ANH DUC NTIEN GD TIEN MAT
03/06/2014 VNCK – 0006264 300,000.00 IBVCB.0306141036865004.Be Quang Minh Sai Gon NA
03/06/2014 VNCK – 0019703 350,000.00 IBVCB.0306140457769001.Chuyen tien mua buc tranh Mua keo tai Trien lam tranh CLB Hoa va Mat troi lan 2
03/06/2014 J633 – 0006856 2,050,000.00 Sender:01310001.DD:030614.SHGD:10000338.BO: TRAN KHANH VAN.KHANH VAN TRAN CHUYEN THEO CAMK ET BAN VE MAY BAY UNG HO CCT VA UHTX T4 T5 2014
03/06/2014 J633 – 0011485 300,000.00 Sender:79302001.DD:030614.SHGD:10003585.BO: TRUONG QUANG NINH.(RMNO 03421406032004) CHUYE N TIEN (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) VIETCOMBANK NH TMCP NGOAI THUONG VIET N)
03/06/2014 G778 – 0007592 2,100,000.00 FTF.CN:9704366802887990021.FrAcc:0011002529792 .ToAcc:0011004025430
03/06/2014 VNCK – 0016035 300,000.00 IBVCB.0306140403145001.Ung ho Com co thit cho tre em vung cao
03/06/2014 Z074 – 0000055 37,011,000.00 giai golf flc 2014 ung ho chuong trinh com co thit GD TIEN MAT
03/06/2014 VNCK – 0015566 500,000.00 IBVCB.0306140865265003.Duong Hoang Bach UH 7 em LL va CCT 6/2014
03/06/2014 VNCK – 0007634 240,000.00 IBVCB.0306140085185001.Gia dinh Minh Ha UHTX Hai Duong Ung ho thang 5/2014
03/06/2014 4885 – 0006351 3,000,000.00 FTF.CN:9704362807182244010.FrAcc:0071000765900 .ToAcc:0011004025430
03/06/2014 VNCK – 0096911 500,000.00 IBVCB.0306140814993001.Lop Doremon 1 truong LTT nam hoc 2013-2014 Ung ho Quy chung
03/06/2014 VNCK – 0006686 300,000.00 IBVCB.0306140314553002.Ha Phuong HCM Quy com co thit
03/06/2014 VNCK – 0006674 200,000.00 IBVCB.0306140656329002.FB Nguyen Tuyet Hanoi Ung ho tre em ngheo mien nui
03/06/2014 VNCK – 0098269 200,000.00 IBVCB.0306140645855001.Pham Hong Nhung UHTX thang 06/2014
03/06/2014 VNCK – 0098193 200,000.00 IBVCB.0306140316139001.Chau ung ho cac chuong trinh tu thien cua chu Tuan
03/06/2014 J633 – 0008235 500,000.00 Sender:01307001.DD:030614.SHGD:10000307.BO: LE THI NGOC ANH.BE ANNIE UNG HO ANH CHI HOC SI NH VUNG CAO CT COM CA THIT
03/06/2014 P453 – 0003103 700,000.00 PT..PHAM NGOC LONG.20140603.080919.Transfer for PT.-QuyComcothit.
02/06/2014 J633 – 0007385 240,000.00 Sender:01307001.DD:020614.SHGD:10000059.BO: NGUYEN HOAI VAN.IBCHUYEN UNG HO QUY COM TU THI T CHO TRE EM VUNG CAO
02/06/2014 J633 – 0012330 200,000.00 Sender:79314001.DD:020614.SHGD:10000428.BO: NGUYEN HONG VAN.UNG HO CCT T6.2014
02/06/2014 VNCK – 0066857 200,000.00 IBVCB.0206140776889001.vo chong chau Giang + Lan Tan Huong, Da Phuc, Sai Son, Quoc Oai -Ha Noi ung ho Com Co Thit cac be vung cao
02/06/2014 VNCK – 0055207 1,000,000.00 IBVCB.0206140067045002.Vu The Dung 86 Tan Da, Q5 ung ho quy com co thit cho tre em
02/06/2014 VNCK – 0053684 500,000.00 IBVCB.0106140290989001.Be Lim-Mun UHTX T5/2014 Lang Ngoc Ha – Doi Can – HN Cac be thieu nhi tren moi mien dat nuoc
02/06/2014 Z060 – 0000050 30,000,000.00 chi le thi le va cac ban ung ho quy com co thit
02/06/2014 VNCK – 0074113 1,000,000.00 IBVCB.0206140760179002.Pham Thi Kim Hue Mam Non Son Ca Dinh Cong Mua 2 buc tranh CLB Hoa&MT, hsi Ha Anh & Hong Anh
02/06/2014 0595 – 0006547 3,000,000.00 /Ref:PALPMR77054{//}/Ref:PALPMR77054{//}/Ref:PALPMR77054{//}LP VNMR77054 CCT – Q3+4/2014 D .Vi CHUYEN:DAO T L ANH
02/06/2014 VNCK – 0077274 50,000.00 IBVCB.0206140123033002.Kiet Anh chuyen tien gop tu thien
02/06/2014 VNCK – 0071645 200,000.00 IBVCB.0206140840455002.NDAK ung ho CCT thang 5, va tet thieu nhi 1-6
02/06/2014 VNCK – 0064790 500,000.00 IBVCB.0206140951621003.gd meoxitrum q9, hcm CCT thang 6-2014
02/06/2014 VNCK – 0064618 300,000.00 IBVCB.0206140168139001.QUY COM CO THIT BE MICKEY UNG HO COM CO THIT
02/06/2014 Y295 – 0000079 100,000.00 chau gui cct GD TIEN MAT
02/06/2014 J633 – 0007907 200,000.00 Sender:79302001.DD:020614.SHGD:10001829.BO: LE HUYEN TRANG.(RMNO 03021406016249) GIRASOL TRANGLEH CK DINH KI CHO CCT (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
02/06/2014 T409 – 0000110 100,000.00 NGUYEN XUAN TRUONG UNG HO COM CO THIT GD TIEN MAT
02/06/2014 VNCK – 0074799 200,000.00 IBVCB.0206140220991005.Vuong Ha Anh 38 B6 to 15 P. Mai Dich Cau Giay ung ho vao quy
02/06/2014 J633 – 0011693 700,000.00 Sender:01311001.DD:020614.SHGD:10002821.BO: DAO THUY DUONG.XUAN VA DUONG CHUYEN TIEN UNG H O CCT
02/06/2014 J633 – 0009928 500,000.00 Sender:01307001.DD:020614.SHGD:10000341.BO: TRUONG VIET BAC.IBQUI COM CO THIT THANG 5
02/06/2014 J633 – 0005008 200,000.00 Sender:01311001.DD:020614.SHGD:10000588.BO: LE VAN THUAN.UNG HO CCT FT14151395549238 0510121075006
02/06/2014 N578 – 0000010 5,000,000.00 do cong dien/cbcnv cty det 19/5 ha noi ung ho chuong trinh com co thit (ung ho thuong xuye n) t3/2014 GD TIEN MAT
01/06/2014 VNCK – 0043764 500,000.00 IBVCB.0106140158009001.NMC UNG HO COM CO THIT THANG 6/2014
01/06/2014 VNCK – 0041127 200,000.00 IBVCB.3105140135881001.Daisy Nguyen Ha Noi Ung ho CCT
01/06/2014 VNCK – 0045745 200,000.00 IBVCB.0106140941895001.Phi Giao Saigon Com co thit
01/06/2014 VNCK – 0051462 200,000.00 IBVCB.0106140688079001.Gia dinh My-Keo Ung ho COM CO THIT
01/06/2014 VNCK – 0044577 300,000.00 IBVCB.0106140021905001.Dang Thuc Trang CCTTPHCM UHTX thang 6/14 va qua 1/6 cho cac be
01/06/2014 VSMS – 0910493 8,800.00 THU PHI DICH VU SMS CHU DONG THANG 05/2014. SDT: 0984371177. So tien 8800 VND
31/05/2014 VNCK – 0033989 200,000.00 IBVCB.3105141028995001.Thuc Dang ung ho Com co thit thang 6/2014
31/05/2014 VNCK – 0020392 500,000.00 IBVCB.3105140647851002.bui thu trang ung ho quy
31/05/2014 VNCK – 0019323 200,000.00 IBVCB.3105140052919001.chau Thai An ung ho ctrinh CCT
30/05/2014 J633 – 0015891 100,000.00 Sender:01309001.DD:300514.SHGD:10001363.BO: NGUYEN THI MINH TRANG.COM CO THIT
30/05/2014 VNCK – 0080957 5,000,000.00 IBVCB.2905140952467001.HTX CHAN NUOI CCT CHUYEN TIEN MO HEO, TIEN UNG HO TU SACH, LAI BAN LAP XUONG…
30/05/2014 J633 – 0005884 500,000.00 Sender:01202001.DD:300514.SHGD:10000522.BO: DANG THI HAI LINH.995214053000352 TIEN UNG H O QUY THANG 5
30/05/2014 VNCK – 0012300 300,000.00 IBVCB.3005140162161002.Khanh Thu VT ung ho CCT
30/05/2014 LK23 – 0000006 3,300,000.00 ZEN UNG HO CCT THANG 5 (NGUYEN THI BICH DUYEN NOP TK) GD TIEN MAT
30/05/2014 VNCK – 0098030 200,000.00 IBVCB.3005140821421001.Em Hang Duc Bach Mai, Hai Ba Trung, Ha Noi (Tien ban bo – dot 13) ung ho ctrinh com co thit
30/05/2014 J633 – 0013743 500,000.00 Sender:01311001.DD:300514.SHGD:10002275.BO: NGUYEN HOANG MINH.CHAU NHAT NAM CK CCT THANG 6
30/05/2014 VNCK – 0082594 200,000.00 IBVCB.3005140343219002.Nguyen Khac Hu’ng Nha 21A ngachs6/232 Yen Hoa – Cau giay- HN Ung ho hang thang cho cac chau nho.
30/05/2014 VNCK – 0090758 500,000.00 IBVCB.3005140354305001.Nguyen Thai Duc Gop 1 phan nho cho cac chau vung cao
30/05/2014 L333 – 0019855 800,000.00 Sender:79314001.DD:300514.SHGD:10002060.BO: PHAM THI LAN ANH.CHAU LAN ANH CHUYEN TIEN CHO QUY CCT
30/05/2014 VNCK – 0000682 300,000.00 IBVCB.3005140763505001.Le Van Huy ung ho Com co thit
30/05/2014 J633 – 0010933 1,000,000.00 Sender:01204009.DD:300514.SHGD:10003404.BO: NGUYEN THI MINH THU.NGUYEN THI MINH THU CT CHU ONG TRINH CCT
30/05/2014 J633 – 0009189 2,000,000.00 Sender:01310001.DD:300514.SHGD:10000674.BO: VU THI NGUYEN.CHUYEN TIEN COM CO THIT THANG 6
30/05/2014 VNCK – 0013024 300,000.00 IBVCB.3005140406229002.Ba me Bi, Bong GV dong gop
30/05/2014 A564 – 0006384 500,000.00 PT..LE HUY BINH.20140530.170739.Transfer for PT.-QuyComcothit.
30/05/2014 5L68 – 0027713 500,000.00 FTF.CN:9704366806224943015.FrAcc:0011004053476 .ToAcc:0011004025430
30/05/2014 VNCK – 0083781 2,000,000.00 IBVCB.3005140841803001.Nham Thi Thu Hang Ung ho
30/05/2014 4H69 – 0007285 1,000,000.00 /Ref:POR140530154{//}/Ref:POR140530154{//}Nguoi gui: DANG CAO THANG CHUYEN TIEN
30/05/2014 VNCK – 0099580 100,000.00 IBVCB.3005140390465003.ung ho com co thit ung ho com co thit
29/05/2014 VNCK – 0057920 300,000.00 IBVCB.2905140902567001.Mai Danh Hoang Nam ung ho Quy com co thit vung nui
29/05/2014 J633 – 0010105 500,000.00 Sender:01306001.DD:290514.SHGD:10000011.BO: NAB PGD DONG XUAN.BAC LOAN UNG HO QUY COM CO THIT
29/05/2014 J633 – 0010162 100,000.00 Sender:01201001.DD:290514.SHGD:10003046.BO: VO THI TU OANH.14IB000004013121HO TRO CCT HANG THANG
29/05/2014 VNCK – 0076017 300,000.00 IBVCB.2905140640233001.Ung ho com co thit T5 (Van, Ngoc)
29/05/2014 VNCK – 0075906 50,000.00 IBVCB.2905140289561002.Pham Thanh Van Tuy Quy quyet dinh Tuy Quy quyet dinh. Tran trong cam on.
29/05/2014 VNCK – 0056783 500,000.00 IBVCB.2905140991351001.Ung ho Ct Com Co Thit
29/05/2014 VNCK – 0072070 300,000.00 IBVCB.2905140017161004.VPHT qua 1/6
29/05/2014 I443 – 0002510 700,000.00 PT..PHAM NGOC LONG.20140529.080558.Transfer for PT.-QuyComcothit.
29/05/2014 J633 – 0006430 1,000,000.00 Sender:79302001.DD:290514.SHGD:10000628.BO: TRUONG THANH DUC.(RMNO 03121405280225) UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT! (NHH VIETCOMBANK HA NOI (HN) )
29/05/2014 VNCK – 0064796 500,000.00 IBVCB.2905140806393003.Tran Huong 104 Tran Hung Dao Ung ho Quy Com co thit
29/05/2014 VNCK – 0073290 200,000.00 IBVCB.2905140639505001.Hong cho cac be mien cao
29/05/2014 L333 – 0003673 550,000.00 Sender:79334001.DD:290514.SHGD:10000040.BO: NGO THI ANH TUYET.ME VA BE DUYEN UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI SO GIAO DICH NHTMCP NGOAI THUONG VN
29/05/2014 VNCK – 0057543 1,000,000.00 IBVCB.2905140587523001.Gia dinh Duong + Tuyet (Ha Noi) ung ho CT Com co thit T5/14
29/05/2014 VNCK – 0078129 300,000.00 IBVCB.2905140171509002.ngo quang minh .
29/05/2014 J633 – 0008945 100,000.00 Sender:79604001.DD:290514.SHGD:10001692.BO: NGUYEN QUANG VINH.UNG HO CHUONG TRINH BAT COM CO THIT THANG 5 NAM 2014 CHARGEDETAILS OUR
29/05/2014 8315 – 0003476 180,000.00 FTF.CN:5264180507264018 .FrAcc:0021000255544 .ToAcc:0011004025430
29/05/2014 VNCK – 0076355 200,000.00 IBVCB.2905140944241004.Phuong Phuong Vung tau Uhtx
29/05/2014 VNCK – 0052133 500,000.00 IBVCB.2905140128165001.Bui Duc Kien Ung ho CT com co Thit
28/05/2014 VNCK – 0017192 500,000.00 IBVCB.2805140619213002.Ung ho com co thit T5/2014 – DH
28/05/2014 V614 – 0000029 920,000.00 ct cp tro choi vui ve ung ho thang 4/2014 GD TIEN MAT
28/05/2014 VNCK – 0043484 300,000.00 IBVCB.2805141029951002.Huynh Hung Da lat ung ho 300 ngan
28/05/2014 J633 – 0007668 1,000,000.00 Sender:01310001.DD:280514.SHGD:10000080.BO: NGUYEN TUAN ANH.FB TUANANH NGUYEN. UHTX T5. UN G HO CT COM CO THIT
28/05/2014 VNCK – 0016506 100,000.00 IBVCB.2805140937993001.Ung ho CCT
28/05/2014 VNCK – 0028802 500,000.00 IBVCB.2805140365803001.Hai be Dau va Lac Hanoi Quy com co thit
28/05/2014 VNCK – 0015322 200,000.00 IBVCB.2705140557097001.Ung ho Bua Com Co Thit
28/05/2014 M204 – 0000063 500,000.00 LE QUANG TUAN – CTY CP DAI DUONG XANH UNG HO QUY COM CO THIT GD TIEN MAT
28/05/2014 T291 – 0002460 500,000.00 FTF.CN:9704366801958227016.FrAcc:0071003688574 .ToAcc:0011004025430
28/05/2014 J633 – 0015289 200,000.00 Sender:79355001.DD:280514.SHGD:10000284.BO: DUONG HOANG NGOC.UNG HO CT COM CO THIT VA CAC BE PACHEO
28/05/2014 Y843 – 0000056 3,000,000.00 VU BICH QUYNH ,FOR (COM CO THIT)FROM TRAWELLERSOY EMOTION PLANET GD TIEN MAT
28/05/2014 J633 – 0005724 100,000.00 Sender:01202001.DD:280514.SHGD:10000041.BO: PHAM QUANG HUY.995214052800248 UNG HO COMC OTHIT T5.2014
28/05/2014 VNCK – 0032571 500,000.00 IBVCB.2805140888299001.DA Ung ho CCT
28/05/2014 VNCK – 0028858 500,000.00 IBVCB.2805140164859002.Luu Thi My Le
27/05/2014 VNCK – 0094788 1,000,000.00 IBVCB.2705140230443001.DVKhoi ung ho Com Co Thit-thang5/2014
27/05/2014 VNCK – 0081921 500,000.00 IBVCB.2605140156747001.Ung ho com co thit Nhat
27/05/2014 VNCK – 0087790 400,000.00 IBVCB.2705141028813001.Tung Quy com co thit ung ho nhan dip 1 thang 6
27/05/2014 VNCK – 0092182 1,000,000.00 IBVCB.2705140062907001.Fh Hochiminh Ung ho com co thit
27/05/2014 VNCK – 0086451 1,000,000.00 IBVCB.2705140431797002.Ung ho chuong trinh COM CO THIT cua anh TUAN
27/05/2014 T384 – 0000005 500,000.00 DO THI THU HOA – 60/151 NGUYEN DUC CANH HN – UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT GD TIEN MAT
27/05/2014 J633 – 0009747 500,000.00 Sender:01357001.DD:270514.SHGD:10000265.BO: TRAN THI BICH PHUONG.10069 BICH PHUONG (NH LI EN VIET) GUI TOI CHUONG TRINH COM CO THIT
27/05/2014 4593 – 0007241 3,000,000.00 /Ref:PALPMR64877{//}/Ref:PALPMR64877{//}LP VNMR64877 DONG GOP CHO TU SACH YEU THUONGCOM CO THIT HN D.Vi CHUYEN:BUI T HUONG
27/05/2014 VNCK – 0094013 300,000.00 IBVCB.2705140088919001.Ngoc plh (FB) UH tu sach vung cao
27/05/2014 VNCK – 0097680 300,000.00 IBVCB.2705140281727001.com co thit thang 5,6
26/05/2014 VNCK – 0064439 300,000.00 IBVCB.2605140593525004.2 be Khoi, Nguyen ung ho CCT CCT
26/05/2014 J633 – 0017538 500,000.00 Sender:01307001.DD:260514.SHGD:10002373.BO: VU THI THANH HUYEN.IBCHUYEN TIEN COM CO THIT
26/05/2014 VNCK – 0057215 300,000.00 IBVCB.2605140544683002.Cuong Le – Tp Vinh, Nghe an (com co thit)
26/05/2014 VNCK – 0059805 100,000.00 IBVCB.2605140405647001.Duong Thu Huong 14 Ngach 162/25 Ngo 162 Le Trong Tan Ha Noi Ung ho nguoi dong canh
26/05/2014 VNCK – 0062716 200,000.00 IBVCB.2605141033489002.Chuyen den qui Com co thit
26/05/2014 VNCK – 0058925 200,000.00 IBVCB.2605140151551004.Nguyen Lan Huong ung ho tre em vung cao
26/05/2014 VNCK – 0061382 120,000.00 IBVCB.2605140642497002.Bui Quynh Van ung ho 120k/thang cho tre em vung cao
26/05/2014 VNCK – 0070457 500,000.00 IBVCB.2605140759099002.Ly Ngoc Linh Truong tieu hoc Nghia Dung-BD-HN Chuyen tien T5/2014 cho cac ban ngheo vung cao
26/05/2014 VNCK – 0071676 4,500,000.00 IBVCB.2605140989603002.Gia dinh hai chau Bong Choe ung ho 4,5 tr dong
26/05/2014 J633 – 0019315 1,000,000.00 Sender:01204009.DD:260514.SHGD:10011514.BO: DINH XUAN TINH.UNG HO CT COM CO THIT
26/05/2014 VNCK – 0049730 500,000.00 IBVCB.2605140721247002.Nghe Bong Ha Noi Nghe Bong ung CCT T5-2014
26/05/2014 D449 – 0008782 500,000.00 FTF.CN:9704366800951826030.FrAcc:0011001060310 .ToAcc:0011004025430
26/05/2014 VNCK – 0052794 200,000.00 IBVCB.2605140215461003.Nguoi Nghe An kinh gui
26/05/2014 T997 – 0000090 11,200,000.00 VU THI KHANH HUYEN NOP, CONG TY TRUYEN THONG MCV UNG HO “COM CO THIT NHAN NGAY QUOC TE TN” GD TIEN MAT
26/05/2014 J633 – 0010237 2,000,000.00 Sender:01310001.DD:260514.SHGD:10002454.BO: HOANG QUYNH TRANG.COM CO THIT
26/05/2014 VNCK – 0062579 3,000,000.00 IBVCB.2605140377529001.Vu Hong Cuong Ung ho thang 5-2014
26/05/2014 VNCK – 0064113 300,000.00 IBVCB.2605140716097001.Em Hang Duc Bach Mai, Hai Ba Trung, Ha Noi (Tien ban bo – dot 12) ung ho ctrinh com co thit
26/05/2014 0595 – 0006826 500,000.00 /Ref:PHE0191703{//}/Ref:PHE0191703{//}HONG LINH ANZ UNG HO QUY COM CO THIT D.Vi CHUYEN:HON G LINH TRAN
26/05/2014 J633 – 0011811 400,000.00 Sender:79306001.DD:260514.SHGD:10000111.BO: NGUYEN VIET HIEU.BE SOI, BE GAU UNG HO QUY COM CO THIT
26/05/2014 VNCK – 0065601 497,941.00 IBVCB.2605140224165001.Pham Minh Quan/Pham Do Thuc Anh ung ho cac ban tre em
26/05/2014 VNCK – 0064591 200,000.00 IBVCB.2605140292981001.BAT COM CO THIT THANG 5/2014
26/05/2014 VNCK – 0066037 200,000.00 IBVCB.2605140763769003.Phuong nho chu chuyen giup cac em hs vung cao T5
26/05/2014 VNCK – 0046818 1,900,000.00 IBVCB.2605140144787002.Ban KDKT cang Tan Thuan-Cang Sai Gon Ung ho cac chau kho khan nhan ngay 1/6
26/05/2014 J633 – 0007122 500,000.00 Sender:01321001.DD:260514.SHGD:10000046.BO: DIEP THI NHU QUYNH.UNG HO QUY CCT
26/05/2014 VNCK – 0045902 1,500,000.00 IBVCB.2505140003423001.Tran Thanh Tu Nguyen Manh Tung tang qua 1/6
26/05/2014 J633 – 0011841 200,000.00 Sender:01314001.DD:260514.SHGD:10000197.BO: LE THI THANH VAN.LE THI THANH VAN VIB THANH HOA UHTX THANG 6 2014
26/05/2014 J633 – 0016440 200,000.00 Sender:01204011.DD:260514.SHGD:10000932.BO: MA THI MAN.CHAU NGUYEN NHAT NAM ( CON ME MAN BA BE BAC KAN ) UNG HO CT COM CO THIT
26/05/2014 J633 – 0009668 2,000,000.00 Sender:01310001.DD:260514.SHGD:10001552.BO: PHAN THI VANG ANH.N.H.Y NHI DONG 500.000 CCT M IEN NUI. 500.000 CCT MIEN TRUNG. TRAN ANH VIET DONG 500.000 CCT MIEN NUI. 500.000 CCT MIEN TRUNG
26/05/2014 VNMB – 0168113 100,000.00 IBVCB.VNMB. VNMB20140526168113. Be Binh Anh sn 422012 Pho Yen Hoa Cau Giay ung ho CT CCT.
26/05/2014 VNCK – 0065853 2,000,000.00 IBVCB.2605140498181001.Hung, Phuong, Vien, Nhu, Van, Tina tai Sydney ung ho
25/05/2014 5725 – 0000583 400,000.00 FTF.CN:9704366800689716024.FrAcc:0011000754301 .ToAcc:0011004025430
25/05/2014 VNCK – 0032684 5,000,000.00 IBVCB.2405140931031001.ck cho chi Trang
25/05/2014 M052 – 0000263 200,000.00 FTF.CN:9704366607208583011.FrAcc:0161001605416 .ToAcc:0011004025430
25/05/2014 VNCK – 0039054 300,000.00 IBVCB.2505140981205001.Dinh Nho Hung Tp Ha Tinh Cac em nho
25/05/2014 VNCK – 0036725 300,000.00 IBVCB.2505140520401002.ung ho CCT .
25/05/2014 DD4400 – 0174546 275,972.00 Tra lai tien gui
24/05/2014 VNCK – 0024479 120,000.00 IBVCB.2405140625497001.Dang Duy Nhat CCT Nhat Ban CCTNVN0053 Pacheo MAY14
24/05/2014 VNCK – 0017911 500,000.00 IBVCB.2405140138971001.Huynh Vu Le Phuong 10, Quan Tan Binh ung ho Quy com co thit cho con em vung nui
24/05/2014 VNCK – 0022855 500,000.00 IBVCB.2405140663097002.Nguyen Cong Dinh Cau Giay, Ha noi Ung ho quy Com co thit
24/05/2014 VNCK – 0019411 500,000.00 IBVCB.2405140521251002.Gop quy CCT (de nghi duoc giau ten)
23/05/2014 J633 – 0006592 200,000.00 Sender:01310001.DD:230514.SHGD:10000585.BO: NGUYEN DUC THU.UNG HO CCT
23/05/2014 J633 – 0006611 1,200,000.00 Sender:01310001.DD:230514.SHGD:10000864.BO: NGUYEN THI THANH THUY.NGUYEN THI THANH THUY UN G HO CCT
23/05/2014 HW07 – 0000103 500,000.00 NGUYEN THI LUA UNG HO QUY COM CO THIT GD TIEN MAT
23/05/2014 7380 – 0009224 120,000.00 PT..HUYNH HONG PHUONG.20140523.081636.Transfer for PT.-QuyComcothit.
23/05/2014 J633 – 0010655 1,000,000.00 Sender:01314001.DD:230514.SHGD:10000222.BO: TRUONG HONG KIM.THK UNG HO CCT
23/05/2014 VNCK – 0092595 500,000.00 IBVCB.2305140927035001.Ung ho CT CCT
23/05/2014 0105 – 0006121 12,000,000.00 /Ref:P759049{//}/Ref:P759049{//}Gui CCT tien ban dia cua TR Bac Hai D.Vi CHUYEN:BUI QUANG NGOC
23/05/2014 L333 – 0010985 300,000.00 Sender:79333001.DD:230514.SHGD:10000780.BO: BUI THI THU HOAI.BUI THI THU HOAI CT DU AN COM CO TH IT
23/05/2014 J633 – 0014611 300,000.00 Sender:01201001.DD:230514.SHGD:10005599.BO: PHAM THI QUYEN.14IB000003963285UNG HO CCT T5 1 4
23/05/2014 J633 – 0012940 100,000.00 Sender:01201001.DD:230514.SHGD:10004651.BO: NGUYEN TRAN NGOC LIEN.14IB000003962387UNG HO C CT THANG 5 2014
23/05/2014 VNCK – 0086017 200,000.00 IBVCB.2305140987121001.Dao Quang Nghia 180 Mai anh Tuan Quy com co thit
23/05/2014 VNCK – 0007962 200,000.00 IBVCB.2305140382163001.Bui Trung Nghia TP HCM cac em nho vung cao Lai Chau
23/05/2014 J633 – 0012404 100,000.00 Sender:01314001.DD:230514.SHGD:10000316.BO: TRAN CHI HIEU.UNG HO CCT
23/05/2014 J633 – 0008447 200,000.00 Sender:01309001.DD:230514.SHGD:10000675.BO: TRINH THI THUY NGA.UNG HO COM CO THIT
23/05/2014 VNCK – 0094298 300,000.00 IBVCB.2305140775631001.Em Hang Duc Bach Mai, Hai Ba Trung, Ha Noi (Tien ban bo – dot 11) ung ho ctrinh com co thit
23/05/2014 M149 – 0009127 100,000.00 FTF.CN:9704366603645694024.FrAcc:0731000616052 .ToAcc:0011004025430
22/05/2014 VNCK – 0074732 3,000,000.00 IBVCB.2205140252169001.gia dinh Cung Tran Viet dong gop vao Quy Com co thit
22/05/2014 J633 – 0005778 500,000.00 Sender:79302001.DD:220514.SHGD:10000818.BO: DINH VIET LOC.(RMNO 03521405224572) UNG HO T X CCT (NHH VIETCOMBANK THANG LONG )
22/05/2014 J633 – 0007214 2,000,000.00 Sender:01310001.DD:220514.SHGD:10001161.BO: TRAN THANH VAN.TRAN THANH VAN CT T5.T6.T7.T8 C HO TRAN DANG TUAN
22/05/2014 R778 – 0000046 500,000.00 PHAM MINH PHUONG NT QUY CCT GD TIEN MAT
22/05/2014 VNCK – 0059623 200,000.00 IBVCB.2205140409373001.Quy com co thit Quy com co thit – Tran Dang Tuan
22/05/2014 VNCK – 0075830 200,000.00 IBVCB.2205140535425001.Thu-Linh ung ho COM CO THIT
22/05/2014 VNCK – 0058187 300,000.00 IBVCB.2205140918035001.Nguyen Viet Hoang Ha Noi Tre em vung cao
22/05/2014 J633 – 0014752 500,000.00 Sender:01201001.DD:220514.SHGD:10006361.BO: TRAN TUAN LINH.14IB000003952796UNG HO DU AN CC T
22/05/2014 VNCK – 0066225 500,000.00 IBVCB.2205140332807001.Ung ho mua bong da cho chuyen di cuoi nam hoc
22/05/2014 J633 – 0007183 100,000.00 Sender:01359001.DD:220514.SHGD:10000008.BO: VU THI HONG NHUNG.BCIN FT1414200267 UNG HO COM CO THIT T5
22/05/2014 J633 – 0015185 1,300,000.00 Sender:01201001.DD:220514.SHGD:10006666.BO: TRAN DANG TUAN.14IB000003953126HONG VIET AVG U NG HO 1 XE DAP
22/05/2014 VNCK – 0061085 200,000.00 IBVCB.2205140742609001.Gia dinh chau Truong Que Ninh ung ho CCT
22/05/2014 J633 – 0006575 350,000.00 Sender:01310001.DD:220514.SHGD:10000327.BO: DO NGOC KHUONG.COM CO THIT
21/05/2014 VNCK – 0022120 500,000.00 IBVCB.2105140781433002.Vuong Thai Nga Ha Noi Ung ho cac be vung cao
21/05/2014 J633 – 0007674 200,000.00 Sender:01310001.DD:210514.SHGD:10001058.BO: NGUYEN PHI LONG.UNG HO CCT T5/2014
21/05/2014 M170 – 0006301 600,000.00 /Ref:P758356{//}/Ref:P758356{//}com co thit D.Vi CHUYEN:DANG PHUONG THUY
21/05/2014 VNCK – 0016503 400,000.00 IBVCB.2005140899347001.Gui chu Tuan ung ho Com Co Thit
21/05/2014 J633 – 0005535 200,000.00 Sender:79302001.DD:210514.SHGD:10000866.BO: TRUONG THI HONG HANH.(RMNO 04021405211536) UN G HO CHUONG TRINH COM CO THIT (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
21/05/2014 J633 – 0011538 1,000,000.00 Sender:01204010.DD:210514.SHGD:10000936.BO: NGUYEN THI HA.NGUYEN THI HA CT COM THIT T4+T5
21/05/2014 5826 – 0000085 1,000,000.00 HOI SV VIET NAM TAI TRUONG NTOU DAI LOAN UNG HO CT “COM CO THIT” GD TIEN MAT
21/05/2014 J633 – 0008148 500,000.00 Sender:79302001.DD:210514.SHGD:10002223.BO: DO THUY QUYNH.(RMNO 03121405212281) VC QUYNH TRUNG(HCM) UNG HO CCT (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
21/05/2014 J633 – 0007805 6,000,000.00 Sender:01901001.DD:210514.SHGD:10000089.BO: BUI THI THUY LIEU.COM CO THIT TU TRUNG QUOC
21/05/2014 VNCK – 0026562 1,000,000.00 IBVCB.2105140637885002.Be Suri Quynh Anh Thu Duc-tpHCM cac be vung cao
20/05/2014 VNCK – 0089054 500,000.00 IBVCB.2005140029041001.Pham My Hanh Ha Noi Ung ho cac be vung cao
20/05/2014 4Z96 – 0000014 500,000.00 HO ANH-THANH VAN UNG HO QUY COM CO THIT GD TIEN MAT
20/05/2014 VNCK – 0012467 100,000.00 IBVCB.2005141045597001.UHTX 114 chuyen tien Com co thit thang 5/2014 Hanoi Ung ho tre em vung cao
20/05/2014 J633 – 0007697 1,000,000.00 Sender:75305001.DD:200514.SHGD:10000009.BO: DO THI THANH TAM.TAI KHOAN TRICH NO 18011484 9113479, NOI DUNG CHUYEN UNG HO CHUONG TRINH CCT THANG 04, 05, 06/2014
20/05/2014 M170 – 0006077 100,000.00 /Ref:P757032{//}/Ref:P757032{//}Chau gui chut qua nho cho cac be vung cao T5 D.Vi CHUYEN:N GO THI NGA
20/05/2014 J633 – 0005482 200,000.00 Sender:01201001.DD:200514.SHGD:10000352.BO: LE CONG THANH.14IB000003923089BE LE DUY PHONG UNG HO CCT
20/05/2014 J633 – 0015567 500,000.00 Sender:79302001.DD:200514.SHGD:10004976.BO: PHAN THI THANH THUY.UNG HO BE YEN NHI
20/05/2014 VNCK – 0009844 450,000.00 IBVCB.2005140125917001.Chuyen tien CCT thang 5+6+7
20/05/2014 E889 – 0000106 200,000.00 CUONG NGUYEN UNG HO TIEN MUA SACH
20/05/2014 VNCK – 0086653 300,000.00 IBVCB.2005140372025001.Tram – Minh – Tuyen – Chi 211 Le Hong Phong P8 TP Vung Tau Gpo quy com co thit thang 5-2014
20/05/2014 J633 – 0007834 2,000,000.00 Sender:01307001.DD:200514.SHGD:10000224.BO: NGUYEN THI KIM DUNG.IBDINH VAN LONG, NG KIM DU NG( VUNG TAU) UNG HO CCT T5
20/05/2014 VNCK – 0082434 1,650,000.00 IBVCB.2005140629215001.A Giap 70b thuy khue Chuyen tien dau gia
20/05/2014 J633 – 0005765 200,000.00 Sender:79302001.DD:200514.SHGD:10000706.BO: PHAM THUY HUYEN.(RMNO 03621405197658) UHTX CC T T4+5/2014 (NHH VIETCOMBANK HA NOI (HN) )
20/05/2014 J633 – 0010886 1,000,000.00 Sender:01341001.DD:200514.SHGD:10000360.BO: LE THI THANH XUAN.(994CTMP141400002)UNG HO CT COM CO THIT
20/05/2014 VNCK – 0099238 100,000.00 IBVCB.2005140607013007.Kieu Kim Yen 14/21 ngo 342 duong Ho Tung Mau ung ho com co thit
20/05/2014 J633 – 0009736 300,000.00 Sender:01309001.DD:200514.SHGD:10000935.BO: HOANG HA.HOANG HA CONG AN QUAN HOANG MAI. U NG HO CHUONG TRINH COM CO THIT.
19/05/2014 J633 – 0005160 500,000.00 Sender:01311001.DD:190514.SHGD:10000484.BO: VU PHI HAI.VU PHI HAI UNG HO COM CO THIT FT14137459361294 0570107593005
19/05/2014 VNCK – 0054234 200,000.00 IBVCB.1905140570415002.Thao Tran Tuy bac Tuan
19/05/2014 J633 – 0008979 400,000.00 Sender:01310001.DD:190514.SHGD:10001812.BO: TRAN THI MINH PHUONG.UNG HO QUY CCT
19/05/2014 J633 – 0008926 500,000.00 Sender:01359001.DD:190514.SHGD:10000026.BO: MRS NGUYEN THI DIEU THUY.BCIN FT1413902231 UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT T5/2014
19/05/2014 J633 – 0008950 300,000.00 Sender:01359001.DD:190514.SHGD:10000041.BO: PHAN KIM BANG.BCIN FT1413902282 PHAN HUYEN QUA NG (STT 179 DS THUONG XUYEN) UNG HO COM CO THIT THANG 5.2014
19/05/2014 VNCK – 0054352 200,000.00 IBVCB.1905140013775001.Ms Anh SG ung ho cct
19/05/2014 VNCK – 0075713 100,000.00 IBVCB.1905141037501001.Trinh Van Tuan FLC Ung ho CCT
19/05/2014 VNCK – 0052923 300,000.00 IBVCB.1905140402459005.Nguyen Thi Kim Dung gui ung ho thang 052014
19/05/2014 VNCK – 0052868 300,000.00 IBVCB.1905140056987004.Nguyen Ngoc Hai Dang gui ung ho thang 052014
19/05/2014 L333 – 0004362 500,000.00 Sender:79202008.DD:190514.SHGD:10000001.BO: HOANG HAI YEN.HOANG HAI YEN UNG HO CHUONG TRIN H COM CO THIT
19/05/2014 VNCK – 0076522 200,000.00 IBVCB.1905140516137001.Meo Sutu HCM UHTX Thang 05/ 2014
19/05/2014 VNCK – 0062702 500,000.00 IBVCB.1905140178373001.Chu De Ha Dong – Ha Noi Ung ho CCT – Thang 5/2014
18/05/2014 VNCN – 0086286 10,511,000.00 IBVCB.1805140438467002.CHUYEN THUY MAI TIEN UNG HO BE YEN NHI MO TIM
17/05/2014 VNCK – 0015490 200,000.00 IBVCB.1605140893567001.Nauteik – Ung ho Com co thit
17/05/2014 5573 – 0007244 600,000.00 PT..NGUYEN KIM SON.20140517.143628.Transfer for PT.-QuyComcothit.
17/05/2014 VNCK – 0033006 300,000.00 IBVCB.1705140405421001.Tran Duc Minh (CCT Hungary) ung ho thang 5
17/05/2014 VNCK – 0028977 100,000.00 IBVCB.1705140218819002.Tran Trung Ha Noi Com Co Thit
16/05/2014 VNCK – 0095540 500,000.00 IBVCB.1605140916837002.Cao Minh Phuong Com co thit-T5.2014
16/05/2014 J633 – 0017175 200,000.00 Sender:01201003.DD:160514.SHGD:10005835.BO: VU DINH THI.14IB000003898670COM CO THIT
16/05/2014 6163 – 0007462 300,000.00 FTF.CN:9704366800644299033.FrAcc:0011000703570 .ToAcc:0011004025430
16/05/2014 VNCK – 0087976 200,000.00 IBVCB.1605140195999002.chi Do Thanh Huong ung ho thang 5
16/05/2014 I090 – 0000063 3,000,000.00 F.O TRAN DANG TUAN B.O DO THU HANG / UNG HO QUY CCT
16/05/2014 VNCK – 0003554 2,000,000.00 IBVCB.1605140005375001.Un gho Com co thi _QA_HSPH
16/05/2014 2415 – 0003189 200,000.00 FTF.CN:9704366804744047011.FrAcc:0181003240421 .ToAcc:0011004025430
16/05/2014 J633 – 0007001 5,000,000.00 Sender:01307001.DD:160514.SHGD:10000232.BO: PHAM NGUYEN QUYNH ANH.IBCCT THANG 5/2014
16/05/2014 VNCK – 0008885 100,000.00 IBVCB.1605140478605001.Ung ho com co thit
16/05/2014 VNCK – 0099337 100,000.00 IBVCB.1605140108647001.Me be Ong 97 Nguyen Chi Thanh ung ho quy Com co thit
16/05/2014 M578 – 0000117 4,400,000.00 NHOM DO ANH TUAN – CHAU NAM UNG HO CT “COM CO THIT”. GD TIEN MAT
16/05/2014 VNCK – 0012767 800,000.00 IBVCB.1605140198891001.Ha linh, Hoang Minh ung ho thang 5-6-7-8 /2014
16/05/2014 VNCK – 0080116 1,000,000.00 IBVCB.1505140148827001.Dao Van Dong Riverside Residence Quy com co thit
16/05/2014 0U61 – 0071221 500,000.00 FTF.CN:9704366804599538015.FrAcc:0281000319022 .ToAcc:0011004025430
16/05/2014 VNCK – 0002452 500,000.00 IBVCB.1605140810643001.Catung Highland Kids
16/05/2014 C263 – 0006711 300,000.00 /Ref:PHE0180155{//}/Ref:PHE0180155{//}BO ME HUY KHANH UHTX CHUONG TRINH CCT D.Vi CHUYEN:HU Y THONG NGUYEN
15/05/2014 J633 – 0007347 100,000.00 Sender:01310001.DD:150514.SHGD:10000798.BO: DO BA KHANH.UNG HO BE NHI
15/05/2014 J633 – 0010524 300,000.00 Sender:01314001.DD:150514.SHGD:10000338.BO: LE THI THUY BICH.CHUYEN DEN CCT THANG 5
15/05/2014 VNCK – 0076777 4,320,000.00 IBVCB.1505140485063004.FB Hieu Nguyen DHNN I – Ha noi UH tien gao 12 thang cho chau Huong o Lung Luong
15/05/2014 VNCK – 0050307 100,000.00 IBVCB.1505140456231001.bcuongk thang 5, 6 bcuongk thang 5, 6
15/05/2014 VNCK – 0070299 2,500,000.00 IBVCB.1505140639301002.Cty The Ky 70B Thuy Khue, Tay Ho, Ha Noi UHTX thang 3,4,5 + 1tr cho be mo tim
15/05/2014 J633 – 0005933 300,000.00 Sender:01307001.DD:150514.SHGD:10000220.BO: TRINH THI THANH HA.VAO QUY COM CO THIT CHO TRE EM
15/05/2014 VNCK – 0060322 200,000.00 IBVCB.1505140064225004.Be Huy & Kim 9/25 Thong Nhat, P16, Go Vap, HCM Ung ho quy
15/05/2014 VNCK – 0044508 300,000.00 IBVCB.1405140461833002.Be Quang Minh Sai Gon NA
15/05/2014 VNCK – 0045573 200,000.00 IBVCB.1405140125157001.Nhi gop CCT T5/2014 Nhi gop CCT T5/2014
15/05/2014 VNCK – 0064794 100,000.00 IBVCB.1505140705147001.MinhBi1911 ung ho COM CO THIT
15/05/2014 J633 – 0012924 500,000.00 Sender:01309001.DD:150514.SHGD:10001155.BO: NGUYEN THI VIET HOA.UNG HO CCT JAPAN THANG 5 2 014
15/05/2014 VNCK – 0059569 1,000,000.00 IBVCB.1505140156349001.UHTX thang5/2014
15/05/2014 VNCK – 0056070 300,000.00 IBVCB.1505140482925001.Nguyen Thi Thanh CCTNVN0056 Pacheo Viet Hung Long Bien Ha noi Com co thit Pacheo
15/05/2014 J633 – 0007396 150,000.00 Sender:01202001.DD:150514.SHGD:10000850.BO: VU HONG THAI.995214051500552 VU HONG THAI U HTX T5 2014
15/05/2014 VNCK – 0071379 400,000.00 IBVCB.1505140882773001.Vinh Ung ho quy com co thit Ung ho quy com co thit
15/05/2014 J633 – 0007661 32,000,000.00 Sender:79202006.DD:150514.SHGD:10000031.BO: BUI DUC TRI.BUI DUC TRI CHUYEN TIEN TU SACH Y EU THUONG TAI TRO 4 TU SACH
15/05/2014 0595 – 0006012 5,518,000.00 /Ref:Pa81474993256170{//}WU4312920116 D.Vi CHUYEN:THI PHAM 82 NICHOLSON STREET FITZROY AU
15/05/2014 X657 – 0000023 116,000,000.00 DUONG THUY ANH/ COM CO THIT CH SEC CHUYEN TIEN DOT 6 ( 5.494USD) GD TIEN MAT
14/05/2014 VNMB – 0170655 100,000.00 IBVCB.VNMB. VNMB20140513170655. Anh Binh Anh sn 12 nghach 4220 yen hoa cau giay ha noi ung ho em Nhi. chuc em mau khoe.
14/05/2014 J292 – 0000884 200,000.00 FTF.CN:9704366800750039017.FrAcc:0181000456374 .ToAcc:0011004025430
14/05/2014 VNCK – 0034229 500,000.00 IBVCB.1405140858321002.Nguyen Vu Hai Anh 55/42 Thong Phong-Ton Duc Thang-Dong Da-HN Quy Com co thit
14/05/2014 J633 – 0005656 1,000,000.00 Sender:01311001.DD:140514.SHGD:10000317.BO: NGUYEN HOANG MINH.CHAU NHAT NAM CK CCT THANG 5 500K UNG HO BE NHI 500K
14/05/2014 J633 – 0006449 1,000,000.00 Sender:01319001.DD:140514.SHGD:10000031.BO: PHAM LAN ANH.IB  CK LNH GIA DINH UNG HO CH UONG TRINH
14/05/2014 C224 – 0000046 1,200,000.00 chi Song Tra ung ho tien cho be Pha Mo Gio GD TIEN MAT
14/05/2014 J633 – 0006431 200,000.00 Sender:01310001.DD:140514.SHGD:10000168.BO: NGUYEN QUANG TRUNG.HO TRO BE NHI
14/05/2014 MI33 – 0000012 500,000.00 NGUYEN HUU THONG LAO CAI UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT TAI LAO CAI GD TIEN MAT
14/05/2014 J633 – 0010183 4,000,000.00 Sender:01314001.DD:140514.SHGD:10000201.BO: LE THI BICH PHUONG.GIA DINH EM GOP QUY COM THI T CHO CAC CHAU TU THANG 4 DEN THANG 9 NAM 2014
14/05/2014 1891 – 0000002 200,000.00 chau hai vu- chau anh / ung ho be Nhi GD TIEN MAT
14/05/2014 4H69 – 0006578 100,000.00 /Ref:P14051400434{//}/Ref:P14051400434{//}NGUYEN THI THU HIEN CT MON 100,000 NG14/05/14NG UOI HUONG: TRAN DANG TUANTK TAI VIETCOMBANK – SO GIAO DICHND: UNG HO QUY – COM CO THIT
14/05/2014 VNCK – 0016270 300,000.00 IBVCB.1405140825031001.Ung ho Com co thit – xin khong ghi ten
14/05/2014 VNCK – 0014726 500,000.00 IBVCB.1405140568667001.Ung ho be Nhi
14/05/2014 J633 – 0006786 500,000.00 Sender:01310001.DD:140514.SHGD:10000495.BO: LE THI HIEN.UNG HO BE NHI
14/05/2014 J633 – 0006772 300,000.00 Sender:01202001.DD:140514.SHGD:10000705.BO: NGUYEN THI BINH AN.995214051400482 CHAU DONG VIETTEL CHUYEN TIEN UNG HO DINH KY THANG 5
14/05/2014 VNCK – 0040991 200,000.00 IBVCB.1405140689439001.2 chau Nguyen Ngoc Khanh va Nguyen Huong Giang ung ho CCT thang 5/2014
14/05/2014 VNCK – 0032729 1,000,000.00 IBVCB.1405141040829001.Ung ho be Nhi
14/05/2014 F385 – 0000297 4,000,000.00 NINH THI KIM THOA NT UNG HO COM CO THIT GD TIEN MAT
14/05/2014 VNCK – 0015104 100,000.00 IBVCB.1405140510143001.Tran Ngoc Bien Ha Noi ung ho quy
14/05/2014 VNCK – 0016652 200,000.00 IBVCB.1405140677511001.ung ho be nhi
14/05/2014 7B43 – 0000091 1,000,000.00 hoang thi thu trang: chuyen vao quy com co thit thang 4-5 GD TIEN MAT
14/05/2014 VNCK – 0023673 1,000,000.00 IBVCB.1405140180335001.Peony Ny DHYHN Ung ho be Nhi. Chuc be chong khoe.
14/05/2014 J633 – 0015048 1,000,000.00 Sender:01311001.DD:140514.SHGD:10003741.BO: TRAN DIEU HA.UHTX CCT THANG 3+4/2014 600.000.D UNG HO BE NHI 400.000.D
14/05/2014 J633 – 0016463 500,000.00 Sender:01204009.DD:140514.SHGD:10010207.BO: LAI THI HIEN.UNG HO BE NHI. CHUC BE SOM BINH PHUC
13/05/2014 VNCK – 0000171 720,000.00 IBVCB.1305140320219001.CCTNVN0057 Pacheo _ 3,4,5,6,7,8/2014
13/05/2014 J633 – 0011442 1,000,000.00 Sender:79302001.DD:130514.SHGD:10003411.BO: NGUYEN QUANG HIEP.(RMNO 03121405132821) UNG H O BE NHI (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
13/05/2014 J633 – 0011430 500,000.00 Sender:01309001.DD:130514.SHGD:10001059.BO: TRAN HUYEN TRANG.TRAN TUAN LINH UNG HO CT COM CO THIT
13/05/2014 J633 – 0016694 300,000.00 Sender:01202001.DD:130514.SHGD:10004533.BO: DANG PHUC TUAN.995214051302458 UNG HO BE NHI
13/05/2014 VNCK – 0097789 500,000.00 IBVCB.1305140114571002.HOANG TUAN KIET UNG HO BE NHI
13/05/2014 I170 – 0004046 500,000.00 FTF.CN:4283102605774037 .FrAcc:0071004177466 .ToAcc:0011004025430
13/05/2014 M025 – 0000206 2,000,000.00 NGUYEN NUONG MINH NGA NT GD TIEN MAT
13/05/2014 VNCK – 0078607 200,000.00 IBVCB.1205140911041002.Lai Thuy Duong Ha Noi ung ho chau Yen Nhi dan toc Tay o BK, 4 thang tuoi
13/05/2014 VNCK – 0082930 1,000,000.00 IBVCB.1305140620513001.Nguyen Ngoc Thanh so 8, ngach 2/2, ngo 196, Linh Nam, Hoang Mai ung ho be Nhi
13/05/2014 VNCK – 0095111 500,000.00 IBVCB.1305140646989001.Khuong Gop suc vao chuong trinh Com co thit
13/05/2014 VNCK – 0009623 500,000.00 IBVCB.1305140731131001.Co Chung ung ho cac chau
13/05/2014 J633 – 0006698 200,000.00 Sender:01310001.DD:130514.SHGD:10000771.BO: DAO THI HOANG LAN.DAO THI HOANG LAN UHTX COM C O THIT
13/05/2014 VNCK – 0099984 200,000.00 IBVCB.1305140823387001.Gia dinh Phuc ung ho be Nhi
13/05/2014 VNCK – 0096363 300,000.00 IBVCB.1305140163445001.Dang Quang Vinh 61 Nguyen Ngoc Vu Ung ho Quy Com co thit (Tro ngheo Vung cao)
13/05/2014 J633 – 0016478 500,000.00 Sender:01202001.DD:130514.SHGD:10004414.BO: TRAN PHUONG THAO.995214051302413 NICH FB THA O DIEP ANH UNG HO BE NGON YEN NHI. CHUC CON MAU KHOI
13/05/2014 VNCK – 0090466 200,000.00 IBVCB.1305140812281001.motbit Co nhue, tu liem. Ha Noi ung ho be nhi
13/05/2014 VNCK – 0092230 200,000.00 IBVCB.1305140984117002.Ung ho CCT
13/05/2014 VNCK – 0093275 100,000.00 IBVCB.1305140054233001.FB chau Nguyen Hoang Linh ung ho be Nhi
13/05/2014 VNCK – 0091846 200,000.00 IBVCB.1305141011161002.TrangLeh UH be Yen Nhi
13/05/2014 VNCK – 0094081 200,000.00 IBVCB.1305140014473001.LINH NGUYEN Binh Duong COM CO THIT TP.HCM
13/05/2014 VNCK – 0093516 200,000.00 IBVCB.1305140366477001.Thitran BH ung ho be Nhi con me Hieu, bo Toan
13/05/2014 VNCK – 0091027 500,000.00 IBVCB.1305140254493001.Do Mai Dung Ha Noi Ung ho be Nhi mo tim
13/05/2014 VNMB – 0167870 200,000.00 IBVCB.VNMB. VNMB20140513167870. ung ho be Nhi
13/05/2014 0Y34 – 0095252 2,000,000.00 FTF.CN:9704366803471409014.FrAcc:0441003819100 .ToAcc:0011004025430
13/05/2014 J633 – 0014803 1,000,000.00 Sender:01314001.DD:130514.SHGD:10000861.BO: NGUYEN VAN TRUONG.NGUYEN VAN TRUONG UNG HO CT ÍCOM CO THITÍ
13/05/2014 Q354 – 0000010 2,000,000.00 DANG CAO THANG NT// UNG HO QUY “COM CO THIT” GD TIEN MAT
13/05/2014 VNCK – 0099279 1,000,000.00 IBVCB.1305140251423001.Ung ho be Nhi
13/05/2014 VNCK – 0089018 240,000.00 IBVCB.1305140377087001.Nguyen Hoa Facebook Huong Duong(freedom) T5 + T6/2014
13/05/2014 J633 – 0015499 300,000.00 Sender:01307001.DD:130514.SHGD:10001904.BO: VU THI THANH HUYEN.IBUNG HO BE NHI
13/05/2014 J633 – 0013105 500,000.00 Sender:01310001.DD:130514.SHGD:10003651.BO: DANG THANH TUNG.DANG THANH TUNG UNG HO BE NHI CHO TRAN DANG TUAN
13/05/2014 VNCK – 0000796 150,000.00 IBVCB.1305140006519001.NGO TIEN MANH 11 HOANG DIEU CONG NHAN
13/05/2014 VNCK – 0082552 200,000.00 IBVCB.1305140140457001.Co LAN ANH va be LUFFY ung ho CCT
13/05/2014 HW70 – 0000053 500,000.00 NGUYEN VAN MINH NT GD TIEN MAT
13/05/2014 D297 – 0006572 300,000.00 /Ref:P753302{//}/Ref:P753302{//}UH be Nhi D.Vi CHUYEN:NGUYEN VIET HUNG
13/05/2014 J633 – 0012821 300,000.00 Sender:01201001.DD:130514.SHGD:10004446.BO: NGUYEN THUY LIEN.14IB000003857881UNG HO CCT
13/05/2014 8314 – 0004414 1,000,000.00 PT..NGUYEN HUONG LAN.20140513.172757.Transfer for PT.-QuyComcothit.
13/05/2014 VNCK – 0080738 1,000,000.00 IBVCB.1305140352125002.tran thi ngoc tram 686/8.kp4.hiep binh phuoc.quan thu duc .tphcm chia se voi quy com co thit
12/05/2014 VNCK – 0075255 100,000.00 IBVCB.1205140505883003.tien tu thien
12/05/2014 VNCN – 0059640 16,067,000.00 IBVCB.1205140599387001.MN PHU LUONG: HO TRO TIEN AN NAM HOC 13/14 CHO 21 HS
12/05/2014 C263 – 0007503 500,000.00 /Ref:P14051200845{//}/Ref:P14051200845{//}dong gop Qui com co thitVU HONG NAM CT QUA VCB H OI SO CHINH, PHI: 11.000
12/05/2014 V617 – 0000059 500,000.00 DO THI HOA – UNG HO QUI COM CO THIT GD TIEN MAT
12/05/2014 J633 – 0009627 600,000.00 Sender:79302001.DD:120514.SHGD:10001391.BO: LE TRUNG THANH.(RMNO 05121405106626) CHAU GUI CCT 3 THANG 3,4,5 CHU NHE. (NHH VIETCOMBANK HOAN KIEM HA NOI)
12/05/2014 VNCK – 0040413 100,000.00 IBVCB.1105140825045001.Nguyen Thu Vietnam nguoi ngheo
12/05/2014 VNCK – 0048992 300,000.00 IBVCB.1205140770115001.khong khong khong
12/05/2014 VNCK – 0059212 200,000.00 IBVCB.1205140875963002.Le Diem Hang 706 No8 Ban Dao Linh Dam Ung ho thuong xuyen
12/05/2014 VNCK – 0045797 400,000.00 IBVCB.1205140186005001.Em Hang Duc Bach Mai, Hai Ba Trung, Ha Noi (Tien ban bo – dot 9,10) ung ho ctrinh com co thit
12/05/2014 J633 – 0008622 250,000.00 Sender:01309001.DD:120514.SHGD:10000978.BO: DINH THU HIEN.JLL HN DONATION
12/05/2014 VNCK – 0046004 50,000.00 IBVCB.1205140175185001.H Quy com co thit
12/05/2014 VNCK – 0041213 1,000,000.00 IBVCB.1105140051257001.Tran thi bich thuy uhtx t5
12/05/2014 VNCK – 0048138 300,000.00 IBVCB.1205140124211001.Be U HN Ung ho thang 5/2014
12/05/2014 J633 – 0010925 2,000,000.00 Sender:01305001.DD:120514.SHGD:10000065.BO: PHAN MY ANH.TAI KHOAN TRICH NO 1001148490115 43, NOI DUNG CHUYEN TTQT+KHDN EXIMBANK HN UNG HO T.3/4 QUY ÍCOM CO THITÍ
12/05/2014 VNCK – 0074217 300,000.00 IBVCB.1205140101683003.HThanh Hanoi Ung ho CCT thang 5/2014
12/05/2014 J633 – 0020113 100,000.00 Sender:01307001.DD:120514.SHGD:10002874.BO: NGUYEN VAN THUONG.IBUNG HO COM CO THIT
12/05/2014 VNCK – 0070321 120,000.00 IBVCB.1205140365463002.Pham Thi Thu Ha CKTX T5
12/05/2014 VNCK – 0076702 250,000.00 IBVCB.1205140606555002.DTVA Tien Com Thit cho be T5Y14
12/05/2014 J633 – 0013584 600,000.00 Sender:01202001.DD:120514.SHGD:10002839.BO: NGUYEN THU HA.995214051202093 UNG HO CCT THA NG 4 VA THANG 5
12/05/2014 J633 – 0010865 300,000.00 Sender:79302001.DD:120514.SHGD:10001305.BO: TRUONG QUANG NINH.(RMNO 03421405096580) CHUYE N TIEN (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) VIETCOMBANK NH TMCP NGOAI THUONG VIET N)
12/05/2014 J633 – 0010862 200,000.00 Sender:79314001.DD:120514.SHGD:10000151.BO: PHAM THI LAN HUONG.PHAM THI LAN HUONG CHUYEN TIEN TOI TRAN DANG TUAN 0011004025430
12/05/2014 R670 – 0000048 3,000,000.00 HOANG THI PHUONG LINH UNG HO CHUONG TRINH “COM CO THIT” GD TIEN MAT GD TIEN MAT
11/05/2014 VNCK – 0028922 100,000.00 IBVCB.1005140517773001.Chu cho chau gop chut it gui toi cac em nho nhe
11/05/2014 VNCK – 0031768 100,000.00 IBVCB.1105140123577001.Do Huynh Thuy Khang aaa
11/05/2014 VNCK – 0033164 400,000.00 IBVCB.1105141033983002.Tran Cong gop quy com co thit
10/05/2014 VNCK – 0013142 200,000.00 IBVCB.1005140152737001.Nguyen Minh Thu Ung ho CCT thang 5 2014 CCT
10/05/2014 VNMB – 0157066 500,000.00 IBVCB.VNMB. VNMB20140510157066. Mai + Ung ung ho cac chau
10/05/2014 E816 – 0003525 500,000.00 FTF.CN:9704366606123613010.FrAcc:0011004050032 .ToAcc:0011004025430
09/05/2014 VNCK – 0084627 500,000.00 IBVCB.0905140611701002.Dinh Nho Hung tp Ha Tinh cho cac em nho
09/05/2014 J633 – 0014807 300,000.00 Sender:01204009.DD:090514.SHGD:10008518.BO: NGUYEN THI ANH THU.ANH THU UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT
09/05/2014 VNCK – 0069054 43,000.00 IBVCB.0905140508795003.Tran Thi Yen ung ho quy
09/05/2014 VNCK – 0068933 200,000.00 IBVCB.0905140656399001.Dang Thuc Trang CCTTPHCM Ung ho thuong xuyen thang 5/2014
09/05/2014 4H69 – 0006603 200,000.00 /Ref:P751476{//}/Ref:P751476{//}2 ban Dip v Tho ung ho chuong trinh Com co thit D.Vi CHUYE N:NGUYEN THI PHUONG NGA
09/05/2014 0849 – 0000169 400,000.00 LE THI MY HANH NT//ANH QUANG+NGUYEN TRUONG THINH NT GD TIEN MAT
09/05/2014 H809 – 0000034 1,000,000.00 2 BE NGUYET MINH – AN KHANH (SO 45 NGO DINH DONG,PHO BACH MAI,HN) UNG HO QTT -COM CO THIT- THANG 5+6/2014 GD TIEN MAT
09/05/2014 VNCK – 0072173 100,000.00 IBVCB.0905140230837001.Them mot mieng thit cho be vung cao
09/05/2014 J633 – 0007194 360,000.00 Sender:79314001.DD:090514.SHGD:10000073.BO: TRAN THI MINH NGOC.UNG HO CCT T05. CHUC CAC AN H CHI EM LUON VUI, KHOE.
09/05/2014 VNCK – 0076857 200,000.00 IBVCB.0905140011077001.Ngo Hong Duong KDT Dang Xa – GL – HN Ung ho cac chau nho vung cao
09/05/2014 N568 – 0000048 1,000,000.00 NGUYEN THI DUYEN UNG HO CCT GD TIEN MAT
09/05/2014 J633 – 0009350 2,000,000.00 Sender:01310001.DD:090514.SHGD:10001821.BO: DO MY DUNG.MAIVILLA CHUYEN TIEN COM CHO TRAN DANG TUAN
08/05/2014 VNCK – 0056169 200,000.00 IBVCB.0805140504139002.Chau Luong Trung Kien UH CT Com co thit T5/2014
08/05/2014 VNCK – 0046306 300,000.00 IBVCB.0805140719125003.gd meoxitrum q9, hcm CCT thang 5-2014
08/05/2014 VNCK – 0031450 500,000.00 IBVCB.0705140962191001.Nhu An – Jesper Hanoi Ung ho chuong trinh Com co thit
08/05/2014 J633 – 0010884 1,000,000.00 Sender:01359001.DD:080514.SHGD:10000173.BO: NGUYEN THANH SON.BCIN FT1412800933 UNG HO CHUO NG TRINH CCT
08/05/2014 6457 – 0062079 300,000.00 FTF.CN:9704366801681824014.FrAcc:0021001288793 .ToAcc:0011004025430
08/05/2014 VNCK – 0034690 300,000.00 IBVCB.0805140429549001.Gui quy COM CO THIT
08/05/2014 VNCK – 0060734 500,000.00 IBVCB.0805140315645001.Zero112358 Hanoi Ung ho quy COM CO THIT
08/05/2014 J633 – 0008706 200,000.00 Sender:79314001.DD:080514.SHGD:10000168.BO: NGUYEN HONG VAN.UNG HO CCT T5.2014
08/05/2014 5D12 – 0000002 200,000.00 TRAN THI THANH THUY CHUYEN TIEN UNG HO GD TIEN MAT
08/05/2014 VNCK – 0046051 3,000,000.00 IBVCB.0805140509189001.Hannah Pham Ung ho CCT 2014
08/05/2014 VNCK – 0029951 1,000,000.00 IBVCB.0705140815731002.Peony Ny DHYHN Gop them chut it thit cho cac con vung cao
08/05/2014 VNCK – 0049996 1,000,000.00 IBVCB.0805140813445002.Gia dinh Duong + Tuyet (HN) ung ho T4/14 HN N
08/05/2014 R778 – 0000154 2,000,000.00 hoang thi hue nt GD TIEN MAT
08/05/2014 Y311 – 0000052 100,000.00 UHTX T5 GD TIEN MAT
07/05/2014 J633 – 0010055 300,000.00 Sender:79604001.DD:070514.SHGD:10001089.BO: THIEU MAI HUONG.DONG GOP CHO COM CO THIT THANG 5 CHARGEDETAILS OUR
07/05/2014 J633 – 0006546 1,000,000.00 Sender:01204009.DD:070514.SHGD:10001661.BO: TRINH THUY ANH.LE THANH HAI CT.
07/05/2014 Z054 – 0000070 5,000,000.00 CB CNV CT DET 19.5 HA NOI UNG HO THUONG XUYEN CTRINH BUA COM CO THIT GD TIEN MAT
07/05/2014 VNCK – 0092881 1,000,000.00 IBVCB.0605140439243002.Chau ung ho chuong trinh Com co thit
07/05/2014 J633 – 0013389 500,000.00 Sender:01311001.DD:070514.SHGD:10003362.BO: NGUYEN VAN HIEU.GUI ANH TUAN
07/05/2014 4H62 – 0000128 2,000,000.00 bs trinh gui 4 thang 3.4.5.6 GD TIEN MAT
07/05/2014 VNCK – 0023174 300,000.00 IBVCB.0705140251385002.Pham Thu Trang Tre em kho khan
07/05/2014 VNCK – 0099186 200,000.00 IBVCB.0705140871017006.Huynh Ngoc Phi Giao Saigon Com co thit
07/05/2014 VNCN – 0034889 63,171,000.00 IBVCB.0705140567463001.MN SO 1 PA KHOANG: TIEN AN CHO 78 HS NAM HOC 13.14 SAU KHI TRU 20 TR TRUONG DA CHI
07/05/2014 VNCK – 0098831 130,000.00 IBVCB.0705140442333001.DINH LE HUYEN CCT T5/2014
07/05/2014 VNCK – 0024905 100,000.00 IBVCB.0705140147901002.HUONG UNG HO QUY
07/05/2014 VNCK – 0010199 50,000.00 IBVCB.0705140926125003.Abc Han Quy com co thit
07/05/2014 VNCK – 0005692 1,000,000.00 IBVCB.0705140159403001.diskdr.vn 160 Tay Son – HN Ung ho chuong trinh CCT
07/05/2014 0U61 – 0067165 500,000.00 FTF.CN:9704366804599538015.FrAcc:0281000319022 .ToAcc:0011004025430
07/05/2014 VNCK – 0006914 500,000.00 IBVCB.0705140658795001.Ung ho cac em vung cao phia Bac
07/05/2014 VNCK – 0000935 100,000.00 IBVCB.0705140624669001.Nguyen Thi Kim Oanh Ha Noi Them mieng thit vao bua com cho cac con
07/05/2014 VNCK – 0094006 500,000.00 IBVCB.0605140684723001.TNV tp Hai Duong ung ho CCT Hungary
06/05/2014 5725 – 0008904 400,000.00 FTF.CN:9704366800689716024.FrAcc:0011000754301 .ToAcc:0011004025430
06/05/2014 VNCK – 0060424 200,000.00 IBVCB.0605140378581001.Aitc ung ho thang 5/2014
06/05/2014 VNCK – 0057093 500,000.00 IBVCB.0605140420397001.Nguyen Trong Khuong Gop suc avo chuong trinh Com co thit
06/05/2014 VNCK – 0054120 300,000.00 IBVCB.0605140127051001.PV Ba Son Bao Tuoi Tre Ung ho Quy Com co thit
06/05/2014 Q307 – 0000058 400,000.00 NGUYEN THUY TRANG (14NG) UNG HO QUY CCT GD TIEN MAT
06/05/2014 J633 – 0010481 480,000.00 Sender:01307001.DD:060514.SHGD:10000216.BO: KHONG DUC TRUNG.IBUH CCT T5/2014
06/05/2014 J633 – 0008648 500,000.00 Sender:01310001.DD:060514.SHGD:10001009.BO: NGUYEN THI NHUNG.NGUYEN THI NHUNG UNG HO CCT
06/05/2014 J633 – 0013907 200,000.00 Sender:01201001.DD:060514.SHGD:10009007.BO: VU DINH THI.14IB000003796914UNG HO COM CO THIT
06/05/2014 VNCK – 0053705 500,000.00 IBVCB.0505140831759001.Ung ho Com co thit
06/05/2014 VNCK – 0054870 240,000.00 IBVCB.0605140319959002.Gia dinh Minh Ha UHTX 109 Tran Phu, HD Ung ho cac be vung cao
06/05/2014 VNCK – 0082349 200,000.00 IBVCB.0605140917141002.Hoang Ha Doi Can Ung ho TX thang 5/2014
06/05/2014 A810 – 0000089 500,000.00 TRAN TUNG UHTX GD TIEN MAT
06/05/2014 9539 – 0004576 1,450,000.00 FTF.CN:9704366806656879018.FrAcc:0011004086058 .ToAcc:0011004025430
06/05/2014 R690 – 0000161 500,000.00 NGUYEN TRI THANH CT UNG HO COM CO THIT GD TIEN MAT
06/05/2014 L333 – 0012824 1,000,000.00 Sender:79314001.DD:060514.SHGD:10000739.BO: PHAM THI LAN ANH.CHAU LAN ANH UNG HO QUY THANG 5
06/05/2014 VNCK – 0052991 200,000.00 IBVCB.0505140754567001.Nguyen Tran Huu Ai 16, Chau Van Dang, K7, P5, Tp Ca Mau Ung ho cac em nho mot phan nho trong thang 5/2014
06/05/2014 JP73 – 0000123 200,000.00 TRAN TU UYEN CHUYEN TIEN : COM CO THIT GD TIEN MAT
06/05/2014 J633 – 0007622 500,000.00 Sender:01310001.DD:060514.SHGD:10000375.BO: NGUYEN VAN THANH.UNG HO CCT
06/05/2014 VNCK – 0054601 100,000.00 IBVCB.0605140984447001.Thitran BH ung ho TX cho com co thit thang 5
06/05/2014 J633 – 0012949 1,000,000.00 Sender:01310001.DD:060514.SHGD:10003339.BO: DOAN THI THU TRANG.DOAN THI THU TRANG CHUYEN T IEN CCT QUY 2
06/05/2014 VNCK – 0061543 200,000.00 IBVCB.0605140308361005.LE HUY VIET Cty DV Dau Khi Schlumberger Vietnam Ung ho Com Co Thit
06/05/2014 VNCK – 0068262 60,000.00 IBVCB.0605140377801001.Tran Thi Xuy Thai Binh Ung ho quy com co thit
06/05/2014 VNCK – 0071488 2,000,000.00 IBVCB.0605140960429001.ung ho chuong trinh com co thit
06/05/2014 VNCK – 0071409 200,000.00 IBVCB.0605140671681001.Van Ho Ha Noi Ung ho com co thit thang 5/2014
05/05/2014 9580 – 0000076 200,000.00 vu thi lan dong gop cho chuong trinh tu thien “com co thit” GD TIEN MAT
05/05/2014 J633 – 0013555 100,000.00 Sender:79302001.DD:050514.SHGD:10005910.BO: HOANG THI THAO.(RMNO 03021405050984) UNG HO C CT THANG 5/2014 (NHH VIETCOMBANK HOAN KIEM HA NOI)
05/05/2014 J633 – 0007004 200,000.00 Sender:79302001.DD:050514.SHGD:10001047.BO: LE HUYEN TRANG.(RMNO 03021405017330) GIRASOL TRANGLEH CK DINH KI CHO CCT (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
05/05/2014 J633 – 0006499 1,000,000.00 Sender:01310001.DD:050514.SHGD:10000157.BO: NGUYEN TUAN ANH.FB TUANANH NGUYEN. UHTX CC COM CO THIT T4 2014
05/05/2014 VNCK – 0033011 300,000.00 IBVCB.0505140921181001.HTB Ung ho Com co Thit – 5/2014
05/05/2014 VNCK – 0028918 5,695,000.00 IBVCB.0505140208283003.Muoi Hai Cai Bap chuyen tien hoi cho HHT Garasale
05/05/2014 J633 – 0010695 600,000.00 Sender:01310001.DD:050514.SHGD:10002150.BO: LE THI HIEN.UNG HO CCT THANG 4+5/2014
05/05/2014 VNCK – 0014530 300,000.00 IBVCB.0505140370219001.Le Van Huy ung ho Com co thit
05/05/2014 VNCK – 0014258 200,000.00 IBVCB.0505140175251001.Thanh Tran UHTX T5/2014
05/05/2014 VNCK – 0004791 200,000.00 IBVCB.0405140635519001.Pham Hong Nhung UHTX thang 05/2014
05/05/2014 VNCK – 0025181 10,000,000.00 IBVCB.0505140701319001.Gia dinh chu Pham Ngoc Nam, Bai Chay, TP Ha Long, QN chuyen ung ho com co thit
05/05/2014 J633 – 0014981 1,000,000.00 Sender:01348002.DD:050514.SHGD:10001413.BO: DANG THI PHUONG BA.DANG PHUONG BA DONG QUY CCT THANG 5
05/05/2014 J633 – 0020801 500,000.00 Sender:01341001.DD:050514.SHGD:10000985.BO: VU DAO DIEM THUY.(221CT02141250001)VU DAO DIEM THUY UNG HO CHUONG TRINH ÍCOM CO THITÍ
05/05/2014 E889 – 0000063 200,000.00 MAI THI HOANG YEN NT UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT T05.2014 GD TIEN MAT
05/05/2014 Y843 – 0000059 500,000.00 bui thi khuong ,ung ho quy co co thit GD TIEN MAT
05/05/2014 4626 – 0000306 10,000,000.00 DUONG NGOC HIEU UNG HO QUY COM CO THAT GD TIEN MAT
05/05/2014 VNCK – 0026879 250,000.00 IBVCB.0505140017779001.Yenhn VN CCT
05/05/2014 VNCK – 0050236 500,000.00 IBVCB.0505140138303002.chuyen toi Com co thit
05/05/2014 C880 – 0000280 200,000.00 TRAN THI HOA NT GD TIEN MAT
05/05/2014 J633 – 0008835 500,000.00 Sender:01307001.DD:050514.SHGD:10000553.BO: LE THI NGOC ANH.BE ANNIE UNG HO ANH CHI HOC SI NH VUNG CAO CT COM CA THIT
05/05/2014 VNCK – 0010667 300,000.00 IBVCB.0505140636817002.ung ho quy Com co thit
05/05/2014 VNCK – 0023780 500,000.00 IBVCB.0505140883033001.Vu Minh Thu Ngo 43 Chua Boc, Ha Noi Ung ho quy
05/05/2014 VNCK – 0028514 500,000.00 IBVCB.0505140971687001.Duong Hoang Bach ung ho T5/2014
05/05/2014 VNCK – 0011809 200,000.00 IBVCB.0505140184145001.Dau Thanh Tung, UHTX so 180, chuyen tien Quy CCT thang 5-2014
05/05/2014 J633 – 0009325 200,000.00 Sender:01202001.DD:050514.SHGD:10001651.BO: NGO TIEN DAT.995214050501459 UNG HO COM CO THIT.
04/05/2014 VSMS – 0814268 8,800.00 THU PHI DICH VU SMS CHU DONG THANG 04/2014. SDT: 0984371177. So tien 8800 VND
04/05/2014 VNCK – 0097417 500,000.00 IBVCB.0405140430025001.Tran uyen vy Quan 7, tp hcm Tre em ngheo
03/05/2014 VNCK – 0082085 200,000.00 IBVCB.0205140797649001.com co thit (T5,T6)
03/05/2014 8315 – 0004053 180,000.00 FTF.CN:5264180507264018 .FrAcc:0021000255544 .ToAcc:0011004025430
03/05/2014 VNCK – 0091797 200,000.00 IBVCB.0305140341427001.Gia dinh My-Keo Ung ho COM CO THIT
03/05/2014 VNCK – 0085843 100,000.00 IBVCB.0305140530787002.Quy com co thit
03/05/2014 VNCK – 0087666 1,000,000.00 IBVCB.0305141040675001.Ung ho chuong trinh Com co thit
02/05/2014 VNCK – 0071506 500,000.00 IBVCB.0205140706559001.Bao Chau + Nam Huy ung ho CCT thang 5/2014
02/05/2014 VNCK – 0078192 300,000.00 IBVCB.0205141008859001.Khanh Thu VT ung ho chuong trinh Com co thit
02/05/2014 VNCK – 0068714 300,000.00 IBVCB.0205140780933003.QUY COM CO THIT BE MICKEY UNG HO COM CO THIT QUY COM CO THIT
02/05/2014 9028 – 0003246 240,000.00 FTF.CN:6868680373726014 .FrAcc:0021000503922 .ToAcc:0011004025430
02/05/2014 VNCK – 0066450 200,000.00 IBVCB.0105140503137001.Linh & Huong ung ho CCT t5 A B
02/05/2014 VNCK – 0066805 200,000.00 IBVCB.0105140125677001.linh nguyen linh nguyen linh nguyen
02/05/2014 VNCK – 0066130 200,000.00 IBVCB.0105140675825001.motbit co nhue tu liem hn ung ho tre vung cao.
02/05/2014 VNCK – 0076060 220,000.00 IBVCB.0205140349983001.KM Hanoi ung ho Com co thit
01/05/2014 VNCK – 0056911 500,000.00 IBVCB.0105140779931001.Duong – Long Doi Can, Ba Dinh, Ha Noi Anh em Duong – Long UHTX T4/2014
01/05/2014 VNCK – 0061170 300,000.00 IBVCB.0105140076335002.NDAK ung ho thang 4, mung le 30-4,1-5
01/05/2014 VNCK – 0063799 300,000.00 IBVCB.0105140793151001.Thuc Dang ung ho Com co thit T5/2014
01/05/2014 VNCK – 0058975 100,000.00 IBVCB.0105140160643001.UNG HO UNG HO
01/05/2014 VNCK – 0058954 500,000.00 IBVCB.0105141045803001.NMC UNG HO COM CO THIT THANG 05/2014
29/04/2014 VNCK – 0098987 200,000.00 IBVCB.2904140492935002.Co LAN ANH va be LUFFY ung ho CCT
29/04/2014 VNCK – 0024985 1,000,000.00 IBVCB.2904140286545001.FH TPHCM Ung ho quy com co thit
29/04/2014 J633 – 0007012 200,000.00 Sender:79302001.DD:290414.SHGD:10001890.BO: CUNG TO NGA.(RMNO 11021404293583) COM CO THIT HA NOI T5/2014 (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
29/04/2014 VNCK – 0093165 200,000.00 IBVCB.2904140049457002.Nguyen Thu Ngan Ung ho CCT
29/04/2014 J633 – 0019743 100,000.00 Sender:01309001.DD:290414.SHGD:10002110.BO: NGUYEN THI MINH TRANG.QUY COM CO THIT
29/04/2014 VNCK – 0024396 500,000.00 IBVCB.2904140094381001.Ung ho CCT
29/04/2014 0595 – 0007611 1,000,000.00 /Ref:POR140429100{//}/Ref:POR140429100{//}Nguoi gui: DANG CAO THANG CHUYEN TIEN
29/04/2014 VNCK – 0006548 200,000.00 IBVCB.2904140727353005.Doan Thy Quan 9 ung ho quy com co thit
29/04/2014 U188 – 0000104 1,000,000.00 TRUONG MINH DAI TRI NOP GD TIEN MAT
29/04/2014 C144 – 0000038 900,000.00 PHAM THI KIM HUE CK UHTX THANG 3,4,5
29/04/2014 L333 – 0007520 500,000.00 Sender:79334001.DD:290414.SHGD:10000293.BO: NGO THI ANH TUYET.UNG HO CHUONG TRINH COM CO T HIT (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI SO GIAO DICH NHTMCP NGOAI THUONG VN
29/04/2014 VNCK – 0016700 100,000.00 IBVCB.2904140723667001.Nguyen Viet Hung ung ho tre em vung cao
29/04/2014 J633 – 0025067 2,000,000.00 Sender:01202001.DD:290414.SHGD:10007615.BO: NGUYEN MAI DUNG.995214042903133 BAN KINH DOA NH VON VA TIEN TE BIDV UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT
29/04/2014 J633 – 0024954 1,000,000.00 Sender:01321001.DD:290414.SHGD:10000360.BO: NGUYEN THI HUYEN.NGUYEN THI HUYEN UNG HO CHUON G TRINH ÍCOM CO THITÍ
29/04/2014 LK23 – 0000037 200,000.00 TRAN CHI THANH NOP TK.ND: QUY COM CO THIT GD TIEN MAT
29/04/2014 VNCK – 0004164 200,000.00 IBVCB.2904140014761001.Tran Yen Tre em vung cao
29/04/2014 J633 – 0006412 500,000.00 Sender:01319001.DD:290414.SHGD:10000034.BO: NGUYEN THI VIET ANH.IB  CK LNH UNG HO CAC C HAU VUNG CAO
29/04/2014 J633 – 0010483 500,000.00 Sender:01314001.DD:290414.SHGD:10000366.BO: TRAN THI MINH NGOC.UHTX CCT
29/04/2014 J633 – 0007882 300,000.00 Sender:01307001.DD:290414.SHGD:10000104.BO: NGUYEN VAN MANH.IBNGUYEN VAN MANH. UNG HO BUA COM CO THIT CHO CAC CHAU LAN 2.
29/04/2014 VNCK – 0091733 200,000.00 IBVCB.2904140429949003.phuong Phuong Vtau Uhtx
29/04/2014 VNCK – 0002933 500,000.00 IBVCB.2904140780225001.Bui Duc Kien Ung ho chuong trinh CCT
29/04/2014 VNCK – 0007807 200,000.00 IBVCB.2904140316431001.Pham Van Hieu Binh thuong
28/04/2014 J633 – 0018581 200,000.00 Sender:01314001.DD:280414.SHGD:10002348.BO: LE THI THANH VAN.LE THI THANH VAN VIB THANH HO A UHTX THANG 5 2014
28/04/2014 VNCK – 0078316 500,000.00 IBVCB.2804140063933001.Ung ho com co thit T4/2014 – DH
28/04/2014 J633 – 0020813 500,000.00 Sender:01202001.DD:280414.SHGD:10005692.BO: DANG THI HAI LINH.995214042803537 TIEN UNG H O THANG 4
28/04/2014 J633 – 0013344 1,000,000.00 Sender:01310001.DD:280414.SHGD:10002474.BO: NGUYEN TRUONG HUY.UNG HO CHUONG TRINH COM CO T HIT CHO TRE EM MIEN NUI
28/04/2014 J633 – 0012603 500,000.00 Sender:01314001.DD:280414.SHGD:10000574.BO: NGUYEN NGOC THANH.NGUYEN NGOC THANH UNG HO CHU ONG TRINH COM CO THIT
28/04/2014 4Z68 – 0000042 100,000.00 NGUYEN LAN HUONG: CHAU GUI CCT! GD TIEN MAT
28/04/2014 J633 – 0006135 200,000.00 Sender:01311001.DD:280414.SHGD:10000230.BO: LE VAN THUAN.UNG HO CCT
28/04/2014 VNCK – 0063149 100,000.00 IBVCB.2804140059933002.ung ho com co thit ung ho com co thit
28/04/2014 VNCK – 0056029 100,000.00 IBVCB.2804140699509001.Do Thi Thanh Huyen De La Thanh Quy com co thit
28/04/2014 VNCK – 0049903 1,000,000.00 IBVCB.2804140754199003.
28/04/2014 VNCK – 0047387 500,000.00 IBVCB.2704140270127001.Ung+Mai Vung Tau ung ho cac chau
28/04/2014 C263 – 0007936 10,000,000.00 /Ref:PNTTM981593{//}/Ref:PNTTM981593{//}TT VNM981593 NGP PHUONG ANH CHARITY D.Vi CHUYEN:MR S NGO PHUONG ANH
28/04/2014 VNCK – 0053147 500,000.00 IBVCB.2804140753337001.DA Ung ho CCT
28/04/2014 L530 – 0000062 700,000.00 tt nb ctv lam thi my dung-tuan vn 16.2-28.2.2014
28/04/2014 J633 – 0006062 300,000.00 Sender:01201001.DD:280414.SHGD:10000589.BO: PHAM THI QUYEN.14IB000003737345UNG HO CCT THAN G 4 2014
28/04/2014 VNCK – 0072760 500,000.00 IBVCB.2804140321587001.Nguyen Anh Tuan – CT3 – VIMECO – HN ung ho "COM CO THIT
28/04/2014 VNCK – 0047107 300,000.00 IBVCB.2704140882071001.Ung ho chuong trinh Com co thit
28/04/2014 J633 – 0005997 3,000,000.00 Sender:01309001.DD:280414.SHGD:10000135.BO: NGUYEN QUYNH ANH.UNG HO QUY
27/04/2014 VNCK – 0037097 300,000.00 IBVCB.2704140304427003.Chau Quoc va Khanh Trung Phung, Dong Da, HN Ung ho Quy
27/04/2014 VNCK – 0032997 200,000.00 IBVCB.2604140709503001.Chuong trinh com co thit
27/04/2014 VNCK – 0038953 200,000.00 IBVCB.2704140193773002.Dao Quang Nghia 180 Mai Anh Tuan Quy com co thit
26/04/2014 J633 – 0006351 500,000.00 Sender:01307001.DD:260414.SHGD:10000139.BO: TRUONG VIET BAC.IBQUI COM CO THIT THANG 4
26/04/2014 VNCK – 0015641 100,000.00 IBVCB.2604140535433001.Dang thi hien Vinh Com co thit
26/04/2014 N660 – 0001373 300,000.00 FTF.CN:9704366801224885035.FrAcc:0021001014090 .ToAcc:0011004025430
26/04/2014 VNMB – 0153577 500,000.00 IBVCB.VNMB. VNMB20140425153577. Ung ho Com co thit
26/04/2014 VNCK – 0012112 200,000.00 IBVCB.2604140970769001.Em Hang Duc Bach Mai, Hai Ba Trung, Ha Noi (Tien ban bo – dot 8) ung ho ctrinh com co thit
26/04/2014 VNCK – 0013833 10,000.00 IBVCB.2604140629333001.241 241
25/04/2014 J633 – 0019120 2,330,000.00 Sender:01201001.DD:250414.SHGD:10007221.BO: TRAN DANG TUAN.14IB000003717371NGUYEN CHI MAI MELBOURNE AUSTRALIA UNG HO 120 AUD
25/04/2014 VNCK – 0082430 4,500,000.00 IBVCB.2504140708163003.Gia dinh hai chau Bong Choe ung ho 4,5 trieu dong
25/04/2014 J633 – 0014201 300,000.00 Sender:01317001.DD:250414.SHGD:10000407.BO: VU XUAN TUC.FT1411539365 VU XUAN TUC UNG HO Q UY COM CO THIT
25/04/2014 J633 – 0016576 150,000.00 Sender:01311001.DD:250414.SHGD:10003953.BO: NGUYEN THI THU PHUONG.UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT
25/04/2014 J633 – 0012246 393,139.00 Sender:79302001.DD:250414.SHGD:10002930.BO: HOANG TUAN KIET.(RMNO 04421404255256) UNG HO CHUONG TRINH CCT T4/2014 (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
25/04/2014 VNCK – 0079690 120,000.00 IBVCB.2504140420065001.Bui Quynh Van ung ho 120k/thang cho tre em vung cao
25/04/2014 DD4400 – 0265332 534,964.00 Tra lai tien gui
25/04/2014 VNCK – 0093827 1,000,000.00 IBVCB.2504140539187001.TM – Ung ho Com co thit
25/04/2014 VNCK – 0083596 300,000.00 IBVCB.2504140503991001.hai chau Khoi, Nguyen ung ho CCT CCT
25/04/2014 J633 – 0007224 200,000.00 Sender:79604001.DD:250414.SHGD:10000076.BO: NGUYEN QUANG VINH.UNG HO CHUONG TRINH BAT COM CO THIT CAC THANG 3 VA 4 NAM 2014 CHARGEDETAILS OUR
25/04/2014 VNCK – 0083416 600,000.00 IBVCB.2504140330847001.Co Giang, co Ca ung ho CCT thang 4/2014-Tks bac Tuan
25/04/2014 VNCK – 0069748 500,000.00 IBVCB.2404140441087001.Dao Thuy Nga 48A Tang Bat Ho – Ha Noi Ung ho tre em ngheo vung cao
25/04/2014 VNCK – 0081565 1,000,000.00 IBVCB.2504140807851001.Chau Trang+Ken ung ho CCT thang 5+6/2014
25/04/2014 I789 – 0003350 120,000.00 PT..HUYNH HONG PHUONG.20140425.133724.Transfer for PT.-QuyComcothit.
25/04/2014 VNCK – 0077395 500,000.00 IBVCB.2504140408945003.Nghe Bong Ha Noi Nghe Bong ung ho CT Com co thit T4-2014
25/04/2014 4640 – 0008958 500,000.00 /Ref:PHE0149464{//}/Ref:PHE0149464{//}HONG LINHANZUNG HO QUY COM CO THIT D.Vi CHUYEN:HONG LINH TRAN
25/04/2014 VNCK – 0097337 200,000.00 IBVCB.2504140393051002.Nguyen Khac Hu’ng Nha 21A ngachs6/232 Yen Hoa – Cau giay- HN Ung ho hang thang cho cac chau nho.
25/04/2014 R778 – 0000143 500,000.00 PHAN MINH PHUONG UNG HO QUY CCT GD TIEN MAT
25/04/2014 7121 – 0004357 253,059.00 PT..LUU HAO HIEP.20140425.134715.Transfer for PT.-QuyComcothit.
25/04/2014 N568 – 0000049 1,000,000.00 NGUYEN THI THUY VAN UNG HO QUY COM CO THIT GD TIEN MAT
24/04/2014 VNCK – 0055741 100,000.00 IBVCB.2404140677087003.NGUYEN VAN TANH .
24/04/2014 J633 – 0006609 200,000.00 Sender:79302001.DD:240414.SHGD:10001344.BO: PHAM THUY HUYEN.(RMNO 03621404241607) UHTX T 3/2014 (NHH VIETCOMBANK HA NOI (HN) )
24/04/2014 5D06 – 0000073 200,000.00 TRAN THI THANH THUY CHUYEN TIEN UNG HO GD TIEN MAT
24/04/2014 V401 – 0000026 4,550,000.00 NGUYEN THI BICH DUYEN NOP TK.ND: ZEN UNG HO THANG 4.2014 GD TIEN MAT
24/04/2014 4H69 – 0006008 967,000.00 /Ref:P281474993056659{//}WU4179037445 D.Vi CHUYEN:THI PHAM 82 NICHOLSON STREET FITZROY AU
24/04/2014 VNCK – 0046180 500,000.00 IBVCB.2404140148643001.Hai be Dau va Lac Hanoi Quy com co thit
24/04/2014 VNCK – 0061944 1,000,000.00 IBVCB.2404140183421001.Tran Huong 104 Tran Hung Dao Ung ho cho cac chau bi soi
23/04/2014 VNCK – 0018008 700,000.00 IBVCB.2304141009959001.Ung ho "Com Co thit" cua nhan vien Savina
23/04/2014 VNCK – 0025735 1,000,000.00 IBVCB.2304140043389001.Nguyen Ngoc Anh ung ho CCT
23/04/2014 J633 – 0006151 2,000,000.00 Sender:01310001.DD:230414.SHGD:10000477.BO: VU THI NGUYEN.CHUYEN TIEN COM CO THIT THANG 5
23/04/2014 V614 – 0000038 700,000.00 NGUYEN THI THU HIEN – TT CB CNV CTY FGAME UNG HO CTT THANG 3/2014 GD TIEN MAT
23/04/2014 J633 – 0015939 500,000.00 Sender:01307001.DD:230414.SHGD:10002238.BO: VU THI THANH HUYEN.IBCHUYEN TIEN
23/04/2014 VNCK – 0016971 300,000.00 IBVCB.2304140764737002.Nguyen Ngoc Hai Dang gui ung ho thang 042014
23/04/2014 VNCK – 0007353 88,000.00 IBVCB.2304140641003001.Tran Thi Yen ung ho quy
23/04/2014 VNCK – 0018577 200,000.00 IBVCB.2304140676187003.Ha Phuong PN, HCM Com co thit
23/04/2014 VNCK – 0021862 300,000.00 IBVCB.2304140172927001.Gop voi Com Co Thit
23/04/2014 J633 – 0009339 300,000.00 Sender:01307001.DD:230414.SHGD:10000932.BO: PHAM BICH NGOC. CHUYEN TIEN
23/04/2014 5D37 – 0006440 5,000,000.00 /Ref:P742386{//}/Ref:P742386{//}CHUONG TRINH TU THIEN ÍCOM CO THITÍ D.Vi CHUYEN:TRAN NGHI
23/04/2014 VNCK – 0003888 400,000.00 IBVCB.2204140422409001.L’escargot ung ho 80 bua an CCT tuong duong voi 80 doi tat da ban tu thang 2/2014 den thang 4/2014.
23/04/2014 VNCK – 0013064 100,000.00 IBVCB.2304140420505001.TD Gop tien mua sach cho cac em.
23/04/2014 VNCK – 0034056 2,000,000.00 IBVCB.2304140448023001.Ung ho chuong trinh Com Co Thit cua chu Tran Dang Tuan
23/04/2014 J633 – 0015248 1,000,000.00 Sender:01348002.DD:230414.SHGD:10001796.BO: MS NGUYEN THUY HUONG.NGUYEN THUY HUONG UNG HO COM CO THIT
23/04/2014 2725 – 0000079 5,000.00 PT..TO CHIEN.20140423.180434.Transfer for PT.QuyComcothit.
23/04/2014 M170 – 0006110 100,000.00 /Ref:P742099{//}/Ref:P742099{//}Gui cac be vung cao D.Vi CHUYEN:NGO THI NGA
23/04/2014 VNCK – 0017020 300,000.00 IBVCB.2304140272945003.Nguyen Thi Kim Dung gui ung ho thang 042014
22/04/2014 VNCK – 0098013 1,200,000.00 IBVCB.2204140856825001.Nguyen Tien CCT HN Mua dau gia USB ung ho CCT
22/04/2014 VNCK – 0092188 200,000.00 IBVCB.2204140679907001.Em Hang Duc Bach Mai, Hai Ba Trung, Ha Noi (Tien ban bo – dot 7) ung ho ctrinh com co thit
22/04/2014 HL45 – 0000014 1,000,000.00 NGUYEN THANH TUNG CCT 2014 GD TIEN MAT
22/04/2014 J633 – 0010776 500,000.00 Sender:79302001.DD:220414.SHGD:10003846.BO: NGUYEN THI LAN HIEN.(RMNO 11021404226861) BUI PHUONG NGOC LOP 1A9, DTD, UNG HO Í COM CO THITÍ (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
22/04/2014 VNCK – 0070941 120,000.00 IBVCB.2104140031651001.Dang Duy Nhat Com co thit Nhat Ban CCTNVN0053 Pacheo APR14
22/04/2014 VNCK – 0083165 130,000.00 IBVCB.2204140377887001.DINH LE HUYEN Linh Dam Quy CCT Thang 4/2014
22/04/2014 VNCK – 0098021 500,000.00 IBVCB.2204140222777001.Do Xuan Binh 63/78 Luu Trong Lu, P. tan Thuan Dong Q.7 Tp DO Xuan Binh Ung ho quy Com Co Thit
22/04/2014 VNCK – 0001937 1,350,000.00 IBVCB.2204141032521001.Htx chan nuoi CCT Chuyen tien lai ban 30kg lap xuong Cao Bang
22/04/2014 VNCK – 0083520 500,000.00 IBVCB.2204140655551001.Minh Trang + Ha Linh ung ho CCT
22/04/2014 VNCK – 0079215 500,000.00 IBVCB.2204140664683003.Ung ho chuong trinh Com co thit
22/04/2014 J633 – 0011678 1,000,000.00 Sender:01341001.DD:220414.SHGD:10000390.BO: LE THI THANH XUAN.(994CTMP141120002)UNG HO CT COM CO THIT
22/04/2014 J633 – 0013999 500,000.00 Sender:79302001.DD:220414.SHGD:10004292.BO: TRAN THI THU HUE.(RMNO 03121404227072) UNG HO CHUONG TRINH ÍCOM CO THITÍ (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) HA NOI)
22/04/2014 P452 – 0004184 200,000.00 FTF.CN:9704366800098665010.FrAcc:0301002911973 .ToAcc:0011004025430
22/04/2014 J633 – 0005638 500,000.00 Sender:01202001.DD:220414.SHGD:10000471.BO: NGUYEN DIEU LINH.995214042200382 UNG HO TX T 4
22/04/2014 VNCK – 0095062 100,000.00 IBVCB.2204140939259002.Nguyen thi Thai Quynh 344 Ba Trieu khong co truong hop cu the
22/04/2014 J633 – 0011490 100,000.00 Sender:01202001.DD:220414.SHGD:10002847.BO: PHAM QUANG HUY.995214042201662 UNG HO COM CO THIT T4.2014
22/04/2014 J633 – 0011449 500,000.00 Sender:79302001.DD:220414.SHGD:10003944.BO: DINH VIET LOC.(RMNO 03521404226896) UHTX CCT (NHH VIETCOMBANK HA NOI (HN) )
21/04/2014 5757 – 0480540 500,000.00 FTF.CN:9704366801508404016.FrAcc:0011001300544 .ToAcc:0011004025430
21/04/2014 VNCN – 0061101 11,891,000.00 IBVCB.2104140791731002.TRA TIEN MUA 132 AO BO SUNG MUA CHO TAT NIEN
21/04/2014 VNCN – 0061032 20,291,000.00 IBVCB.2104140779095001.MN BAN MAY: TIEN AN NAM HOC 2013-2014 CHO 22 HS DUOI BA TUOI
21/04/2014 VNCK – 0047608 100,000.00 IBVCB.2104140173025001.Chu Thi Nhan P2627 CT5 Xa la Tre em vung cao
21/04/2014 VNCK – 0061305 100,000.00 IBVCB.2104140520105001.MinhBi1911 ung ho COM CO THIT
21/04/2014 VNCK – 0037968 200,000.00 IBVCB.2104140473329001.Em Hang Duc Bach Mai, Hai Ba Trung, Ha Noi (Tien ban bo – dot 6) ung ho ctrinh com co thit
21/04/2014 VNCK – 0062038 1,000,000.00 IBVCB.2104140223677002.Ung ho chuong trinh COM CO THIT cua anh Tuan
21/04/2014 T384 – 0000100 500,000.00 DO THI THU HOA UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT GD TIEN MAT
21/04/2014 J633 – 0010211 800,000.00 Sender:79314001.DD:210414.SHGD:10000175.BO: PHAM THI LAN ANH.CHUYEN TOI QUY CCT THANG 4, 2 014
21/04/2014 VNVT – 0166294 300,000.00 VCBVT.84983687897.CT tu 0081000140948.DO THANH TUNG sang 0011004025430.TRAN DANG TUAN.140421565036259.VNVT20140421166294.Bel Homme ung ho Com Co Thit
21/04/2014 VNCK – 0059954 200,000.00 IBVCB.2104140215969001.Nguyen Vu Hai Anh 55/42 Thong Phong-Ton Duc Thang-Dong Da-HN Quy Com co thit
21/04/2014 VNCK – 0040845 500,000.00 IBVCB.2104140538475001.Le Thi Thanh Minh Ngo 43 Chua Boc, Ha Noi –
21/04/2014 J633 – 0014556 200,000.00 Sender:01310001.DD:210414.SHGD:10003989.BO: NGUYEN PHI LONG.UNG HO QUY COM CO THIT (THANG 4)
21/04/2014 J633 – 0008357 200,000.00 Sender:01310001.DD:210414.SHGD:10000462.BO: NGUYEN DUC THU.UNG HO COM CO THIT
21/04/2014 J633 – 0006537 100,000.00 Sender:01309001.DD:210414.SHGD:10000068.BO: NGUYEN THI HANH THUY.UNG HO QUY COM CO THIT
21/04/2014 J633 – 0006275 200,000.00 Sender:79302001.DD:210414.SHGD:10001175.BO: TRUONG THI HONG HANH.(RMNO 04021404211693) UN G HO CHUONG TRINH COM CO THIT (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
21/04/2014 9680 – 0000101 1,000,000.00 NGUYEN VAN TRUONG UNG HO CT ” COM CO THIT” GD TIEN MAT
21/04/2014 J633 – 0019286 2,000,000.00 Sender:01307001.DD:210414.SHGD:10002844.BO: NGUYEN THI KIM DUNG.IBDINH VAN LONG, NG KIM DU NG( VUNG TAU) UNG HO CCT T4
20/04/2014 VNCK – 0026253 200,000.00 IBVCB.2004140957969002.Le Diem Hang No 8 Ban Dao Linh Dam ung ho thuong xuyen
19/04/2014 VNCK – 0012174 150,000.00 IBVCB.1904140173687002.Le Quoc Trieu Can Tho Nho to chuc chon
19/04/2014 VNCK – 0010492 200,000.00 IBVCB.1904140322069001.Ms Anh SG ung ho cct
19/04/2014 VNCK – 0000316 600,000.00 IBVCB.1804140357447001.Nguyen Kim Son Hai Phong Dong gop cho CCT
18/04/2014 J633 – 0011578 500,000.00 Sender:79202008.DD:180414.SHGD:10000100.BO: HOANG HAI YEN.HOANG HAI YEN UNG HO CHUONG TRIN H COM CO THIT
18/04/2014 J633 – 0012186 2,000,000.00 Sender:01307001.DD:180414.SHGD:10001291.BO: LA THI DIEU MAI.IBUNG HO COM CO THIT
18/04/2014 VNCK – 0093721 500,000.00 IBVCB.1804140498989001.Ly Ngoc Linh chuyen tien T4/2014 cho cac ban ngheo vung cao
18/04/2014 VNCK – 0092274 200,000.00 IBVCB.1804140622933002.Chuyen den qui Com co thit
18/04/2014 X651 – 0000080 1,000,000.00 NGUYEN DIEU LIEN TAM NT//LIEN HUONG UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT GD TIEN MAT
18/04/2014 VNCK – 0070867 3,000,000.00 IBVCB.1804140677661001.Vu Hong Cuong Ung ho thang 4-2014
18/04/2014 VNCK – 0098581 2,000,000.00 IBVCB.1804140204579001.Ung ho Com co thit
18/04/2014 D297 – 0006031 7,500,000.00 /Ref:P740451{//}/Ref:P740451{//}Vo chong Lam Son – Hue Ung ho Com co thit D.Vi CHUYEN:TRAN LAM SON
18/04/2014 VNCK – 0081324 3,050,000.00 IBVCB.1804140346373001.Nhom Linkhayer ung ho quy Com Co Thit
18/04/2014 J633 – 0014983 500,000.00 Sender:01207001.DD:180414.SHGD:10000043.BO: NGUYEN DUC HANH.CHUYEN TIEN
17/04/2014 VNCK – 0062096 1,000,000.00 IBVCB.1704140114483001.Trang V6 chuyen CCT (UHTX) thang4/2014
17/04/2014 VNCK – 0048245 200,000.00 IBVCB.1704140829571002.BOB VU MINH NAM YEN NGHIA, HA DONG, HA NOI QUY COM CO THIT
17/04/2014 VNCK – 0039156 300,000.00 IBVCB.1704140769117002.Tram – Minh – Tuyen – Chi 211 Le Hong Phong P8 TP Vung Tau Gop quy com co thit thang 4-2014
17/04/2014 J633 – 0012663 100,000.00 Sender:01310001.DD:170414.SHGD:10003238.BO: LAI THU HUONG.BOMEHUYKHANH UNG HO HANG THANG
17/04/2014 VNCK – 0033408 250,000.00 IBVCB.1604140391507001.Hung Ngo HN CCT
17/04/2014 VNCK – 0051223 100,000.00 IBVCB.1704141025261002.Trinh Van Tuan FLC Di Trach, Hoai Duc, Ha Noi Ung ho CCT
17/04/2014 VNMB – 0167398 300,000.00 IBVCB.VNMB. VNMB20140416167398. Huyen ung ho ct com co thit
17/04/2014 J633 – 0006743 300,000.00 Sender:79306001.DD:170414.SHGD:10000025.BO: NGUYEN VIET HIEU.NGUYEN VIET HIEU UNG HO QUY C OM CO THIT
17/04/2014 J633 – 0012038 150,000.00 Sender:01310001.DD:170414.SHGD:10003016.BO: LAI THU HUONG.BOMEHUYKHANH UNG HO HANG THANG
17/04/2014 VNCK – 0059166 500,000.00 IBVCB.1704140452619001.Be U HN Ung ho thang 4/2014
17/04/2014 J633 – 0013203 300,000.00 Sender:01311001.DD:170414.SHGD:10003421.BO: NGUYEN VAN HIEU.GUI ANH TUAN
17/04/2014 VNCK – 0040605 200,000.00 IBVCB.1704140622173002.(xin dau ten) Viet Nam Cac em dan toc mien nui kho khan
17/04/2014 J633 – 0006083 2,000,000.00 Sender:01310001.DD:170414.SHGD:10000366.BO: PHAN THI VANG ANH.N.H.Y NHI DONG CHO CCT MIEN NUI 500.000. CCT MIEN TRUNG 500.000. TRAN ANH VIET DONG CHO CCT MIEN NUI 500.000. CCT MIEN TRUNG 500.000. CAM ON ANH TUAN.
17/04/2014 J633 – 0009326 300,000.00 Sender:01307001.DD:170414.SHGD:10000771.BO: MAI XUAN BACH.IBDONG GOP CHO COM CO THIT
17/04/2014 VNCK – 0058240 100,000.00 IBVCB.1704140490575001.Ung ho com co thit
17/04/2014 VNCK – 0056356 5,000,000.00 IBVCB.1704140094469003.Tran Thi Phuong Thao gui chung cho Quy de phan phoi theo nhu cau
17/04/2014 VNCK – 0047672 200,000.00 IBVCB.1704141043671001.N/A UH CCT
17/04/2014 VNCK – 0045972 200,000.00 IBVCB.1704140299835001.chi DT Huong ung ho Quy thang 4/2014
17/04/2014 J633 – 0011306 100,000.00 Sender:01307001.DD:170414.SHGD:10001124.BO: NGUYEN VAN THUONG.IBUNG HO COM THIT
17/04/2014 VNCK – 0034544 1,000,000.00 IBVCB.1604140719599001.Nhom ban Nguyen Thuy Duong Hai Duong ung ho CCT Nhat 500k, CCT Hungary 500k
17/04/2014 J633 – 0007486 1,000,000.00 Sender:01307001.DD:170414.SHGD:10000224.BO: NGUYEN TRUNG THANH.IBUNG HO QUY COM CO THIT NGUYEN TRUNG THANH TPHCM
16/04/2014 4L89 – 0000019 2,000,000.00 VU TRI THANH UNG HO CTR COM CO THIT GD TIEN MAT
16/04/2014 VNCK – 0006114 1,000,000.00 IBVCB.1604140728505001.Chuc anh Tuan va Com co thit luon nhan duoc nhieu su quan tam cua moi nguoi
16/04/2014 J633 – 0009582 300,000.00 Sender:01604003.DD:160414.SHGD:10000144.BO: THIEU MAI HUONG.DONG GOP THANG 4 CHO COM CO TH IT CHARGEDETAILS OUR
16/04/2014 VNCK – 0011140 500,000.00 IBVCB.1604141045851001.Moon Ha noi Com co thit
16/04/2014 3N48 – 0000086 200,000.00 NGUYEN THI BICH THUY UNG HO QUY CCT
16/04/2014 VNCK – 0022043 40,000.00 IBVCB.1604140540355001.Bien Hong Tuan , Ng Ho Thao , Bien Ngoc Nhu Y KP6 Kha Van Can,Hiep Binh Chanh,Thu Duc HCM Tuong than tuong ai
16/04/2014 VNCK – 0007266 300,000.00 IBVCB.1604140561095001.Nguyen Thi Thanh Viet Hung-Long Bien-Hanoi CCTNVN0056 Pacheo
16/04/2014 J633 – 0014188 200,000.00 Sender:01201001.DD:160414.SHGD:10005706.BO: VU DINH THI.14IB000003630324COM CO THIT
16/04/2014 5567 – 0001898 100,000.00 FTF.CN:9704366802079645011.FrAcc:0021001472885 .ToAcc:0011004025430
16/04/2014 VNCK – 0000492 12,594,900.00 IBVCB.1504140321329002.Hop tac xa chan nuoi cct chuyen tien mo heo ngay 13/4/2014 tai hoi cho hoa hoc tro
16/04/2014 N245 – 0000124 50,000,000.00 MA LE MINH THUY NT – NTF UNG HO QUY “COM CO THIT” GD TIEN MAT
16/04/2014 VNCK – 0021355 500,000.00 IBVCB.1604140008615003.Cao Minh Phuong Com co thit-T4.2014
16/04/2014 VNCK – 0011691 100,000.00 IBVCB.1604140490847001.Em Hang Duc Bach Mai, Hai Ba Trung, Ha Noi (Tien ban bo – dot 5) ung ho ctrinh com co thit
16/04/2014 VNCK – 0020554 500,000.00 IBVCB.1604141017203001.CCTNVN0063 CCT Nhat
16/04/2014 VNCK – 0024331 500,000.00 IBVCB.1604140796531001.Chu De Ung ho CCT – Thang 4/2014
15/04/2014 VNCK – 0065120 100,000.00 IBVCB.1404141032881001.UHTX 114 chuyen tien Com co thit thang 4/2014 Hanoi tre em vung cao
15/04/2014 J633 – 0013834 100,000.00 Sender:01359001.DD:150414.SHGD:10000027.BO: VU THI HONG NHUNG.BCIN FT1410500215 VU HONG NH UNG UNG HO COM CO THIT THANG 4
15/04/2014 9621 – 0000033 1,000,000.00 NG THI KIM LOAN UNG HO QUI COM CO THIT GD TIEN MAT
15/04/2014 M094 – 0000071 100,000.00 NGUYEN LAN HUONG XIN GUI CCT GD TIEN MAT
15/04/2014 VNCK – 0089799 150,000.00 IBVCB.1504140736761001.com co thit thang 4
15/04/2014 U635 – 0000275 200,000.00 ANH QUANG NT GD TIEN MAT
15/04/2014 U635 – 0000276 200,000.00 NGUYEN TRUONG THINH NT GD TIEN MAT
15/04/2014 J633 – 0016875 200,000.00 Sender:01310001.DD:150414.SHGD:10002779.BO: DAO THI HOANG LAN.DAO THI HOANG LAN UNG HO THU ONG XUYEN
15/04/2014 J633 – 0016868 1,596,000.00 Sender:01201001.DD:150414.SHGD:10003380.BO: NGUYEN KIM NGAN.CHUYEN TIEN COM CO THIT THUY D IEN ( 500 SEK). NGUOI NHAN CHIU PHI
15/04/2014 Q473 – 0000038 25,300,000.00 CHUONG TRINH BANH CHUNG NHAN AI (CONG DONG VIET NHAT) GD TIEN MAT
15/04/2014 Q473 – 0000036 2,000,000.00 FB HUYEN DOAN (HAI PHONG) GD TIEN MAT
15/04/2014 J633 – 0012335 500,000.00 Sender:01359001.DD:150414.SHGD:10000158.BO: MRS NGUYEN THI DIEU THUY.BCIN FT1410500764 UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT
15/04/2014 VNCK – 0075641 1,000,000.00 IBVCB.1504140102601002.Be Suri Quynh Anh Thu Duc-tpHCM ung ho cac be vung cao
15/04/2014 J633 – 0009711 300,000.00 Sender:01307001.DD:150414.SHGD:10000732.BO: TRINH THI THANH HA.VAO QUY COM CO THIT CHO TRE EM
15/04/2014 VNCK – 0063420 200,000.00 IBVCB.1404140374627002.Nhi: gop CCT T4/2014 Nhi: gop CCT T4/2014
15/04/2014 VNCK – 0062966 200,000.00 IBVCB.1404140720207001.Phung Thanh Xuan Ung ho CCT
15/04/2014 VNCK – 0073679 50,000.00 IBVCB.1504140496363001.H Com co thit
15/04/2014 VNCK – 0095608 100,000.00 IBVCB.1504141019695002.Tran Trung Ha Noi Com Co Thit
15/04/2014 VNCK – 0096203 200,000.00 IBVCB.1504140840459001.Meo Sutu HCM UHTX Thang 4, 2014.
15/04/2014 VNCK – 0096673 1,200,000.00 IBVCB.1504140771271001.Hong Thu – Dinh Huong gop CCT 800K, anh Phu Hung (CLB DSNL) gop CCT 400K
15/04/2014 J633 – 0006266 5,000,000.00 Sender:01348002.DD:150414.SHGD:10000038.BO: TA QUANG KHAI.DVH TRAN DANG TUAN/VIETCOMBANK HA NOI/TA QUANG KHAI UNG HO CHUONG TRINH BUA COM CO THIT
15/04/2014 VNCK – 0082074 300,000.00 IBVCB.1504140838811001.Nguyen Viet Hoang Ha Noi Tre em vung cao
15/04/2014 Y094 – 0000060 300,000.00 TRUONG HONG NT QUY COM CO THIT GD TIEN MAT
15/04/2014 J633 – 0020355 300,000.00 Sender:01359001.DD:150414.SHGD:10000619.BO: PHAN KIM BANG.BCIN FT1410502903 UNG HO COM CO THIT THANG 4.2014 (PHAN HUYEN QUANG SO 179 TRONG DANH SACH THUONG XUYEN)

 

14.3-14.4 SẼ CẬP NHẬT SAU

13/03/2014 CZ37 – 0000094 500,000.00 DO THI THU HOA UNG HO GD TIEN MAT
13/03/2014 VNCN – 0080794 66,395,000.00 IBVCB.1303140105581007.TH DEN THANG: TIEN AN THANG 4,5/14 CHO 461 HS
13/03/2014 VNCN – 0080747 16,499,000.00 IBVCB.1303140738829006.TH DEN THANG: TIEN AN THANG 3 CHO 461 HS (CONG VOI TIEN THUA TU THANG 2 CHUYEN SANG)
13/03/2014 VNCN – 0080589 26,211,000.00 IBVCB.1303140785103005.TH PACHEO: TIEN AN TU 10.3 DEN HET 25.5.14
13/03/2014 VNCN – 0080562 50,011,000.00 IBVCB.1303141030335004.TH PACHEO: TIEN AN TU 10.3 DEN HET THANG 5.14
13/03/2014 VNCN – 0080536 50,011,000.00 IBVCB.1303140974159003.TH PACHEO: TIEN AN TU 10.3 DEN HET THANG 5.14
13/03/2014 VNCN – 0080452 25,251,000.00 IBVCB.1303140177987002.TH TA THANG: TIEN AN THANG 3,4-2014
13/03/2014 VNCN – 0080410 50,011,000.00 IBVCB.1303140012491001.TH TA THANG: TIEN AN THANG 3,4-2014
13/03/2014 T341 – 0000041 100,000.00 NGUYEN LAN HUONG UNG HO CCT GD TIEN MAT
13/03/2014 VNCK – 0009828 200,000.00 IBVCB.1303140250243001.PHAM HA TRANG Xom To- Tay Mo- Tu Liem – Ha Noi. Ung ho cac ban kho khan vung cao
13/03/2014 VNCK – 0009428 500,000.00 IBVCB.1303140203959001.Le Manh Tai Nha may Dam Phu My Ung ho quy com co thit
13/03/2014 VNCK – 0004131 300,000.00 IBVCB.1303140362757001.Nguyen Viet Nga, Chu T. Ai Xuan, Nguyet Gaorri ung ho mua lich 2014
13/03/2014 VNCK – 0001011 200,000.00 IBVCB.1303140251433001.Aitc ung ho thang 3/2014
13/03/2014 J633 – 0007093 300,000.00 Sender:01310001.DD:130314.SHGD:10001147.BO: LE THI HIEN.UNG HO CCT THANG 3.2014
13/03/2014 J633 – 0007096 100,000.00 Sender:01359001.DD:130314.SHGD:10000075.BO: VU THI HONG NHUNG.BCIN FT1407200318 VU HONG NH UNG UNG HO COM CO THIT THANG 3
13/03/2014 J633 – 0007025 300,000.00 Sender:01310001.DD:130314.SHGD:10000911.BO: TRAN THI MINH PHUONG.UNG HO CAC EM NHO VUNG CA O
13/03/2014 5736 – 0000022 200,000.00 vu thi lan dong gop cho ctrinh tu thien ” com co thit” GD TIEN MAT
12/03/2014 0849 – 0000113 200,000.00 NGUYEN TRUONG THINH NOP GD TIEN MAT
12/03/2014 0849 – 0000112 200,000.00 ANH QUANG NOP GD TIEN MAT
12/03/2014 VNCK – 0072168 200,000.00 IBVCB.1203140925575001.LINH NGUYEN Binh Duong CCT TP.HCM
12/03/2014 VNCK – 0069082 100,000.00 IBVCB.1203141027795003.Phan Huy Hung So 30 Ngach 102/30 Khuong Trung Ha Noi Chia se, dong cam
12/03/2014 J633 – 0007728 200,000.00 Sender:01310001.DD:120314.SHGD:10000624.BO: DAO THI HOANG LAN.DAO THI HOANG LAN UNG HO THU ONG XUYEN CCT
12/03/2014 VNCK – 0078715 200,000.00 IBVCB.1203140981413001.Nguyen Lan Phuong Ung ho thang 3/14
12/03/2014 J633 – 0006220 500,000.00 Sender:01307001.DD:120314.SHGD:10000058.BO: LE THI NGOC ANH. CHU BA+NC+TRANG UNG HO CT ÍC OM CO THITÍ
12/03/2014 J633 – 0009924 150,000.00 Sender:01202001.DD:120314.SHGD:10001986.BO: VU HONG THAI.995214031201210 VU HONG THAI U HTX T3 2014
12/03/2014 Z074 – 0000122 2,000,000.00 cu kt da phuong bo ngoai giao ung ho cct GD TIEN MAT
12/03/2014 J633 – 0009839 150,000.00 Sender:01311001.DD:120314.SHGD:10001775.BO: NGUYEN THI THU PHUONG.UNG HO CT COM CO THIT
12/03/2014 VNCK – 0070351 2,000,000.00 IBVCB.1203140549483009.Ung ho chuong trinh COM CO THIT cua anh Tuan
12/03/2014 Z074 – 0000124 2,000,000.00 ong pham binh minh va phu nhan ung ho cct GD TIEN MAT
12/03/2014 EN29 – 0000041 700,000.00 TAP THE CBCNV CT FGAME UNG HO QUY CCT THANG 2.2014 GD TIEN MAT
12/03/2014 VNCK – 0063607 200,000.00 IBVCB.1203140392753002.Bill Anna ung ho CCT thang 3
12/03/2014 J633 – 0014471 200,000.00 Sender:01314001.DD:120314.SHGD:10001399.BO: LE THI THANH VAN.LE THI THANH VAN VIB THANH HOA UNG HO ÍCOM CO THITÍ T3
12/03/2014 4Z73 – 0000059 200,000.00 bui thanh hien(be ha dang-ha an dong quy cct thang 3/2014) GD TIEN MAT
12/03/2014 VNCK – 0083524 500,000.00 IBVCB.1203140751879002.Smyhome – Chuyen tra – Khanh 0912662628
12/03/2014 VNCK – 0080469 180,000.00 IBVCB.1203140562239001.Pham Hoa Ung ho chung
12/03/2014 VNCK – 0079445 200,000.00 IBVCB.1203140840703001.Thao Tran …
12/03/2014 J633 – 0006999 7,000,000.00 Sender:01310001.DD:120314.SHGD:10000697.BO: LE QUANG BACH.LE QUANG MINH XIN UNG HO COM CO THIT
12/03/2014 VNCK – 0069518 200,000.00 IBVCB.1203140519679002.Nhi gop CCT T3/2014 Gop CCT
11/03/2014 J633 – 0010216 300,000.00 Sender:01201001.DD:110314.SHGD:10002577.BO: DAO ANH HIEN.DAO ANH HIEN UNG HO COM CO THIT
11/03/2014 J633 – 0009193 300,000.00 Sender:01202005.DD:110314.SHGD:10000154.BO: NGUYEN THU NGA.NGUYEN THU NGA UNG HO UNG CHO B E CUA COM CO THIT
11/03/2014 4Z73 – 0000075 200,000.00 tran duc minh GD TIEN MAT
11/03/2014 R778 – 0000049 500,000.00 pham minh phuong ung ho quy CCT GD TIEN MAT
11/03/2014 J633 – 0011761 2,000,000.00 Sender:01317001.DD:110314.SHGD:10000335.BO: DOAN THI THU TRANG.FT1407036439 DOAN THI THU T RANG CHUYEN TIEN UNGHO CCT
11/03/2014 VNCK – 0043056 300,000.00 IBVCB.1103140408359001.Vu Thi Minh Ha A6, TTKTDA, ngo 24 Hoang Quoc Viet, HN xin dong gop mot phan nho
11/03/2014 VNCK – 0055042 1,000,000.00 IBVCB.1103140152655003.Tran thi Bich THUY ung ho t3-2014
11/03/2014 J633 – 0011728 500,000.00 Sender:01202001.DD:110314.SHGD:10002536.BO: NGUYEN QUANG BAO.995214031101442 NGUYEN QUAN G BAO UNG HO QUY COM CO THIT CHO CAC CHAU
11/03/2014 4640 – 0006033 936,000.00 /Ref:P281474992639318{//}WU1600826486 D.Vi CHUYEN:THI PHAM 82 NICHOLSON STREET FITZROY AU
11/03/2014 VNCK – 0026345 300,000.00 IBVCB.1103140499697001.be Mec. ung ho CT CCT thang 3_2014
11/03/2014 Q307 – 0000032 20,000,000.00 cuc phuc vu ngoai giao doan ct vao quy “com co thit” tang tre em ngheo vung cao GD TIEN MAT
11/03/2014 0595 – 0006856 300,000.00 /Ref:P3084070741{//}/Ref:P3084070741{//}B/O:MR. NGUYEN HOANG MINH UNG HO COM CO THIT
11/03/2014 J633 – 0008274 300,000.00 Sender:01310001.DD:110314.SHGD:10001696.BO: NGUYEN THI PHUONG.UNG HO CHUONG TRINH COM CO T HIT
10/03/2014 VNCK – 0091294 200,000.00 IBVCB.1003140396115001.2 chau Minh Khoi va Minh Anh 20/123 xuan thuy, hanoi ung ho com co thit thang 3
10/03/2014 VNCK – 0006079 200,000.00 IBVCB.1003140801991002.Phung Mai Chi Khu 14 thi tran Hung Son-Lam Thao-Phu Tho Ung ho cac ban nho bat com thit
10/03/2014 VNCK – 0088889 500,000.00 IBVCB.1003140075501002.nho anh Tuan gui den cac em o Ha Giang
10/03/2014 VNCK – 0088300 200,000.00 IBVCB.1003140669721001.Ung ho Com co thit
10/03/2014 VNCK – 0000409 100,000.00 IBVCB.1003140683525002.Tran thi thanh xuan 14 le thanh tong, hoang kiem, ha noi gay quy
10/03/2014 2Q47 – 0000065 1,800,000.00 cn cty tap doan mk ung ho tu thien chuong trinh”com co thit” cho tre em ngheo mien nui
10/03/2014 J633 – 0013845 10,000,000.00 Sender:01204010.DD:100314.SHGD:10001607.BO: NGUYEN THI THANH MAI.HOI CAN BO NGUOI QUANG NI NH O HA NOI UNG HO DU AN ÍCOM CO THITÍ CUA TRAN DANG TUAN. NHAN TAI SGD.
10/03/2014 VNCK – 0082011 850,000.00 IBVCB.0903140295151001.Nguyen Minh Phuong Ha Noi Ung ho CCT
10/03/2014 VNCK – 0082265 300,000.00 IBVCB.0903140384215001.Chau Quoc va Khanh Trung Phung, Dong Da, HN Ung ho Quy
10/03/2014 VNCK – 0081125 200,000.00 IBVCB.0903140680743001.Du Ton Hoang Long 16 Nguyen Trai tp Hue tre em ngheo o vung sau
10/03/2014 J633 – 0014523 500,000.00 Sender:01307001.DD:100314.SHGD:10001843.BO: MAI DUY TRUNG.IBGUI CHUONG TRINH COM CO THIT
10/03/2014 JM51 – 0000045 2,000,000.00 TRAN MINH TUAN NOP TIEN GD TIEN MAT
10/03/2014 VNCK – 0093050 200,000.00 IBVCB.1003140475559001.Dau Thanh Tung, so 180 chuyen tien UHTX Thang 3/2014
10/03/2014 VNCK – 0008977 200,000.00 IBVCB.1003140957769001.Nguyen Thu Ngan Ung ho CCT
09/03/2014 VNCK – 0078277 1,000,000.00 IBVCB.0903140320751001.Nguyen Thu Trang 0983250711 "Ung ho ctr Com co thit"
09/03/2014 VNCK – 0072591 300,000.00 IBVCB.0903140761469001.com co thit thang 2, 3
09/03/2014 VSMS – 0730475 8,800.00 THU PHI DICH VU SMS CHU DONG THANG 02/2014. SDT: 0984371177. So tien 8800 VND
09/03/2014 0U61 – 0053749 300,000.00 FTF.CN:9704366804599538015.FrAcc:0281000319022 .ToAcc:0011004025430
09/03/2014 3715 – 0009558 150,000.00 FTF.CN:9704366804744047011.FrAcc:0181003240421 .ToAcc:0011004025430
08/03/2014 VNCK – 0064380 300,000.00 IBVCB.0803140592927001.Vu Thu Thuy HN Vi tinh thuong yeu la khong gioi han
08/03/2014 VNCK – 0057092 300,000.00 IBVCB.0803140266409001.Be u Hanoi Ung ho thang 3/2014
08/03/2014 VNCK – 0051644 100,000.00 IBVCB.0703140472747006.bui minh truong quy com co thit
07/03/2014 J633 – 0006496 1,000,000.00 Sender:01310001.DD:070314.SHGD:10000659.BO: TRAN THI PHUONG MAI.DONG GOP CHO QUY COM CO TH IT
07/03/2014 J633 – 0006080 200,000.00 Sender:01310001.DD:070314.SHGD:10000090.BO: PHAN QUOC KHANH.UNG HO CCT T3. BI TIT.
07/03/2014 J633 – 0013261 300,000.00 Sender:75305001.DD:070314.SHGD:10000151.BO: DO THI THANH TAM.NHH VCB SGD HA NOI; TAI KHOAN TRICH NO 180114849113479, NOI DUNG CHUYEN UNG HO CHUONG TRINH CCT THANG 03/2014
07/03/2014 J633 – 0012353 480,000.00 Sender:01307001.DD:070314.SHGD:10000034.BO: KHONG DUC TRUNG.IBUNGHO CCT T3/2014
07/03/2014 VNCK – 0023700 500,000.00 IBVCB.0703140604103002.Tran Huong 104 Tran Hung Dao Ung ho Quy Com co thit
07/03/2014 VNCK – 0024719 1,000,000.00 IBVCB.0703140341551002.be Luu Quynh Anh Sai Gon ung ho cac be mien nui
07/03/2014 Q473 – 0000027 10,000,000.00 CHAU NIVA LEAN TRUONG UNIS GUI CCT BAT XAT GD TIEN MAT
07/03/2014 VNCK – 0030286 200,000.00 IBVCB.0703140473525001.Ngoc Anh, Duc Anh, Chau Anh Ung ho Com co thit
07/03/2014 VNCK – 0020414 200,000.00 IBVCB.0703141034821001.Ung ho Chuong trinh Com co thit
07/03/2014 VNCK – 0016706 500,000.00 IBVCB.0703140762197002.Vien Chuc cac e lun duoc vui ve
07/03/2014 VNCK – 0048007 100,000.00 IBVCB.0703140518439003.tien tu thien
07/03/2014 VNCK – 0039716 500,000.00 IBVCB.0703140692863002.Lan Do Ung ho CCT
07/03/2014 VNCK – 0037474 500,000.00 IBVCB.0703140039055001.2 chau Viet Thang – Quoc Lam ung ho chuong trinh "Com co thit"
07/03/2014 J633 – 0007423 500,000.00 Sender:01310001.DD:070314.SHGD:10001256.BO: NGUYEN THI NHUNG.NGUYEN THI NHUNG UNG HO CCT
07/03/2014 J633 – 0005041 200,000.00 Sender:01311001.DD:070314.SHGD:10000229.BO: NGUYEN TRAN HUNG.NGUYEN TRAN HUNG UNG HO CCT C AM ON ANH TRAN DANG TUAN FT14065826619848 0020115202007
07/03/2014 J633 – 0007145 1,000,000.00 Sender:01201001.DD:070314.SHGD:10001208.BO: NGUYEN THI THU THUY.UNG HO COM CO THIT
07/03/2014 VNCK – 0026345 220,000.00 IBVCB.0703140814151001.KM Hanoi ung ho Com co thit
07/03/2014 J633 – 0012948 300,000.00 Sender:01204009.DD:070314.SHGD:10006670.BO: NGUYEN THI ANH THU.ANH THU UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT.
07/03/2014 VNCK – 0029086 100,000.00 IBVCB.0703141021245001.No name Quy toan quyen quyet dinh 🙂
07/03/2014 VNCK – 0023409 300,000.00 IBVCB.0703140123071001.Trinh Quoc Viet Ung ho quy com co thit
07/03/2014 VNCK – 0019996 250,000.00 IBVCB.0703140095993001.DTVA Tien Com Thit cho be T3Y14
07/03/2014 J633 – 0010591 1,000,000.00 Sender:79302001.DD:070314.SHGD:10002990.BO: LE HAI HA.(RMNO 03221403076317) UNG HO CCT. CAM ON CHU TUAN NHIEU. (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
06/03/2014 4593 – 0006393 1,000,000.00 /Ref:P3084065784{//}/Ref:P3084065784{//}B/O:MRS. NGUYEN HONG DAN BE MY + BE NA TANG CCT
06/03/2014 VNCK – 0078677 200,000.00 IBVCB.0503140625593003.Linh Huong ung ho CCT t3/2014 A B
06/03/2014 VNCK – 0005895 300,000.00 IBVCB.0603140829017001.Ung ho chuong trinh "Com co thit"
06/03/2014 VNCK – 0099987 200,000.00 IBVCB.0603140088119001.Hoang Ha Doi Can Ung ho TX thang 3
06/03/2014 J633 – 0007021 1,000,000.00 Sender:01310001.DD:060314.SHGD:10000635.BO: NGUYEN TRUONG HUY.UNG HO CHUONG TRINH COM CO T HIT CHO TRE EM MIEN NUI
06/03/2014 VNCK – 0099735 200,000.00 IBVCB.0603140530175002.FB Nguyen Tuyet Ha Noi Tre em vung cao kho khan
06/03/2014 J633 – 0005597 200,000.00 Sender:79302001.DD:060314.SHGD:10000659.BO: PHAM THUY HUYEN.(RMNO 03621403051398) UHTX T 1+2/2014 (NHH VIETCOMBANK HA NOI (HN) )
06/03/2014 J633 – 0007012 2,000,000.00 Sender:01310001.DD:060314.SHGD:10000311.BO: DO MY DUNG.DO MY DUNG (MAIVILLA. G15) CHUYEN TIEN THANG 3.14
06/03/2014 E889 – 0000095 200,000.00 MAI THI HOANG YEN NT UNG HO CHUONG TRINH “COM CO THIT” T02.2014 GD TIEN MAT
06/03/2014 VNCK – 0084276 100,000.00 IBVCB.0603140705183002.LE VU KHANH VAN HCM Quy com co thit
06/03/2014 R895 – 0000125 200,000.00 2 BE LI + SAO UNG HO CT COM CO THIT GD TIEN MAT
06/03/2014 J633 – 0010092 100,000.00 Sender:79302001.DD:060314.SHGD:10003175.BO: HOANG THI THAO.(RMNO 03021403063284) UNG HO C CT THANG 3/2014 (NHH VIETCOMBANK HOAN KIEM HA NOI)
06/03/2014 VNCK – 0075929 500,000.00 IBVCB.0503140085385001.Quy CCT
06/03/2014 VNCK – 0082517 300,000.00 IBVCB.0603140847619001.HThanh Hanoi ung ho CCT thang 3/2014
06/03/2014 J633 – 0010006 2,000,000.00 Sender:01202001.DD:060314.SHGD:10001748.BO: TRINH THI HA ANH.995214030600945 UNG HO CCT. KHONG GHI TEN NGUOI GUI.
06/03/2014 VNCK – 0010391 100,000.00 IBVCB.0603140887551001.NTC fb.com/ntc178 khong
06/03/2014 VNCK – 0078531 130,000.00 IBVCB.0503140034645001.DINH LE HUYEN Quy CCT Thang 3/2014
06/03/2014 C263 – 0006004 1,000,000.00 /Ref:PI0497707{//}/Ref:PI0497707{//}Dong gop chuong trinh ÍCom co thitÍ D.Vi CHUYEN:THANH BINH NGUYEN
06/03/2014 VNCK – 0078170 500,000.00 IBVCB.0503140782245001.PHAM THI MINH THU ung ho quy com co thit
06/03/2014 VNCK – 0092901 200,000.00 IBVCB.0603140538157002.pham hong nhung UHTX thang 3/2014
06/03/2014 VNCK – 0092872 200,000.00 IBVCB.0603140079357001.2 chau Hue Nhu+Duy Bao Q.Cam Le – TP.Da Nang Ung ho quy CCT thang 3/2014
06/03/2014 VNCK – 0087710 500,000.00 IBVCB.0603140264245001.Hai be Dau va Lac Hanoi Quy com co thit
06/03/2014 VNCK – 0083044 2,000,000.00 IBVCB.0603140450735002.NGUYEN DINH TOAN Giup do cac chau !
06/03/2014 VNCK – 0004404 1,000,000.00 IBVCB.0603140346625002.Ung ho thang 02+03/2014
06/03/2014 J633 – 0006290 300,000.00 Sender:01309001.DD:060314.SHGD:10000311.BO: VU THI DINH.VU THI DINH UNG HO CHUONG TRINH C OM CO THIT
06/03/2014 VNCK – 0077948 200,000.00 IBVCB.0503140410429001.Dang Thuc Trang CCTTPHCM Ung ho thuong xuyen thang 3/2014
06/03/2014 F352 – 0000032 200,000.00 NGUYEN THI DUYEN UNG HO CCT GD TIEN MAT
06/03/2014 VNCK – 0088236 300,000.00 IBVCB.0603140338209001.HTB Ung ho Com co Thit – 03/2014.
05/03/2014 VNCK – 0074074 50,000.00 IBVCB.0503140786721001.Thitran BH ung ho com co thit cho cac em
05/03/2014 M445 – 0000039 1,000,000.00 DINH THI THU HANG CT CHUONG TRINH CCT GD TIEN MAT
05/03/2014 VNCK – 0072650 100,000.00 IBVCB.0503140260899001.NGUYEN KHANH HUYEN COM CO THIT UNG HO COM CO THIT
05/03/2014 T986 – 0000559 1,000,000.00 PT..TRAN THI HOANG LAN.20140305.110820.Transfer for PT.-QuyComcothit.
05/03/2014 VNCK – 0057421 900,000.00 IBVCB.0503140604643001.Pham Thi Thu Ha ung ho CT "COM CO THIT" T1,2,3/2014
05/03/2014 Y094 – 0000107 500,000.00 tran tung uhtx GD TIEN MAT
05/03/2014 J633 – 0009202 500,000.00 Sender:01307001.DD:050314.SHGD:10000652.BO: NGUYEN QUANG HUNG.IBUNG HO QUY COM CO THIT CUA NHA BAO TRAN DANG TUAN
05/03/2014 VNCK – 0042077 200,000.00 IBVCB.0403140307371002.Nguyen Minh Thu ung ho thang 3 2014
05/03/2014 VNCK – 0060645 22,082,000.00 IBVCB.0503140385893001.CHUYEN TIEN MO HEO LAN 4 CHOT DEN NGAY 5 THANG 2 NAM 2014
05/03/2014 J633 – 0011205 1,000,000.00 Sender:01314001.DD:050314.SHGD:10000744.BO: NGUYEN NGOC THANH.UNG HO CHUONG TRINH COM CO T HIT
05/03/2014 J633 – 0008244 2,000,000.00 Sender:01305001.DD:050314.SHGD:10000022.BO: PHAN MY ANH.TAI KHOAN TRICH NO 1001148490115 43, NOI DUNG CHUYEN TTQT + KHDN EXIMBANK HN UNG HO T.1+2
05/03/2014 VNCK – 0054396 500,000.00 IBVCB.0503140138311003.Tran Bao Anh chung cu 170 La Thanh ung ho cac ban nho vung cao
05/03/2014 VNCK – 0074391 200,000.00 IBVCB.0503140741681001.gia dinh my keo ung ho com co thit
05/03/2014 J633 – 0007341 100,000.00 Sender:01201001.DD:050314.SHGD:10001503.BO: NGUYEN TRAN NGOC LIEN.UNG HO CCT THANG 3.2014
05/03/2014 J633 – 0007166 500,000.00 Sender:01310001.DD:050314.SHGD:10001122.BO: HOANG QUYNH TRANG.COM CO THIT
05/03/2014 VNMB – 0173282 200,000.00 IBVCB.VNMB. VNMB20140305173282. Ung ho Com co thit
05/03/2014 VNCK – 0050498 500,000.00 IBVCB.0503140109761002.Le Thao 70 chua boc, quang trung, dong da, ha noi quy com co thit
05/03/2014 E933 – 0004189 500,000.00 PT..PHAN THANH LONG.20140305.140138.Transfer for PT.-QuyComcothit.
05/03/2014 VNCK – 0042728 300,000.00 IBVCB.0503140704239002.Be Quang Minh Sai Gon NA
05/03/2014 J633 – 0010575 720,000.00 Sender:79302001.DD:050314.SHGD:10003075.BO: HA TRI TUE.(RMNO 03121403059893) CHAU HA DIE U ANH UNG HO CCT 6 THANG DAU NAM 2014 A. (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
05/03/2014 VNCK – 0040094 500,000.00 IBVCB.0403140047301003.Nguyen Quang Chanh – France Ung ho chuong trinh " Com co thit" x
05/03/2014 VNCK – 0073487 500,000.00 IBVCB.0503140210231001.Pham Nga ung ho quy CCT
05/03/2014 1Q99 – 0000052 200,000.00 TRAN TU UYEN CT COM CO THIT GD TIEN MAT
05/03/2014 VNCK – 0055011 500,000.00 IBVCB.0503140829067001.com co thit com co thit
05/03/2014 4839 – 0000053 1,000,000.00 LE THI BICH THUY GIANG VIEN FTU HCM UNG HO GD TIEN MAT
05/03/2014 4432 – 0000028 1,040,000.00 NGUYEN THI THU HIEN TAP THE CBCNV UNG HO QUY CCT THANG 1/2014 GD TIEN MAT
05/03/2014 VNCK – 0060781 200,000.00 IBVCB.0503140546017002.
05/03/2014 J633 – 0012930 200,000.00 Sender:79303001.DD:050314.SHGD:10005627.BO: TRAN THI THANH.UH CCT THANG 32014
04/03/2014 VNCK – 0028605 400,000.00 IBVCB.0403140166223002.Chau Luong Trung Kien UH CT Com co thit T2 va T3/2014
04/03/2014 VNCK – 0028312 200,000.00 IBVCB.0403140411743001.Van Ho 16 Le Dai Hanh-Hai Ba Trung-HN Ung ho com co thit thang 3/2014
04/03/2014 J633 – 0013063 500,000.00 Sender:01201001.DD:040314.SHGD:10003864.BO: HA THU PHUONG.CT
04/03/2014 VNCK – 0026091 100,000.00 IBVCB.0403140083089001.Nguyen Thi Kim Oanh Ha Noi Them mieng thit vao bua com cho cac con
04/03/2014 J633 – 0012519 5,000,000.00 Sender:01202001.DD:040314.SHGD:10002544.BO: LY HONG HANH.995214030401623 ONG PHAM XUAN SON VA BA NGUYEN THI PHUONG, 4 ROYALTY STREET CLAYTON, VICTORIA 3168, AUSTRALIA UNG HO COM CO THIT
04/03/2014 J633 – 0012159 3,000,000.00 Sender:01202001.DD:040314.SHGD:10002439.BO: LY HONG HANH.995214030401578 COM CO THIT TH ANG 2
04/03/2014 J633 – 0010532 500,000.00 Sender:01317001.DD:040314.SHGD:10000147.BO: NGO QUANG HUNG.FT1406331831 NGO QUANG HUNG CT UNG HO CCT
04/03/2014 VNCK – 0006669 200,000.00 IBVCB.0303141025931001.Thuc Dang ung ho Com co thit T3/2014
04/03/2014 J633 – 0009194 1,000,000.00 Sender:01348002.DD:040314.SHGD:10000470.BO: DANG THI PHUONG BA.DANG PHUONG BA DONG QUY CCT THANG 3
04/03/2014 J633 – 0007865 500,000.00 Sender:79302001.DD:040314.SHGD:10002216.BO: CUNG TO NGA.(RMNO 11021403046178) CHUYEN COM CO THIT HA NOI T3/2014 (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
04/03/2014 J633 – 0007832 2,000,000.00 Sender:01310001.DD:040314.SHGD:10000812.BO: VU THI NGUYEN.CHUYEN TIEN COM CO THIT THANG 3
04/03/2014 J633 – 0006974 2,100,000.00 Sender:01307001.DD:040314.SHGD:10000216.BO: NGUYEN VAN BON. PHAM THI THU THUY USA UNG HO CTRINH COM CO THIT
04/03/2014 VNCK – 0016252 1,000,000.00 IBVCB.0403140089823001.Cong ty TNHH T3 Viet Nam 160 Tay Son – HN Ung ho chuong trinh CCT
04/03/2014 VNCK – 0015107 500,000.00 IBVCB.0403140684151001.Ha Tien Dung Moi nguoi
04/03/2014 J633 – 0007560 1,000,000.00 Sender:01202001.DD:040314.SHGD:10001092.BO: NGO MINH TUAN.NGO MINH TUAN UNG HO CHUONG TRIN H COM CO THIT
04/03/2014 J633 – 0007157 200,000.00 Sender:79314001.DD:040314.SHGD:10000048.BO: NGUYEN HONG VAN.UNG HO CCT T3.2014
04/03/2014 VNCK – 0031654 300,000.00 IBVCB.0403140627091001.COM CO THIT Be Mickey ung ho COM CO THIT
04/03/2014 J633 – 0011230 300,000.00 Sender:79302001.DD:040314.SHGD:10003348.BO: TRUONG QUANG NINH.(RMNO 03421403046853) CHUYE N TIEN (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) VIETCOMBANK NH TMCP NGOAI THUONG VIET N)
04/03/2014 VNCK – 0025788 200,000.00 IBVCB.0403140872401001.Them mot mieng thit cho be vung cao
04/03/2014 J633 – 0005480 500,000.00 Sender:01311001.DD:040314.SHGD:10000082.BO: NGUYEN HOANG MINH.CHAU NHAT NAM CK CTT THANG 3 FT14062213107001 0020129791005
04/03/2014 VNCK – 0005323 200,000.00 IBVCB.0303140987959002.linh nguyen linh nguyen linh nguyen
04/03/2014 VNCK – 0023928 100,000.00 IBVCB.0403140868381001.NGO TIEN MANH 11 HOANG DIEU CONG NHAN
04/03/2014 4640 – 0006361 500,000.00 /Ref:PALPMQ88805{//}/Ref:PALPMQ88805{//}LP VNMQ88805 UNG HO COM CO THIT D.Vi CHUYEN:DINH T N HUONG
04/03/2014 4593 – 0006387 4,000,000.00 /Ref:PO0389963{//}/Ref:PO0389963{//}CHUONG TRINH COM CO THIT D.Vi CHUYEN:THI THU HUYEN LE
04/03/2014 4593 – 0006344 3,300,000.00 /Ref:PATTM705071{//}/Ref:PATTM705071{//}TT VNM705071 N THANH TOAN NOT TIEN IN LICH COM CO THIT 2014 D.Vi CHUYEN:VAN PHONG DAI DIEN OPENASIA GROUP LIMITED TAI HA NOI
03/03/2014 J633 – 0014981 1,860,000.00 Sender:01204009.DD:030314.SHGD:10007651.BO: LE KHANH MANH.DO DAU HOC SINH BAN TRU (SUNG TH I DUNG PHAN HIEU HAN NANG ) 03 THANG DAU NAM 2014 NHAN TAI SGD
03/03/2014 J633 – 0009549 1,000,000.00 Sender:01310001.DD:030314.SHGD:10002140.BO: TRAN THANH VAN.TRAN THANH VAN CCT THANG 3+THAN G4 CHO TRAN DANG TUAN
03/03/2014 S966 – 0000083 200,000,000.00 HUYNH THI MY HANH – NTF CHUYEN GD TIEN MAT
03/03/2014 VNCK – 0074624 300,000.00 IBVCB.0303140148413002.Le Van Huy ung ho Com co thit
03/03/2014 J633 – 0008376 10,000,000.00 Sender:01305001.DD:030314.SHGD:10000013.BO: PHAM CHI LAN.PHAM CHI LAN CHUYEN TIEN CHO CTÍ COM CO THITÍ
03/03/2014 J633 – 0012160 500,000.00 Sender:01310001.DD:030314.SHGD:10003241.BO: NGUYEN THI HUYEN.NGUYEN THI HUYEN (0949933409) CHUYEN TIEN UNG HO CT COM CO THIT CHO TRAN DANG TUAN TK TAI NH TMCP NGOAI THUONG VIET NAM SGD
03/03/2014 J633 – 0013378 2,000,000.00 Sender:01201001.DD:030314.SHGD:10003022.BO: PHAN THI THUY HANG.TA T VIET UNG HO COM CO THI T
03/03/2014 VNCK – 0093943 200,000.00 IBVCB.0303140560839001.Ngo Hong Duong Khu do thi Dang Xa, Gia Lam, HN Ung ho cac tre em vung cao
03/03/2014 VNCK – 0079851 400,000.00 IBVCB.0303140913747001.Khong Khong
03/03/2014 VNCK – 0092747 1,000,000.00 IBVCB.0303140445759001.Chau Trang – Ken ung ho CCT T3+4/2014
03/03/2014 VNMB – 0163554 400,000.00 IBVCB.VNMB. VNMB20140302163554. Minh, Rophi ung ho TX thang 2,3
03/03/2014 J633 – 0007825 500,000.00 Sender:01202001.DD:030314.SHGD:10001142.BO: NGUYEN DIEU LINH.995214030300711 UNG HO TX T 3
03/03/2014 J633 – 0005834 1,000,000.00 Sender:01309001.DD:030314.SHGD:10000538.BO: NGUYEN THI VIET HOA.UNG HO CCT JAPAN THANG 2 V A 3 NAM 2014
03/03/2014 VNCK – 0098785 500,000.00 IBVCB.0303140407893003.Pham An Binh 530 Duong Lang Quy com co thit
03/03/2014 VNCK – 0066717 100,000.00 IBVCB.0203140988835004.CCT Tp HCM UHTX hoata t03
03/03/2014 VNCK – 0002406 360,000.00 IBVCB.0303140255671002.Nguyen thi quynh anh Ung ho cac be pacheo qua CCT nhat thang 1,2,3/2014
03/03/2014 VNCK – 0000882 500,000.00 IBVCB.0303140785113002.Bao Chau + Nam Huy ung ho CCT thang 3/2014
03/03/2014 VNCK – 0074981 200,000.00 IBVCB.0303140879585002.Chuong trinh Com co thit
03/03/2014 J633 – 0014808 300,000.00 Sender:79604001.DD:030314.SHGD:10001980.BO: THIEU MAI HUONG.DONG GOP CHO COM CO THIT THANG 3 CHARGEDETAILS OUR
03/03/2014 VNCK – 0098624 100,000.00 IBVCB.0303140816189004.Gui chuong trinh Com Co Thit
03/03/2014 P590 – 0000019 2,000,000.00 nguyen hoai anh – comcothit GD TIEN MAT
03/03/2014 VNCK – 0092030 200,000.00 IBVCB.0303140184579002.TRAN MINH NGUYET VIETCOMBANK BAC NINH UNG HO QUY
03/03/2014 J633 – 0018901 500,000.00 Sender:01201001.DD:030314.SHGD:10006310.BO: NGUYEN HONG TRUONG.CHUYEN TIEN UNG HO SUOI GIA NG THANG 3.2014
03/03/2014 VNCK – 0083241 500,000.00 IBVCB.0303140675205002.Duong Hoang Bach ung ho 7 em be LL & CCT 3/2014
03/03/2014 VNCK – 0085905 500,000.00 IBVCB.0303140241513004.Le Quang Huu Dung 532/1/16 Kinh Duong Vuong Ung ho quy
02/03/2014 VNCK – 0059024 100,000.00 IBVCB.0203140970617002.NDAK ung ho CCT thang 2
02/03/2014 VNCK – 0054828 500,000.00 IBVCB.0203140958391001.Hoang Minh Tu TP. Ho Chi Minh ung ho Quy com co thit
02/03/2014 VNCK – 0058216 300,000.00 IBVCB.0203140059885001.Hieu & Ha Hanoi Ung ho cac ban hoc sinh vung cao
01/03/2014 F227 – 0007146 200,000.00 FTF.CN:9704366800750039017.FrAcc:0181000456374 .ToAcc:0011004025430
01/03/2014 VNCK – 0036927 583,977.00 IBVCB.0103140278983002.Pham Minh Quan/ Pham Do Thuc Anh Ung ho qui Qui
01/03/2014 VNCK – 0033534 240,000.00 IBVCB.0103140891657001.EssaygoEZ ung ho quy hang thang -Thag 3, thang 4
01/03/2014 VNCK – 0047334 200,000.00 IBVCB.0103140081225001.Phuong Phuong Vt UHTX thang 3/14 Quy CCT
01/03/2014 VNCK – 0034941 500,000.00 IBVCB.0103140289969001.NMC UNG HO COM CO THIT THANG 3/2014
01/03/2014 VNCK – 0032701 120,000.00 IBVCB.2802140319385002.Dang Duy Nhat Com co thit Nhat Ban CCTNVN0053 Pacheo FEB14
01/03/2014 VNCK – 0043522 100,000.00 IBVCB.0103140159433001.Ung ho CT CCT
01/03/2014 8314 – 0005536 180,000.00 FTF.CN:5264180507264018 .FrAcc:0021000255544 .ToAcc:0011004025430
01/03/2014 VNCK – 0043274 500,000.00 IBVCB.0103140254825001.Ung ho com co thit TH2/2014
01/03/2014 VNCK – 0032914 200,000.00 IBVCB.2802140910745004.MotBit Co Nhue, Tu Liem, Ha Noi Ung ho tre vung cao
01/03/2014 VNMB – 0161860 100,000.00 IBVCB.VNMB. VNMB20140301161860. Con Binh Anh – so nha 124220 ngo 42 ung ho chuong trinh CCT
01/03/2014 VNCK – 0041729 500,000.00 IBVCB.0103140591313001.Bui Duc Kien Ung ho CT CCT
01/03/2014 R907 – 0007249 100,000.00 PT..NGUYEN NGOC TRAM ANH.20140301.130646.Transfer for PT.-QuyComcothit.
01/03/2014 VNCK – 0037807 284,000.00 IBVCB.0103140714499002.quy com co thit ung ho tu thien
01/03/2014 VNMB – 0161573 300,000.00 IBVCB.VNMB. VNMB20140301161573. Dong gop Com Co Thit
28/02/2014 VNCK – 0098877 1,000,000.00 IBVCB.2802140608295002.Le Thu Hien ung ho chuong trinh Com co thit
28/02/2014 HL53 – 0000156 300,000.00 JH DONG GOP CHUONG TRINH COM CO THIT GD TIEN MAT
28/02/2014 J633 – 0005253 5,000,000.00 Sender:01311001.DD:280214.SHGD:10000311.BO: NGUYEN PHAM THANH VINH.ONG NGUYEN QUOC TUAN (1 2 TRAN NHAT DUAT) UNG HO QUY COM CO THIT
28/02/2014 VNCK – 0017921 200,000.00 IBVCB.2802140292381001.Nguyen Viet Hung ung ho tre em vung cao
28/02/2014 J633 – 0006759 1,500,000.00 Sender:01307001.DD:280214.SHGD:10000106.BO: NGUYEN THI KIM DUNG.IBDINH VAN LONG, NG KIM DU NG( VUNG TAU) UNG HO CCT T2
28/02/2014 J633 – 0005029 200,000.00 Sender:79302001.DD:280214.SHGD:10000533.BO: LE TRUNG THANH.(RMNO 05121402287969) CHAU GUI CCT THANG NAY. CHU DUNG NEU TEN CHAU CHU NHE. (NHH VIETCOMBANK HOAN KIEM HA NOI)
28/02/2014 VNCK – 0094736 500,000.00 IBVCB.2802140531061001.DA Ung ho CCT
28/02/2014 VNCK – 0007688 200,000.00 IBVCB.2802140883297001.Hai be Ha Dang – Ha An dong quy CCT thang 2/2014
28/02/2014 L333 – 0011414 800,000.00 Sender:79314001.DD:280214.SHGD:10000966.BO: PHAM THI LAN ANH.CHAU LAN ANH CHUYEN TIEN CHO CHU TUAN VA CAC EM
28/02/2014 A810 – 0000029 300,000.00 TRUONG HONG NT VAO ( COM CO THIT) GD TIEN MAT
28/02/2014 VNCK – 0091916 100,000.00 IBVCB.2802140683073002.Tran Ngoc Bien Ha Noi Ung ho quy
28/02/2014 VNMB – 0157587 500,000.00 IBVCB.VNMB. VNMB20140228157587. Moi tim chan tran Com co thit
28/02/2014 VNCK – 0017503 500,000.00 IBVCB.2802140105117001.Nguyen Xuan Thanh Ung ho quy COM CO THIT
28/02/2014 J633 – 0005429 600,000.00 Sender:01311001.DD:280214.SHGD:10000398.BO: TRAN DIEU HA.UNG HO COM CO THIT T1 2.2014
28/02/2014 5D37 – 0006862 1,000,000.00 /Ref:POR140228069{//}/Ref:POR140228069{//}/Ref:POR140228069{//}Nguoi gui: DANG CAO THANG C HUYEN TIEN
28/02/2014 VNCK – 0097653 1,000,000.00 IBVCB.2802140628087010.Ngo Thi Thanh Hien ung ho CCT
27/02/2014 VNMB – 0153990 500,000.00 IBVCB.VNMB. VNMB20140226153990. Ung ho CCT
27/02/2014 VNCK – 0061930 1,000,000.00 IBVCB.2702140421539002.Gui chu Tran Dang Tuan – Ung ho quy Com Co Thit
27/02/2014 L532 – 0000039 500,000.00 doan anh kien-doan tran anh thu ung ho ctrinh”com co thit” GD TIEN MAT
27/02/2014 J633 – 0006892 1,000,000.00 Sender:01310001.DD:270214.SHGD:10000023.BO: NGUYEN TUAN ANH.UNG HO CT COM CO THIT
27/02/2014 J633 – 0009012 100,000.00 Sender:01314001.DD:270214.SHGD:10000153.BO: TRAN CHI HIEU.UNG HO CHUONG TRINH CCT.
27/02/2014 J633 – 0013855 500,000.00 Sender:01314001.DD:270214.SHGD:10000985.BO: TRAN THI MINH NGOC.UNG HO COM CO THIT. FB NGOC MINH TRAN
27/02/2014 F029 – 0004448 200,000.00 PT..VO PHAN HONG THAO.20140227.150244.Transfer for PT.-QuyComcothit.
27/02/2014 V607 – 0006737 200,000.00 PT..PHUNG THI THANH XUAN.20140227.181021.Transfer for PT.-QuyComcothit.
27/02/2014 J633 – 0010474 500,000.00 Sender:79302001.DD:270214.SHGD:10002988.BO: DO THUY QUYNH.(RMNO 03121402276874) VC TRUNG/ QUYNH (HCM) UNG HO CCT (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
27/02/2014 R895 – 0000079 2,000,000.00 LE NGOC THUY 0912071481- SO 8 NGUYEN GIA THIEU HN GD TIEN MAT
27/02/2014 VNCK – 0069434 1,000,000.00 IBVCB.2702140544745001.2 chi em Thuy Linh, Minh Khoi o Nhan Chinh, Hanoi ung ho CT Com Co Thit
27/02/2014 VNCK – 0064252 500,000.00 IBVCB.2702140341587002.Tran Thi Ca Dao Ung ho chuong trinh com co thit
26/02/2014 VNCK – 0049951 100,000.00 IBVCB.2602140217695001.Ho Viet Hong Thuy Phuong – TL – HN Quy com co thit
26/02/2014 VNCK – 0025380 100,000.00 IBVCB.2502140237811003.ung ho com co thit ung ho com co thit
26/02/2014 VNCK – 0027631 200,000.00 IBVCB.2602140481979001.Ung ho chuong trinh Com Co Thit
26/02/2014 VNCK – 0039585 200,000.00 IBVCB.2602140261595001.Linh Truong Chinh, Ha Noi Ung ho quy com co thit
26/02/2014 VNCK – 0055347 300,000.00 IBVCB.2602140171677002.gd meoxitrum Tp Hcm CCT thang 02-2014
26/02/2014 J633 – 0015595 1,000,000.00 Sender:01319001.DD:260214.SHGD:10000759.BO: PHAM LAN ANH.IB  CK LNH COM&CHUOI GUI UNG H O
26/02/2014 VNCK – 0046276 300,000.00 IBVCB.2602140408709001.HThanh Hanoi Ung ho CCT thang 2/2014
26/02/2014 VNCK – 0051409 300,000.00 IBVCB.2602140606263002.ung ho Com co thit – thang 1/2014
26/02/2014 VNCK – 0024419 4,000,000.00 IBVCB.2502140996833002.Gia dinh hai chau Bong Choe ung ho 4 tr dong
26/02/2014 VNCK – 0052573 500,000.00 IBVCB.2602140461391003.N/a N/a
26/02/2014 J633 – 0015354 100,000.00 Sender:01202007.DD:260214.SHGD:10000152.BO: DANG THI MINH HOA.DANG THI MINH HOA UNG HO CHU ONG TRINH COM CO THIT
26/02/2014 VNCK – 0048710 1,000,000.00 IBVCB.2602141046471002.chau Nhat Minh danh toan bo tien mung tuoi Tet ung ho cac ban nho CT CCT
26/02/2014 VNCK – 0044088 100,000.00 IBVCB.2602140493981002.ntt168@gmail.com 02/2014
26/02/2014 G757 – 0000021 500,000.00 NGUYEN NGOC THUY TIEN NT- MOI TIM CHAN TRAN GD TIEN MAT
26/02/2014 VNCN – 0006062 3,101,000.00 IBVCB.2602140862957001.MN SO 2 NA TONG ( SO 3 MUONG NHA CU): TIEN HO TRO TRUNG THU TAT NIEN CHO 103 HS
26/02/2014 J633 – 0005876 500,000.00 Sender:01311001.DD:260214.SHGD:10000448.BO: NGUYEN LE HAI LY.CHUYEN TIEN DEN QUY COM CO TH IT
26/02/2014 M204 – 0000160 500,000.00 LE THU TRANG CTY CP DAI DUONG XANH UNG HO QUY : COM CO THIT” T2.2014 GD TIEN MAT
26/02/2014 J633 – 0005372 500,000.00 Sender:79302001.DD:260214.SHGD:10000683.BO: DINH VIET LOC.(RMNO 03521402263004) UNG HO C CT (NHH VIETCOMBANK HA NOI (HN) )
26/02/2014 VNCK – 0053853 430,000.00 IBVCB.2602140496431001.chua Thien Tue -Q11 ung ho CCT ung ho CCT
26/02/2014 J633 – 0006463 240,000.00 Sender:01310001.DD:260214.SHGD:10000119.BO: LAI THU HUONG.BO ME HUY KHANH UNG HO HANG THAN G
26/02/2014 VNCK – 0049607 200,000.00 IBVCB.2602140168587002.BE TIT -CHICH CHOE HCM QUY COM CO THIT
25/02/2014 VNCK – 0000162 1,000,000.00 IBVCB.2502140199105001.Ung ho chuong trinh CCT cua chu Tuan
25/02/2014 J633 – 0006257 500,000.00 Sender:01311001.DD:250214.SHGD:10000937.BO: TRAN QUANG HUNG.2 CHAU THY HOANG UNG HO CT C OM CO THIT
25/02/2014 VNCK – 0022294 53,950,000.00 IBVCB.2502140348541001.CCT Belgium chuyen tien ung ho
25/02/2014 DD4400 – 0112794 2,167,023.00 Tra lai tien gui
25/02/2014 VNCK – 0094766 1,000,000.00 IBVCB.2502140002883001.Ung ho Com co thit
25/02/2014 VNCK – 0098209 1,000,000.00 IBVCB.2502140341033001.Ung ho chuong trinh "Com co thit"
25/02/2014 5725 – 0002976 400,000.00 FTF.CN:9704366800689716024.FrAcc:0011000754301 .ToAcc:0011004025430
25/02/2014 9D26 – 0000004 6,250,000.00 ZEN UNG HO THANG 2/2014 GD TIEN MAT
25/02/2014 VNCK – 0010344 500,000.00 IBVCB.2502140907245001.Ung ho Com co thit
25/02/2014 VNCK – 0021266 300,000.00 IBVCB.2502140432581001.Khanh Thu VT ung ho chuong trinh Com co thit
25/02/2014 VNCK – 0021460 300,000.00 IBVCB.2502140891537002.ANONYMOUS CAC CON EM VUNG NUI PHIA BAC
25/02/2014 VNCK – 0092874 100,000.00 IBVCB.2402140207371001.UHTX 114 chuyen tien Com co thit thang 2/2014 Vi tre vung cao
25/02/2014 VNCK – 0010933 200,000.00 IBVCB.2502140559845005.TI MAP U MONG MOI NGUOI CO CUOC SONG AM NO VA HANH PHUC HON
25/02/2014 VNCK – 0010398 120,000.00 IBVCB.2502140468917001.Bui Quynh Van PG Bank ung ho 120k/thang cho tre em vung cao
25/02/2014 VNCK – 0019726 500,000.00 IBVCB.2502140635821003.Nghe Bong Ung ho CCT thang 2/2014
25/02/2014 J633 – 0008154 1,000,000.00 Sender:79604001.DD:250214.SHGD:10000160.BO: BUI TRAN DANG KHOA.UNG HO COM CO THIT CHAR GEDETAILS OUR
25/02/2014 VNCN – 0000961 6,911,000.00 IBVCB.2502140949283002.MN SO 2 MUONG NHA (SO 1 NA TONG): THANH TOAN TIEN HO TRO TRUNG THU VA TAT NIEN 2013
25/02/2014 5826 – 0000043 19,800,000.00 IBPS/SE:11204001.DD:250214.SH:10000002.TC:VNCN.89081.dd 220214 BO:AGRIBANK CN TINH DIEN BI1EN DIA CHI ..CHUYEN TRA LAI LENH 10001456 NGAY 24/02/2014 DO SAI TK TK DUNG LA 8903201003400
25/02/2014 4593 – 0006621 500,000.00 /Ref:PI0497059{//}/Ref:PI0497059{//}Hong Linh_ANZ_Ung ho Quy Com co thit D.Vi CHUYEN:HONG LINH TRAN
25/02/2014 VNCK – 0008068 200,000.00 IBVCB.2502140575197001.Thanh Gop suc cung CCT
25/02/2014 J633 – 0016097 300,000.00 Sender:01201001.DD:250214.SHGD:10005606.BO: PHAM THI QUYEN.UNG HO CCT THANG 2/2014
25/02/2014 J633 – 0010087 1,000,000.00 Sender:01341001.DD:250214.SHGD:10000325.BO: LE THI THANH XUAN.(994CTMP140560003)UNG HO CT COM CO THIT
25/02/2014 VNCK – 0008785 300,000.00 IBVCB.2502140522753002.hai chau Khoi, Nguyen ung ho CCT CCT
25/02/2014 B285 – 0000056 5,000,000.00 BACH VO THUY NOP UNG HO “COM CO THIT”
24/02/2014 P452 – 0008717 100,000.00 PT..TRAN THI LAN HUONG.20140224.083833.Transfer for PT.-QuyComcothit.
24/02/2014 F352 – 0000055 1,500,000.00 DOAN THI NHAN NT VAO CT COM CO THIT GD TIEN MAT
24/02/2014 J633 – 0009396 100,000.00 Sender:79604001.DD:240214.SHGD:10000195.BO: NGUYEN QUANG VINH.UNG HO CHUONG TRINH COM CO THITTHAN G 2 NAM 2014 CHARGEDETAILS OUR
24/02/2014 J633 – 0005214 100,000.00 Sender:01202001.DD:240214.SHGD:10000252.BO: PHAM QUANG HUY.995214022400317 UNG HO CHUON G TRINH COM CO THIT T2.2014
24/02/2014 VNCN – 0094892 6,911,000.00 IBVCB.2402140382279001.MN NAM CHAY: TIEN TRUNG THU VA TAT NIEN CHO 230 HS. GUI LAN 2 SAU NGAY 10.1 GUI LAN 1
24/02/2014 VNCK – 0080804 200,000.00 IBVCB.2402140144991001.ung ho quy com co thit
24/02/2014 VNCK – 0085795 240,000.00 IBVCB.2402140425989001.2 be Xuan Nghi va Dong Nghi ung ho cac be Pacheo thang 2+3
24/02/2014 VNCK – 0077812 300,000.00 IBVCB.2402140614563001.be Mec ung ho chuong trinh CCT thang 2_2014
24/02/2014 J633 – 0005205 500,000.00 Sender:01202001.DD:240214.SHGD:10000225.BO: DAM XUAN DINH.995214022400344 GOP SUC CUNG CCT
24/02/2014 VNCK – 0076698 200,000.00 IBVCB.2402141041587001.Luong Thanh Huong 185 Giang Vo Quy Com co thit
24/02/2014 VNCK – 0075158 3,000,000.00 IBVCB.2402140504965001.Vu Hong Cuong ung ho CCT thang 2-2014
24/02/2014 R895 – 0000052 136,226,700.00 le duc cuong com co thit Nhat vy sa ung ho cct GD TIEN MAT
24/02/2014 J633 – 0017379 500,000.00 Sender:01307001.DD:240214.SHGD:10002394.BO: TRUONG VIET BAC.IBQUI COM CO THIT THANG 2 2014
24/02/2014 VNCK – 0068901 500,000.00 IBVCB.2402140199507001.Moon Ha noi CCT
24/02/2014 J633 – 0016310 500,000.00 Sender:01307001.DD:240214.SHGD:10002160.BO: NGUYEN THI THU NGUYET.IBUNG HO CHUONG TRINH CC T
24/02/2014 G847 – 0000077 1,000,000.00 DANG CAO THANG NT . UNG HO QUY ” COM CO THIT” T2.14 GD TIEN MAT
24/02/2014 VNCK – 0068698 50,000.00 IBVCB.2402140130827001.Vu qui com co thit
24/02/2014 J633 – 0005387 100,000.00 Sender:01311001.DD:240214.SHGD:10000075.BO: NGUYEN QUANG HUY.UNG HO QUY COM CO THIT
24/02/2014 R895 – 0000046 100,000.00 le ha so 7 ngo 6 le trong tan ha dong ha noi GD TIEN MAT
24/02/2014 J633 – 0010458 1,000,000.00 Sender:01314001.DD:240214.SHGD:10000277.BO: DANG HUU TUNG.UNG HO QUY COM CO THIT. CHU VUI LONG KO NEU TEN, CHAU CAM ON CHU NHIEU.
24/02/2014 R895 – 0000047 30,000,000.00 le duc cuong com co thit Nhat vy sa ung ho cct GD TIEN MAT
24/02/2014 L333 – 0010146 100,000.00 Sender:79616001.DD:240214.SHGD:10001436.BO: DAO NGOC THUY DUONG.VCB SO GIAO DICH NGAN HANG NGOAI THUONG VN. COM CO THIT NGAY 24/2/2014
24/02/2014 C263 – 0006577 200,000.00 /Ref:P33426493{//}/Ref:P33426493{//}NGUYEN THI HONG NHUNG VIB QUANG NINH UNG HO CHUONG TRI NH COM CO THIT(CCT)
24/02/2014 J633 – 0013705 3,500,000.00 Sender:01311001.DD:240214.SHGD:10003167.BO: NGUYEN THANH HUYEN.UNG HO COM CO THIT TIEN TIE T KIEM CUA CUN VA SOC
22/02/2014 VNCN – 0089041 17,411,000.00 IBVCB.2202140419191001.MN NAM SON: TAM UNG HO TRO TIEN AN CHO 29 HOC SINH DUOI BA TUOI NAM HOC 13-14
22/02/2014 VNCN – 0089105 15,611,000.00 IBVCB.2202140983163006.MN NA U: TAM UNG HO TRO TIEN AN CHO 26 HOC SINH DUOI BA TUOI NAM HOC 13-14
22/02/2014 VNCN – 0089090 18,011,000.00 IBVCB.2202140929995005.MN NA NHAN: TAM UNG HO TRO TIEN AN CHO 30 HOC SINH DUOI BA TUOI NAM HOC 13-14
22/02/2014 VNCN – 0089081 19,811,000.00 IBVCB.2202140520891004.MN HUA THANH: TAM UNG HO TRO TIEN AN CHO 33 HOC SINH DUOI BA TUOI NAM HOC 13-14
22/02/2014 VNCK – 0037626 500,000.00 IBVCB.2202140064571001.Nguyen Cong Dinh Cau Giay, Ha noi Ung ho quy Com co thit
22/02/2014 VNCK – 0041565 200,000.00 IBVCB.2202140550019001.Com co thit (201402)
22/02/2014 VNCK – 0029637 1,200,000.00 IBVCB.2102140804445001.Chuyen tien ung ho CT Com Co Thit
22/02/2014 VNCN – 0089060 6,011,000.00 IBVCB.2202140768703002.MN NA TONG: TAM UNG HO TRO TIEN AN CHO 10 HOC SINH DUOI BA TUOI NAM HOC 13-14
22/02/2014 VNCN – 0089155 19,811,000.00 IBVCB.2202140459555011.MN SO 3 MUONG PHANG: TAM UNG HO TRO TIEN AN CHO 33 HOC SINH DUOI BA TUOI NAM HOC 13-14
22/02/2014 VNCK – 0028777 300,000.00 IBVCB.2102140183435001.Ung ho chuong trinh Com co thit
22/02/2014 VNCN – 0089165 31,211,000.00 IBVCB.2202140562527013.MN MUONG NHA : TAM UNG HO TRO TIEN AN CHO 52 HOC SINH DUOI BA TUOI NAM HOC 13-14
22/02/2014 VNCN – 0089158 21,011,000.00 IBVCB.2202140970491012.MN SO 2 MUONG NHA: TAM UNG HO TRO TIEN AN CHO 35 HOC SINH DUOI BA TUOI NAM HOC 13-14
22/02/2014 C978 – 0000042 1,000,000.00 QUANG+DUY NT UNG HO QUY”COM CO THIT” GD TIEN MAT GD TIEN MAT
22/02/2014 VNCN – 0089142 16,211,000.00 IBVCB.2202140859019010.MN SO 2 NUA NGAM: TAM UNG HO TRO TIEN AN CHO 27 HOC SINH DUOI BA TUOI NAM HOC 13-14
22/02/2014 VNCN – 0089135 28,211,000.00 IBVCB.2202140358179009.MN NA TAU: TAM UNG HO TRO TIEN AN CHO 47 HOC SINH DUOI BA TUOI NAM HOC 13-14
22/02/2014 VNCK – 0029891 50,000.00 IBVCB.2102140488625001.Le Quoc Trieu Tuy thuoc To chuc
22/02/2014 VNCK – 0029142 1,000,000.00 IBVCB.2102140868581002.TPHCM Ung ho quy com co thit
22/02/2014 VNCN – 0089124 21,611,000.00 IBVCB.2202141033467008.MN MUONG LOI: TAM UNG HO TRO TIEN AN CHO 36 HOC SINH DUOI BA TUOI NAM HOC 13-14
22/02/2014 VNCN – 0089113 37,211,000.00 IBVCB.2202140654355007.MN MUONG PHANG: TAM UNG HO TRO TIEN AN CHO 62 HOC SINH DUOI BA TUOI NAM HOC 13-14
21/02/2014 J633 – 0005798 200,000.00 Sender:79302001.DD:210214.SHGD:10000609.BO: TRUONG THI HONG HANH.(RMNO 04021402214227) UN G HO CHUONG TRINH COM CO THIT (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
21/02/2014 VNCK – 0012541 200,000.00 IBVCB.2102140412155003.Pham Thanh Van Tran trong cam on.
21/02/2014 H810 – 0000033 1,000,000.00 Nguyen Thi Thanh Thuy chuyen tien cho Quy Com Co Thit GD TIEN MAT
21/02/2014 J633 – 0007466 50,000,000.00 Sender:01310001.DD:210214.SHGD:10001353.BO: TECHCOM BANK.DINH THI NGOC ANH (O UK) CHUYEN TIEN VAO TAI KHOAN COM CO THIT
21/02/2014 VNCK – 0020861 1,000,000.00 IBVCB.2102140505885001.Tran Huong Ung ho Quy Com co thit
21/02/2014 J633 – 0005818 500,000.00 Sender:01202001.DD:210214.SHGD:10000330.BO: DANG THI HAI LINH.995214022100277 CHUYEN TIE N UNG HO QUY THANG 2
21/02/2014 VNCK – 0019636 200,000.00 IBVCB.2102140724917001.UNGH HO CHUONG TRINH COM CO THIT
21/02/2014 VNCK – 0014509 500,000.00 IBVCB.2102140742535002.Banh mi va Banh ran ung ho quy chung thang 2-2014
21/02/2014 J633 – 0007422 1,300,000.00 Sender:01307001.DD:210214.SHGD:10000244.BO: NGUYEN ANH HOA.IBNGUYEN ANH HOA CHUYEN KHOAN C HO TRAN DANG TUAN
21/02/2014 VNCN – 0088069 21,611,000.00 IBVCB.2102140485955002.MN TA CANG: TAM UNG TIEN AN CHO 36 HS DUOI BA TUOI NAM HOC 13-14
21/02/2014 VNCK – 0098902 500,000.00 IBVCB.2002141012015001.Le Thao 70 chua boc, quang trung, dong da, ha noi quy com co thit
21/02/2014 VNCK – 0003478 500,000.00 IBVCB.2102140420513002.Minh gop com
21/02/2014 VNCN – 0088077 18,611,000.00 IBVCB.2102140246619003.MN PU LAU: TAM UNG HO TRO TIEN AN CHO 31 HOC SINH DUOI BA TUOI NAM HOC 13-14
21/02/2014 VNCK – 0024839 200,000.00 IBVCB.2102140421367002.Pham Manh Hung Thuy Lam-Dong Anh-Ha Noi Kho Khan
21/02/2014 VNCN – 0088061 18,011,000.00 IBVCB.2102140861387001.MN NA NHAN: TAM UNG HO TRO TIEN AN CHO 30 HOC SINH DUOI BA TUOI NAM HOC 13-14
20/02/2014 Z074 – 0000112 33,000,000.00 la culpabilite ung ho cct GD TIEN MAT
20/02/2014 L433 – 0000049 1,000,000.00 vu thi phuong thao ung ho pacheo GD TIEN MAT
20/02/2014 J633 – 0009231 100,000.00 Sender:01309001.DD:200214.SHGD:10000961.BO: NGUYEN THI MINH TRANG.QUY COM CO THIT
20/02/2014 VNCK – 0094975 50,000.00 IBVCB.2002140177389001.Thu Ha Tuy chon Tuy chon
20/02/2014 VNCK – 0068615 600,000.00 IBVCB.1902140737301002.Nguyen Kim Son Hai Phong Dong gop cho CCT
20/02/2014 VNCK – 0076047 300,000.00 IBVCB.2002140390283001.Tram – Minh – Tuyen – Chi 211 Le Hong Phong , P8 TP Vung Tau Thang 02-2014
20/02/2014 T300 – 0007462 100,000.00 FTF.CN:9704366603645694024.FrAcc:0731000616052 .ToAcc:0011004025430
20/02/2014 H980 – 0000038 6,000,000.00 GIO THI CK CCT QUY 1/2014
20/02/2014 J633 – 0006485 700,000.00 Sender:01204010.DD:200214.SHGD:10000309.BO: CU THI THU HONG.CU THI THU HONG UNG HO QUY COM CO THIT QI/2014
20/02/2014 J633 – 0006455 200,000.00 Sender:01310001.DD:200214.SHGD:10000859.BO: NGUYEN DUC THU.UNG HO CCT
20/02/2014 J633 – 0005914 200,000.00 Sender:01323001.DD:200214.SHGD:10000119.BO: VO THI TRANG.UNG HO QUY COM CO THIT
20/02/2014 VNCK – 0088701 200,000.00 IBVCB.2002140819623002.Bill Anna ung ho CCT thang 2
20/02/2014 4640 – 0006769 1,000,000.00 /Ref:P33422246{//}/Ref:P33422246{//}NGUYEN VAN TRUONG UNG HO CH.TR COM CO THIT
20/02/2014 8R39 – 0000006 300,000.00 TRAN THI THANH THUY CT GD TIEN MAT
20/02/2014 VNCK – 0073164 500,000.00 IBVCB.2002140508799001.Giang & Thuy Ha Noi giup do cac em be vung cao
20/02/2014 D326 – 0000050 600,000.00 nguyen hoai nam ung ho tu thien GD TIEN MAT
20/02/2014 VNCK – 0077279 500,000.00 IBVCB.2002140765145004.Anonym Highland Kids
19/02/2014 J633 – 0007062 500,000.00 Sender:79302001.DD:190214.SHGD:10001571.BO: NGUYEN THI LAN HIEN.(RMNO 11021402199886) BUI LAN PHUONG LOP7A1, TRUONG LTV UNG HO ÍCOM CO THITÍ (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
19/02/2014 VNMB – 0184769 500,000.00 IBVCB.VNMB. VNMB20140219184769. Gd chau Vo Thuong Thuong, tp Vinh, Nghe An xin duoc ung ho chuong trinh com co thit.
19/02/2014 VNCK – 0058191 200,000.00 IBVCB.1902140042303001.phuongbelo.com nguyen van cu – long bien – hn ung ho
19/02/2014 VNCK – 0061504 1,000,000.00 IBVCB.1902140685475002.TANG CHO QUY "BUA CO CO THIT" DE CHAM SOC TRE EM VUNG CAO
19/02/2014 HW75 – 0000015 500,000.00 LE QUYNH CHI UNG HO CHUONG TIRNH “COM CO THIT” GD TIEN MAT
19/02/2014 VNCK – 0045624 500,000.00 IBVCB.1902140613939004.Chu De Quy CCT Ung ho CCT – Thang 2/2014
19/02/2014 VNCK – 0038495 200,000.00 IBVCB.1802140989161001.Gia dinh My-Keo Ung ho COM CO THIT
19/02/2014 VNCK – 0063511 200,000.00 IBVCB.1902140220317001.Chuyen den qui Com co thit
19/02/2014 J633 – 0010172 2,000,000.00 Sender:01310001.DD:190214.SHGD:10002445.BO: PHAM THU HIEN.PHAM THU HIEN UNG HO COM CO THIT
19/02/2014 5D61 – 0000051 12,624,000.00 NGUYEN HOAI THU CHUYEN HO MOT DAI DIEN CUA HOI DONG HUONG NGUOI VIET NAM TAI TULA – LIEN B ANG NGA( TUONG DUONG 600 USD) GD TIEN MAT
18/02/2014 0N64 – 0341037 1,000,000.00 FTF.CN:9704366800565825014.FrAcc:0021000617813 .ToAcc:0011004025430
18/02/2014 J633 – 0007708 100,000.00 Sender:01359001.DD:180214.SHGD:10000025.BO: VU THI HONG NHUNG.BCIN FT1404900594 VU HONG NH UNG UNG HO COM CO THIT THANG 2
18/02/2014 J633 – 0006131 200,000.00 Sender:01310001.DD:180214.SHGD:10000576.BO: LE THI NGOC ANH.CHAU CAO THANG + TRONG HIEU TR UONG TIEU HOC GIA THUY LONG BIEN HA NOI GUI CAC BAN VUNG CAO
18/02/2014 VNCK – 0012795 50,000.00 IBVCB.1802140641671002.Phong Hang Nha Trang them bat com cho cac em
18/02/2014 J633 – 0009764 300,000.00 Sender:01202001.DD:180214.SHGD:10001846.BO: NGUYEN THU HA.995214021801234 UNG HO CCT THA NG 2
18/02/2014 VNCK – 0019175 500,000.00 IBVCB.1802140621033001.Kinan Kijutotrang (Trau gac bep) trich hoa hong thang 12 va thang 1 ung ho CCT
18/02/2014 VNCK – 0015630 100,000.00 IBVCB.1802140095875001.Nguyen Thi Hien Ha Noi Ung ho cac be dan toc ngheo
18/02/2014 VNCK – 0015807 100,000.00 IBVCB.1802140620843002.Pham Thi Tuyet Mai Ha Noi Ung ho cac be dan toc ngheo T2
18/02/2014 VNCK – 0014386 120,000.00 IBVCB.1802140701787002.Do Thi Thu Quynh ung ho Com co thit thang 1
18/02/2014 VNMB – 0182695 100,000.00 IBVCB.VNMB. VNMB20140218182695. Con Le Binh Anh so nha 12 ngach 4220 ngo 42 pho Yen Hoa Cau Giay Ha Noi ung ho CCT
18/02/2014 I827 – 0000026 500,000.00 PHAN MINH PHUONG UNG HO QUY CCT GD TIEN MAT
18/02/2014 VNCK – 0016981 100,000.00 IBVCB.1802140796773001.Trinh Van Tuan FLC Di Trach, Hoai Duc, Ha Noi Ung ho CCT
18/02/2014 J633 – 0007817 300,000.00 Sender:01359001.DD:180214.SHGD:10000032.BO: PHAN KIM BANG.BCIN FT1404900534 UNG HO COM CO THIT. THANG 2/2014
18/02/2014 N571 – 0000113 5,000,000.00 CTY TNHH MTV DET 19/5 HN CBCNV CTY DET 19/05 HN UNG HO THUONG XUYEN UNG HO CTRINH BUA AN C O THIT GD TIEN MAT
18/02/2014 VNCK – 0014707 6,053,300.00 IBVCB.1802140280099002.TRA CHO HUYEN HTX TIEN MUA BO SUNG DO NAU AN CHO LUNG LUONG LUNG CA
18/02/2014 A810 – 0000064 500,000.00 TRAN TUNG UHTX GD TIEN MAT
18/02/2014 VNCK – 0033391 100,000.00 IBVCB.1802140444011001.Tran Trung Ha Noi Com Co Thit
18/02/2014 VNCK – 0035819 300,000.00 IBVCB.1802140219987001.Nguyen Van Thanh Ha Noi Giup do cac em hoc sinh vung nui
18/02/2014 VNCK – 0006775 7,000,000.00 IBVCB.1702140860525001.CCT tu TQ CCT tu TQ
18/02/2014 VNCK – 0028478 200,000.00 IBVCB.1802141018161001.Meo Sutu UHTX Thang 02.2014
18/02/2014 I076 – 0000021 3,000,000.00 UNG HO COM CO THIT, NGUOI UNG HO: NGO BAO DUNG GD TIEN MAT
18/02/2014 L333 – 0003646 500,000.00 Sender:79202008.DD:180214.SHGD:10000003.BO: HOANG HAI YEN.HOANG HAI YEN UNG HO CHUONG TRIN H COM CO THIT
18/02/2014 Y094 – 0000090 600,000.00 NGUYEN HONG HANH UNG HO CCT THANG 2+3
18/02/2014 J633 – 0009695 393,139.00 Sender:79302001.DD:180214.SHGD:10002375.BO: HOANG TUAN KIET.(RMNO 04421402187737) UNG HO COM CO THIT T02/2014 (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
18/02/2014 J633 – 0013197 200,000.00 Sender:01319001.DD:180214.SHGD:10000631.BO: NGUYEN THI NGOC LINH.IB  CK LNH UNG HO CT CO M CO THIT
17/02/2014 VNCK – 0001508 300,000.00 IBVCB.1702140649879002.DANG THI THANH HAI SO 01/71 LINH LANG BA DINH, HANOI CAU MONG CAC EM BE LUON MANH KHOE, HOC GIOI
17/02/2014 J633 – 0013269 300,000.00 Sender:01204009.DD:170214.SHGD:10007140.BO: NGUYEN THI ANH THU.ANH THU UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT
17/02/2014 J633 – 0007448 1,000,000.00 Sender:79302001.DD:170214.SHGD:10002100.BO: VU QUANG MINH.(RMNO 03121402174393) NGO THI THUY VAN HA, BAN KY THUAT, TONG CONG TY DIEN LUC TP HA NOI, 0903232927, UNG HO CHUONG TRINH BUA COM CO THIT (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD)
17/02/2014 8918 – 0000067 1,000,000.00 DANG HIEN TRAM UNG HO QUY COM CO THIT GD TIEN MAT
17/02/2014 8918 – 0000066 500,000.00 DOAN NGOC TRAM UNG HO QUY COM CO THIT GD TIEN MAT
17/02/2014 5D60 – 0000034 500,000.00 nguyen thi lua ung ho ct “com co thit” GD TIEN MAT
17/02/2014 1887 – 0000052 200,000.00 NGUYEN THI BICH THUY UNG HO QUY CCT
17/02/2014 J633 – 0013546 1,000,000.00 Sender:01348002.DD:170214.SHGD:10001341.BO: DANG THI PHUONG BA.DANG PHUONG BA DONG QUY CCT THANG 2
17/02/2014 VNCK – 0094501 150,000.00 IBVCB.1702140098073001.Vu Thi Chinh
17/02/2014 VNCK – 0094493 1,000,000.00 IBVCB.1702140896905001.Cong ty TNHH T3 Viet Nam 160 Tay Son – HN Ung ho chuong trinh CCT
17/02/2014 J633 – 0013965 300,000.00 Sender:01311001.DD:170214.SHGD:10003941.BO: NGUYEN VAN HIEU.GUI ANH TUAN.
17/02/2014 J633 – 0007702 2,000,000.00 Sender:01310001.DD:170214.SHGD:10000144.BO: PHAN THI VANG ANH.TRAN ANH VIET DONG 1 TRIEU ( 500 CCT MIEN NUI. 500 CCT MIEN TRUNG). N.H.Y NHI DONG 1 TRIEU (500 CCT MIEN NUI. 500 CCT MIEN TRUNG). CAM ON ANH TUAN VA CAC BAN TRONG NHOM CCT.
17/02/2014 J633 – 0009509 300,000.00 Sender:01307001.DD:170214.SHGD:10000036.BO: TRINH THI THANH HA.VAO QUY COM CO THIT CHO TRE EM
17/02/2014 J633 – 0006378 3,700,000.00 Sender:01204009.DD:170214.SHGD:10000745.BO: KHUAT TUE MINH 0989997009.UNG HO BCCT. NHAN TAI VIETCOMBANK CN HA NOI
17/02/2014 J633 – 0010572 1,000,000.00 Sender:01310001.DD:170214.SHGD:10002714.BO: PHAM MINH NGA.PHAM MINH NGA 27 TRAN BINH TR ONG. HN UNG HO TRE EM NGHEO VUNG CAO
17/02/2014 VNCK – 0096964 100,000.00 IBVCB.1702141015449002.Ung ho com co thit
17/02/2014 J633 – 0012377 5,000,000.00 Sender:01341001.DD:170214.SHGD:10000451.BO: WALKING TO HIEU.(123CT06140450002)BA CHAU TO TAM(NGHIA TAN) UNG HO QUY ÍCOM CO THITÍ
17/02/2014 VNCK – 0000810 200,000.00 IBVCB.1702140287163001.Nguyen Lan Phuong CCT Thang 2/2014
17/02/2014 J633 – 0010947 1,979,000.00 Sender:01201001.DD:170214.SHGD:10003449.BO: NGUYEN THANH ICH.UNG HO CT COM CO THIT
17/02/2014 J633 – 0005041 1,000,000.00 Sender:01202001.DD:170214.SHGD:10000318.BO: NGUYEN QUYNH DUNG.995214021700333 CHI DUNG VA CHI YEN O PHAN DINH PHUNG HANOI UNG HO
17/02/2014 J633 – 0005750 100,000.00 Sender:01311001.DD:170214.SHGD:10000300.BO: PHAM ANH TUAN.UNG HO CCT FT1404620646395 3 0540112217007
16/02/2014 VNCK – 0065495 500,000.00 IBVCB.1502140545275001.Cao Minh Phuong Com co thit-T2.2014
16/02/2014 VNCK – 0067418 200,000.00 IBVCB.1602140038341001.Dao Quang Nghia 180 mai anh Tuan Quy com co thit
15/02/2014 VNCK – 0059060 130,000.00 IBVCB.1502140109461001.DINH LE HUYEN UH CCT T2/2014
15/02/2014 VNCK – 0054979 500,000.00 IBVCB.1502140231725001.Ly Ngoc Linh Tieu hoc Phuc Xa, Ba Dinh, Ha Noi Gui tien thang 2 cho cac ban dan toc ngheo
15/02/2014 VNCK – 0049032 200,000.00 IBVCB.1502140383907001.Tran Phuong Anh Lac Long Quan, Ha Noi Ung ho cac em be vung cao
15/02/2014 VNCK – 0061350 100,000.00 IBVCB.1502140710151001.Dang thi hien Dien luc nghi loc, nghe an 🙂
15/02/2014 VNCK – 0046869 300,000.00 IBVCB.1402140373647002.Nguyen Phuong Tu Quy com co thit
15/02/2014 VNCK – 0046841 500,000.00 IBVCB.1402140668415001.Hi vong nhieu ban nho cua CCT cang nhan duoc tinh yeu cua nhan loai
14/02/2014 VNCK – 0034329 200,000.00 IBVCB.1402140065071002.
14/02/2014 J633 – 0008740 200,000.00 Sender:01310001.DD:140214.SHGD:10000405.BO: PHAN QUOC KHANH.BI TIT UNG HO CCT.
14/02/2014 J633 – 0017192 500,000.00 Sender:01202001.DD:140214.SHGD:10003260.BO: NGO TIEN DAT.995214021401669 UNG HO COM CO THIT T02.2014
14/02/2014 CZ26 – 0000056 3,000,000.00 do van minh ung ho ct com co thit (ung ho txuyen) cua 2 anh em do minh tuan va do minh kha nh
14/02/2014 J633 – 0005373 21,085,000.00 Sender:01201001.DD:140214.SHGD:10000211.BO: TRAN DANG TUAN.CT
14/02/2014 J633 – 0010823 1,000,000.00 Sender:01341001.DD:140214.SHGD:10000094.BO: PHONG GIAO DICH THAI THINH.(114CT06140450001)H AI CHAU KET KET UNG HO ÍCOM CO THITÍ
14/02/2014 L333 – 0004891 200,000.00 Sender:79201001.DD:140214.SHGD:10001229.BO: TRAN THI BICH HANH.UNG HO CCT
14/02/2014 J633 – 0013597 500,000.00 Sender:01341001.DD:140214.SHGD:10000272.BO: DOAN THI DUYEN.(123CT06140450003)PGD TO HIEU NH TMCP XANG DAU PETROLIMEX UNG HO QUY ÍCOM CO THITÍ CHUC QUY NGAY CANG LON MANH
14/02/2014 VNCK – 0020301 200,000.00 IBVCB.1402140865909001.LINH NGUYEN Binh Duong CCT TP.HCM
14/02/2014 VNCK – 0033750 200,000.00 IBVCB.1402140531531002.ung ho quy com co thit
14/02/2014 VNCK – 0044419 1,000.00 IBVCB.1402140865941001.Hoang Van Tu 14/22B ngo 198 Xa Dan thua tien
14/02/2014 VNCK – 0025885 300,000.00 IBVCB.1402140178623002.Nguyen Thi Thanh Viet Hung-Long Bien-Ha noi CCTNVN0056 Pacheo
14/02/2014 VNCK – 0024757 100,000.00 IBVCB.1402140802911001.ung ho ung ho
14/02/2014 J633 – 0015943 500,000.00 Sender:01201001.DD:140214.SHGD:10003665.BO: NGUYEN CHAU TUAN.UNG HO CT
14/02/2014 B247 – 0006626 500,000.00 /Ref:P710601{//}/Ref:P710601{//}VO CHONG MINH TRANG C5P6, 35 KIM MA THUONG GUI UNG CHO TRE CON VUNG CAO D.Vi CHUYEN:NGUYEN THI THU TRANG
14/02/2014 VNCK – 0021496 500,000.00 IBVCB.1402140762299001.Bui Duc Kien Ung ho CT com co Thit
14/02/2014 Y531 – 0000066 1,000,000.00 NGUYEN QUOC AN DONG GOP CHUONG TRINH COM CO THIT GD TIEN MAT
14/02/2014 VNCK – 0031791 200,000.00 IBVCB.1402140088565002.Nhi Gop CCT thang 2/2014
14/02/2014 J633 – 0009180 200,000.00 Sender:01201001.DD:140214.SHGD:10000677.BO: NGUYEN THUY LIEN.UNG HO CT
14/02/2014 VNCK – 0038056 150,000.00 IBVCB.1402140155599001.MinhBi1911 ung ho COM CO THIT
14/02/2014 2Q47 – 0000005 1,800,000.00 cn cty cp tap doan mk ung ho tu thien chuong trinh”com co thit” cho tre em ngheo mien nui
13/02/2014 J633 – 0010052 300,000.00 Sender:79604001.DD:130214.SHGD:10001138.BO: NGUYEN THI DOAN HAU.UNG HO CT COM CO THIT CHARGEDETAILS OUR
13/02/2014 VNCK – 0097432 2,000,000.00 IBVCB.1302140373359001.ung ho chuong trinh com co thit
13/02/2014 VNCK – 0013728 300,000.00 IBVCB.1302140025609002.Hoang Ha Noi Tre em vung cao
13/02/2014 VNCK – 0094877 500,000.00 IBVCB.1302140297677001.Gia dinh Bi-Bong dong gop quy com co thit
13/02/2014 VNCK – 0002887 200,000.00 IBVCB.1302140148505002.Mitsu Tre em mo coi
13/02/2014 L532 – 0000019 200,000.00 VAN HO UNG HO COM CO THIT THANG 2/2014 GD TIEN MAT
13/02/2014 VNCK – 0001197 300,000.00 IBVCB.1302140638893002.2 chau Hue Nhu, Duy Bao TP. Da Nang Ung ho chuong trinh CCT thang 2/2014
13/02/2014 0460 – 0000034 720,000.00 UNG HO CCT NHAT 1>6/2014 GD TIEN MAT
13/02/2014 VNCK – 0093469 200,000.00 IBVCB.1302140843629002.Le Diem Hang 706 No8 Ban Dao Linh Dam Ung ho thuong xuyen
13/02/2014 J633 – 0006846 500,000.00 Sender:01202001.DD:130214.SHGD:10000884.BO: NGUYEN THI THAI LINH.995214021300565 MON QUA NHO GUI CAC BE
13/02/2014 7B42 – 0000025 500,000.00 pham thi kim thoa chuyen tien vao quy com co thit thang 2/2014 GD TIEN MAT
13/02/2014 VNCK – 0006056 500,000.00 IBVCB.1302140995533001.Chuong trinh com co thit cho tre em vung cao tre em vung cao
13/02/2014 4H69 – 0006723 1,000,000.00 /Ref:POR140213148{//}/Ref:POR140213148{//}CHAU DINH QUOC TUAN GUI BAC TUAN UNG HO BUA COM CO THIT D.Vi CHUYEN:DINH QUOC KHANH
13/02/2014 VNCK – 0091109 50,000.00 IBVCB.1202140314293001.Thitran BH tre em Tay Bac
13/02/2014 VNCK – 0095749 200,000.00 IBVCB.1302140684323001.hai chau minh anh va minh khoi 20/123 xuan thuy, hanoi chuyen tien ung ho thang 2
13/02/2014 VNCK – 0014689 1,000,000.00 IBVCB.1302140565525001.Ung ho chuong trinh com co thit!
13/02/2014 VNCK – 0002498 200,000.00 IBVCB.1302140056829001.Vu Thi Thu Ha Dan Phuong, Ha Noi Tre em vung cao
13/02/2014 VNCK – 0098839 200,000.00 IBVCB.1302140181871001.Nho anh chuyen giup do hai chau Chao Lan. Xin cam on anh nhieu
12/02/2014 Q473 – 0000058 34,800,000.00 CCT ITALIA UNG HO CCT GD TIEN MAT
12/02/2014 9810 – 0005101 100,000.00 IBPS/SE:01310001.DD:120214.SH:10000387.BO:TRINH VAN HUNG P313-F2 NGUYEN TRAI.KHUONG DINH. THANH XUAN.HA NOI .UNG HO CCT T2.2014
12/02/2014 J633 – 0007335 5,000,000.00 Sender:01307001.DD:120214.SHGD:10000088.BO: NGUYEN KIM HIEP. CT DI VCB, HN, UNG HO CHUONG TRINH ÍCOM CO THITÍ
12/02/2014 0105 – 0006179 500,000.00 /Ref:POR140212009{//}/Ref:POR140212009{//}DANG HUU PHUOC CT UNG HO CT – COM CO THIT D.Vi C HUYEN:DANG HUU PHUOC
12/02/2014 VNCK – 0079695 1,000,000.00 IBVCB.1202140855545001.TRUONG QUOC TOAN 16B ngo 145 pho Quan Nhan, Thanh Xuan, Ha Noi Can bo van phong
12/02/2014 VNCN – 0051473 33,347,000.00 IBVCB.1202140174465003.TIEU HOC DEN THANG : TIEN AN THANG 2/2014 CHO 463 HS
12/02/2014 VNCN – 0051903 40,471,000.00 IBVCB.1202140466713009.TH THUONG NUNG: TIEN AN THANG 1,2/14 CHO 133 HS VA TIEN CHO 6 HS, TIEN TAT NIEN CHO 67 HS MAM NON
12/02/2014 VNCK – 0084926 200,000.00 IBVCB.1202140876847001.vu hoang thu, vu minh duc ha noi dong hanh cung cct
12/02/2014 VNCN – 0051779 39,371,000.00 IBVCB.1202140543241008.TIEU HOC TA GIA KHAU: TIEN AN THANG2,3/14 CHO 164 HS
12/02/2014 VNCK – 0085831 3,960,000.00 IBVCB.1202140569099005.Cong ty The Ky 70B Thuy Khue 30kg gao x 11 thang nam 2014 cho ae Pao
12/02/2014 J633 – 0010292 300,000.00 Sender:01314001.DD:120214.SHGD:10000661.BO: LE THI THUY BICH.LE THI THUY BICH CHUYEN TIEN TOI TRAN DANG TUAN 0011004025430
12/02/2014 0595 – 0006448 500,000.00 /Ref:P14021200506{//}/Ref:P14021200506{//}BUI THI THU HOAI CT ÍDU AN COM CO THITÍ D.Vi CHU YEN:BUI THI THU HOAI
12/02/2014 VNCN – 0052093 7,787,000.00 IBVCB.1202140921549011.THCS TUNG CHUNG PHO: TIEN AN THANG 2,3/14 SAU KHI TRU TIEN GUI NHAM TAT NIEN
12/02/2014 M170 – 0006116 300,000.00 /Ref:P710112{//}/Ref:P710112{//}Ung ho Bua com co thit D.Vi CHUYEN:NGUYEN MINH HUNG
12/02/2014 VNCN – 0051707 33,131,000.00 IBVCB.1202140238257007.TIEU HOC HE MUONG : TIEN AN THANG 2 VA 3/14 CHO 138 HS
12/02/2014 VNCN – 0051579 27,611,000.00 IBVCB.1202140533637004.TIEU HOC VA THCS HO THAU: TIEN ANH THANG 2-3 CHO 233 HS
12/02/2014 I796 – 0000034 1,000,000.00 DOVE (BLOG HIEU MINH ) UNG HO COM CO THIT GD TIEN MAT
12/02/2014 J633 – 0009872 300,000.00 Sender:01320001.DD:120214.SHGD:10000176.BO: BUI THI THU HIEU.GIB HAI CHAU MINH QUAN( TRUON G THINH QUANG) UNG HO CHUONG TRINH COM COTHIT CHO CAC BAN NHO MIEN NUI.
12/02/2014 VNCN – 0051629 20,891,000.00 IBVCB.1202140652509005.THCS NAM KHOA: TIEN AN THANG 2,3/14 CHO 87 HS
12/02/2014 VNCN – 0052002 10,811,000.00 IBVCB.1202140218333010.TH XA THUONG SON: TIEN AN THANG 2,3/14
12/02/2014 Q473 – 0000056 5,000,000.00 CAMERA GIAU KIN UNG HO CCT GD TIEN MAT
12/02/2014 J633 – 0006605 300,000.00 Sender:79604001.DD:120214.SHGD:10000074.BO: THIEU MAI HUONG.DONG GOP CHO COM CO THIT THANG 2 CHARGEDETAILS OUR
12/02/2014 Z816 – 0000066 2,500,000.00 TAM KIM TUE UHTX T1 2 .2014 TAM MINH HIE UH KHONG THUONG XUYEN 900.000 NGUYEN THI BACH LAN UNG HO CCT 1.000.000
12/02/2014 J633 – 0006438 300,000.00 Sender:01310001.DD:120214.SHGD:10000650.BO: LE THI HIEN.UNG HO CCT THANG 2.2014
12/02/2014 VNCK – 0088408 300,000.00 IBVCB.1202140605321002.Be Quang Minh Sai Gon NA
12/02/2014 J633 – 0006336 100,000.00 Sender:79302001.DD:120214.SHGD:10001058.BO: HOANG THI THAO.(RMNO 03021402127345) UNG HO C CT THANG 2 (NHH VIETCOMBANK HOAN KIEM HA NOI)
12/02/2014 J633 – 0005213 150,000.00 Sender:01311001.DD:120214.SHGD:10000081.BO: NGUYEN THI THU PHUONG.UNG HO CT COM CO THIT FT14042235852906 2520101382002
11/02/2014 VNCK – 0046858 200,000.00 IBVCB.1102140391659001.Elise Hanoi Ung ho theo thang (02)
11/02/2014 0105 – 0006147 150,000.00 /Ref:P709910{//}/Ref:P709910{//}UH CCT 150K T2-2014 D.Vi CHUYEN:NGUYEN VIET HUNG
11/02/2014 VNCK – 0042756 300,000.00 IBVCB.1102140214017001.Gia dinh AK Hanoi Ung ho CT CCT
11/02/2014 J633 – 0007882 500,000.00 Sender:01310001.DD:110214.SHGD:10001190.BO: NGUYEN THI NHUNG.NGUYEN THI NHUNG UNG HO CCT
11/02/2014 J633 – 0005267 300,000.00 Sender:79302001.DD:110214.SHGD:10000539.BO: TRAN NGOC DIEP.(RMNO 03121402114660) MOI TIM TRAN TRAN (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) HCM)
11/02/2014 7355 – 0000080 300,000.00 tran thi mai lien ung ho “com co thit” GD TIEN MAT
11/02/2014 J633 – 0005546 480,000.00 Sender:01341001.DD:110214.SHGD:10000030.BO: BUI HUU DUONG.(757CT06140410007)UNG HO TX THAN G 1 + 2
11/02/2014 VNCK – 0039033 200,000.00 IBVCB.1102140832753001.Van Anh Pham ung ho Com co thit thang 2/2014 Gop Quy Com co thit
11/02/2014 VNCK – 0046217 200,000.00 IBVCB.1102140842711002.Bongmaichi Khu 14 TT Hung Son-Lam Thao-Phu Tho Ung ho bua com co thit cho cac ban nho
11/02/2014 J633 – 0008136 1,000,000.00 Sender:01202001.DD:110214.SHGD:10001386.BO: TRAN ANH THU.995214021100863 UNG HO THUONG XUYEN
11/02/2014 J633 – 0005811 2,000,000.00 Sender:01310001.DD:110214.SHGD:10000486.BO: LE PHUONG DIEP.LE PHUONG DIEP UNG HO COM CO TH IT
11/02/2014 J633 – 0008650 150,000.00 Sender:01202001.DD:110214.SHGD:10001547.BO: VU HONG THAI.995214021100967 VU HONG THAI U HTX THANG 2 2014
11/02/2014 HW07 – 0000022 1,000,000.00 HAI CHAU TRINH MINH ANH + TRINH DUC HAI UNG HO CT “COM CO THIT” GD TIEN MAT
11/02/2014 J633 – 0006967 100,000.00 Sender:01201001.DD:110214.SHGD:10000702.BO: NGUYEN TRAN NGOC LIEN.UNG HO CCT T2.2014
11/02/2014 J633 – 0011828 500,000.00 Sender:01314001.DD:110214.SHGD:10000993.BO: TRAN THI OANH.UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT
11/02/2014 VNCK – 0035285 450,000.00 IBVCB.1102140614679001.Chuyen tien CCT thang 2+3+4
11/02/2014 VNCK – 0039710 1,000,000.00 IBVCB.1102140889573001.tran thi bich thuy ung ho quy com co thit
10/02/2014 J633 – 0005929 200,000.00 Sender:01310001.DD:100214.SHGD:10000490.BO: DAO THI HOANG LAN.DAO THI HOANG LAN UNG HO THU ONG XUYEN
10/02/2014 J633 – 0005923 500,000.00 Sender:01310001.DD:100214.SHGD:10000316.BO: NGUYEN BAO HUAN.UNG HO CCT THANG 2 NAM 2014
10/02/2014 J633 – 0010780 500,000.00 Sender:01201001.DD:100214.SHGD:10003211.BO: NGUYEN HONG TRUONG.CHUYEN TIEN UNG HO SUOI GIA NG THANG 2/2014
10/02/2014 VNCK – 0005730 100,000.00 IBVCB.1002140316613001.Tran Thi Thanh Huong CT5, Yen Xa, Tan Trieu, Thanh Tri, Hanoi cac em hoc sinh mien nui kho khan
10/02/2014 4Z94 – 0000037 1,000,000.00 NGUYEN THANH TUNG NOP TIEN CCT 2014 GD TIEN MAT
10/02/2014 5D37 – 0006235 1,000,000.00 /Ref:PALPMQ65276{//}/Ref:PALPMQ65276{//}LP VNMQ65276 NGUYEN TUE KHANH UNG HO COM CO THIT D .Vi CHUYEN:NGUYEN TUE KHANH
10/02/2014 VNCK – 0012144 200,000.00 IBVCB.1002140139407001.HoangHa (SGN) chuyen CT com co thit
10/02/2014 N569 – 0000051 90,000,000.00 phan le van gio may ct lich dot 2 GD TIEN MAT
10/02/2014 VNCK – 0012437 200,000.00 IBVCB.1002140054875001.Le Dung- Ky anh,Ha Tinh dong gop CCT
10/02/2014 VNCK – 0026756 2,000,000.00 IBVCB.1002140221973002.Tran Mai Lan, Calgary, AB, Canada, ung ho chuong trinh COM CO THIT
10/02/2014 VNCK – 0022771 200,000.00 IBVCB.1002140015039003.Thuy Vu 686 Bach Dang, Hanoi Ung ho quy chung
10/02/2014 N689 – 0000125 500,000.00 HOANG VAN TIEN UNG HO COM CO THIT THANG 2+3+4+5+6,GIA DINH TIEN VAN VA BE MINH VU GD TIEN MAT
10/02/2014 VNCK – 0019983 1,500.00 IBVCB.1002140222557001.VO VAN LUAN VO VAN LUAN
10/02/2014 VNCK – 0001874 200,000.00 IBVCB.0902140361687004.linh nguyen linh nguyen linh nguyen
10/02/2014 VNCK – 0007519 400,000.00 IBVCB.1002140114481001.Pham Thi Quynh Hoa Cac be vung cao Cac be vung cao
10/02/2014 R597 – 0000074 36,000,000.00 NGUYEN THI THU HIEN NT COM CO THIT HAN QUOC GD TIEN MAT
10/02/2014 VNCN – 0039331 50,411,000.00 IBVCB.1002140887053001.TIEU HOC PA CHEO: TAM UNG TIEN AN THANG 2.2014
10/02/2014 VNCK – 0019598 1,000,000.00 IBVCB.1002140921985001.Hoang Linh Q7, TP.HCM Chuc quy giup duoc nhieu tre em
10/02/2014 VNCK – 0008379 1,500,000.00 IBVCB.1002141028841001.Hoang An, Duc An UHTX quy 1.2014
10/02/2014 VNCK – 0009829 200,000.00 IBVCB.1002140188765001.UNG HO CTR COM CO THIT
10/02/2014 J633 – 0008292 100,000.00 Sender:01307001.DD:100214.SHGD:10000387.BO: NGUYEN VAN THUONG.IBUNG HO COM CO THIT
10/02/2014 J633 – 0010703 100,000.00 Sender:79305001.DD:100214.SHGD:10000934.BO: LE DINH SANG.NOI DUNG CHUYEN UNG HO COM CO TH IT
10/02/2014 VNCK – 0009821 500,000.00 IBVCB.1002140500285001.Bao Chau + Nam Huy ung ho CCT thang 2/2014
10/02/2014 VNCK – 0009038 500,000.00 IBVCB.1002140504725002.Nguyen Kim Loan TTXVN (kimloancvn@gmail.com) Ung ho com co thit tre em mien nui.
10/02/2014 J633 – 0005217 5,000,000.00 Sender:79303001.DD:100214.SHGD:10000071.BO: NGUYEN CHAU A.3 CHI EM NGHE DUNG TIEN LIXI DAU NAM UONG HO QUY COM CO THIT
10/02/2014 Y094 – 0000124 500,000.00 TRAN MAI QUY UNG HO CT COM CO THIT GD TIEN MAT
10/02/2014 J633 – 0005264 2,000,000.00 Sender:01202001.DD:100214.SHGD:10000283.BO: LE HOANG NHU LY.995214021000338 LE HOANG NH U LY CHUYEN TIEN UNG HO CCT
10/02/2014 J633 – 0005256 5,000,000.00 Sender:01202001.DD:100214.SHGD:10000210.BO: LY HONG HANH.995214021000270 COM CO THIT T HANG 1
10/02/2014 VNCK – 0007018 2,000,000.00 IBVCB.1002140206109001.Nhom "Ban than" ung ho quy CCT cua chu Tuan
09/02/2014 M052 – 0007269 200,000.00 FTF.CN:9704366607208583011.FrAcc:0161001605416 .ToAcc:0011004025430
09/02/2014 VSMS – 0821544 8,800.00 THU PHI DICH VU SMS CHU DONG THANG 01/2014. SDT: 0984371177. So tien 8800 VND
08/02/2014 VNCK – 0081502 240,000.00 IBVCB.0802140171665002.CCTNVN0057 Pacheo _ thang 3,4/2014
08/02/2014 VNCK – 0085949 50,000.00 IBVCB.0802140271637002.Dung PT ung ho
08/02/2014 J633 – 0007281 500,000.00 Sender:79302001.DD:080214.SHGD:10001303.BO: CUNG TO NGA.(RMNO 03421402081958) CHUYEN TIEN COM CO THIT HANOI T2/2014 (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
08/02/2014 VNCK – 0076388 200,000.00 IBVCB.0702140878923001.Chau ung ho chuong trinh Com co thit
08/02/2014 B247 – 0006491 1,000,000.00 /Ref:POR140208031{//}/Ref:POR140208031{//}Nguoi gui: DANG CAO THANG CHUYEN TIEN
08/02/2014 VNCK – 0091445 100,000.00 IBVCB.0802140428207003.tien tu thien
08/02/2014 VNCK – 0084818 200,000.00 IBVCB.0802140678677002.thao tran …
08/02/2014 VNCK – 0086548 500,000.00 IBVCB.0802140222417002.Xin ung ho chuong trinh.
08/02/2014 J633 – 0005546 1,300,000.00 Sender:01310001.DD:080214.SHGD:10000308.BO: TRAN KHANH VAN.KHANH VAN TRAN CHUYEN THEO CAM KET BAN VE MAY BAY UNG HO CCT VA TX THANG 1.2014
08/02/2014 VNCK – 0077449 30,000,000.00 IBVCB.0702140557367001.Vu minh tu ,vu huy Khanh Ung ho quy com co thit
07/02/2014 VNCK – 0065434 200,000.00 IBVCB.0702140429835001.Thanh Tung chuyen tien UHTX Quy CCT thang 2 nam 2014
07/02/2014 J633 – 0008918 300,000.00 Sender:79321001.DD:070214.SHGD:10000352.BO: TRAN THI XUAN MAI 2/5/ QUYET TIEN TP PLEIKU GIA LAI.LI XI DAU NAM COM CO THIT
07/02/2014 VNCK – 0061172 500,000.00 IBVCB.0702140127029001.Ung ho chuong trinh Com co thit
07/02/2014 VNCK – 0058645 100,000.00 IBVCB.0702140590713001.DAM VU TIEU Ba Dinh, Hanoi Ung ho
07/02/2014 J633 – 0008873 480,000.00 Sender:01307001.DD:070214.SHGD:10000603.BO: KHONG DUC TRUNG.IBUNGHO CCT 201401
07/02/2014 VNCK – 0059525 700,000.00 IBVCB.0702140894345001.Hoang Ha Doi Can Ung ho TX thang 2 (200) va tang qua dau nam
07/02/2014 VNCK – 0059417 500,000.00 IBVCB.0702140952205002.Ung ho chuong trinh Com co Thit
07/02/2014 VNCK – 0059058 100,000.00 IBVCB.0702140081269005.bui minh truong ho chi minh quy com co thit
07/02/2014 VNCK – 0056283 240,000.00 IBVCB.0602140063835002.Gia dinh Minh Ha ck thang1 2014
07/02/2014 VNCK – 0060435 200,000.00 IBVCB.0702140362921001.Aitc ung ho 2/2014
07/02/2014 J633 – 0009852 1,915,000.00 Sender:01202001.DD:070214.SHGD:10002354.BO: PHAM THANH THAO.TRE EM HOA BINH UNG HO QUY COM CO THIT
07/02/2014 J633 – 0008093 200,000.00 Sender:01202001.DD:070214.SHGD:10001521.BO: BUI THI HIEN.995214020700887 CHAU THIEN AN UNG HO CCT
07/02/2014 J633 – 0008084 1,000,000.00 Sender:79302001.DD:070214.SHGD:10001652.BO: TRUONG THI THUY HUONG.(RMNO 11021402070794) U NG HO COM CO THIT Q1/2014 (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
07/02/2014 R825 – 0000835 600,000.00 FTF.CN:9704366801681824014.FrAcc:0021001288793 .ToAcc:0011004025430
07/02/2014 J633 – 0008915 1,000,000.00 Sender:01360002.DD:070214.SHGD:10000154.BO: NGUYEN HANH TRANG.SHD 213872VNORM120140207002 NVNH CHUC CAC CON MOT NAM MOI NO DU VA AM AP COM CO THIT
07/02/2014 VNCK – 0073187 200,000.00 IBVCB.0702140340857002.donation
07/02/2014 J633 – 0005652 100,000.00 Sender:01310001.DD:070214.SHGD:10000052.BO: BUI THI HUONG.BE TU THI HA ANH CHUYEN CCT
07/02/2014 5862 – 0000072 500,000.00 NGUYEN CONG THANH UNG HO QUY CCT
07/02/2014 VNCK – 0057361 120,000.00 IBVCB.0602140446051001.EssaygoEZ ung ho quy hang thang
07/02/2014 VNCK – 0072536 100,000.00 IBVCB.0702140914901002.Do Huynh Thuy Khang qui com co thit
07/02/2014 VNCK – 0074197 200,000.00 IBVCB.0702140746413001.Thuc Dang Ung ho chuong trinh Com co thit T2/2014
07/02/2014 VNCK – 0058531 100,000.00 IBVCB.0702140693049004.CCC Tp HCM Hoata UHTX T02
07/02/2014 P566 – 0000018 2,500,000.00 HOANG MINH HUNG T.T TIEN DAU THAU GIA RUOU CHO TRE EM VUNG CAO GD TIEN MAT
07/02/2014 G365 – 0000038 2,000,000.00 TRAN HOA LY NOP. HUYEN TRAN-BACH LIEN UNG HO COM CO THIT GD TIEN MAT
06/02/2014 VNCK – 0046572 500,000.00 IBVCB.0602141022059001.Khue- Khoa Giup mot phan nho de cac ban am no den truong
06/02/2014 VNCK – 0046364 2,108,000.00 IBVCB.0602140181555002.Bao dien tu mot the gioi 345/134 Tran Hung Dao, Q1, TP HCM Ung ho CCT 100USD
06/02/2014 VNCK – 0046308 2,092,000.00 IBVCB.0602140693555001.Gio May CCT HN Chuyen tien ban lich 10000 Yen Nhat
06/02/2014 VNCK – 0043056 500,000.00 IBVCB.0602140968943003.Vien Nga ung ho 02/2014
06/02/2014 VNCK – 0048010 1,000,000.00 IBVCB.0602141010325001.Cty The Ky 70B Thuy Khue UHTX 1,2/2014
06/02/2014 VNCK – 0038854 300,000.00 IBVCB.0502140701341003.gd meoxitrum q9, tp HCM ung ho CCT thang 1-2014
06/02/2014 J633 – 0005790 500,000.00 Sender:01202001.DD:060214.SHGD:10000280.BO: CHAU THI LAN THANH.995214020600023 UNG HO CH UONG TRINH CCT.
06/02/2014 J633 – 0011587 300,000.00 Sender:01201001.DD:060214.SHGD:10003390.BO: PHAM XUAN SON.UNG HO CCT
06/02/2014 VNCK – 0044632 15,000.00 IBVCB.0602140720339001.NGUYEN THI HIEN NGUYEN THI HIEN
06/02/2014 VNCK – 0054783 1,000,000.00 IBVCB.0602140400059003.Son Hanoi Cua it, long nhieu
06/02/2014 4593 – 0006316 1,000,000.00 /Ref:P3084037609{//}/Ref:P3084037609{//}B/O:MRS. NGUYEN HONG DAN BE MY VA BE NA TANG CCT
06/02/2014 VNCK – 0051646 400,000.00 IBVCB.0602141023049002.Anh Phu Hung ung ho tre em ngheo mien nui
06/02/2014 VNCK – 0051592 800,000.00 IBVCB.0602140982833001.Hong Thu – Dinh Huong ung ho tre em ngheo mien nui
06/02/2014 VNCK – 0050725 300,000.00 IBVCB.0602140052873001.Tuyet Vu 201, 32 Van Bao, Lieu Giai Gop quy chung
06/02/2014 J633 – 0005757 300,000.00 Sender:79302001.DD:060214.SHGD:10002012.BO: TRUONG QUANG NINH.(RMNO 03421402068710) CHUYE N TIEN (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) VIETCOMBANK NH TMCP NGOAI THUONG VIET N)
06/02/2014 VNCK – 0044418 960,000.00 IBVCB.0602140597731001.VU TUAN TU Nghe An CCT Nhat Ban – Pa Cheo
06/02/2014 VNCK – 0046214 100,000.00 IBVCB.0602140485863001.ung ho com co thit ung ho com co thit
06/02/2014 J633 – 0011361 5,000,000.00 Sender:01304001.DD:060214.SHGD:10000419.BO: TA THI MINH LOAN.TA THI MINH LOAN CT UNG HO TA I VCB TW
06/02/2014 VNCK – 0039253 300,000.00 IBVCB.0502140980265002.Chau Quoc va Khanh Dong Da, Ha Noi Ung ho quy CCT
06/02/2014 J633 – 0006948 200,000.00 Sender:79303001.DD:060214.SHGD:10003950.BO: TRAN THI THANH.CCT THANG 022014
06/02/2014 J633 – 0005192 200,000.00 Sender:79302001.DD:060214.SHGD:10001510.BO: LE TRUNG THANH.(RMNO 05121401318157) CHAU GUI CCT THANG 1. NAM MOI KINH CHUC CHU VA GIA DINH LUON MANH KHOE. (NHH VIETCOMBANK HOAN KIEM HA NOI)
06/02/2014 J633 – 0007567 2,000,000.00 Sender:01310001.DD:060214.SHGD:10002691.BO: DO THANH HAI.HOI SINH VIEN VIET NAM TAI CANBE RRA (ACTVOSA). AUSTRALIA TANG QUA TET CHO CAC CHAU VUNG CAO QUA CCT
06/02/2014 J633 – 0007486 2,000,000.00 Sender:01310001.DD:060214.SHGD:10000834.BO: VU QUOC HUNG.CO GIAO TUYET HAI UNG HO CHUONG TRINH QUA CCT HN
06/02/2014 J633 – 0007479 1,000,000.00 Sender:01310001.DD:060214.SHGD:10000885.BO: PHAM THI THUY NGA.PHAM THI THUY NGA GOP QUY CO M CO THIT
06/02/2014 I330 – 0000054 2,000,000.00 NGUYEN TRONG NGHIA NGUYEN HUY THUY UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT GD TIEN MAT
06/02/2014 J633 – 0007560 500,000.00 Sender:01310001.DD:060214.SHGD:10003391.BO: HOANG QUYNH TRANG.COM CO THIT
06/02/2014 J633 – 0007452 100,000.00 Sender:01201001.DD:060214.SHGD:10001104.BO: TRAN T KIM ANH.UNG HO CCT, VCB VN SO GIAO DICH
06/02/2014 Z061 – 0000029 200,000.00 pham thi nguyet anh ung ho ct ” com co thit” GD TIEN MAT
06/02/2014 VNCK – 0039447 300,000.00 IBVCB.0502140630497001.HTB Ung ho Com co Thit – 02/2014.
06/02/2014 J633 – 0010770 800,000.00 Sender:01359001.DD:060214.SHGD:10000234.BO: MR NGUYEN DANG LONG.BCIN FT1403709192 NDL UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT
06/02/2014 VNCK – 0049655 1,000,000.00 IBVCB.0602140415825001.Nguyen Huu Chung 23 Nguyen Tri Phuong, TP. Lang Son Ung ho Com Co Thit – Xuan Giap Ngo 2014
06/02/2014 VNCK – 0049602 1,000,000.00 IBVCB.0602140239289006.Uy Vien Chuc moi nguoi co mot nam moi hanh phuc
06/02/2014 J633 – 0009513 1,000,000.00 Sender:01201001.DD:060214.SHGD:10001827.BO: NGUYEN THI KIEU TRINH.TRINH NGUYEN UNG HO TX C CT T1,2/2014
06/02/2014 J633 – 0007620 500,000.00 Sender:01202001.DD:060214.SHGD:10001357.BO: NGUYEN DIEU LINH.995214020600604 UNG HO CCT T2 2014
06/02/2014 J633 – 0007574 300,000.00 Sender:01310001.DD:060214.SHGD:10002893.BO: LE THI HIEN.CHUT QUA NHO MUNG CAC BE VUNG CAO TUOI MOI. CHUC MUNG NAM MOI
06/02/2014 J633 – 0005840 200,000.00 Sender:01310001.DD:060214.SHGD:10000035.BO: NGUYEN THI THUY.UNG HO COM CO THIT TET 2014 CHUC MOI NGUOI VUI TET AN LANH
06/02/2014 J633 – 0005839 500,000.00 Sender:01310001.DD:060214.SHGD:10000030.BO: NGUYEN THI THU NGAN.UNG HO CCT
06/02/2014 J633 – 0005831 2,000,000.00 Sender:01310001.DD:060214.SHGD:10000394.BO: LE THI BINH THIN.CCT T1 2 3 VA LI XI TET CCT. CHUC CAC ANH CHI NAM MOI NHIEU SUC KHOE DE LAM CCT
06/02/2014 J633 – 0006488 6,600,000.00 Sender:01201001.DD:060214.SHGD:10000435.BO: NGUYEN KIM NGAN.COM CO THIT THUY DIEN( 2000 SE K)
06/02/2014 VNCK – 0042708 200,000.00 IBVCB.0602141016987001.Linh Huong ung ho CCT t2/2014 HN CCT
06/02/2014 F354 – 0000124 200,000.00 NGUYEN THI DUYEN UNG HO CCT GD TIEN MAT
05/02/2014 VNCK – 0033026 320,000.00 IBVCB.0502140100723002.Pham Hong Mai Trung Kinh, Ha Noi Quy com co thit
05/02/2014 VNCK – 0034193 300,000.00 IBVCB.0502140857627002.Quy Com co thit Be Mickey ung ho Com co thit
05/02/2014 VNCK – 0034030 100,000.00 IBVCB.0502140604627001.Ung ho Com co thit
05/02/2014 VNCK – 0031186 1,000,000.00 IBVCB.0402140829135001.Nguyen Thi Thu Huyen quy com co thit
05/02/2014 VNCK – 0034512 200,000.00 IBVCB.0502140648375001.Chuc mung nam moi!
05/02/2014 VNCK – 0034445 500,000.00 IBVCB.0502141045567001.Duong Hoang Bach UH CCT & 7 em Lung Luong – 2/2014
05/02/2014 5729 – 0003504 100,000.00 FTF.CN:9704366800039782023.FrAcc:0011000034230 .ToAcc:0011004025430
05/02/2014 VNCK – 0035742 300,000.00 IBVCB.0502140005423001.Bich Tphcm Ung ho CCT
05/02/2014 VNCK – 0035609 500,000.00 IBVCB.0502140753699001.Tran Thu Thuy TP HCM Khong
05/02/2014 VNCK – 0034386 500,000.00 IBVCB.0502141021691001.Ung ho CT CCT
05/02/2014 VNCK – 0033763 2,000,000.00 IBVCB.0502140883367002.Ung ho qui "Com co thit"
05/02/2014 VNCK – 0033582 200,000.00 IBVCB.0502140037959001.pham hong nhung UHTX thang 2/2014
04/02/2014 VNCK – 0029240 400,000.00 IBVCB.0402140430245001.Ha linh, Hoang Minh ung ho thang 1-2/2014
04/02/2014 VNCK – 0027168 200,000.00 IBVCB.0302140831897001.Luong Xuan Hue + Ngo Hong Cam Linh P504-CT3 Khu do thi Dang Xa, GL,HN Ung ho cac ban nho vung cao
03/02/2014 VNCK – 0024634 300,000.00 IBVCB.0302140878729001.Dang Thuc Trang CCT TPHCM ung ho TX thang 2/14+ li xi cac be Tet Giap Ngo
03/02/2014 VNCK – 0025787 200,000.00 IBVCB.0302140826337001.Ung ho chuong trinh com co thit
03/02/2014 VNCK – 0023564 100,000.00 IBVCB.0302140874163001.Ho Thi Thanh Huong lang thuong ung ho CCT
03/02/2014 VNCK – 0023142 300,000.00 IBVCB.0202140630975002.Ung ho Com co thit dau nam
02/02/2014 VNCK – 0018945 200,000.00 IBVCB.0102140792555002.gia dinh my keo ung ho com co thit
01/02/2014 VNCK – 0015982 200,000.00 IBVCB.3101140508609001.
01/02/2014 VNCK – 0016203 200,000.00 IBVCB.3101140791057003.Ngo Hong Duong KDT Dang xa, Gia lam, Hn Ung cac tre em vung cao an Tet co thit
01/02/2014 VNCK – 0016895 9,834,200.00 IBVCB.0102140680473002.CHUYEN TIEN MO HEO LAN 3 TINH DEN NGAY 19 THANG 1 TAI LUNG LUONG+ 1 HEO CUA NGUYEN TIN LANG- SAI GON
01/02/2014 M075 – 0003871 1,000,000.00 FTF.CN:9704366801664893010.FrAcc:0611001477389 .ToAcc:0011004025430
01/02/2014 VNCK – 0016309 300,000.00 IBVCB.3101140182329001.DTVA: Lixi ca be Y14
01/02/2014 VNCK – 0017930 5,000,000.00 IBVCB.0102140055167002.Pham Tu liem chuyen tien ung ho Chuong trinh Com co thit va Chuc chuong trinh ngay cang lon manh.
06/02/2014 4516 – 0003974 11,550,149.00 /VCBFee:1.82(+VAT:0.18)CHF//Ref:F3N8033Y00790001{//}VAL:140131CHF500,00 /33B:CHF500,00 /Tl x:SW1402064255 /Pmnt:Thy An (Zurich) ung ho com co thit.Chuc ong Tuan nam moi hanh phuc. /71A:SHA /B.O:/CH13048351463671800001/Mr Duc Hieu Tran and M
31/01/2014 VNCK – 0009812 600,000.00 IBVCB.3001140581847002.Nguyen Thi Kim Dung gui ung ho t1-2/2014
31/01/2014 VNCK – 0011974 200,000.00 IBVCB.3001140588253001.Hai chi em Trang – Linh than gui
31/01/2014 VNCK – 0012854 400,000.00 IBVCB.3101140769285001.Co LAN ANH va be LUFFY ung ho CCT
31/01/2014 VNCK – 0014302 500,000.00 IBVCB.3101140306709001.NMC UNG HO COM CO THIT THANG 02/2014
31/01/2014 VNCK – 0014322 500,000.00 IBVCB.3101140979781001.Mung tuoi cac em com co thit, chuc cac em hoc gioi, chong lon.
31/01/2014 VNCK – 0012730 300,000.00 IBVCB.3101140383181001.Phuong Phuong Vt UHTX thang 2/2014
31/01/2014 VNCK – 0014249 500,000.00 IBVCB.3101140512157001.Chau Kien va Trung ung ho cac ban mien nui 465B Hoang Hoa Tham Quy Com co thit
31/01/2014 VNCK – 0012573 269,644.00 IBVCB.3001140406937002.KIEN GIANG MOI HOAN CANH
31/01/2014 VNCK – 0014254 200,000.00 IBVCB.3101140970797001.NHH VCB Quy com co thit
31/01/2014 VNCK – 0012647 2,000,000.00 IBVCB.3001140034749002.Gio May : CCT chuyen tien ban mut dua Khai xuan tai khoan com thit
31/01/2014 VNCK – 0009594 600,000.00 IBVCB.3001140853103001.Nguyen Ngoc Hai Dang gui ung ho thang 1-2/2014
31/01/2014 VNCK – 0014142 666,666.00 IBVCB.3101140464805001.Ung ho chuong trinh Com Co Thit
31/01/2014 VNCK – 0009416 200,000.00 IBVCB.3001140931007001.ung ho com co thit
31/01/2014 VNCK – 0013193 200,000.00 IBVCB.3101140125913002.Mai Ngoc Cham Hai Phong Tre em Pacheo
31/01/2014 B237 – 0001470 300,000.00 PT..TRINH LE NGUYEN.20140131.155820.Transfer for PT.-QuyComcothit.
31/01/2014 VNCK – 0013656 200,000.00 IBVCB.3101140306073001.Ung ho COM CO THIT
30/01/2014 VNCK – 0094529 500,000.00 IBVCB.2901140038731001.Ung ho chuong trinh com co thit. Cam on
30/01/2014 M567 – 0000063 500,000.00 FTF.CN:9704366801040480011.FrAcc:0011001145755 .ToAcc:0011004025430
30/01/2014 VNCK – 0001721 500,000.00 IBVCB.3001140729701001.nguyen chi trung Sifa fashion ung ho CCT
30/01/2014 VNCK – 0007239 200,000.00 IBVCB.3001140891707001.CCT – tuanck2004
29/01/2014 VNCK – 0086510 1,000,000.00 IBVCB.2901140507385007.Pham Duy Anh, Pham Gia Vinh Tay Ho – Ha Noi Ung ho quy com co thit
28/01/2014 VNCK – 0061231 500,000.00 IBVCB.2801140754785002.Pham Minh Quan/ Pham Do Thuc Anh Ung ho cac ban thang 1 nam 2014 cac ban
28/01/2014 VNCK – 0062145 700,000.00 IBVCB.2801140686309003.Ung + Mai Vung Tau ung ho quy com co thit
28/01/2014 VSMS – 0806672 8,800.00 VSMS. THU PHI DICH VU SMS CHU DONG THANG 12/2013. SDT: 0984371177. So dien thoai 098437117
28/01/2014 VNCK – 0056904 1,000,000.00 IBVCB.2801140926805002.Chau Tam, Ngoc, Dung ung ho CCT
28/01/2014 3855 – 0008870 500,000.00 PT..NGUYEN PHUONG THAO.20140128.075411.Transfer for PT.-QuyComcothit.
28/01/2014 VNCK – 0054125 3,000,000.00 IBVCB.2801140780479001.FB My Tom ung ho CCT cho cac em nho vung cao
28/01/2014 VNCK – 0077123 200,000.00 IBVCB.2801140103867001.Nguyen Quynh Huong VCB Ck quy com co thit
28/01/2014 R877 – 0002532 1,000,000.00 FTF.CN:4283101692484021 .FrAcc:0071003345526 .ToAcc:0011004025430
28/01/2014 VNCK – 0073846 220,000.00 IBVCB.2801140074585001.KM ung ho Com co thit
28/01/2014 VNCK – 0055229 200,000.00 IBVCB.2801141013451002.Tran Thi Thu Ha Linh Dam-Hanoi Vi tre em ngheo vung cao
27/01/2014 F940 – 0000170 500,000.00 TRAN THI MINH NGUYET GUI UNG HO CHUONG TRINH (COM CO THIT)DOAN ANH KIEN-DOAN TRAN ANH THU GD TIEN MAT
27/01/2014 J633 – 0015856 200,000.00 Sender:01311001.DD:270114.SHGD:10006635.BO: VU THI LAN.DONG GOP CHO CHUONG TRINH TU THIEN COM CO THIT
27/01/2014 J633 – 0015290 1,000,000.00 Sender:79314001.DD:270114.SHGD:10000774.BO: PHAM THI LAN ANH.LAN ANH 191 BA TRIEU DONG GOP TIEN COM THANG 1, 2014
27/01/2014 L333 – 0004573 2,000,000.00 Sender:79311001.DD:270114.SHGD:10000571.BO: VU THI THU HA.UH CCT
27/01/2014 L333 – 0010669 500,000.00 Sender:79310001.DD:270114.SHGD:10002551.BO: NINH THI THANH HUYEN.NINH THI THANH HUYEN CHUY EN TANG COM CO THIT
27/01/2014 J633 – 0011052 500,000.00 Sender:01309001.DD:270114.SHGD:10001636.BO: NGUYEN TRONG BAO.NGUYEN TRONG BAO NOP VAO TK C TRINH COM CO THIT
27/01/2014 6157 – 0009299 200,000.00 FTF.CN:9704366800234283017.FrAcc:0021000592159 .ToAcc:0011004025430
27/01/2014 VNCK – 0019319 200,000.00 IBVCB.2701140691349002.Ung ho quy Com Co Thit
27/01/2014 J633 – 0022713 4,000,000.00 Sender:01201001.DD:270114.SHGD:10010236.BO: DOAN CONG DIEN.UNG CHUONG TRINH COM CO THIT
27/01/2014 VNCK – 0039840 400,000.00 IBVCB.2701141019135002.Ung ho COM CO THIT
27/01/2014 J633 – 0010850 500,000.00 Sender:01307001.DD:270114.SHGD:10001508.BO: TRUONG VIET BAC.IBQUI COM CO THIT 1 2014
27/01/2014 H775 – 0000088 200,000.00 MAI THI HOANG YEN UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT T1/2014 GD TIEN MAT
27/01/2014 N672 – 0000294 7,860,000.00 LE THI LE TUYET ZOE TUYET BAN LICH CCT 5500K SONG BE NUOI HEO1560K, COT TOC VA KHAU TRANG 800K GD TIEN MAT
27/01/2014 J633 – 0008919 300,000.00 Sender:01310001.DD:270114.SHGD:10001606.BO: LE THI HIEN.UNG HO CCT THANG 1
27/01/2014 VNCK – 0006861 100,000.00 IBVCB.2701140378251001.Ung ho com co thit
27/01/2014 VNCK – 0024083 200,000.00 IBVCB.2701140103491003.Gia dinh My-Keo Ung ho COM CO THIT
27/01/2014 VNCK – 0016694 500,000.00 IBVCB.2701140841671006.DINH CHIEN THANG N4A18 MY DINH, TU LIEM, HN UNG HO QUY
27/01/2014 J633 – 0006477 300,000.00 Sender:01311001.DD:270114.SHGD:10001068.BO: CHU HONG HANH.UNG HO COM CO THIT
27/01/2014 VNCK – 0013029 100,000.00 IBVCB.2701140417031001.Liem Ung ho quy com co thit
27/01/2014 HW07 – 0000038 1,600,000.00 DUONG THUY TRANG NT LICH VA LIXI COM CO THIT THAI NGUYEN GD TIEN MAT
27/01/2014 VNCK – 0005466 500,000.00 IBVCB.2701140657451002.Nghe Bong ung ho Com co thit thang 1-2014
27/01/2014 4593 – 0007923 500,000.00 /Ref:PI0495482{//}/Ref:PI0495482{//}Hong Linh_ANZ_Ung ho Quy Com co thit D.Vi CHUYEN:HONG LINH TRAN
27/01/2014 VNCK – 0002557 200,000.00 IBVCB.2701140918067001.Tran Ngoc Duong Cty CP cap dien va he thong LS Vina TP Hai phong ung ho com co thit
27/01/2014 VNCK – 0007063 200,000.00 IBVCB.2701140499845001.NTM CN
27/01/2014 D295 – 0000084 1,000,000.00 dao thi tuyet mai : chi Phung Kim Binh gui ung ho Com co thit GD TIEN MAT
27/01/2014 J633 – 0023942 1,000,000.00 Sender:01310001.DD:270114.SHGD:10006240.BO: NGUYEN TRUONG HUY.UNG HO CHUONG TRINH COM CO T HIT CHO TRE EM MIEN NUI
27/01/2014 VNCK – 0004200 500,000.00 IBVCB.2701140434403004.Ngo Manh Hung HN CCT
27/01/2014 VNCK – 0002487 13,938,300.00 IBVCB.2701140119227001.TRA TIEN MUA DO DUNG CHO HE MUONG THEO YEU CAU CUA HAI ANH (CCT PHAP)
27/01/2014 Q478 – 0000096 1,000,000.00 ngo minh tuan ntien GD TIEN MAT
27/01/2014 VNCK – 0018776 500,000.00 IBVCB.2701140412001001.Vu Thi Thanh Hue- Ung ho CT Com co Thit
27/01/2014 R895 – 0000083 2,100,000.00 HOANG KIM LIEN , SINH VIEN DH DUKE, USA UNG HO CCT GD TIEN MAT
27/01/2014 V412 – 0000198 500,000.00 TRAN MINH HAU NT GD TIEN MAT
27/01/2014 J633 – 0014177 2,000,000.00 Sender:01348002.DD:270114.SHGD:10001426.BO: TA QUANG KHAI.DVH TRAN DANG TUAN/VIETCOMBANK HA NOI/TA QUANG KHAI UNG HO CHUONG TRINH BUA COM CO THIT
27/01/2014 VNCN – 0013735 38,801,000.00 IBVCB.2701140613329006.TRA TIEN BAO LINH MUA 431 AO XUAT KHAU DEM LEN DIP TAT NIEN KHU VUC MUONG KHUONG
27/01/2014 Z536 – 0000078 211,000.00 TRAN THI HOA NT GD TIEN MAT
27/01/2014 VNCK – 0095583 300,000.00 IBVCB.2701140859431002.Be u Ha Noi Ung ho thang 2/2014
27/01/2014 P453 – 0003312 1,000,000.00 PT..PHAM NGOC LONG.20140127.081129.Transfer for PT.-QuyComcothit.
27/01/2014 VNCK – 0015175 3,000,000.00 IBVCB.2701140782243002.
27/01/2014 VNCK – 0093429 100,000.00 IBVCB.2701140467295002.Ta Thi Thanh Thuy Tre em ngheo
27/01/2014 VNCK – 0014066 300,000.00 IBVCB.2701140459035001.Ung ho Com Co Thit de An Tet Nguyen Dan Giap Ngo 2014
27/01/2014 B247 – 0006260 500,000.00 /Ref:PALPMQ61125{//}/Ref:PALPMQ61125{//}LP VNMQ61125 BS LE BA NGOC – BV BACH MAI UNG HO CH UONG TRINH COM CO THIT D.Vi CHUYEN:LE BA NGOC
27/01/2014 H775 – 0000085 200,000.00 CHAU POOH CHUOT GOP CHUT TAM LONG CHO CAC EM CO CAI TET AM AP GD TIEN MAT
27/01/2014 5D12 – 0000017 500,000.00 TRAN THI THU HA CT GD TIEN MAT
27/01/2014 J633 – 0005494 500,000.00 Sender:01311001.DD:270114.SHGD:10000261.BO: VO NHU DAN.UH CCT2014 VO FT1402524184608 6 0620104588008
27/01/2014 J633 – 0005128 500,000.00 Sender:01202001.DD:270114.SHGD:10001190.BO: DANG THI HAI LINH.995214012702108 CHUYEN TI EN UNG HO THANG 1
27/01/2014 VNCK – 0042187 400,000.00 IBVCB.2701140563253002.Vu Kim Ngoc Ung ho Quy com co thit
26/01/2014 8315 – 0003029 180,000.00 FTF.CN:5264180507264018 .FrAcc:0021000255544 .ToAcc:0011004025430
26/01/2014 VNCK – 0076112 300,000.00 IBVCB.2601140754255001.hangbinhdan ung ho CCT
26/01/2014 VNCK – 0070814 200,000.00 IBVCB.2601140495897002.Binh tran Truong chinh tan binh Giup cac em vung cao
26/01/2014 VNCK – 0074827 300,000.00 IBVCB.2601140659113001.Le Van Huy ung ho Com co thit
26/01/2014 9865 – 0006577 500,000.00 FTF.CN:9704366803177685024.FrAcc:0491001640741 .ToAcc:0011004025430
25/01/2014 VNCK – 0024867 200,000.00 IBVCB.2501140662401001.Ung ho Com Co Thit
25/01/2014 VNCK – 0034771 200,000.00 IBVCB.2501140055857001.Be Minh Huong ung ho Com co thi Ha Noi Com co thit
25/01/2014 VNCK – 0031486 300,000.00 IBVCB.2501140403633002.QAHCM HCM Quy Com Co Thit
25/01/2014 L349 – 0000046 6,000,000.00 FO:TRAN DANG TUAN,BO:LA HOANG MY LINH//FROM UNILERER ASIA VIA TUYET LUONG & LINH LA
25/01/2014 VNCK – 0041740 280,000.00 IBVCB.2501140505467001.hangbinhdan ung ho chuong trinh CCT
25/01/2014 M204 – 0000050 500,000.00 LE THU TRANG CTY CP DAI DUONG XANH UNG HO QUY – COM CO THIT T1.14 GD TIEN MAT
25/01/2014 J633 – 0017888 500,000.00 Sender:01202005.DD:250114.SHGD:10000367.BO: TRAN QUOC HUY.TRAN QUOC HUY CHUYEN TIEN COM CO THIT
25/01/2014 DD4400 – 0166517 1,600,286.00 Tra lai tien gui
25/01/2014 J633 – 0016492 5,616,000.00 Sender:01201001.DD:250114.SHGD:10009906.BO: TRAN DANG TUAN.LOP HOC TIENG VIET CUA CO VAN (CHLB DUC) UNG HO 200ER
25/01/2014 J633 – 0013526 5,000,000.00 Sender:01202017.DD:250114.SHGD:10000015.BO: PHI CONG NGUYEN.PHI CONG NGUYEN CHUYEN TIEN UN G HO QUY COM CO THIT TU JVJV JAPAN VN JOINT VOLUNTEER,FUKUOKA, NHAT BAN.DA QUY DOI LAM TRON
25/01/2014 VNCK – 0026936 400,000.00 IBVCB.2501140725887002.MinhBi1911 va AnBi ung ho COM CO THIT
25/01/2014 J633 – 0012181 200,000.00 Sender:01359001.DD:250114.SHGD:10000112.BO: VU THI HONG NHUNG.BCIN FT1402500840 VU HONG NH UNG UNG HO COM CO THIT
25/01/2014 J633 – 0016562 26,150,000.00 Sender:01201001.DD:250114.SHGD:10010038.BO: TRAN DANG TUAN.CBCNV CN VIETTEL HA NAM UNG HO CCT
25/01/2014 J633 – 0008735 2,000,000.00 Sender:01310001.DD:250114.SHGD:10001991.BO: VU THI NGUYEN.CHUYEN TIEN COM CO THIT THANG 2
25/01/2014 J633 – 0008906 1,500,000.00 Sender:01310001.DD:250114.SHGD:10003374.BO: HOANG QUYNH TRANG.UNG HO TO CHIM NON O LUNG LU ONG
25/01/2014 VNCK – 0062433 200,000.00 IBVCB.2501140658163004.Chuong trinh Com co thit
25/01/2014 J633 – 0008896 200,000.00 Sender:01310001.DD:250114.SHGD:10003094.BO: LAI THU HUONG.UNG HO COMCOTHIT
25/01/2014 VNMB – 0189684 5,000,000.00 IBVCB.VNMB. VNMB20140125189680. mai thu van ung ho tien com co thit
25/01/2014 VNCK – 0056816 200,000.00 IBVCB.2501140554021001.Be Ha Dang – Ha An dong quy CCT thang 1/2014
25/01/2014 VNCK – 0043707 1,000,000.00 IBVCB.2501140476005001.Vu Duc Quang 703C7 My Dinh 1 Gop quy CCT 2014
25/01/2014 J633 – 0006093 300,000.00 Sender:01307001.DD:250114.SHGD:10000523.BO: VU THI THANH CUC.IBQUY COM CO THIT
25/01/2014 Q481 – 0000018 200,000.00 le quang thuy nop tk GD TIEN MAT
25/01/2014 VNCK – 0043931 200,000.00 IBVCB.2501140740729001.Ngo Hong Duong Khu Do Thi Dang Xa, Gia Lam, HN Ung ho cac chau tre em ngheo an Tet
25/01/2014 VNCK – 0052049 500,000.00 IBVCB.2501140191347001.DA Ung ho CCT
25/01/2014 VNCK – 0044197 500,000.00 IBVCB.2501140869025001.Vo chong Thanh Son – Minh Hong Cty CP cap dien va he thong LSVina P.So dau-Hong bang HP ( ung ho com co thit)
25/01/2014 J633 – 0015608 1,000,000.00 Sender:01319001.DD:250114.SHGD:10001345.BO: PHAM LAN ANH.IB  CK LNH GIA DINH UNG HO CH UONG TRINH
25/01/2014 VNMB – 0185488 3,000,000.00 IBVCB.VNMB. VNMB20140125185483. CCThanglong ung ho
25/01/2014 J633 – 0006921 200,000.00 Sender:01307001.DD:250114.SHGD:10000837.BO: NGUYEN THI KIM NGAN.IBUNG HO CHUONG TRINH CCT
25/01/2014 J633 – 0014087 500,000.00 Sender:01319001.DD:250114.SHGD:10000569.BO: NGUYEN THI VAN ANH.IB  CK LNH UNG HO CHUONG TRINH COM CO THI MONG CT MANG THAT NHIEU NIEM VUI CHO TRE EM VUNG CAO
25/01/2014 VNCK – 0034966 500,000.00 IBVCB.2501140109161001.Ung ho chuong trinh com co thit
25/01/2014 VNCK – 0032613 100,000.00 IBVCB.2501140772249004.Dang Viet Hung 96/2C Nguyen Trai, P.Ben Thanh, Q1. Ung ho Quy Com Co Thit
25/01/2014 7A16 – 0000109 5,000,000.00 PHAN THI DIEP GUI CHUONG TRINH COM CO THIT – PHAN NGOC YEN GUI HOC SINH VUNG CAO GD TIEN MAT
24/01/2014 VNCK – 0001274 300,000.00 IBVCB.2401140196101001.Gia dinh AK Ung ho CT CCT
24/01/2014 4640 – 0007633 300,000.00 /Ref:P707980{//}/Ref:P707980{//}UH CCT T1.T2.2014 D.Vi CHUYEN:NGUYEN VIET HUNG
24/01/2014 J633 – 0021931 200,000.00 Sender:01311001.DD:240114.SHGD:10009322.BO: DANG HONG THUY.UNG HO COM CO THIT
24/01/2014 VNVT – 0196735 200,000.00 VCBVT.841686150588.CT tu 0201000566003.TRAN THI THANH HOA sang 0011004025430.TRAN DANG TUAN.140124523619321.VNVT20140124196735.Unghocomcothit
24/01/2014 HL45 – 0000076 1,000,000.00 MAI HA MY UNG HO CHUONG TRINH CCT GD TIEN MAT
24/01/2014 8A07 – 0000034 3,000,000.00 PHAM NGOC HIEN DOAN DAI BIEU QUOC HOI TINH BRVT UNG HO QUY COM CO THIT GD TIEN MAT
24/01/2014 T326 – 0000099 1,000,000.00 cao thi thu ha ung ho CT”com co thit” GD TIEN MAT
24/01/2014 VNCK – 0088703 13,500,000.00 IBVCB.2401140130413001.CCT New Zealand New Zealand CCT
24/01/2014 J633 – 0028569 100,000.00 Sender:01314001.DD:240114.SHGD:10001922.BO: TRAN CHI HIEU.UNG HO CCT. CHUC CAC BE MOT CAI TET DAM AM, CU DU CAI AN CAI MAC
24/01/2014 VNCK – 0002752 600,000.00 IBVCB.2401141003627001.Pham Thanh Nga ung ho
24/01/2014 K891 – 0000078 500,000.00 NGUYEN THI THU – BAO KHOA HOC VA DOI SONG NT UNG HO TET AM VUNG CAO GD TIEN MAT
24/01/2014 J633 – 0027670 1,500,000.00 Sender:01204010.DD:240114.SHGD:10000788.BO: KIEU THANH LAM.UNG HO QUY * COM CO THIT* QUY 1/2014
24/01/2014 VNCK – 0002620 200,000.00 IBVCB.2401140091431002.Chuong trinh Com co thit
24/01/2014 G420 – 0022299 1,900,000.00 //SAL240114G420036//BAO VNN TT NB TUAN VN 1.12-31.12.14
24/01/2014 VNCK – 0092638 100,000.00 IBVCB.2401140331711001.Tran Duc Tuan – Ung ho CT CCT
24/01/2014 VNCK – 0064498 250,000.00 IBVCB.2301140504085001.hangbinhdan ung ho chuong trinh CCT
24/01/2014 J633 – 0005339 200,000.00 Sender:01201001.DD:240114.SHGD:10001213.BO: VO THI TU OANH.CHUYEN UNG HO TRE VUNG CAO DINH KY
24/01/2014 9267 – 0000025 14,000,000.00 doan bao chau nop tk / DOC GIA CUA KHOI UNG HO GD TIEN MAT
24/01/2014 J633 – 0005369 300,000.00 Sender:01307001.DD:240114.SHGD:10000356.BO: TRAN THI MAI CHI.IBUNG HO DE MUA DEP (CHUONG T RINH DANH CHO HOC SINH TRUONG TA BA, MUONG TE, LAI CHAU)
24/01/2014 VNCK – 0074667 500,000.00 IBVCB.2401140543513001.Ung ho quy com co thit
24/01/2014 VNCK – 0077866 300,000.00 IBVCB.2401140510629003.Nguyen Thanh Thuy UH CCT
24/01/2014 VNCK – 0083030 300,000.00 IBVCB.2401140561547001.2 be Khoi va Nguyen ung ho CCT
24/01/2014 J633 – 0014309 1,000,000.00 Sender:01309001.DD:240114.SHGD:10001430.BO: DAO VIET KIM GIANG.CHI YEN VU TAI CHINH NGAN S ACH VAN PHONG QUOC HOI UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT
24/01/2014 J633 – 0013882 100,000.00 Sender:01604003.DD:240114.SHGD:10011782.BO: NGUYEN QUANG VINH.UNG HO CHUONG TRINH COM CO T HIT CHARGEDETAILS OUR
24/01/2014 5D37 – 0006130 1,000,000.00 /Ref:PALPMQ50775{//}/Ref:PALPMQ50775{//}LP VNMQ50775 CHUONG TRINH COM CO THIT D.Vi CHUYEN: LE T T HUONG
24/01/2014 VNCK – 0074392 500,000.00 IBVCB.2401140904221001.Khong Khong
24/01/2014 5714 – 0005764 500,000.00 FTF.CN:9704366806529281012.FrAcc:0011004107539 .ToAcc:0011004025430
24/01/2014 VNCK – 0007952 120,000.00 IBVCB.2401140618461001.Bui Quynh Van PG Bank ung ho 120k/thang cho tre em vung cao
24/01/2014 J633 – 0023157 500,000.00 Sender:01314001.DD:240114.SHGD:10001846.BO: TRAN THI MINH NGOC.UNG HO CCT. FB NGOC MINH TR AN
24/01/2014 J633 – 0007810 500,000.00 Sender:79314001.DD:240114.SHGD:10000176.BO: TRAN THI MINH NGOC.UNG HO CCT THANG 02. CHUC C AC ACE NHIEU SUC KHOE TRONG NAM MOI.
24/01/2014 VNCK – 0079833 200,000.00 IBVCB.2401140019403002.Thao Vi gop 1 chiec ao am cho cac ban do lanh 😦
24/01/2014 VNCK – 0080770 200,000.00 IBVCB.2401140213271002.Ung ho chuong trinh Com Co Thit
24/01/2014 J633 – 0023330 500,000.00 Sender:01314001.DD:240114.SHGD:10002611.BO: LE THI BICH PHUONG.CHUYEN TIEN CHO CAC CHAU. D AY LA NHUAN BUT MOT BAI VIET CUA EM VE CHUYEN RET MUOT O VUNG CAO.
24/01/2014 8R25 – 0000025 4,000,000.00 TRUONG ANH DUC -NOP TM// UNG HO CHUONG TRINH “COM CO THIT” GD TIEN MAT
24/01/2014 VNCK – 0076850 100,000.00 IBVCB.2401140455697004.Dieu My 142 Le Loi Da Nang mong moi nguoi duoc com no ao am
24/01/2014 9D26 – 0000023 4,200,000.00 ZEN UNG HO THANG 1/2014 GD TIEN MAT
23/01/2014 J633 – 0022191 750,000.00 Sender:01311001.DD:230114.SHGD:10007881.BO: NGUYEN VAN HIEU.NGUYEN VAN HIEU GUI EM TUAN
23/01/2014 5826 – 0000019 12,500,000.00 IBPS/SE:01505001.DD:220114.SH:10000120.TC:VNCN.48649.dd 170114 BO:NHLD VIET NGA.NHLD VIET 1NGA HOAN TRA LCC SO GD 10009305 NGAY 17.01.2014 DO SAI TEN DVH( TEN DVH DUNG CONG TY CO PHAN LIXEHA)- DA TRA SOAT NHUNG KO NHAN DC TRA LOI
23/01/2014 VNCK – 0030040 200,000.00 IBVCB.2301140114453001.Trinh Xuan Nguyen Chut qua Tet muon!
23/01/2014 J633 – 0023876 2,989,000.00 Sender:01341001.DD:230114.SHGD:10001115.BO: NGUYEN THI DAO.(106CT01140230010)02 CHAU HIEU THAO UNG HO CHUONG TRINH Í COM CO THITÍ
23/01/2014 J633 – 0017521 1,000,000.00 Sender:01323001.DD:230114.SHGD:10000828.BO: NGUYEN CANH NGOC THUY.UNG HO QUY COM CO THIT
23/01/2014 J633 – 0020108 20,000,000.00 Sender:01307001.DD:230114.SHGD:10001455.BO: CTY TNHH MTV CONG NGHE H&T. CTY HO BOI H&T TE CHNOLOGY UNG HO Í COM CO THITÍ
23/01/2014 5724 – 0009139 400,000.00 FTF.CN:9704366800689716024.FrAcc:0011000754301 .ToAcc:0011004025430
23/01/2014 2Q47 – 0000022 400,000.00 nguyen thuy trang nt thuytrang 14ng ung ho cct GD TIEN MAT
23/01/2014 I798 – 0000015 900,000.00 TRUONG TUAN THANH VA CON GAI UNG HO ” COM CO THIT” QUY 1/2014 GD TIEN MAT
23/01/2014 VNCN – 0086765 12,511,000.00 IBVCB.2301140740425001.GUI LAN 2 TRA 10 XE DAP MUA CHO HS DAN HOA QUANG BINH 17.1
23/01/2014 J633 – 0010949 500,000.00 Sender:01201001.DD:230114.SHGD:10003439.BO: MAI THI LAI GIANG.UNG HO CHUONG TRINH COM CO T HIT
23/01/2014 VNCK – 0023589 500,000.00 IBVCB.2301140775299001.Co chu Cuong Nhung Vinh Yen Nhung nguoi co hoan canh kho khan
23/01/2014 J633 – 0010900 300,000.00 Sender:01310001.DD:230114.SHGD:10002807.BO: NGO THI THU HUONG.UNG HO COM CO THIT
23/01/2014 VNCK – 0032885 500,000.00 IBVCB.2301140876763002.Khanh Thu VT ung ho CCT de An Tet-Happy New Year!
23/01/2014 VNCK – 0014885 500,000.00 IBVCB.2201140908193001.TRANG QUANG NAM UNG HO QUY COM CO THIT
23/01/2014 VNCK – 0052109 500,000.00 IBVCB.2301140680857002.chau Tu Gia Thinh ung ho CCT, cam on Ong Tuan.
23/01/2014 J633 – 0006008 100,000.00 Sender:79302001.DD:230114.SHGD:10000763.BO: HOANG THI THAO.(RMNO 03021401226842) CCT THAN G 1 2014. UNG HO TAT NIEN (NHH VIETCOMBANK HOAN KIEM HA NOI)
23/01/2014 VNCK – 0048759 1,000,000.00 IBVCB.2301140216609001.Ung ho cac be Pacheo
23/01/2014 VNCK – 0043459 200,000.00 IBVCB.2301140589447001.Dao Quang Nghia 180 mai anh Tuan Quy com co thit
23/01/2014 VNCK – 0049116 300,000.00 IBVCB.2301140358141002.NDAK ung ho CCT thang 1, tet Nguyen Dan
23/01/2014 VNCK – 0037081 300,000.00 IBVCB.2301140222725002.Ung ho chuong trinh com co thit cua bac Tran Dang Tuan
23/01/2014 VNCK – 0023170 200,000.00 IBVCB.2301140402179001.Luong Thanh Huong 185 Giang Vo Gui cac em mien nui CCTT cua chu tran dang tuan
23/01/2014 VNCK – 0029027 1,000,000.00 IBVCB.2301140687233002.CCT HN – Trung tam ngoai ngu Anh Duong Sunshine Ung ho Tet cho tre em ngheo
23/01/2014 D070 – 0000061 2,000,000.00 DONG GOP CHO CHUONG TRINH XUAN AM REO CAO TAI MUONG KHUONG
23/01/2014 J633 – 0010197 100,000.00 Sender:01307001.DD:230114.SHGD:10000198.BO: NGUYEN VAN THUONG.IBUNG HO COM CO THIT
23/01/2014 VNCK – 0035571 1,000,000.00 IBVCB.2301140422875001.Gd GAOKUN ung ho
23/01/2014 C209 – 0000018 5,000,000.00 CT CP ADPEX UNG HO TET CHO NGUOI NGHEO, F/O TRAN DANG TUAN
23/01/2014 VNCK – 0038083 100,000.00 IBVCB.2301140580393001.Pham Anh Tu Hanoi Nguoi ngheo
22/01/2014 VNCK – 0092909 250,000.00 IBVCB.2201140983015001.hangbinhdan ung ho chuong trinh CCT
22/01/2014 VNCK – 0091106 41,603,300.00 IBVCB.2201140502133004.VU THI NGAN HA: TRA TIEN 500 AO CHO TAT NIEN MUONG KHUONG 20.1.14 BAO LINH MUA
22/01/2014 VNCK – 0091023 87,003,300.00 IBVCB.2201140183461003.VU THI NGAN HA: TRA TIEN 1000 AO RET CHUA VINH NGHIEM (DUC) CHO QUANG BINH 17.1.2014 BAO LINH NHAN, CUONG GIAO
22/01/2014 VNCN – 0075892 35,711,000.00 IBVCB.2201140125551005.IXENHA: TRA TIEN 30 XE DAP LEN MUONG KHUONG. BAO LINH NHAN, DA CHUYEN 20.1.14 LEN MK
22/01/2014 VNCK – 0005510 800,000.00 IBVCB.2201140040239002.Sao Giang Tran Da Nang, VN chuyen tien Heo dat HTX chan nuoi CCT
22/01/2014 VNCK – 0090805 53,083,300.00 IBVCB.2201140920793002.
22/01/2014 J633 – 0010149 500,000.00 Sender:01202010.DD:220114.SHGD:10000058.BO: TRAN TRUNG ANH.GOP QUY COM CO THIT
22/01/2014 VNCK – 0090693 3,593,300.00 IBVCB.2201140646761001.VU NGAN HA: TRA TIEN MUA HANG CHO CHUYEN DI BA BE (BAO LINH MUA, ANH TIEN MANG DI 2.1.2013)
22/01/2014 VNCK – 0093160 500,000.00 IBVCB.2201140230087001.Ung ho com co thit T1/2014 – DH
22/01/2014 J633 – 0011271 10,000,000.00 Sender:01202017.DD:220114.SHGD:10000032.BO: TRAN THI TUYET.TRAN THI TUYET TANG TRE EM VUNG CAO
22/01/2014 VNCK – 0089194 10,000,000.00 IBVCB.2201140021897002.Cong ty TNHH san xuat vat lieu va xay dung Vinh Hai – Bien Hoa, Dong nai ung ho Chuong trinh Com co thit
22/01/2014 0721 – 0000052 200,000.00 TRAN TU UYEN 114 BUI THI XUAN QI HCM UNG HO VAO QUY COM CO THIT GD TIEN MAT
22/01/2014 VNCK – 0080409 100,000.00 IBVCB.2201140554693002.Tran Trung HN Com Co Thit
22/01/2014 9223 – 0000007 3,000,000.00 NGUYEN TIEN DUNG NOP TM:HUNG,PHUONG,VIEN,NHU,KHANH,LOAN O SYDNEY UNG HO COM CO THIT GD TIEN MAT
22/01/2014 VNCK – 0007345 500,000.00 IBVCB.2201140693959001.Com Co Thit Vo chong DongThao T1
22/01/2014 VNCK – 0003620 2,350,000.00 IBVCB.2201140355105001.Kim Thanh chuyen tien mua 940 bao lixi CCT giao hang tai tang 6, 23 Phan Chu Trinh, Ha Noi
22/01/2014 J633 – 0010525 500,000.00 Sender:01310001.DD:220114.SHGD:10000967.BO: TRAN THI HA PHUONG.UNG HO COM CO THIT
22/01/2014 VNCK – 0088345 815,000.00 IBVCB.2201140745097002.L’escargot ung ho 163 bua an CCT tuong duong 163 doi tat da ban tu 11/2013 den 1/2014
22/01/2014 B247 – 0006158 200,000.00 /Ref:P706862{//}/Ref:P706862{//}2 ban Dip v Tho ung ho chuong trinh Com co thit D.Vi CHUYE N:NGUYEN THI PHUONG NGA
22/01/2014 VNCK – 0086416 1,000,000.00 IBVCB.2201140735847001.Hoang Hai Thinh Chuc mung nam moi cac chau nho vung cao.
22/01/2014 H980 – 0000131 50,000,000.00 VU THI NGAN HA HOAN TIEN TAM UNG AO MUA QUANG BINH
22/01/2014 VNCK – 0083874 500,000.00 IBVCB.2201140168879001.Gia dinh Bi-Bong dong gop quy com co thit
22/01/2014 H811 – 0000019 5,000,000.00 UNG HO LAM THIEP GIANG SINH CHO TO CHUC COM CO THIT CUA CUC QUAN LY CANH TRANH GD TIEN MAT
22/01/2014 J633 – 0008698 1,000,000.00 Sender:01201001.DD:220114.SHGD:10001101.BO: NGUYEN HONG NHUNG.NGUYEN HONG NHUNG CAM ON CH UONG TRINH VI NHUNG HANH DONG Y NGHIA
22/01/2014 VNCK – 0094635 100,000.00 IBVCB.2201140852191001.Ung ho chuong trinh com co thit
22/01/2014 VNCK – 0093062 200,000.00 IBVCB.2201140692151001.Tran Thu Trang gui cac em be vung cao
22/01/2014 VNCK – 0072446 500,000.00 IBVCB.2101140424291001.Ung ho chuong trinh Com co thit- happy new year
22/01/2014 VNCK – 0081169 120,000.00 IBVCB.2201140535499002.Dang Duy Nhat Com co thit Nhat Ban CCTNVN0053 Pacheo JAN14
21/01/2014 1Z19 – 0046100 400,000.00 FTF.CN:6868680373726014 .FrAcc:0021000503922 .ToAcc:0011004025430
21/01/2014 B247 – 0006125 2,100,000.00 /Ref:P706424{//}/Ref:P706424{//}BE MINH TAM CH SEC – HIEU MINH BLOG UNG HO COM CO THIT D.V i CHUYEN:NGUYEN THI PHUONG ANH
21/01/2014 VNCK – 0038646 1,500,000.00 IBVCB.2101140205881001.Chau Trang – Ken ung ho CCT thang 12+1+2
21/01/2014 VNCK – 0027961 100,000.00 IBVCB.2001140407505001.Com co thit (2014_01)
21/01/2014 VNCN – 0069612 31,011,000.00 IBVCB.2101141046511001.TRA TIEN MUA 500 BALO CHO HOC SINH DIP LE TAT NIEN 2014
21/01/2014 VNCK – 0066025 300,000.00 IBVCB.2101140251857004.Ung ho Com co thit cho tre em vung cao
21/01/2014 J633 – 0005443 500,000.00 Sender:79302001.DD:210114.SHGD:10001348.BO: DINH VIET LOC.(RMNO 03521401218803) UNG HO C OM CO THIT (NHH VIETCOMBANK HA NOI (HN) )
21/01/2014 VNCK – 0043145 3,000,000.00 IBVCB.2101140505487002.Nhom Bill Anna chuyen tien ung ho tat nien.
21/01/2014 VNCN – 0069690 20,011,000.00 IBVCB.2101140803091002.TH PA CHEO: TAM UNG BO SUNG TIEN AN HE THANG 1/2014
21/01/2014 A810 – 0000053 4,320,000.00 nguyen ba luong ung ho 360kg gao nam 2014 lung lung vo nhai thai nguyen GD TIEN MAT
21/01/2014 VNCK – 0038971 5,000,000.00 IBVCB.2101140871413001.Cty TNHH Ngoc Ha – Tien Giang ung ho chuong trinh Com co thit
21/01/2014 VNCK – 0054615 100,000.00 IBVCB.2101140896597002.Nguyen Thi Thu Hong Cau Giay – Ha Noi tre em
21/01/2014 Q478 – 0000032 500,000.00 TRAN HUU HONG TRUONG CHAU THANH BINH NGOC MINH PHUC BAO DONG GOP CT COM CO THIT GD TIEN MAT
21/01/2014 VNCK – 0038407 1,000,000.00 IBVCB.2101140653849001.ung ho quy com co thit
21/01/2014 VNCK – 0043704 200,000.00 IBVCB.2101140042371002.hai chau minh anh va minh khoi 20/123 xuan thuy, hanoi tien com co thit thang 1/2014
21/01/2014 VNCK – 0046540 270,000.00 IBVCB.2101140147739001.hangbinhdan ung ho chuong trinh CCT
21/01/2014 E571 – 0000062 1,000,000.00 nguyen hong phu ung ho quy com co thit GD TIEN MAT
21/01/2014 4640 – 0006754 4,000,000.00 /Ref:P706563{//}/Ref:P706563{//}CunTiBongTet ung ho CCT 2014 D.Vi CHUYEN:NGUYEN VAN TRUNG
21/01/2014 J633 – 0014962 500,000.00 Sender:01310001.DD:210114.SHGD:10003199.BO: NGUYEN NGO TRINH.UNG HO COM CO THIT
21/01/2014 J633 – 0013031 1,200,000.00 Sender:01310001.DD:210114.SHGD:10003166.BO: TRAN TUAN ANH.COM CO THIT THANG 1 6
21/01/2014 VNCK – 0048234 300,000.00 IBVCB.2101140380887001.Ung ho CCTT Luong Thanh Huong
21/01/2014 J633 – 0008414 300,000.00 Sender:01307001.DD:210114.SHGD:10000662.BO: NGUYEN HUONG GIANG.IBUNG HO TU THIEN
21/01/2014 J633 – 0008653 1,000,000.00 Sender:79604001.DD:210114.SHGD:10003300.BO: LY THI VAN HA.UNG HO CHUONG TRINH CCTBAO CAM V A K HAI DUY UNG HO CCT CHUC CAC BAN NAM MOI HANH PHUC CHARGEDETAILS OUR
21/01/2014 J633 – 0007564 3,200,000.00 Sender:01304001.DD:210114.SHGD:10000053.BO: NGUYEN THI KIM PHUNG.HOI SINH VIEN UEC TOKYO . TAI VCB HA NOI
21/01/2014 VNCK – 0042902 1,000,000.00 IBVCB.2101140847747001.Bill Anna thanh toan tien lich lan 6
21/01/2014 J633 – 0006603 400,000.00 Sender:01202001.DD:210114.SHGD:10001211.BO: BUI NGOC QUAN.995214012100740 UNG HO THANG 1,2,3 TOI QUY COM CO THIT
21/01/2014 J633 – 0020878 300,000.00 Sender:79333001.DD:210114.SHGD:10002138.BO: HO HUU TOAN.TC FT1402168335. UNG HO CCT
21/01/2014 VNCK – 0064231 500,000.00 IBVCB.2101140107669005.Bao Chau va Nam Huy ung ho CCT thang 1/2014
21/01/2014 J633 – 0017471 1,000,000.00 Sender:01202009.DD:210114.SHGD:10000306.BO: NGUYEN THU HA.NGUYEN THU HA UNG HO TAT NIEN
21/01/2014 J633 – 0017428 400,000.00 Sender:79314001.DD:210114.SHGD:10001129.BO: NGUYEN HONG VAN.UNG HO CCT T1,2.2014
21/01/2014 J633 – 0010147 500,000.00 Sender:01309001.DD:210114.SHGD:10000886.BO: NGUYEN THI VIET HOA.UNG HO CCT PACHEO THANG 01 2014
21/01/2014 J633 – 0005018 100,000.00 Sender:01202001.DD:210114.SHGD:10000329.BO: PHAM QUANG HUY.995214012100290 UNG HO COM C O THIT T2.2014
20/01/2014 VNCK – 0098882 350,000.00 IBVCB.2001140200273001.hangbinhdan ung ho CCT
20/01/2014 J633 – 0009625 1,000,000.00 Sender:01201001.DD:200114.SHGD:10003144.BO: TRAN DANG TUAN.CT
20/01/2014 J633 – 0007919 300,000.00 Sender:79302001.DD:200114.SHGD:10002799.BO: PHAM THUY HUYEN.(RMNO 03621401204863) UHTX CC T (NHH VIETCOMBANK HA NOI (HN) )
20/01/2014 N568 – 0000112 9,150,000.00 VU THI TIEP CTCP CENTEC UNG HO QUY BAT COM CO THIT 8650000;BAN PHAM THI HAI UNG HO 500000 GD TIEN MAT
20/01/2014 VNCK – 0016357 100,000.00 IBVCB.2001140778411001.Ung ho com co thit
20/01/2014 5730 – 0006140 200,000.00 FTF.CN:9704366804385575015.FrAcc:0011003578223 .ToAcc:0011004025430
20/01/2014 3N48 – 0000012 200,000.00 NGUYEN THI BICH THUY UNG HO QUY CCT
20/01/2014 L333 – 0014410 2,000,000.00 Sender:01204009.DD:200114.SHGD:10009212.BO: TRINH THUY ANH.NHO CHUYEN DEN CN SO GD VIETCO MBANK VN HA NOI, BE LE NGOC QUYEN+LE QUANG ANH GUI TIEN VAO QUY COM CO THIT
20/01/2014 VNCK – 0017161 5,000,000.00 IBVCB.2001140765607001.Gia dinh hai chau Bong Choe ung ho 5 tr
20/01/2014 VNCK – 0088534 240,000.00 IBVCB.2001140677885001.2 be Xuan Nghi & Dong Nghi ung ho cac be Pacheo T1 & qua Tet
20/01/2014 J633 – 0009198 500,000.00 Sender:01202001.DD:200114.SHGD:10002449.BO: NGUYEN QUANG BAO.995214012001303 UNG HO QUY COM CO THIT CHO CAC CHAU
20/01/2014 J633 – 0019446 200,000.00 Sender:01309001.DD:200114.SHGD:10002865.BO: NGUYEN THI THU HUONG.UNG HO CT COM CO THIT
20/01/2014 L333 – 0012535 500,000.00 Sender:79202008.DD:200114.SHGD:10000133.BO: HOANG HAI YEN.HOANG HAI YEN UNG HO CHUONG TRIN H COM CO THIT
20/01/2014 5729 – 0009991 100,000.00 FTF.CN:9704366800039782023.FrAcc:0011000034230 .ToAcc:0011004025430
20/01/2014 J633 – 0009215 200,000.00 Sender:01310001.DD:200114.SHGD:10001755.BO: NGUYEN DUC THU.UNG HO COM CO THIT
20/01/2014 VNCK – 0097633 1,000,000.00 IBVCB.2001140763883001.ung ho " Com co thit"
20/01/2014 VNCK – 0082490 300,000.00 IBVCB.1901140475675001.com co thit cho tre em vung cao
20/01/2014 J633 – 0007610 150,000.00 Sender:01201001.DD:200114.SHGD:10002936.BO: TRAN DANG TUAN.CHI GIANG (NHA 24T2 THNC) UNG H O
19/01/2014 VNCK – 0071513 50,003,300.00 IBVCB.1801140798011001.TAM UNG CHO HOP DONG MAY AO TAT NIEN VA DAN HOA-QUANG BINH
18/01/2014 VNCK – 0058161 300,000.00 IBVCB.1801140284725003.Ung ho chuong trinh CCT thang 1/2014
18/01/2014 VNCK – 0061739 200,000.00 IBVCB.1801140537113001.ung ho quy com co thit giup cac tre em ngheo vung cao
18/01/2014 VNCK – 0048763 1,000,000.00 IBVCB.1701140527257001.Giau ten Ung ho chuong trinh Com co thit 🙂
18/01/2014 VNCK – 0064288 2,200,000.00 IBVCB.1801140409159001.Thu Huong ANZ va ban chuyen tien 2 xe dap
18/01/2014 VNCK – 0054805 200,000.00 IBVCB.1801140883427001.Ung ho COM CO THIT.
18/01/2014 I439 – 0000093 3,500,000.00 PHUNG VAN ANH UHTX CCT 2.400.000(2014. UH XE DAP : 1.100.000)
18/01/2014 VNCK – 0057693 500,000.00 IBVCB.1801140076613001.Qua nam moi cho cac em. Cam on bac Tuan va CCT
18/01/2014 VNCK – 0051443 200,000.00 IBVCB.1801140248863001.VXLong ung ho TX CCT 01/2014
18/01/2014 R826 – 0001455 1,000,000.00 PT..TRAN THI HOANG LAN.20140118.104619.Transfer for PT.-QuyComcothit.
18/01/2014 CZ55 – 0000036 4,000,000.00 NHOM MUA DONG KHONG LANH GOP UNG HO “COM CO THIT” CHO TRE VUNG CAO GD TIEN MAT
18/01/2014 VNMB – 0165873 500,000.00 IBVCB.VNMB. VNMB20140117165866. ung ho chuong trinh Com co thit
17/01/2014 VNCK – 0019924 2,000,000.00 IBVCB.1701140859865001.Gia dinh Duong + Tuyet (HN) ung ho CT CCT T12/13 & T1/14
17/01/2014 J633 – 0006488 2,200,000.00 Sender:01323001.DD:170114.SHGD:10000022.BO: PHAM THI HIEN.LEMONTREE PHAM UNG HO 02 XE DAP CHO HOC SINH VUNG CAO
17/01/2014 VNCK – 0021451 500,000.00 IBVCB.1701140534861001.hangbinhdan ung ho chuong trinh CCT
17/01/2014 J633 – 0009419 300,000.00 Sender:01201001.DD:170114.SHGD:10002818.BO: PHAM THI QUYEN.UNG HO CCT T1/2014
17/01/2014 J633 – 0017099 1,000,000.00 Sender:01314001.DD:170114.SHGD:10002210.BO: TRUONG HONG KIM.THK UNG HO CCT
17/01/2014 K891 – 0000018 1,100,000.00 HUYEN TRAN TANG 01 CHIEC XE DAP CHO CAC EM O MUONG KHUONG GD TIEN MAT
17/01/2014 VNCK – 0032166 250,000.00 IBVCB.1701141034881002.Vu Hoang Hai mua ung ho 5 quyen lich = 250.000 vnd
17/01/2014 J633 – 0006264 5,500,000.00 Sender:01204009.DD:170114.SHGD:10001331.BO: DANG HOAI VU.TRAN DANG TUAN CT UNG HO CCT MUA XE DAP
17/01/2014 VNCN – 0047627 13,361,000.00 IBVCB.1701140402831001.MN BAN NHUNG: TRA TIEN HO TRO THANG1.2013, TIEN TRUNG THU VA TAT NIEN CHO 181 HS. GUI LAI
17/01/2014 N568 – 0000105 500,000.00 NGUYEN DUY TAN GOP VOI CHUONG TRINH COM CO THIT CUA FB CO NICK LIBRATAN GD TIEN MAT
17/01/2014 VNCN – 0048649 12,511,000.00 IBVCB.1701140775165003.TRA TIEN MUA 10 XE DAP CHO HOC SINH XA DAN HOA-QUANG BINH GIAO NGAY 16.1.20141
17/01/2014 VNCN – 0050663 25,511,000.00 IBVCB.1701140850481005.TRA TIEN DA UNG 21.12.13 CHO LUNG LUONG LUNG CA THUONG NUNG
17/01/2014 VNCK – 0045152 100,000.00 IBVCB.1701140003229002.hoa ha noi ung ho ng co hc kho khan
17/01/2014 J633 – 0016072 1,000,000.00 Sender:01201001.DD:170114.SHGD:10007282.BO: TRAN DANG TUAN.QUANG NGHIA FILM UNG HO COM THI T
17/01/2014 J633 – 0015112 393,139.00 Sender:79302001.DD:170114.SHGD:10005349.BO: HOANG TUAN KIET.(RMNO 04421401172485) UNG HO CCT THANG 1/2014 (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
17/01/2014 VNCN – 0047990 25,911,000.00 IBVCB.1701140190137002.CHUYEN NOT PHAN CON LAI TIEN UNG HO XAY NHA CHO MUN CHUNG CUA CCT HA NOI
17/01/2014 J633 – 0016191 4,400,000.00 Sender:01201001.DD:170114.SHGD:10007182.BO: TRAN DANG TUAN.UNG HO 03 TU BAO VE UNG HO 01 XE DAP
17/01/2014 7456 – 0000045 1,000,000.00 kieu le thu ung ho com co thit GD TIEN MAT
17/01/2014 J633 – 0006785 500,000.00 Sender:01307001.DD:170114.SHGD:10000142.BO: VU THANH TUNG.IBUNG HO COM CO THIT
17/01/2014 VNCK – 0017419 500,000.00 IBVCB.1701140774209002.Tinker Bell Kids ung ho Com Co Thit
17/01/2014 4640 – 0007468 1,000,000.00 /Ref:P33367249{//}/Ref:P33367249{//}NGUYEN VAN TRUONG UNG HO CHTR COM CO THIT
17/01/2014 VNCK – 0019044 10,000,000.00 IBVCB.1701140564665001.Plan 1000 bao lixi xuan cho be cua CCT HCM ( Dot 2)
17/01/2014 VNCK – 0007155 500,000.00 IBVCB.1601140325545002.Cty du lich LinhAn ung ho quy Com Co Thit
17/01/2014 4L81 – 0000061 1,100,000.00 PHAM THU HUYEN NT UNG HO XE DAP CHO HOC SINH NGHEO HOC GIOI GD TIEN MAT
17/01/2014 J633 – 0005064 1,100,000.00 Sender:01201001.DD:170114.SHGD:10000419.BO: TO THI THANH VAN.UNG HO TIEN MUA XE .D.AP
17/01/2014 VNCK – 0006817 3,600,000.00 IBVCB.1601140299373001.Nguyen Trong Trung Ung ho Com Co Thit (cho nam 2014)
17/01/2014 VNCK – 0018791 100,000.00 IBVCB.1701140237833003.Tran Trung HN Com Co Thit
17/01/2014 7592 – 0000213 10,000,000.00 NGUYEN THI THANH DONG GOP CHUNG TAY CUNG CHUONG TRINH COM THIT GD TIEN MAT
17/01/2014 J975 – 0000004 3,000,000.00 do thi huong ly nt ung ho ctrinh cct 800000d va 2 xe dap GD TIEN MAT
17/01/2014 VNCK – 0022246 1,050,000.00 IBVCB.1701140094289001.Angle Nguyen ung ho Tet CCT – tien ban phomai que 150c
16/01/2014 J633 – 0007875 2,200,000.00 Sender:01310001.DD:160114.SHGD:10000504.BO: NGUYEN HONG LE.HONG LE NGUYEN CHUYEN TIEN 02 X E DAP TANG CAC BE VUNG CAO
16/01/2014 1900 – 0000072 500,000.00 chi em Ban thanh tra- EVN Ha Noi ung ho chuong trinh ” bat com co thit” GD TIEN MAT
16/01/2014 J633 – 0015463 1,000,000.00 Sender:01201001.DD:160114.SHGD:10007015.BO: NGUYEN VIET HA.UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT
16/01/2014 VNCK – 0075415 1,000,000.00 IBVCB.1601140995115007.nhom ban Thai Thinh HN ( Nguyen Van Quyen) ung ho CCT
16/01/2014 0Y34 – 0008776 1,267,000.00 FTF.CN:9704366803471409014.FrAcc:0441003819100 .ToAcc:0011004025430
16/01/2014 J633 – 0005052 500,000.00 Sender:01202001.DD:160114.SHGD:10000055.BO: NGUYEN DIEU LINH.995214011600196 UNG HO DA X EDAP
16/01/2014 J633 – 0009711 1,000,000.00 Sender:01341001.DD:160114.SHGD:10000342.BO: LE THI THANH XUAN.(994CTMP140160002)UNG HO CT COM CO THIT
16/01/2014 VNCK – 0075484 100,000.00 IBVCB.1601140456007003.bcuongk thang 1,2
16/01/2014 J633 – 0013332 300,000.00 Sender:01201001.DD:160114.SHGD:10005634.BO: NGUYEN THUY LIEN.UH CT CCT
16/01/2014 J633 – 0015777 200,000.00 Sender:01204009.DD:160114.SHGD:10010222.BO: MAI LE NHAT LINH.LINH DAN UNG HO CCT
16/01/2014 VNCK – 0085743 1,000,000.00 IBVCB.1601140921759001.Phi Hong Thai Com co thit
16/01/2014 R907 – 0003034 200,000.00 FTF.CN:9704366801420832013.FrAcc:0071002926297 .ToAcc:0011004025430
16/01/2014 VNCK – 0069787 180,000.00 IBVCB.1501140109101001.HANGBINHDAN ung ho chuong trinh CCT
16/01/2014 VNCK – 0090063 200,000.00 IBVCB.1601140564867002.HThanh Hanoi Li xi cho cac chau
16/01/2014 G386 – 0000035 500,000.00 hoang thi thu ha nt do thanh huong ung ho tre em muong khuong an tet GD TIEN MAT
16/01/2014 VNCK – 0085999 500,000.00 IBVCB.1601140890839003.Chu De ung ho CTT-Thang 1/2014
16/01/2014 G386 – 0000034 300,000.00 hoang thi thu ha nt ung ho tre em muong khuong an tet GD TIEN MAT
16/01/2014 VNCK – 0001176 100,000.00 IBVCB.1601140949411005.Bui Xuan Thang, Le Thuy Linh Thanh Xuan, Ha Noi Com co thit
16/01/2014 4L87 – 0003409 1,100,000.00 FTF.CN:9704366800038440011.FrAcc:0011000672496 .ToAcc:0011004025430
16/01/2014 VNCK – 0076457 500,000.00 IBVCB.1601140936075002.Bui Le Thuy Linh ck tien mua ung ho 10 cuon lich (da nhan tai Hoa va Mat troi) Van Bao
16/01/2014 VNCK – 0076289 100,000.00 IBVCB.1601140324899001.Dinh chuyen tien
16/01/2014 VNCK – 0003336 200,000.00 IBVCB.1601140862783001.Be Quang Minh Sai Gon NA
16/01/2014 B247 – 0005792 300,000.00 IBPS/SE:01201001.DD:160114.SH:10003094.BO:DUONG MANH CUONG HN.ALVIN TBK UNG HO COM CO THIT
16/01/2014 D326 – 0000062 2,200,000.00 cao le thi nt 2 xe dap hoc sinh gioi GD TIEN MAT
16/01/2014 VNCK – 0074566 500,000.00 IBVCB.1601140639839001.Com co thit T01 – Cao Minh Phuong
16/01/2014 J633 – 0006076 300,000.00 Sender:01359001.DD:160114.SHGD:10000119.BO: PHAN KIM BANG.BCIN FT1401600550 DONG GOP CHUON G TRINH COM CO THIT THANG 1.2014
16/01/2014 Y295 – 0000012 1,500,000.00 2 be nguyet minh – an khanh ung ho qtt “com co thit” thang 11, 12 , 01/14 GD TIEN MAT
16/01/2014 J975 – 0000021 9,990,000.00 IBPS/SE:11204001.DD:100114.SH:10000063.TC:J975.21030.dd 100114 BO:AGRIBANK CN TINH DIEN BI1EN DIA CHI ..CHUYEN TRA LAI LENH – 10006974 NGAY 10/01/2014 DO TEN VA TK DVH KHONG KHOP
16/01/2014 J975 – 0000020 4,360,000.00 IBPS/SE:11204001.DD:100114.SH:10000069.TC:J975.21027.dd 100114 BO:AGRIBANK CN TINH DIEN BI1EN DIA CHI ..CHUYEN TRA LAI LENH 10007014 NGAY 10/01/2014 DO SAI TAI TK DVH
16/01/2014 J975 – 0000019 6,690,000.00 IBPS/SE:10204001.DD:100114.SH:10000178.TC:J975.21050.dd 100114 BO:VBA MUONG KHUONG DIA CHI1 ..CHUYEN TRA LAI LENH TT SO 10006985 10.01.14 DO SAI TK DVH(DUNG 8805205003254)
16/01/2014 VNCK – 0072679 500,000.00 IBVCB.1601140517379001.Vo chong Lan Khang ung ho "com co thit" T1
16/01/2014 VNCK – 0070216 1,100,000.00 IBVCB.1501140012573001.NGUYEN Manh Hiep: Dong gop mua chiec xe dap so 37
16/01/2014 VNCK – 0070092 1,100,000.00 IBVCB.1501140664317001.Em gop xe thu 38. G9!
16/01/2014 VNCK – 0069179 600,000.00 IBVCB.1501140515129001.Nguyen Kim Son Hai Phong Dong gop cho CCT
16/01/2014 N571 – 0000051 5,500,000.00 hoang minh hung ung ho 05 xe dap cho tre em quang binh GD TIEN MAT
16/01/2014 VNCK – 0099770 1,800,000.00 IBVCB.1601140115107001.NV VCB Bac ninh ung ho chuong trinh CCt
15/01/2014 5826 – 0000034 13,350,000.00 IBPS/SE:01204009.DD:150114.SH:10004250.TC:VNCN.29706.dd 140114 BO:AGRIBANK HA GIANG DIA CH1I ..CHUYEN TRA LENH 10006430 14/01/2014 DO SAI TK DVH
15/01/2014 VNCK – 0035940 200,000.00 IBVCB.1501140066223002.Co LAN ANH va be LUFFY ung ho CCT
15/01/2014 VNCK – 0055559 1,100,000.00 IBVCB.1501140326965002.Nick Tranvan Anh ung ho chuong trinh " Hay tang cac em mot niem hanh phuc"
15/01/2014 VNCK – 0047536 400,000.00 IBVCB.1501140882751001.Mai Xuan Bach – Ung ho quy tu thien "com co thit"
15/01/2014 VNCK – 0038483 500,000.00 IBVCB.1501140428311002.Nguyen Cong Dinh Cau Giay, Ha noi Ung ho quy Com co thit
15/01/2014 VNCK – 0060392 2,000,000.00 IBVCB.1501140204671001.Ung ho mua xe dap cho HS va qua Tet cho CCT
15/01/2014 3353 – 0000064 5,000,000.00 GIA DINH PHAT TU NGUYEN THUY LIEN (PD: DIEU AM DIEU HONG) UNG HO CHUONG TRINH QUY “COM CO THIT” GD TIEN MAT
15/01/2014 HW76 – 0000012 500,000.00 CHAU QUYNH CHI,HA PHUONG UNG HO CHUONG TRINH “COM CO THIT” GD TIEN MAT
15/01/2014 4593 – 0006626 3,000,000.00 /Ref:P705270{//}/Ref:P705270{//}Rafael- Hieu Minh Blog ung ho chuong trinh Com Co Thit D.V i CHUYEN:NGUYEN THI PHUONG ANH
15/01/2014 J633 – 0018037 200,000.00 Sender:01305004.DD:150114.SHGD:10000066.BO: LE THI NGOC ANH.TAI KHOAN TRICH NO 170214849 054038, NOI DUNG CHUYEN UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT
15/01/2014 VNCK – 0048591 2,000,000.00 IBVCB.1501140815779002.be Na va me gop suc cung CCT
15/01/2014 VNCK – 0035122 300,000.00 IBVCB.1501140018003002.Nguyen Thi Thanh Viet Hung-Long Bien-Hanoi CCTNVN0056 Pacheo ung ho chuong trinh com co
15/01/2014 J633 – 0006727 700,000.00 Sender:01359001.DD:150114.SHGD:10000068.BO: MRS NGUYEN THI DIEU THUY.BCIN FT1401500526 UNG HO CCT T1/2014 VA TO CHUC TAT NIEN CHO TRE EM VUNG CAO
15/01/2014 J633 – 0005427 3,000,000.00 Sender:79302001.DD:150114.SHGD:10000578.BO: HOANG XUAN CONG.(RMNO 04021401143249) DAO T L ANH UNG HO C TRINH COM CO THIT QUY 1 VA 2 2014 (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
15/01/2014 0G42 – 0000026 12,000,000.00 NGUYEN THI MAC THUY NT//VUON XUA NOP UNG HO CTR COM CO THIT (NAM 2014) GD TIEN MAT
15/01/2014 VNCK – 0030591 100,000.00 IBVCB.1501140880985001.UHTX 114 chuyen tien Com co thit thang 1/2014 Tran Dang Tuan tre vung cao
15/01/2014 VNCK – 0066706 1,000,000.00 IBVCB.1501140426877001.cac dong nghiep TIAGS ung ho chuong trinh CCT
15/01/2014 J633 – 0016840 1,100,000.00 Sender:01317001.DD:150114.SHGD:10000441.BO: NGO QUANG HUNG.FT1401543335 NGO QUANG HUNG GOP 01 XE DAP CHOCAC BE
15/01/2014 J633 – 0012860 500,000.00 Sender:01307001.DD:150114.SHGD:10000474.BO: NGUYEN HUONG LAN.IBCOM CO THIT
15/01/2014 VNCK – 0050452 5,500,000.00 IBVCB.1501140507559001.Pham Tu Liem gui tang 5 chiec xe dap cho cac be
14/01/2014 J975 – 0000015 1,040,000.00 IBPS/SE:01204009.DD:130114.SH:10000528.TC:J975.21015.dd 100114 BO:NHNO HUYEN BA BE DIA CHI1 TK 7 TT CHO RA BA BE.NHNO HUYEN BA BE TRA LAI LENH 10006922 , NGAY 10/01/2014 DO TEN VA TK DV HUONG KHONG KHOP
14/01/2014 J975 – 0000014 6,030,000.00 IBPS/SE:10204001.DD:130114.SH:10000027.TC:J975.21062.dd 100114 BO:NHNO BAC HA – 8806 DIA C1HI ..NHNO BAC HA – 8806 CHUYEN TRA LAI LENH SO THAM CHIEU 10007070 NGAY 10/01/2014 DO SAI TEN DVH TEN DUNG LA THAO SEO PUA
14/01/2014 VNCK – 0013127 59,352,000.00 IBVCB.1401140517145002.HTX CCT CHUYEN TIEN MO LON LAN 2 NGAY 12/1/14
14/01/2014 9694 – 0000036 1,000,000.00 ao am cho cac chau vung bien gioi
14/01/2014 E785 – 0000021 200,000.00 CHUYEN TIEN UNG HO CFHUONG TRINH COM CO THIT. GD TIEN MAT
14/01/2014 VNCK – 0006457 100,000.00 IBVCB.1401140362591001.MCL1: Gia dinh chau Nguyen Mai Chi, ung ho moi thang 1 lan vao giua thang
14/01/2014 I827 – 0000067 500,000.00 PHAM MINH PHUONG QUY COM CO THIT GD TIEN MAT
14/01/2014 J975 – 0000013 5,520,000.00 IBPS/SE:01202001.DD:100114.SH:10003096.TC:J975.21034.dd 100114 BO:NHTMCP DT PT VN HOI SO 1CHINH.HOAN TRA LCT 10007000 NGAY 10.01.2014 DO SAI TEN TK
14/01/2014 VNCN – 0029549 5,531,000.00 IBVCB.1401140366081002.HO TROTRO TRUNG THU (10,000/HS) VA TAT NIEN (20,000/HS) CHO MAM NON XA HE MUONG (GUI LAI)
14/01/2014 J633 – 0009437 1,500,000.00 Sender:01202007.DD:140114.SHGD:10000008.BO: LE DIEM HANG.UNG HO BUA COM CO THIT
14/01/2014 VNCK – 0090570 500,000.00 IBVCB.1401140116709003.Be Le Minh+ Le Quang Quy com co thit
14/01/2014 7B43 – 0000104 3,700,000.00 Cty TNHH Bac Thanh 560,000d, lon CCT 3,140,000d can bo nhan vien cong ty ung ho CCT GD TIEN MAT
14/01/2014 VNCK – 0003297 200,000.00 IBVCB.1401140393809002.Tvien Tong Dat Dan (facebook) Ha Dong, Ha Noi Tvien CCT Hanoi gop chut qua Tet cho cac chau!!!
14/01/2014 4432 – 0000058 1,180,000.00 NGUYEN THI HIEN TT CBCNV CTY FGAME UNG HO CTT THANG 12/2013 GD TIEN MAT
14/01/2014 VNCK – 0014651 500,000.00 IBVCB.1401140549825001.Chau Tran Tien Anh ung ho com co thit lam tat nien cho cac ban vung cao.
14/01/2014 VNCK – 0003601 1,000,000.00 IBVCB.1401140907809002.Hai me con be Trinh Trung Hoa ung ho chuong trinh Com co thit
14/01/2014 VNCK – 0084541 300,000.00 IBVCB.1301140743943002.Ho Nguyet Yen ung ho CCT
14/01/2014 VNCK – 0006278 900,000.00 IBVCB.1401140422255001.Ung ho CCT (thang 1,2,3/2014)
14/01/2014 VNCN – 0029706 13,361,000.00 IBVCB.1401140951173003.TRA LAI TIEN HO TRO THANG1/2013 DA CHUYEN TRA CCT 7,920,000 TRUNG THU (10,000) TAT NIEN (20,000) CHO 181 HS MN BAN
14/01/2014 VNCK – 0099014 200,000.00 IBVCB.1401140494005001.Ung ho to chuc tat nien cho cac em
14/01/2014 VNCK – 0093385 240,000.00 IBVCB.1401140122895001.hangbinhdan ung ho CCT
14/01/2014 VNCK – 0024037 100,000.00 IBVCB.1401140626751003.Ca Que Thanh au duong lan p2,q8 Giup do cac hoan canh kho khan
14/01/2014 VNCK – 0020390 500,000.00 IBVCB.1401140790715001.Chau Ly Ngoc Linh gui tien thang 1/2014 cho CCT ung ho cac ban ngheo vung cao
14/01/2014 2115 – 0000060 1,500,000.00 HO THI HOA BINH CT UNG HO CT”COM CO THIT”CUA NGUYEN HO THANH GIANG-SONG TAI UC VA HO THI H OA BINH GD TIEN MAT
14/01/2014 VNCK – 0011712 300,000.00 IBVCB.1401140915543001.Tram, Minh , Tuyen, Chi 211 Le Hong Phong Vung Tau gop quy com co thit thang 01-2014
14/01/2014 VNCK – 0099370 1,000,000.00 IBVCB.1401140082041001.namnv1@gmail.com nho anh Tuan giup do cac chau. Cam on anh nhieu
14/01/2014 C263 – 0006900 1,000,000.00 /Ref:P14011400014{//}/Ref:P14011400014{//}NGUYEN THANH TUNG NGUYEN THANH TUNG UNG HO COM C O THIT D.Vi CHUYEN:NGUYEN THANH TUNG
14/01/2014 VNCN – 0029364 6,041,000.00 IBVCB.1401140651825001.GUI LAI TIEN HO TRO TRUNG THU (10,000 D/HS) VA TAT NIEN (20,000 D/HS) CHO MN THAO CHU PHIN
14/01/2014 J633 – 0009079 480,000.00 Sender:01307001.DD:140114.SHGD:10000167.BO: KHONG DUC TRUNG.IBUNGHO CCT T1/2014
14/01/2014 G757 – 0000041 1,250,000.00 NGOC ANH NT- CTY NGOI SAO THE KY UNG HO BAO LI XI CHUONG TRINH CCT GD TIEN MAT
14/01/2014 VNCK – 0008217 1,000,000.00 IBVCB.1401140046891002.Ung ho chuong trinh COM CO THIT cua anh Tuan
14/01/2014 H382 – 0000116 5,000,000.00 CBCNV CT DET 19/5 HN -UNG HO THUONG XUYEN UNG HO CTRINH BUA COM CO THIT GD TIEN MAT
14/01/2014 VNCK – 0016035 1,500.00 IBVCB.1401140579449002.NGUYEN VAN TIEN NGUYEN VAN TIEN
13/01/2014 VNCK – 0050394 100,000.00 IBVCB.1301140113029002.Pham Anh Tu Tre em ngheo
13/01/2014 4H69 – 0006152 1,000,000.00 /Ref:PNTTM439880{//}/Ref:PNTTM439880{//}TT VNM439880 TO CHUC TAT NIEN CHO CAC BE CHUONG TR INH COM CO THIT D.Vi CHUYEN:MS PHAM THI HOANG MAI
13/01/2014 A810 – 0000103 300,000.00 TRUONGHONG NT VAO CT COM CO THIT GD TIEN MAT
13/01/2014 VNCN – 0024899 12,179,000.00 IBVCB.1301140284975001.HO TRO BO SUNG HET THANG 1 CHO TH THUONG NUNG
13/01/2014 J633 – 0012341 1,000,000.00 Sender:01310001.DD:130114.SHGD:10003638.BO: PHUNG DUY HUNG.NGUYEN PHUONG HOA BINH (TP.HCM) UNG HO QUY COM CO THIT
13/01/2014 J633 – 0012724 200,000.00 Sender:01201001.DD:130114.SHGD:10004378.BO: LE CONG THANH.CHAU LE DUY PHONG UNG HO CCT
13/01/2014 VNCK – 0047718 200,000.00 IBVCB.1301140010557001.Pham Thuong Thuy Nguyen-HP ung ho cac be Pacheo CCT Nhat
13/01/2014 D297 – 0006107 1,000,000.00 /Ref:PNTTM439881{//}/Ref:PNTTM439881{//}TT VNM439881 CO LEE, EAST GATE HAIR STYLE, CHAPEL HILL GUI UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT D.Vi CHUYEN:MRS NGUYEN THUY DIEP
13/01/2014 J633 – 0014782 300,000.00 Sender:01202001.DD:130114.SHGD:10005255.BO: PHAM NGUYET MINH.995214011302844 GIA DINH BE XUYEN CHI UNG HO CCT
13/01/2014 J633 – 0012632 2,000,000.00 Sender:01310001.DD:130114.SHGD:10003551.BO: PHAN THI VANG ANH.DONG CHO TRAN ANH VIET 500. 000 CCT MIEN NUI. 500.000 CCT MIEN TRUNG. DONG CHO N.H.Y NHI 500.000 CCT MIEN NUI. 500.000 CCT MIEN TRUNG.
13/01/2014 VNMB – 0154271 100,000.00 IBVCB.VNMB. VNMB20140113154267. UNG HO COM CO THIT PVN
13/01/2014 VNCK – 0076877 500,000.00 IBVCB.1301140508385002.O ba Tuan Loi 208 Tay Son, Hanoi aaa
13/01/2014 J633 – 0008464 500,000.00 Sender:79305001.DD:130114.SHGD:10000169.BO: NGUYEN THANH VAN.ND TET 2014 CHO CAC EM, NHH NH TMCP NGOAI THUONG VIET NAM SO GIAO DICH HANOI, F/O TRAN DANG TUAN
13/01/2014 Q354 – 0000152 950,000.00 HOANG THI HUE NT NUOI LON TIET KIEM GD TIEN MAT
13/01/2014 VNCK – 0070006 300,000.00 IBVCB.1301140304795001.ung ho Com co thit – thang 1/2014
13/01/2014 Q478 – 0000034 1,000,000.00 ngo minh tuan ung ho “com co thit” GD TIEN MAT
13/01/2014 J633 – 0008292 500,000.00 Sender:01310001.DD:130114.SHGD:10002582.BO: LE HUONG LAN.LE HUONG LAN (LAN MT) HANOI CH UYEN TIEN UNG HO CHUONG TRINH CCT 500.000 VND
13/01/2014 VNCK – 0041385 500,000.00 IBVCB.1301140230271002.Ms. Oanh – Toyota chuyen tien dong gop
13/01/2014 VNCK – 0041127 1,000,000.00 IBVCB.1301140140455002.Uy Vien Chuc moi nguoi co mot bua an vui ve
13/01/2014 J633 – 0011360 100,000.00 Sender:79302001.DD:130114.SHGD:10000781.BO: HOANG THI THAO.(RMNO 03021401105499) UNG HO C CT THANG 12 (NHH VIETCOMBANK HOAN KIEM HA NOI)
13/01/2014 4640 – 0007436 500,000.00 /Ref:PO420814{//}/Ref:PO420814{//}IB  CK LNH – UNG HO QUY N.D.HUONG D.Vi CHUYEN:NGUYEN HO ANG TUNG
13/01/2014 VNCK – 0067846 4,150,000.00 IBVCB.1301140904623002.Gio May : CCT HN chuyen tien ban chan gay quy (Mai Dang phu trach)
13/01/2014 7472 – 0000083 5,000,000.00 nguyen thi thu ha nop tk GD TIEN MAT
13/01/2014 VNCK – 0044570 120,000.00 IBVCB.1301140360777001.Ung ho com co thit thang 1.2014
13/01/2014 VNCK – 0078123 400,000.00 IBVCB.1301140961587001.Chuc cac chau va CCT ngay xuan am ap
13/01/2014 VNCK – 0063407 100,000.00 IBVCB.1301140343949001.Them mot mieng thit cho be vung cao
13/01/2014 VNCK – 0038538 200,000.00 IBVCB.1201140301735002.Le Thi Thuy Duong N3A KDT Trung Hoa Nhan Chinh ung ho Quy Com Co Thit
13/01/2014 VNCK – 0068150 1,000,000.00 IBVCB.1301140644527003.Gio May : Cty CP SXCT An Vien – CN TP HCM li xi Tet
13/01/2014 G712 – 0000032 2,775,000.00 DO MINH TUAN – THAI THI NHI HONG – NGO THI THU HIEN ung ho com co thit GD TIEN MAT
13/01/2014 VNCK – 0067087 51,000,000.00 IBVCB.1301140823587001.Gio May : Tra tien lich lan 1
13/01/2014 VNCK – 0066878 1,000,000.00 IBVCB.1301140007135003.Tyco Hoang Nghi Tam – Tay ho – Hanoi Tat ca
13/01/2014 VNVT – 0173806 100,000.00 VCBVT.84989100989.CT tu 0071001456963.NGUYEN TRUONG SON sang 0011004025430.TRAN DANG TUAN.140113518266165.VNVT20140113173806.Chuyen dum anh QuangCuba
12/01/2014 VNCK – 0025186 200,000.00 IBVCB.1101140925719001.Tran Dang Tuan bua com co thit
11/01/2014 7654 – 0001907 200,000.00 PT..NGUYEN T PHUONG LINH.20140111.161442.Transfer for PT.-QuyComcothit.
11/01/2014 VNCK – 0005691 1,000,000.00 IBVCB.1101140749377001.Ung ho com co thit.
11/01/2014 H979 – 0000036 500,000.00 BE NHAT MINH UNG HO QUY COM CO THIT GD TIEN MAT
11/01/2014 VNCK – 0010456 200,000.00 IBVCB.1101140128575001.Le Diem Hang 706 No8 Ban Dao Linh Dam ung ho thuong xuyen
11/01/2014 VNCK – 0002950 200,000.00 IBVCB.1101140399041002.Phung Mai Chi Khu 14 thi tran Hung Son-Lam Thao-Phu Tho Ung ho cac ban bua com co thit
10/01/2014 HL45 – 0000036 1,000,000.00 KIEU KE THU UNG HO QUY HOP TAC XA COM CO THIT GD TIEN MAT
10/01/2014 VNCK – 0077913 100,000.00 IBVCB.1001140390131001.Mien Nam Ka lang
10/01/2014 G365 – 0000026 1,000,000.00 DO THI THANH BINH UNG HO COM CO THIT
10/01/2014 VNCK – 0070853 500,000.00 IBVCB.1001140843993001.Carano ung ho CCT
10/01/2014 VNCK – 0089831 500,000.00 IBVCB.1001140222621001.Ung ho CCT chuan bi Tet cho cac be
10/01/2014 J633 – 0015025 1,000,000.00 Sender:01310001.DD:100114.SHGD:10005100.BO: TRAN THANH VAN.TRAN THANH VAN TT THANG 1+THANG 2 CHO TRAN DANG TUAN
10/01/2014 H402 – 0000025 23,700,000.00 DANG THI KIM NGAN – TIEN BAN LICH COM CO THIT GD TIEN MAT
10/01/2014 I076 – 0000039 300,000.00 NGUYEN HONG HANH UNG HO CHUONG TRINH CCT GD TIEN MAT
10/01/2014 VNCK – 0090399 500,000.00 IBVCB.1001140320129002.Ung ho quy Com co thit
10/01/2014 J633 – 0007332 150,000.00 Sender:01202001.DD:100114.SHGD:10001454.BO: VU HONG THAI.995214011000781 UHTX THANG 01 2014
10/01/2014 VNCK – 0083437 300,000.00 IBVCB.1001141010779001.be Mec ung ho chuong trinh CCT 012014
10/01/2014 0595 – 0006638 1,000,000.00 /Ref:POR140110057{//}/Ref:POR140110057{//}Nguoi gui: DANG CAO THANG CHUYEN TIEN
10/01/2014 VNCK – 0068557 500,000.00 IBVCB.1001140183035001.Ung ho, khong neu ten!
10/01/2014 J633 – 0011126 150,000.00 Sender:01311001.DD:100114.SHGD:10002945.BO: NGUYEN THI THU PHUONG.UNG HO CT COM CO THIT
10/01/2014 VNCK – 0092799 1,200,000.00 IBVCB.1001140820539001.Tung Ha Noi ung ho quy com co thit
10/01/2014 VNCK – 0070511 1,000,000.00 IBVCB.1001140838855001.Cong ty TNHH T3 Viet Nam 160 Tay Son – HN Ung ho chuong trinh CCT
10/01/2014 J975 – 0020001 304,930,000.00 //SAL100114J975003//tien trung thu va ho tro tat nien cho 71 truong
10/01/2014 J975 – 0020000 86,370,000.00 //SAL100114J975002//tien trung thu va ho tro tat nien cho 71 truong
10/01/2014 VNCK – 0072840 2,000,000.00 IBVCB.1001140112881002.Le Thanh Huyen chuyen tien ung ho cac chau vung cao
10/01/2014 I796 – 0000093 34,600,000.00 COM CO THIT (MACXOCOVA) UNG HO CCT GD TIEN MAT
10/01/2014 J633 – 0017349 10,000,000.00 Sender:01314001.DD:100114.SHGD:10001805.BO: NGUYEN THI LAN DUNG SO 27,DAY T 3,KHU DT CIPUTRA, HN.MINH KHOI, MINH QUAN UNG HO CHUONGTRINH ÍCOM CO THITÍ
10/01/2014 Q478 – 0000025 12,000,000.00 Bui luong hai Tel 0932338484 ung ho ctrinh ” com co thit” GD TIEN MAT
10/01/2014 I796 – 0000037 5,000,000.00 HOANG VINH HUNG (UC) UNG HO CCT GD TIEN MAT
10/01/2014 VNCK – 0091761 2,000,000.00 IBVCB.1001140906671003.Tran Huong Ung ho cho chuong trinh Tet
10/01/2014 VNCK – 0087212 1,000,000.00 IBVCB.1001140665337001.Ung ho
10/01/2014 VNCK – 0065597 300,000.00 IBVCB.1001140875963001.Ung ho chuong trinh "Com co thit"
10/01/2014 VNCK – 0087139 200,000.00 IBVCB.1001140373869005.Tran T.T. Ha Linh Dam-Hanoi Vi tre em ngheo vung cao
10/01/2014 VNCN – 0016470 24,211,000.00 IBVCB.1001140264205001.GUI LAI TIEN HO TRO TAT NIEN 20.000 D/HS CHO 168 HS MAM NON HA HIEU VA TIEN AN HET THANG 2 CHO 52 HS, TIEN MUA DO BEP
09/01/2014 VNCK – 0011918 200,000.00 IBVCB.0801140209051001.Gia dinh My-Keo ung ho COM CO THIT
09/01/2014 VNCK – 0010316 400,000.00 IBVCB.0801140178251001.Nguyen Thanh Hang Ha Noi Gop qua Tet cho tre em vung cao (+5 bo bao li xi)
09/01/2014 J633 – 0006871 300,000.00 Sender:01204009.DD:090114.SHGD:10001714.BO: NGUYEN THI ANH THU.ANH THU UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT
09/01/2014 VNCK – 0010933 200,000.00 IBVCB.0801140122279001.Nguyen Minh Thu ung ho CCT thang 1/2014
09/01/2014 J633 – 0012476 10,000,000.00 Sender:79357001.DD:090114.SHGD:10000260.BO: VU VAN TUNG.50044 VU HAI LONG (024088294)665 669 DIEN BIEN PHU, P1, Q3; LVUHAI@GMAIL.COM UNG HO BATCOMCOTHIT@GMAIL.COM
09/01/2014 J633 – 0012027 600,000.00 Sender:01310001.DD:090114.SHGD:10003993.BO: NGUYEN THI THANH HUONG.CHAU TRAN CAO VINH DIA CHI P101/461 TRAN QUY CAP VAN MIEU DONG DA HA NO I UNG HO ÍCOM CO THITÍ QUY I/2014 TAI NH VCB SO GIAO DICH HA NOI
09/01/2014 Q473 – 0000139 18,936,000.00 TRAN DANG TUAN – CCT ASTRAKHAN UNG HO (BAN KIEN MANG VE) GD TIEN MAT
09/01/2014 Q473 – 0000133 20,987,500.00 HO TRO TIEN AN THANG 1/2014 (VA BU TIEN THIEU THANG 12/2013)
09/01/2014 VNCK – 0047034 500,000.00 IBVCB.0901140026461002.Nguyen Minh Phuong mua 02 lich de ban, 02 bo bao li xi, con lai ung ho CCT
09/01/2014 VNCK – 0042364 500,000.00 IBVCB.0901140058391001.Ung ho thang 01/2014
09/01/2014 VNCK – 0046839 200,000.00 IBVCB.0901140154221003.HoaCucTay UHTX thang 12/2013 va thang 1/2014 Chuc cac em nho mot nam moi am ap
09/01/2014 VNCK – 0023373 720,000.00 IBVCB.0901141019067001.Hien Nguyen -CCT Hanoi Ung ho thuong xuyen thang 1-3.2014
09/01/2014 VNCK – 0026254 50,000.00 IBVCB.0901140857123001.Nguyen Van Hoang chuyen tien mua them 1 lich ban
09/01/2014 J633 – 0014398 300,000.00 Sender:01307001.DD:090114.SHGD:10002175.BO: LE XUAN DUC.IBUNG HO COM CO THIT
09/01/2014 VNCK – 0047497 450,000.00 IBVCB.0901140002361003.Tran Phuong Thao so dt 0936266860 dat 18 bo phong bao li xi
09/01/2014 VNCK – 0022539 500,000.00 IBVCB.0901140575615002.Dang Quang Dong – Cau Dien, Tu Liem, Ha Noi – Chut it gui cac chau vung cao, cam on CCT !
09/01/2014 VNCK – 0043742 200,000.00 IBVCB.0901140143437001.doan thi kim oanh chuyen cho com co thit
09/01/2014 VNCK – 0035943 600,000.00 IBVCB.0901140386563001.Thinh _Khoa _ Tram DaLat ung ho CCT
09/01/2014 J633 – 0012817 240,000.00 Sender:79303001.DD:090114.SHGD:10006906.BO: TRAN THI THANH.UH THANG 1 VA 2 CCT HUONG DUON G FB FREE DOM
09/01/2014 J633 – 0012816 200,000.00 Sender:79303001.DD:090114.SHGD:10006913.BO: TRAN THI THANH.UH THUONG XUYEN CCT THANG 01201 4
09/01/2014 VNCK – 0030484 200,000.00 IBVCB.0901140845253002.Hoang Ha Doi Can Ung ho CCT thuong xuyen thang 1 nam 2014
09/01/2014 VNCK – 0024228 3,000,000.00 IBVCB.0901140191671002.Vu Hong Cuong ung ho CCT thang 1-2014
08/01/2014 VNCK – 0079051 500,000.00 IBVCB.0801140568777001.Pham Chung ung ho cac chau
08/01/2014 VNCK – 0078480 200,000.00 IBVCB.0801140830645001.Chuyen den qui Com co thit
08/01/2014 J633 – 0012173 500,000.00 Sender:01317001.DD:080114.SHGD:10000337.BO: NGO QUANG HUNG.FT1400867062 NGO QUANG HUNG CHU YEN TIEN MUABAO LI XI NAM 2014
08/01/2014 5730 – 0002411 200,000.00 PT..NGUYEN THI HANG NGA.20140108.124616.Transfer for PT.-QuyComcothit.
08/01/2014 J633 – 0011873 100,000.00 Sender:01201001.DD:080114.SHGD:10003462.BO: NGUYEN TRAN NGOC LIEN.UNG HO CCT T1.2014
08/01/2014 VNCK – 0007095 300,000.00 IBVCB.0801140183633005.fb Ong troi chuyen 6 lich de ban cho Gio May
08/01/2014 I336 – 0000122 1,000,000.00 DANG CAO THANG NT GD TIEN MAT
08/01/2014 VNCK – 0004923 250,000.00 IBVCB.0801140138893001.Sao Giang Tran TT tien 10 bo BAO LI XI
08/01/2014 J633 – 0007077 500,000.00 Sender:01310001.DD:080114.SHGD:10000508.BO: CAO THI DUNG.UNG HO CT CCT
08/01/2014 J633 – 0009021 500,000.00 Sender:01307001.DD:080114.SHGD:10000350.BO: NGUYEN TRONG CHIEN.UNG HO CHUONG TRINH ÍCOM CO THIT Í NGUYEN _TCHIEN@YAHOO.COM
08/01/2014 VNCK – 0099877 500,000.00 IBVCB.0801140059011002.Luong Son Ung ho quy CCT
08/01/2014 VNCK – 0094233 200,000.00 IBVCB.0801140259123001.Ung ho CCTT Luong Thanh Huong
08/01/2014 HW55 – 0000029 95,686,667.00 NGUYEN THI THANH HUYEN CHUYEN TIEN LAI BAN HANG THANG 10 + 11 + 12 VAO TK CHUONG TRINH COM CO THIT
08/01/2014 M113 – 0010449 300,000.00 FTF.CN:9704366801681824014.FrAcc:0021001288793 .ToAcc:0011004025430
08/01/2014 VNCK – 0069460 200,000.00 IBVCB.0701140392387002.Nhi: gop CCT T1/2014
08/01/2014 J633 – 0014270 1,500,000.00 Sender:01201001.DD:080114.SHGD:10006409.BO: NGUYEN TRUNG HIEU.A KIEN UNG HO TAT NIEN 2014 MUA 3 THUNG BIA.
08/01/2014 J633 – 0008477 500,000.00 Sender:14204001.DD:080114.SHGD:10000004.BO: NGUYEN THI THUY HA.NHAN TAI SO GIAO DICH
08/01/2014 J633 – 0009137 1,000,000.00 Sender:01307001.DD:080114.SHGD:10000227.BO: DANG VAN PHAN. DANG HOANG LINH LOP 11A TRUONG THPT NANG KHIEU DAI HOC QUOC GIA TP HCM NHO CHUYEN
08/01/2014 M575 – 0000137 5,000,000.00 NGUYEN HUNG LIEM GUI QUY COM CO THIT GD TIEN MAT
08/01/2014 VNCK – 0007685 200,000.00 IBVCB.0801140622101002.Thuc Dang ung ho chuong trinh Com co thit thang 1/2014
08/01/2014 VNCK – 0084755 2,000,000.00 IBVCB.0801140693227002.Ung ho CCT thang 10/2013-1/2014
08/01/2014 VNCK – 0000338 200,000.00 IBVCB.0801140426583001.trungph & huongdt, hsc Vietcombank Ung ho Com co thit Ung ho Com co thit
08/01/2014 D297 – 0006697 500,000.00 /Ref:P14010800879{//}/Ref:P14010800879{//}BUI THI THU HOAI CT CHO DU AN ÍCOM CO THITÍ D.Vi CHUYEN:BUI THI THU HOAI
07/01/2014 VNCK – 0063708 50,000.00 IBVCB.0701140107801004.Ung ho cac em
07/01/2014 G757 – 0000022 1,200,000.00 DO THI HUONG NT- VU THU PHUONG GUI COM CO THIT NHAT, DO DAU PACHEO GD TIEN MAT
07/01/2014 7B42 – 0000118 500,000.00 hoang thi thu trang nt: chuyen vao quy “com co thit” thang 1/2014 GD TIEN MAT
07/01/2014 VNCK – 0031982 300,000.00 IBVCB.0701140676145001.Nguyen Viet Hoang Ha Noi Tre em vung cao
07/01/2014 N568 – 0000034 200,000.00 dao thi xuan huong ung ho chuong trinh com co thit GD TIEN MAT
07/01/2014 F977 – 0000016 200,000.00 VAN HO UNG HO COM CO THIT THANG 1/2014 GD TIEN MAT
07/01/2014 F977 – 0000013 100,000,000.00 ta minh chinh nt ung ho tat nien cho hoc sinh vung cao GD TIEN MAT
07/01/2014 J633 – 0007161 2,200,000.00 Sender:01307001.DD:070114.SHGD:10000378.BO: NGUYEN THI KIM DUNG.IBDINH VAN LONG, NG KIM DU NG(VUNG TAU) UNG HO CCT T1 2TR. CHUYEN GIUP NG HAI YEN 200K
07/01/2014 3715 – 0002533 100,000.00 FTF.CN:9704366804744047011.FrAcc:0181003240421 .ToAcc:0011004025430
07/01/2014 J633 – 0016487 10,000,000.00 Sender:01202001.DD:070114.SHGD:10004341.BO: PHAM THI HAI BINH.995214010702283 UNG HO CAC EM BE CHUONG TRINH COM CO THIT
07/01/2014 J633 – 0014572 200,000.00 Sender:01310001.DD:070114.SHGD:10004173.BO: DAO THI HOANG LAN.DAO THI HOANG LAN CHUYEN TIE N UNG HO CCT HANG THANG
07/01/2014 J633 – 0011553 200,000.00 Sender:01204017.DD:070114.SHGD:10000070.BO: HOANG THI HA PHUONG.UNG HO TET CHO CAC CHAU CO M CO THIT. NHAN TAI NGAN HANG SO GIAO DICH NGOAI THUONG VIET NAM
07/01/2014 VNCK – 0063605 500,000.00 IBVCB.0701140200649001.Ung ho Com co thit
07/01/2014 J633 – 0006781 500,000.00 Sender:01310001.DD:070114.SHGD:10001020.BO: NGUYEN THI NHUNG.NGUYEN THI NHUNG UNG HO CCT
07/01/2014 J633 – 0006731 1,000,000.00 Sender:01310001.DD:070114.SHGD:10001086.BO: TRAN ANH HIEN.DONG GOP QUY COM CO THIT
07/01/2014 VNCK – 0052218 200,000.00 IBVCB.0701140146975002.Ung ho tat nien 2014
07/01/2014 I067 – 0000015 500,000.00 bui thi khuong ung ho quy com co thit GD TIEN MAT
07/01/2014 VNCK – 0067231 1,000,000.00 IBVCB.0701140857447003.TA HIEN UNG HO COM CO THIT
07/01/2014 VNCK – 0057293 130,000.00 IBVCB.0701140461847002.Dinh Le Huyen Quy CCT
07/01/2014 VNCK – 0040198 200,000.00 IBVCB.0701140714135001.ung ho
07/01/2014 VNCK – 0056216 500,000.00 IBVCB.0701140899479001.NGUYEN THU PHUONG ung ho thang 1 nam 2013
07/01/2014 VNCK – 0027191 2,000,000.00 IBVCB.0701140962875003.Ha TPHCM – Ung ho tat nien 2014
07/01/2014 I796 – 0000034 1,000,000.00 HOANG XUAN NHUAN – NGO ANH TUYET UNG HO QUY ” COM CO THIT” GD TIEN MAT
07/01/2014 VNCK – 0025571 200,000.00 IBVCB.0601140618259001.Linh Huong ung ho CCT t1/2014 HN T
07/01/2014 VNCK – 0049705 200,000.00 IBVCB.0701140186597002.Le Anh Tuan Nha 35 ngo 343 Tran Khat Chan, HBT, HN Ung ho Quy
06/01/2014 VNMB – 0189449 200,000.00 IBVCB.VNMB. VNMB20140105189447. Minh, Rophi ung ho tat nien 2014
06/01/2014 VNMB – 0189448 200,000.00 IBVCB.VNMB. VNMB20140105189437. Minh, Rophi ung ho TX
06/01/2014 VNCK – 0076331 100,000.00 IBVCB.0501140823999003.nguoi ngheo ha noi kho khan
06/01/2014 VNCK – 0075671 50,000.00 IBVCB.0501140088323001.THI UNG HO COM CO THIT
06/01/2014 VNCK – 0018405 300,000.00 IBVCB.0601140981741001.Khanh Thu VT ung ho chuong trinh Com co thit
06/01/2014 VNCK – 0016160 500,000.00 IBVCB.0601140391483003.Dang Thi Xuan Phuong 218 Lac Long Quan, Hanoi ung ho quy
06/01/2014 J633 – 0018941 1,050,000.00 Sender:01201001.DD:060114.SHGD:10008089.BO: BAO TUOI TRE.HO TRO CT COM CO THIT CUA TG HIEU MINH
06/01/2014 6439 – 0000077 100,000.00 truong quang dung mua lich ung ho tk com co thit 0967888007 GD TIEN MAT
06/01/2014 0N64 – 0312633 2,000,000.00 FTF.CN:9704366800565825014.FrAcc:0021000617813 .ToAcc:0011004025430
06/01/2014 0105 – 0007825 10,091,000.00 /Ref:PIB140106005ER4{//}CCT SEC HO TRO TIEN AN THANG 1,2,3/2014 CHO 28 HSHS TIEU HOC MUONG LOI DIEN BIEN D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
06/01/2014 M170 – 0007854 21,611,000.00 /Ref:PIB140106005ETZ{//}CCT SEC HO TRO TIEN AN THANG 1,2,3/2014 CHO 60 HSHS TIEU HOC SO 1 MUONG NHA DIEN BIEN D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
06/01/2014 J633 – 0014783 200,000.00 Sender:01314001.DD:060114.SHGD:10001291.BO: LE THI THUY BICH.CHUYEN TIEN CHO CAC CHAU CCT THANG 1 NAM 2014
06/01/2014 VNCK – 0003183 300,000.00 IBVCB.0601140342787001.Vu Thi Thanh Tuyen Quy com co thit
06/01/2014 J633 – 0013495 500,000.00 Sender:79302001.DD:060114.SHGD:10005660.BO: NGUYEN THI HONG HAU.UNG HO QUY COM CO THIT (TH ANH TAN)
06/01/2014 4L81 – 0000113 500,000.00 TRAN TUNG NT UHTX GD TIEN MAT
06/01/2014 4L81 – 0000112 240,000.00 BANH BAO NT BB UNG HO CCT THANG 1 GD TIEN MAT
06/01/2014 VNCK – 0099904 400,000.00 IBVCB.0601140017439002.Ban Anny Pham UHTX thang 12/2013 va thang 01/2014
06/01/2014 VNCK – 0094592 200,000.00 IBVCB.0601140847065003.Do Xuan Vuong Dong Anh, Ha Noi Ung ho quy Com co Thit
06/01/2014 VNCK – 0093850 500,000.00 IBVCB.0601140681477002.Xuan Khanh Ha Noi ung ho tat nien 2014
06/01/2014 VNCK – 0090018 150,000.00 IBVCB.0601140740687002.Chuyen tien CCT thang 1/2014
06/01/2014 J633 – 0008810 900,000.00 Sender:01310001.DD:060114.SHGD:10000305.BO: TRAN KHANH VAN.KHANH VAN TRAN CHUYEN THEO CAM KET BAN VE MAY BAY UNG HO CCT + TX 12DEC13
06/01/2014 J633 – 0007821 1,000,000.00 Sender:01304001.DD:060114.SHGD:10000045.BO: BUI HUY NHAT.BUI HUY NHAT CT COM CO THIT TAI VIETCOMBANK HA NOI
06/01/2014 VNCK – 0087703 200,000.00 IBVCB.0601140071991002.Chau Luong Trung Kien UH CT Com co thit T1/2014
06/01/2014 VNCK – 0087546 300,000.00 IBVCB.0601140835123001.HThanh Hanoi ung ho CCT thang 1
06/01/2014 VNCK – 0086799 200,000.00 IBVCB.0601140730731001.com co thit
06/01/2014 J633 – 0006729 300,000.00 Sender:79302001.DD:060114.SHGD:10002632.BO: TRUONG QUANG NINH.(RMNO 03421401049471) CHUYE N TIEN (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
06/01/2014 VNCK – 0083927 16,000,000.00 IBVCB.0601140823189001.Plan 1000 bao lixi xuan cho be cua CCT HCM ( Dot 1)
06/01/2014 E889 – 0000050 200,000.00 MAI THI HOANG YEN NT UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT T01.2014 GD TIEN MAT
06/01/2014 F352 – 0000029 400,000.00 NGUYEN THI DUYEN UNG HO CCT GD TIEN MAT
06/01/2014 R843 – 0000007 500,000.00 CHUYEN TIEN GUI TANG BUA COM CO THIT
06/01/2014 VNCK – 0081173 200,000.00 IBVCB.0601140862769001.Thanh Tung chuyen tien UHTX cho Quy CCT thang 1/2014, Chuc Quy ngay cang phat trien
06/01/2014 VNCK – 0079728 300,000.00 IBVCB.0601140964041002.Ung ho CTT
06/01/2014 VNCK – 0079334 500,000.00 IBVCB.0601140237997001.Ung ho CT com co thit
06/01/2014 M114 – 0008292 600,000.00 FTF.CN:4283100951858024 .FrAcc:0011001060475 .ToAcc:0011004025430
05/01/2014 M052 – 0009609 200,000.00 FTF.CN:9704366607208583011.FrAcc:0161001605416 .ToAcc:0011004025430
05/01/2014 VNCK – 0071350 100,000.00 IBVCB.0501140384795001.Nguyen Thai Hoa HCM Com Co Thit
05/01/2014 D998 – 0008920 100,000.00 PT..TRAN NU TU UYEN.20140105.093129.Transfer for PT.-QuyComcothit.
05/01/2014 VNCK – 0074106 20,000.00 IBVCB.0501140599811003.Vy ung ho
04/01/2014 J292 – 0002955 400,000.00 FTF.CN:9704366800750039017.FrAcc:0181000456374 .ToAcc:0011004025430
04/01/2014 VNCK – 0048572 600,000.00 IBVCB.0401140683325001.Co Ca va co Giang ung ho CCT T1/2014
04/01/2014 VNCK – 0052341 240,000.00 IBVCB.0401140222377001.GD Minh Ha CK thang 12 2013
04/01/2014 VNCK – 0041012 300,000.00 IBVCB.0401140040903002.QA Quy Com Co Thit
04/01/2014 VNCK – 0034243 100,000.00 IBVCB.0301140215381001.CCT TPHCM hoata UHTX T01
04/01/2014 1Z19 – 0033539 300,000.00 FTF.CN:6868680373726014 .FrAcc:0021000503922 .ToAcc:0011004025430
03/01/2014 D297 – 0006664 200,000.00 /Ref:P701383{//}/Ref:P701383{//}2 ban Dip v Tho ung ho chuong trinh Com co thit D.Vi CHUYE N:NGUYEN THI PHUONG NGA
03/01/2014 VNCK – 0089693 200,000.00 IBVCB.0201141018831001.Ngo Hong Duong KDT Dang Xa – Gia Lam – HN Ung ho cac chau nho vung cao
03/01/2014 3X40 – 0000043 2,000,000.00 TRAN VAN HAI – GIA DINH UNG HO CHAM LO TET CHO TRE EM VUNG CAO CUA CHUONG TRINH CCT GD TIEN MAT
03/01/2014 VNCK – 0001599 500,000.00 IBVCB.0301140232111003.Xuan Khanh Ha Noi Tang lich cho cac thay co giao vung cao
03/01/2014 VNCK – 0098692 1,000,000.00 IBVCB.0301140571501002.Xuan Khanh Ha Noi Ung ho TX CT CCT qui 1.2014
03/01/2014 VNCK – 0094302 300,000.00 IBVCB.0301140671905003.Be Bao Anh ung ho CCT thang 1/2014
03/01/2014 J633 – 0015176 1,000,000.00 Sender:01311001.DD:030114.SHGD:10005329.BO: TRAN DIEU HA.UNG HO CCT 500.000 7 BE LUNG LUON G 500.000
03/01/2014 VNCK – 0099708 500,000.00 IBVCB.0301140889643003.em Nguyen Van Quyen – tpHCM dong gop
03/01/2014 J633 – 0006541 500,000.00 Sender:01310001.DD:030114.SHGD:10000216.BO: NGUYEN QUYNH HUONG.UNG HO CCT
03/01/2014 J633 – 0006250 500,000.00 Sender:01311001.DD:030114.SHGD:10000935.BO: TRAN QUANG HUNG.UNG HO CHUONG TRINH COM CO THI T
03/01/2014 VNCK – 0099908 300,000.00 IBVCB.0301140653319002.Be Mickey ung ho Com co thit
03/01/2014 4Z72 – 0000052 200,000.00 NGUYEN THI HOA UNG HO ” COM CO THIT”
03/01/2014 L333 – 0006509 23,000,000.00 Sender:79303001.DD:030114.SHGD:10003090.BO: NGUYEN THI MINH PHUONG.MOTION MEDIA UNG HO CHU ONG TRINH TU THIEN .COM CO THIT.
03/01/2014 J633 – 0012397 300,000.00 Sender:79604001.DD:030114.SHGD:10002595.BO: THIEU MAI HUONG.DONG GOP CHO COM CO THIT THANG 1 CHARGEDETAILS OUR
03/01/2014 J633 – 0012362 2,000,000.00 Sender:01310001.DD:030114.SHGD:10003642.BO: PHAM THU HIEN.TUAN HUNG UNG HO CHUONG TRINH CO M CO THIT CHO TRAN DANG TUAN
03/01/2014 VNCK – 0019333 300,000.00 IBVCB.0301140716501001.HTB Ung ho Com co Thit – 01/2014.
03/01/2014 VNCK – 0019772 200,000.00 IBVCB.0301140823449002.Dang Thuc Trang CCT TPHCM Ung ho thuong xuyen T1-2014 – Chuc mung nam moi
03/01/2014 J633 – 0007977 1,000,000.00 Sender:79314001.DD:030114.SHGD:10000101.BO: PHAM THI LAN ANH.CHAU LAN ANH MUA THIT CHO CAC EM THANG 1, 2014
03/01/2014 J633 – 0007975 500,000.00 Sender:79302001.DD:030114.SHGD:10001758.BO: DO THUY QUYNH.(RMNO 03121401036296) VC TRUNG /QUYNH HCM UNG HO CCT (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
03/01/2014 VNCK – 0016422 150,000.00 IBVCB.0301140450391001.Hanh Com co thit thang 1
03/01/2014 VNCK – 0033513 100,000.00 IBVCB.0301140222409002.Com co thit (2014_01)
03/01/2014 J633 – 0012865 100,000.00 Sender:01201001.DD:030114.SHGD:10004082.BO: DO ANH THU.EM HUY (LAC LONG QUAN ) GUI QUA CH O CAC ANH CHI VUNG CAO
03/01/2014 VNCK – 0096343 200,000.00 IBVCB.0301140703101001.Pham Hong Nhung ung ho ct com co thit thang 01/2014 (uhtx)
03/01/2014 J633 – 0005398 100,000.00 Sender:01202001.DD:030114.SHGD:10000445.BO: NGUYEN DIEU LINH.995214010300418 UNG HO T1 2 014
03/01/2014 VNCK – 0005191 50,000.00 IBVCB.0301140332919002.VO TRI CAO GOP TIEN LICH
03/01/2014 G386 – 0000026 500,000.00 PHAM THI MINH DUC NT MR HUYEN UNG HO GD TIEN MAT
03/01/2014 9817 – 0000018 200,000.00 NG THI TAM NTM GD TIEN MAT
02/01/2014 VNCK – 0050190 500,000.00 IBVCB.0201140560071001.Duong Hoang Bach – UH CCT & Cac em nho Lung Luong – 1/2014
02/01/2014 VNCK – 0058421 200,000.00 IBVCB.0201140107695001.Le Van Huy ung ho Com co thit
02/01/2014 VNCK – 0043673 1,000,000.00 IBVCB.0201140913797001.NGUYEN HUYEN MINH DH NGOAI THUONG UNG HO QUY COMCOTHIT
02/01/2014 VNCK – 0055429 200,000.00 IBVCB.0201140124717001.MUA LICH
02/01/2014 8936 – 0003765 200,000.00 FTF.CN:9704366804892756017.FrAcc:0021002352520 .ToAcc:0011004025430
02/01/2014 VNCK – 0043394 500,000.00 IBVCB.0101140970093001.Ung ho Com Co Thit
02/01/2014 VNCK – 0042316 100,000.00 IBVCB.0101140870969001.TRINH VAN TUAN FLC KHU TT MAY MINH HA, DI TRACH, HOAI DUC, HN UNG HO CCT
02/01/2014 8315 – 0001380 1,000,000.00 FTF.CN:9704366801578323013.FrAcc:0021001233106 .ToAcc:0011004025430
02/01/2014 VNCK – 0048278 500,000.00 IBVCB.0201140408759001.Ung ho chuong trinh Com co Thit
02/01/2014 VNCK – 0046714 200,000.00 IBVCB.0201140578111001.Chau ung ho chuong trinh Com co thit
02/01/2014 J633 – 0011439 500,000.00 Sender:01201001.DD:020114.SHGD:10003834.BO: NGUYEN HONG TRUONG.UNG HO SUOI GIANG THANG 1/2 014
02/01/2014 J633 – 0006320 200,000.00 Sender:01310001.DD:020114.SHGD:10000482.BO: NGUYEN THI THU NGAN.NGUYEN THU NGAN UNG HO COM CO THIT
02/01/2014 J633 – 0005341 300,000.00 Sender:01310001.DD:020114.SHGD:10000080.BO: TRINH BAO THIEN.TRINH BAO THIEN UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT
02/01/2014 B247 – 0006170 300,000.00 /Ref:P700983{//}/Ref:P700983{//}DK UH CT CCT 150K 1 thang tu nay den het nam 2013. 2 thang 11 va 12 D.Vi CHUYEN:NGUYEN VIET HUNG
02/01/2014 VNCK – 0067651 1,000,000.00 IBVCB.0201140591881002.Dao Manh Kien NCTS ung ho chuong trinh com co thit
02/01/2014 J633 – 0008536 200,000.00 Sender:01359001.DD:020114.SHGD:10000127.BO: TRUONG THI LY.BCIN FT1400200745 UNG HO DU AN SUOI GIANG THANG 1 VA 2 NAM 2014
02/01/2014 S959 – 0000095 1,000,000.00 DOAN HUU HAU // CHI TIEN NHUAN BUT BAO NGUOI DO THI CUA ANH HUU MINH GD TIEN MAT
02/01/2014 VNCK – 0085164 500,000.00 IBVCB.0201140367809001.Nguyen Thi Kim My chuyen tien mua 10 cuon lich
02/01/2014 J633 – 0010671 1,000,000.00 Sender:01305001.DD:020114.SHGD:10000154.BO: PHAN MY ANH.TAI KHOAN TRICH NO 1001148490115 43, NOI DUNG CHUYEN ÍTTQT CHIA SE YEU THUONGÍUNG HO QUY COM CO THIT T.11/12
02/01/2014 VNCK – 0047759 100,000.00 IBVCB.0201140680451001.Ngo Tien Manh 11 Hoang Dieu Cong Nhan
02/01/2014 J633 – 0008175 500,000.00 Sender:01310001.DD:020114.SHGD:10002094.BO: NGUYEN BAO HUAN.UNG HO CCT THANG 1/2014
02/01/2014 J633 – 0005706 200,000.00 Sender:01311001.DD:020114.SHGD:10000294.BO: CHU HONG HANH.THEM THIT CHO CAC CON AN TET
02/01/2014 J633 – 0005880 360,000.00 Sender:79314001.DD:020114.SHGD:10000083.BO: TRAN THI MINH NGOC.UNG HO CCT T01.2014. CHUC C AC ACE CCT NAM MOI HANH PHUC.
02/01/2014 VNCK – 0077228 500,000.00 IBVCB.0201140568887001.ung ho bua com cho tre em vung cao, cam on cac anh chi
02/01/2014 VNCK – 0072087 200,000.00 IBVCB.0201140954155001.Aitc ung ho 1/2014
02/01/2014 J633 – 0006583 500,000.00 Sender:79302001.DD:020114.SHGD:10002086.BO: CUNG TO NGA.(RMNO 11021401023328) CHUYEN TIEN COM CO THIT T1/2014 (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
02/01/2014 VNCK – 0065775 200,000.00 IBVCB.0201140391881001.Nguyen Thi Thu Hanh Tu Liem, Hanoi Ung ho chuong trinh Tet 2014
01/01/2014 VNCK – 0030332 500,000.00 IBVCB.0101140705155001.NMC UNG HO COM CO THIT THANG 01/2014
01/01/2014 VNCK – 0029296 200,000.00 IBVCB.0101140087353001.Phuong Phuong Vtau UHTX thang 1/14
01/01/2014 VNCK – 0036241 5,000,000.00 IBVCB.0101140694891001.Ung ho chuong trinh Com co thit
01/01/2014 B339 – 0003169 500,000.00 PT..NGUYEN T DIEU TRANG.20140101.132737.Transfer for PT.-QuyComcothit.
01/01/2014 VNCK – 0033362 100,000.00 IBVCB.0101140633171003.tien tu thien
31/12/2013 J633 – 0016774 1,500,000.00 Sender:01319001.DD:311213.SHGD:10000891.BO: LE NGUYEN QUYNH CHANG.IB  CK LNH CHAU GUI CH U MOT CHUT DE UNG HO QUY COM CO THIT
31/12/2013 VNCK – 0090574 500,000.00 IBVCB.3112130613580001.ung ho CCT
31/12/2013 AB80 – 0000039 1,000,000.00 HIEU MINH UNG HO COM CO THIT GD TIEN MAT
31/12/2013 VNCK – 0098819 600,000.00 IBVCB.3112130764994004.Phong Kiem toan cong ty LGEVN Ung ho quy Com co thit
31/12/2013 H991 – 0000026 10,000,000.00 DANG MINH TUAN CHUONG TRINH COM CO THIT 2014 GD TIEN MAT
31/12/2013 VNCK – 0079457 500,000.00 IBVCB.3112130540464001.Xin ung ho chuong trinh.
31/12/2013 J633 – 0005585 393,139.00 Sender:79302001.DD:311213.SHGD:10001181.BO: HOANG TUAN KIET.(RMNO 04421312318864) UNG HO CCT THANG 12/2013 (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
31/12/2013 J633 – 0015786 110,000.00 Sender:01201001.DD:311213.SHGD:10008558.BO: VO THI TU OANH.UNG HO DINH KY CCT
31/12/2013 H379 – 0000037 1,800,000.00 cn cty cp tap doan mk ung ho tu thien chuong trinh com co thit cho tre em ngheo mien nui
31/12/2013 J633 – 0012440 300,000.00 Sender:01201001.DD:311213.SHGD:10005805.BO: LE KHANH DUONG.UNG HO CHUONG TRINH CCT
31/12/2013 VNCK – 0091959 200,000.00 IBVCB.3112130160336001.Phuong nho chu chuyen giup cac em hs vung cao T12
31/12/2013 VNCK – 0075307 1,000,000.00 IBVCB.3112130437634001.Ung ho chuong trinh com co thit
31/12/2013 VNCK – 0003836 500,000.00 IBVCB.3112130189908002.Tran Thanh Tung va Dang Thi Thu Huyen ung ho CCT
31/12/2013 VNCK – 0087811 200,000.00 IBVCB.3112130055314001.Khoa DaLat ung ho CCT T01/2014
31/12/2013 VNCK – 0015623 200,000.00 IBVCB.3112130450220008.Chuong trinh "Com co thit"
31/12/2013 VNCK – 0082037 20,000.00 IBVCB.3112130831276001.NGUYEN TIEN DAT NGUYEN TIEN DAT
31/12/2013 J633 – 0006961 500,000.00 Sender:01311001.DD:311213.SHGD:10002011.BO: NGUYEN HOANG MINH.NGUYEN NHAT NAM CK CTT THANG 1 2014
31/12/2013 9680 – 0000095 1,000,000.00 QUANG NGHIEM – TRINH DAI HA UNG HO DU AN ” COM CO THIT” GD TIEN MAT
31/12/2013 VNCK – 0079920 500,000.00 IBVCB.3112131034644001.Ung ho CT CCT
31/12/2013 VNCK – 0073025 100,000.00 IBVCB.3112130368814001.Tran Duc Tuan – Ung ho Com Co Thit
31/12/2013 J633 – 0018064 500,000.00 Sender:01202001.DD:311213.SHGD:10006550.BO: DANG THI HAI LINH.995213123102666 CHUYEN TIE N UNG HO QUY COM CO THIT THANG 12
31/12/2013 4L87 – 0013779 2,000,000.00 FTF.CN:9704366800038440011.FrAcc:0011000672496 .ToAcc:0011004025430
31/12/2013 VNCK – 0002110 200,000.00 IBVCB.3112130760656003.Be Minh Huong ung ho dong bao mien trung qua CCT
31/12/2013 DD4400 – 0221363 2,000,138.00 Tra lai tien gui
31/12/2013 0721 – 0000129 200,000.00 TRAN TU UYEN UNG HO VAO QUY COM CO THIT GD TIEN MAT
31/12/2013 0721 – 0000118 2,150,000.00 HOI SINH VIEN NEWCASTLE, AU CALLAGHAN, NEWCASTLE, NSW2308,AU UNG HO DONG BAO MIEN TRUNG BI BAO LUT GD TIEN MAT
31/12/2013 4H69 – 0007328 2,000,000.00 /Ref:PALPMQ31309{//}/Ref:PALPMQ31309{//}LP VNMQ31309 D.Vi CHUYEN:PHAM N VINH AN
31/12/2013 J633 – 0018902 500,000.00 Sender:01204017.DD:311213.SHGD:10000137.BO: BUI THU THUY.CT. CHAU THUY TIEN & MINH DUY UNG HO CHUONG TRINH ÍCOM CO THITÍ. NHAN TAI VIETCOMBANK SO GIAO DICH
31/12/2013 VNCK – 0012339 500,000.00 IBVCB.3112130496022001.Tin Nguyen Nguyen An Ninh, Hoang Mai, HN chuc cac chau bua com nao cung co thit!
31/12/2013 VNCK – 0003927 200,000.00 IBVCB.3112130039108001.Chuyen thay cho chi Thuy Dung
31/12/2013 VNCK – 0097699 500,000.00 IBVCB.3112130169314003.Nguyen Thi Le Huong Vien NC Cao cap ve Toan Ung ho cac chau mien nui
31/12/2013 VNCK – 0007492 220,000.00 IBVCB.3112130734208001.KM ung ho Com co thit
31/12/2013 VNCK – 0087379 1,500.00 IBVCB.3112130565422001.NGUYEN MINH TUAN NGUYEN MINH TUAN
31/12/2013 VNCK – 0084131 200,000.00 IBVCB.3112130388838001.BICH Ho tro Tet cho tre em
31/12/2013 4516 – 0003676 8,637,015.00 /VCBFee:1.46(+VAT:0.15)EUR//Ref:EM2512003251104I{//}VAL:131230EUR300, /33B:EUR300, /Tlx:SW 1312270786 /Pmnt:FOR COM CO THIT, THANKS CHU TUAN /71A:SHA /B.O:/NL04ABNA05058551001/D.V. NGUYEN2/VREDENBURG 773/NL/3511 BD UTRECHT /F.O:/00110040254
30/12/2013 VNCK – 0043520 500,000.00 IBVCB.3012130745270002.Ung ho quy Com Co Thit
30/12/2013 8935 – 0001807 180,000.00 FTF.CN:5264180507264018 .FrAcc:0021000255544 .ToAcc:0011004025430
30/12/2013 VNCK – 0061871 100,000.00 IBVCB.3012130516666002.Ung ho CT "Com Co Thit"
30/12/2013 J633 – 0011233 100,000.00 Sender:01314001.DD:301213.SHGD:10000454.BO: PHAM THI QUYNH MAI.PHAM QUYNH MAI, SDT 0904990 910 CHUYEN TIEN ORDER 2 QUYEN LICH BAN COM CO THIT
30/12/2013 JM60 – 0000071 300,000.00 PHAM THI KIM HUE DONG GOP THUONG XUYEN
30/12/2013 S834 – 0000150 500,000.00 LE QUANG TUAN 0984977997 UNG HO QUY COM CO THIT T12/2013 GD TIEN MAT
30/12/2013 VNCK – 0023180 1,000,000.00 IBVCB.2912130170094001.Nguyen Duc Hanh Thu Duc, TpHCM ung ho quy com co thit
30/12/2013 J633 – 0005273 700,000.00 Sender:01202001.DD:301213.SHGD:10000371.BO: CHU THI THANH NGA.995213123000382 UNG HO CC T
30/12/2013 VNCK – 0047394 300,000.00 IBVCB.3012130075438001.Belle and Scott 19 Cong Hoa, Tan Binh Quy com co thit
30/12/2013 J633 – 0006994 300,000.00 Sender:01310001.DD:301213.SHGD:10001082.BO: LE THI HIEN.UNG HO COM CO THIT LAN 2 THANG 12
30/12/2013 E965 – 0000134 500,000.00 VU THI MAI PHUONG UNG HO CHUONG TRINH ” COM CO THIT” GD TIEN MAT
30/12/2013 J633 – 0019659 1,000,000.00 Sender:01307001.DD:301213.SHGD:10001873.BO: TRAN HOAI HUONG. CT SGD 1,TRAN HOAI HUONG CHU YEN TIEN UNG HO CCT
29/12/2013 VNCK – 0021417 15,000.00 IBVCB.2912130786422002.TRAN VAN HIEN TRAN VAN HIEN
29/12/2013 6163 – 0009875 300,000.00 FTF.CN:5264180644299018 .FrAcc:0011000703570 .ToAcc:0011004025430
29/12/2013 VNCK – 0011021 4,000,000.00 IBVCB.2812130437796003.Gia dinh hai chau Bong Choe ung ho 4 tr dong
28/12/2013 VNCK – 0096770 500,000.00 IBVCB.2812130878644001.Gui quy com co thit voi tat ca tinh yeu thuong danh cho cac em nho vung cao
28/12/2013 B248 – 0003020 24,200,000.00 IBPS/SE:01204009.DD:281213.SH:10000305.TC:B247.6042.dd 261213 BO:NHNO HUYEN BA BE DIA CHI TK 7 TT CHO RA BA BE.NHNO BA BE TRA LAI LENH 10001524 , NGAY 27/12/2013 DO TEN VA TK KHONG KHOP
28/12/2013 VNCK – 0099107 100,000.00 IBVCB.2812130089216001.Ung ho Com co thit
28/12/2013 J633 – 0005663 300,000.00 Sender:01310001.DD:281213.SHGD:10000230.BO: HOANG MY.UNG HO QUY COM CO THIT
28/12/2013 VNCK – 0088084 100,000.00 IBVCB.2712130999492001.
28/12/2013 VNCK – 0008996 400,000.00 IBVCB.2812130829966001.Mong cac em co cuoc song tot va do vat va hon.
28/12/2013 J633 – 0007986 700,000.00 Sender:01314001.DD:281213.SHGD:10000266.BO: PGD THUY NGUYEN SO 9 BACH D ANG, THI TRAN NUI DE,.NGUYEN THI HUYEN GOP CHO QUY ÍCON CO THITÍ
28/12/2013 VNCK – 0091807 300,000.00 IBVCB.2812130606486002.gd meoxitrum Tp Hcm ung ho CCt thang 12
28/12/2013 VNCK – 0091784 1,000,000.00 IBVCB.2812130683686002.Ung ho chuong trinh Com co thit
28/12/2013 VNCK – 0002183 1,500,000.00 IBVCB.2812130551128001.Pham Thi Thu Phuong nha Nhat tra tien 30 cuon lich
28/12/2013 F388 – 0006474 100,000.00 FTF.CN:9704366800780060017.FrAcc:0061000147939 .ToAcc:0011004025430
27/12/2013 VNCK – 0058328 500,000.00 IBVCB.2712130910076001.Ung ho chuong trinh Com Co Thit
27/12/2013 D297 – 0007365 13,169,000.00 /Ref:PIB131227004B8U{//}NHH: Agribank AGRIBANK HUYEN MUONG KHUONG TINH LAO CAI .THCS TA TH ANG (CCT USA) TIEN AN THANG 1,2,3/2014 D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
27/12/2013 B247 – 0006042 24,211,000.00 /Ref:PIB1312260046F6{//}NHH: Agribank AGRIBANK HUYEN BA BE TINH BAC KAN .HA HIEU BA BE BAC KAN TIEN DO BEP 11,72 TR TIEN AN 12,48 TR CHO HAI THANG 1-2/2014 D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
27/12/2013 VNCK – 0076657 1,000,000.00 IBVCB.2712130422322001.Anh em tre PTSC CGGV ung ho quy Com co thit
27/12/2013 VNCK – 0062813 100,000.00 IBVCB.2712130528530001.Linh Truong Chinh Ung ho quy com co thit
27/12/2013 VNCK – 0078647 200,000.00 IBVCB.2712130520190002.Ngoc Anh, Duc Anh Ung ho com co thit
27/12/2013 M170 – 0007802 1,000,000.00 /Ref:P333930134{//}/Ref:P333930134{//}NGUYEN VAN TRUONG CT UNG HO CHUONGTRINH COM CO THIT
27/12/2013 J633 – 0020300 200,000.00 Sender:01202007.DD:271213.SHGD:10000287.BO: NGUYEN BAO KHANH.NGUYEN BAO KHANH CT
27/12/2013 VNCK – 0052295 500,000.00 IBVCB.2712130944970004.Nguyen Thi Dieu Thuy 781D2 Le Hong Phong noi dai, q10, tp hcm tre em truong noi tru tinh Son La hoac Lao Cai
27/12/2013 J633 – 0013841 1,000,000.00 Sender:01204009.DD:271213.SHGD:10004997.BO: NGUYEN THI MINH NGOC.UNG HO CHUONG TRINH (COM CO THIT)
27/12/2013 VNCK – 0064188 200,000.00 IBVCB.2712130777378001.Le Thi Minh Hong VCBL ung ho Quy com co thit
27/12/2013 X998 – 0000079 600,000.00 VU VAN LONG UNG HO CT COM CO THIT GD TIEN MAT
27/12/2013 J633 – 0010317 1,000,000.00 Sender:01323001.DD:271213.SHGD:10000531.BO: VU TIN THINH.TEDDY VA JERRY UNG HO COM CO THIT
27/12/2013 J633 – 0010389 2,000,000.00 Sender:01310001.DD:271213.SHGD:10002438.BO: CHU VIET CUONG.VO NGOC DUNG DONG GOP 2TRIEU CH O COM CO THIT
27/12/2013 4H69 – 0007359 14,891,000.00 /Ref:PIB131227004B7C{//}NHH: Agribank AGRIBANK HUYEN TUA CHUA TINH DIEN BIEN .TH TRUNG THU TUA CHUA (SINGAPORE) TIEN AN THANG 1 VA 2/2014 D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
27/12/2013 J633 – 0011175 300,000.00 Sender:01311001.DD:271213.SHGD:10002937.BO: CHU HONG HANH.UNG HO COM CO THIT
27/12/2013 0105 – 0007141 14,703,000.00 /Ref:PIB131227004AU6{//}NHH: Agribank VI XUYEN TINH HA GIANG .TIEU HOC A THUONG SON VI X UYEN HG 12,272 TR TIEN AN THANG 1-2/14 VA 4,42 TR MUA DO DUNG NAU BEP D.Vi C:TRAN DANG TUAN
27/12/2013 VNCK – 0082314 100,000.00 IBVCB.2712130451508002.gop suc cung ct CCT
27/12/2013 J633 – 0016166 500,000.00 Sender:01310001.DD:271213.SHGD:10004495.BO: NGUYEN VAN THANH.CHUC CCT NGAY CANG LAN RONG.
27/12/2013 VNCK – 0070518 15,000,000.00 IBVCB.2712130561284001.Bill anna chuyen tien mua lich CCT lan 5
27/12/2013 C263 – 0007330 50,011,000.00 /Ref:PIB131227004B4X{//}NHH: Agribank AGRIBANK HUYEN MUONG KHUONG TINH LAO CAI . TA THANG MUONG KHUONG TIEN AN THANG 1 VA 2/2014 D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
27/12/2013 J633 – 0010654 500,000.00 Sender:79302001.DD:271213.SHGD:10002936.BO: DINH VIET LOC.(RMNO 03521312272678) UNG HO C CT (NHH VIETCOMBANK HA NOI (HN) )
27/12/2013 VNCK – 0049368 500,000.00 IBVCB.2712130622404001.Ung ho com co thit
27/12/2013 VNCK – 0048858 500,000.00 IBVCB.2712130508452001.Ung ho com co thit T12/2013 – DH
27/12/2013 H369 – 0000004 1,000,000.00 GIANG THI THU HUONG UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT GD TIEN MAT
27/12/2013 VNCK – 0067897 200,000.00 IBVCB.2712130684354001.Ung ho cho cac em be vung cao thang 12/2013. P.Anh
27/12/2013 P391 – 0004431 1,000,000.00 FTF.CN:9704366805675489023.FrAcc:0071000644224 .ToAcc:0011004025430
27/12/2013 VNCK – 0064764 100,000.00 IBVCB.2712130343110001.tmt 12345
27/12/2013 VNCK – 0055679 100,000.00 IBVCB.2712130334804002.CPH Ung ho com co thit
27/12/2013 VNCK – 0055471 300,000.00 IBVCB.2712130333420001.Chau Quoc va Khanh Trung Phung, Dong Da, Ha Noi Ung ho Quy com co thit
27/12/2013 VNCK – 0053798 500,000.00 IBVCB.2712130923094001.Dao Thu Ha HN ung ho CCT
27/12/2013 4843 – 0003021 14,692,000.00 IBPS/SE:01204009.DD:271213.SH:10010961.TC:4H69.6979.dd 261213 BO:AGRIBANK HA GIANG DIA CHI ..TRA LAI LCT 10002262 NGAY 26/12/2013 ( DO TEN VA TK KO DUNG ) TEN TK DUNG LA PHAM TIEP LUC
27/12/2013 T255 – 0000050 500,000.00 KH TRAN HONG NHUNG GUI DU AN COM CO THIT GD TIEN MAT
27/12/2013 VNCK – 0052424 500,000.00 IBVCB.2712130621898001.dong hanh cung CCT
26/12/2013 VNCK – 0007771 1,000,000.00 IBVCB.2612131027336001.Le Ngoc Khanh Van 20 Nguyen Van Mai f8 q3 tpHCM dong gop chtrinh COM CO THIT
26/12/2013 VNCK – 0035771 100,000.00 IBVCB.2612130095678001.Ung ho Bac Tuan chuong trinh "Com co thit"
26/12/2013 VNCK – 0012669 1,000,000.00 IBVCB.2612130414930001.ung ho chuong trinh "Com co thit"
26/12/2013 J633 – 0013520 300,000.00 Sender:01201001.DD:261213.SHGD:10007024.BO: PHAM THI QUYEN.UNG HO CCT THANH 12/2013
26/12/2013 VNCK – 0029502 200,000.00 IBVCB.2612130231816001.Hannah2008 mua lich
26/12/2013 J899 – 0000001 1,000,000.00 DONG GOP CHO QUY COM CO THIT.B/O BA PHAN QUE ANH VCB-TAN DINH
26/12/2013 VNCK – 0029323 300,000.00 IBVCB.2612130192852004.Be U ung ho thang 1/2014
26/12/2013 J633 – 0016046 300,000.00 Sender:01314001.DD:261213.SHGD:10001958.BO: TRAN THI MINH NGOC.UNG HO COM CO THIT FB NGOC MINH TRAN
26/12/2013 4H69 – 0006979 14,703,000.00 /Ref:PIB1312260044L9{//}NHH: Agribank AGRIBANK HUYEN VI XUYEN TINH HA GIANG .TIEN AN THANG 1 VA 2/2014 VA 4,420 TR MUA DO BEP CHO TIEU HOC A THUONG SON VI XUYEN D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
26/12/2013 VNCK – 0036212 100,000.00 IBVCB.2612130794222001.Nguyen Thi Thu Hang Hanoi Tre em ngheo
26/12/2013 VNCK – 0017950 100,000.00 IBVCB.2612130207512002.NDAK ung ho CCT thang 12 (them qua cuoi nam)
26/12/2013 VNCK – 0026838 50,000,000.00 IBVCB.2612130694934003.TAM UNG HA AO AM 50% TIEN AO DI KALANG NAM NHUN DIP TRUOC TET
26/12/2013 Z052 – 0000091 600,000.00 PHAM THI THU HA UNG HO CT “COM CO THIT” 11,12/2013
26/12/2013 VNCK – 0027219 6,500,000.00 IBVCB.2612130640754001.Dong gop cho du an Com co thit
26/12/2013 VNCK – 0016171 300,000.00 IBVCB.2612130963596001.Ung ho chuong trinh "Com co thit"
26/12/2013 VNCK – 0014901 500,000.00 IBVCB.2612130868802002.UNG HO COM CO THIT
26/12/2013 J633 – 0012420 300,000.00 Sender:01201001.DD:261213.SHGD:10005485.BO: MAC THI HUONG.TRAN NGOC VINH DT 0915.870.099 CHUYEN TIEN UNG HO
26/12/2013 VNCK – 0017725 100,000.00 IBVCB.2612130463924001.NDAK ung ho CCT thang 12
26/12/2013 9721 – 0002536 1,200,000.00 FTF.CN:9704366800316011013.FrAcc:0071000690427 .ToAcc:0011004025430
26/12/2013 J633 – 0009948 500,000.00 Sender:01204010.DD:261213.SHGD:10001086.BO: NGUYEN THI HA.NGUYEN THI HA CT COM THIT T11
26/12/2013 VNCK – 0010863 500,000.00 IBVCB.2612130816294002.Chau Bao Chau va Nam Huy ung ho CCT thang 1/2014
26/12/2013 VNCK – 0002379 500,000.00 IBVCB.2512130065830001.Nguyen chi trung sifa fashion ung ho cct
26/12/2013 J633 – 0005021 5,000,000.00 Sender:01202001.DD:261213.SHGD:10000241.BO: LY HONG HANH.995213122600188 COM CO THIT TH ANG 12
26/12/2013 VNCK – 0017014 50,000.00 IBVCB.2612130395808001.Com co thit
26/12/2013 VNCK – 0006833 200,000.00 IBVCB.2612130670176002.UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT
26/12/2013 VNCK – 0030696 2,000,000.00 IBVCB.2612130601740001.Quy yeu thuong
26/12/2013 0105 – 0007303 1,000,000.00 /Ref:P3053360236{//}/Ref:P3053360236{//}B/O:TRAN THU HA UNG HO COM CO THIT ( GHI LA CUA A T )
26/12/2013 D297 – 0007778 7,451,000.00 /Ref:PIB1312260046JY{//}NHH: Agribank AGRIBANK HUYEN TUA CHUA TINH DIEN BIEN .THCS TRUNG T HU (SINGAPORE) TIEN AN THANG 1 VA 2/2014 D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
26/12/2013 9870 – 0006880 260,000.00 FTF.CN:9704366806180546018.FrAcc:0611001896611 .ToAcc:0011004025430
25/12/2013 C263 – 0006837 500,000.00 /Ref:PI0490203{//}/Ref:PI0490203{//}Hong Linh_ANZ_Ung ho Quy Com co thit D.Vi CHUYEN:HONG LINH TRAN
25/12/2013 VNCK – 0071656 300,000.00 IBVCB.2512130977130001.Dao Hoang Long so 6 ngo Ba Trieu Ha Noi Quy com co thit cua nha bao Tran Dang Tuan
25/12/2013 VNCK – 0082723 100,000.00 IBVCB.2512130246704001.Nguyen Viet Hung ung ho tre em vung cao
25/12/2013 VNCK – 0080207 300,000.00 IBVCB.2512130464040001.2 be Khoi va Nguyen ung ho CCT
25/12/2013 VNCK – 0080192 300,000.00 IBVCB.2512130433608012.Nguyen Thi Kim Dung gui thang 122013
25/12/2013 VNCK – 0080135 300,000.00 IBVCB.2512130828512011.Nguyen Ngoc Hai Dang gui thang 122013
25/12/2013 9578 – 0000043 2,500,000.00 CTY TNHH TU VAN QUOC TE VICA TT TIEN MUA 50 CUON LICH UNG HO CHUONG TRINH TU THIEN”COM CO THIT”
25/12/2013 VNCK – 0089365 500,000.00 IBVCB.2512130788434001.Thu Trang(Ha Noi) ung ho Com Co Thit
25/12/2013 VNCK – 0073017 50,000.00 IBVCB.2512130512698001.Mua 01 quyen lich ban, nguyen van hoang, tang 6 Charmvit, 117 Tran Duy Hung, Cau Giay Ha Noi
25/12/2013 J633 – 0006749 2,000,000.00 Sender:01310001.DD:251213.SHGD:10000264.BO: VU THI NGUYEN.CHUYEN TIEN COM CO THIT THANG 1. HAPPY NEW YEAR.
25/12/2013 VNCK – 0072581 200,000.00 IBVCB.2512130581590001.Khoa DaLat ung ho CCT T01/2014
25/12/2013 VNMB – 0166910 500,000.00 IBVCB.VNMB. VNMB20131224166900. ung ho chuong trinh Com co thit
25/12/2013 B247 – 0006400 8,092,000.00 /Ref:PIB131225003Y2C{//}TRA BAO LINH TIEN MUA DO BEP CHO LUNG LUONG THUONG NUNG VO NHAI TH AI NGUYEN D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
25/12/2013 VNCK – 0084508 100,000.00 IBVCB.2512130169326002.1000 1000 1000
25/12/2013 J633 – 0016392 1,000,000.00 Sender:01202001.DD:251213.SHGD:10004500.BO: NGUYEN THI VIET ANH.995213122501998 UNG HO Q UY COM CO THIT
25/12/2013 M170 – 0006116 10,083,000.00 /Ref:PIB131224003WNX{//}TRA BAO LINH TIEN MUA DO DUNG BEO CHO MAM NON BAN RUC D.Vi CHUYEN :TRAN DANG TUAN
25/12/2013 4H69 – 0006936 200,000.00 /Ref:P3053359313{//}/Ref:P3053359313{//}B/O:MR HOANG TUAN ANH COM CO THIT
25/12/2013 VNCK – 0087686 36,358,000.00 IBVCB.2512130419058002.TRA CHO CHI HA AO AM 18,6 TR MUA 620 UNG BO SUNG DI SAPA VA 17,758 TR MUA CHAN,GOI,UNG,AO CHO MUONG NHA,MUONG LOI (CC
25/12/2013 J633 – 0011260 1,000,000.00 Sender:01310001.DD:251213.SHGD:10002382.BO: PHAM THI THUY NGA.UNG HO CT COM CO THIT
25/12/2013 VNVT – 0192935 200,000.00 VCBVT.841686150588.CT tu 0201000566003.TRAN THI THANH HOA sang 0011004025430.TRAN DANG TUAN.131225509070862.VNVT20131225192935.Tranthithanhhoaunghocomcothit
25/12/2013 T255 – 0000020 2,000,000.00 tran minh chau nt gop quy com thit GD TIEN MAT
25/12/2013 VNCK – 0079853 120,000.00 IBVCB.2512130634600002.Bui Quynh Van PG Bank ung ho 120k/thang cho tre em vung cao
25/12/2013 VNCK – 0090912 500,000.00 IBVCB.2512130996448002.Nghe Bong ung ho CT Com co thit Thang 12
25/12/2013 J633 – 0015956 100,000.00 Sender:01307001.DD:251213.SHGD:10002206.BO: NGUYEN VAN THUONG.IBUNG HO COM CO THIT
25/12/2013 VNCK – 0091989 4,000,000.00 IBVCB.2512130829740002.Le Xuan Truong cong ty bds Dat Viet ung ho quy com co thit
24/12/2013 VNCK – 0034471 200,000.00 IBVCB.2412130779994001.Ung ho CCT
24/12/2013 VNCK – 0055910 500,000.00 IBVCB.2412130421796001.TRINH XUAN NGUYEN 37 LE DAI HANH E nguoi Thai Nguyen, A Tuan giup e cho Lung Luong
24/12/2013 J633 – 0005007 2,000,000.00 Sender:01202001.DD:241213.SHGD:10000098.BO: CHAU THI LAN THANH.995213122400034 DONG GOP TIEN MUA UNG CHO TRE EM SAPA BATXAT
24/12/2013 VNCK – 0061799 400,000.00 IBVCB.2412130046470002.Muom Xoai Bo muomxoai@gmail.com Chuc chuong trinh ngay cang thanh cong
24/12/2013 J633 – 0012372 1,000,000.00 Sender:79302001.DD:241213.SHGD:10004230.BO: NGUYEN QUANG HUY.(RMNO 03521312244836) NGUYEN QUANG HUY.TAYHO CHUYEN TIEN DEN CCT (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
24/12/2013 X998 – 0000025 1,000,000.00 PHAM VAN CUONG NT/ U/H BAT COM CO THIT GD TIEN MAT
24/12/2013 EN29 – 0000067 1,080,000.00 TT CT FGAME UNG HO QUY CTT THANG 11 GD TIEN MAT
24/12/2013 J633 – 0005048 300,000.00 Sender:01202001.DD:241213.SHGD:10000370.BO: NGUYEN THU HA.995213122400276 UNG HO CCT
24/12/2013 VNCK – 0042950 300,000.00 IBVCB.2412130219608001.THE AN ung ho chuong trinh Com Co Thit
24/12/2013 VNCK – 0042300 1,500.00 IBVCB.2412130884768001.NGUYEN VU BAO NGUYEN VU BAO
24/12/2013 VNCK – 0051077 200,000.00 IBVCB.2412130509648002.Chuong trinh CCT
24/12/2013 K120 – 0000002 500,000.00 do hoang chinh ung ho cct thang 12/2013 GD TIEN MAT
24/12/2013 VNCK – 0063872 200,000.00 IBVCB.2412130807002002.chuong trinh bat com co thit
24/12/2013 M170 – 0008243 200,000.00 /Ref:PO397701{//}/Ref:PO397701{//}IB  CK LNH -UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT D.Vi CHUYEN :LE HONG LAM
24/12/2013 VNCK – 0053910 500,000.00 IBVCB.2412130722656002.Duong Hoang Bach ung ho 6 em be Lung Luong – 12/2013
24/12/2013 J633 – 0009079 1,000,000.00 Sender:79302001.DD:241213.SHGD:10002725.BO: VU THI THANH HANG.(RMNO 02021312243972) UNG H O CAC CHUONG TRINH CUA QUY. (NHH VIETCOMBANK HA NOI (HN) )
24/12/2013 VNCK – 0055521 200,000.00 IBVCB.2412130887744001.Ung ho chu Tuan.
24/12/2013 VNCK – 0050758 300,000.00 IBVCB.2412130729492001.Van Huy Son . 338 Kim Nguu – Hanoi . Gui Com co thit
24/12/2013 VNCK – 0053659 500,000.00 IBVCB.2412130422536001.Tinker Bell Kids ung ho Com Co Thit
24/12/2013 L333 – 0011398 1,000,000.00 Sender:79305002.DD:241213.SHGD:10000268.BO: VO THI ANH THY.MONG CAC BE DUOC CO THIT MOI BU A COM VA AM AP TRONG MUA DONG NAY. CAM ON CHU
24/12/2013 0595 – 0006818 500,000.00 /Ref:P3083358724{//}/Ref:P3083358724{//}B/O:MRS. NGUYEN HONG DAN BE NA DONG GOP CCT
24/12/2013 VNCK – 0044576 5,050,000.00 IBVCB.2412130098222003.Qua Noel nho Quy CCT ung ho cac be mien nui + tien mua 1 lich ban CCT
24/12/2013 VNCK – 0049342 11,300,000.00 IBVCB.2412130444346001.T.T.A.Thuy (VTau) va cac ACE cty JVPC ung ho quy "Com co thit"
24/12/2013 VNCK – 0044116 500,000.00 IBVCB.2412130905146001.Dam Tien Thanh ung ho CCT
24/12/2013 5725 – 0005883 400,000.00 FTF.CN:9704366800689716024.FrAcc:0011000754301 .ToAcc:0011004025430
24/12/2013 VNCK – 0051921 200,000.00 IBVCB.2412130373244002.VXLong UHTX CCT thang 12/2013
24/12/2013 J633 – 0011183 3,000,000.00 Sender:01310001.DD:241213.SHGD:10002935.BO: HOANG THI HONG NGOC.PHAM CONG DIEM UNG HO COM CO THIT
24/12/2013 VNCK – 0035237 200,000.00 IBVCB.2412131007030001.Pham Thi Hong Tuyen – 0989964565 – Mua lich CCT
24/12/2013 VNCK – 0032708 552,783.00 IBVCB.2412130235990001.Pham Minh Quan/Pham Do Thuc Anh ung ho Hai Phong Cac ban
24/12/2013 J633 – 0006812 480,000.00 Sender:01307001.DD:241213.SHGD:10000409.BO: KHONG DUC TRUNG.IBUNGHO CCT T12/2013
24/12/2013 VNCK – 0045043 82,920,000.00 IBVCB.2412130646402001.TRA CHI MAC THANH HUYEN TIEN MUA 3070 DOI UNG CHO TRE EM SAPA
23/12/2013 J633 – 0007379 200,000.00 Sender:01310001.DD:231213.SHGD:10000947.BO: TRAN THUY DUONG.UNG HO TRE EM BAT XAT SAPA
23/12/2013 J633 – 0006313 500,000.00 Sender:01309001.DD:231213.SHGD:10000227.BO: NGUYEN THI VIET HOA.UNG HO CHUONG TRINH MUA UN G CHO CAC BE VUNG CAO
23/12/2013 VNCK – 0010697 400,000.00 IBVCB.2312130048116001.Thinh – Khoa Dalat ung ho CCT thang 11-12-2013
23/12/2013 J633 – 0006526 1,000,000.00 Sender:01310001.DD:231213.SHGD:10000800.BO: PHUNG DUY HUNG.NGUYEN PHUONG HOA BINH (TP.HCM) UNG HO QUY COM CO THIT
23/12/2013 VNCK – 0089602 200,000.00 IBVCB.2312130180712003.Vu Phuong Anh Yen Bai Ung ho
23/12/2013 D326 – 0000030 3,600,000.00 hoang duc anh nt ung ho ct ” com co thit” GD TIEN MAT
23/12/2013 J633 – 0015573 500,000.00 Sender:01311001.DD:231213.SHGD:10004426.BO: NGUYEN VAN HIEU.GUI ANH TUAN
23/12/2013 J633 – 0006637 500,000.00 Sender:01310001.DD:231213.SHGD:10000480.BO: TRAN THI PHUONG LIEN.UNG HO CHUONG TRINH COM C O THIT
23/12/2013 L333 – 0008336 1,000,000.00 Sender:79303001.DD:231213.SHGD:10005374.BO: VUONG THI THANH MAI.VUONG THI THANH MAI CT TRA N DANG TUAN/MUA TAT
23/12/2013 VNCK – 0097267 200,000.00 IBVCB.2312130186620001.chau minh anh & minh khoi 20/123 xuan thuy, hanoi chuyen tien thang 12
23/12/2013 VNCK – 0010551 12,300,000.00 IBVCB.2312130200116002.Ung ho mua Ung
23/12/2013 J633 – 0010170 200,000.00 Sender:79302001.DD:231213.SHGD:10001323.BO: TRUONG THI HONG HANH.(RMNO 04021312218907) UN G HO CHUONG TRINH COM CO THIT (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
23/12/2013 J633 – 0016406 10,000,000.00 Sender:01307001.DD:231213.SHGD:10001910.BO: NGUYEN THU HIEN. CTIEP VCB HA NOI CTY TNHH TM SX ANH KHOA UNG HO QUY ÍCOM CO THITÍ
23/12/2013 VNCK – 0099040 500,000.00 IBVCB.2312130145292001.Le Thi Thuy 535 Kim Ma, Ha Noi Mung nam moi 2014
23/12/2013 VNCK – 0085669 100,000.00 IBVCB.2212131028804002.Dang Viet Phuong UHTX so 114 Ung ho tre em vung cao
23/12/2013 J633 – 0016956 300,000.00 Sender:01359001.DD:231213.SHGD:10000362.BO: PHAN KIM BANG.BCIN FT1335703770 PHAN HUYEN QUA NG (STT DS 179) DONG GOP CT COM CO THIT THANG 12.2013
23/12/2013 VNCK – 0086124 300,000.00 IBVCB.2212130252612001.Ung ho Com co thit
23/12/2013 Z052 – 0000028 5,350,000.00 zen ung ho cct thang 12 GD TIEN MAT
23/12/2013 VNCK – 0097319 68,968.00 IBVCB.2312130576332002.AHKKNP Gop chut xiu, mong khong trach
23/12/2013 VNCK – 0017340 150,000.00 IBVCB.2312130420502001.MinhBi1911 ung ho COM CO THIT
23/12/2013 VNMB – 0164775 100,000.00 IBVCB.VNMB. VNMB20131223164766. dp sapa batxat
23/12/2013 J633 – 0008323 500,000.00 Sender:01307001.DD:231213.SHGD:10000162.BO: TRUONG VIET BAC.IBCTRINH COM CO THIT
23/12/2013 J633 – 0005042 100,000.00 Sender:01202001.DD:231213.SHGD:10000433.BO: PHAM QUANG HUY.995213122300417 UNG HO COM C O THIT T12.2013
23/12/2013 D296 – 0000074 138,292,000.00 TRA TIEN IN LICH COM CO THIT CHO NHA IN MINH DAT
23/12/2013 4H69 – 0006057 6,911,000.00 /Ref:PIB131220003JQT{//}NHH: Agribank AGRIBANK HUYEN MUONG TE TINH LAI CHAU .HO TRO TIEN A N TU GIUA THANG 12 DEN HET THANG 2/2014 CHO 23 HS TIEU HOC NAM HANG D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
23/12/2013 VNCK – 0090235 500,000.00 IBVCB.2312130438420002.Gop suc vao chuong trinh Com co thit
22/12/2013 VNCK – 0075688 300,000.00 IBVCB.2212130664656001.ung ho cho Com Co Thit, mong sao cang nhieu tre em ngheo co du ao am, com voi thuc an ngon. cam on chu a!
22/12/2013 VNCK – 0075763 1,200,000.00 IBVCB.2212130768392002.ung ho chuong trinh
22/12/2013 VNCK – 0080528 1,500.00 IBVCB.2212130064070001.NGUYEN VAN CHAU NGUYEN VAN CHAU
21/12/2013 VNCK – 0053789 350,000.00 IBVCB.2012130662558001.Vu Kim Ngoc Ha Noi Chien dich mua ung cho tre em Sapa – Bat xat
21/12/2013 0286 – 0000021 3,000,000.00 LE THI HUYEN TRAN NOP CHIEN DICH MUA UNG CHO TRE EM SAPA, BAT XAT GD TIEN MAT
21/12/2013 VNCK – 0069912 200,000.00 IBVCB.2112130792644001.Pham Van Anh – MUA LICH
21/12/2013 VNCK – 0062502 2,000,000.00 IBVCB.2112130528530004.Hien Nguyen CK lay thiep giang sinh cho CLB Hoa va Mat Troi
21/12/2013 VNCK – 0053094 400,000.00 IBVCB.2012131015098001.DTVA: UH CCT T12 – Bat Xat _Sapa
20/12/2013 J633 – 0010719 500,000.00 Sender:01202001.DD:201213.SHGD:10002257.BO: DAM XUAN DINH.995213122001098 UNG HO CHUONG TRINH CCT
20/12/2013 J633 – 0016711 500,000.00 Sender:01204009.DD:201213.SHGD:10010087.BO: LE XUAN LUONG.THANG 12/2013
20/12/2013 9580 – 0000021 300,000.00 ngo thi tuan ung ho mua ung
20/12/2013 VNCK – 0040214 500,000.00 IBVCB.2012130863968003.Gia dinh chi Luu Mai Phuong (CLB DSNL) gop tien mua ung cho cac chau
20/12/2013 J633 – 0010824 200,000.00 Sender:01202001.DD:201213.SHGD:10002346.BO: BUI NGOC QUAN.995213122001152 UNG HO THANG 1 2 CHO QUY COM CO THIT
20/12/2013 J633 – 0014894 100,000.00 Sender:01314001.DD:201213.SHGD:10002156.BO: TRAN CHI HIEU.UNG HO CHUONG TRINH CCT
20/12/2013 J633 – 0006962 200,000.00 Sender:01310001.DD:201213.SHGD:10000523.BO: NGUYEN DUC THU.UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT
20/12/2013 VNCK – 0044083 500,000.00 IBVCB.2012130446824001.hangbinhdan ung ho chuong trinh CCT
20/12/2013 J633 – 0007317 1,000,000.00 Sender:01341001.DD:201213.SHGD:10000202.BO: LE THI THANH XUAN.(994CTMP133540003)UNG HO CT COM CO THIT
20/12/2013 G397 – 0000013 2,000,000.00 HOANG THI KIM HOA UNG HO CT “COM CO THIT” GD TIEN MAT
20/12/2013 7540 – 0000049 750,000.00 DO VAN KIEM NT MUA LICH COM CO THIT GD TIEN MAT
20/12/2013 N236 – 0000037 200,000.00 NGUYEN THI BICH THUY ung ho quy “com co thit”
20/12/2013 VNCK – 0020666 500,000.00 IBVCB.2012130690206001.Ly Ngoc Linh gui tien ung ho mua ung cho cac ban SA PA – BAT XAT
20/12/2013 VNCK – 0015546 200,000.00 IBVCB.2012130074324001.uung ho mua ung cho cac be
20/12/2013 VNCK – 0031758 500,000.00 IBVCB.2012130843764002.gui chuong tring com co thit
20/12/2013 VNCK – 0012488 600,000.00 IBVCB.1912130063522001.Nguyen Kim Son Hai Phong Dong gop cho CCT
20/12/2013 5D37 – 0006654 1,000,000.00 /Ref:PI0489539{//}/Ref:PI0489539{//}Lan Anh Forbes gop mua giay cho tre em Sapa D.Vi CHUYE N:THI LAN ANH NGUYEN
20/12/2013 VNCK – 0024324 1,000,000.00 IBVCB.2012130543398001.cty The Ky 70b Thuy Khue ck ung ho thang 12: 500k + 500k mua ung cho tre em
20/12/2013 VNCK – 0014335 500,000.00 IBVCB.1912130581240003.Ung ho 20 doi ung cho cac chau tre em mien nui SAPA – BAT XAT
20/12/2013 VNCK – 0019129 300,000.00 IBVCB.2012131003564001.MICKEY HO TRO CHUONG TRINH TANG QUA TET CHO PA CHEO CUA CHI GIANG.
20/12/2013 VNCK – 0028970 50,000.00 IBVCB.2012130301372002.MUA GIAY CHO TRE EM SA PA
20/12/2013 VNCK – 0020109 1,000,000.00 IBVCB.2012130017878001.Gop phan CCT
20/12/2013 VNCK – 0039963 100,000.00 IBVCB.2012130176776002.Tong Thi Minh Hien gop mua ung cho cac chau
20/12/2013 VNCK – 0041049 360,000.00 IBVCB.2012130111652002.CCT nhat Pacheo, Trang Brandon quen ma so CTV
19/12/2013 VNCK – 0077338 120,000.00 IBVCB.1812130317056001.Dang Duy Nhat Com co thit Nhat Ban CCTNVN0053 Pacheo thang 12
19/12/2013 L333 – 0008545 1,500,000.00 Sender:79201001.DD:191213.SHGD:10003354.BO: LE HUY HUNG.UNG HO COM CO THIT THANG 10,11, 12 NAM 2013 NH VCB SGD HA NOI
19/12/2013 VNCK – 0003598 300,000.00 IBVCB.1912130446016003.be Hoang Truong Sa ung ho cac ban thang 12
19/12/2013 VNCK – 0078002 200,000.00 IBVCB.1812130054832002.Dao Quang Nghia 180 Mai anh Tuan Quy com co thit
19/12/2013 J633 – 0014238 158,137,500.00 Sender:01201001.DD:191213.SHGD:10006083.BO: TRAN DANG TUAN.DVH 0011004025430 TRAN DANG T UAN NHTMCP NGOAI THUONG VN SO GIAO DICH COM CO THIT MY CHUYEN TIEN
19/12/2013 4640 – 0006725 9,851,000.00 /Ref:PIB131219003BYT{//}NHH: Agribank VN HUYEN DIEN BIEN TINH DIEN BIEN ..HO TRO TIEN AN 2 TH TU CUOI 12 DEN CUOI TH 2/2014 CHO 41 HS MAM NON MUONG PON D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
19/12/2013 0N63 – 0012339 1,000,000.00 FTF.CN:9704366800347689019.FrAcc:0011000097432 .ToAcc:0011004025430
19/12/2013 L333 – 0012551 500,000.00 Sender:79333001.DD:191213.SHGD:10000945.BO: BUI THI THU HOAI.TC FT1335328369. BUI THI THU HOAI CT CHO DU AN ÍCOM CO THITÍ
19/12/2013 VNCK – 0085972 200,000.00 IBVCB.1912130558006001.nick FB Anh Tuyen Tran quyen gop cho CHIEN DICH UNG HO TRE EM SA PA BAT XAT
19/12/2013 L333 – 0003603 1,000,000.00 Sender:79201001.DD:191213.SHGD:10000190.BO: NGUYEN THI THU THUY.NHH SO GD, HA NOI. ND UN G HO CT COM CO THIT
19/12/2013 VNCK – 0080719 500,000.00 IBVCB.1912130883598001.Bac Nga Hanoi Ung ho mua ung cho cac chau SaPa va Bat Xat
19/12/2013 VNCK – 0089690 3,500,000.00 IBVCB.1912130226416001.Gia dinh Phu Chi (Sai Gon) ung ho chuong trinh Com Co Thit – ung ho cua thang 6, 7, 8, 9, 10, 11 va 12/2013
19/12/2013 J633 – 0012877 200,000.00 Sender:01201001.DD:191213.SHGD:10005369.BO: VO THI TU OANH.UNG HO MUA UNG CHO CAC EM VUNG CAO
19/12/2013 VNCK – 0078973 1,000,000.00 IBVCB.1912130650152001.Ung ho CCT
19/12/2013 J633 – 0009817 1,000,000.00 Sender:01311001.DD:191213.SHGD:10002546.BO: NGUYEN ANH CHAU.FACEBOOK CHAU KY CHUYEN TIEN U NG HO TRE EM SAPA MUA GIAY AM
19/12/2013 VNCK – 0099648 240,000.00 IBVCB.1912130033740001.Be Ha Dang – Ha An dong quy CCT thang 11+12/2013
19/12/2013 T245 – 0001234 100,000.00 FTF.CN:9704366805863684013.FrAcc:0011004036983 .ToAcc:0011004025430
19/12/2013 F374 – 0002453 350,000.00 FTF.CN:9704366800508408019.FrAcc:0071001071420 .ToAcc:0011004025430
19/12/2013 J633 – 0005300 500,000.00 Sender:01202001.DD:191213.SHGD:10000052.BO: NGUYEN THUY LIEN.995213121900170 UNG HO MUA UNG CHO CAC BE SAPA
19/12/2013 5D37 – 0006743 8,891,000.00 /Ref:PIB131219003BXM{//}HO TRO TIEN AN HAI THANG TU CUOI 12 DEN CUOI TH 2.2014 CHO 37 HS C UA MAM NON SO 2 MUONG PON D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
19/12/2013 VNCK – 0089783 1,000,000.00 IBVCB.1912130594928002.nguyen thanh binh 105 song hong phu bai huong thuy – TT hue all
19/12/2013 VNCK – 0084752 300,000.00 IBVCB.1912130716174001.gop mua ao am cho cac be vung cao.
19/12/2013 VNCK – 0092633 750,000.00 IBVCB.1912130732528001.Ung ho mua ung cho cac be vung cao
19/12/2013 VNCK – 0095650 1,000,000.00 IBVCB.1912130936206003.Nguyen Manh Hung 350 Kham Thien, Dong Da, Ha Noi Tre em huyen Bat Xat, Lao Cai
19/12/2013 VNCK – 0094109 500,000.00 IBVCB.1912130272994001.Dung Tri UH mua ung cho cac em Sapa
19/12/2013 J633 – 0012062 100,000.00 Sender:79302001.DD:191213.SHGD:10003829.BO: HOANG THI THAO.(RMNO 03021312195248) COM CO T HIT THANG 11 (NHH VIETCOMBANK HOAN KIEM HA NOI)
19/12/2013 VNCK – 0009886 15,000.00 IBVCB.1912130212870001.NGUYEN THI PHUOC THAM NGUYEN THI PHUOC THAM
18/12/2013 D295 – 0000069 2,065,000.00 DAO THI TUYET MAI UNG HO MUA UNG – COM CO THIT, MAI DAO: 1.065TR + CUONG NGUYEN: 1TR GD TIEN MAT
18/12/2013 VNCK – 0067585 200,000.00 IBVCB.1812130085878001.THK ung ho CCT
18/12/2013 D074 – 0000017 39,000.00 HUA HOANG HA – P. TAN QUY , TP HCM – UNG HO MUA VO VA UNG CHO CAC BAN NHO O SAPA GD TIEN MAT
18/12/2013 VNCK – 0051558 1,000,000.00 IBVCB.1812130349332001.Tran Cong Lam ung ho tre em nghe SAPA
18/12/2013 M170 – 0006152 6,901,000.00 /Ref:PIB13121700359D{//}NHH: Agribank AGRIBANK HUYEN VI XUYEN TINH HA GIANG .HO TRO MUA DO DUNG NHA BEP CHO TIEU HOC THUONG SON D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
18/12/2013 VNCK – 0051506 500,000.00 IBVCB.1812130282420001.Nguyen Mai Van ung ho cac be o Bat Xat Sapa
18/12/2013 VNCK – 0070767 250,000.00 IBVCB.1812130616762003.Me Nhim ung ho 10 doi ung be mam non Sapa
18/12/2013 VNCK – 0070401 100,000.00 IBVCB.1812130815078001.Ung ho Tre em bat xat sa pa
18/12/2013 VNCK – 0061038 100,000.00 IBVCB.1812130125804002.Ung ho com co thit
18/12/2013 J633 – 0010526 500,000.00 Sender:01310001.DD:181213.SHGD:10002347.BO: PHAM THANH HOA.UNG HO CHUONG TRINH CCT CHO TR E VUNG CAO
18/12/2013 VNCK – 0054186 300,000.00 IBVCB.1812130482086001.Tran Ngoc Yen P1104, GH3, CT 17 Viet Hung, Long Bien Ung ho quy com co thit
18/12/2013 VNCK – 0057544 300,000.00 IBVCB.1812130202138001.2 chau Duong Tri Trung va Duong Bao Han Ung ho tre em kho khan
18/12/2013 VNCK – 0054006 720,000.00 IBVCB.1812130177486001.Hien Nguyen -CCT Hanoi -Ung ho thang 10-11-12.2013
18/12/2013 VNCK – 0041367 200,000.00 IBVCB.1712130997382001.Ung ho tre em Sapa (Killien Huynh)
18/12/2013 I420 – 0004332 500,000.00 FTF.CN:4283100329726010 .FrAcc:0011000380545 .ToAcc:0011004025430
18/12/2013 VNCK – 0040330 400,000.00 IBVCB.1712130114452001.Ung ho chuong trinh CCT
18/12/2013 J633 – 0009601 500,000.00 Sender:01314001.DD:181213.SHGD:10000263.BO: LE THI BICH PHUONG.ME EM UNG HO CAC CHAU VUNG CAO DO AM MUA DONG
18/12/2013 VNCK – 0055440 500,000.00 IBVCB.1812130941814001.facebook Nguyen Hong Nga ung ho mua vo va ung cho cac chau Sapa
18/12/2013 VNCK – 0055512 1,000,000.00 IBVCB.1812130812038002.facebook Nhung Vo ung ho vo va ung cho cac chau Sapa
18/12/2013 VNCK – 0052684 100,000.00 IBVCB.1812130181366002.ung ho cac be
18/12/2013 L333 – 0004643 500,000.00 Sender:79202008.DD:181213.SHGD:10000080.BO: HOANG HAI YEN.HOANG HAI YEN UNG HO CHUONG TRIN H COM CO THIT
18/12/2013 Z823 – 0000034 100,000.00 NGUYEN PHUOC HOANG DIEM GD TIEN MAT
18/12/2013 VNCK – 0044320 1,000,000.00 IBVCB.1812130009670002.Vo chong Lan Khang ung ho cac tre em SAPA. FB: Tuyet Lan
18/12/2013 J633 – 0005629 500,000.00 Sender:01309001.DD:181213.SHGD:10000121.BO: NGUYEN THI VIET HOA.UNG HO CCT JAPAN
18/12/2013 J633 – 0005628 1,000,000.00 Sender:01309001.DD:181213.SHGD:10000122.BO: NGUYEN THI VIET HOA.UNG HO TRE LUNG LUONG
18/12/2013 J633 – 0005239 500,000.00 Sender:01202001.DD:181213.SHGD:10000286.BO: DANG THI HAI LINH.995213121800270 CHUYEN TIE N UNG HO CAC CHAU SAPA BAT XAT
18/12/2013 J633 – 0015245 500,000.00 Sender:01201001.DD:181213.SHGD:10005327.BO: PHAN KY LAN.PHAN HONG QUAN CHUYEN TIEN UNG HO CCT THANG 12
17/12/2013 VNCK – 0006640 300,000.00 IBVCB.1712130483826001.PHUONG VY can tho UNG HO CCT
17/12/2013 VNCK – 0022849 500,000.00 IBVCB.1712130484252001.Mua tat ung ho hoc sinh
17/12/2013 VNCK – 0035272 200,000.00 IBVCB.1712130751384002.Tue Minh Nguyen ung ho tre em Sapa
17/12/2013 J633 – 0014494 500,000.00 Sender:01207001.DD:171213.SHGD:10000023.BO: NGUYEN DUC HANH.CHUYEN TIEN
17/12/2013 VNCK – 0017834 500,000.00 IBVCB.1712130438286001.Ung ho Com Co Thit
17/12/2013 VNCK – 0018155 9,740,000.00 IBVCB.1712130965942002.Gio May:"CCT HN chuyen tien ban ao trang CCT"
17/12/2013 VNCK – 0020258 500,000.00 IBVCB.1712130138768001.Chu De ung ho CCT – T12/2013
17/12/2013 M170 – 0007440 1,000,000.00 /Ref:P3083351842{//}/Ref:P3083351842{//}B/O:BUI THU TRA HO TRO MUA UNG VA GIAY CHO TRE EM S APA
17/12/2013 4L81 – 0000058 240,000.00 BANH BAO NT UNG HO CCT THANG 12 GD TIEN MAT
17/12/2013 J633 – 0013381 1,000,000.00 Sender:01310001.DD:171213.SHGD:10003305.BO: LE THI BINH THIN.DONG GOP MUA TAT AM VA UNG CH O CAC BE SAPA
17/12/2013 VNCK – 0023314 600,000.00 IBVCB.1712130309056001.Pham Mai Chi 77-79 Ly Thuong Kiet, HN Ctr mua Ung – Tat cho tre Sapa, Bat Xat
17/12/2013 VNCK – 0098601 1,000,000.00 IBVCB.1612130755492001.TRAN THI HONG DH YTCC 138 Giang Vo, Ba Dinh, Ha noi Ung ho cac chau thieu nhi vung cao
17/12/2013 VNCK – 0023179 500,000.00 IBVCB.1712130203424001.Ung ho chuong trinh CCT.
17/12/2013 VNCK – 0014484 500,000.00 IBVCB.1712130919706002.Gia dinh Ba Nguyen Thi Hang so 10 ngo 120 Me Tri Thuong/Tu Liem Ung ho Quy
17/12/2013 J633 – 0007145 42,190,000.00 Sender:01201001.DD:171213.SHGD:10001250.BO: TRAN DANG TUAN.CT
17/12/2013 VNCK – 0031744 300,000.00 IBVCB.1712130584066001.Be Kin ung ho CCT (mua ung & tat cho cac ban o Sapa – Lao Cai)
17/12/2013 VNCK – 0030594 3,000,000.00 IBVCB.1712130657038001.Vu Hong Cuong ung ho CCT thang 12-2013
17/12/2013 VNCK – 0025939 1,000,000.00 IBVCB.1712130648032005.Gio May gui ho : Truong Ha Nguyen, lop 8E1 Marie Curie ung ho CCT
17/12/2013 VNCK – 0031900 800,000.00 IBVCB.1712131048078001.Le Pham Nhat Minh chuyen tien MUA LICH
17/12/2013 0595 – 0006897 8,511,000.00 /Ref:PIB1312170033CA{//}NHH: Agribank AGRIBANK HUYEN VI XUYEN TINH HA GIANG .HO TRO AN THA NG 12 VA THANG 1/2014 CHO TIEU HOC THUONG SON VI XUYEN HA GIANG D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
17/12/2013 VNCK – 0022724 100,000.00 IBVCB.1712130813636002.Tran Trung HN Com Co Thit
17/12/2013 B247 – 0007128 18,791,000.00 /Ref:PIB1312170033Y5{//}NHH: Agribank AGRIBANK HUYEN MUONG KHUONG TINH LAO CAI .10 TR TAM UNG TIEN AN THANG 12-THANG 1, 8,78 TR MUA DO DUNG NAU AN CHO TH TUNG CHUNG PHO D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
17/12/2013 VNCK – 0028036 200,000.00 IBVCB.1712130308902001.Em xin gop chut it mua may doi ung cho cac chau.
17/12/2013 VNCK – 0023209 300,000.00 IBVCB.1712130479456001.Bill Anna dong gop mua Tat, Giay cho cac be Sapa
17/12/2013 J633 – 0007854 2,000,000.00 Sender:01310001.DD:171213.SHGD:10000855.BO: TRAN THI NGOC LAN.UNG HO COM CO THIT CHO TRE E M VUNG CAO THANG 12/2013
17/12/2013 VNCK – 0002406 120,000.00 IBVCB.1712130605514001.EssaygoEZ ung ho quy hang thang
17/12/2013 VNCK – 0006338 200,000.00 IBVCB.1712130700242001.Co LAN ANH va be LUFFY ung ho CCT
17/12/2013 J633 – 0009025 2,000,000.00 Sender:01307001.DD:171213.SHGD:10000252.BO: NGUYEN THI KIM DUNG.IBDINH VAN LONG, NG KIM DU NG( VUNG TAU) UNG HO CCT T12
17/12/2013 VNCK – 0023968 100,000.00 IBVCB.1712130102260001.ung ho mua ung, tat cho cac chau o Sapa, Batxat cua CCT
17/12/2013 VNCK – 0018104 50,000,000.00 IBVCB.1712130828718001.Gio May : "CCT HN chuyen tien ung ho to chuc Tat nien 2014"
17/12/2013 VNCK – 0016999 600,000.00 IBVCB.1712130327258001.Co Ca va co Giang ung ho CCT T12/2013
17/12/2013 VNCK – 0018594 39,023,000.00 IBVCB.1712130453842003.Gio May : CCT HN chuyen quy CCT HN du den 16.12
17/12/2013 1Z24 – 0092908 200,000.00 FTF.CN:9704366801768582014.FrAcc:0031000277870 .ToAcc:0011004025430
17/12/2013 VNCK – 0021393 200,000.00 IBVCB.1712130612436001.Ung tat cho tre em Bat xat MXP
16/12/2013 VNCK – 0068561 200,000.00 IBVCB.1612130198898001.Ha Anh ung ho
16/12/2013 A810 – 0000095 300,000.00 TRUONG HONG NT VAO CHUONG TRINH COM CO THIT GD TIEN MAT
16/12/2013 VNCK – 0072482 500,000.00 IBVCB.1612131045616003.Dam Thuy Huong_Tran Phong Vu dong gop cho CT BCCT quy 4.2013
16/12/2013 VNVT – 0179537 100,000.00 VCBVT.841685100923.CT tu 0121000496343.PHAM THI QUYNH NHU sang 0011004025430.TRAN DANG TUAN.131216506158901.VNVT20131216179537.Ung ho tu thien com co thit
16/12/2013 C263 – 0006988 500,000.00 /Ref:PI0488801{//}/Ref:PI0488801{//}Ung ho chuong trinh Com co thit D.Vi CHUYEN:NGOC HA PH AM
16/12/2013 VNCK – 0091516 400,000.00 IBVCB.1612130549262003.Thit gsc bep Kinan Kijutotrang trich hoa hong thang 9,10,11/2013 ung ho Com Co Thit
16/12/2013 VNCK – 0089855 300,000.00 IBVCB.1612130448014002.HThanh Hanoi Ung ho CCT thang 12
16/12/2013 J633 – 0010841 1,000,000.00 Sender:01319001.DD:161213.SHGD:10000508.BO: LE HOAI NGA(KVTL).IB  CK LNH UNG HO CCT
16/12/2013 J633 – 0018184 300,000.00 Sender:01311001.DD:161213.SHGD:10005481.BO: TRAN THI NGOC LAN.LOP 10 CHUYEN LY TRUONG CHUY EN LQD VUNG TAU UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT
16/12/2013 J633 – 0008584 1,000,000.00 Sender:01202001.DD:161213.SHGD:10001921.BO: HOANG KIM CHI.CAM ON CHUONG TRINH COM CO THIT
16/12/2013 J633 – 0012868 500,000.00 Sender:01309001.DD:161213.SHGD:10001531.BO: HOANG DIEP TUNG.HOANG DIEP TUNG UNG HO
16/12/2013 J633 – 0011022 300,000.00 Sender:01307001.DD:161213.SHGD:10000461.BO: TRINH THI THANH HA.VAO QUY COM CO THIT CHO TRE EM
16/12/2013 J633 – 0012282 500,000.00 Sender:01314001.DD:161213.SHGD:10000640.BO: LE THI BICH PHUONG.GOP MUA DO AM MUA DONG CHO CAC CHAU
16/12/2013 VNCK – 0057055 500,000.00 IBVCB.1512130507818002.Com co thit T12 – Cao Minh Phuong
16/12/2013 F936 – 0000057 1,443,000.00 hai be bong va ti ung ho cct GD TIEN MAT
16/12/2013 F936 – 0000056 70,018,000.00 phat tu chua vinh nghiem(duc) ung ho mua ao ret cho tre em vung cao GD TIEN MAT
16/12/2013 J633 – 0008114 500,000.00 Sender:01201001.DD:161213.SHGD:10002122.BO: NGUYEN BA BANG.NGUYEN BA BANG CK MUA LICH
16/12/2013 5858 – 0000035 100,000.00 TRAN THI QUYNH TRANG – TIEN LICH 2014 GD TIEN MAT
16/12/2013 VNCK – 0064026 300,000.00 IBVCB.1612130439860002.Nguyen Thi Thanh Viet Hung-Long Bien-Ha noi CCTNVN0056 Pacheo- ung ho chuong trinh com co thit
16/12/2013 VNCK – 0082687 250,000.00 IBVCB.1612130022570001.Tran Le Sao Ly TT tien MUA LICH
15/12/2013 VNCK – 0055266 500,000.00 IBVCB.1512130547258001.Khanh An HCM com co thit
15/12/2013 VNCK – 0054927 200,000.00 IBVCB.1512130130218003.MUA LICH
14/12/2013 VNCK – 0029394 50,000.00 IBVCB.1412130449456001.Ha Tat ca
14/12/2013 VNCK – 0024202 1,000,000.00 IBVCB.1312130407402001.Tamnguyen HHCD to Com co thit Nov13
14/12/2013 VNCK – 0025522 500,000.00 IBVCB.1412130550762001.Nguyen Cong Dinh Cau Giay, Ha noi Ung ho quy Com co thit
13/12/2013 VNCK – 0002714 500,000.00 IBVCB.1312130620640001.Nguyen Thanh Hoai 46/18 Nguyen Thuong Hien, Phuong 1, Go Vap, T Dang ky mua 10 cuon lich ban Com co thit.
13/12/2013 J633 – 0019664 300,000.00 Sender:01359001.DD:131213.SHGD:10000386.BO: MRS NGUYEN THI DIEU THUY.BCIN FT1334702593 UNG HO COM CO THIT T12.2013
13/12/2013 VNCK – 0094889 300,000.00 IBVCB.1312130092686001.Tram – Minh- Tuyen -Chi 211 Le Hong Phong Vung Tau gop quy com co thit thang 12-2013
13/12/2013 J633 – 0010087 150,000.00 Sender:01311001.DD:131213.SHGD:10001951.BO: NGUYEN THI THU PHUONG.UNG HO CT COM CO THIT
13/12/2013 L333 – 0004509 400,000.00 Sender:01204009.DD:131213.SHGD:10001495.BO: NGUYEN THI DUYEN.PHAM XUAN KIEN UNG HO QUY COM CO THIT
13/12/2013 VNCK – 0090522 300,000.00 IBVCB.1312130431096001.Dang Thi Viet Hong ung ho CCT
13/12/2013 VNCK – 0081550 1,500,000.00 IBVCB.1212131023818001.Ung ho chuong trinh COM CO THIT cua anh TUAN
13/12/2013 7B43 – 0000065 500,000.00 Hoang Thi Thu Trang: chuyen vao quy “com co thit” thang 12 GD TIEN MAT
13/12/2013 VNCK – 0083861 150,000.00 IBVCB.1212130292198002.Com co thit thang 12
13/12/2013 4906 – 0007239 300,000.00 FTF.CN:9704366800157812032.FrAcc:0181000021509 .ToAcc:0011004025430
13/12/2013 J633 – 0006030 100,000.00 Sender:79302001.DD:131213.SHGD:10000674.BO: NGUYEN PHUONG ANH.(RMNO 03021312121944) UNG H O COM CO THIT (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
13/12/2013 VNCK – 0093623 50,000.00 IBVCB.1312130910636001.bcuongk thang 12
13/12/2013 D353 – 0007188 500,000.00 FTF.CN:4283103527510038 .FrAcc:0371003850338 .ToAcc:0011004025430
13/12/2013 Q478 – 0000062 5,000,000.00 le quang minh ung ho com co thit GD TIEN MAT
13/12/2013 VNCK – 0088569 100,000.00 IBVCB.1312130170532001.quy com co thit quy com co thit quy com co thit
13/12/2013 5715 – 0005681 500,000.00 FTF.CN:9704366800599097010.FrAcc:0021000645293 .ToAcc:0011004025430
13/12/2013 VNCK – 0095553 50,000.00 IBVCB.1312130231442002.Bui Quoc Dat (HP) chuyen tien
13/12/2013 J633 – 0006566 50,000.00 Sender:01310001.DD:131213.SHGD:10000256.BO: TRUONG DINH PHAT.UNG HO QUY COM CO THIT
13/12/2013 J633 – 0017045 200,000.00 Sender:79303001.DD:131213.SHGD:10007257.BO: TRAN THI THANH.UNG HO CCT THANG 122013
13/12/2013 HW55 – 0000056 5,000,000.00 THUY PHAN IN 100 LICH BAN PHUN NHU CHO PSP VA MEKONG GD TIEN MAT
13/12/2013 J633 – 0005025 1,000,000.00 Sender:01202001.DD:131213.SHGD:10000226.BO: BUI THI THUY LINH.995213121300201 LYNX UNG HO CHUONG TRINH CCT
12/12/2013 VNCK – 0076093 500,000.00 IBVCB.1212130317612002.Ly Ngoc Linh gui tien thang 12 cho CCT ung ho cac ban ngheo vung cao
12/12/2013 VNCK – 0060404 500,000.00 IBVCB.1212130703196001.Dong gop cho Com co thit
12/12/2013 M052 – 0004025 300,000.00 FTF.CN:9704366607208583011.FrAcc:0161001605416 .ToAcc:0011004025430
12/12/2013 VNCK – 0045257 500,000.00 IBVCB.1112130957762002.Do Mai Dung chuyen tien mua lich, dat ngay 11.12.2013
12/12/2013 VNCK – 0060432 1,700,000.00 IBVCB.1212130977012001.Chau Huyen gui mua 5 cuon lich. So tien con lai C ung ho. Dia chi nhan Lich: 383 Pho Vong, Ha Noi
12/12/2013 K134 – 0000045 100,000.00 MAI XUAN HIEP NT MUA LICH GD TIEN MAT
12/12/2013 VNCK – 0073032 1,000,000.00 IBVCB.1212130667830001.Ung ho Quy "Com co thit" – FB PTSM
12/12/2013 A802 – 0008477 100,000.00 FTF.CN:9704366804744047011.FrAcc:0181003240421 .ToAcc:0011004025430
12/12/2013 I827 – 0000017 1,000,000.00 PHAM MINH PHUONG NT QUY ” COM CO THIT” GD TIEN MAT
12/12/2013 J633 – 0010285 120,000.00 Sender:01202001.DD:121213.SHGD:10002089.BO: VU HONG THAI.995213121201046 VU HONG THAI TX 12
12/12/2013 J633 – 0015767 200,000.00 Sender:01307001.DD:121213.SHGD:10002266.BO: NGUYEN ANH HOA.IBUNG HO COM CO THIT (XIN DUOC GIAU TEN)
12/12/2013 J633 – 0010869 500,000.00 Sender:01310001.DD:121213.SHGD:10002355.BO: NGUYEN THI PHUONG.NGUYEN THI PHUONG UNG HO CHU NG TRINH COM CO THIT(MUA LICH BAN)
12/12/2013 N830 – 0006962 200,000.00 FTF.CN:9704366803496108021.FrAcc:0571000473441 .ToAcc:0011004025430
12/12/2013 B337 – 0002334 200,000.00 FTF.CN:5264180761681014 .FrAcc:0711002115729 .ToAcc:0011004025430
12/12/2013 VNCK – 0051563 500,000.00 IBVCB.1212130536388001.Ung ho Com Co Thit
12/12/2013 VNCK – 0060620 200,000.00 IBVCB.1212130544852001.Thuc Dang ung ho chuong trinh Com co thit thang 12/2013
12/12/2013 VNCK – 0052144 120,000.00 IBVCB.1212130248684001.Hoang Hoai Thu P.TCHC Cong ty thong tin di dong (Mobifone) Ung ho quy CTT thang 12-2013
12/12/2013 J633 – 0007329 200,000.00 Sender:01201001.DD:121213.SHGD:10001579.BO: NGUYEN THUY LIEN.UNG HO CTR CCT
12/12/2013 VNCK – 0063471 200,000.00 IBVCB.1212130520828001.CCT
12/12/2013 VNCK – 0044480 600,000.00 IBVCB.1112130738806002.Minh, Rophi ung ho TX thang 10,11,12
12/12/2013 VNCK – 0042585 200,000.00 IBVCB.1112130983494001.Linh Nguyen Binh Duong CCT TPHCM
12/12/2013 VNCK – 0062095 500,000.00 IBVCB.1212130743796003.Bao Chau + Nam Huy ung ho CCT thang 12/2013
12/12/2013 VNCK – 0064960 200,000.00 IBVCB.1212130413840001.Tran Chi Cong gop quy CCT
12/12/2013 VNCK – 0061482 500,000.00 IBVCB.1212130369768002.Nguyen Thi Thanh Nhan 9C Vu Ngoc Phan, P.13, Q. Binh Thanh, TP.HCM Kho khan
12/12/2013 J633 – 0014756 500,000.00 Sender:01307001.DD:121213.SHGD:10001957.BO: TRUONG VIET BAC.IBUNG HO COM CO THIT
12/12/2013 J633 – 0012945 100,000.00 Sender:01201001.DD:121213.SHGD:10005015.BO: NGUYEN TRAN NGOC LIEN.UNG HO CCT T12.2013
12/12/2013 C263 – 0007624 500,000.00 /Ref:P13121200121{//}/Ref:P13121200121{//}NGO QUANG HUNG UNG HO CCT D.Vi CHUYEN:NGO QUANG HUNG FT1334679284
12/12/2013 VNCK – 0055921 360,000.00 IBVCB.1212130932406001.Ung ho chuong trinh "Com co thit"
11/12/2013 VNCK – 0022192 16,000.00 IBVCB.1112130942964001.HUYNH THANH TRA HUYNH THANH TRA
11/12/2013 J633 – 0007541 1,000,000.00 Sender:01310001.DD:111213.SHGD:10001410.BO: PHAN THI VANG ANH.CHUYEN GIUP NGUYEN HA Y NHI. 500.000 CHO CCT VUNG NUI. 500.000 CHO CCT MIEN TRUNG. CAM ON ANH TRAN DANG TUAN NHIEU.
11/12/2013 J633 – 0011691 1,000,000.00 Sender:79302001.DD:111213.SHGD:10003643.BO: PHAM VAN PHUONG.(RMNO 06021312118321) BUI MAN H HUNG CONG TY MCC1 UNG HO (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
11/12/2013 VNCK – 0026882 200,000.00 IBVCB.1112130135618003.Nguyen Lan Phuong CCT thang 12.2013
11/12/2013 VNCK – 0027018 200,000.00 IBVCB.1112130358018001.yeu thuong cho di, yeu thuong nhan ve
11/12/2013 D295 – 0000102 200,000.00 VU THI LAN DONG GOP CHO CHUONG TRINH COM CO THIT GD TIEN MAT
11/12/2013 J633 – 0007606 1,000,000.00 Sender:01310001.DD:111213.SHGD:10001548.BO: PHAN THI VANG ANH.CHUYEN GIUP TRAN ANH VIET. 5 00.000 CHO CCT VUNG NUI. 500.000 CHO CCT MIEN TRUNG. CAM ON ANH TUAN VA MOI NGUOI TRONG CCT.
11/12/2013 VNCK – 0034060 50,000.00 IBVCB.1112130814684001.Ung ho com co thit or ao am cho tre em vung cao mien nui
11/12/2013 VNCK – 0027693 200,000.00 IBVCB.1112130386294001.MUA LICH
11/12/2013 J633 – 0006295 200,000.00 Sender:01202001.DD:111213.SHGD:10000789.BO: BUI THI PHUONG THAO.995213121100476 UNG HO C HUONG TRINH COM CO THIT
11/12/2013 5D36 – 0000039 500,000.00 nguyen xuan huy ung ho “com co thit” GD TIEN MAT
11/12/2013 0U61 – 0033157 550,000.00 FTF.CN:9704366804599538015.FrAcc:0281000319022 .ToAcc:0011004025430
11/12/2013 J633 – 0012910 300,000.00 Sender:01307001.DD:111213.SHGD:10001542.BO: VU HUU NHA.IB(FB NAME ROGER VU) UNG HO CCT..
11/12/2013 0595 – 0006349 22,000,000.00 /Ref:PATTM271893{//}/Ref:PATTM271893{//}TT VNM271893 N OPENASIA GROUP CHUYEN TIEN MUA 400 CUON LICH D.Vi CHUYEN:VAN PHONG DAI DIEN OPENASIA GROUP LIMITED TAI HA NOI
11/12/2013 VNCK – 0025058 200,000.00 IBVCB.1112130039188001.PHAM QUOC TUAN MUA LICH
11/12/2013 VNCK – 0010485 800,000.00 IBVCB.1112130709712002.Hong Thu – Dinh Huong gop CCT
11/12/2013 VNCK – 0037925 300,000.00 IBVCB.1112131020672001.Tran Thuy Hai – MUA LICH
11/12/2013 VNCK – 0003777 200,000.00 IBVCB.1012130581450002.Giang Phuong Thuy mua lich CCT 2014
11/12/2013 VNCK – 0005939 500,000.00 IBVCB.1012130025240001.Dat mua lich (3 de ban, 1 treo tuong)
11/12/2013 J633 – 0012300 200,000.00 Sender:01204009.DD:111213.SHGD:10006993.BO: NGUYEN THI THU NGAN.DAISY RUAN UNG HO COM CO T HIT
11/12/2013 VNCK – 0032445 3,300,000.00 IBVCB.1112131035090001.Tran Le Sao Ly TT tien MUA LICH
11/12/2013 8Z39 – 0000022 1,000,000.00 LE KIEN NOP GD TIEN MAT
11/12/2013 VNCK – 0012180 300,000.00 IBVCB.1112130137460001.chi Do Thanh Huong ung ho quy thang 12-2013
11/12/2013 J633 – 0006932 500,000.00 Sender:01311001.DD:111213.SHGD:10000927.BO: NGUYEN HOANG MINH.NGUYEN NHAT NAM CK CCT THANG 12
11/12/2013 VNCK – 0037567 1,000,000.00 IBVCB.1112130597800001.Em Lam VTV2 dong gop com co thit
11/12/2013 VNCK – 0002908 220,000.00 IBVCB.1012130482702001.Ngo Manh Hung CCT
11/12/2013 VNCK – 0004518 200,000.00 IBVCB.1012130406862001.Tuyet Anh mua lich
11/12/2013 VNCK – 0004165 50,000.00 IBVCB.1012130756146003.Tang lich
11/12/2013 J633 – 0010703 200,000.00 Sender:01310001.DD:111213.SHGD:10002714.BO: DAO THI HOANG LAN.DAO THI HOANG LAN CHUYEN TIE N CCT HANG THANG
11/12/2013 M149 – 0005593 50,000.00 FTF.CN:9704366803666894012.FrAcc:0441003873500 .ToAcc:0011004025430
11/12/2013 VNCK – 0011038 400,000.00 IBVCB.1112130238652007.Phu Hung (CLB DSNL) gop CCT
11/12/2013 VNCK – 0010909 400,000.00 IBVCB.1112130327588006.Nguyen Tuyet Anh (CDNTHN) gop CCT
11/12/2013 0N35 – 0000017 200,000.00 chu quoc nam mua lich 2014 ( 1 de ban + 3 treo tuong ) GD TIEN MAT
11/12/2013 VNCK – 0010723 200,000.00 IBVCB.1112130197372001.Thai Gia Bich Ung ho qui com co thit
11/12/2013 VNCK – 0012321 200,000.00 IBVCB.1112130100404002.em Tran Thi Sim PVEP ung ho quy thang 12
11/12/2013 VNCK – 0010358 500,000.00 IBVCB.1112130137984001.Hoa Huong Duong (CLB DSNL) mua ung ho 10 cuon lich treo tuong CCT
10/12/2013 VNCK – 0090859 100,000.00 IBVCB.1012130020890001.DO PHONG DUC 34B Luong Khanh Thien, Hai Phong Ung ho vao quy chung
10/12/2013 4H69 – 0006561 4,000,000.00 /Ref:P686119{//}/Ref:P686119{//}Ung ho quy Com Co Thit Chuyen den chi nhanh So giao dich ngan hang ngoai thuong Viet Nam D.Vi CHUYEN:TRAN TRUNG HIEU
10/12/2013 VNCK – 0086657 200,000.00 IBVCB.1012130724866003.Phung Mai Chi Thi tran Hung Son-Lam Thao-Phu Tho Ung ho cac ban mien nui phia Bac
10/12/2013 G386 – 0000037 200,000.00 van ho nt ung ho com co thit t12 GD TIEN MAT
10/12/2013 VNCK – 0069400 7,000,000.00 IBVCB.1012130098628002.tien lam tu thien cua Van o Nhat
10/12/2013 VNCK – 0091872 200,000.00 IBVCB.1012131038744001.Ung ho chuong trinh com co thit
10/12/2013 J633 – 0007584 500,000.00 Sender:01310001.DD:101213.SHGD:10000177.BO: NGUYEN THI THUY DUNG.VU HOAI ANH NOP TIEN TK C OM CA THIT
10/12/2013 VNCK – 0097648 1,000,000.00 IBVCB.1012130266240003.Cong ty T3 Viet Nam 160 Tay Son – Ha Noi Ung ho chuong trinh CCT
10/12/2013 VNCK – 0091729 500,000.00 IBVCB.1012130914792001.T12-2013 CCT DDD-LTPT Tre vung cao
10/12/2013 VNCK – 0060036 1,000,000.00 IBVCB.0912130670290002.Thu Huong ANZ ung ho TX T12/2013 & T1/2014
10/12/2013 VNCK – 0072839 200,000.00 IBVCB.1012130397274001.Chau ung ho chuong trinh Com co thit
10/12/2013 J633 – 0007636 1,000,000.00 Sender:36204001.DD:101213.SHGD:10000035.BO: TRIEU QUANG TUNG.TRIEU THI HANG CHUYEN TIEN MU A LICH
10/12/2013 VNCK – 0078236 500,000.00 IBVCB.1012130986204001.Linh Bui gui CCT NHAT
10/12/2013 J633 – 0007586 300,000.00 Sender:01310001.DD:101213.SHGD:10000289.BO: LE THI HIEN.UNG HO CCT
10/12/2013 VNCK – 0095525 200,000.00 IBVCB.1012130551468001.trungph & huongdt, hsc Vietcombank Ung ho Com co thit Com co thit
10/12/2013 J633 – 0005339 2,000,000.00 Sender:79303001.DD:101213.SHGD:10001286.BO: DO PHU SON.SON HA FUKUOKA NHAT BAN UNG HO CHU ONG TRINH COM CO THIT THANG 11 VA 12 2013
09/12/2013 J633 – 0005871 240,000.00 Sender:01341001.DD:091213.SHGD:10000043.BO: BUI HUU DUONG.(757CT06133410001)UNG HO CCT THA NG 11
09/12/2013 J633 – 0005826 300,000.00 Sender:79302001.DD:091213.SHGD:10001633.BO: NGUYEN THU TRANG.(RMNO 04021312090359) UNG HO COM CO THIT (NHH VIETCOMBANK HOAN KIEM )
09/12/2013 J633 – 0016532 200,000.00 Sender:79314001.DD:091213.SHGD:10001583.BO: NGUYEN HONG VAN.UNG HO CCT T12.2013
09/12/2013 M170 – 0006846 300,000.00 /Ref:PALPMQ08581{//}/Ref:PALPMQ08581{//}LP VNMQ08581 UNG HO COM CO THIT D.Vi CHUYEN:NGUYEN HOANG MINH
09/12/2013 J633 – 0006906 500,000.00 Sender:01314001.DD:091213.SHGD:10000046.BO: TRAN THI MINH NGOC.FB NGOC MINH TRAN UNG HO CH UONG TRINH CCT
09/12/2013 L333 – 0004939 300,000.00 Sender:79314001.DD:091213.SHGD:10000070.BO: TRAN THI MINH NGOC.UNG HO CCT T12. CHUC CAC NH A CCT NHIEU NIEM VUI TRONG DIP GIANG SINH VA NAM MOI A.
09/12/2013 J633 – 0014993 300,000.00 Sender:01307001.DD:091213.SHGD:10001861.BO: LE XUAN DUC.IBGUI COM CO THIT
09/12/2013 F827 – 0000029 100,000.00 THUY DUONG MUA 2 CUON LICH CLB GD TIEN MAT
09/12/2013 VNCK – 0031603 500,000.00 IBVCB.0912130675130001.NGUYEN HONG NGA mua 02 lich ban, 03 lich tuong va ung ho 250.000 d
09/12/2013 J633 – 0006067 200,000.00 Sender:79333001.DD:091213.SHGD:10000005.BO: DOAN THI PHUONG.TC FT1334023889. UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT
09/12/2013 J633 – 0006213 500,000.00 Sender:79302001.DD:091213.SHGD:10000417.BO: CUNG TO NGA.(RMNO 11021312069363) CHUYEN TIEN COM CO THIT HA NOI THANG 12/2013 (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
09/12/2013 VNCK – 0025622 300,000.00 IBVCB.0912130922528001.Pham Thi Quynh Hoa – Mua lich
09/12/2013 J633 – 0012918 250,000.00 Sender:01310001.DD:091213.SHGD:10004049.BO: NGUYEN BAO HUAN.DANG KY NHAN/TANG LICH
09/12/2013 J633 – 0006766 2,000,000.00 Sender:01310001.DD:091213.SHGD:10001131.BO: DO MY DUNG.MAIVILLA GUI TIEN COM CO THIT THAN G 12
09/12/2013 J633 – 0005098 500,000.00 Sender:01309001.DD:091213.SHGD:10000155.BO: CHU HONG NGOC.UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT
09/12/2013 VNCK – 0052271 120,000.00 IBVCB.0912130597968001.2 be Xuan Nghi & Dong Nghi ung ho cac be Pacheo T12
09/12/2013 VNCK – 0032714 1,000,000.00 IBVCB.0912130762554001.Tran Thi Xuan Thao Lau 7, p. 706, 111A Pasteur, Q1, Tp. HCM Chuong trinh "Com co thit"
09/12/2013 0U49 – 0000033 100,000.00 NN doan thi thanh huong – MUA LICH UNG HO TU THIEN GD TIEN MAT
09/12/2013 J633 – 0013731 1,200,000.00 Sender:01305001.DD:091213.SHGD:10000188.BO: LE THI THANH TAM.TAI KHOAN TRICH NO 10011484 9081977, NOI DUNG CHUYEN LE THI THANH TAM MUA LICH (15 LICH TRANH VE, 9 LICH ANH CHUP)
09/12/2013 J633 – 0006529 1,000,000.00 Sender:01202001.DD:091213.SHGD:10000988.BO: TRAN ANH THU.995213120900831 TRAN ANH THU UN G HO CCT.
09/12/2013 0105 – 0007066 1,000,000.00 /Ref:P3083343499{//}/Ref:P3083343499{//}B/O:MRS. NGUYEN HONG DAN BE MY NA UNG HO CCT 12/20 13
09/12/2013 H369 – 0000358 100,000.00 VU THI THANH TAM MUA LICH COM CO THIT GD TIEN MAT
09/12/2013 J633 – 0017223 350,000.00 Sender:01305001.DD:091213.SHGD:10000309.BO: LE THI THANH TAM.TAI KHOAN TRICH NO 10011484 9081977, NOI DUNG CHUYEN LE THI THANH TAM MUA LICH (7 CUON)
09/12/2013 D295 – 0000072 100,000.00 nguyen thi thu ha un gho com co thit t12
09/12/2013 VNCK – 0046741 200,000.00 IBVCB.0912130194094001.Hoang Ha Doi Can Ung ho CCT thuong xuyen thang 12
09/12/2013 VSMS – 0718159 8,800.00 VSMS. THU PHI DICH VU SMS CHU DONG THANG 11/2013. SDT: 0984371177. So dien thoai 098437117
09/12/2013 VNCK – 0047198 200,000.00 IBVCB.0912130849782001.haolo haolo-haolongo ung ho CCT thang 12
09/12/2013 VNCK – 0034724 500,000.00 IBVCB.0912130092630001.NGUYEN THI NGOC VCB BEN THANH UNG HO QUY COM CO THIT
09/12/2013 6148 – 0004832 500,000.00 FTF.CN:9704366801681824014.FrAcc:0021001288793 .ToAcc:0011004025430
09/12/2013 VNCK – 0020796 200,000.00 IBVCB.0912130321882002.Doan Thu mua 3 cuon lich ban tranh va 1 cuon lich tuong CCT
09/12/2013 J633 – 0007194 500,000.00 Sender:01310001.DD:091213.SHGD:10002005.BO: NGUYEN THI NHUNG.NGUYEN THI NHUNG UNG HO CCT
09/12/2013 J633 – 0007189 500,000.00 Sender:01310001.DD:091213.SHGD:10001897.BO: NGUYEN BAO HUAN.UNG HO CCT THANG 12 NAM 2013
09/12/2013 VNCK – 0051360 200,000.00 IBVCB.0912130150584001.DOAN THI KIM OANH DONG GOP CHO COM CO THIT
08/12/2013 VNCK – 0004941 500,000.00 IBVCB.0712130752742003.DO THI THU TRA TP. HCM UNG HO QUY
08/12/2013 VNCK – 0013626 100,000.00 IBVCB.0812130801400001.Tran Thanh Tu 0906170285. Noi dung: MUA LICH
08/12/2013 VNCK – 0005717 200,000.00 IBVCB.0712130109794001.Nguyen Minh Thu – CCT thang 12
08/12/2013 VNCK – 0004324 400,000.00 IBVCB.0712130665586003.Nhi: gop CCT thang 11+12/ 2013
08/12/2013 VNCK – 0008839 50,000.00 IBVCB.0812130270922001.Nguyen Thi Thanh Huyen Quy com co thit
08/12/2013 VNCK – 0014576 300,000.00 IBVCB.0812130352116002.TRAN MINH NGUYET CT MUA LICH
07/12/2013 VNCK – 0082261 200,000.00 IBVCB.0612130981888002.Ngo Hong Duong KDT Dang xa, Gia lam, Hn ung ho cac chau nho vung cao khoi ret
07/12/2013 2728 – 0006825 100,000.00 PT..LE TRUNG KIEN.20131207.095125.Transfer for PT.-QuyComcothit.
07/12/2013 VNCK – 0081332 300,000.00 IBVCB.0612130154356002.Ung ho chuong trinh Com co thit
07/12/2013 VNCK – 0096790 450,000.00 IBVCB.0712130600756001.Chau xin ung ho cac em be chuong trinh Com co thit
06/12/2013 L764 – 0004116 100,000.00 FTF.CN:9704366800039782023.FrAcc:0011000034230 .ToAcc:0011004025430
06/12/2013 J633 – 0017024 200,000.00 Sender:01201001.DD:061213.SHGD:10006183.BO: LE CONG THANH.CHAU LE DUY PHONG UNG HO CCT
06/12/2013 VNCK – 0066703 200,000.00 IBVCB.0612130662120002.Ca Que Thanh au duong lan p2,q8 ung ho cac em nho kho khan vung sau, vung xa
06/12/2013 VNCK – 0074406 100,000.00 IBVCB.0612130362958001.Trinh Van Tuan FLC Ung ho Com co thit
06/12/2013 Q473 – 0000135 5,000,000.00 NGUYEN MINH TU – CTY TNHH NAM THINH UNG HO DONG BAO BI LU LUT MIEN TRUNG GD TIEN MAT
06/12/2013 VNCK – 0066226 300,000.00 IBVCB.0612130282554001.be Mec ung ho ct Com co thit
06/12/2013 VNCK – 0076846 200,000.00 IBVCB.0612130912450002.Be Quang Minh Sai Gon NA
06/12/2013 VNCK – 0077923 100,000.00 IBVCB.0612130536418001.CHAU DUC TRI – Mua lich de ban – 2 cuon – Com Co Thit
06/12/2013 VNCK – 0073889 300,000.00 IBVCB.0612130152242001.Nguyen Viet Hoang Ha Noi Tre em vung cao
06/12/2013 VNCK – 0052253 200,000.00 IBVCB.0612130992690001.Ung ho CCTT Luong Thanh Huong
06/12/2013 VNCK – 0075658 200,000.00 IBVCB.0612130898742001.Aitc ung ho Com co thit (12/2013)
06/12/2013 Q311 – 0000017 1,000,000.00 HUYEN TRAN – BACH LIEN UNG HO COM CO THIT GD TIEN MAT
06/12/2013 VNCK – 0059763 500,000.00 IBVCB.0612130232854001.NMC UNG HO COM CO THIT THANG 12/2013
06/12/2013 J633 – 0006294 1,000,000.00 Sender:01348002.DD:061213.SHGD:10000159.BO: DANG THI PHUONG BA.DANG PHUONG BA DONG QUY CCT THANG 12
06/12/2013 0105 – 0006996 300,000.00 /Ref:P685350{//}/Ref:P685350{//}DK UH CT CCT 150K 1 thang tu nay den hen nam 2013. T10-11 D.Vi CHUYEN:NGUYEN VIET HUNG
06/12/2013 VNCK – 0035949 120,000.00 IBVCB.0512130944166003.Dinh Le Huyen ung ho quy CCT T12/2013
06/12/2013 VNCK – 0075523 300,000.00 IBVCB.0612130174450001.Khanh Thu VT ung ho chuong trinh Com co thit
06/12/2013 VNCK – 0054907 200,000.00 IBVCB.0612130085944002.Chau Luong Trung Kien UH CT Com co thit T12/2013
06/12/2013 VNCK – 0037069 100,000.00 IBVCB.0512130713178001.Liem Ung ho quy com co thit
06/12/2013 4640 – 0007740 1,000,000.00 /Ref:PO380409{//}/Ref:PO380409{//}O380409 IB  CK LNH – GIA DINH UNG HO CHUONG TRINH D.Vi CHUYEN:PHAM LAN ANH
06/12/2013 VNCK – 0076531 200,000.00 IBVCB.0612130859058001.MUA LICH
06/12/2013 VNCK – 0054640 200,000.00 IBVCB.0612130220012001.Le Van Huy ung ho CT CCT
06/12/2013 J633 – 0015891 300,000.00 Sender:01204009.DD:061213.SHGD:10009531.BO: NGUYEN THI ANH THU.ANH THU UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT.
06/12/2013 VNCK – 0062873 200,000.00 IBVCB.0612130898370003.HOANG THI THAO HUNG YEN – 0936605078 TINH THUONG
06/12/2013 J633 – 0005445 300,000.00 Sender:79302001.DD:061213.SHGD:10001058.BO: TRUONG QUANG NINH.(RMNO 03421312066797) CHUYE N TIEN (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) VIETCOMBANK)
06/12/2013 VNCK – 0050890 200,000.00 IBVCB.0612130919706002.Chuyen den qui Com co thit
06/12/2013 VNCK – 0065976 120,000.00 IBVCB.0612130162106001.Nguyen Thi Thu Hanh Tu Liem, Hanoi Mot chut tam long ung ho chuong trinh CCT
06/12/2013 L333 – 0003349 500,000.00 Sender:01202001.DD:061213.SHGD:10000360.BO: NGUYEN THI PHUONG THAO.995213120600339 UH CC T.
06/12/2013 VNCK – 0038676 10,000.00 IBVCB.0512130070210001.Vu Xuan Luot To 29 Yen So – Hoang Mai – Ha Noi UNG HO QUY COM CO THIT
06/12/2013 VNCK – 0047928 100,000.00 IBVCB.0612130045118003.tien tu thien
06/12/2013 VNCK – 0043925 5,000,000.00 IBVCB.0612130225788001.Bill anna chuyen tien mua lich CCT lan 4
06/12/2013 H402 – 0000013 25,000,000.00 DANG THI KIM NGAN NOP 500 CUON LICH COM CO THIT GD TIEN MAT
06/12/2013 H402 – 0000012 1,650,000.00 DAN THI KIM NGAN NOP CT CP TETRA PAK VN UNG HO 1,6TR+ CO KIEU LAN 50K GD TIEN MAT
06/12/2013 VNCK – 0042558 200,000.00 IBVCB.0612130992212001.H Ha Noi Quy
05/12/2013 VNCK – 0013499 300,000.00 IBVCB.0512130107536001.Ung ho chuong trinh Com co Thit
05/12/2013 VNCK – 0014102 200,000.00 IBVCB.0512130371756001.Pham Hong Nhung UHTX thang 12/2013
05/12/2013 VNCK – 0017464 300,000.00 IBVCB.0512130754680002.Be Bao Anh ung ho CCT thang 12/2013
05/12/2013 VNCK – 0008824 200,000.00 IBVCB.0512131017418001.Com co thit thang 12
05/12/2013 VNCK – 0025367 100,000.00 IBVCB.0512130646904001.Them mot mieng thit cho be vung cao
05/12/2013 J633 – 0010579 500,000.00 Sender:01201001.DD:051213.SHGD:10002944.BO: NGUYEN HONG TRUONG.CHUYEN TIEN UNG HO SUOI GIA NG THANG 12
05/12/2013 VNCK – 0010116 200,000.00 IBVCB.0512130198042002.Nguyen Thi Nhat Le Nha so 3, Hem 639/39/57 Hoang Hoa Tham, Hanoi ung ho CT CCT
05/12/2013 VNCK – 0025178 15,000.00 IBVCB.0512131032136001.NGUYEN NGOC HUNG NGUYEN NGOC HUNG
05/12/2013 J633 – 0009519 300,000.00 Sender:79604001.DD:051213.SHGD:10000732.BO: THIEU MAI HUONG.DONG GOP THANG 12 CHO COM CO T HIT CHARGEDETAILS OUR
05/12/2013 VNCK – 0022993 250,000.00 IBVCB.0512130670826001.Mua lich de ban-cua Huong giang 0904219633
05/12/2013 J633 – 0005172 400,000.00 Sender:79302001.DD:051213.SHGD:10000583.BO: LE TRUNG THANH.(RMNO 05121312053576) CHAU GUI CCT THANG 11, 12. CHU DUNG NEU TEN CHAU CHU NHE. (NHH VIETCOMBANK HOAN KIEM HA NOI)
05/12/2013 VNCK – 0023109 200,000.00 IBVCB.0512130361962001.MUA LICH
05/12/2013 VNCK – 0011182 220,000.00 IBVCB.0512131006782002.KM ung ho Com co thit
05/12/2013 VNCK – 0021485 200,000.00 IBVCB.0512130370810004.Dang Thuc Trang CCTTPHCM Ung ho thuong xuyen thang 12-2013
05/12/2013 VNCK – 0016470 200,000.00 IBVCB.0512130898704002.Duong Le Quoc Huy Ung Ho Quy Com co thit
05/12/2013 VNCK – 0013030 400,000.00 IBVCB.0512130761324002.Hoang Ha chuyen tien cho CT Com Co Thit
05/12/2013 H775 – 0000037 200,000.00 MAI THI HOANG YEN UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT T12/2013 GD TIEN MAT
05/12/2013 J633 – 0005780 300,000.00 Sender:01201001.DD:051213.SHGD:10000118.BO: DAO ANH HIEN.DAO ANH HIEN UNG HO COM CO THIT
05/12/2013 VNCK – 0095504 100,000.00 IBVCB.0412130939570002.Dang Quang Vinh 61 Nguyen Ngoc Vu Mua lich
05/12/2013 J633 – 0008189 1,000,000.00 Sender:01310001.DD:051213.SHGD:10001669.BO: HOANG QUYNH TRANG.AO AM MUA DONG
05/12/2013 C224 – 0000013 200,000.00 nguyen thi Hoa ung ho “com co thit”
05/12/2013 2B49 – 0000120 5,000,000.00 HOANG SI HUNG NT//MUA LICH TU THIEN GD TIEN MAT
05/12/2013 VNCK – 0095221 300,000.00 IBVCB.0412130705330001.Dang Quang Vinh 61 Nguyen Ngoc Vu Quy com co thit
05/12/2013 VNCK – 0095203 200,000.00 IBVCB.0412130802242001.Com co thit (T11, T12)
05/12/2013 VNCK – 0094216 500,000.00 IBVCB.0412130263858001.yen+phuong ung ho com co thit cho cac chau vung cao
05/12/2013 VNCK – 0027999 50,000.00 IBVCB.0512130662536001.Pham Nguyen Ai Nhan thanh toan not tien mua lich CCT (da nhan du lich)
05/12/2013 C133 – 0000048 2,000,000.00 DO VAN MINH UNG HO CT CCT HUNG HO TX T11,12/13 2 AE DO MINH KHANH DO MINH TUAN
05/12/2013 J633 – 0006733 200,000.00 Sender:01307001.DD:051213.SHGD:10000101.BO: NGUYEN VAN HAI.IBCOM CO THIT
04/12/2013 VNCK – 0063102 200,000.00 IBVCB.0412130207428001.Thanh Tung chuyen tien cho Quy CCT dinh ky thang/lan, day la cua thang 12
04/12/2013 J633 – 0005086 100,000.00 Sender:01311001.DD:041213.SHGD:10000166.BO: PHAM ANH TUAN.MUA LICH 01QUYEN 0934555585 FT13337425824730 0540112217007
04/12/2013 G199 – 0000084 134,387,000.00 COM CO THIT DUC CHUYEN TIEN GD TIEN MAT
04/12/2013 VNCK – 0087879 200,000.00 IBVCB.0412130671204001.Hong Vi muon giup cac be
04/12/2013 VNCK – 0073524 500,000.00 IBVCB.0412130993584001.Chut tam long gui quy Com Co Thit
04/12/2013 J633 – 0005067 300,000.00 Sender:01311001.DD:041213.SHGD:10000167.BO: PHAM ANH TUAN.UNG HO CCT FT1333742583022 0 0540112217007
04/12/2013 VNCK – 0063760 1,000,000.00 IBVCB.0412131046336001.Gia dinh Duong+Tuyet (HN) ung ho CT CCThit T11/2013
04/12/2013 VNCK – 0060979 1,000,000.00 IBVCB.0412131043808002.Tran Thi Lan Huong 104 Tran Hung Dao Ung ho Quy Com co thit
04/12/2013 VNCK – 0070001 200,000.00 IBVCB.0412130244834001.Ha linh, Hoang Minh ung ho thang 12/2013
04/12/2013 VNCK – 0065070 200,000.00 IBVCB.0412130828610002.Be U ung ho thang 12/2013
04/12/2013 VNCK – 0058640 500,000.00 IBVCB.0412130418992001.Vien Chuc moi nguoi lun vui ve
04/12/2013 J633 – 0008504 1,000,000.00 Sender:01310001.DD:041213.SHGD:10001126.BO: TRAN ANH HIEN.TRAN ANH HIEN DONG GOP QUY COM C O THIT
03/12/2013 VNCK – 0041065 750,000.00 IBVCB.0312130853954001.Hoa Huong Duong (CLB DSNL) mua 15 cuon lich tuong CCT
03/12/2013 I439 – 0000088 1,000,000.00 PHUNG VAN ANH NT UNG HO DONG BAO LU LUT MIEN TRUNG
03/12/2013 J633 – 0008801 500,000.00 Sender:01204009.DD:031213.SHGD:10002892.BO: NGUYEN HONG HANH.UNG HO CHUONG TRINH CCT
03/12/2013 J633 – 0007414 200,000.00 Sender:01359001.DD:031213.SHGD:10000048.BO: TRAN NHAT MAI.BCIN FT1333700446 CHUYEN TIEN DA T MUA 4 CUON LICH (TRAN NHAT MAI TEL 0915807655).
03/12/2013 J633 – 0007394 2,000,000.00 Sender:01310001.DD:031213.SHGD:10000903.BO: VU THI NGUYEN.CHUYEN TIEN COM CO THIT THANG 12
03/12/2013 J633 – 0011213 2,500,000.00 Sender:79604001.DD:031213.SHGD:10001068.BO: NGUYEN THU HA.50 CUON LICH COM CO THIT TUYET D AT CHARGEDETAILS OUR
03/12/2013 J633 – 0006422 500,000.00 Sender:01314001.DD:031213.SHGD:10000084.BO: DINH THUY VAN.LICH COM CO THIT
03/12/2013 VNCK – 0023379 300,000.00 IBVCB.0312130167334001.mua lich
03/12/2013 C263 – 0006507 500,000.00 /Ref:PLN0312,02{//}/Ref:PLN0312,02{//}2104.5207.02.12.13.F/O:TRAN DANG TUAN,ND:ANH KIET, T UAN HUY UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT NAM 2013 (THANG 12/2013) D.Vi CHUYEN:NGUYEN THI HAI ANH
03/12/2013 VNCK – 0016466 400,000.00 IBVCB.0212130624940001.Mua lich (Ha Minh)
03/12/2013 I443 – 0009274 500,000.00 PT..PHAM NGOC LONG.20131203.171516.Transfer for PT.-QuyComcothit.
03/12/2013 VNCK – 0017994 200,000.00 IBVCB.0212130308924001.Linh Huong ung ho t12 A A
03/12/2013 VNCK – 0024138 500,000.00 IBVCB.0312130542090003.Be Bap dong gop cho chuong trinh "Com Co Thit"
03/12/2013 VNCK – 0021025 500,000.00 IBVCB.0312130375148001.Bui Duc Kien Ung ho CT Com co thit
03/12/2013 G757 – 0000030 1,200,000.00 DO THI HUONG NT-VU THU PHUONG GUI COM CO THIT NHAT DO DAU PACHEO GD TIEN MAT
03/12/2013 VNCK – 0020130 200,000.00 IBVCB.0312130105016001.Phuong Phuong Vtau UHTX CCT thang 12
03/12/2013 VNCK – 0041762 200,000.00 IBVCB.0312130129790004.Ung ho CCT (mua lich 2014) – Luu Minh Duc, Ha Noi – email: ducminhluu@yahoo.com
03/12/2013 H407 – 0000063 1,000,000.00 BS KIEU TRINH BVDK QNAM UNG HO THUONG XUYEN T11,12/2013 GD TIEN MAT
03/12/2013 VNCK – 0041623 350,000.00 IBVCB.0312130750910003.Doan Thu dang ky 5 lich tuong + 2 lich ban anh CCT
03/12/2013 VNCK – 0035758 500,000.00 IBVCB.0312130637664001.Ung ho chuong trinh CCT
03/12/2013 VNCK – 0028786 50,000.00 IBVCB.0312130794710001.Vu Minh Thu (01204093159) MUA LICH 2014 31 Hai Ba Trung Mua lich de ban 2014
03/12/2013 VNCK – 0038080 100,000.00 IBVCB.0312130838282001.Tran Phuong Thao – MUA LICH
03/12/2013 VNCK – 0039807 200,000.00 IBVCB.0312130831082001.Ung ho CCT
03/12/2013 VNCK – 0029109 200,000.00 IBVCB.0312130352774001.Gia dinh My-Keo ung ho COM CO THIT
03/12/2013 VNCK – 0041361 150,000.00 IBVCB.0312130102734002.Got Chan Cua Nang (CLB DSNL) mua 2 lich tuong + 1 lich ban anh CCT
03/12/2013 J633 – 0012226 20,000,000.00 Sender:01202001.DD:031213.SHGD:10002724.BO: TRUONG THI THU HUONG.995213120301543 MS NGUY EN LAN ANH CTY TNHH TM SYSTECH TT TIEN IN 400 CHAN LICH
03/12/2013 J633 – 0012214 1,000,000.00 Sender:01204003.DD:031213.SHGD:10000346.BO: KIEU THANH LAM.NHO CCT CT MUA DEP CHO CAC CHAU TRUONG MAM NON DAN MAY HO BA BE BAC CAN NHAN TAI VCB SGD
03/12/2013 J633 – 0012968 1,800,000.00 Sender:01201001.DD:031213.SHGD:10004821.BO: DANG THU PHUONG.DANG KY NHAN LICH BAN
03/12/2013 VNCK – 0047416 200,000.00 IBVCB.0312131013376001.Tran My Thuat ung ho
03/12/2013 VNCK – 0045693 100,000.00 IBVCB.0312130122960002.Nguyen Viet Hung ung ho tre em vung cao
02/12/2013 J633 – 0006581 100,000.00 Sender:01202001.DD:021213.SHGD:10000854.BO: NGUYEN DIEU LINH.995213120200677 UNG HO CCT THANG 12
02/12/2013 J633 – 0006414 1,000,000.00 Sender:01341001.DD:021213.SHGD:10000017.BO: LE THI THANH XUAN.(994CTMP133330001)UNG HO CT COM CO THIT
02/12/2013 VNCK – 0070413 500,000.00 IBVCB.0212130844218001.Nguyen Thi Thanh Nhan 9C Vu Ngoc Phan, P.13, Q. Binh Thanh Nguoi ngheo kho khan
02/12/2013 J633 – 0005845 393,139.00 Sender:79302001.DD:021213.SHGD:10001705.BO: HOANG TUAN KIET.(RMNO 04421312014110) UNG HO COM CO THIT T11 (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
02/12/2013 1Q99 – 0000027 300,000.00 TRAN TU UYEN UNG HO: 200.000 XAY CAU CO GIAO 100.000 COM CO THIT GD TIEN MAT
02/12/2013 J633 – 0005824 240,000.00 Sender:79302001.DD:021213.SHGD:10001016.BO: VU QUOC HUNG.(RMNO 03321312014118) HUNG TU CA M CHUYEN TIEN UNG HO CCT (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
02/12/2013 0595 – 0006332 32,555,000.00 /Ref:PIB1311290016I1{//}NHH: Agribank AGRIBANK HUYEN BAT XAT TINH LAO CAI .HO TRO TIEU HOC PA CHEO TH 12.2013 D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
02/12/2013 J633 – 0009585 300,000.00 Sender:01202001.DD:021213.SHGD:10002001.BO: NGUYEN THU HA.995213120201212 UNG HO CCT
02/12/2013 VNCK – 0010283 240,000.00 IBVCB.0212130362942002.Gia dinh Minh Ha ung ho thang 11 2013
02/12/2013 J633 – 0008688 2,000,000.00 Sender:01310001.DD:021213.SHGD:10001353.BO: HOANG QUYNH TRANG.MUA LICH 2014 (200000) + COM CO THIT (1800000)
02/12/2013 VNCK – 0008353 400,000.00 IBVCB.0212130235720002.THY LE CK BOOK 8 CUON LICH COM CO THIT
02/12/2013 J633 – 0006630 100,000.00 Sender:01202001.DD:021213.SHGD:10001141.BO: BUI NGOC QUAN.995213120200842 BUI NGOC QUAN CHUYEN TIEN MUA 2 CUON LICH BAN
02/12/2013 5D37 – 0006140 32,987,000.00 /Ref:PIB1311290016LT{//}NHH: Agribank AGRIBANK HUYEN BAT XAT TINH LAO CAI .HO TRO TIEU HOC DEN THANG THANG 12/2013, THANG 1/2014 D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
02/12/2013 VNCK – 0002864 100,000.00 IBVCB.0212130748612001.NGO TIEN MANH 11 HOANG DIEU CONG NHAN
02/12/2013 0595 – 0007760 1,000,000.00 /Ref:P19333875934{//}/Ref:P19333875934{//}NGUYEN VAN TRUONG CT UNG HO CTR COM CO THIT
02/12/2013 VNCK – 0003421 200,000.00 IBVCB.0212130637660001.Mua lich, loai co hinh 3 e be di xe lac go
02/12/2013 4H69 – 0006298 32,555,000.00 /Ref:PIB1311290016IE{//}NHH: Agribank AGRIBANK HUYEN BAT XAT TINH LAO CAI .HO TRO TIEU HOC PA CHEO TH 12.2013 D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
02/12/2013 VNCK – 0095834 300,000.00 IBVCB.0212130553606001.ung ho bua com cho tre em vung cao, cam on cac anh chi
02/12/2013 L333 – 0009102 500,000.00 Sender:79314001.DD:021213.SHGD:10000281.BO: PHAM THI LAN ANH.UNG HO QUY CCT T12, 2013
02/12/2013 VNCK – 0086917 300,000.00 IBVCB.0212130776854002.Be Mickey ung ho "Com co thit"
02/12/2013 D297 – 0006135 20,891,000.00 /Ref:PIB1311300017XG{//}NHH: Agribank AGRIBANK HUYEN HOANG SU PHI TINH HA GIANG .HO TRO TH CS NAM KHOA THANG 12/2013 VA THANG 1/2014 D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
02/12/2013 VNCK – 0009119 300,000.00 IBVCB.0212130366822001.HTB Ung ho Com co Thit – 12/2013.
02/12/2013 5D37 – 0006423 33,131,000.00 /Ref:PIB1311300017YT{//}HO TRO TH HE MUONG (SO 2 NUA NGAM) THANG 12/2013 VA THANG 1/2014 D .Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
02/12/2013 J633 – 0005493 100,000.00 Sender:79302001.DD:021213.SHGD:10001198.BO: LE HUYEN TRANG.(RMNO 03021311303565) UH CT CC T (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
02/12/2013 J633 – 0005492 200,000.00 Sender:79302001.DD:021213.SHGD:10001197.BO: LE HUYEN TRANG.(RMNO 03021311303564) UH CCT 2 ANH EM CHAO LAN DEN THANG LAO CAI (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
02/12/2013 VNCK – 0087683 541,000.00 IBVCB.0212130298634001.Tien lich CCT Germany
02/12/2013 VNCK – 0081394 500,000.00 IBVCB.0212130876416001.Ung ho chuong trinh Com co thit
02/12/2013 J633 – 0019195 200,000.00 Sender:01307001.DD:021213.SHGD:10002761.BO: NGUYEN THI KIM DUNG.IBNGUYEN HAI YEN( BAN BANG GIANG) UNG HO CCT
02/12/2013 VNCK – 0081817 200,000.00 IBVCB.0212130564438001.Gia dinh AK Ung ho CT CCT
02/12/2013 J633 – 0018686 1,000,000.00 Sender:01204017.DD:021213.SHGD:10000216.BO: LAI THI HIEN.UNG HO QUY COM CO THIT
02/12/2013 0105 – 0006801 18,411,000.00 /Ref:PIB1311300017Z9{//}NHH: Agribank AGRIBANK HUYEN MUONG KHUONG TINH LAO CAI .HO TRO PTD TBT TIEU HOC TA GIA KHAU THANG 12/2013 D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
02/12/2013 VNCK – 0087163 200,000.00 IBVCB.0212130860670001.Do Phuong Loan – Mua lich
02/12/2013 VNCK – 0096342 100,000.00 IBVCB.0212130189458001.CCT TPHCM hoata UHTX T12
02/12/2013 0105 – 0006791 27,611,000.00 /Ref:PIB1311300017WR{//}NHH: Agribank AGRIBANK HUYEN HOANG SU PHI TINH HA GIANG .HO TRO TH HO THAU TIEN THANG 12 VA THANG 1/2013 D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
02/12/2013 VNCK – 0079665 150,000.00 IBVCB.0212130111268001.Duong Hoang Bach – Ung ho CCT T12/2013
01/12/2013 VNCK – 0064362 200,000.00 IBVCB.0112130890424001.Fb Huong Dai Bang Mua lich com co thit
30/11/2013 VNCK – 0031329 1,000,000.00 IBVCB.3011130915560001.Nguyen Ba Tri Ung ho cho Quy
30/11/2013 VNMB – 0176200 500,000.00 IBVCB.VNMB. VNMB20131129176199. ung ho Com co thit
30/11/2013 VNCK – 0032322 200,000.00 IBVCB.3011130584504001.Phan Thi Ngoc Anh dat mua 02 lich tranh CLB
30/11/2013 T304 – 0131185 200,000.00 FTF.CN:9704366800239164014.FrAcc:0021001427867 .ToAcc:0011004025430
30/11/2013 VNCK – 0042770 200,000.00 IBVCB.3011130643722001.Ung ho com co thit thang 12 2013
29/11/2013 4H69 – 0007060 1,000,000.00 /Ref:POR131129073{//}/Ref:POR131129073{//}Nguoi gui: DANG CAO THANG CHUYEN TIEN
29/11/2013 N639 – 0005908 500,000.00 FTF.CN:9704366804336979019.FrAcc:0341005778734 .ToAcc:0011004025430
29/11/2013 J633 – 0016457 500,000.00 Sender:01202001.DD:291113.SHGD:10003677.BO: DANG THI HAI LINH.995213112901714 CHUYEN TIE N QUY COM CO THIT THANG 11
29/11/2013 S834 – 0000134 500,000.00 LE QUANG TUAN UNG HO QUY ” COM CO THIT” T11/2013 GD TIEN MAT
29/11/2013 5J22 – 0000137 1,000,000.00 PHAN THI DIEU THAO – VPDD AQUARIUS VN CT DAT MUA 20 CUON LICH BAN CLB GD TIEN MAT
29/11/2013 U958 – 0000130 500,000.00 NGUYEN TRUNG NHAN UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT ( MUA LICH ) GD TIEN MAT
29/11/2013 4593 – 0006292 1,000,000.00 /Ref:PALPMP99234{//}/Ref:PALPMP99234{//}LP VNMP99234 D.Vi CHUYEN:NGHIEM T THAO&NGUYEN T T NHU
29/11/2013 VNCK – 0015486 557,000.00 IBVCB.2911130315858001.Tien lich CCT Germany
29/11/2013 C298 – 0000106 300,000.00 VO THI MINH NGUYET DANG KY NHAN/TANG LICH GD TIEN MAT
29/11/2013 C298 – 0000107 1,250,000.00 DUONG TRONG DUC DANG KY NHAN/TANG LICH GD TIEN MAT
29/11/2013 VNCK – 0099777 1,000,000.00 IBVCB.2911130717174001.cty The Ky 70b Thuy Khue ck ung ho thang 11 500k + 500k mua lich
29/11/2013 8315 – 0009104 180,000.00 FTF.CN:5264180507264018 .FrAcc:0021000255544 .ToAcc:0011004025430
29/11/2013 J633 – 0009005 1,000,000.00 Sender:01310001.DD:291113.SHGD:10001128.BO: DUONG THI BICH PHUONG.NHA CHAU UNG HO COM CO T HIT. CAM ON BAC TUAN VA CAC CONG TAC VIEN CUA CHUONG TRINH
29/11/2013 D295 – 0000063 4,500,000.00 dao thi tuyet mai ung ho com co thit ( mua lich 2014) GD TIEN MAT
29/11/2013 H379 – 0000086 1,800,000.00 cn cty cp tap doan mk ung ho tu thien chuong trinh com co thit cho tre em ngheo mien nui
29/11/2013 VNCK – 0026985 1,000,000.00 IBVCB.2911130189062001.Nguyen Duc Hanh Thu Duc, TpHCM Ung ho quy com co thit
29/11/2013 A775 – 0001120 300,000.00 FTF.CN:4283100352067050 .FrAcc:0011002814164 .ToAcc:0011004025430
29/11/2013 J633 – 0008361 1,710,000.00 Sender:01310001.DD:291113.SHGD:10000692.BO: TRAN KHANH VAN.KHANH VAN TRAN CHUYEN THEO CAM KET BAN VE MAY BAY UNG HO COM CO THIT THANG 11/2013
29/11/2013 VNCK – 0085424 300,000.00 IBVCB.2811130992750001.Ung ho "com co thit"
28/11/2013 VNCK – 0051786 300,000.00 IBVCB.2811130940622002.gd meoxitrum Tp Hcm ung ho CCT thang 11
28/11/2013 9D26 – 0000059 5,000,000.00 CONG TY DAO TAO KE TOAN BAC THANH UNG HO MUA LICH GD TIEN MAT
28/11/2013 J633 – 0016530 480,000.00 Sender:01307001.DD:281113.SHGD:10002070.BO: KHONG DUC TRUNG.IBUNG HO CCT
28/11/2013 VNCK – 0046470 100,000.00 IBVCB.2711130608438001.CCT TPHCM hoata
28/11/2013 J633 – 0012574 200,000.00 Sender:01314001.DD:281113.SHGD:10000885.BO: NGHIEM THAI PHUONG.UNG HO QUY CCT THANG 11 2 013
28/11/2013 VNCK – 0050788 500,000.00 IBVCB.2811130864518001.Ung ho com co thit T11/2013 – DH
28/11/2013 VNCK – 0080552 1,000,000.00 IBVCB.2811130745488001.nop tien tu thien cua Van o Nhat
28/11/2013 VNCK – 0074629 300,000.00 IBVCB.2811130358762001.Tam KK
28/11/2013 J633 – 0009725 100,000.00 Sender:01202001.DD:281113.SHGD:10001611.BO: VU PHAM VIET HAI.995213112800774 HA HAI YEN SO DT 0908354260 CHUYEN TIEN MUA 02 QUYEN LICH 2014
28/11/2013 VNCK – 0069099 500,000.00 IBVCB.2811130264900001.Nguyen Thi Van Anh mua 10 cuon lich ung ho Com co thit
28/11/2013 VNCK – 0069849 500,000.00 IBVCB.2811130451356001.Chu De ung ho CCT – T11/2013
28/11/2013 VNCK – 0058513 1,000,000.00 IBVCB.2811130339346002.Ung ho Com Co Thit
28/11/2013 J633 – 0007656 2,650,000.00 Sender:79604001.DD:281113.SHGD:10000039.BO: LE THI LUYEN.MUA LICH 2014 CCT51 LICH BAN VA 2 L ICH TREO TUONG CHARGEDETAILS OUR
28/11/2013 VNCK – 0062548 1,200,000.00 IBVCB.2811130996634001.Peony Ny UNG HO CCT thang 11/2013
28/11/2013 VNCK – 0055817 1,600,000.00 IBVCB.2811130734236001.mua 100 doi ung cho cac ban nho
28/11/2013 T986 – 0009682 500,000.00 PT..TRAN THI HOANG LAN.20131128.141950.Transfer for PT.-QuyComcothit.
28/11/2013 VNCK – 0058294 390,000.00 IBVCB.2811131018278001.Ly (so DT: 0978990613) tra tien dat mua lich ban 2014
28/11/2013 VNCK – 0069450 800,000.00 IBVCB.2811130349928001.ung ho cct
28/11/2013 VNCK – 0069514 100,000.00 IBVCB.2811130814368001.Tran Duc Tuan – Ung ho CT CCT
28/11/2013 VNCK – 0065734 500,000.00 IBVCB.2811131007672001.Ung ho CT CCT
28/11/2013 VNCK – 0066596 200,000.00 IBVCB.2811130830684002.2 chau Minh Khoi va Minh Anh – thang 11 20 ngo 123 xuan thuy tien com co thit thang 11
27/11/2013 VNCK – 0020323 800,000.00 IBVCB.2711130676318001.HThanh & THuong Hanoi/Phap Ung ho ao am cho SMS
27/11/2013 VNCK – 0013935 300,000.00 IBVCB.2711130413288001.Mua 6 quyen lich ban tranh tre em CLB Hoa va Mat troi
27/11/2013 VNCK – 0034349 850,000.00 IBVCB.2711130105422001.mua lich (Nguyen Thu Hang 0913036919)
27/11/2013 3715 – 0003070 1,000,000.00 PT..DO NGOC HOAI.20131127.073005.Transfer for PT.-QuyComcothit.
27/11/2013 VNCK – 0021252 5,000,000.00 IBVCB.2711130151826001.Bill anna chuyen tien mua lich CCT lan 3
27/11/2013 VNCK – 0025419 100,000.00 IBVCB.2711130527456001.MUA LICH – Phan Tri Hoa
27/11/2013 J633 – 0009317 250,000.00 Sender:01307001.DD:271113.SHGD:10001013.BO: PHAM THI NHUNG.IBMUA LICH
27/11/2013 VNCK – 0028732 400,000.00 IBVCB.2711130048928002.Hoang Nga tang lich cac thay co giao vung cao
27/11/2013 J633 – 0006146 1,000,000.00 Sender:01310001.DD:271113.SHGD:10000105.BO: NGUYEN HO ANH.HO ANH. THANH VAN UNG HO COM C O THIT
27/11/2013 VNCK – 0032428 1,000,000.00 IBVCB.2711130519626003.Chau Ly Ngoc Linh chuyen tien cho CCT de bac Tuan mua thuc an va quan ao am cho cac ban dan toc ngheo.
27/11/2013 VNCK – 0031702 1,000,000.00 IBVCB.2711130846550001.x x x
27/11/2013 T995 – 0000007 20,000,000.00 DANG THI KIM NGAN / 400 CUON LICH: COM CO THIT GD TIEN MAT
27/11/2013 VNCK – 0044300 100,000.00 IBVCB.2711130943360001.Trinh Thi Phuong Hoa mua lich
27/11/2013 T995 – 0000008 3,500,000.00 DANG THI KIM NGAN/ CT CP TETRA PAK VIETNAM- UNG HO QUY TU THIEN: ” COM CO THIT” GD TIEN MAT
27/11/2013 VNCK – 0028161 600,000.00 IBVCB.2711130665264001.MUA LICH_10 lich ban+2 lich tuong
27/11/2013 VNCK – 0012696 100,000.00 IBVCB.2711130120512001.Thanh toan tien mua lich ban va lich tuong. Nguoi mua: Luu Hoang Phuong
27/11/2013 J633 – 0005573 500,000.00 Sender:01311001.DD:271113.SHGD:10000142.BO: CHU HONG HANH.UNG HO COM CO THIT FT13330 023419902 0020113973006
27/11/2013 J633 – 0007134 1,500,000.00 Sender:01307001.DD:271113.SHGD:10000165.BO: NGUYEN THI KIM DUNG.IBDINH VAN LONG, NG THI KI M DUNG( VUNG TAU) UNG HO CCT T11
27/11/2013 VNCK – 0040734 300,000.00 IBVCB.2711130556268002.ung ho Com co thit – thang 12
27/11/2013 VNCK – 0029261 200,000.00 IBVCB.2711130229892001.Ung ho chuong trinh com co thit
27/11/2013 J633 – 0007788 300,000.00 Sender:01359001.DD:271113.SHGD:10000024.BO: NGUYEN THI HANH.BCIN FT1333100271 NGUYEN THI H ANH CHUYEN TIEN MUA 6 LICH TREO TUONG
27/11/2013 VNCK – 0011203 500,000.00 IBVCB.2611131039690001.MUA LICH
27/11/2013 VNCK – 0015875 300,000.00 IBVCB.2711130676632003.chi Do Thanh Huong ung ho quy thang 11
27/11/2013 VNCK – 0019010 250,000.00 IBVCB.2711130596614001.Mua 5 cuon lich ban tranh CLB
27/11/2013 VNCK – 0034466 200,000.00 IBVCB.2711130593294001.mua lich ctt 2014
27/11/2013 J633 – 0006076 1,000,000.00 Sender:01319001.DD:271113.SHGD:10000058.BO: NGUYEN THU THUY.IB  SI DF MUA LICH
27/11/2013 VNCK – 0035661 100,000.00 IBVCB.2711130542502001.NDAK ung ho CCT thang 11
27/11/2013 VNCK – 0025187 1,000,000.00 IBVCB.2711130072476002.Nhom Ban Than ung ho quy com co thit thang 11 Com co thit Com co thit
26/11/2013 5D37 – 0006209 1,000,000.00 /Ref:PALPMP90818{//}/Ref:PALPMP90818{//}LP VNMP90818 MUA LICH NGUYEN TUE KHANH MUA 20 CUON LICH DE BAN D.Vi CHUYEN:NGUYEN TUE KHANH
26/11/2013 VNCK – 0092312 14,000,000.00 IBVCB.2611130258122001.thanh toan tien in va ung ho 700 thiep Noel – Eleganz.
26/11/2013 D297 – 0006687 500,000.00 /Ref:P3053330218{//}/Ref:P3053330218{//}B/O:MRS. NGUYEN HONG DAN BE MY NA UNG HO CCT
26/11/2013 VNCK – 0098873 300,000.00 IBVCB.2611130516212001.Thit cho tre em vung cao
26/11/2013 VNCK – 0078266 650,000.00 IBVCB.2611130583164001.Trang_57 Ly Nam De mua lich
26/11/2013 VNCK – 0092979 600,000.00 IBVCB.2611130665302001.Doan Thu dang ky 10 cuon lich tranh, 1 lich ban anh, 1 lich tuong CCT
26/11/2013 J633 – 0006360 500,000.00 Sender:01204010.DD:261113.SHGD:10000093.BO: NGUYEN THI HA.NGUYEN THI HA DIEN BIEN CT (TK T AI SGD HA NOI)
26/11/2013 2728 – 0003598 100,000.00 FTF.CN:9704366800401884035.FrAcc:0021000897239 .ToAcc:0011004025430
26/11/2013 J619 – 0009955 100,000.00 FTF.CN:9704366803786584014.FrAcc:0071000722520 .ToAcc:0011004025430
26/11/2013 J633 – 0005719 100,000.00 Sender:79302001.DD:261113.SHGD:10000215.BO: PHAM THUY HUYEN.(RMNO 03621311252482) UNG HO THUONG XUYEN COM CO THIT (NHH VIETCOMBANK HA NOI (HN) )
26/11/2013 2728 – 0003599 400,000.00 FTF.CN:9704366800401884035.FrAcc:0021000897239 .ToAcc:0011004025430
26/11/2013 G199 – 0000013 22,000,000.00 DOAN THANH NIEN NGAN HANG QUAN DOI UNG HO CCT GD TIEN MAT
26/11/2013 VNCK – 0084313 500,000.00 IBVCB.2611130553814003.Nghe Bong ung ho CT Com co thit Thang 11
26/11/2013 VNCK – 0082311 200,000.00 IBVCB.2611130515930003.ung ho chuong trinh Com co thit
26/11/2013 VNCK – 0089761 2,700,000.00 IBVCB.2611131030816001.
26/11/2013 VNCK – 0095756 500,000.00 IBVCB.2611130080094001.Nguyen Phuong Hien mua 10 lich tranh CLB Hoa & Mat troi
26/11/2013 J633 – 0010890 500,000.00 Sender:01311001.DD:261113.SHGD:10003097.BO: NGUYEN TIEN MANH.NGUYEN TIEN MANH CT MUA LICH
26/11/2013 T255 – 0000069 5,000,000.00 NGUYEN ANH DUNG-CLB CAU CA TRANG AN UNG HO “COM CO THIT” GD TIEN MAT
26/11/2013 J633 – 0015847 2,000,000.00 Sender:01307001.DD:261113.SHGD:10002462.BO: PHUNG DANG TUE. CT VCB SO GIAO DICH NH NT VN, UNG HO COM CO THIT 1.000.000/ UNG HO DONG BAO LU LUT MIEN TRUNG 1.000.000D
26/11/2013 7456 – 0000013 400,000.00 luong hong loan – mua lich tranh clb Hoa va Mat Troi ( de ban ) GD TIEN MAT
26/11/2013 H549 – 0000029 4,400,000.00 COM CO THIT DAI LOAN UNG HO MIEN TRUNG(BAO LINH NT) GD TIEN MAT
26/11/2013 J991 – 0000053 17,250,000.00 COM CO THIT DAI LOAN UNG HO C.TRINH COM CO THIT GD TIEN MAT
26/11/2013 VNCK – 0071944 200,000.00 IBVCB.2511130113470002.Ung ho chuong trinh Com Co Thit
26/11/2013 VNCK – 0071801 100,000.00 IBVCB.2511130203550001.MUA LICH
26/11/2013 VNCK – 0004888 200,000.00 IBVCB.2611130193202001.Chuong trinh CCT
26/11/2013 H549 – 0000032 3,000,000.00 DIEM NHAN UNG HO MIEN TRUNG TAI B28 COM VONG DOT CUOI (BAO LINH NT) GD TIEN MAT
25/11/2013 J633 – 0009746 500,000.00 Sender:01307001.DD:251113.SHGD:10000138.BO: NGUYEN THI THU VAN.IBTHUVANNGUYEN CT 10 CUON L ICH COM CO THIT
25/11/2013 J633 – 0005788 750,000.00 Sender:01309001.DD:251113.SHGD:10000059.BO: NGUYEN THI VIET HOA.CHUYEN TIEN MUA 15 CUON LI CH DA DAT THEO TEN NGUYEN THI VIET HOA
25/11/2013 J633 – 0006881 2,000,000.00 Sender:01310001.DD:251113.SHGD:10000304.BO: PHUNG DUY HUNG.NGUYEN PHUONG HOA BINH PHUNG DUY HUNG (TP.HCM) CHUYEN TIEN GOP QUY COM CO THIT
25/11/2013 J633 – 0005780 500,000.00 Sender:01309001.DD:251113.SHGD:10000060.BO: NGUYEN THI VIET HOA.UNG HO CCT PACHEO
25/11/2013 VNCK – 0050432 200,000.00 IBVCB.2511130684932002.Gia dinh be Truong Que Ninh ung ho CT COM CO THIT
25/11/2013 VNCK – 0036146 500,000.00 IBVCB.2511130587668001.Mua Lich – HCM – Phan Nguyen
25/11/2013 VNCK – 0066454 200,000.00 IBVCB.2511130515602001.MUA LICH
25/11/2013 1Q99 – 0000046 4,200,000.00 CB NEWEASTLE UNG HO DONG BAO MIEN TRUNG LU LUT GD TIEN MAT
25/11/2013 4593 – 0006911 500,000.00 /Ref:PI0485753{//}/Ref:PI0485753{//}Hong Linh_ANZ_Ung ho Quy Com co thit D.Vi CHUYEN:HONG LINH TRAN
25/11/2013 VNCK – 0049679 300,000.00 IBVCB.2511130827664002.hai chau Khoi Nguyen ung ho CCT
25/11/2013 VNCK – 0042409 120,000.00 IBVCB.2511130401606001.Bui Quynh Van PG Bank ung ho 120k/thang cho tre em vung cao
25/11/2013 J633 – 0016106 750,000.00 Sender:01314001.DD:251113.SHGD:10001748.BO: NGUYEN THI KIM DUNG.CTY DUC ANH 96 LO DUC CH UYEN TIEN MUA 15 CUON LICH DE BAN
25/11/2013 J633 – 0015525 100,000.00 Sender:01314001.DD:251113.SHGD:10001548.BO: TRAN CHI HIEU.UNG HO CCT
25/11/2013 4640 – 0006135 1,000,000.00 /Ref:PALPMP89674{//}/Ref:PALPMP89674{//}LP VNMP89674 MUA BTRANH BE KIEN – HOA+MAT TROI D.V i CHUYEN:BUI VAN DIEP
25/11/2013 VNCK – 0042514 300,000.00 IBVCB.2511130652638001.ung ho quy com co thit
25/11/2013 5988 – 0004451 50,000.00 FTF.CN:6868681666768010 .FrAcc:0181001752354 .ToAcc:0011004025430
25/11/2013 J633 – 0018060 100,000.00 Sender:01201001.DD:251113.SHGD:10008160.BO: VU VAN AN.MUA LICH COM CO THIT 2014
25/11/2013 0U61 – 0029433 250,000.00 FTF.CN:9704366804599538015.FrAcc:0281000319022 .ToAcc:0011004025430
25/11/2013 J633 – 0005176 750,000.00 Sender:01311001.DD:251113.SHGD:10000517.BO: BUI THI OANH.BUI THI OANH MUA LICH
25/11/2013 DD4400 – 0303653 1,217,787.00 Tra lai tien gui
24/11/2013 VNCK – 0026435 1,500,000.00 IBVCB.2411130210718001.GD hai chau Bong – Choe ung ho dong bao lu lut mien trung
24/11/2013 VNCK – 0024845 500,000.00 IBVCB.2411130265252001.Nguyen huy dung ung ho "co co thit" t11/2013
24/11/2013 VNCK – 0026456 2,500,000.00 IBVCB.2411130078670002.GD hai chau Bong – Choe ung ho Com co thit
24/11/2013 VNCK – 0020578 300,000.00 IBVCB.2411130007456002.Trang ung ho quy com co thit
23/11/2013 VNCK – 0095548 250,000.00 IBVCB.2211130315736001.Do Duc Tuong-MUA LICH
23/11/2013 T245 – 0007386 100,000.00 FTF.CN:9704366805863684013.FrAcc:0011004036983 .ToAcc:0011004025430
23/11/2013 VNCK – 0001592 200,000.00 IBVCB.2311130886902003.MUA LICH
22/11/2013 J633 – 0012207 500,000.00 Sender:01201001.DD:221113.SHGD:10005071.BO: HO THI LIEN HUONG.MUA LICH CCT 100K,UH CCT 400 K
22/11/2013 VNCK – 0071731 100,000.00 IBVCB.2211130046066002.Hoang Ha – Mua lich
22/11/2013 J633 – 0011688 200,000.00 Sender:01202001.DD:221113.SHGD:10002635.BO: NGUYEN HUY TOAN.995213112201319 UNG HO CHUON G TRINH CCT
22/11/2013 VNCK – 0079921 200,000.00 IBVCB.2211130481856001.Ung ho CCT
22/11/2013 VNCK – 0079256 496,700.00 IBVCB.2211130195980002.Pham Minh Quan/Pham Do Thuc Anh ung ho T.11 Quy com co thit Cac ban
22/11/2013 0595 – 0006762 2,000,000.00 /Ref:PI0485532{//}/Ref:PI0485532{//}Ung ho com co thit D.Vi CHUYEN:THI THUY HONG NGUYEN
22/11/2013 J633 – 0011970 1,000,000.00 Sender:01202001.DD:221113.SHGD:10002810.BO: LUU THI THUAN.995213112201387 UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT
22/11/2013 T995 – 0000019 1,000,000.00 NGUYEN THI MAI TRINH NOP, 20 LICH CCT (5 LICH TO, 15 LICH BAN) NHAN O SG GD TIEN MAT
22/11/2013 VNCK – 0077392 500,000.00 IBVCB.2211130150696001.Mua 10 cuon lich COM CO THIT
22/11/2013 VNCK – 0093208 100,000.00 IBVCB.2211131024236002.BAT COM CO THIT
22/11/2013 J633 – 0006295 100,000.00 Sender:01202001.DD:221113.SHGD:10000774.BO: PHAM QUANG HUY.995213112200471 UNG HO COM CO THIT T11.2013
22/11/2013 VNMB – 0163619 500,000.00 IBVCB.VNMB. VNMB20131121163596. ng thai ha vcb ung ho ctr Com co thit.hi vong ctr luon co hd tu thien thiet thuc
22/11/2013 VNCK – 0092397 200,000.00 IBVCB.2211130623528001.Linh Truong Chinh Ung ho quy com co thit
22/11/2013 VNCK – 0078970 500,000.00 IBVCB.2211130180200003.Nguyen Cong Dinh Cau Giay, Ha noi Ung ho quy Com co thit
22/11/2013 VNCK – 0085999 90,000.00 IBVCB.2211130176926002.com co thit com co thit
22/11/2013 VNCK – 0076893 15,000.00 IBVCB.2211130603508002.Tran Lan Phuong Tre em ngheo
22/11/2013 0105 – 0006653 1,000,000.00 /Ref:PI0485601{//}/Ref:PI0485601{//}200K dat lich, 800K ung ho quy CCT D.Vi CHUYEN:STUART ALAN GORDON
22/11/2013 M170 – 0006601 7,731,000.00 /Ref:PIB131122000CXH{//}HO TRO 28 HS TIEU HOC MUONG LOI TIEN AN THANG 11-12 VA ! TR HO TRO MUA DO BEP D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
22/11/2013 5725 – 0003152 400,000.00 FTF.CN:9704366800689716024.FrAcc:0011000754301 .ToAcc:0011004025430
22/11/2013 VNCK – 0068216 200,000.00 IBVCB.2211130023282001.Pham Thi Thu Ha ( Mua Lich )
22/11/2013 4640 – 0006321 2,000,000.00 /Ref:PALPMP88865{//}/Ref:PALPMP88865{//}LP VNMP88865 LE MY HUONG – MUA LICH 20 QUYEN D.Vi CHUYEN:LE MY HUONG
22/11/2013 B247 – 0006818 16,411,000.00 /Ref:PIB131122000CYW{//}NHH: NGAN HANG DAU TU VA PHAT TRIEN VN BIDV TINH DIEN BIEN .HO TRO 60 HS TH SO 1 MUONG NHA 14,4 TR TIEN AN THANG 11-12 VA 2 TR HO TRO DO BEP D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
22/11/2013 VNCK – 0058813 300,000.00 IBVCB.2111130369886001.D.T.V.A gui tien quy CCT T11 (hoac gui mien trung)
21/11/2013 VNCK – 0057240 1,000,000.00 IBVCB.2111130734854003.Nguyen Thanh Hai Ung ho tre em mien nui phia Bac
21/11/2013 VNCK – 0037100 10,000,000.00 IBVCB.2111130975164003.Bill anna mua 200 lich CCT lan 2
21/11/2013 VNCK – 0048854 100,000.00 IBVCB.2111130479496001.Mua lich – Pham Thi Quynh Hoa
21/11/2013 VNCK – 0050565 1,000,000.00 IBVCB.2111130600592001.Huynh Thi Bich Thuy DT 0909807112 MUA LICH CCT va ung ho quy CCT
21/11/2013 J633 – 0005628 200,000.00 Sender:79302001.DD:211113.SHGD:10000403.BO: TRUONG THI HONG HANH.(RMNO 04021311214549) UN G HO CHUONG TRINH COM CO THIT (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
21/11/2013 J633 – 0005947 500,000.00 Sender:01311001.DD:211113.SHGD:10000082.BO: NGUYEN THI THU HANG.SUMO HOANG UNG HO CT COM C O THIT
21/11/2013 J633 – 0006700 100,000.00 Sender:01201001.DD:211113.SHGD:10000961.BO: VU CHI CUONG.QUAN NGUYEN MUA LICH CCT
21/11/2013 F145 – 0000881 100,000.00 FTF.CN:9704366805367566013.FrAcc:0711000216370 .ToAcc:0011004025430
21/11/2013 L333 – 0009175 200,000.00 Sender:01204009.DD:211113.SHGD:10005671.BO: LE MINH HIEU.DANG KY NHAN LICH COM CO THIT
21/11/2013 H969 – 0000046 3,700,000.00 ZEN UNG HO THANG 11/2013 GD TIEN MAT
21/11/2013 VNCK – 0024991 200,000.00 IBVCB.2011130127916001.Vi Huynh Sai Gon NA
21/11/2013 VNCK – 0040348 500,000.00 IBVCB.2111130895874001.nguyen chi trung Sifa fashion ung ho CCT
21/11/2013 VNCK – 0035921 500,000.00 IBVCB.2111130588848001.Dong gop tien cho CCT
21/11/2013 VNCK – 0039272 5,000,000.00 IBVCB.2111130257444001.Vu Hong Cuong dau gia cap ve xem CT nhac Van Cao
21/11/2013 J633 – 0007865 200,000.00 Sender:01202001.DD:211113.SHGD:10001155.BO: PHAM THI THANH NGA.995213112100735 MUA LICH
21/11/2013 VNCK – 0041190 200,000.00 IBVCB.2111130619102001.Pham Thanh Thuy gui Chuong trinh "Com Co Thit"
21/11/2013 7654 – 0009471 200,000.00 PT..NGUYEN T PHUONG LINH.20131121.175055.Transfer for PT.-QuyComcothit.
21/11/2013 VNCK – 0048196 50,000.00 IBVCB.2111130242572001.Mua lich 2014. So dien thoai: 0987770070
21/11/2013 J633 – 0010892 300,000.00 Sender:01311001.DD:211113.SHGD:10003182.BO: NGUYEN VAN HIEU.NGUYEN VAN HIEU CT
21/11/2013 J633 – 0010398 250,000.00 Sender:01204010.DD:211113.SHGD:10001470.BO: TRAN THI MINH PHUONG.CHUYEN TIEN ( NHAN TAI CH I NHANH HA NOI )
21/11/2013 J633 – 0012980 500,000.00 Sender:01201001.DD:211113.SHGD:10005526.BO: PHAN KY LAN.PHAN HONG QUAN UNG HO HANG THANG COM CO THIT
21/11/2013 VNCK – 0036658 1,200,000.00 IBVCB.2111130414568003.Tien mua ban quyen hinh anh em be CCT Pacheo Japan
21/11/2013 D295 – 0000076 300,000.00 BUI THI AN NINH CHUYEN TIEN LICH COM CO THIT GD TIEN MAT
20/11/2013 J633 – 0005343 500,000.00 Sender:79302001.DD:201113.SHGD:10000452.BO: DINH VIET LOC.(RMNO 03521311202008) COM CO T HIT (NHH VIETCOMBANK THANG LONG )
20/11/2013 VNCK – 0001947 300,000.00 IBVCB.2011131031858001.Chu Hai Yen 34 Han Thuyen, Ha Noi Cho nhung bua com co them thit
20/11/2013 J633 – 0009288 100,000.00 Sender:79302001.DD:201113.SHGD:10002870.BO: HOANG THI THAO.(RMNO 03021311203248) UNG HO C CT THANG 10 (NHH VIETCOMBANK HOAN KIEM HA NOI)
20/11/2013 Q476 – 0000019 200,000.00 HOANG HA TUYEN MUA LICH GD TIEN MAT
20/11/2013 VNCK – 0004979 50,000.00 IBVCB.2011130067342001.bcuongk thang 11
20/11/2013 VNCK – 0094354 1,000,000.00 IBVCB.2011130370848001.Chuyen tien cho Com co thit
20/11/2013 6223 – 0000063 1,000,000.00 VU HANH NGUYEN – MUA LICH 2014 GD TIEN MAT
20/11/2013 J633 – 0007315 200,000.00 Sender:01310001.DD:201113.SHGD:10000587.BO: NGUYEN DUC THU.UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT
20/11/2013 VNCK – 0088556 100,000.00 IBVCB.1911130192082001.Dang ky nhan lich – Trang 0983988815
20/11/2013 J633 – 0007271 200,000.00 Sender:01319001.DD:201113.SHGD:10000046.BO: NGUYEN THI LAN ANH.IB  CK LNH LAN ANH SAI GON MUA LICH CCT
20/11/2013 VNCK – 0014279 2,000,000.00 IBVCB.2011130916790001.Chau Bao Chau + Nam Huy ung ho dong bao lu lut mien Trung
20/11/2013 VNCK – 0001273 200,000.00 IBVCB.2011130146590001.E Tung chuyen tien Thang 11 cho Quy CCT
20/11/2013 VNCK – 0094191 3,500,000.00 IBVCB.2011130130456001.Mohinh.net Dien dan mohinh.net ung ho
20/11/2013 VNCK – 0013875 300,000.00 IBVCB.2011130934146001.Dang ky mua lich 2 lich tuong anh 2 lich ban ve
20/11/2013 VNCK – 0088951 300,000.00 IBVCB.1911130032122001.Gia dinh Bi-Bong dong gop quy com co thit
20/11/2013 VNCK – 0091161 100,000.00 IBVCB.1911130641374003.Mua LLich
20/11/2013 VNCK – 0094051 150,000.00 IBVCB.2011130743128001.MUA LICH – Xuan 0932324290
20/11/2013 6148 – 0006613 500,000.00 FTF.CN:9704366801681824014.FrAcc:0021001288793 .ToAcc:0011004025430
20/11/2013 J633 – 0005926 500,000.00 Sender:01204009.DD:201113.SHGD:10001130.BO: LE XUAN LUONG.CHUYEN TIEN
20/11/2013 VNCK – 0097293 200,000.00 IBVCB.2011130425444002.Ung ho Quy CCT
20/11/2013 9D24 – 0000030 500,000.00 TRINH THI PHUONG ANH CT MUA 10 CUON LICH BAN GD TIEN MAT
20/11/2013 J633 – 0009760 600,000.00 Sender:01310001.DD:201113.SHGD:10002534.BO: NGUYEN VU THUY LINH.NGUYEN VU THUY LINH (ME BO NG) CHUYEN TIEN MUA 10 QUYEN LICH BAN TRANH CLB HOA VA MAT TROI (DIA CHI NHAN TRANH TAI CLB SO 6. NGO 34 VAN BAO.
20/11/2013 VNCK – 0097219 150,000.00 IBVCB.2011130125860001.Nhan lich (Tran Thi Le Thanh-Bien Hoa-0973325616)
20/11/2013 VNCK – 0009410 300,000.00 IBVCB.2011130817424002.Ung ho com co thit (mua 1 lich ban) Bui Thu Trang
20/11/2013 VNCK – 0008019 150,000.00 IBVCB.2011130696208001.HOANG GIANG DAT MUA LICH BAN CCT
20/11/2013 G757 – 0000042 15,000,000.00 NGUYEN NGOC ANH NT- CHI NGOC ANH CTY CENTURY STAR,QUAN THI LA&ANH CHI EM FBKNSG UNG HO 300 CUON LICH CHO CAC BE CHUONG TRINH CCT GD TIEN MAT
20/11/2013 VNCK – 0005326 100,000.00 IBVCB.2011130743194002.Thang Ha Noi Dong Bao Mien Trung
20/11/2013 J633 – 0008625 100,000.00 Sender:01307001.DD:201113.SHGD:10000661.BO: NGUYEN VAN THUONG.IBUNG HO COM CO THIT
19/11/2013 VNCK – 0078496 2,000,000.00 IBVCB.1911130506286003.Hien Nguyen CK mua 40 cuon lich cua CLB Hoa va Mat troi
19/11/2013 0G16 – 0000043 200,000.00 nguyen thi bich thuy ung ho quy cct
19/11/2013 EN29 – 0000029 1,670,000.00 CTY FGAME UNG HO CCT THANG 10 GD TIEN MAT
19/11/2013 T326 – 0000046 200,000.00 NGUYEN HUY LONG – 0913060725 NT MUA LICH GD TIEN MAT
19/11/2013 Z052 – 0000055 200,000.00 van ho ung ho com co thit t11/2013 GD TIEN MAT
19/11/2013 VNCK – 0058510 1,000,000.00 IBVCB.1911130753416001.Dinh Nho Hung TP Ha Tinh Ung ho quy com co thit
19/11/2013 J633 – 0010109 2,000,000.00 Sender:01201001.DD:191113.SHGD:10003494.BO: NGUYEN CHI MAI.UNG HO QUY CCT
19/11/2013 VNCK – 0077202 100,000.00 IBVCB.1911130038254002.Phuong Phuong Vung tau- MUA LICH
19/11/2013 6436 – 0000081 2,500,000.00 TRAN VAN HAI NOP – ANH NGUYEN XUAN QUANG GOP CHO CHUONG TRINH CCT VA LU MIEN TRUNG GD TIEN MAT
19/11/2013 VNCK – 0085754 200,000.00 IBVCB.1911130267720001.Khanh Thu VT mua 4 lich CCT de ban
19/11/2013 VNCK – 0072958 100,000.00 IBVCB.1911130421094001.Mua 2 lich ban "Com co thit"
19/11/2013 4640 – 0006370 2,000,000.00 /Ref:PALPMP86944{//}/Ref:PALPMP86944{//}LP VNMP86944 SUOI GIANG/UNG HO DONG BAO MIEN TRU D .Vi CHUYEN:DAO T L ANH
19/11/2013 VNCK – 0082541 200,000.00 IBVCB.1911130421544001.Ung ho Dong bao mien trung cua ct CCT
19/11/2013 C263 – 0006752 100,000.00 /Ref:P670142{//}/Ref:P670142{//}2 ban Dip v Tho ung ho chuong trinh Com co thit D.Vi CHUYE N:NGUYEN THI PHUONG NGA
19/11/2013 J633 – 0008634 500,000.00 Sender:01501002.DD:191113.SHGD:10000018.BO: BUI THI QUYNH ANH (STAFF).CT MUA 10 CUON LICH UNG HO QUY COM CO THIT
19/11/2013 E885 – 0000052 500,000.00 NGUYEN CANH NGOC THUY UNG HO COM CO THIT GD TIEN MAT
19/11/2013 Q473 – 0000146 500,000.00 HOANG THI THU TRANG CHUYEN TOI QUY COM CO THIT GD TIEN MAT
19/11/2013 G199 – 0000021 2,500,000.00 RUNG XANH TIEN DAU GIA O CUNG GD TIEN MAT
19/11/2013 VNCK – 0067922 1,000,000.00 IBVCB.1911131021828001.Tran Tuan Phuc mua lich
19/11/2013 VNCK – 0057891 200,000.00 IBVCB.1911130358524001.To Thi Thu Huong 180 Mai Anh Tuan Quy com co thit
19/11/2013 J633 – 0007312 300,000.00 Sender:79604001.DD:191113.SHGD:10000023.BO: THIEU MAI HUONG.DONG GOP CHO COM CO THIT TRON GTHANG 11 CHARGEDETAILS OUR
19/11/2013 L269 – 0000060 300,000.00 PHAM THI DIEU NT MUA LICH GD TIEN MAT
19/11/2013 VNCK – 0065983 500,000.00 IBVCB.1911130667684001.Ung ho quy CCT GD chu Vung Thanh Xuan HN
19/11/2013 VNCK – 0065341 300,000.00 IBVCB.1911130353378001.ung ho COM CO THIT
19/11/2013 J633 – 0006597 1,000,000.00 Sender:01310001.DD:191113.SHGD:10000344.BO: PHAN THI VANG ANH.CHUYEN GIUP NGUYEN HA Y NHI CHO TRE EM VUNG LU BINH DINH. CAM ON COM CO THIT VA ANH TUAN RAT NHIEU.
19/11/2013 VNCK – 0086417 1,000,000.00 IBVCB.1911130596438001.Ung ho chuong trinh CCT
19/11/2013 J633 – 0011157 1,000,000.00 Sender:01201001.DD:191113.SHGD:10004438.BO: VO CONG PHUC TU DA LINH.VO CONG PHUC (TU DA L INH) CT UNG HO MIEN TRUNG LU LUT
19/11/2013 VNCK – 0082046 200,000.00 IBVCB.1911130797812001.ung ho
19/11/2013 VNCK – 0064909 600,000.00 IBVCB.1911130075634002.HThanh Hanoi ung ho Com co thit thang10+11
19/11/2013 VNMB – 0159774 150,000.00 IBVCB.VNMB. VNMB20131119159760. LE TRUONG GIANG CHUYEN TIEN MUA LICH
19/11/2013 J633 – 0010807 200,000.00 Sender:01201001.DD:191113.SHGD:10003947.BO: NGUYEN THUY LIEN.UNG HO CHUONG TRINH CCT
19/11/2013 8A46 – 0000030 400,000.00 NGUYEN THUY TRANG – TRANGNT-14NG. UNG HO CCT GD TIEN MAT
18/11/2013 J633 – 0013463 100,000.00 Sender:01202001.DD:181113.SHGD:10003517.BO: BUI NGOC QUAN.995213111802027 UNG HO THANG 1 1 CHO QUY COM CO THIT
18/11/2013 J633 – 0012448 200,000.00 Sender:01201001.DD:181113.SHGD:10004730.BO: NG THI THUY LINH.MUA LICH
18/11/2013 VNCK – 0027206 100,000.00 IBVCB.1811130219440003.Nguyen Dac Son ung ho lich CCT 2014
18/11/2013 HW75 – 0000026 200,000.00 NGUYEN THI THU HOAI MUA LICH GD TIEN MAT
18/11/2013 VNCK – 0029465 3,050,000.00 IBVCB.1811130934268001.Mua lich: 20 cuon CLB Hoa & Mat troi, 25 cuon anh, 12 cuon lich tuong
18/11/2013 D295 – 0000129 100,000.00 NGUYEN THI THU HA NOP TIEN UNG HO BA CON MIEN TRUNG GD TIEN MAT
18/11/2013 VNCK – 0014463 100,000.00 IBVCB.1711130968908001.PHAM DUY HUNG MUA LICH
18/11/2013 VNCK – 0045751 200,000.00 IBVCB.1811130154750004.Nguyen Nguyen Quynh Trang Ung ho Chuong trinh Com co thit
18/11/2013 VNCK – 0033408 50,000.00 IBVCB.1811130990830002.TRINH LAN PHUONG MUA LICH
18/11/2013 VNCK – 0028074 5,000,000.00 IBVCB.1811130512076002.em Trung- ung ho CCT
18/11/2013 VNCK – 0037389 200,000.00 IBVCB.1811130826694001.Nguyen Lan Phuong CCT thang 11.2013
18/11/2013 VNCK – 0045657 200,000.00 IBVCB.1811130951734003.Ngo Kim Thoan Ung ho Chuong trinh Com co thit
18/11/2013 J633 – 0006478 400,000.00 Sender:79302001.DD:181113.SHGD:10000575.BO: LUONG THUY HA.(RMNO 03421311155483) MUA LICH 2013 (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
18/11/2013 Z776 – 0000008 1,000,000.00 ung ho com co thit
18/11/2013 VNCK – 0047253 500,000.00 IBVCB.1811130904702003.Lich 2014 Com Co Thit – 5 lich ban va 5 lich tuong
18/11/2013 VNCK – 0029036 800,000.00 IBVCB.1811130236940001.Tran Cam Thu dat 7 lich anh va 5 lich tranh CLB
18/11/2013 J633 – 0016009 1,000,000.00 Sender:01204009.DD:181113.SHGD:10009682.BO: TRAN THI LIEN.LAM VAN LY CTY MINH VIET UNG H O CHUONG TRINH Í COM CO THIT Í
18/11/2013 J633 – 0007971 1,000,000.00 Sender:79604001.DD:181113.SHGD:10000085.BO: LE THI PHUONG LAN.UNG HO CHUONG TRINHUNG HO CH UONG TR INH COM CO THIT CHARGEDETAILS OUR
18/11/2013 J633 – 0007882 500,000.00 Sender:01307001.DD:181113.SHGD:10000356.BO: BUI ANH TUAN.IBBUI ANH TUAN (SG) NHO A. TUAN UNG HO DONG BAO MIEN TRUNG
18/11/2013 5D29 – 0000020 2,000,000.00 DIEU HIEN-TP NINH BINH UNG HO DONG BAO MIEN TRUNG LU LUT GD TIEN MAT
18/11/2013 J633 – 0009305 200,000.00 Sender:01202001.DD:181113.SHGD:10001741.BO: TRAN THI MY TRANG.995213111801138 MUA LICH 4 QUYEN
18/11/2013 J633 – 0016007 1,000,000.00 Sender:01204009.DD:181113.SHGD:10009737.BO: TRAN THI LIEN.LAM VAN LY CTY MINH VIET UNG H O DONG BAO LU LUT MIEN TRUNG
18/11/2013 J633 – 0005279 500,000.00 Sender:01202001.DD:181113.SHGD:10000442.BO: VU KIM NGOC.995213111800326 TANG THAY CO G IAO LICH. VU KIM NGOC
18/11/2013 J633 – 0006914 1,000,000.00 Sender:01310001.DD:181113.SHGD:10000669.BO: VU THI CHAU QUYNH.VU THI CHAU QUYNH UNG HO CHU ONG TR INH COM CO THIT
18/11/2013 J633 – 0006906 200,000.00 Sender:01310001.DD:181113.SHGD:10000531.BO: TECHCOM BANK.NGUYEN THUY MY LINH MUA LICH
18/11/2013 VNCK – 0035776 300,000.00 IBVCB.1811130697894001.CCTNVN0056 Pacheo ung ho chuong trinh com co thit
18/11/2013 J633 – 0009537 500,000.00 Sender:79202008.DD:181113.SHGD:10000046.BO: HOANG HAI YEN.HOANG HAI YEN UNG HO CHUONG TRIN H COM CO THIT
18/11/2013 VNCK – 0035004 2,500,000.00 IBVCB.1811130114410002.Nguyen Minh Huyen 0973302631 MUA LICH
18/11/2013 VNCK – 0025380 250,000.00 IBVCB.1811130233284001.Ha chuyen tien mua lich ban
18/11/2013 VNCK – 0036526 2,000,000.00 IBVCB.1811130237858001.Ung ho CCT
18/11/2013 S959 – 0000080 500,000.00 BUI VAN HOA NOP- (HOA SAIGON) CHUONG TRINH COM CO THIT GD TIEN MAT
17/11/2013 VNCK – 0009300 250,000.00 IBVCB.1711130740182004.Nguyen Phuong Thanh MUA LICH: 2 ban & 3 tuong
17/11/2013 VNCK – 0000844 500,000.00 IBVCB.1611130569988001.Nguyen Duy Anh dong gop
17/11/2013 VSMS – 0693789 8,800.00 VSMS. THU PHI DICH VU SMS CHU DONG THANG 10/2013. SDT: 0984371177. So dien thoai 098437117
17/11/2013 VNCK – 0011542 50,000.00 IBVCB.1711130858300003.MUA LICH – TRAN MINH HUYEN
17/11/2013 VNCK – 0009327 300,000.00 IBVCB.1711130218398005.Nguyen Phuong Thanh ung ho tre em vung cao
17/11/2013 5982 – 0137390 200,000.00 FTF.CN:9704366607208583011.FrAcc:0161001605416 .ToAcc:0011004025430
17/11/2013 VNCK – 0004310 200,000.00 IBVCB.1711130736308002.Co LAN ANH va be LUFFY ung ho CCT
16/11/2013 2T98 – 0056383 200,000.00 FTF.CN:9704366800750039017.FrAcc:0181000456374 .ToAcc:0011004025430
16/11/2013 VNCK – 0079823 600,000.00 IBVCB.1511130786986002.Nguyen Kim Son Hai Phong Dong gop cho CCT
16/11/2013 VNCK – 0081935 100,000.00 IBVCB.1511130756022001.Tran Trung HN Com Co Thit
16/11/2013 VNCK – 0092928 500,000.00 IBVCB.1611130607774001.Hoang Anh Thu mua 5 lich ban, 5lich treo tuong
16/11/2013 VNCK – 0096356 100,000.00 IBVCB.1611130620738001.Ung ho Com co thit
16/11/2013 VNCK – 0081576 50,000.00 IBVCB.1511130021646001.MUA LICH
16/11/2013 VNCK – 0079638 600,000.00 IBVCB.1511130387922001.MUA LICH
16/11/2013 VNCK – 0079999 120,000.00 IBVCB.1511130711910001.Dang Duy Nhat Com co thit Nhat Ban CCTNVN0053 Pacheo thang 11
16/11/2013 VNCK – 0080951 60,000.00 IBVCB.1511130064330001.Nguyen Dang Khoa mua lich
16/11/2013 6162 – 0008661 200,000.00 FTF.CN:5264180644299018 .FrAcc:0011000703570 .ToAcc:0011004025430
15/11/2013 VNCK – 0055550 100,000.00 IBVCB.1511131004720001.Tong Thu Huong MUA LICH chuong trinh Com Co Thit
15/11/2013 J633 – 0007307 100,000.00 Sender:01314001.DD:151113.SHGD:10000087.BO: VU DUY THANG.VU DUY THANG GUI CT CCT T10 2013
15/11/2013 J633 – 0017639 600,000.00 Sender:01201001.DD:151113.SHGD:10005032.BO: PHAM XUAN SON.PHAM XUAN SON (MEOCAIBANG) TIEN LICH CCT
15/11/2013 J633 – 0017630 500,000.00 Sender:01359001.DD:151113.SHGD:10000478.BO: MRS NGUYEN THI DIEU THUY.BCIN FT1331902874 UNG HO CCT THANG 11
15/11/2013 J633 – 0015135 150,000.00 Sender:01202001.DD:151113.SHGD:10002275.BO: NGUYEN THI HUONG THAO.995213111501116 NGUYEN HUONG THAO DAT MUA 3 LICH BAN VA 2 LICH TUONG
15/11/2013 VNCK – 0061270 300,000.00 IBVCB.1511130483930001.Luong Thanh Huong Dat lich ban va lich treo tuong
15/11/2013 VNCK – 0050185 200,000.00 IBVCB.1511131034494001.Bill Anna ung ho CCT thang 11
15/11/2013 VNCK – 0060395 1,000,000.00 IBVCB.1511130005100001.TRA LAI TIEN NGUOI NUOC NGOAI DAT LICH CCT2014 NGAY 10.11 TU TK0021001317783
15/11/2013 Q478 – 0000024 1,000,000.00 ngo minh tuan ntien ung ho ” com co thit” GD TIEN MAT
15/11/2013 VNCK – 0054070 5,000,000.00 IBVCB.1511130806296002.Bill Anna mua 100 lich de ban
15/11/2013 VNCK – 0063254 150,000.00 IBVCB.1511130990302001.MinhBi1911 ung ho COM CO THIT
15/11/2013 H980 – 0000041 10,402,000.00 CAC BAN GIO THI CHUYEN QUY CCT QUY 3/2013
15/11/2013 VNCK – 0040185 400,000.00 IBVCB.1411130611574001.Bui Le Thuy Linh mua 8 lich trang CLB Hoa va Mat Troi
15/11/2013 H991 – 0000012 200,000.00 NGUYEN THI PHUONG HUYEN MUA LICH GD TIEN MAT
15/11/2013 J633 – 0019211 150,000.00 Sender:01204011.DD:151113.SHGD:10000750.BO: LE BICH NGOC.CHUYEN TIEN LICH BA BO
15/11/2013 VNCK – 0050583 1,000,000.00 IBVCB.1511130450118001.Nguyen Thi Thu Hien Viet Nam Gop suc cho tre em vung cao vi bua "com co thit"
15/11/2013 VNCK – 0039593 500,000.00 IBVCB.1411130719514001.Nguyen Thuy Linh (0908901981) mua lich
15/11/2013 J633 – 0008695 500,000.00 Sender:79357001.DD:151113.SHGD:10000055.BO: VO THI QUYNH CHI.61012 MUA LICH VO THI QUYNH CHI DCHI 69 71 THONG NHAT, NHA TRANG, KHANH HOA
15/11/2013 VNCK – 0078683 500,000.00 IBVCB.1511130881822001.Com co thit T11 – Cao Minh Phuong
15/11/2013 VNCK – 0076953 2,000,000.00 IBVCB.1511130478002001.Phan Anh Dung Hai Phong nick FB Dung Phan chuyen tien 40 cuon lich
15/11/2013 J633 – 0007567 300,000.00 Sender:01359001.DD:151113.SHGD:10000149.BO: PHAN KIM BANG.BCIN FT1331901255 CHAU HUYEN QUA NG (HA NOI) COM CO THIT THANG 11.2013
15/11/2013 VNCK – 0043849 520,000.00 IBVCB.1511130097292002.N/A N/A
15/11/2013 VNCK – 0051167 100,000.00 IBVCB.1511130111226003.MUA LICH-Trieu Thi Ha-Hi Nata
15/11/2013 J633 – 0007880 300,000.00 Sender:01307001.DD:151113.SHGD:10000212.BO: TRINH THI THANH HA.VAO QUY COM CO THIT CHO TRE EM
15/11/2013 VNVT – 0185129 200,000.00 VCBVT.84988006277.CT tu 0251001593759.VU THI HAI sang 0011004025430.TRAN DANG TUAN.131115595368784.VNVT20131115185129.MEO SUTU UHTX T11/2013
15/11/2013 VNCK – 0046146 550,000.00 IBVCB.1511130121228001.MUA LICH
14/11/2013 VNCK – 0029334 100,000.00 IBVCB.1411130836904004.mua 2lich treo, le hoai phuong 0904569998
14/11/2013 VNCK – 0014147 200,000.00 IBVCB.1411130450320001.Long aaa
14/11/2013 VNCK – 0028711 250,000.00 IBVCB.1411130475292003.mua 4lich ban 1lich treo, tran phuong thao 0936266860
14/11/2013 VNCK – 0014208 200,000.00 IBVCB.1411130023112002.Nguyen Thi Minh To 2, khu 2, Bai Chay, Ha Long, Quang Ninh Tinh yeu thuong
14/11/2013 B339 – 0003400 100,000.00 FTF.CN:9704366801711339017.FrAcc:0021000286906 .ToAcc:0011004025430
14/11/2013 VNCK – 0028884 200,000.00 IBVCB.1411131047516002.ung ho chuong trinh Com Co Thit
14/11/2013 J633 – 0009985 1,000,000.00 Sender:01204011.DD:141113.SHGD:10000424.BO: NHNO HUYEN MUONG TE.NGUYEN THI HA CHUYEN
14/11/2013 VNCK – 0024997 200,000.00 IBVCB.1411130467130001.4 quyen lich tang thay co vung cao
14/11/2013 5858 – 0000054 100,000.00 nguyen duc tuan ct mua 2 cuon lich ban com co thit 2014 GD TIEN MAT
14/11/2013 J633 – 0007094 250,000.00 Sender:01307001.DD:141113.SHGD:10000212.BO: NGUYEN MANH CUONG.IBMUA LICH
14/11/2013 VNCK – 0020780 100,000.00 IBVCB.1411130613306001.Mua Lich. Nguyen Phuong Anh
14/11/2013 VNCK – 0016367 400,000.00 IBVCB.1411130677644001.Chau Luong Trung Kien UH CT Com co thit T10&11/2013
14/11/2013 VNCK – 0010516 1,000,000.00 IBVCB.1411130326942001.Mua lich
14/11/2013 L333 – 0006807 500,000.00 Sender:79333001.DD:141113.SHGD:10000398.BO: BUI THI THU HOAI.TC FT1331846003. CT MUA LICH CUA ÍCOM CO THITÍ
14/11/2013 VNCK – 0009960 600,000.00 IBVCB.1411130648722001.Vo chong Thanh Son – Minh Hong Cty CP Cap dien Lsvina ung ho chuong trinh com co thit 500k, mua lich 2014: 100k
14/11/2013 J633 – 0008536 7,500,000.00 Sender:01204009.DD:141113.SHGD:10003219.BO: DAO PHONG.CCT SEC DAT MUA LICH
14/11/2013 VNCK – 0020037 600,000.00 IBVCB.1411130670702001.Co Giang va co Ca ung ho CCT thang 11/13
14/11/2013 VNCK – 0011000 120,000.00 IBVCB.1411130492122001.2 be Xuan Nghi & Dong Nghi ung ho cac be Pacheo T11
14/11/2013 H969 – 0000028 200,000.00 PHAM HOANG KIEU NGUYEN UNG HO MUA LICH GD TIEN MAT
14/11/2013 G199 – 0000055 300,000.00 cao xuan phuong mua lich GD TIEN MAT
14/11/2013 0595 – 0006811 2,000,000.00 /Ref:PALPMP85735{//}/Ref:PALPMP85735{//}LP VNMP85735 UNG HO CCT D.Vi CHUYEN:NGO PHUONG ANH
14/11/2013 VNCK – 0010230 250,000.00 IBVCB.1411130555990001.Tien dat lich ban cua CLB hoa va mat troi
14/11/2013 VNCK – 0005100 100,000.00 IBVCB.1311130021768002.Mua lich
14/11/2013 N265 – 0000044 500,000.00 HAM ANH DAT MUA 10 LICH TRANH CLB GD TIEN MAT
14/11/2013 VNCK – 0007321 100,000.00 IBVCB.1311130851238001.MUA LICH. DINH TRUNG THANH 0917901909. SO 42 NGO 208 GIAI PHONG. HA NOI
14/11/2013 VNCK – 0007152 600,000.00 IBVCB.1311130771042001.Be Bao Chau dong gop thuong xuyen T11 – T12
13/11/2013 VNCK – 0090377 300,000.00 IBVCB.1311130138892001.Tran Hoang Anh ung ho 6 lich tuong
13/11/2013 VNCK – 0002265 200,000.00 IBVCB.1311130073368001.Ong Ba Bi Lich 2014 2 lich ban 1 lich tuong
13/11/2013 VNCK – 0002225 1,000,000.00 IBVCB.1311130863752002.Tra Bui mua 10 lich va tang CCT 500000
13/11/2013 VNCK – 0002187 1,000,000.00 IBVCB.1311130888272001.Tran Phuong Thi mua 10 lich va CCT 500,000
13/11/2013 VNCK – 0002004 500,000.00 IBVCB.1311130394304001.dong gop ung ho Mien Trung, xin cam on
13/11/2013 VNCK – 0088720 100,000.00 IBVCB.1311130160692001.Nguyen Viet Hoang mua lich
13/11/2013 J633 – 0009436 500,000.00 Sender:01310001.DD:131113.SHGD:10002185.BO: DANG THANH HUONG.DANG THANH HUONG (10 QUYEN LI CH BAN CHO TRAN DANG TUAN
13/11/2013 N265 – 0000056 2,500,000.00 NGUYEN NHU QUYNH DAT MUA 50 LICH TRANH CLB GD TIEN MAT
13/11/2013 0721 – 0000118 1,000,000.00 TA THI YEN NHI NOP TIEN MUA LICH VA UNG HO QUY COM CO THIT GD TIEN MAT
13/11/2013 B247 – 0006168 3,000,000.00 /Ref:PALPMP85010{//}/Ref:PALPMP85010{//}LP VNMP85010 SUOI GIANG D.Vi CHUYEN:DAO T L ANH
13/11/2013 B247 – 0006063 17,201,000.00 /Ref:PIB13111200KTIO{//}NHH: Agribank AGRIBANK HUYEN TUA CHUA TINH DIEN BIEN .HO TRO TIEN AN 04 THANG 9,10,11,12 VA 2TR MUA DO DUNG,310 NGAN TRUNG THU D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
13/11/2013 5D76 – 0003280 200,000.00 FTF.CN:9704366806586545010.FrAcc:0221000001539 .ToAcc:0011004025430
13/11/2013 J975 – 0000026 29,220,000.00 NGUYEN THI THANH HUYEN CK TIEN BAN QUAN AO UNG HO HTX CHAN NUOI CCT, CAC NHA CCT QTE DUC MY PHAP
13/11/2013 VNCK – 0081842 1,500,000.00 IBVCB.1311130681130001.MUA LICH
13/11/2013 VNCK – 0098210 700,000.00 IBVCB.1311130480102001.Le Thi Cam Tu – Mua lich – 10 ban&4 tuong
13/11/2013 VNCK – 0071578 150,000.00 IBVCB.1211130118374001.MUA LICH_Tran Bang Huyen
13/11/2013 J633 – 0005727 600,000.00 Sender:79303001.DD:131113.SHGD:10001654.BO: DINH THI HANH TAM.MUA LICH
13/11/2013 J633 – 0006443 500,000.00 Sender:01202001.DD:131113.SHGD:10000735.BO: PHAM THI HAI BINH.995213111300490 MUA LICH B AN COM CO THIT 2014 HINH CAC BE VUNG CAO
13/11/2013 0105 – 0006115 14,491,000.00 /Ref:PIB13111200KTJ2{//}NHH: Agribank AGRIBANK HUYEN TUA CHUA TINH DIEN BIEN .HO TRO TIEN AN THANG 11,12 CHO 62 HS TIEU HOC TRUNG THU D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
13/11/2013 VNCK – 0075673 650,000.00 IBVCB.1311130709784001.Uyen (Dich Vong Cau Giay) chuyen tien mua lich CCT
13/11/2013 Z776 – 0000100 250,000.00 HUA HAI YEN MUA LICH DE BAN COM CO THIT GD TIEN MAT
13/11/2013 VNCK – 0085431 5,000,000.00 IBVCB.1311130081048002.50 cuon lich tuong va 20 cuon lich ban cua Mai Phuong
13/11/2013 VNCK – 0082898 1,000,000.00 IBVCB.1311130520270001.Ung Ho Com Co Thit
13/11/2013 VNCK – 0075205 250,000.00 IBVCB.1311131020636003.MUA LICH BAN – Tran Tuan Trung 0903295594
13/11/2013 J633 – 0013994 5,000,000.00 Sender:01202001.DD:131113.SHGD:10003533.BO: LY HONG HANH.995213111301739 COM CO THIT TH ANG 11
13/11/2013 J633 – 0007462 1,200,000.00 Sender:01307001.DD:131113.SHGD:10000065.BO: TRAN QUOC PHONG.IBPHONG TRAN (0909703999) MUA LICH CCT. LICH BAN 19, LICH TUONG 5. TONG CONG 24.
13/11/2013 J633 – 0005546 500,000.00 Sender:01204009.DD:131113.SHGD:10000504.BO: DUONG DINH GIAO 0983240446.CT. NHAN TAI SO GIA O DICH.
13/11/2013 J633 – 0005686 2,500,000.00 Sender:01204010.DD:131113.SHGD:10000097.BO: NGUYEN THI HA.NGUYEN THI HA DIEN BIEN CT MUA L ICH
13/11/2013 VNCK – 0079128 200,000.00 IBVCB.1311130783378002.MUA LICH
13/11/2013 J633 – 0005302 400,000.00 Sender:79302001.DD:131113.SHGD:10000440.BO: PHAM CAO THANH.(RMNO 03321311128263) NGUYEN T HY PHUOC MUA 5 LICH BAN VA 3 LICH TREO TUONG. (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
13/11/2013 J633 – 0007460 100,000.00 Sender:01307001.DD:131113.SHGD:10000164.BO: TRAN SON NHI.IBCHAU GUI TIEN UNG HO COM CO THI T.
13/11/2013 VNCK – 0094990 1,200,000.00 IBVCB.1311130638634001.Thy Le CK tien dat lich Chuong Trinh Com Co Thit (24 cuon x 50.000VND/cuon)
13/11/2013 VNCK – 0076497 250,000.00 IBVCB.1311130686448001.MUA LICH CCT – Pham Nguyen Ai Nhan da dang ky mua 1 lich ban va 5 lich treo tuong
13/11/2013 VNCK – 0081193 750,000.00 IBVCB.1311131010950001.Ngo Thi Thanh Hien mua 15 c lich ban Com co thit
12/11/2013 VNCK – 0050131 100,000.00 IBVCB.1211130330056001.UHTX 114 chuyen tien Com co thit thang 11/2013
12/11/2013 J633 – 0005315 300,000.00 Sender:01202001.DD:121113.SHGD:10000088.BO: HOANG MINH THIET.995213111200130 MUA 6 CUON LICH DE BAN
12/11/2013 K927 – 0000017 500,000.00 vu nhat minh nt ung ho ct cct GD TIEN MAT
12/11/2013 G788 – 0000157 200,000.00 NHAT NGUYEN – QUY TU THIEN GD TIEN MAT
12/11/2013 J633 – 0007572 7,665,600.00 Sender:01310001.DD:121113.SHGD:10000926.BO: VU QUANG TRUNG.TIEN QUYEN GOP CUA KHACH HANG V A NHAN VIEN HELLOBABY.VN . CAM ON COM CO THIT VA ANH TRAN DANG TUAN
12/11/2013 J633 – 0005666 100,000.00 Sender:01201001.DD:121113.SHGD:10000612.BO: NG TRAN NGOC LIEN.UNG HO CCT T./ 11.2013
12/11/2013 VNCK – 0035011 2,000,000.00 IBVCB.1211130972380001.Nguyen Thi Thu Thuy dat mua 40 quyen lich tranh CLB
12/11/2013 J633 – 0008956 1,000,000.00 Sender:01202001.DD:121113.SHGD:10001512.BO: VO THANH NHON.VO THANH NHON CT MUA LICH 750K U H DONG BAO MIEN TRUNG 250K
12/11/2013 J633 – 0007292 150,000.00 Sender:01311001.DD:121113.SHGD:10000953.BO: NGUYEN THI THU PHUONG.UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT
12/11/2013 VNCK – 0040682 200,000.00 IBVCB.1211130646970001.MUALICH – LeKhanhLinh 81 Tran Cung
12/11/2013 VNCK – 0052693 200,000.00 IBVCB.1211130548770002.Legia-UH quy CCT
12/11/2013 N265 – 0000067 240,000.00 BANH BAO UNG HO CCT THANG 11 GD TIEN MAT
12/11/2013 VNCK – 0052638 200,000.00 IBVCB.1211130123542001.UH CCT 2 anh em Chao Lan -Den Thang-Lao Cai
12/11/2013 T245 – 0000037 500,000.00 FTF.CN:6868680604950011 .FrAcc:0071001268024 .ToAcc:0011004025430
12/11/2013 J633 – 0009185 200,000.00 Sender:79303001.DD:121113.SHGD:10003774.BO: TRAN THI THANH.UNG HO CCT THANG 112013
12/11/2013 VNCK – 0053678 1,550,000.00 IBVCB.1211130211054001.Mi Nguyen tra tien mua lich
12/11/2013 D297 – 0007457 300,000.00 /Ref:PALPMP84943{//}/Ref:PALPMP84943{//}LP VNMP84943 MUA LICH D.Vi CHUYEN:NGUYEN HOANG MIN H
12/11/2013 M170 – 0006019 25,211,000.00 /Ref:PIB13111100KNP8{//}NHH: Agribank AGRIBANK HUYEN MUONG KHUONG TINH LAO CAI .HO TRO TIE N AN THANG 11 CHO 210 HS TIEU HOC TA THANG D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
12/11/2013 J633 – 0006023 100,000.00 Sender:01202001.DD:121113.SHGD:10000630.BO: NGUYEN DIEU LINH.995213111200459 COM CO THIT THANG 11
12/11/2013 J633 – 0006034 5,000,000.00 Sender:79302001.DD:121113.SHGD:10001093.BO: NGUYEN THY PHUOC.NGUYEN THY PHUOC GOP QUY
12/11/2013 VNCK – 0060502 200,000.00 IBVCB.1211130954472002.Mua Lich
12/11/2013 4593 – 0006085 25,211,000.00 /Ref:PIB13111100KNR3{//}NHH: Agribank HUYEN MUONG KHUONG TINH LAO CAI .HO TRO TIEN AN THAN G 12 CHO 210 HS TIEU HOC TA THANG D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
12/11/2013 VNCK – 0051730 200,000.00 IBVCB.1211130988314001.MUA LICH
12/11/2013 J633 – 0010753 100,000.00 Sender:01201001.DD:121113.SHGD:10003423.BO: NGUYEN QUANG PHUONG.MUA LICH
12/11/2013 VNCK – 0055676 200,000.00 IBVCB.1211130981658002.MUA LICH
12/11/2013 M170 – 0006004 13,169,000.00 /Ref:PIB13111100KNIH{//}NHH: AGRIBANK HUYEN MUONG KHUONG TINH LAO CAI .HO TRO TIEN AN BA THANG 10,11,12.2013 CHO 43 HS THCS TA THANG MUONG KHUONG LAO CAI D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
12/11/2013 J633 – 0013207 400,000.00 Sender:01319001.DD:121113.SHGD:10000823.BO: NGUYEN TRUNG KHUONG.IB  CK LNH MUA LICH
12/11/2013 J633 – 0013303 200,000.00 Sender:01202001.DD:121113.SHGD:10003424.BO: PHAM THI TRUNG HAU.995213111201773 PHAM THI TRUNG HAU DAT MUA 04 QUYEN LICH DE BAN TRANH CLB
12/11/2013 VNCK – 0052352 1,000,000.00 IBVCB.1211130629414001.Tien 2 bo lich (nho a Huong DT 0986588588 lay ho)
12/11/2013 J633 – 0011265 2,000,000.00 Sender:01310001.DD:121113.SHGD:10002931.BO: TECHCOM BANK.TUAN HUNG CHUONG TRINH COM CO THI T CHO TRAN DANG TUAN
12/11/2013 VNCK – 0054422 200,000.00 IBVCB.1211130082354001.Ung ho com co thit – Nha Nhat
12/11/2013 J633 – 0008637 1,000,000.00 Sender:01310001.DD:121113.SHGD:10001555.BO: PHAN THI VANG ANH.DONG CHO TRAN ANH VIET 500. 000 CHO COM CO THIT VUNG NUI. 500.000 CHO COM CO THIT MIEN TRUNG
12/11/2013 N265 – 0000063 1,500,000.00 NGUYEN BA LUONG MUA LICH 2014 GD TIEN MAT
12/11/2013 VNCK – 0036731 50,000.00 IBVCB.1211130295800001.mua lich Hoang Thao Uyen
12/11/2013 J633 – 0007827 2,000,000.00 Sender:01310001.DD:121113.SHGD:10000953.BO: TRAN THI NGOC LAN.UNG HO COM CO THIT CHO TRE E M MIEN NUI THANG 11/2013
12/11/2013 VNVT – 0181264 300,000.00 VCBVT.84969987777.CT tu 0011004049339.NGUYEN VIET TUONG sang 0011004025430.TRAN DANG TUAN.131112594128169.VNVT20131112181264.Mua lich
12/11/2013 VNCK – 0033985 250,000.00 IBVCB.1211130489256001.MUA LICH cho NGUYEN THI HONG LAN
12/11/2013 VNCK – 0051359 300,000.00 IBVCB.1211130471658001.Tran Huu Mai chuyen tien mua lich CCT
12/11/2013 L764 – 0007202 100,000.00 FTF.CN:9704366800039782023.FrAcc:0011000034230 .ToAcc:0011004025430
12/11/2013 VNCK – 0033476 100,000.00 IBVCB.1211130761548001.Ngo Dinh Phung Yen So 20 duong 18 f8 go vap Ung ho tu thien
12/11/2013 H969 – 0000024 1,250,000.00 NGUYEN TRUNG THANH DAT LICH 5 BAN +2 0 TREO TUONG GD TIEN MAT
12/11/2013 VNCK – 0054703 300,000.00 IBVCB.1211130741174001.MUA LICH
12/11/2013 J633 – 0010993 200,000.00 Sender:01202001.DD:121113.SHGD:10002484.BO: KIEU VAN CUONG.995213111201365 MUA LICH 2014
11/11/2013 0460 – 0000038 360,000.00 NG T TINH UNG HO CCT NHAT THANG 10+ 11+12 GD TIEN MAT
11/11/2013 HL53 – 0000106 1,000,000.00 DANG CAO THANG NT UNG HO QUY BUA COM CO THIT T11/13 GD TIEN MAT
11/11/2013 VNCK – 0001596 200,000.00 IBVCB.1111130635122001.Ung ho cac chau hoc sinh mam non Chuong trinh Com co thit cua anh Tran Dang Tuan
11/11/2013 J633 – 0010256 110,000.00 Sender:01201001.DD:111113.SHGD:10002533.BO: VO THI TU OANH.UNG HO CAC EM NHO VUNG CAO
11/11/2013 VNCK – 0010636 400,000.00 IBVCB.1111130745542001.TRAN HUY ANH mua lich: 4 bo lich anh CCT, 4 bo lich tranh CLB Hoa & Mat troi
11/11/2013 VNCK – 0008531 100,000.00 IBVCB.1111130070312001.Mua Lich Ban
11/11/2013 VNCK – 0006358 200,000.00 IBVCB.1111130656540002.Le Diem Hang 189 Giap Bat, Hoang Mai, Ha noi ung ho quy com co thit
11/11/2013 J633 – 0009468 200,000.00 Sender:01319001.DD:111113.SHGD:10000365.BO: VU THI THU HA.IB  CK LNH TRAN THI HAI YEN, SO VHTTDL BG
11/11/2013 0C72 – 0000128 3,000,000.00 LIEN HUONG UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT // NN NGUYEN DIEU LIEN TAM GD TIEN MAT
11/11/2013 Y130 – 0000028 1,000,000.00 HOANG VIET HA 0978790672 UNG HO CHUONG TRINH “CCT” GD TIEN MAT
11/11/2013 J633 – 0006443 500,000.00 Sender:01201001.DD:111113.SHGD:10001012.BO: NGUYEN THI THUY LINH.UNG HO CHUONG TRINH COM C O THIT
11/11/2013 J633 – 0006217 1,000,000.00 Sender:79314001.DD:111113.SHGD:10000035.BO: TRAN THI MINH NGOC.MUA LICH CCT 2014 (20 CUON) . NICK FB XUYEN TRAN
11/11/2013 J633 – 0008727 100,000.00 Sender:01307001.DD:111113.SHGD:10000444.BO: MAI HOANG BAC.IBMUA LICH
11/11/2013 J633 – 0006218 300,000.00 Sender:79314001.DD:111113.SHGD:10000036.BO: TRAN THI MINH NGOC.UNG HO CCT T11. CHUC CAC CO CHU ANH CHI VA CAC BAN LAM LICH CCT VUI KHOE A.
11/11/2013 N783 – 0007667 500,000.00 FTF.CN:9704366800015925018.FrAcc:0011000052489 .ToAcc:0011004025430
11/11/2013 J633 – 0012551 1,000,000.00 Sender:01348002.DD:111113.SHGD:10001060.BO: DANG THI PHUONG BA.DANG PHUONG BA DONG QUY CCT THANG 11
11/11/2013 J633 – 0005436 100,000.00 Sender:01311001.DD:111113.SHGD:10000211.BO: DANG HONG THUY.MUA LICH FT13313855169016 0630101099001
11/11/2013 J633 – 0005033 200,000.00 Sender:79333001.DD:111113.SHGD:10000050.BO: LE XUAN THANH.TC FT1331363503. MUA LICH
11/11/2013 VNCK – 0001122 500,000.00 IBVCB.1111130779162001.Uy Vien Chuc mot nguoi vui ve
11/11/2013 VNCK – 0021335 600,000.00 IBVCB.1111130054244002.From Vy Jeffery thanh toan chi phi MUA LICH
11/11/2013 VNCK – 0022299 500,000.00 IBVCB.1111130169384001.Ung ho qui CCT th11/2013
11/11/2013 VNCK – 0020393 200,000.00 IBVCB.1111130068116002.Le Thu Ha ung Ho Com Co Thit
11/11/2013 L333 – 0004343 1,000,000.00 Sender:79201001.DD:111113.SHGD:10000256.BO: NGUYEN THI THU THUY.TKDVH TAI SGD VCB UNG H O MIEN TRUNG LU LUT
11/11/2013 VNCK – 0098840 500,000.00 IBVCB.1111130817650001.Mua lich
11/11/2013 J633 – 0006179 500,000.00 Sender:79305001.DD:111113.SHGD:10000019.BO: NGUYEN MINH NHUT.ND MUA LICH COM CO THIT (NHU TNM 0913964767), NHH NH TMCP NGOAI THUONG VIET NAM SO GIAO DICH HANOI, F/O TRAN DANG TUAN
11/11/2013 VNCK – 0029064 200,000.00 IBVCB.1111130659906003.Tran Chi Cong gop quy CCT
11/11/2013 VNCK – 0022575 100,000.00 IBVCB.1111130563084006.100.000 – 02 lich de ban – nguyen viet nga
11/11/2013 1767 – 0000045 100,000.00 TIEN LICH +PHI VAN CHUYEN LICH 2014-NG THI MAI PHUONG HA TINH GD TIEN MAT
10/11/2013 VNCK – 0089126 100,000.00 IBVCB.1011130001026001.Mua lich – Vu Thi Phuong Thao- 189 Nguyen Thi Minh Khai, Q1, Tp HCM
10/11/2013 VNCK – 0077266 600,000.00 IBVCB.0911130684252002.Phung Diem- Hoa va Mattroi, 10 cuon lich CCT
10/11/2013 VNCK – 0082660 250,000.00 IBVCB.1011130517464001.MUA LICH – Cty Quang Dieu – Dang Thi Phuong
10/11/2013 VNCK – 0083218 200,000.00 IBVCB.1011130736360001.Gia dinh My-Keo ung ho COM CO THIT
10/11/2013 VNCK – 0076785 1,500,000.00 IBVCB.0911130852456002.Bui Le Thuy Linh 0912734666 dat 30 bo lich – TT Hoa va Mat Troi
10/11/2013 VNCK – 0083211 600,000.00 IBVCB.1011130673256001.MUA LICH
10/11/2013 VNCK – 0090362 100,000.00 IBVCB.1011130864498001.MUA LICH (01 lich ban + 01 lich treo tuong)
10/11/2013 F092 – 0002081 1,000,000.00 FTF.CN:6868681739753015 .FrAcc:0021001317783 .ToAcc:0011004025430
09/11/2013 VNCK – 0060491 2,000,000.00 IBVCB.0911130799598001.Truong Thuy Lan, ung ho mien Trung
09/11/2013 VNCK – 0061770 50,000.00 IBVCB.0911130507724001.MUA LICH
09/11/2013 VNCK – 0055380 500,000.00 IBVCB.0811130204654001.Doan Thu mua tranh H-MT076 cua be Le Vo Viet Khang ung ho CCT
09/11/2013 VNCK – 0074186 1,000,000.00 IBVCB.0911131022042002.Phuong Quyen dat mua 20 bo Lich ban CCT- CLB Hoa va Mat troi
09/11/2013 VNCK – 0057335 500,000.00 IBVCB.0811130132686002.MUA LICH dang ky ngay 08.11
08/11/2013 VNCK – 0023745 600,000.00 IBVCB.0811130615000001.Ung ho 10 quyen lich ban CCT
08/11/2013 VNCK – 0018652 150,000.00 IBVCB.0811130506208001.MUA LICH
08/11/2013 J633 – 0009465 200,000.00 Sender:01307001.DD:081113.SHGD:10000875.BO: TRAN THI MY ANH.IBMUA LICH (SDT 0909000785)
08/11/2013 J633 – 0013411 200,000.00 Sender:01201001.DD:081113.SHGD:10005451.BO: DO THI THU HIEN.MUA LICH
08/11/2013 VNCK – 0014807 500,000.00 IBVCB.0711130894306003.Vo chong Khang Lan ung ho "com co thit" T10,11
08/11/2013 VNCK – 0024778 200,000.00 IBVCB.0811130710292001.MUA LICH – kinan kijutotrang
08/11/2013 VNCK – 0022309 100,000.00 IBVCB.0811130182076001.Dao Thuy Linh mua lich
08/11/2013 VNCK – 0046465 50,000.00 IBVCB.0811130939852001.Ta Thi Thuy Hang 19/429 Kim Ma, Ba Dinh, Ha Noi Quy com co thit
08/11/2013 L333 – 0003203 150,000.00 Sender:79201001.DD:081113.SHGD:10000327.BO: TRAN THI BICH HANH.MUA LICH
08/11/2013 J633 – 0008710 100,000.00 Sender:01201001.DD:081113.SHGD:10002349.BO: BUI TRONG CUONG.CT DEN VIETCOMBANK SGD HA NOI BUI TRONG CUONG CT MUA LICH
08/11/2013 J633 – 0010899 200,000.00 Sender:01310001.DD:081113.SHGD:10002467.BO: NGUYEN THI PHUONG.UNG HO CHUONG TRINH COM CO T HIT
08/11/2013 J633 – 0007427 1,000,000.00 Sender:79305001.DD:081113.SHGD:10000196.BO: NGUYEN HONG MAI.ND BE NA VA BE NAM GOP CHO CH UONG TRINH COM CO THIT, NHH NH TMCP NGOAI THUONG VIET NAM SO GIAO DICH HANOI, F/O TRAN DANG TUAN
08/11/2013 VNCK – 0029176 100,000.00 IBVCB.0811130896314003.Le Thanh Hai Lo 152 TT3 My Dinh Song Da MUA LICH
08/11/2013 VNCK – 0026562 500,000.00 IBVCB.0811131017818001.MUA LICH
08/11/2013 J633 – 0005048 500,000.00 Sender:01201001.DD:081113.SHGD:10000040.BO: NGUYEN HONG NHUNG.CHUC CHUONG TRINH NGAY CANG THANH CONG
08/11/2013 J633 – 0009243 500,000.00 Sender:01307001.DD:081113.SHGD:10000806.BO: PHAM DAO LAM.IBDAT 10 CUON LICH TUONG
08/11/2013 VNCK – 0014747 600,000.00 IBVCB.0711130913194002.Vu Thi Tuyet Lan-Hai Phong: MUA LICH
08/11/2013 J633 – 0008467 100,000.00 Sender:01314001.DD:081113.SHGD:10000327.BO: TRAN THAI LINH.MUA LICH
08/11/2013 VNCK – 0028609 100,000.00 IBVCB.0811130152662001.Mua lich
08/11/2013 J633 – 0005018 120,000.00 Sender:01202001.DD:081113.SHGD:10000124.BO: VU HONG THAI.995213110800046 VU HONG THAI UN G HO TX THANG 11
08/11/2013 VNCK – 0024904 120,000.00 IBVCB.0811131042714002.Hoang Hoai Thu Cong ty Mobifone Ung ho quy CTT thang 11-2013
08/11/2013 VNCK – 0027567 200,000.00 IBVCB.0811130658990001.TIEN LICH CCT – HUYNH NHAT MINH
08/11/2013 VNCK – 0041177 1,120,000.00 IBVCB.0811130871182002.tran minh phuong 0983891489 dat 14 lich ban COM CO THIT (TIEN THUA UNG HO QUY)
08/11/2013 VNCK – 0042525 720,000.00 IBVCB.0811130188458003.Hien Nguyen- CTT Hanoi A1-906, Rung Co, Ecopark. Ung ho thuong xuyen thang 10-12.2013
08/11/2013 F804 – 0000044 5,000,000.00 Truong Nguyen – mua lich GD TIEN MAT
08/11/2013 VNMB – 0194311 2,000,000.00 IBVCB.VNMB. VNMB20131108194296. Ngo Huy Khanh (Shawn) ung ho Quy CCT
08/11/2013 VNCK – 0032933 100,000.00 IBVCB.0811130940188001.MUA LICH_Dang Thi Dieu Thuc mua lich ban CCT 2014
08/11/2013 T384 – 0000023 200,000.00 NGUYEN THI THANH THUY – 48A/206 TRUONG DINH, HA NOI – UNG HO MIEN TRUNG LU LUT QUA “COM CO THIT” GD TIEN MAT
08/11/2013 F323 – 0000132 500,000.00 TRINH VIET THI – MUA LIC GD TIEN MAT
08/11/2013 VNCK – 0045770 250,000.00 IBVCB.0811130131176001.Do Mai Anh Vinh Yen, Vinh Phuc mua lich 2014
08/11/2013 VNCK – 0013764 500,000.00 IBVCB.0711130476994001.Mua lich
08/11/2013 VNCK – 0026690 300,000.00 IBVCB.0811130742978002.be Hoang Truong Sa ung ho cac ban thang 11
08/11/2013 J633 – 0006172 3,000,000.00 Sender:01202001.DD:081113.SHGD:10000736.BO: NGUYEN THANH TUNG.NGUYEN THANH TUNG CT MUA LI CH 2.500.000 CONG 500.000 UNG HO CT COM CO THIT
08/11/2013 VNCK – 0033207 400,000.00 IBVCB.0811130670668001.MUA LICH
08/11/2013 VNCK – 0015753 500,000.00 IBVCB.0711130035646002.Tran Thanh Vu 159 Nguyen Khang Tu thien
08/11/2013 J633 – 0006756 200,000.00 Sender:79314001.DD:081113.SHGD:10000118.BO: NGUYEN HONG VAN.UNG HO CCT T11.2013
08/11/2013 9810 – 0005176 200,000.00 IBPS/SE:01307001.DD:081113.SH:10000408.BO:NGUYEN THI THUY TIEN TK 31953299.IBMUA LICH
07/11/2013 VNCK – 0010493 300,000.00 IBVCB.0711130661592001.Mua lich (kem phi van chuyen)
07/11/2013 VNCK – 0096335 500,000.00 IBVCB.0711130236732001.MUA LICH – Le Thi Ngoc Ha 0904661155
07/11/2013 VNCK – 0085368 200,000.00 IBVCB.0711130914442002.Gui qui CCT-Ung ho dong bao lu lut Mien Trung
07/11/2013 VNCK – 0011051 100,000.00 IBVCB.0711130194646002.MUA LICH – Hue Dang – 0904798283 thanh toan
07/11/2013 D295 – 0000012 500,000.00 bui phuong anh : chau phuong anh ung ho chuong trinh com co thit GD TIEN MAT
07/11/2013 E889 – 0000095 500,000.00 MAI THI HOANG YEN NT UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT 200 000VND; MUA 06 CUON LICH COM CO T HIT 300000VND GD TIEN MAT
07/11/2013 L333 – 0010986 500,000.00 Sender:79333001.DD:071113.SHGD:10000679.BO: BUI THI THU HOAI.TC FT1331150711. BUI THI THU HOAI CT CHO DU AN ÍCOM CO THITÍ
07/11/2013 VNCK – 0006345 200,000.00 IBVCB.0711130960640003.Ung ho TX CCT thang 11/2013
07/11/2013 VNCK – 0010849 100,000.00 IBVCB.0711130815848001.MUA LICH
07/11/2013 VNCK – 0010844 100,000.00 IBVCB.0711130950624001.MUA LICH / Hoang M. Tu 0908230591 (HCM)
07/11/2013 VNCK – 0099906 1,000,000.00 IBVCB.0711130733394002.Ha Trang & Thanh Vu ung ho T11+12/2013
07/11/2013 R341 – 0000021 400,000.00 chuyen tien mua lich 4 quyen lich ban + lich to treo
07/11/2013 J633 – 0010097 1,200,000.00 Sender:01307001.DD:071113.SHGD:10000746.BO: PHAM DAO LAM.IBHAI CHAU BACH THU UNG HO CCT Q 4.2013
07/11/2013 J633 – 0008226 2,000,000.00 Sender:01310001.DD:071113.SHGD:10000012.BO: NGUYEN HO ANH.1.000.000 UNG HO COM CO THIT. 1 .000.000 UNG HO DONG BAO MIEN TRUNG.
07/11/2013 J633 – 0010909 500,000.00 Sender:01310001.DD:071113.SHGD:10002485.BO: PHAM THANH HOA.UNG HO CAC EM VUNG CAO
07/11/2013 VNCK – 0086127 220,000.00 IBVCB.0711130109206001.Ngo Manh Hung CCT
07/11/2013 VNCK – 0004680 150,000.00 IBVCB.0711130073288002.ung ho Com co thit – thang 11
07/11/2013 VNCK – 0098410 100,000.00 IBVCB.0711130610826001.Tien Lich – Nguyen Thanh Cong (090.4747547)
07/11/2013 VNCK – 0093151 300,000.00 IBVCB.0711130574464002.Nguyen Viet Hoang Ha Noi Ung ho Dong bao Mien Trung
07/11/2013 VNCK – 0096713 200,000.00 IBVCB.0711130103372001.Tien lich – Tran Thi Van Anh 0989349619
07/11/2013 0595 – 0006632 1,000,000.00 /Ref:PO0349744{//}/Ref:PO0349744{//}HA NGUYEN FROM NZ TO COM CO THIT D.Vi CHUYEN:PHUONG TH ANH TRAN
07/11/2013 VNCK – 0088311 50,000.00 IBVCB.0711130017154001.Tien lich ban 2014 cua Tram, da dang ky tren Web
07/11/2013 VNCK – 0097205 200,000.00 IBVCB.0711130661450002.ban Min gui tang cac ban nho thang 11
07/11/2013 VNCK – 0004139 100,000.00 IBVCB.0711131040684001.ung ho Com co thit – thang 11
07/11/2013 J633 – 0009888 500,000.00 Sender:79314001.DD:071113.SHGD:10000503.BO: PHAM THI LAN ANH.CHAU LAN ANH UNG HO QUY THANG 11, 2013
07/11/2013 VNCK – 0099678 100,000.00 IBVCB.0711130739650001.MUA LICH
07/11/2013 VNCK – 0094128 1,000,000.00 IBVCB.0711130935924001.MUA LICH
07/11/2013 4H69 – 0007204 1,000,000.00 /Ref:P13110701039{//}/Ref:P13110701039{//}NGO QUANG HUNG FT1331175910:TT TIEN MUA LICH 201 4 (500.000VND) UNG HO CCT (500.000VND). D.Vi CHUYEN:NGO QUANG HUNG
07/11/2013 VNCK – 0009714 2,000,000.00 IBVCB.0711130308220001.Ung ho mien Trung
06/11/2013 VNCK – 0053346 100,000,000.00 IBVCB.0611131026104001.Nhom tinh nguyen Tim Hong chuyen tien nho mua luong thuc cho ba con o Quang Binh
06/11/2013 VNCK – 0074029 400,000.00 IBVCB.0611130584722002.Mua lich
06/11/2013 J633 – 0013191 100,000.00 Sender:01310001.DD:061113.SHGD:10003570.BO: NGO THI THAO.NGHIEM THI THU HIEN DAT TIEN MUA 02 QUYEN LICH DE BAN
06/11/2013 P391 – 0004323 500,000.00 FTF.CN:9704366805675489023.FrAcc:0071000644224 .ToAcc:0011004025430
06/11/2013 VNCK – 0061549 200,000.00 IBVCB.0611130446386001.Thuc Dang ung ho chuong trinh Com co thit T11/2013
06/11/2013 J633 – 0006768 200,000.00 Sender:01202001.DD:061113.SHGD:10000590.BO: HOANG QUOC QUYEN.995213110600396 DINH THI PH UONG THAO MUA LICH
06/11/2013 VNCK – 0040808 120,000.00 IBVCB.0611130367500001.EssaygoEZ ung ho quy hang thang
06/11/2013 J633 – 0010390 2,000,000.00 Sender:01310001.DD:061113.SHGD:10002200.BO: DO MY DUNG.MAIVILLA CHUYEN TIEN THANG 11
06/11/2013 VNCK – 0058267 200,000.00 IBVCB.0611130120662001.Nguyen Minh Thu ung ho CCT thang 11
06/11/2013 VNCK – 0060706 1,000,000.00 IBVCB.0611130888038001.MUA LICH: Nguyen Thu Hang (mob 0913036919) 15 lich ban + 5 lich tuong
06/11/2013 VNCK – 0065029 200,000.00 IBVCB.0611130966000001.Hoang Ha Doi Can Ung ho CCT thuong xuyen thang 11
06/11/2013 J633 – 0005504 100,000.00 Sender:79302001.DD:061113.SHGD:10000252.BO: NGUYEN THI MINH.(RMNO 03121311053582) UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT (NHH VIETCOMBANK VIET NAM )
06/11/2013 J633 – 0014252 300,000.00 Sender:01204009.DD:061113.SHGD:10008962.BO: NGUYEN THI ANH THU.ANH THU UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT.
06/11/2013 J633 – 0010880 1,000,000.00 Sender:01311001.DD:061113.SHGD:10002499.BO: PHAM PHU TRUONG.TRUONG PHAM UNG HO DONG BAO MI EN TR UNG QUA COM CO THIT
06/11/2013 J633 – 0014032 10,300,000.00 Sender:01901001.DD:061113.SHGD:10000169.BO: BUI THI THUY LIEU.LUU HOC SINH VN TAI THUONG H AI, TRUNG QUOC UNG HO DONG BAO MIEN TRUNG BI BAO LUT THONG QUA CCT
06/11/2013 J633 – 0006812 200,000.00 Sender:01310001.DD:061113.SHGD:10000342.BO: NGUYEN KIM NHUNG.TIEN LICH CCT. 02 LICH BAN + 02 LICH TUONG. NGUOI NOP NGUYEN KIM NHUNG SDT 0904240098.
06/11/2013 J633 – 0007369 1,000,000.00 Sender:01311001.DD:061113.SHGD:10001329.BO: NGUYEN LE DIEM HANG.MUA LICH
06/11/2013 J633 – 0009383 15,000,000.00 Sender:01310001.DD:061113.SHGD:10001996.BO: LE QUANG BACH.XIN UNG HO DONG BAO MIEN TRUNG
06/11/2013 J633 – 0007319 1,000,000.00 Sender:01310001.DD:061113.SHGD:10000575.BO: NGUYEN THE HUNG.MUA LICH
06/11/2013 J633 – 0010770 250,000.00 Sender:01314001.DD:061113.SHGD:10000552.BO: TRUONG HONG KIM.MUA LICH 05 QUYEN TRUONG HON G KIM
06/11/2013 VNCK – 0037993 300,000.00 IBVCB.0511130667216001.Chau Quoc va Khanh Trung Phung, Dong Da, HN Ung ho Quy
06/11/2013 J633 – 0005782 550,000.00 Sender:01201001.DD:061113.SHGD:10000389.BO: TRAN T KIM ANH.CHUYEN DEN SGD HA NOI
06/11/2013 VNCK – 0049256 400,000.00 IBVCB.0611130653514002.Ca Que Thanh au duong lan p2,q8 Giup dong bao Quang Binh
06/11/2013 VNCK – 0060294 50,000.00 IBVCB.0611130950050001.mua lich
05/11/2013 J633 – 0012925 500,000.00 Sender:79302001.DD:051113.SHGD:10003859.BO: CUNG TO NGA.(RMNO 11021311052970) CHUYEN TIEN COM CO THIT T10/2013 (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
05/11/2013 J633 – 0011452 300,000.00 Sender:01310001.DD:051113.SHGD:10002494.BO: DAO THI HOANG LAN.DAO THI HOANG LAN CHUYEN TIE N CCT HANG THANG 200000 VA MUA 1 QUYEN LICH BAN
05/11/2013 D297 – 0006336 2,000,000.00 /Ref:PALPMP81528{//}/Ref:PALPMP81528{//}LP VNMP81528 MUA LICH D.Vi CHUYEN:NGUYEN T T THUY
05/11/2013 D296 – 0000065 58,000,000.00 TRA TIEN BL MUA SACH TRUYEN MOI CHO CAC TU SACH 2 TRIEU VI XUYEN
05/11/2013 VNCK – 0000793 300,000.00 IBVCB.0511130584028001.HTB HN Ung ho Com co Thit – 11/2013.
05/11/2013 VNCK – 0005335 200,000.00 IBVCB.0511130575802001.Linh-Huong Ung ho CCT t11
05/11/2013 VNCK – 0009377 200,000.00 IBVCB.0511131028024001.MUA LICH
05/11/2013 VNCK – 0006173 500,000.00 IBVCB.0511130479602001.mua lich
05/11/2013 VNCK – 0036452 100,000.00 IBVCB.0511130880632001.tien tu thien
05/11/2013 VNCK – 0004098 1,000,000.00 IBVCB.0511131014482001.Luong Linh Ly Mua Lich
05/11/2013 J633 – 0011322 600,000.00 Sender:01310001.DD:051113.SHGD:10002304.BO: BE THI DUYEN.MUA LICH
05/11/2013 G199 – 0000103 21,045,000.00 TIEN UNG HO CUA CTT TOMSK 1000 USD GD TIEN MAT
05/11/2013 D296 – 0000064 197,600,000.00 TRA MUA 400M DUONG ONG NUOC MAM 1550L, CA KHO 1550KG , MY CHINH 1550 GOI, DAU AN 1550 CHAI
05/11/2013 D297 – 0007864 11,295,000.00 /Ref:POR131105184{//}HOC SINH TRUONG MN SUNRISEKIDZ UNG HO DONG BAO MIEN TRUNG LU LUT D.Vi CHUYEN:CTY CO PHAN TIEU DIEM THONG TIN
05/11/2013 J633 – 0005086 200,000.00 Sender:01311001.DD:051113.SHGD:10000226.BO: PHAM ANH TUAN.MUA LICH
05/11/2013 VNCK – 0012462 200,000.00 IBVCB.0511130764164001.Aitc ung ho Com co thit (11/2013)
05/11/2013 VNMB – 0188799 300,000.00 IBVCB.VNMB. VNMB20131104188790. MUA LICH – Cao Thi Thuy Duong
05/11/2013 J633 – 0007808 1,500,000.00 Sender:01311001.DD:051113.SHGD:10001066.BO: TRAN DIEU HA.UNG HO CCT 1.000.000D UNG HO DONG BAO MTRUNG 500.000D
05/11/2013 0105 – 0006625 1,000,000.00 /Ref:P13110500333{//}/Ref:P13110500333{//}DOAN THI THU TRANG FT1330928000:.MUA LICH CUA TR ANG 0912848466 D.Vi CHUYEN:DOAN THI THU TRANG
05/11/2013 VNCK – 0096827 100,000.00 IBVCB.0411130853264001.MUA LICH
05/11/2013 J633 – 0015168 500,000.00 Sender:01201001.DD:051113.SHGD:10005594.BO: NGUYEN HONG TRUONG.CHUYEN TIEN UNG HO SUOI GIA NG THANG 11/2013
05/11/2013 VNCK – 0035602 500,000.00 IBVCB.0511130478340003.MUA LICH
05/11/2013 3B43 – 0027894 1,000,000.00 FTF.CN:9704366801677988013.FrAcc:0021001286966 .ToAcc:0011004025430
05/11/2013 VNCK – 0099351 100,000.00 IBVCB.0511130910380001.Chau Hoang Hong Phuong ung ho Com co thit
05/11/2013 VNCK – 0033971 2,000,000.00 IBVCB.0511130143554001.Mua lich 1.6 mio @ 32 cuon. Ung ho 400k
05/11/2013 VNCK – 0095523 200,000.00 IBVCB.0411130031032001.MUA LICH CCT2014: 2 lich de ban & 2 lich treo tuong
05/11/2013 VNCK – 0097658 400,000.00 IBVCB.0511130305588001.Ha Linh, Hoang Minh ung ho thang 10,11/2013
05/11/2013 M170 – 0006634 1,000,000.00 /Ref:P13110500336{//}/Ref:P13110500336{//}DOAN THI THU TRANG FT1330967500:.Chuyen tien CCT thang 11 va 12 D.Vi CHUYEN:DOAN THI THU TRANG
05/11/2013 J633 – 0013247 500,000.00 Sender:01310001.DD:051113.SHGD:10003302.BO: NGUYEN THI NHUNG.NGUYEN THI NHUNG UNG HO CTT
05/11/2013 J633 – 0010813 300,000.00 Sender:79302001.DD:051113.SHGD:10003292.BO: TRUONG QUANG NINH.(RMNO 03421311052610) CHUYE N TIEN (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) VIETCOMBANK)
05/11/2013 J633 – 0010612 500,000.00 Sender:01304001.DD:051113.SHGD:10000199.BO: NGUYEN THI HUONG LAN.MUA LICH CCT TAI SGD NH VIETCOMBANK HA NOI
05/11/2013 VNCK – 0008272 500,000.00 IBVCB.0511130480336001.Chau Tuan Hieu ung ho dong bao mien Trung
05/11/2013 4Z72 – 0000025 200,000.00 nguyen thi hoa ung ho “com co thit”
05/11/2013 J633 – 0008312 150,000.00 Sender:01307001.DD:051113.SHGD:10000724.BO: TRAN PHUONG MINH.IBMUA LICH
05/11/2013 J633 – 0009027 200,000.00 Sender:01359001.DD:051113.SHGD:10000060.BO: TRAN NHAT MAI.BCIN FT1330900308 CHUYEN TIEN LI CH CHUONG TRINH COM CO THIT
05/11/2013 J633 – 0008644 300,000.00 Sender:01202001.DD:051113.SHGD:10001563.BO: NGUYEN HUU BINH.995213110500964 UNG HO CT CO M CO THIT
05/11/2013 9C61 – 0000103 100,000.00 NGUYEN THUY QUYNH NT DAT MUA LICH DE BAN 2014 THEO THU DAT HANG LAN 2 (LAN1 DA HUY) GD TIEN MAT
05/11/2013 H969 – 0000048 500,000.00 DO HOANG CHINH UNG HO CCT THANG 11 GD TIEN MAT
05/11/2013 I378 – 0000086 200,000.00 THAI HONG NGOC NT GD TIEN MAT
05/11/2013 J633 – 0013704 200,000.00 Sender:01314001.DD:051113.SHGD:10001108.BO: NGUYEN THI HA.FB ME BAN TOM UNG HO CHUONG T RINH COM CO THIT
05/11/2013 VNCK – 0013040 200,000.00 IBVCB.0511130242100001.Luong Thuy Trang ck tien lich ban
04/11/2013 Y843 – 0000040 240,000.00 fb huong duong , fredom/ ung ho com co thit GD TIEN MAT
04/11/2013 H399 – 0000013 23,780,000.00 LUU THI HONG NHUNG NOP / CT TRUYEN THONG MCV UNG HO DONG BAO MIEN TRUNG BI LU LUT GD TIEN MAT
04/11/2013 VNCK – 0066369 300,000.00 IBVCB.0411131032906004.Ho Bach Kha TP Thu Dau Mot, Tinh Binh Duong Tre em vung nui
04/11/2013 Z823 – 0000211 200,000.00 NGUYEN THI HONG XUAN// MUA LICH UNG HO TU THIEN GD TIEN MAT
04/11/2013 J633 – 0010499 2,000,000.00 Sender:01310001.DD:041113.SHGD:10002578.BO: VU THI NGUYEN.CHUYEN TIEN COMCOTHIT THANG 11. )
04/11/2013 J633 – 0014411 200,000.00 Sender:01359001.DD:041113.SHGD:10000501.BO: TRUONG THI LY.BCIN FT1330814295 UNG HO DU AN SUOI GIANG THANG 11 VA 12 NAM 2013
04/11/2013 Z062 – 0000009 1,000,000.00 do thi phuong thao nt ung ho com co thit GD TIEN MAT
04/11/2013 2402 – 0006716 200,000.00 PT..DAO THI HUONG.20131104.074100.Transfer for PT.-QuyComcothit.
04/11/2013 VNCK – 0065640 50,000.00 IBVCB.0411130538206002.Ngo Hong Duong CT3 KDT Dang Xa – Gia Lam – HN Ung ho toi quy com co thit
04/11/2013 J633 – 0011856 1,000,000.00 Sender:01305001.DD:041113.SHGD:10000192.BO: PHAN MY ANH.TAI KHOAN TRICH NO 1001148490115 43, NOI DUNG CHUYEN ÍTTQT CHIA SE YEU THUONGÍ UNG HO QUY COM CO THIT T.9/10
04/11/2013 J633 – 0007392 250,000.00 Sender:79321001.DD:041113.SHGD:10000132.BO: TRAN THI XUAN MAI 2/5/ QUYET TIEN TP PLEIKU GIA LAI.UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT
04/11/2013 J633 – 0007390 500,000.00 Sender:79302001.DD:041113.SHGD:10002637.BO: NGUYEN THI NGA.SINH VIEN VIET NAM O PHAN LAN U NG HO MIEN TRUNG
04/11/2013 VNCK – 0062153 300,000.00 IBVCB.0411130087646001.Tram, Minh ,Tuyen, Chi 211 Le Hong Phong Vung Tau thang 11-2013
04/11/2013 VNCK – 0069908 2,000,000.00 IBVCB.0411130633800002.Ung ho chung trinh com co thit
04/11/2013 VNCK – 0053914 1,000,000.00 IBVCB.0311130584270003.Be Bap dong gop cho chuong trinh Com Co Thit
04/11/2013 VNCK – 0083055 300,000.00 IBVCB.0411130209552002.Nguyen Thi Kim Dung gui thang 112013
04/11/2013 VNCK – 0080625 400,000.00 IBVCB.0411130596072001.trungph & huongdt, hsc Vietcombank Ung ho Com co thit Ung ho Com co thit
04/11/2013 J633 – 0005459 1,000,000.00 Sender:01311001.DD:041113.SHGD:10000138.BO: TRAN THI THU HUE.UNG HO CHUONG TRINH COM CO TH IT FT13306002010114 0020104271007
04/11/2013 J633 – 0005458 1,000,000.00 Sender:01311001.DD:041113.SHGD:10000136.BO: TRAN THI THU HUE.UNG HO MIEN TRUNG FT133 06002083007 0020104271007
04/11/2013 VNCK – 0082882 300,000.00 IBVCB.0411130189360001.Nguyen Ngoc Hai Dang gui thang 112013
04/11/2013 VNCK – 0057621 600,000.00 IBVCB.0411130078512002.Be Khanh An ung ho chuong trinh com co thit thang 9,10,11
04/11/2013 VNCK – 0077470 400,000.00 IBVCB.0411130439806001.haolo haolongo ung ho CCT thang 10 va 11
04/11/2013 VNCK – 0087417 300,000.00 IBVCB.0411130693114001.ung ho bua com cho tre em vung cao, cam on cac anh chi
04/11/2013 9D24 – 0000017 2,100,000.00 NGUYEN BA LUONG CT DG O CUNG NGOAI 500GB GD TIEN MAT
04/11/2013 VNCK – 0073311 200,000.00 IBVCB.0411130808016002.TRAN THANH QUYNH 39/40 DUONG TRUC, P13, Q.BINH THANH, TPHCM nguoi gia, tre em
03/11/2013 VNCK – 0052061 500,000.00 IBVCB.0311130546754001.Bui Duc Kien Ung ho CT Com co thit
03/11/2013 VNCK – 0041504 650,000.00 IBVCB.0211130820360001.thang 11, 12
03/11/2013 VNCK – 0043726 200,000.00 IBVCB.0311130303932001.Pham Hong Nhung UHTX thang 11/2013
03/11/2013 VNCK – 0044505 200,000.00 IBVCB.0311130668848001.Phuong Phuong Vtau UHTX CCT thang 11
02/11/2013 VNCK – 0023285 200,000.00 IBVCB.0211130538502001.duong phan khanh ung ho
02/11/2013 VNCK – 0022091 300,000.00 IBVCB.0211130588798001.
02/11/2013 F047 – 0002170 100,000.00 FTF.CN:9704366804744047011.FrAcc:0181003240421 .ToAcc:0011004025430
02/11/2013 VNCK – 0021540 500,000.00 IBVCB.0211130109258001.NMC UNG HO COM CO THIT THANG 11/2013
02/11/2013 VNCK – 0036758 240,000.00 IBVCB.0211130160562003.Gia dinh Minh Ha chuyen tien thang 10
02/11/2013 VNCK – 0034813 100,000.00 IBVCB.0211130250814001.DUNG DN Dai Kim Ung ho com co thit
02/11/2013 VNCK – 0030206 500,000.00 IBVCB.0211130624924001.Be Mickey ung ho Com co thit 300.000, cuu tro bao lu 200.000
02/11/2013 VNCK – 0025010 1,000,000.00 IBVCB.0211130403264001.Cong ty T3 Viet Nam 160 Tay Son – Ha Noi Ung ho chuong trinh CCT
01/11/2013 VNCK – 0090834 200,000.00 IBVCB.0111130883210001.Be U ung ho thang 11/2013
01/11/2013 VNCK – 0082304 200,000.00 IBVCB.0111130930008002.Chau ung ho chuong trinh Com co thit
01/11/2013 VNCK – 0081335 3,000,000.00 IBVCB.0111131026194001.Vu Hong Cuong ung ho CCT thang 10
01/11/2013 8315 – 0009276 180,000.00 FTF.CN:5264180507264018 .FrAcc:0021000255544 .ToAcc:0011004025430
01/11/2013 VNCK – 0090515 1,000,000.00 IBVCB.0111130062138003.Dang Quoc Toan CCT TPHCM H16 Thu Duc Garden homes UHdong bao blut QB mua binh loc nuoc (tui nuocmua)
01/11/2013 VNCK – 0097433 200,000.00 IBVCB.0111130864724001.Ung ho chuong trinh cua bac
01/11/2013 VNCK – 0090293 150,000.00 IBVCB.0111130097210002.Duong Hoang Bach – Ung ho Com Co Thit T11/2013
01/11/2013 J633 – 0005996 240,000.00 Sender:79302001.DD:011113.SHGD:10000464.BO: VU QUOC HUNG.(RMNO 03321311014468) HUNG TU CA M CHUYEN TIEN UNG HO CCT (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
01/11/2013 J633 – 0007041 500,000.00 Sender:01310001.DD:011113.SHGD:10000923.BO: NGUYEN BAO HUAN.UNG HO CHUNG TRINH COM CO THIT
01/11/2013 J633 – 0005413 500,000.00 Sender:01202001.DD:011113.SHGD:10000447.BO: DANG THI HAI LINH.995213110100361 LINH DANG CHUYEN TIEN QUY CCT THANG 10
01/11/2013 VNCK – 0082259 200,000.00 IBVCB.0111130617438001.Chau ung ho dong bao mien Trung gap thien tai.
01/11/2013 VNCK – 0079811 200,000.00 IBVCB.0111130988362001.DO ANH TUAN CT MUA LICH- 0938157988
01/11/2013 VNCK – 0083328 200,000.00 IBVCB.0111130151108002.Nguyen Viet Hoang ung ho Com co thit thang 11 2013
01/11/2013 4640 – 0006877 500,000.00 /Ref:PLN0111,29{//}/Ref:PLN0111,29{//}2104.4606.01.11.13.F/O:TRAN DANG TUAN, ND: ANH KIET, TUAN HUY UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIET NAM 2013 (THANG 11) D.Vi CHUYEN:NGUYEN THI HAI ANH
01/11/2013 I443 – 0003330 500,000.00 PT..PHAM NGOC LONG.20131101.081525.Transfer for PT.-QuyComcothit.
01/11/2013 Z776 – 0000005 500,000.00 vo thuong lan ung ho dong bao lu lut mien trung GD TIEN MAT
01/11/2013 VNCK – 0078014 100,000.00 IBVCB.0111130377294001.NDAK ung ho com co thit thang 10
01/11/2013 TNMX – 0005000 210,750.00 REF:TN13437873#Sender:TN-MONEX.DD:011113..BO: LANH DANG
01/11/2013 C209 – 0000057 5,000,000.00 CT CP ADPEX UNG HO DONG BAO LU LUT MIEN TRUNG, F/O TRAN DANG T UAN
01/11/2013 VNCK – 0008552 1,000,000.00 IBVCB.0111130789938001.tran trung hai chuyen tien mua lich
01/11/2013 Z526 – 0000096 200,000.00 nguyen thi duyen nt GD TIEN MAT
01/11/2013 VNCK – 0089090 500,000.00 IBVCB.0111130003396001.Dang Thuc Trang CCT TPHCM 12 Ton Dan, P13, Q4 UHTXthang 11-200K,dong bao bao lut Mien trung 300K
01/11/2013 J633 – 0008188 500,000.00 Sender:01323001.DD:011113.SHGD:10000218.BO: LE MINH TUAN.ABBANK MAI SON SON LA UNG HO DU A N COM CO THIT
01/11/2013 N568 – 0000060 300,000.00 nguyen le hoang ung ho cct GD TIEN MAT
01/11/2013 2Q47 – 0000074 6,800,000.00 cn ct cp tap doan mk ung ho tu thien(5trieu cho dong bao ha tinh va 1.8trieu cho ct”com co thit”cho tre em ngheo mien nui)
01/11/2013 VNCK – 0004460 200,000.00 IBVCB.0111130569218001.Ban Anny Pham UHTX thang 11/2013
01/11/2013 J633 – 0006701 500,000.00 Sender:01307001.DD:011113.SHGD:10000409.BO: TRAN PHUONG MINH.IBUNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT
01/11/2013 VNCK – 0004339 300,000.00 IBVCB.0111130498466004.Be Bao Anh ung ho CCT thang 11/2013
31/10/2013 J633 – 0006867 1,000,000.00 Sender:01310001.DD:311013.SHGD:10000118.BO: NGUYEN TRUONG HUY.UNG HO CHUNG TRINH COM CO TH IT CHO TRE EM MIEN NUI
31/10/2013 VNCK – 0060969 100,000.00 IBVCB.3110130407682002.Ngo Tien Manh 11 Hoang Dieu Cong nhan
31/10/2013 AB75 – 0000083 300,000.00 PHAM THI KIM HUE UNG HO THUONG XUYEN COM CO THIT
31/10/2013 VNCK – 0051585 3,200,000.00 IBVCB.3110130069430003.Nhom PVT and Friend ung ho Com co thit
31/10/2013 VNCK – 0074061 360,000.00 IBVCB.3110130926724003.Nguyen thi quynh anh ung ho cct nhat cho pacheo thang9,10,11
31/10/2013 VNCK – 0070322 50,000.00 IBVCB.3110130623736001.Tran Duc Tuan – Ung ho CT CCT
31/10/2013 VNCK – 0065796 200,000.00 IBVCB.3110130891478001.Be Minh Huong ung ho dong bao mien trung qua CCT
31/10/2013 VNCK – 0039964 200,000.00 IBVCB.3110130474570002.Chuong trinh "Com co thit"
31/10/2013 VNCK – 0039925 100,000.00 IBVCB.3110130603442001.Mua lich
31/10/2013 4Z95 – 0000048 10,000,000.00 ung ho cct GD TIEN MAT
31/10/2013 VNCK – 0043934 220,000.00 IBVCB.3110130293996003.KM ung ho Com co thit
31/10/2013 VNCK – 0056258 1,000,000.00 IBVCB.3110130634268001.Peony Ny UNG HO DONG BAO LU LUT MIEN TRUNG
31/10/2013 I884 – 0004813 100,000.00 FTF.CN:9704366800039782023.FrAcc:0011000034230 .ToAcc:0011004025430
31/10/2013 VNCK – 0046232 200,000.00 IBVCB.3110130165844003.Phuong nho chu chuyen giup den cac em hs vung cao T10
31/10/2013 VNCK – 0040744 1,500,000.00 IBVCB.3110130447158003.Hoang An, Duc An UHTX CCT quy 4/2013
31/10/2013 VNCK – 0040718 100,000.00 IBVCB.3110130781054002.ntt168@gmail.com Thang 10
31/10/2013 VNCK – 0054205 1,000,000.00 IBVCB.3110130009416001.giup dong bao lu lut mien trung
31/10/2013 J633 – 0005705 1,000,000.00 Sender:79305001.DD:311013.SHGD:10000067.BO: VU THI HONG HANH.ND UNG HO A BAC HAI CHUONG T RINH COM CO THIT, NHH NHTMCP NGOAI THUONG VIET NAM HANOI, F/O TRAN DANG TUAN
31/10/2013 VNCK – 0046668 1,000,000.00 IBVCB.3110130721332001.com co thit ha noi
31/10/2013 VNCK – 0047427 100,000.00 IBVCB.3110131012086001.Nguyen Viet Hung ung ho tre em vung cao
31/10/2013 VNCK – 0045533 500,000.00 IBVCB.3110130584536001.Ung ho CT CCT
31/10/2013 J633 – 0015965 1,000,000.00 Sender:01204017.DD:311013.SHGD:10000129.BO: LAI THI HIEN.UNG HO DONG BAO MIEN TRUNG LU LUT
31/10/2013 VNCK – 0043385 500,000.00 IBVCB.3110130994336002.Bui Hien ung ho lu lut mien Trung
31/10/2013 VNCK – 0037505 100,000.00 IBVCB.3110130100170002.Tien ung ho moi nguoi
30/10/2013 S834 – 0000039 500,000.00 LE QUANG TUAN ( 0984977997) UNG HO QUY COM CO THIT T10/2013 GD TIEN MAT
30/10/2013 K136 – 0000086 5,000,000.00 cty tnhh mtv det 19/5 hn , cbcnv cty det 19/5 hn ( ung ho thuong xuyen) ung ho ctrinh bua com co thit GD TIEN MAT
30/10/2013 K134 – 0000043 2,000,000.00 NGUYEN TRUNG DUNG NT UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT GD TIEN MAT
30/10/2013 VNCK – 0010268 1,000,000.00 IBVCB.3010130073234003.Nhom Phat tu Dong Anh ung ho CCT tu thien dong bao vung cao
30/10/2013 VNCK – 0031748 300,000.00 IBVCB.3010130211744001.Dang Quang Vinh 61 Nguyen Ngoc Vu Dong bao bao lut mien Trung
30/10/2013 VNCK – 0010227 1,000,000.00 IBVCB.3010130437002002.Nhom Phat tu Dong Anh ung ho CT tu thien bao lu tai mien Trung
30/10/2013 9C61 – 0000066 11,000,000.00 DUONG THI NHUNG NT UNG HO MIEN TRUNG GD TIEN MAT
30/10/2013 T995 – 0000071 6,000,000.00 NGUYEN THI MAI TRINH NOP, TANG 3 TU SACH CHO TRE EM VUNG CAO (BAC HUONG, CHI TRA, CHI TRIN H) GD TIEN MAT
30/10/2013 VNCK – 0025551 200,000.00 IBVCB.3010130137070001.Chuong trinh CCT
30/10/2013 VNCK – 0028922 500,000.00 IBVCB.3010130966592001.Linh Huong Ung ho mien trung
30/10/2013 J633 – 0014762 42,500,000.00 Sender:01314001.DD:301013.SHGD:10001168.BO: HOANG MINH NGUYET.HOANG MINH NGUYET HOI SINH VIENVIET NAM TAI BANG NAM UC UNG HODONG BAO MIEN TRUNG
30/10/2013 VNCK – 0003850 200,000.00 IBVCB.3010130499948003.hai chau nguyen xuan linh phan va nguyen linh dang ung ho com co thit
30/10/2013 VNCK – 0020885 200,000.00 IBVCB.3010130767682003.UH dong bao lu lut
30/10/2013 1903 – 0000033 300,000.00 bui t to Uyen nop ung ho mien Trung GD TIEN MAT
30/10/2013 VNCK – 0010552 300,000.00 IBVCB.3010130157086001.Com co thit thang 10 + 11
30/10/2013 VNCK – 0011849 200,000.00 IBVCB.3010130684094001.Duong Thi Thien ung ho mien Trung lu lut
30/10/2013 I798 – 0000011 1,000,000.00 do thi thanh ha- ung ho qui com co thit GD TIEN MAT
30/10/2013 5724 – 0003898 400,000.00 FTF.CN:9704366800689716024.FrAcc:0011000754301 .ToAcc:0011004025430
30/10/2013 VNCK – 0094436 200,000.00 IBVCB.2910130412586002.Tre em, nguoi ngheo Tuy chon cho phu hop Tre em, nguoi nghe
30/10/2013 VNCK – 0003486 1,200,000.00 IBVCB.3010130802568001.2 chau Minh Khoi va Minh Anh so 20 ngo 123 xuan thuy tien com co thit thang 5,6,7,8,9,10
30/10/2013 VNCK – 0099929 500,000.00 IBVCB.3010130408262001.Nghe Bong ung ho CT Com co thit Thang 10
30/10/2013 VNCK – 0022390 200,000.00 IBVCB.3010130375466002.Do Mai Anh Vinh Yen, Vinh Phuc Ung ho dong bao Mien Trung
30/10/2013 VNCK – 0022279 200,000.00 IBVCB.3010130433138001.Do Mai Anh Vinh Yen, Vinh Phuc ung ho Quy CCT
30/10/2013 5D37 – 0006989 1,000,000.00 /Ref:POR131030068{//}/Ref:POR131030068{//}Nguoi gui: DANG CAO THANG
30/10/2013 VNCK – 0012629 500,000.00 IBVCB.3010130645154003.Bao Chau + Nam Huy ung ho CCT thang 11/2013
29/10/2013 VNCK – 0062778 500,000.00 IBVCB.2910130099216001.Ung ho com co thit T10/2013 – DH
29/10/2013 R895 – 0000004 130,671,830.00 Tran Dang Tuan tra tien mua hang cuu tro 10 tan gao, 600 lit nuoc mam, 300 kg ca
29/10/2013 VNCK – 0089669 300,000.00 IBVCB.2910130536660001.gd meoxitrum Tp Hcm ung ho CCT thang 10
29/10/2013 Q481 – 0000119 400,000.00 lop k54 tai tien hoc hoc dhkhtn ung ho quy com co thit GD TIEN MAT
29/10/2013 VNCK – 0065900 200,000.00 IBVCB.2910130374290001.Nguyen Viet Hoang Dong bao mien Trung Dong bao mien Trung
29/10/2013 J633 – 0005001 500,000.00 Sender:01311001.DD:291013.SHGD:10000205.BO: NGUYEN HOANG MINH.CHAU NHAT NAM CK CCT THANG 1 1
29/10/2013 VNCK – 0079777 3,000,000.00 IBVCB.2910130608626004.Gia dinh hai chau Bong Choe ung ho CCT 3 tr dong
29/10/2013 VNCK – 0079673 1,000,000.00 IBVCB.2910131030938003.Gia ding hai chau Bong Choe ung ho Mien Trung 1tr dong
29/10/2013 VNCK – 0076564 600,000.00 IBVCB.2910130673044001.chi Do Thanh Huong ung ho quy thang 9-10
29/10/2013 G199 – 0000093 9,200,000.00 TIEN UNG HO TRUC TIEP O B28- PHO COM VONG SAU KHI MUA BANH 2,5TRIEU GD TIEN MAT
29/10/2013 VNCK – 0072409 500,000.00 IBVCB.2910130456332002.Nguyen Thi Nhat Le Nha so 3, Hem 639/39/57 Hoang Hoa Tham Ung ho bao lut Mien Trung
29/10/2013 VNCK – 0082217 200,000.00 IBVCB.2910130824210002.Do Khanh Ly ung ho CCT T10
29/10/2013 VNCK – 0072330 200,000.00 IBVCB.2910130650254003.Huynh Thi Kim Ngan TP.HCM Ung Ho Quy
29/10/2013 VNCK – 0082128 200,000.00 IBVCB.2910130636390001.Bui Hanh (Ha Dong) ung ho CCT T10
29/10/2013 VNCK – 0058825 900,000.00 IBVCB.2810130050426001.Hoang Dong Tien 305 nha G, Tap the Vinh Phuc, Ba Dinh Ha Noi Ung ho quy CCT
29/10/2013 0Y34 – 0007097 6,240,000.00 FTF.CN:9704366803471409014.FrAcc:0441003819100 .ToAcc:0011004025430
29/10/2013 VNCK – 0057375 300,000.00 IBVCB.2810130107090001.Khanh Thu VT ung ho chuong trinh Com co thit
29/10/2013 VNCK – 0066618 1,000,000.00 IBVCB.2910130879158004.Ung ho CCT
29/10/2013 L364 – 0000084 200,000.00 NGUYEN DANG AN CHUYEN TIEN VAO COM CO THIT 200.000 VND GD TIEN MAT
29/10/2013 J633 – 0014738 200,000.00 Sender:01314001.DD:291013.SHGD:10001586.BO: NGHIEM THAI PHUONG.UNG HO QUY CCT THANG 10 201 3
29/10/2013 VNCK – 0081330 120,000.00 IBVCB.2910130710538001.Bui Quynh Van PG Bank ung ho 120k/thang cho tre em vung cao
29/10/2013 VNCK – 0072675 500,000.00 IBVCB.2910130352620003.Nguyen Thi Nhat Le Nha so 3, Hem 639/39/57 Hoang Hoa Tham , HN Xay cau Ly Thi Hong
29/10/2013 J633 – 0012959 550,000.00 Sender:01310001.DD:291013.SHGD:10003801.BO: TECHCOM BANK.NGUYEN KHANH LY ( DU HOAI THU CH UYEN TIEN) CHO TRAN DANG TUAN
29/10/2013 J633 – 0011223 1,000,000.00 Sender:01310001.DD:291013.SHGD:10003116.BO: HOANG THI HONG NGOC.PHAM CONG DIEM. HA DONG NH O CCT UNG HO DONG BAO MIEN TRUNG
29/10/2013 J633 – 0011222 2,000,000.00 Sender:01310001.DD:291013.SHGD:10003120.BO: HOANG THI HONG NGOC.PHAM CONG DIEM. HA DONG UN G HO COM CO THIT
29/10/2013 J633 – 0011220 750,000.00 Sender:01310001.DD:291013.SHGD:10003099.BO: HOANG THI HONG NGOC.PHAM CONG DIEM. HA DONG CH UYEN TIEN MUA 10 LICH BAN + 05 LICH TUONG
29/10/2013 H536 – 0000044 1,000,000.00 DANG CAO THANG UNG HO QUY COM CO THIT THANG 10/13 GD TIEN MAT
29/10/2013 VNCK – 0068440 5,180,000.00 IBVCB.2910130034146002.Pham Hung – Ung ho Mien Trung
29/10/2013 J633 – 0009498 500,000.00 Sender:01310001.DD:291013.SHGD:10002258.BO: NGUYEN VAN DONG.NGUYEN VAN DONG UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT
29/10/2013 J633 – 0007503 3,600,000.00 Sender:01314001.DD:291013.SHGD:10000151.BO: LE THI BICH PHUONG.GOP QUY COM THIT 6 THANG 10.2013 3.2014
28/10/2013 VNCK – 0041896 200,000.00 IBVCB.2810130384898004.Thanh Xuan NA
28/10/2013 4840 – 0000052 200,000.00 NGUYEN THI NGOC MINH NT UNG HO XAY CAU LY THI HONG GD TIEN MAT
28/10/2013 G757 – 0000064 1,200,000.00 DO THI HUONG NT- VU THU PHUONG GUI TU THIEN COM THIT NHAT, DO DAU PACHEO GD TIEN MAT
28/10/2013 VNCK – 0041290 200,000.00 IBVCB.2810130289326001.Gia dinh chau Que Ninh ung ho COM CO THIT
28/10/2013 J633 – 0006541 100,000.00 Sender:01202001.DD:281013.SHGD:10000108.BO: PHAM QUANG HUY.995213102800283 UNG HO COM C O THIT T10.2013
28/10/2013 J633 – 0008468 500,000.00 Sender:01359001.DD:281013.SHGD:10000048.BO: PHAN KIM BANG.BCIN FT1330101732 DONG GOP VAO Q UY COM CO THIT. PHANBANG2002 YAHOO.COM
28/10/2013 M170 – 0007228 500,000.00 /Ref:P3083301376{//}/Ref:P3083301376{//}B/O:MRS. NGUYEN HONG DAN
28/10/2013 VNCK – 0057142 50,000.00 IBVCB.2810130134666002.Dang Chi Mai Ung ho com co thit mien trung
28/10/2013 VNCK – 0023747 500,000.00 IBVCB.2810130422524002.nguyen chi trung Sifa fashion ung ho CCT
28/10/2013 5D37 – 0006405 41,411,000.00 /Ref:PIB13102500IYCG{//}NHH: Agribank AGRIBANK HUYEN HOANG SU PHI TINH HA GIANG .TAM UNG T IEN HO TRO AN CHO 115 HS TIEU HOC HO THAU 9-10-11/2013 D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
28/10/2013 H536 – 0000258 8,800,000.00 TRAN QUANG THAI- DAI DIEN CLB PRAHA TPHCM UNG HO NGUOI DAN BI BAO LUT TAI TINH QUANG BINH T10.13 GD TIEN MAT
28/10/2013 J633 – 0006100 1,000,000.00 Sender:01341001.DD:281013.SHGD:10000040.BO: LE THI THANH XUAN.(994CTMP132990001)UNG HO CT COM CO THIT
28/10/2013 J633 – 0015953 500,000.00 Sender:01201001.DD:281013.SHGD:10005841.BO: PHAM THI QUYEN.CT MUA LICH 300K, UNG HO CCT T 11 200K
28/10/2013 VNCK – 0050272 150,000.00 IBVCB.2810130366688002.MinhBi1911 ung ho COM CO THIT
28/10/2013 VNCK – 0019380 300,000.00 IBVCB.2710130921846001.Chau Tam, Ngoc, Dungx ung ho com co thit
Tổng số 1,302,708,430.00 2,147,691,019.00
27/10/2013 VNCK – 0013369   5,000,000.00 IBVCB.2710130233708002.Ung VTau ung ho Quy com co thit
27/10/2013 VNCK – 0013001   500,000.00 IBVCB.2710130771992002.Ung ho cct(fb bao ngoc)
26/10/2013 9575 – 0000123   16,844,000.00 nhom ban cua nguyen phuong tu utah my ung ho cct GD TIEN MAT
26/10/2013 9575 – 0000124   10,000,000.00 ban phan thanh nam avg ung ho cct GD TIEN MAT
26/10/2013 VNCK – 0002955   1,000,000.00 IBVCB.2610130465594001.Ung ho chuong trinh COM CO THIT
26/10/2013 VNCK – 0091154   50,000.00 IBVCB.2610130754206003.Doan Nguyen Minh Quan Yen Vinh – Kim Chung – Hoai Duc -Ha Noi 12
25/10/2013 VNMB – 0174704   500,000.00 IBVCB.VNMB. VNMB20131025174700. Ung ho Com co thit
25/10/2013 J633 – 0012782   100,000.00 Sender:01307001.DD:251013.SHGD:10001523.BO: NGUYEN VAN THUONG.IBUNG HO COM CO THIT
25/10/2013 VNCK – 0079292   300,000.00 IBVCB.2510130787264001.Pham Hong Mai Trung Kinh, Ha Noi Ung ho dong bao lu lut Mien Trung
25/10/2013 VNCK – 0072881   600,000.00 IBVCB.2510130717374002.2 be Khoi Nguyen ung ho mien Trung 300000 va CCT 300000 vnd
25/10/2013 VNCK – 0082483 1,000,000.00   IBVCB.2510130864844002.TRA LAI TIEN GOP XAY CAU LY THI HONG CUA BAN THANH HA
25/10/2013 L333 – 0007212   1,100,000.00 Sender:79310001.DD:251013.SHGD:10001124.BO: TRAN KHANH VAN.KHANH VAN TRAN UNG HO TX VA CAM KET BAN VE MAY BAY T10 2013
25/10/2013 VNCK – 0062309   500,000.00 IBVCB.2510130373494001.Tang CTC. Keep Walking !
25/10/2013 5D37 – 0007481   500,000.00 /Ref:PI0481916{//}/Ref:PI0481916{//}Hong Linh_ANZ_Ung ho Quy Com co thit D.Vi CHUYEN:HONG LINH TRAN
25/10/2013 7467 – 0000036   1,000,000.00 02 BE NGUYET MINH- AN KHANH NHA 45 NGO DINH DONG-BACH MAI-UNG HO QTT – COM CO THIT- T9+10/ 2013 GD TIEN MAT
25/10/2013 VNCK – 0079856   1,500,000.00 IBVCB.2510130535372001.Ung ho chuong trinh COM CO THIT cua anh TUAN
25/10/2013 0595 – 0007154   2,000,000.00 /Ref:PALPMP66310{//}/Ref:PALPMP66310{//}LP VNMP66310 COM CO THIT D.Vi CHUYEN:LE TIEN VINH
25/10/2013 VNCK – 0062826   1,000,000.00 IBVCB.2510130937110001.fb Huong Dai Bang 500k danh cho Com co thit 500k danh cuu tro dong bao mien Trung
25/10/2013 4832 – 0000004   1,000,000.00 Mr. Brian and Ms Pham Bich Ngoc nop gop quy com co thit GD TIEN MAT
25/10/2013 DD4400 – 0024630   722,167.00 Tra lai tien gui
25/10/2013 G380 – 0000005   500,000.00 MAI LINH SAN – UNG HO DONG BAO MIEN TRUNG LU LUT GD TIEN MAT
24/10/2013 J633 – 0011927   100,000.00 Sender:01314001.DD:241013.SHGD:10001041.BO: TRAN CHI HIEU.UNG HO CHUONG TRINH CCT
24/10/2013 J633 – 0008243   500,000.00 Sender:01201001.DD:241013.SHGD:10001748.BO: NHCT DONG DA.CTIEP SCT 10002849 NGAY 22.10.201 3 CUA DINH THI THU HUONG CT COM CO THIT
24/10/2013 VNCK – 0025370   200,000.00 IBVCB.2410130194232001.Com Co Thit
24/10/2013 VNCK – 0023998   300,000.00 IBVCB.2410130811226002.FB Bill Anna ung ho CCT thang 10
24/10/2013 VNCK – 0025916   200,000.00 IBVCB.2410130409076001.Mien Nam Dong bao mien Trung Dong bao mien Trung
24/10/2013 9847 – 0005374   300,000.00 FTF.CN:9704366802796023021.FrAcc:0101000726140 .ToAcc:0011004025430
24/10/2013 VNCK – 0038209 12,277,000.00   IBVCB.2410130792852001.CHUYEN DO HUONG GIANG MUA DO DUNG NAU BEP CHO TH PA CHEO
24/10/2013 7E59 – 0000077   700,000.00 NGUYEN THI PHUONG TAM UNG HO BAO LUT MIEN TRUNG GD TIEN MAT
24/10/2013 VNCK – 0041133   300,000.00 IBVCB.2410130158104001.TRINH XUAN NGUYEN 37 LE DAI HANH, HA NOI Com co thit
24/10/2013 VNCK – 0027681   1,000,000.00 IBVCB.2410130499352001.Gia dinh Duong+Tuyet (HN) ung ho CT CCT thang 10/2013
24/10/2013 EM40 – 0000037   500,000.00 TRAN NGUYEN PHUONG LINH VA NGAN HA UNG HO MIEN TRUNG GD TIEN MAT
24/10/2013 VNCK – 0042154   200,000.00 IBVCB.2410130349044002.TRINH XUAN NGUYEN 37 LE DAI HANH, HA NOI A Tuan mua giup em mi tom cho mien Trung
23/10/2013 G199 – 0000026   3,000,000.00 PHONG PHAP LY AVG UNG HO QUY CCT VI DONG BAO MIEN TRUNG GD TIEN MAT
23/10/2013 G199 – 0000025   500,000.00 CHAU DAO PHUONG DUNG UNG HO QUY CCT VI DONG BAO MIEN TRUNG GD TIEN MAT
23/10/2013 G199 – 0000031   2,000,000.00 ung ho ct cct mien trung GD TIEN MAT
23/10/2013 VNCK – 0099129   2,000,000.00 IBVCB.2310130254880001.Tran Thi Sy binh thuong
23/10/2013 VNCK – 0000124   100,000.00 IBVCB.2310130187136002.bat com co thit
23/10/2013 J633 – 0006672   500,000.00 Sender:01310001.DD:231013.SHGD:10000970.BO: VU THI THANH BINH.UNG HO DONG BAO MIEN TRUNG L U LUT
23/10/2013 J633 – 0010568   1,000,000.00 Sender:01204009.DD:231013.SHGD:10005778.BO: BUI THUY PHUONG.TRINH THUY ANH NOP TIEN
23/10/2013 2259 – 0000045   1,000,000.00 do thi van gui tien ban 2 buc tranh ngoi nha nho va duong dua ngot ngao GD TIEN MAT
23/10/2013 J633 – 0012108   2,000,000.00 Sender:79302001.DD:231013.SHGD:10003746.BO: TRAN THI HUYEN TRANG.MINNA GIUP CAC BAN NHO VU NG CAO
23/10/2013 J633 – 0010551   393,139.00 Sender:79302001.DD:231013.SHGD:10002912.BO: HOANG TUAN KIET.(RMNO 04421310237819) UNG HO CHUONG TRINH ÍCOM CO THITÍ (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
23/10/2013 VNCK – 0082282   720,000.00 IBVCB.2210130896022001.Ung ho CT Com co thit Q3 2013
23/10/2013 VNCK – 0014010   50,000.00 IBVCB.2310130546680001.Tran Manh Linh loc bat tan huong
23/10/2013 VNCK – 0097452   200,000.00 IBVCB.2310130098446002.Van Anh Pham DH Thuy loi Gop Quy Com co thit
23/10/2013 7546 – 0000025   19,200,000.00 bui thanh hang madison vietcoop findrasing for “com co thit” GD TIEN MAT
23/10/2013 J633 – 0006434   4,000,000.00 Sender:01310001.DD:231013.SHGD:10000508.BO: PHAN QUOC KHANH.GIA DINH BI TIT UNG HO NGUOI D AN VUNG LU MIEN TRUNG.
23/10/2013 G199 – 0000027   1,050,000.00 MOT NHOM PHONG TANG BA HOP – HC-AVG UNG HO QUY CCT VI DONG BAO MIEN TRUNG GD TIEN MAT
23/10/2013 VNCK – 0001503   200,000.00 IBVCB.2310131048176002.Chuyen quy Com Co Thit
23/10/2013 VNCK – 0001653   500,000.00 IBVCB.2310130556832001.Chau Phan Ha Chi UNIS Hanoi ung ho CCT Mien Trung
23/10/2013 9267 – 0000047   200,000.00 do huong giang gui com co thit nhat nhuan but bai “nhat ky cho con” GD TIEN MAT
23/10/2013 E816 – 0002803   1,000,000.00 FTF.CN:9704366801664893010.FrAcc:0611001477389 .ToAcc:0011004025430
23/10/2013 VNCK – 0014056   1,000,000.00 IBVCB.2310130190904002.ung ho dong bao mien trung qua bac Tuan CCT
23/10/2013 5858 – 0000013   500,000.00 NGUYEN DUC TUAN -U/H QUY COM CO THIT GD TIEN MAT
23/10/2013 9267 – 0000004   1,480,000.00 do huong giang ung ho com co thit nhat ( do dau pa cheo) GD TIEN MAT
23/10/2013 VNCK – 0096184   400,000.00 IBVCB.2310130250670001.Ung ho chuong trinh com co thit
23/10/2013 9810 – 0005435   500,000.00 IBPS/SE:01202001.DD:231013.SH:10000153.BO:VU KIM NGOC SO 8 NGO 226 PHO DINH CONG – HOANG. 995213102300005 – UNG HO DONG BAO BI BAO LUT O MIEN TRUNG
23/10/2013 4E18 – 0000056   19,600,000.00 COM CO THIT NEW ZEALAND CT UNG HO DONG BAO MIEN TRUNG GD TIEN MAT
23/10/2013 E571 – 0000053   500,000.00 truong xuan ha ung ho dong bao mien trung GD TIEN MAT
23/10/2013 9540 – 0009122   300,000.00 FTF.CN:9704366806641476011.FrAcc:0011004081690 .ToAcc:0011004025430
22/10/2013 VNCK – 0066915   500,000.00 IBVCB.2210130906002001.truong ngoc bich ung ho mien Trung
22/10/2013 VNCK – 0056112   600,000.00 IBVCB.2210130211718001.Co Giang ung ho CCT (300k) & mien Trung (300k)
22/10/2013 VNCK – 0053984   500,000.00 IBVCB.2210130438370001.XIN DUOC CHIA SE MOT CHUT TAM LONG CUNG DONG BAO MIEN TRUNG. CAM ON BAC TRAN DANG TUAN VA CAC ACE CCT
22/10/2013 VNCK – 0056225   500,000.00 IBVCB.2210130498750002.Co Ca ung ho CCT va mien Trung
22/10/2013 J633 – 0005397   1,000,000.00 Sender:01309001.DD:221013.SHGD:10000120.BO: NGUYEN THI VIET HOA.GUI UNG HO DONG BAO MIEN T RUNG O VUNG BAO LU
22/10/2013 J633 – 0014177   500,000.00 Sender:01314001.DD:221013.SHGD:10001870.BO: LE THI THUY BICH.CHI HA CUC BAO CHI GUI TIEN UNG HO CCT
22/10/2013 VNCK – 0079874   200,000.00 IBVCB.2210130823274001.Ung ho chuong trinh COM CO THIT
22/10/2013 J633 – 0010167   500,000.00 Sender:79302001.DD:221013.SHGD:10003325.BO: DO THUY QUYNH.(RMNO 03121310225472) UNG HO DO NG BAO MIEN TRUNG (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
22/10/2013 VNCK – 0056885   119,000.00 IBVCB.2210130210746003.Huong Do Thai ung ho chuong trinh CCT
22/10/2013 J633 – 0010178   500,000.00 Sender:01310001.DD:221013.SHGD:10002351.BO: NGUYEN THI PHUONG.UNG HO MIEN TRUNG QUA CHUONG TRINH COM CO THIT
22/10/2013 J633 – 0005456   500,000.00 Sender:79302001.DD:221013.SHGD:10000596.BO: CUNG TO NGA.(RMNO 11021310213911) UNG HO DONG BAO BAO LUT MIEN TRUNG (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
22/10/2013 4516 – 0003034   1,016,431.00 //Ref:03FH131021144858{//}VAL:131022EUR35,45 /33B:EUR50, /Tlx:SW1310212297 /Pmnt:UNG HO CO M CO THIT VA DONGBAO LU LUT /71A:BEN /B.O:/708272836800EUR1/CONG BINH NGUYEN2/JERICHOWER STR. 363/DE/39114 MAGDEBURG /F.O:/0011004025430TRAN DANG TUA
22/10/2013 L333 – 0008712   500,000.00 Sender:79201001.DD:221013.SHGD:10003620.BO: TRAN VAN QUAN.NH HUONG NH VCB ; ND UNG HO C HUONG TRINH COM CO THIT.QUAN TRAN FACEBOOK
22/10/2013 J633 – 0011913   500,000.00 Sender:01314001.DD:221013.SHGD:10001070.BO: TRAN THI MINH NGOC.FB NGOC MINH TRAN UNG HO CT COM CO THIT
22/10/2013 J633 – 0007510   300,000.00 Sender:01304001.DD:221013.SHGD:10000133.BO: TRAN DONG HAI.TIEN CUU TRO DONG BAO LUT BAO TA I VCB SGD HA NOI
22/10/2013 VNCK – 0079010   500,000.00 IBVCB.2210130236214001.Cao Thi Thuy Duong Dai Kim, Hoang Mai, Hanoi Ung ho mien Trung khac phuc hau qua bao
22/10/2013 J633 – 0006072   2,500,000.00 Sender:01204010.DD:221013.SHGD:10000190.BO: NGUYEN THI HA.NGUYEN THI HA CT COM THIT T10 500.000; CT UNG HO MIEN TRUNG 2.000.000
22/10/2013 7B43 – 0000041   500,000.00 Hoang Thi Thu Trang: chuyen vao quy com co thit GD TIEN MAT
22/10/2013 J633 – 0006063   3,000,000.00 Sender:01307001.DD:221013.SHGD:10000366.BO: TRAN TRONG UYEN.IBCHUYEN TIEN UNG HO COM CO TH IT MIEN TRUNG CHO ANH TRAN DANG TUAN
22/10/2013 9305 – 0000196   200,000.00 NGUYEN HONG LIEN (SO 45 DAM VAC,VINH PHUC)/UNG HO CT COM CO THIT GD TIEN MAT
22/10/2013 J633 – 0012643   100,000.00 Sender:01202001.DD:221013.SHGD:10003499.BO: DAM XUAN DINH.995213102201692 UNG HO CCT
22/10/2013 I659 – 0003646   500,000.00 FTF.CN:9704366803325126012.FrAcc:0081000828150 .ToAcc:0011004025430
22/10/2013 J633 – 0008807   500,000.00 Sender:01205001.DD:221013.SHGD:10000065.BO: NGUYEN KIEU LINH.NGUYEN KIEU LINH NGAN HANG MH B HA NOI UNG HO MIEN TRUNG
22/10/2013 VNCK – 0059896   500,000.00 IBVCB.2210130381008003.cong ty The ky 70B Thuy Khue ung ho dong bao mien trung
22/10/2013 VNCK – 0069234   300,000.00 IBVCB.2210130172586003.ung ho dong bao mien Trung
22/10/2013 VNCK – 0066695   200,000.00 IBVCB.2210130606538001.Ung ho chuong trinh Com co thit
22/10/2013 J633 – 0012933   2,000,000.00 Sender:01305002.DD:221013.SHGD:10000110.BO: DO HUNG.TAI KHOAN TRICH NO 170014849129387, NOI DUNG CHUYEN CHUONG TRINH COM CO THIT
22/10/2013 4516 – 0003546   8,019,254.00 /VCBFee:2(+VAT:0.2)USD//Ref:2013102200037223{//}VAL:131022USD382,62 /33B:USD415,62 /Tlx:SW 1310221388 /Pmnt:/RFB/IM0000041564//MOT NUA CHO COMCO THIT. MOT NUA UNG HO DONG BAO MIEN TRUNG. REFUND /RETURN/REIMBURSEMENT /71A:SHA /B.O:/010321027
22/10/2013 J633 – 0009454   500,000.00 Sender:01307001.DD:221013.SHGD:10000839.BO: VU HUU NHA.IB(FB ROGER VU) UNG HO DONG BAO M IEN TRUNG
22/10/2013 D295 – 0000032   500,000.00 BUI THI AN NINH – BE SU CT COM CO THIT GD TIEN MAT
22/10/2013 VNVT – 0151407   200,000.00 VCBVT.84988006277.CT tu 0251001593759.VU THI HAI sang 0011004025430.TRAN DANG TUAN.131022587223350.VNVT20131022151407.Meo Sutu UH mien Trung
22/10/2013 5D37 – 0006032   1,431,000.00 /Ref:P281474991435521{//}WU8241557757 D.Vi CHUYEN:GWENHAEL LE MOINE 25, RUE SAINT-MATHIEU LYON FR
22/10/2013 VNCK – 0079112   200,000.00 IBVCB.2210130449518001.Tang Hien ung ho mien Trung
22/10/2013 J633 – 0005885   500,000.00 Sender:01310001.DD:221013.SHGD:10000054.BO: NGUYEN VIET HA.CHUYEN TIEN UNG HO COM CO THIT MIEN TRUNG
22/10/2013 VNCK – 0062424   1,000,000.00 IBVCB.2210130146752001.Cong ty T3 Viet Nam 160 Tay Son Ung ho chuong trinh CCT
22/10/2013 VNCK – 0058524   1,000,000.00 IBVCB.2210130667240001.Le Huynh Ha ung ho chuong trinh Com Co Thit
21/10/2013 J633 – 0005863   500,000.00 Sender:01319001.DD:211013.SHGD:10000038.BO: TRAN THI BICH PHUONG.IB  CK LNH UNG HO MIEN TRUNG
21/10/2013 J633 – 0006328   240,000.00 Sender:01341001.DD:211013.SHGD:10000029.BO: BUI HUU DUONG.(757CT06132920001)BUI HUU DUONG HOC VIEN KHOA HOC QUAN SU UNG HO TX THANG 10
21/10/2013 VNCK – 0021039   300,000.00 IBVCB.2110130462132001.Dao Thi Thanh Xuan Nho quy CCT chuyen giup ung ho lu lut mien Trung
21/10/2013 J633 – 0015926   480,000.00 Sender:01307001.DD:211013.SHGD:10002901.BO: KHONG DUC TRUNG.IBUNGHO CCT
21/10/2013 9D26 – 0000026   4,450,000.00 ZEN UNG HO THANG 10/2013 GD TIEN MAT
21/10/2013 VNCK – 0025875   2,000,000.00 IBVCB.2110131001598001.Nguyen Bich Van – Ung ho mien Trung
21/10/2013 VNCK – 0028180   1,000,000.00 IBVCB.2110130161450001.Vo chong Lan Khang ung ho dong bao mien Trung
21/10/2013 HW55 – 0000063   1,000,000.00 nguyen thi thuy hoi nt ung ho Ha Tinh GD TIEN MAT
21/10/2013 VNCK – 0015020   200,000.00 IBVCB.2110130200222001.Luong Thi Thanh Huong Ung dong bao lu lut mien trung
21/10/2013 VNCK – 0019486   200,000.00 IBVCB.2110130601748001.tung Ung ho dong bao mien Trung
21/10/2013 VNCK – 0013002   500,000.00 IBVCB.2110130684786001.Le Thanh Hai My Dinh Song Da Ung ho mien trung bao lut
21/10/2013 VNCK – 0007898   200,000.00 IBVCB.2010130061900001.Gia dinh My-Keo ung ho COM CO THIT
21/10/2013 2B09 – 0000050   1,000,000.00 PHUONG THI HIEU UNG HO DONG BAO MIEN TRUNG QUA ‘COM CO THIT’ GD TIEN MAT
21/10/2013 VNCK – 0044615   200,000.00 IBVCB.2110130212084001.Nhung Ung ho dong bao mien Trung
21/10/2013 VNCK – 0023159   500,000.00 IBVCB.2110130867358001.DO THI PHUONG NGUYEN Ung ho dong bao mien trung
21/10/2013 J633 – 0006273   200,000.00 Sender:01201001.DD:211013.SHGD:10000908.BO: VO KIM HUONG.CHAU KHANH VAN UNG HO
21/10/2013 J633 – 0006272   500,000.00 Sender:01201001.DD:211013.SHGD:10000679.BO: LE THUY DUNG.UNG HO
21/10/2013 CZ28 – 0000011   2,000,000.00 DUNG NGOC, MELBOURNE (GIO THI) CHUNG TAY GIUP DONG BAO LU LUT MIEN TRUNG
21/10/2013 J633 – 0012351   200,000.00 Sender:01314001.DD:211013.SHGD:10001295.BO: TRAN THI MAI.TRAN THI HA UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT
21/10/2013 J633 – 0012337   300,000.00 Sender:01314001.DD:211013.SHGD:10001252.BO: TRAN THI MAI.TRAN THI MAI VA TRAN THI HA UNG H O DONG BAO MIEN TRUNG
21/10/2013 1Z19 – 0045716   300,000.00 FTF.CN:6868680373726014 .FrAcc:0021000503922 .ToAcc:0011004025430
21/10/2013 J633 – 0009641   1,000,000.00 Sender:79302001.DD:211013.SHGD:10002653.BO: LUONG THUY HA.(RMNO 03421310212218) UNG HO QU Y COM CO THIT (TU FB HA LUONG) (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
21/10/2013 J633 – 0007483   300,000.00 Sender:01310001.DD:211013.SHGD:10000906.BO: LUU HONG TRANG.LINH BUI GUI NHA CCT NHAT
21/10/2013 M494 – 0005089   1,000,000.00 FTF.CN:9704366801391304018.FrAcc:0021001107316 .ToAcc:0011004025430
21/10/2013 VNCK – 0017989   1,000,000.00 IBVCB.2110130616500001.NGUYEN THU HA, Ha Noi ung ho mien Trung: 500.000; ung ho Com co thit: 500.000
21/10/2013 VNCK – 0038751   120,000.00 IBVCB.2110131042390002.Ung ho com co thit thang 10
21/10/2013 VNCK – 0025346   200,000.00 IBVCB.2110130879650001.Ung ho Mien Trung
21/10/2013 VNCK – 0042881   1,000,000.00 IBVCB.2110130619026001.NGUYEN DINH NGUU SAIGON Ung ho dong bao mien trung trong con bao vua qua
21/10/2013 J633 – 0015023   500,000.00 Sender:01201001.DD:211013.SHGD:10006889.BO: PHAM THI QUYEN.UNG HO DONG BAO MIEN TRUNG
21/10/2013 J633 – 0015166   100,000.00 Sender:01202001.DD:211013.SHGD:10004644.BO: NGUYEN DIEU LINH.NGUYEN DIEU LINH CT COM CO TH IT MIEN TRUNG
21/10/2013 K136 – 0000051   200,000.00 VU THI VIET HOA CT CHO QUY COM CO THIT GD TIEN MAT
21/10/2013 N804 – 0006395   200,000.00 PT..DOAN TRIEU MINH.20131021.141255.Transfer for PT.-QuyComcothit.
21/10/2013 J633 – 0013832   500,000.00 Sender:01202001.DD:211013.SHGD:10003804.BO: NGUYEN THI PHUONG THAO.995213102101996 UNG H O DONG BAO MIEN TRUNG
21/10/2013 J633 – 0007391   200,000.00 Sender:01310001.DD:211013.SHGD:10001254.BO: NGUYEN DUC THU.UNG HO MIEN TRUNG
21/10/2013 J633 – 0007390   200,000.00 Sender:01310001.DD:211013.SHGD:10001260.BO: NGUYEN DUC THU.UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT
21/10/2013 J633 – 0006225   2,000,000.00 Sender:01311001.DD:211013.SHGD:10000754.BO: TRINH THI PHUONG HOA.VO THI PHUONG MAI UNG HO DONG BAO MIEN TRUNG
21/10/2013 J633 – 0014210   100,000.00 Sender:01201001.DD:211013.SHGD:10006389.BO: TRAN T KIM ANH.KIM ANH UNG HO CHUONG TRINH CCT
21/10/2013 J633 – 0006205   100,000.00 Sender:01202001.DD:211013.SHGD:10000266.BO: NINH THI MAI.995213102100247 UNG HO DONG BA O MIEN TRUNG
21/10/2013 5D50 – 0000047   300,000.00 NGUYEN THI LUA UNG HO DONG BAO MIEN TRUNG (FB: NGUYEN LUA) GD TIEN MAT
21/10/2013 J633 – 0006701   200,000.00 Sender:01309001.DD:211013.SHGD:10000186.BO: HUA THI THU TRANG.HUA THI THU TRANG CK QUY COM CO THIT UNG HO DONG BAO MIEN TRUNG
21/10/2013 J633 – 0014193   2,140,000.00 Sender:01304001.DD:211013.SHGD:10000750.BO: NGUYEN THI HOAI VAN.C/TIEN UNG HO BAO LUT CHO TRAN DANG TUAN TAI NH TMCP NGOAI THUONG VN SO GIAO DICH HA NOI TAI TMCP NGOAI THUONG VN SO GIAO DICH HA NOI
21/10/2013 A810 – 0000104   300,000.00 hoang minh hien ct GD TIEN MAT
21/10/2013 J633 – 0007346   600,000.00 Sender:01310001.DD:211013.SHGD:10000283.BO: DUONG THI THU HIEN.UNG HO DONG BAO MIEN TRUNG
21/10/2013 Z824 – 0000051   300,000.00 VO THI HA LE -UNG HO MIEN TRUNG GD TIEN MAT
21/10/2013 X985 – 0000056   300,000.00 NGUYEN THU HUONG: CHU OI CHO CHAU GUI MOT CHUT DEN MIEN TRUNG NHE AH! GD TIEN MAT
21/10/2013 J633 – 0005013   200,000.00 Sender:79302001.DD:211013.SHGD:10000692.BO: TRUONG THI HONG HANH.(RMNO 04021310211203) UN G HO CHUONG TRINH COM CO THIT (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
21/10/2013 J633 – 0006682   500,000.00 Sender:79303001.DD:211013.SHGD:10004579.BO: GIAN TU HAI.COM CO THIT
21/10/2013 J633 – 0006657   200,000.00 Sender:01341001.DD:211013.SHGD:10000086.BO: VU THI HONG DIEP.(900CT08132940001)CHAU NGUYEN TUAN KIET LOP 7 TRUONG PHUNG CHI KIEN UNG HO MIEN TRUNG
21/10/2013 L333 – 0003614   200,000.00 Sender:79201001.DD:211013.SHGD:10000799.BO: TRAN THI BICH HANH.CCT UNG HO DONG BAO MIEN TR UNG
21/10/2013 J633 – 0007254   1,000,000.00 Sender:01307001.DD:211013.SHGD:10000070.BO: PHAM TAN LIEM.IBUNG HO MIEN TRUNG
21/10/2013 J633 – 0007358   2,000,000.00 Sender:01310001.DD:211013.SHGD:10000563.BO: PHUNG DUY HUNG.PHUNG DUY HUNG NGUYEN PHUONG HOA BINH GOP QUY COM CO THIT UNG HO DONG BAO BI NAN MIEN TRUNG
21/10/2013 J633 – 0011455   200,000.00 Sender:01201001.DD:211013.SHGD:10004393.BO: VO THI TU OANH.UNG HO MIEN TRUNG
21/10/2013 J633 – 0007356   200,000.00 Sender:01310001.DD:211013.SHGD:10000500.BO: NGUYEN THI PHUONG.UNG HO CHUONG TRINH COM CO T HIT
21/10/2013 VNCK – 0046455   220,000.00 IBVCB.2110130108628001.Ngo Manh Hung CCT
21/10/2013 J633 – 0012450   300,000.00 Sender:01201001.DD:211013.SHGD:10005286.BO: LE THI THUY DUNG.UNG HO MIEN TRUNG
21/10/2013 J633 – 0007012   1,000,000.00 Sender:01310001.DD:211013.SHGD:10000270.BO: PHAN THI VANG ANH.DONG CHO PHAN PHEO. 500.00 C HO CCT MIEN TRUNG. 500.000 CHO CCT MIEN NUI. CAM ON CAC ANH CHI.
21/10/2013 J633 – 0006989   1,000,000.00 Sender:01310001.DD:211013.SHGD:10000297.BO: PHAN THI VANG ANH.DONG CHO TRAN ANH VIET. 500. 000 CHO CCT MIEN TRUNG LU LUT. 500.000 CHO CCT MIEN NUI. CAM ON ANH TUAN VA MOI NGUOI RAT NHIEU.
21/10/2013 J633 – 0008432   2,000,000.00 Sender:01304001.DD:211013.SHGD:10000226.BO: LE THI HUONG GIANG.LE THI HUONG GIANG CT UNG H O DONG BAO MIEN TRUNG TAI SO GIAO DICH NGOAI THUONG VIET NAM
21/10/2013 J633 – 0005026   500,000.00 Sender:01202001.DD:211013.SHGD:10000010.BO: LE THI NGOC DIEP.995213102100163 MS DO HONG ANH UNG HO DONG BAO MIEN TRUNG
20/10/2013 VNCK – 0003943   1,000,000.00 IBVCB.2010130193024001.Nguyen Thi Thu Huyen Ung ho com co thit
20/10/2013 VNCK – 0002736   2,000,000.00 IBVCB.2010130991544003.LTMinh nho "Com Co thit" ung ho dong bao lu lut mien Trung 1trieu dong, gop quy Com co thit 1trieu dong. Xin Cam on
20/10/2013 VNCK – 0096470   5,000,000.00 IBVCB.1910130655470001.
20/10/2013 VNCK – 0096450   500,000.00 IBVCB.1910130810430003.Nha Dau, ung ho nguoi dan mien Trung
20/10/2013 VNCK – 0095389   500,000.00 IBVCB.1910130924582001.FB My Tom Hoang Thanh Tra ung ho dong bao bao lut
20/10/2013 VNCK – 0095404   400,000.00 IBVCB.1910130802830003.Anh Phu Hung (CLB DSNL) ung ho dong bao Mien Trung
20/10/2013 VNCK – 0095357   500,000.00 IBVCB.1910130237030001.Dinh Huong ung ho dong bao Mien Trung
20/10/2013 VNCK – 0095379   1,000,000.00 IBVCB.1910131030966002.Hong Thu (CLB DSNL) ung ho dong bao Mien Trung
20/10/2013 5589 – 0008672   300,000.00 PT..VU THUY HA.20131020.064748.Transfer for PT.-QuyComcothit.
20/10/2013 VNCK – 0097758   300,000.00 IBVCB.1910130424426002.Vu Loc (TTXVN) – UNG HO DONG BAO MIEN TRUNG
20/10/2013 VNCK – 0098178   500,000.00 IBVCB.2010131001878001.Tinker Bell Kids – Ung ho dong bao Mien Trung
20/10/2013 VNCK – 0099983   300,000.00 IBVCB.2010130578398001.Thanh Hang Ha Noi Mot chut tam long nho CCT ung ho dong bao MT
20/10/2013 VNCK – 0001446   500,000.00 IBVCB.2010130111662001.Nho chu chuyen giup ung ho dong bao mien Trung ah.
20/10/2013 P388 – 0001814   10,000,000.00 FTF.CN:9704366806532646011.FrAcc:0021000265803 .ToAcc:0011004025430
19/10/2013 VNMB – 0166695   1,000,000.00 IBVCB.VNMB. VNMB20131019166687. UH DB m.Trung
19/10/2013 VNCK – 0088215   500,000.00 IBVCB.1910130091792001.Phan Thi Thanh Ha ( nick facebook HaCohen) 32 hem 163/30/12 pho Tu Dinh, Long Bien, HN Ung ho mien Trung
19/10/2013 VNCK – 0093604   2,000,000.00 IBVCB.1910130036444001.MAI HAI HUONG VA QUYNH LIEN VTV UNG HO TIEN MUA NUOC SACH CHO DONG BAO LU LUT MIEN TRUNG
19/10/2013 VNCK – 0089417   500,000.00 IBVCB.1910130112480001.Cat Tuong & Mifa A21 x3 My dinh 1, Tl, Hn Dong bao mien Trung
19/10/2013 VNCK – 0083011   1,000,000.00 IBVCB.1910130429146001.SSKK ung ho bao lut mien trung
19/10/2013 D351 – 0007171   100,000.00 FTF.CN:9704366804744047011.FrAcc:0181003240421 .ToAcc:0011004025430
19/10/2013 VNCK – 0082118   300,000.00 IBVCB.1910130696958001.Mien Trung
19/10/2013 VNCK – 0087726   1,000,000.00 IBVCB.1910130217760001.Vu Kim Phuong Hanoi Ung ho dong bao mien Trung mua bao lut
19/10/2013 VNCK – 0088678   300,000.00 IBVCB.1910130664892001.Tvien CCT HN Tong Dat Dan va Vui Ve Hanh Phuc Giang Vo, HN Ung ho dong bao mien Trung
19/10/2013 VNCK – 0079929   500,000.00 IBVCB.1910130099570001.HTB HN Ung ho dong bao mien Trung
19/10/2013 VNCK – 0080322   300,000.00 IBVCB.1910130677358001.ung ho CT CCT
19/10/2013 VNCK – 0085768   500,000.00 IBVCB.1910130152386001.Thuc Dang ung ho dong bao mien Trung qua Com co thit
19/10/2013 VNCK – 0076394   200,000.00 IBVCB.1810130992244001.Nguyen Thi Hai Yen ung ho CCT – 200k
19/10/2013 VNCK – 0085457   1,000,000.00 IBVCB.1910130656002001.Binh Minh – Ho tro cho mien Trung
19/10/2013 VNCK – 0075872   500,000.00 IBVCB.1810130833340001.mot chut tam long nho anh va CCT ung ho dong bao Mien Trung, tks
19/10/2013 VNCK – 0075693   100,000.00 IBVCB.1810130325424002.Nhi: Gui mien Trung
19/10/2013 I798 – 0000075   10,000,000.00 pham thanh nam (AVG) nho CCT giup dong Mien Trung GD TIEN MAT
19/10/2013 VNCK – 0094463   500,000.00 IBVCB.1910130661426001.Ung ho dong bao bao lut mien Trung
19/10/2013 VNCK – 0086003   200,000.00 IBVCB.1910130694330001.Co LAN ANH va be LUFFY ung ho CCT
19/10/2013 VNCK – 0074679   1,000,000.00 IBVCB.1810130972540004.Tran Quynh Thy Ha Noi, Viet Nam Sinh nhat 1 tuoi
19/10/2013 VNCK – 0074512   100,000.00 IBVCB.1810130015004001.Ung ho dong bao mien Trung
19/10/2013 VNCK – 0074177   300,000.00 IBVCB.1810130434816002.Chuyen tien ung ho dong bao mien Trung
19/10/2013 VNCK – 0084737   500,000.00 IBVCB.1910130809822002.Hoang Van_xa Kim No ung ho chuong trinh
19/10/2013 VNCK – 0084180   500,000.00 IBVCB.1910130023202001.Ung ho dong bao mien Trung
19/10/2013 VNCK – 0094812   300,000.00 IBVCB.1910130882542001.PHUONG VY ung ho mien trung
19/10/2013 VNCK – 0083370   500,000.00 IBVCB.1910130226502003.DTVA-T10-Nho chu chuyen tien cua thang nay cho dong bao mien trung dum chau. Cam on chu
19/10/2013 VNCK – 0083500   100,000.00 IBVCB.1910130569094002.Nguyen Khanh Linh Vung Tau ung ho dong bao mien Trung
18/10/2013 5732 – 0008000   500,000.00 PT..HOANG PHONG ANH.20131018.130334.Transfer for PT.-QuyComcothit.
18/10/2013 J633 – 0006396   1,000,000.00 Sender:01204009.DD:181013.SHGD:10001751.BO: HOA LAN (FACEBOOKER).HOA LAN (FACEBOOKER) CHUO NG TRINH ÍCOM CO THITÍ
18/10/2013 1418 – 0000009   100,000,000.00 LUU NGOC HOA UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT GD TIEN MAT
18/10/2013 J633 – 0007855   500,000.00 Sender:01204009.DD:181013.SHGD:10003168.BO: LE XUAN LUONG.CHUYEN TIEN
18/10/2013 J633 – 0006255   10,000,000.00 Sender:01311001.DD:181013.SHGD:10000750.BO: NGUYEN THANH HUYEN.UNG HO COM CO THIT MIEN TRU NG
18/10/2013 VNCK – 0042690   300,000.00 IBVCB.1810130175322003.chuyen tien cho quy Com Co Thit
18/10/2013 VNCK – 0064870   500,000.00 IBVCB.1810130547642003.fb Ngo Ngoc Anh ung ho bao lut mien trung ( CT CCT)
18/10/2013 VNCK – 0071322   300,000.00 IBVCB.1810130718652001.Mien Trung Mien Trung Bao Lu
18/10/2013 VNCK – 0060353   100,000.00 IBVCB.1810130447088006.Nguyen Trung Dung 60 Ly Thai To – Hoan Kiem – Ha Noi Ung ho quy com co thit
18/10/2013 VNCK – 0049545   300,000.00 IBVCB.1810130003288002.Dang Viet Hung 96/2C Nguyen Trai, P.Ben Thanh, Q.1, Tp. HCM. Ung ho Quy Tu Thien
18/10/2013 VNVT – 0196080   500,000.00 VCBVT.84983650549.CT tu 0191000310662.NGUYEN THUY AN sang 0011004025430.TRAN DANG TUAN.131018586138030.VNVT20131018196080.ung h c m co thi t
18/10/2013 J633 – 0009993   360,000.00 Sender:01307001.DD:181013.SHGD:10001051.BO: NGUYEN THI THANH THUY.IBCOM CO THIT 3 THANG
18/10/2013 A804 – 0006944   300,000.00 FTF.CN:9704366802576418029.FrAcc:0341000667433 .ToAcc:0011004025430
18/10/2013 8324 – 0000139   200,000.00 FTF.CN:4283100856832041 .FrAcc:0081000185298 .ToAcc:0011004025430
18/10/2013 M490 – 0004321   300,000.00 FTF.CN:9704366803252228021.FrAcc:0491001650871 .ToAcc:0011004025430
18/10/2013 VNCK – 0040958   100,000.00 IBVCB.1810130775022002.Ung ho chuong trinh Com co thit
18/10/2013 VNCK – 0073643   3,000,000.00 IBVCB.1810130177544002.Trung tam tieng Anh ETC ung ho dong bao Mien Trung
18/10/2013 VNCK – 0056756   200,000.00 IBVCB.1810130023846001.VXLong Ung ho TX CCT thang 10/2013 CCT
18/10/2013 VNCK – 0073163   500,000.00 IBVCB.1810130758524001.Chung tay giup mien Trung
18/10/2013 VNCK – 0072795   500,000.00 IBVCB.1810130618004001.Ung ho chuong trinh Com co thit
18/10/2013 G199 – 0000023   1,000,000.00 nguyen mai trinh ung ho cct GD TIEN MAT
18/10/2013 VNCK – 0037050   600,000.00 IBVCB.1710130043624001.Nguyen Kim Son Hai Phong Dong gop cho CCT
18/10/2013 VNCK – 0037013   120,000.00 IBVCB.1710130003624001.Dang Duy Nhat Com co thit Nhat Ban CCTNVN0053 Pacheo thang 10
18/10/2013 VNCK – 0047470   120,000.00 IBVCB.1810131032436001.Pham Thi Thu Ha Hanoi Ung ho chuong trinh com co thit thang 10/2013
17/10/2013 J633 – 0007648   100,000.00 Sender:01314001.DD:171013.SHGD:10000042.BO: TRAN THI MAI.UNG HO CT COM CO THIT
17/10/2013 VNCK – 0023761   200,000.00 IBVCB.1710130179966004.Ung ho chuong trinh com co thit
17/10/2013 J633 – 0005049   500,000.00 Sender:79302001.DD:171013.SHGD:10000629.BO: TRUONG THI THUY HUONG.(RMNO 11021310165584) U NG HO COM CO THIT (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
17/10/2013 VNCK – 0020715   100,000.00 IBVCB.1710130738928002.Vo Thi Nhu Bang Phu Nhuan, TPHCM Giup cac be bua com co thit
17/10/2013 VNCK – 0031544   3,500,000.00 IBVCB.1710130496980002.Ung ho CCT tu thang 4-10/2013
17/10/2013 VNCK – 0009637   100,000.00 IBVCB.1710130208846001.Ung ho com co thit
17/10/2013 VNCK – 0025923   100,000.00 IBVCB.1710130888690001.Do Huynh Thuy Khang Qui com co thit
17/10/2013 VNCK – 0003229   100,000.00 IBVCB.1610130179284001.Nguyen dinh toan 11 Mac thien tich, q5 Ung ho
17/10/2013 J633 – 0008024   1,200,000.00 Sender:01310001.DD:171013.SHGD:10001182.BO: NGO MANH HUNG.NGO TRAN UYEN LINH UNG HO CCT CH O TRAN DANG TUAN
17/10/2013 J633 – 0007896   500,000.00 Sender:01359001.DD:171013.SHGD:10000101.BO: MRS NGUYEN THI DIEU THUY.BCIN FT1329000587 UNG HO CT COM CO THIT T10
17/10/2013 J633 – 0007884   100,000.00 Sender:01359001.DD:171013.SHGD:10000107.BO: VU THI HONG NHUNG.BCIN FT1329000596 UNG HO COM CO THIT
17/10/2013 VNCK – 0019638   200,000.00 IBVCB.1710130397248002.nguyen the thang dam phu my kk
16/10/2013 VNCK – 0091329   500,000.00 IBVCB.1610130538756001.Tran Thuy Nga ung ho CCT – 10.2013
16/10/2013 VNCK – 0074138   300,000.00 IBVCB.1610130108246001.PHUONG VY ung ho Huyen Dien Bien
16/10/2013 S851 – 0003763   20,000,000.00 FTF.CN:9704366800565825014.FrAcc:0021000617813 .ToAcc:0011004025430
16/10/2013 J633 – 0006542   500,000.00 Sender:01309001.DD:161013.SHGD:10000303.BO: TRAN THACH ANH.UNG HO CT COM CO THIT TU NICK MYQUARTZ
16/10/2013 VNCK – 0096039   300,000.00 IBVCB.1610130489922001.Chau Ngo Hoang Minh P1110 No 7A Ban Dao Linh Dam Ung ho quy Com co thit
16/10/2013 VNCK – 0080101   100,000.00 IBVCB.1610130602904004.Tran Trung HN Com Co Thit
16/10/2013 VNCK – 0087546   1,000,000.00 IBVCB.1610130159678001.Thu Huong ANZ ung ho TX T10 & T11
16/10/2013 G431 – 0000005   200,000.00 NGUYEN THI BICH THUY ung ho qui com co thit
16/10/2013 VNCK – 0084062   500,000.00 IBVCB.1610130205182001.Ung ho CCT
16/10/2013 I330 – 0000052   300,000.00 NGUYEN VAN HIEU NOP TIEN GD TIEN MAT
16/10/2013 J633 – 0010114   200,000.00 Sender:01305004.DD:161013.SHGD:10000043.BO: NGUYEN THI THU HA.TAI KHOAN TRICH NO 1702148 49010470, NOI DUNG CHUYEN UNG HO COM CO THIT
16/10/2013 VNCK – 0081833   50,000.00 IBVCB.1610130557394004.Ung ho com co thit
16/10/2013 J633 – 0005357   500,000.00 Sender:79302001.DD:161013.SHGD:10000970.BO: DO THUY QUYNH.(RMNO 03121310163658) VC QUYNH TRUNG (HCM) UNG HO CCT (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
16/10/2013 J633 – 0005348   300,000.00 Sender:79302001.DD:161013.SHGD:10000428.BO: TRUONG QUANG NINH.(RMNO 03421310163373) (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) VIETCOMBANK)
15/10/2013 VNCK – 0033942   200,000.00 IBVCB.1510130305866001.To Thi Thu Huong 180 Mai Anh Tuan ung ho quy com co thit
15/10/2013 J633 – 0005627   200,000.00 Sender:79302001.DD:151013.SHGD:10000638.BO: LE TRUNG THANH.(RMNO 05121310150769) CHAU GUI CCT. CHU DUNG NEU TEN CHAU CHU NHE. (NHH VIETCOMBANK HOAN KIEM HA NOI)
15/10/2013 J633 – 0013648   300,000.00 Sender:01307001.DD:151013.SHGD:10000513.BO: TRINH THI THANH HA.VAO QUY COM CO THIT CHO TRE EM
15/10/2013 J633 – 0007037   500,000.00 Sender:01348002.DD:151013.SHGD:10000379.BO: MS NGUYEN HONG THU.NGUYEN HONG THU SHB TAY NAM HN CHUYEN TIEN UNG HO CT COM CO THIT
15/10/2013 VNCK – 0041077   200,000.00 IBVCB.1510130189482001.Luong Thi Thanh Huong Ung ho bua com co thit
15/10/2013 B339 – 0007389   100,000.00 FTF.CN:9704366801711339017.FrAcc:0021000286906 .ToAcc:0011004025430
15/10/2013 VNCK – 0045328   300,000.00 IBVCB.1510130112906001.Nguyen Thi Thanh Viet Hung-Long Bien-Hanoi CCTNVN0056 Pacheo
15/10/2013 VNCK – 0052508 2,000,000.00   IBVCB.1510130799024002.GUI TRA TIEN UNG HO XAY CAU LY THI HONG
15/10/2013 VNCK – 0053211   500,000.00 IBVCB.1510130037220001.Com co thit T10 – Cao Minh Phuong
15/10/2013 VNCK – 0046758   1,000,000.00 IBVCB.1510130726386001.Quynh Nga Tran chuyen khoan
15/10/2013 VNCK – 0057023   50,000.00 IBVCB.1510130508122001.bcuongk thang 10
15/10/2013 VNCK – 0038407   3,000,000.00 IBVCB.1510130507916002.Ung ho COM CO THIT thang 6,7,8,9,10/2013.
15/10/2013 J633 – 0010046   9,000,000.00 Sender:01901001.DD:151013.SHGD:10000108.BO: BUI THI THUY LIEU.COM CO THIT TU TRUNG QUOC
15/10/2013 VNCK – 0043418   2,000,000.00 IBVCB.1510130694782001.U/h xay cau Ly Thi Hong: Thanh Ha 100k, Thanh Le 700k, An Binh 300k
15/10/2013 G199 – 0000060   7,364,000.00 TRAN DANG TUAN NOP- ANH CHI DUONG DUNG (200$), CHI LOAN (50$) CHI HAI (100$) UNG HO CCT GD TIEN MAT
15/10/2013 VNCK – 0059918   500,000.00 IBVCB.1510130938626002.Chu De ung ho CCT – T10/2013
15/10/2013 Z052 – 0000023   200,000.00 van ho ung ho com co thit t10.2013 GD TIEN MAT
15/10/2013 J633 – 0014365   200,000.00 Sender:01310001.DD:151013.SHGD:10002466.BO: DAO THI HOANG LAN.DAO THI HOANG LAN UNG HO CHU ONG TRINH COM CO THIT
15/10/2013 5D37 – 0006085 32,555,000.00   /Ref:PIB13101400HSDB{//}NHH: Agribank AGRIBANK CHI NHANH HUYEN BAT XAT TINH LAO CAI.HO TRO NAU AN CHO 339 HS IEU HOC PA CHEO THANG 11.2013 D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
14/10/2013 J633 – 0012661   5,000,000.00 Sender:01307001.DD:141013.SHGD:10001857.BO: NGUYEN THI KIM DUNG.IBDINH VAN LONG, NG KIM DU NG UNG HO CCT T10 VA 1 TU SACH 2TRIEU CHO TRE EM HA GIANG
14/10/2013 VNCK – 0005742   200,000.00 IBVCB.1410130808890001.TCC ung ho CCT
14/10/2013 VNCK – 0021790   500,000.00 IBVCB.1410130541104001.Vu Thi Thanh Hue ung ho chuong trinh "Com co thit"
14/10/2013 J633 – 0007700   200,000.00 Sender:01310001.DD:141013.SHGD:10000265.BO: NGUYEN THUY LIEN.UNG HO CTR CCT
14/10/2013 9C62 – 0000085   1,990,000.00 giang t kim oanh – cty fgame ung ho quy com co thit GD TIEN MAT
14/10/2013 J633 – 0009195   100,000.00 Sender:01314001.DD:141013.SHGD:10000226.BO: VU DUY THANG.GUI CTRINH CCT L3 T10 13
14/10/2013 9C62 – 0000084   2,252,000.00 bui trong hoang – cty fgame ung ho com co thit GD TIEN MAT
14/10/2013 J633 – 0008963   160,000.00 Sender:01314001.DD:141013.SHGD:10000083.BO: DINH THI TRANG.UNG HO QUY COM CO THIT
14/10/2013 J633 – 0007742   400,000.00 Sender:01310001.DD:141013.SHGD:10000606.BO: PHUNG MINH CHAU.CCT THANG 8 VA THANG 9
14/10/2013 J633 – 0007719   1,500,000.00 Sender:01310001.DD:141013.SHGD:10000372.BO: LE THI BINH THIN.CCT THANG 10 11 12
14/10/2013 VNVT – 0190224   200,000.00 VCBVT.84988006277.CT tu 0251001593759.VU THI HAI sang 0011004025430.TRAN DANG TUAN.131014585130914.VNVT20131014190224.Meo Sutu UHTX Thg 10 2013
14/10/2013 D295 – 0000134   100,000.00 NGUYEN THI THU HA UNG HO TU THIEN GD TIEN MAT
14/10/2013 VNCK – 0009119   300,000.00 IBVCB.1410130626752003.Nguyen Thi Kim Dung gui thang 102013
14/10/2013 VNCK – 0009066   300,000.00 IBVCB.1410130716120002.Nguyen Ngoc Hai Dang gui thang 102013
14/10/2013 J633 – 0012623   1,000,000.00 Sender:01309001.DD:141013.SHGD:10001810.BO: NGUYEN THI VIET HOA.GUI COM CO THIT JAPAN UNG HO CAC BE PACHEO THANG 9 VA THANG 10
14/10/2013 VNCK – 0017238   500,000.00 IBVCB.1410130677882001.Ung ho CCT, cam on bac Tran Dang Tuan
14/10/2013 VNCK – 0014745   300,000.00 IBVCB.1410130821274001.Ung ho chuong trinh " Com co thit"
14/10/2013 VNCK – 0010257   500,000.00 IBVCB.1410130294256001.ung ho com co thit
14/10/2013 VNCK – 0004427   800,000.00 IBVCB.1410130303682003.Luong Man Dinh CCT TPHCM thang 9, 10, 11, 12/2013
14/10/2013 VNCK – 0008809   300,000.00 IBVCB.1410130782276001.Ung ho chuong trinh Com co thit
14/10/2013 J633 – 0013370   200,000.00 Sender:01201001.DD:141013.SHGD:10004472.BO: PHAM THI QUYEN.UNG HO CT COM CO THIT
14/10/2013 Z823 – 0000156   1,500,000.00 PHAN MINH TAM GD TIEN MAT
13/10/2013 VNCK – 0091088   1,000,000.00 IBVCB.1310130037478001.Giang Hip ung ho ctrinh Com co thit
13/10/2013 VNCK – 0085346   500,000.00 IBVCB.1310130521764001.Ung ho com co thit
12/10/2013 VNCK – 0062405   200,000.00 IBVCB.1110130303426002.Nhi: gop CCT thang 10/2013
12/10/2013 VNCK – 0064974   200,000.00 IBVCB.1110130746356001.Ung ho com co thit
12/10/2013 VNCK – 0064505   300,000.00 IBVCB.1110131003652002.Do Phuong Dung 47/70 Ngoc Ha – Hanoi ung ho quy CCT
11/10/2013 I075 – 0000127   1,200,000.00 LE PHUONG DIEP UNG HO COM CO THIT GD TIEN MAT
11/10/2013 VNCK – 0038844   200,000.00 IBVCB.1110130058260002.Nguyen Lan Phuong CCT thang 10.2013
11/10/2013 VNCK – 0038836   200,000.00 IBVCB.1110130696580001.Le Diem Hang 189 Giap Bat Ung ho thuong xuyen T10
11/10/2013 4908 – 0009480   300,000.00 FTF.CN:9704366800157812032.FrAcc:0181000021509 .ToAcc:0011004025430
11/10/2013 J633 – 0013883   1,000,000.00 Sender:01204010.DD:111013.SHGD:10001580.BO: TRAN ANH DUNG.UNG HO CT COM CO THIT
11/10/2013 9654 – 0001865   100,000.00 PT..PHAN THANH TRONG.20131010.205621.Transfer for PT.-QuyComcothit.
11/10/2013 R341 – 0000019   1,000,000.00 nguyen le hoang nt ung ho quy cct GD TIEN MAT
11/10/2013 1900 – 0000036   200,000.00 nguyen thi tam ung ho chuong trinh ” com co thit” GD TIEN MAT
11/10/2013 J633 – 0007114   2,000,000.00 Sender:01310001.DD:111013.SHGD:10000499.BO: TRAN THI NGOC LAN.UNG HO COM CO THIT THANG 10
11/10/2013 VNCK – 0038119   1,000,000.00 IBVCB.1110130073540001.Gia dinh be Nhim dong hanh cung CCT
11/10/2013 4Z73 – 0000068   200,000.00 NGUYEN THU HUONG UNG HO CHUONG TRINH “COM CO THIT” GD TIEN MAT
11/10/2013 C263 – 0007253   1,000,000.00 /Ref:P1333781471{//}/Ref:P1333781471{//}NGUYEN VAN TRUONG UNG HO CT COM CO THIT
11/10/2013 J633 – 0014401   500,000.00 Sender:01201001.DD:111013.SHGD:10006970.BO: PHAN KY LAN.PHAN HONG QUAN UNG HO COM CO THIT
11/10/2013 J633 – 0010598   500,000.00 Sender:01310001.DD:111013.SHGD:10002610.BO: NGUYEN DOAN CUONG.GUI COM CO THIT
11/10/2013 J633 – 0008541   200,000.00 Sender:79303001.DD:111013.SHGD:10003953.BO: TRAN THI THANH.UNG HO CCT THANG 102013
11/10/2013 J633 – 0010668   300,000.00 Sender:01204009.DD:111013.SHGD:10005913.BO: NGUYEN THI ANH THU.ANH THU UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT.
11/10/2013 G199 – 0000030   60,994,365.00 CCT- SEC UNG HO DOT 3 $2.897,00 GD TIEN MAT
10/10/2013 M052 – 0004463   200,000.00 FTF.CN:9704366607208583011.FrAcc:0161001605416 .ToAcc:0011004025430
10/10/2013 I189 – 0000024   1,000,000.00 pham xuan phung ung ho quy com co thit GD TIEN MAT
10/10/2013 VNCK – 0014679   200,000.00 IBVCB.1010130576074001.Chuyen den qui Com co thit
10/10/2013 VNCK – 0012515   200,000.00 IBVCB.1010131007232001.Hoang Ha Doi Can Ung ho CCT thuong xuyen thang 10
10/10/2013 J633 – 0010186   150,000.00 Sender:01311001.DD:101013.SHGD:10002845.BO: NGUYEN THI THU PHUONG.UNG HO CT COM CO THIT
10/10/2013 VNCK – 0015151   200,000.00 IBVCB.1010130272506002.Chau Thuy gui chuong trinh "COM CO THIT"
10/10/2013 J633 – 0011501   100,000.00 Sender:01201001.DD:101013.SHGD:10003681.BO: VO THI TU OANH.UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT
10/10/2013 J633 – 0009872   100,000.00 Sender:79302001.DD:101013.SHGD:10002539.BO: PHAM THUY HUYEN.(RMNO 03621310103294) UNG HO HANG THANG CCT (NHH VIETCOMBANK HA NOI (HN) )
10/10/2013 VNCK – 0097604   300,000.00 IBVCB.1010131033708001.Tran Thi Phuong Ngan 71, Nguyen Chi Thanh, Dong Da, Ha Noi ung ho hang thang cho quy com co thit cua anh Tua
10/10/2013 J633 – 0009554   300,000.00 Sender:79302001.DD:101013.SHGD:10000882.BO: NGHIEM THI THU HIEN.NGHIEM THI THU HIEN UNG HO CHUONG TRINH . COM CO THIT .
10/10/2013 J633 – 0006998   100,000.00 Sender:79302001.DD:101013.SHGD:10001116.BO: HOANG THI THAO.(RMNO 03021310102645) HT UNG H O COM CO THIT THANG 9 (NHH VIETCOMBANK HOAN KIEM HA NOI)
10/10/2013 VNCK – 0095933   200,000.00 IBVCB.1010130692324001.Chau ung ho chuong trinh Com co thit
10/10/2013 J633 – 0012146   200,000.00 Sender:01319001.DD:101013.SHGD:10000656.BO: NGUYEN THI NGOC LINH.IB  CK LNH UNG HO CHUON G TRINH COM CO THIT
10/10/2013 J633 – 0006115   700,000.00 Sender:01204010.DD:101013.SHGD:10000460.BO: CU THI THU HONG.CU THI THU HONG CT UNG HO CHUO NG TRINH Í COM CO THITÍ
10/10/2013 J633 – 0010293   1,000,000.00 Sender:01202001.DD:101013.SHGD:10002033.BO: CHU THI THANH NGA.995213101000958 ONG BA VUO NG THUC UNG HO CCT
10/10/2013 2B09 – 0000114   100,000,000.00 HUYNH THI MY HANH NOP TM. A HAI CK. GD TIEN MAT
10/10/2013 VNCK – 0022468   200,000.00 IBVCB.1010130251764001.Linh Nguyen COM CO THIT TP.HCM
10/10/2013 J633 – 0014476   150,000.00 Sender:01202001.DD:101013.SHGD:10003826.BO: VU PHAM VIET HAI.995213101001700 HA HAI YEN HA NOI CHUYEN TIEN UNG HO COM CO THIT THANG 10.2013
09/10/2013 VNCK – 0064841   100,000.00 IBVCB.0910130861922002.ung ho
09/10/2013 H969 – 0000039   400,000.00 NGUYEN THI DUONG THUY CT GD TIEN MAT
09/10/2013 VNCK – 0057247   300,000.00 IBVCB.0910130143804001.be Hoang Truong Sa ung ho cac ban thang 10
09/10/2013 VNCK – 0064130   300,000.00 IBVCB.0910130505214002.Nguyen Phuong Anh 552 Nguyen Chi Thanh phuong 7 quan 11 Ung ho quy
09/10/2013 VNCK – 0061495   100,000.00 IBVCB.0910130002070001.GI.MI.KO 1 Hoang Dieu – HP Cong Nhan
09/10/2013 T986 – 0006146   500,000.00 FTF.CN:9704366801970342017.FrAcc:0211000109079 .ToAcc:0011004025430
09/10/2013 J633 – 0011732   500,000.00 Sender:01341001.DD:091013.SHGD:10000520.BO: VU THI HONG DIEP.(900CT02132820001)CHAU NGUYEN MINH KHUE TRUONG PHAM HONG THAI NAM DINH
09/10/2013 VNCK – 0047567   400,000.00 IBVCB.0810130605318001.Quach Kim Thoa (CLB DSNL) mua tranh H-MT041
09/10/2013 L333 – 0004398   300,000.00 Sender:79314001.DD:091013.SHGD:10000059.BO: TRAN THI MINH NGOC.UNG HO CCT T09.
09/10/2013 J633 – 0011832   500,000.00 Sender:01201001.DD:091013.SHGD:10004804.BO: NGUYEN HONG TRUONG.CT UNG HO SUOI GIANG THANG 10/2013
09/10/2013 VNCK – 0059153   500,000.00 IBVCB.0910130357636001.Duong Thu Huong ung ho T10
09/10/2013 VNCK – 0051453   100,000.00 IBVCB.0910130591526003.UHTX 114 chuyen tien Com co thit thang 10/2013
08/10/2013 VNCK – 0017096   120,000.00 IBVCB.0810130611704001.Hoang Hoai Thu Cong ty Mobifone Ung ho quy CTT thang 10-2013
08/10/2013 VNCK – 0016712   100,000.00 IBVCB.0810130819852001.Them mot mieng thit cho be vung cao
08/10/2013 VNCK – 0024611   200,000.00 IBVCB.0810130786778001.Com co thit – Nha Nhat
08/10/2013 VNCK – 0021763   200,000.00 IBVCB.0810130391734001.Be U ung ho thang 10/2013
08/10/2013 J633 – 0005367   120,000.00 Sender:01202001.DD:081013.SHGD:10000124.BO: VU HONG THAI.995213100800054 VU HONG THAI U HTX T10 2013
08/10/2013 J633 – 0009803   200,000.00 Sender:01314001.DD:081013.SHGD:10000616.BO: LE THI THUY BICH.LE THI THUY BICH CHUYEN TIEN TOI TRAN DANG TUAN 0011004025430
08/10/2013 J619 – 0000552   2,000,000.00 FTF.CN:6868681739753015 .FrAcc:0021001317783 .ToAcc:0011004025430
08/10/2013 VNCK – 0041705   120,000.00 IBVCB.0810130810336001.CCT Nhat CCTNVN0050
08/10/2013 VNCK – 0007882   100,000.00 IBVCB.0710130995590001.Ung ho Com co thit. Cam on chu Tran Dang Tuan
08/10/2013 G790 – 0000047   300,000.00 DO CHI THINH UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT GD TIEN MAT
08/10/2013 J633 – 0011357   600,000.00 Sender:01310001.DD:081013.SHGD:10003570.BO: NGUYEN THI THANH HUONG.CHAU TRAN CAO VINH 9101 /461 TRAN QUY CAP VAN MIEU DONG DA HN UNG HO COM CO THIT QUY 4/2013 CHO TRAN DANG TUAN
08/10/2013 VNCK – 0037416   200,000.00 IBVCB.0810130693014001.Ung ho thang 10
08/10/2013 VNCK – 0045138   200,000.00 IBVCB.0810130251576001.Vi Huynh Sai Gon NA
07/10/2013 J633 – 0006221   1,800,000.00 Sender:01201001.DD:071013.SHGD:10000769.BO: VO CONG PHUC.VO CONG PHUC NOP TIEN UNG HO QUY COM CO THIT NAM 2012
07/10/2013 VNCK – 0001296   200,000.00 IBVCB.0710130301112001.Thuc Dang ung ho Chuong trinh Com co thit thang 10/2013
07/10/2013 VNCK – 0002205   300,000.00 IBVCB.0710130712888001.Tram – Minh -Tuyen – Chi 211 LHP Vung Tau hang thang
07/10/2013 J633 – 0010372   300,000.00 Sender:79604001.DD:071013.SHGD:10001193.BO: THIEU MAI HUONG.DONG GOP CHO COM CO THIT C HARGEDETAILS OUR
07/10/2013 VNCK – 0089556   200,000.00 IBVCB.0710130037456002.le thi thuy – com co thit thang 10 phong 502-DMC tower- 535 Kim Ma- Hanoi ho tro
07/10/2013 VNCK – 0083565   120,000.00 IBVCB.0710130298610001.2 be Xuan Nghi & Dong Nghi ung ho cac be Pacheo T10
07/10/2013 VNCK – 0002824   400,000.00 IBVCB.0710130961528001.Anh Tran mua tranh H-MT059
07/10/2013 R781 – 0000345   500,000.00 NGUYEN MANH DUNG / DONG GOP TU THIEN GD TIEN MAT
07/10/2013 0G28 – 0004963   1,000,000.00 FTF.CN:9704366800085275039.FrAcc:0071002108651 .ToAcc:0011004025430
07/10/2013 VNCK – 0004390   100,000.00 IBVCB.0710130359796001.Com co thit(T10)
07/10/2013 S771 – 0007650   200,000.00 PT..TRINH LE NGUYEN.20131007.080904.Transfer for PT.-QuyComcothit.
07/10/2013 VNCK – 0002985   400,000.00 IBVCB.0710130090596002.Nguyen Tuyet Anh (CDNTHN) mua tranh H-MT057
07/10/2013 H775 – 0000069   200,000.00 MAI THI HOANG YEN UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT THANG 10/2013 GD TIEN MAT
07/10/2013 J633 – 0005592   1,000,000.00 Sender:01309001.DD:071013.SHGD:10000292.BO: LE DUNG.DUNG HITECH VA 2 CHAU KEN JUNE UNG HO QUI COM CO THIT
07/10/2013 VNCK – 0085290   200,000.00 IBVCB.0710130032856003.Hai chau Minh Phong, Minh Vu 130/29 Doc Ngu ung ho CCT
07/10/2013 VNCK – 0083194   500,000.00 IBVCB.0710130822570001.THK ung ho CCT
07/10/2013 VNCK – 0083143   500,000.00 IBVCB.0710130302902002.Cong ty The ky chuyen tien ung ho thang 10
07/10/2013 J633 – 0012089   2,000,000.00 Sender:01310001.DD:071013.SHGD:10003282.BO: DO MY DUNG.DO MY DUNG CHUYEN TIEN COM CO THIT THANG 10
07/10/2013 J633 – 0008666   500,000.00 Sender:01310001.DD:071013.SHGD:10002142.BO: DOAN THI THU TRANG.DOAN THI THU TRANG UNG HO C CT THANG 10
06/10/2013 VSMS – 0725258 8,800.00   VSMS. THU PHI DICH VU SMS CHU DONG THANG 9/2013. SDT: 0984371177. So dien thoai 0984371177
06/10/2013 VNCK – 0063672   100,000.00 IBVCB.0610130310932003.tien tu thien
06/10/2013 VNCK – 0063642   500,000.00 IBVCB.0610130079876001.Chau Nhung ung ho chuong trinh CCT
06/10/2013 VNCK – 0062179   200,000.00 IBVCB.0610130757772002.UH CCT 2 anh em Chao Lan -Den Thang-Lao Cai
06/10/2013 VNCK – 0062151   200,000.00 IBVCB.0610131022892001.Le gia – UH CCT
05/10/2013 VNCK – 0039938   100,000.00 IBVCB.0510130789286001.NDAK ung ho CCT thang 9
05/10/2013 VNCK – 0035121   500,000.00 IBVCB.0510130482554003.NMC UNG HO COM CO THIT THANG 10/2013
05/10/2013 VNCK – 0035103   200,000.00 IBVCB.0510130153066001.Phuong Phuong 66 PNThach VT- ung ho thang 10
05/10/2013 VNCK – 0039534   120,000.00 IBVCB.0510130148370001.Be Ha Dang – Ha An dong quy CCT thang 10/2013
05/10/2013 F371 – 0001042   200,000.00 FTF.CN:9704366800750039017.FrAcc:0181000456374 .ToAcc:0011004025430
05/10/2013 VNCK – 0048949   1,000,000.00 IBVCB.0510130151848001.
05/10/2013 VNCK – 0041808   500,000.00 IBVCB.0510130937468001.Bui Duc Kien Ung ho ct com co thit
05/10/2013 5712 – 0004582   200,000.00 FTF.CN:5264180644299018 .FrAcc:0011000703570 .ToAcc:0011004025430
05/10/2013 VNCK – 0031371   200,000.00 IBVCB.0410130791920001.Linh&Huong ung ho CCT t10 K
05/10/2013 6163 – 0000929   370,000.00 PT..PHAM NGOC LONG.20131005.083713.Transfer for PT.-QuyComcothit.
05/10/2013 VNCK – 0042872   500,000.00 IBVCB.0510130121176001.Ung ho Com CoThit
04/10/2013 J633 – 0005637   200,000.00 Sender:79302001.DD:041013.SHGD:10000643.BO: CUNG TO NGA.(RMNO 11021310030531) UNG HO COM CO THIT THANG 10/2013 (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
04/10/2013 N577 – 0000015   350,000.00 bui thanh hoa ung ho com co thit GD TIEN MAT GD TIEN MAT
04/10/2013 VNCK – 0099567   500,000.00 IBVCB.0410130055560003.Nguyen huy dung ung ho "com co thit" t10/2013
04/10/2013 VNCK – 0003677   400,000.00 IBVCB.0410130059460002.Be Ngan Anh ung ho Chuong trinh Com Co Thit cua Bac Tran Dang Tuan. Chuc bac doi dao suc khoe.
04/10/2013 J633 – 0012792   300,000.00 Sender:01202001.DD:041013.SHGD:10003464.BO: NGUYEN THI HAI YEN.995213100401570 UNG HO CT COM CO THIT MANY TKS
04/10/2013 C263 – 0006682   500,000.00 /Ref:P417050{//}/Ref:P417050{//}BUI THI THU HOAI BUI THI THU HOAI CT CHO DU AN ÍCOM CO THI TÍ
04/10/2013 C263 – 0007412   500,000.00 /Ref:P13100400902{//}/Ref:P13100400902{//}NGO QUANG HUNG FT1327707086:NGO QUANG HUNG UNG H O CCT D.Vi CHUYEN:NGO QUANG HUNG
04/10/2013 VNCK – 0019839   200,000.00 IBVCB.0410130342078004.Dang Thuc Trang – CCT TPHCM 12 Ton Dan, Q4 Ung ho thuong xuyen thang 10/2013
04/10/2013 0105 – 0006305 13,061,000.00   /Ref:PIB13100400GT48{//}TRA TIEN MUA PHU KIEN NGOAI GO CHO 29 TU SACH DANH CHO CAC TRUONG HOC O VI XUYEN D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
04/10/2013 VNCK – 0009932   320,000.00 IBVCB.0410130198026001.UHTX thang 9/2013: be Tam va be Phuc: 120.000 – ban Anny Pham: 200.000
04/10/2013 VNCK – 0009834   220,000.00 IBVCB.0410130910986001.KM ung ho Com co thit
04/10/2013 VNCK – 0017457   200,000.00 IBVCB.0410130524696001.Hoang Minh Thuy nho VHC ung ho CCT
04/10/2013 J633 – 0006226   500,000.00 Sender:01310001.DD:041013.SHGD:10000452.BO: NGUYEN THI NHUNG.MOI THANG EM SE UNG HO CHUONG TRINH CCT CUA ANH 500.000 VND NHE. NGUYEN THI NHUNG
04/10/2013 J633 – 0013620   200,000.00 Sender:79302001.DD:041013.SHGD:10004390.BO: NGUYEN PHUONG ANH.(RMNO 03021310042909) UNG H O CHUONG TRINH COM CO THIT (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
04/10/2013 VNCK – 0016859   500,000.00 IBVCB.0410130188236003.Pham Nga chuyen tien ung ho CCT
04/10/2013 J633 – 0007982   500,000.00 Sender:01307001.DD:041013.SHGD:10000667.BO: NGUYEN THI THU NGUYET.IBCHUYEN VAO UNG HO CHUO NG TRINH COM CO THIT
04/10/2013 5907 – 0002209   500,000.00 FTF.CN:9704366804908696017.FrAcc:0711002141675 .ToAcc:0011004025430
04/10/2013 VNCK – 0092623   300,000.00 IBVCB.0410130899400001.Ho Bach Kha Phu Cuong Binh Duong Ho tro tre em mien nui kho khan
04/10/2013 J633 – 0007151   200,000.00 Sender:01307001.DD:041013.SHGD:10000276.BO: LE HONG HINH.IBUNG HO CCT
03/10/2013 VNCK – 0087086   300,000.00 IBVCB.0310130032020006.Be Bao Anh ung ho CCT thang 10/2013
03/10/2013 J633 – 0007996   200,000.00 Sender:79314001.DD:031013.SHGD:10000173.BO: NGUYEN HONG VAN.UNG HO COM CO THIT T10.2013
03/10/2013 4L81 – 0000073   500,000.00 DO HOANG CHINH NT UNG HO QUY CCT T10/13 GD TIEN MAT
03/10/2013 3877 – 0002376   200,000.00 FTF.CN:9704366801649426019.FrAcc:0011001674668 .ToAcc:0011004025430
03/10/2013 VNCK – 0069081   500,000.00 IBVCB.0310130611018002.Nhat Quang Nguyen Luong 111D Ly Chinh Thang, Quan 3, TP HCM Gop tien mua Sach giao khoa
03/10/2013 VNCK – 0055500   200,000.00 IBVCB.0310130892386002.Dao Xuan Mai 180 Mai Anh Tuan Quy com co thit
03/10/2013 VNCK – 0056506   10,000.00 IBVCB.0310130774698001.Woong Quang Luan Dalat Ok
03/10/2013 T255 – 0000068   2,000,000.00 ung ho chuong trinh com co thit GD TIEN MAT
03/10/2013 VNCK – 0051122   240,000.00 IBVCB.0210130348886002.Gia dinh Minh Ha CK thang 9 2013
03/10/2013 VNCK – 0050050   200,000.00 IBVCB.0210130333884001.Pham Hong Nhung UHTX Thang 10/2013
03/10/2013 VNCK – 0049907   150,000.00 IBVCB.0210130297388001.Com co thit thang 9
03/10/2013 2368 – 0000048   2,000,000.00 CHUYEN CHO COM CO THIT
03/10/2013 VNCK – 0057838   200,000.00 IBVCB.0310130112498002.Bong Mai Chi Lam Thao-Phu Tho Ung ho bua com cho cac ban vung nui phia Bac
03/10/2013 VNCK – 0056179   2,000,000.00 IBVCB.0310130717974001.Nhom Ban than ung ho Quy CCT thang 9 va 10
03/10/2013 D295 – 0000020   2,100,000.00 BUI THI AN NINH – MAI CHUYEN COM CO THIT GD TIEN MAT
03/10/2013 1P93 – 0158027   200,000.00 FTF.CN:9704366805768510016.FrAcc:0801000205771 .ToAcc:0011004025430
02/10/2013 N566 – 0000013   700,000.00 do the dang nop tien chuong trinh CCT (Mua Tranh H – MT049) GD TIEN MAT
02/10/2013 J633 – 0010117   100,000.00 Sender:01201001.DD:021013.SHGD:10003232.BO: NGUYEN TRAN NGOC LIEN.UNG HO CCT T10/2013
02/10/2013 VNCK – 0030185   200,000.00 IBVCB.0210130709952001.Dinh Nho Hung TP Ha Tinh Com co thit
02/10/2013 VNCK – 0027278   1,000,000.00 IBVCB.0210130024462001.Pham Thu Thuy – Tran Bao Anh (GV Dai hoc Luat HN) ung ho chuong trinh Com co thit
02/10/2013 4882 – 0007368   500,000.00 FTF.CN:9704366805675489023.FrAcc:0071000644224 .ToAcc:0011004025430
02/10/2013 VNCK – 0030270   100,000.00 IBVCB.0210130530600005.Le Thuy Linh va Bui Xuan Thang Thanh Xuan, Ha Noi Kho khan
02/10/2013 VNCK – 0025883   150,000.00 IBVCB.0210130433014002.Duong Hoang Bach (For only rice is not enough) – T10/2013
02/10/2013 VNCK – 0019227   50,000.00 IBVCB.0210130229872001.Seatech Seatech Ung ho CCT
02/10/2013 H382 – 0000036   300,000.00 NGUYEN THANH LICH TT MUA TRANH MT048 CUA BE TUE NHI 300K GD TIEN MAT
02/10/2013 VNCK – 0033569   200,000.00 IBVCB.0210130166100001.Aitc ung ho Com co thit (10/2013)
02/10/2013 VNCK – 0020507   300,000.00 IBVCB.0210130818012001.Hoang Thanh Binh HN Ung ho Com co Thit – 10/2013.
02/10/2013 J633 – 0011606   500,000.00 Sender:01202001.DD:021013.SHGD:10002924.BO: NGUYEN QUANG BAO.995213100203367 NGUYEN QUAN G BAO NOP TIEN UNG HO QUY COM CO THIT CHO CAC CHAU
02/10/2013 0360 – 0003008   300,000.00 CH/SE20104.DD131002LE KHANH DUONG – THAI NGUYEN CT UNG HO CT COM CO THIT
01/10/2013 VNCK – 0084860   300,000.00 IBVCB.0110130727134001.Bao Chau: Dong gop TX T10: 300K
01/10/2013 J633 – 0006515   240,000.00 Sender:79302001.DD:011013.SHGD:10000965.BO: VU QUOC HUNG.(RMNO 03321310012308) HUNG TU CA M CHUYEN TIEN UNG HO CCT (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
01/10/2013 VNCK – 0086709   200,000.00 IBVCB.0110130931274002.Chuong trinh "Com co thit"
01/10/2013 VNCK – 0079231   200,000.00 IBVCB.0110130094548001.Be Minh Huong ung ho Com co thit
01/10/2013 VNCK – 0074234   1,000,000.00 IBVCB.0110130864818003.Xuan Khanh ung ho TX CT CCT quy 4.13
01/10/2013 VNCK – 0084381   300,000.00 IBVCB.0110130428414004.ung ho bua com cho tre em vung cao, cam on cac anh chi
01/10/2013 J633 – 0013879   100,000.00 Sender:01314001.DD:011013.SHGD:10001551.BO: TRAN CHI HIEU.UNG HO CHUONG TRINH CCT
01/10/2013 D297 – 0006499   500,000.00 /Ref:PLN0110,16{//}/Ref:PLN0110,16{//}2104.3957.01.10.13.F/O:TRAN DANG TUAN,ANH KIET,TUAN HUY UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT NAM 2013 (THANG 10) D.Vi CHUYEN:NGUYEN THI HAI ANH
01/10/2013 VNCK – 0005280   300,000.00 IBVCB.0110130820460001.Be Mickey ung ho Com co thit
01/10/2013 J633 – 0011743   1,000,000.00 Sender:01348002.DD:011013.SHGD:10001212.BO: DANG THI PHUONG BA.DANG PHUONG BA DONG QUY CCT THANG 10
01/10/2013 VNCK – 0075901   200,000.00 IBVCB.0110130191412001.Ung ho chuong trinh cua bac
01/10/2013 J633 – 0009642   200,000.00 Sender:01341001.DD:011013.SHGD:10000280.BO: NGUYEN THI TRA MY.(125CT06132740001)UNG HO CHU ONG TRINH ÍCOM CO THITÍ CHO TRE EM VUNG CAO
01/10/2013 CZ26 – 0000039   1,000,000.00 do van minh:ung ho ct cct (uhtx) 2 anh em do minh tuan va do minh khanh GD TIEN MAT GD TIEN MAT
01/10/2013 J633 – 0007947   1,000,000.00 Sender:01310001.DD:011013.SHGD:10000227.BO: TRAN ANH HIEN.TRAN ANH HIEN DONG GOP QUY COM C O THIT
01/10/2013 G196 – 0000049   200,000.00 GD TIEN MAT nguyen thi to tam nop tien- Cau ly thi hong
01/10/2013 I206 – 0000046   500,000.00 NGUYEN THI NHU HOA UNG HO COM CO THIT Q4/2013
01/10/2013 VNCK – 0069448   200,000.00 IBVCB.3009130195486001.Luong Van Tri Tp. Ho Chi Minh Ung ho com co thit
01/10/2013 N577 – 0000086   200,000.00 NGUYEN THI DUYEN UNG HO CCT GD TIEN MAT
01/10/2013 4593 – 0007124   500,000.00 /Ref:P3053274769{//}/Ref:P3053274769{//}B/O:MRS. NGUYEN HONG DAN BE MY NA UHTX CCT 10/2013
01/10/2013 1903 – 0000022   500,000.00 bui thi to uyen nop tien ung ho CCT GD TIEN MAT
01/10/2013 1898 – 0000038   5,000,000.00 le viet duc -thuy sy ung ho xay dung quy nuoi con co giao ly thi hong GD TIEN MAT
30/09/2013 J633 – 0009139   200,000.00 Sender:01314001.DD:300913.SHGD:10000314.BO: NGHIEM THAI PHUONG.UNG HO QUY CCT THANG 9 2013
30/09/2013 J633 – 0005853   200,000.00 Sender:01311001.DD:300913.SHGD:10000876.BO: PHAM THU HA.UNG HO QUY COM CO THIT
30/09/2013 VNCK – 0051657   200,000.00 IBVCB.3009130096084002.Chuong trinh CCT
30/09/2013 VNCK – 0060775   200,000.00 IBVCB.3009130066372003.HoaCucTay UHTX thang 9-10
30/09/2013 VNCK – 0061997   750,000.00 IBVCB.3009130357836004.Vu Ngoc Thuy mua ung ho buc tranh H-MT043
30/09/2013 VNCK – 0055494   3,000,000.00 IBVCB.3009130415274001.chuyen tien chuong trinh com co thit cho tran dang tuan
30/09/2013 VNCK – 0039842   200,000.00 IBVCB.3009130481628002.Dinh Nho Hung TP Ha Tinh Tat ca
30/09/2013 4H69 – 0006321 25,211,000.00   /Ref:PIB13092700G5CY{//}NHH: Agribank AGRIBANK HUYEN MUONG KHUONG TINH LAO CAI .HO TRO TIE N AN THANG 10 CHO 210 HS TIEU HOC TA THANG D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
30/09/2013 VNCK – 0036871   500,000.00 IBVCB.3009130275456001.Ung ho CT CCT
30/09/2013 VNCK – 0033062   200,000.00 IBVCB.3009130515582001.Nguyen Viet Hoang ung ho Com co thit thang 10 2013
30/09/2013 J633 – 0011678   500,000.00 Sender:01202001.DD:300913.SHGD:10002931.BO: DANG THI HAI LINH.995213093001408 UNG HO QUY CCT
30/09/2013 VNCK – 0024138   15,000.00 IBVCB.2909130542120001.NGUYEN NGOC HUNG NGUYEN NGOC HUNG
30/09/2013 J633 – 0006895   200,000.00 Sender:01310001.DD:300913.SHGD:10000273.BO: TRAN NGOC HAN.UNG HO COMCOTHIT
30/09/2013 G199 – 0000143   40,000,000.00 2 CHAU: PHAM DUC HUNG – PHAM CAT LONG UNG HO CCT GD TIEN MAT
30/09/2013 4453 – 0001668   1,000,000.00 PT..TRAN THI HOANG LAN.20130930.183139.Transfer for PT.-QuyComcothit.
30/09/2013 R336 – 0000032   5,000,000.00 cbcbv cty det 19.5 hn ( ung ho thuong xuyen ) ung ho c trinh bua com co thit GD TIEN MAT
30/09/2013 0105 – 0008204   1,000,000.00 /Ref:POR130930212{//}/Ref:POR130930212{//}Nguoi gui: DANG CAO THANG
30/09/2013 8315 – 0007176   180,000.00 FTF.CN:5264180507264018 .FrAcc:0021000255544 .ToAcc:0011004025430
29/09/2013 VNCK – 0019507   200,000.00 IBVCB.2909130888694001.Gia dinh My-Keo ung ho COM CO THIT
29/09/2013 VNCK – 0009768   300,000.00 IBVCB.2809130964320001.Ba me Be Bi – Bong dong gop
29/09/2013 VNCK – 0016139   1,000,000.00 IBVCB.2909130066794001.2 chau Khue Ngoc, Khanh Ngoc gui bac Tuan
29/09/2013 VNCK – 0012994   10,000.00 IBVCB.2809130597386001.TO THI LANH TO THI LANH
28/09/2013 VNCK – 0096013   1,000,000.00 IBVCB.2809130380628002.Chau ung ho tre em mien nui
28/09/2013 VNCK – 0098736   3,500,000.00 IBVCB.2809130332262001.Gia dinh hai chau Bong Choe ung ho 3,5tr
28/09/2013 H809 – 0000002   1,000,000.00 nguyen huong lan – ung ho ”com co thit” GD TIEN MAT
28/09/2013 VNCK – 0097756   300,000.00 IBVCB.2809130447238002.gd meoxitrum Tp Hcm ung ho com co thit thang 9
28/09/2013 VNCK – 0006042   50,000.00 IBVCB.2809130081648002.Ung ho Com Co Thit
27/09/2013 S834 – 0000027   500,000.00 LE QUANG TUAN (0984977997) UNG HO QUY ” COM CO THIT” THANG 9/2013 GD TIEN MAT
27/09/2013 VNCK – 0079061   200,000.00 IBVCB.2709130576600002.Ung ho thang 9
27/09/2013 VNCK – 0061635 15,000,000.00   IBVCB.2709130960594001.TRA TIEN MUA VO VIET CHO HOC SINH VI XUYEN
27/09/2013 VNCK – 0060336   300,000.00 IBVCB.2709130433546003.Chau Tam, Ngoc, Dungx ung ho Com co thit
27/09/2013 VNCK – 0078563   300,000.00 IBVCB.2709130077916003.Pham Hong Nhung Vung Tau Hi vong m.ng deu am no.Mo phat!
27/09/2013 VNCK – 0075369   3,000,000.00 IBVCB.2709130377650001.Vu Hong Cuong ung ho CCT thang 9/2013
27/09/2013 VNCK – 0082969   50,000.00 IBVCB.2709131043644005.Nguyen Thanh Hong Phuc 59 Nguyen Phi Khanh HCM com cho tre em
27/09/2013 VNCK – 0076360   200,000.00 IBVCB.2709130096616002.Nguyen Viet Hao haolo-haolongo CCT thang 9
27/09/2013 J633 – 0006482   500,000.00 Sender:01310001.DD:270913.SHGD:10000235.BO: VU THI THANH BINH.UNG HO COM CO THIT
26/09/2013 1K60 – 0000013   1,000,000.00 NGUYEN THI KIM THANH UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT F/O TRAN DANG TUAN
26/09/2013 J633 – 0012715   1,000,000.00 Sender:01202001.DD:260913.SHGD:10003877.BO: TRAN THI ANH THO.TRAN THI ANH THO CT CHUONG TR INH COM CO TH?T
26/09/2013 M025 – 0000011   2,000,000.00 BS. NGUYEN PHAN TU DUNG NT/ HO TRO CT “COM CO THIT” GD TIEN MAT
26/09/2013 D449 – 0005409   300,000.00 FTF.CN:9704366800786169010.FrAcc:0011000881197 .ToAcc:0011004025430
26/09/2013 5D37 – 0006630   200,000.00 /Ref:PI0478208{//}/Ref:PI0478208{//}CAU LY THI HONG D.Vi CHUYEN:HOAI PHUONG NGUYEN
26/09/2013 VNCK – 0034661   200,000.00 IBVCB.2609130772222001.Chau Luong Trung Kien UH CT Com co thit T9/2013
26/09/2013 VNCK – 0040391   500,000.00 IBVCB.2609130985264002.ung ho gop quy CCT cua Nguyen My Ha ( FB: My Ha)
26/09/2013 VNCK – 0020550   240,000.00 IBVCB.2609130736090001.2 be Ha Dang – Ha An dong quy CCT thang 8+9
26/09/2013 VNCK – 0027235   500,000.00 IBVCB.2609130606104001.Ung ho com co thit T9/2013 – DH
26/09/2013 2259 – 0000013   500,000.00 LE THANH THUY NT TIEN HT TRUONG MN LUU LY MUA TRANH “BINH MINH” GD TIEN MAT
26/09/2013 VNCK – 0024815   500,000.00 IBVCB.2609130172576002.Nghe Bong ung ho CT Com co thit Thang 9
26/09/2013 J633 – 0011902   500,000.00 Sender:01204011.DD:260913.SHGD:10000579.BO: VU THI PHUONG DUNG.VU DUNG UNG HO CCT
26/09/2013 VNCK – 0033010   100,000.00 IBVCB.2609130361802001.Linh Truong Chinh Ung ho quy com co thit
26/09/2013 VNCK – 0019663   120,000.00 IBVCB.2609130558762001.EssaygoEZ ung ho quy hang thang
26/09/2013 J633 – 0012422   5,000,000.00 Sender:01202001.DD:260913.SHGD:10003472.BO: LY HONG HANH.995213092601257 COM CO THIT TH ANG 10
26/09/2013 2K14 – 0000131   600,000.00 LE THI THUY TRANG – H,M,L,H,T,N,H,T GUI COM CO THIT GD TIEN MAT
26/09/2013 J633 – 0012813   11,280,000.00 Sender:01202001.DD:260913.SHGD:10003543.BO: NGUYEN THI HAI.NGUYEN THI HAI CHUYEN UNG HO TI EN AN 2 THANG CHO 47 HS TAI TRUONG PT DAN TOC BAN TRU THCS TA THANG MUONG KHUONG LAO CAI
25/09/2013 VNCK – 0002493   120,000.00 IBVCB.2509130342850003.Bui Quynh Van PG Bank ung ho 120k/thang cho tre em vung cao
25/09/2013 VNCK – 0083425   500,000.00 IBVCB.2509130596496001.nguyen chi trung Sifa fashion ung ho CCT
25/09/2013 VNCK – 0002203   800,000.00 IBVCB.2509130927498001.Chuyen cho Com Co Thit
25/09/2013 VNCK – 0093253   300,000.00 IBVCB.2509130259506002.2 be Khoi, Nguyen ung ho CCT
25/09/2013 VNCK – 0088603   500,000.00 IBVCB.2509130255632001.Do Van Chuong ung ho Ctr CCT
25/09/2013 4593 – 0006797   500,000.00 /Ref:P634184{//}/Ref:P634184{//}Chau Thuy Khanh ung ho CT Com Co Thit vao TK bac Tran Dang Tuan tai So giao dich Ngan Hang Ngoai Thuong VN D.Vi CHUYEN:NGUYEN TO NHU
25/09/2013 VNCK – 0010036   100,000.00 IBVCB.2509130361860001.Nguyen Thi Mai Huong Q12, HCM Ung ho quy chung
25/09/2013 VNCK – 0009135   2,500,000.00 IBVCB.2509130253736001.Cong ty The Ky 70B Thuy Khue ck
25/09/2013 L333 – 0007415   1,350,000.00 Sender:79310001.DD:250913.SHGD:10001645.BO: TRAN KHANH VAN.TRAN KHANH VAN UNG HO THUONG XU YEN VA CAM KET BAN VE MAY BAY T9 2013
25/09/2013 J633 – 0012693   300,000.00 Sender:01307001.DD:250913.SHGD:10001889.BO: BUI THI THUY NGA. CTIEN DI NH VCB HA NOI,
25/09/2013 J633 – 0006551   500,000.00 Sender:01310001.DD:250913.SHGD:10000916.BO: NGUYEN PHUONG THAO.UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT.
25/09/2013 5D37 – 0007014   500,000.00 /Ref:PI0477941{//}/Ref:PI0477941{//}Hong Linh_ANZ_Ung ho Quy Com co thit D.Vi CHUYEN:HONG LINH TRAN
25/09/2013 DD4400 – 0109012   518,571.00 Tra lai tien gui
25/09/2013 VNCK – 0086654   13,294.00 IBVCB.2509130743972002.Nguyen Tien Dung PT Ung ho
25/09/2013 J633 – 0005887   1,000,000.00 Sender:01341001.DD:250913.SHGD:10000049.BO: LE THI THANH XUAN.(994CTMP132670004)UNG HO CT COM CO THIT
25/09/2013 J633 – 0005876   5,000,000.00 Sender:01201001.DD:250913.SHGD:10000648.BO: NGUYEN CHI MAI.UNG HO CCT
25/09/2013 5052 – 0000111   3,000,000.00 TRAN MINH THANH-TRAN DUC KHANH NT THANG 10,11,12 QUY COM CO THIT GD TIEN MAT
25/09/2013 VNCK – 0094620   200,000.00 IBVCB.2509130074794001.Phuong Nho chu chuyen giup cac em hoc sinh vung cao-T9
25/09/2013 VNCK – 0089194   300,000.00 IBVCB.2509130032526001.Tri Dung ung ho com co thit
25/09/2013 Q473 – 0000024   9,000,000.00 tran quang thai ung ho – cct GD TIEN MAT
25/09/2013 VNCK – 0079966   500,000.00 IBVCB.2409130019854001.ung ho chuong trinh com co thit
24/09/2013 J633 – 0006434   100,000.00 Sender:01202001.DD:240913.SHGD:10000316.BO: PHAM QUANG HUY.995213092400171 UNG HO COM C O THIT T9.2013
24/09/2013 L333 – 0012105   1,000,000.00 Sender:79201001.DD:240913.SHGD:10006631.BO: NGUYEN THI THU THUY.TKDVH SGD VCB VN UNG HO CT COM CO THIT
24/09/2013 Z052 – 0000070   600,000.00 pham thi thu ha ung ho ct com co thit t9+10/2013 GD TIEN MAT
24/09/2013 VNCK – 0053514   100,000.00 IBVCB.2409130356986001.chuong trinh bat com co thit
23/09/2013 J633 – 0008176   400,000.00 Sender:01310001.DD:230913.SHGD:10001292.BO: NGUYEN TU UYEN.NGUYEN QUANG HUNG UNG HO XAY CA U LY THI HONG
23/09/2013 VNCK – 0042678   120,000.00 IBVCB.2309130691516001.Dang Duy Nhat CCTNVN0053 Pacheo thang 9
23/09/2013 H969 – 0000058   3,000,000.00 ZEN UNG HO THANG 9/2013 GD TIEN MAT
23/09/2013 D295 – 0000005   600,000.00 bui thi an ninh ” be thut thit chuyen tien com co thit GD TIEN MAT
23/09/2013 J633 – 0008363   2,000,000.00 Sender:01307001.DD:230913.SHGD:10000367.BO: NGUYEN THI KIM DUNG.IBDINH VAN LONG NG KIM DU NG( VT) UNG HO CCT T9
23/09/2013 0N64 – 0247564   11,000,000.00 FTF.CN:9704366800565825014.FrAcc:0021000617813 .ToAcc:0011004025430
23/09/2013 A780 – 0003057   1,000,000.00 FTF.CN:9704366801326963011.FrAcc:0011001413093 .ToAcc:0011004025430
23/09/2013 J633 – 0008190   200,000.00 Sender:01310001.DD:230913.SHGD:10000137.BO: NGUYEN TU UYEN.XAY CAU LY THI HONG
23/09/2013 J633 – 0013829   2,000,000.00 Sender:01314001.DD:230913.SHGD:10001949.BO: NGUYEN THI THUY.NGUYEN TUAN VCC UNG HO COM CO THIT
23/09/2013 VNCK – 0017161   500,000.00 IBVCB.2309131043848001.trucnb Ung ho quy !
23/09/2013 E571 – 0000009   48,000,000.00 HTX CHAN NUOI COM CO THIT GUI TIEN CHUONG TRINH COM CO THIT
23/09/2013 VNCK – 0016382   100,000.00 IBVCB.2309130091052001.Ung ho Chuong trinh Com Co Thit
23/09/2013 J633 – 0005841   200,000.00 Sender:79302001.DD:230913.SHGD:10000533.BO: TRUONG THI HONG HANH.(RMNO 04021309215697) UN G HO CHUONG TRINH COM CO THIT (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
23/09/2013 4H69 – 0006857 49,475,000.00   /Ref:PIB13092300FKRV{//}NHH: Agribank AGRIBANK CHI NHANH HUYEN BAT XAT TINH LAO CAI.HO TRO TIEN AN TRUA THANG 9-10-11 CHO 229 HS TIEU HOC DEN THANG BAT XAT LAO CAI D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
22/09/2013 2398 – 0005930   50,000.00 PT..NGUYEN XUAN BACH.20130922.163812.Transfer for PT.-QuyComcothit.
22/09/2013 6162 – 0009192   370,000.00 PT..PHAM NGOC LONG.20130922.160429.Transfer for PT.-QuyComcothit.
21/09/2013 VNCK – 0093979   600,000.00 IBVCB.2109130626622001.Cat Tuong, Ha Phuong chia phan banh TT cho ca A21, X3, My dinh 1, Tl, Hn Tre em vung cao
21/09/2013 VNCK – 0076767   20,000.00 IBVCB.2009130401486003.Dang Xuan Tho Cau Giay, Ha Noi Tre em ngheo
21/09/2013 VNCK – 0092368   1,500.00 IBVCB.2109130158510001.NGUYEN THI VAN NGUYEN THI VAN
20/09/2013 VNCK – 0049809   2,000,000.00 IBVCB.2009130165618004.Van Anh ung ho CCT thang 9
20/09/2013 VNCK – 0049704   2,000,000.00 IBVCB.2009130552982003.Van Anh dong gop CCT
20/09/2013 J633 – 0007920   100,000.00 Sender:79303001.DD:200913.SHGD:10003323.BO: TRUONG THI THANH PHUONG.BE HOANG NHAT MINH UNG HO QUY COM CO THIT TIEN AN CHO CAC BE
20/09/2013 VNCK – 0060648   400,000.00 IBVCB.2009130401612001.MCC nhom ve HN truoc ung ho CCT
20/09/2013 VNCK – 0052102   5,000,000.00 IBVCB.2009130334894001.Dong gop CT CCT
20/09/2013 VNCK – 0052739   500,000.00 IBVCB.2009130071946001.Ban Giang Nguyen chuyen tien Mua tranh H-MT029
20/09/2013 VNCK – 0049295   100,000.00 IBVCB.2009130070910001.Tran Dang Tuan Quy Com Co Thit
20/09/2013 J633 – 0005545   1,000,000.00 Sender:01202001.DD:200913.SHGD:10000098.BO: CHAU THI LAN THANH.995213092000174 UNG HO C HUONG TRINH COM CO THIT
20/09/2013 5724 – 0002102   400,000.00 FTF.CN:9704366800689716024.FrAcc:0011000754301 .ToAcc:0011004025430
20/09/2013 J633 – 0011537   500,000.00 Sender:01204009.DD:200913.SHGD:10007560.BO: LE XUAN LUONG.LE XUAN LUONG CHUYEN TIEN
20/09/2013 VNCK – 0050213   400,000.00 IBVCB.2009130874330003.Vo chong Lan Khang ung ho "com co thit" T8,9
20/09/2013 VNMB – 0184651   100,000.00 IBVCB.VNMB. VNMB20130920184648. ung ho ct com co thit
20/09/2013 J633 – 0008977   1,500,000.00 Sender:01310001.DD:200913.SHGD:10002682.BO: NGUYEN HO ANH.HO ANH. THANH VAN UNG HO XAY CAU LY THI HONG
20/09/2013 VNCK – 0060227   1,000,000.00 IBVCB.2009130300600002.Nguyen Manh Hung 48/141 Thinh Quang, Ha Noi Quy com co thit
20/09/2013 VNCK – 0055298   200,000.00 IBVCB.2009130458044001.2 chau Duong Tri Trung va Duong Bao Han Ung ho Quy CCT cac ban mien nui
20/09/2013 J633 – 0007895   3,000,000.00 Sender:01310001.DD:200913.SHGD:10001369.BO: VU THI NGUYEN.CHUYEN TRUOC TIEN COM CO THIT T HANG 10 + UNG HO QUA TRUNG THU CHO CAC BE.
19/09/2013 J633 – 0005504   2,000,000.00 Sender:01202001.DD:190913.SHGD:10000443.BO: TRAN THI THU HA.995213091900252 UNG HO COM C O THIT
19/09/2013 VNCK – 0033316   100,000.00 IBVCB.1909130571082001.Ung ho com co thit
19/09/2013 VNCK – 0026014   500,000.00 IBVCB.1909130793930001.Chau Trang va Duy ung ho chuong trinh Com co thit
19/09/2013 B247 – 0006828   300,000.00 /Ref:PALPMP35452{//}/Ref:PALPMP35452{//}LP VNMP35452 UNG HO DU AN ÍCOM CO THITÍ D.Vi CHUYE N:PHAN THI NGHIA
19/09/2013 S771 – 0008369   200,000.00 PT..DOAN TRIEU MINH.20130919.174227.Transfer for PT.-QuyComcothit.
19/09/2013 J633 – 0006761   2,000,000.00 Sender:79303001.DD:190913.SHGD:10002132.BO: DO PHU SON.SON HA FUKUOKA NHAT BAN UNG HO CHU ONG TRINH COM CO THIT THANG 9 VA 10 2013
19/09/2013 VNCK – 0013218   200,000.00 IBVCB.1909131005270001.Ung ho chuong trinh cua bac
19/09/2013 J633 – 0010682   500,000.00 Sender:01204011.DD:190913.SHGD:10000585.BO: PHAM THI MINH.PHAM THI MINH CHUYEN TIEN UNH HO XAY CAU LY THI HONG
19/09/2013 VNCK – 0013142   200,000.00 IBVCB.1909130850814003.TRAN DUY TAN GUI TIEN HANG THANG VAO QUY
19/09/2013 2398 – 0004788   600,000.00 FTF.CN:6868680793959013 .FrAcc:0011000889874 .ToAcc:0011004025430
19/09/2013 E885 – 0000083   500,000.00 NGUYEN CANH NGOC THUY UNG HO CHUONG TRINH ” COM CO THIT” GD TIEN MAT
18/09/2013 F383 – 0000010   3,659,000.00 NGO MAI PHONG UNG HO TRE EM VUNG CAO CTRINH COM CO THIT GD TIEN MAT
18/09/2013 0595 – 0006056 25,211,000.00   /Ref:PIB13091700F58S{//}NHH: Agribank AGRIBANK HUYEN MUONG KHUONG TINH LAO CAI .HO TRO TIE N AN THANG 9 CHO 210 HS TIEU HOC TA THANG D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
18/09/2013 6152 – 0008329   1,000,000.00 FTF.CN:6868683571608018 .FrAcc:0211000254142 .ToAcc:0011004025430
18/09/2013 4843 – 0003107   49,464,000.00 IBPS/SE:10204001.DD:180913.SH:10000130.TC:M170.6049.dd 170913 BO:VBA BAT XAT DIA CHI .. CT LAI LENH 10001008 NGAY 18/9/2013 DO SAI TEN DVH. TEN DUNG LA TRUONG TIEU HOC DEN THANG
18/09/2013 VNCK – 0098155   1,000,000.00 IBVCB.1809130666270001.Dang Thi Hong Hanh chuyen tien: "CAU LYTHIHONG"
18/09/2013 VNCK – 0099901   300,000.00 IBVCB.1809130081766001.Hoang Hai 12G6 KDT Nam Thang Long, Ha Noi Ung ho quy Com co thit
18/09/2013 J633 – 0007116   500,000.00 Sender:01310001.DD:180913.SHGD:10001060.BO: PHAM THI THUY NGA.GIUP QUY COM CO THIT
18/09/2013 VNCK – 0089527   50,000.00 IBVCB.1809130207136001.Nguyen Tran Son Hn Tu thien
18/09/2013 VNCK – 0004407   120,000.00 IBVCB.1809130470304001.Pham Thi Thu Ha Hanoi Ung ho chuong trinh com co thit thang 9/2013
18/09/2013 4640 – 0006246   700,000.00 /Ref:P630505{//}/Ref:P630505{//}CAU LYTHI HONG D.Vi CHUYEN:LE HOAI VAN
18/09/2013 VNCK – 0097105   300,000.00 IBVCB.1809130596158001.Le Hoa Tuyet Quy com co thit Cac chau be vung cao
18/09/2013 VNCK – 0096728   300,000.00 IBVCB.1809130406774001.Dong gop xay cau LY THI HONG, Sang Ma Sao
18/09/2013 VNCK – 0082837   100,000.00 IBVCB.1809130086898001…. ung ho xay cau Ly Thi Hong Bat xat Lao Cai
18/09/2013 VNCK – 0077173   200,000.00 IBVCB.1709130484548001.Ha Linh, Hoang Minh ung ho thang 9
18/09/2013 VNCK – 0006949   100,000.00 IBVCB.1809130903780001.Qua Trung thu cho cac em be Com Co Thit
18/09/2013 M170 – 0006049 49,475,000.00   /Ref:PIB13091700F518{//}NHH: Agribank CHI NHANH HUYEN BAT XAT TINH LAO CAI.HO TRO TIEN AN TRUA THANG 9-10-11 CHO 229 HS TIEU HOC DEN THANG BAT XAT LAO CAI D.Vi CHUYEN:TRAN DANG TUAN
18/09/2013 VNCK – 0077231   300,000.00 IBVCB.1809130833200001.Ung ho CCT
18/09/2013 L333 – 0004089   500,000.00 Sender:79202008.DD:180913.SHGD:10000004.BO: HOANG HAI YEN.UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT
18/09/2013 VNCK – 0001867   200,000.00 IBVCB.1809130842272001.Pham Mai Chi TVSI Ung ho CT CCT (thang 9.2013)
18/09/2013 J633 – 0009719   200,000.00 Sender:01201001.DD:180913.SHGD:10003324.BO: LE CONG THANH.BE LE DUY PHONG CHUYEN TIEN UNG HO CCT
18/09/2013 Z074 – 0000075 300,000,000.00   tran dang tuan gui 03m
18/09/2013 VNCK – 0004554   500,000.00 IBVCB.1809131029360001.Chau Sukem -Minh Phuong chuyen tien cho cac ban nho Com co thit tai Ha Giang (noi Ong Ngoai chau tung cong tac)
18/09/2013 J633 – 0009212   300,000.00 Sender:01310001.DD:180913.SHGD:10002430.BO: NGUYEN HUONG GIANG.UNG HO CHUONG CCT
18/09/2013 F047 – 0009406   100,000.00 FTF.CN:9704366804744047011.FrAcc:0181003240421 .ToAcc:0011004025430
18/09/2013 R898 – 0000247   100,000.00 FTF.CN:9704366807474683012.FrAcc:0341006848378 .ToAcc:0011004025430
18/09/2013 J633 – 0012121   200,000.00 Sender:01201001.DD:180913.SHGD:10005698.BO: TRAN T KIM ANH.CHUYEN DEN VCB CN SO GD NH NGOA I THUONG VIET NAM. TRAN T KIM ANH UNG HO CT CCT (NV CTTH VNPT DN)
18/09/2013 VNCK – 0080418   1,500,000.00 IBVCB.1809130163584001.Ung ho chuong trinh COM CO THIT cua anh Tuan
17/09/2013 VNCK – 0065742   500,000.00 IBVCB.1709130038204001.Nhat Lam va Thao Lam So 6, A4a, TT Dai hoc Kinh te Quoc dan, Hanoi ung ho xay cau Ly Thi Hong, suoi Nam Pen, Lao Cai
17/09/2013 J633 – 0010386   100,000.00 Sender:01307001.DD:170913.SHGD:10001219.BO: NGUYEN VAN THUONG.IBUNG HO COM CO THIT
17/09/2013 G199 – 0000036   10,000,000.00 UNG HO TU SACH HAI TRIEU DONG GD TIEN MAT
17/09/2013 G199 – 0000037   12,300,000.00 CCT – NEWZEALAND UNG HO CCT GD TIEN MAT
17/09/2013 VNCK – 0067383   120,000.00 IBVCB.1709130236054002.TRANG( chu Shop Me Hang Nhat) GUI COM CO THIT NHAT (PACHEO)
17/09/2013 VNCK – 0056479   500,000.00 IBVCB.1709130181170001.TRUNG THU NAM KHAT
17/09/2013 VNCK – 0062412   100,000.00 IBVCB.1709130932944001.Ung ho xay cau Ly Thi Hong
17/09/2013 J633 – 0013057   2,500,000.00 Sender:01204003.DD:170913.SHGD:10000566.BO: KIEU THANH LAM.KIEU THANH LAM CHUYEN UNG HO CH O QUYÍCOM CO THITÍ CUA TRAN DANG TUAN (5THANG TU THANG 9 12/2013)
17/09/2013 VNCK – 0046713   200,000.00 IBVCB.1709130810724002.Nguyen My Ngoc Ha Noi ung ho cac em be vung cao
17/09/2013 VNCK – 0054670   10,000.00 IBVCB.1709131012894002.pham hoai tam anh quan 1 tich luy
17/09/2013 VNCK – 0073237   100,000.00 IBVCB.1709130943894001.Tran Trung Com co thit abc
17/09/2013 Q470 – 0000052   100,000.00 NGUYEN THU TRANG 19T- CAU LY THI HONG GD TIEN MAT
17/09/2013 VNCK – 0041402   100,000.00 IBVCB.1609130140468001.Quy com co thit Quy com co thit
17/09/2013 VNCK – 0057945   500,000.00 IBVCB.1709130978770004.Chu De ung ho CCT – T9/2013
17/09/2013 VNCK – 0063799   1,000,000.00 IBVCB.1709130565688001.UNG HO CT "COM CO THIT" NAM HOC 2013-2014
17/09/2013 VNCK – 0061294   300,000.00 IBVCB.1709130991880004.ba me Bi Bong dong gop mua thuc an cho cac chau
17/09/2013 VNCK – 0067015   300,000.00 IBVCB.1709130289678002.Ung ho xau dung cau Ly Thi Hong
17/09/2013 1K46 – 0000036   1,200,000.00 VU THU PHUONG (GOP TIEN TU THIEN) GD TIEN MAT
17/09/2013 5570 – 0004431   1,500,000.00 FTF.CN:9704366801020835010.FrAcc:0021001781732 .ToAcc:0011004025430
17/09/2013 VNCK – 0050927   100,000.00 IBVCB.1709130259640002.MinhBi1911 ung ho COM CO THIT
17/09/2013 J633 – 0013744   480,000.00 Sender:01341001.DD:170913.SHGD:10000789.BO: BUI HUU DUONG HOC VIEN KHQS.(757CT0613260000 5)UNG HO THUONG XUYEN 2 CHAU THANG 8 VA THANG 9
17/09/2013 VNCK – 0039982   100,000.00 IBVCB.1609130753580001.Le Viet Nga Bao hiem tien gui Viet Nam Gia dinh co giao Ly Thi Hong
17/09/2013 D297 – 0006272   1,500,000.00 /Ref:PALPMP34372{//}/Ref:PALPMP34372{//}LP VNMP34372 UNG HO ÍCOM CO THITÍ D.Vi CHUYEN:NGUY EN T M CUONG
17/09/2013 VNCK – 0041580   100,000.00 IBVCB.1609130444356001.UHTX 114 chuyen tien Com co thit thang 9/2013
17/09/2013 VNCK – 0057146   500,000.00 IBVCB.1709130215598001.UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT
17/09/2013 VNCK – 0042954   200,000.00 IBVCB.1709130960924001.Linh Nguyen COM CO THIT
17/09/2013 J633 – 0013503   300,000.00 Sender:01201001.DD:170913.SHGD:10006669.BO: LE THI VAN HAI.UNG HO TET TRUNG THU COM CO THI T LE THI VANHAI THAV
17/09/2013 VNCK – 0040098   600,000.00 IBVCB.1609130901620002.Nguyen Kim Son Hai Phong Dong gop cho CCT
16/09/2013 J633 – 0010284   300,000.00 Sender:01307001.DD:160913.SHGD:10000366.BO: TRINH THI THANH HA.VAO QUY COM CO THIT CHO TRE EM
16/09/2013 VNCK – 0024795   200,000.00 IBVCB.1609130158728001.THIT GAC BEP chia se thit voi tre vung cao qua COM CO THIT
16/09/2013 D295 – 0000028   500,000.00 bui thi khuong ung ho quy com co thit GD TIEN MAT
16/09/2013 6E66 – 0000110   5,000,000.00 VO THI YEN NGOC-CTY BLACK CUP UNG HO CHUNG TRINH “COM CO THIT” GD TIEN MAT
16/09/2013 B247 – 0007006   150,000.00 /Ref:P629135{//}/Ref:P629135{//}UH CT CCT 150K 1 thang tu nay den hen nam 2013 D.Vi CHUYEN :NGUYEN VIET HUNG
16/09/2013 VNCK – 0021917   1,000,000.00 IBVCB.1609130178986001.Gia dinh Duong + Tuyet (HN) ung ho CT CCT T8/2013
16/09/2013 J633 – 0007099   2,000,000.00 Sender:01310001.DD:160913.SHGD:10000767.BO: VU THI NGUYEN.CHUYEN TIEN COM CO THIT THANG 9
16/09/2013 J633 – 0007098   2,000,000.00 Sender:01310001.DD:160913.SHGD:10000247.BO: PHAM VAN BACH NGOC.NHOM BAN CUA LE HAI MINH CH UYEN TIEN XAY CAU LY THI HONG
16/09/2013 VNCK – 0001410   300,000.00 IBVCB.1509130741536001.Le Kieu Oanh ung ho CT Trung thu Nam Khat
16/09/2013 VNCK – 0028564   100,000.00 IBVCB.1609131007452002.Ung ho Com co thit
16/09/2013 F804 – 0000011   1,000,000.00 Vu Thi Thu Nga ung ho chuong trinh trung thu Nam Khat GD TIEN MAT
16/09/2013 X651 – 0000093   5,000,000.00 GIA DINH BA TRAN THI NHAM UNG HO CHUONG TRINH “COM CO THIT” // NN NGUYEN TRUONG AN GD TIEN MAT
16/09/2013 J633 – 0007779   2,000,000.00 Sender:01307001.DD:160913.SHGD:10000372.BO: TRAN THI DUNG.NG THI NHU NGUYEN (32 LINH LANG HN) UNG HO QUY .COM CO THIT.
16/09/2013 VNCK – 0024305   700,000.00 IBVCB.1609130630828002.Ha Galaxie + Hoang Khanh ung ho xay cau Ly Thi Hong
16/09/2013 2259 – 0000047   631,500.00 le thi thanh thuy nt tien ban tranh GD TIEN MAT
16/09/2013 EM40 – 0000015   1,000,000.00 2 BE NGUYET MINH+AN KHANH UNG HO QTT “COM CO THIT” T7+8/2013 GD TIEN MAT
16/09/2013 VNCK – 0015658   50,000.00 IBVCB.1609130408828002.bcuongk thang 9
16/09/2013 VNCK – 0013270   200,000.00 IBVCB.1609130326588001.Cong Tran ung ho CCT
16/09/2013 VNCK – 0000845   250,000.00 IBVCB.1509130861332002.Chi DTVA gui Tien CCT cho cac be T9.Thanks
16/09/2013 J633 – 0010430   100,000.00 Sender:79302001.DD:160913.SHGD:10003643.BO: THIEU QUANG THANG.(RMNO 03021309164764) UNG H O HANG THANG CHO CCT (NHH VIETCOMBANK HA NOI (HN) )
16/09/2013 VNCK – 0014047   200,000.00 IBVCB.1609130698384001.VXLong Ung ho TX CCT thang 9/2013
16/09/2013 6148 – 0005794   500,000.00 FTF.CN:9704366801681824014.FrAcc:0021001288793 .ToAcc:0011004025430
16/09/2013 VNCK – 0012857   500,000.00 IBVCB.1609130848032001.Com co thit T09 – Cao Minh Phuong
16/09/2013 J633 – 0012998   480,000.00 Sender:01307001.DD:160913.SHGD:10001938.BO: KHONG DUC TRUNG.IBUNG HO CCT
16/09/2013 VNCK – 0036938   50,000.00 IBVCB.1609130217342002.LE VAN DONG HAI KHU CU XA 3 MY PHUOC 3 BEN CAT BINH DUONG CONG NHAN
16/09/2013 VNCK – 0036440   300,000.00 IBVCB.1609130943914002.Tran Kim Thanh Doi Can, Ba Dinh, Ha Noi Ung ho quy Com co thit
16/09/2013 Z824 – 0000054   3,000,000.00 NGUYEN BICH HUNG -UNG HO QUY COM CO THIT GD TIEN MAT
16/09/2013 J633 – 0012209   500,000.00 Sender:01311001.DD:160913.SHGD:10003744.BO: NGUYEN VAN HIEU.GUI ANH TUAN
16/09/2013 C880 – 0000074   500,000.00 PHAM THI MAI LUONG UNG HO CCT GD TIEN MAT
16/09/2013 1K60 – 0000003   4,000,000.00 LE THI THU HUYEN CHUONG TRINH COM CO THIT F/O TRAN DANG TUAN
15/09/2013 VNCK – 0089068   1,000,000.00 IBVCB.1409130526488001.sskk tra tien mua tranh hoi cho cct h-mt 037 tang htx
15/09/2013 VNCK – 0095293   120,000.00 IBVCB.1509130589726001.Nguyen Thi Bich Ngoc Quy Nhon Ung ho Com co thit
15/09/2013 VNCK – 0088881   200,000.00 IBVCB.1409130360480001.Vi Huynh Sai Gon NA
15/09/2013 VNCK – 0095094   500,000.00 IBVCB.1509130603970001.Vu Ba Huan mua tranh H-MT036
14/09/2013 VNCK – 0067735   1,000,000.00 IBVCB.1309130465984002.sskk mua tranh H-MT029 cua hoi cho tranh CCT
14/09/2013 4Z70 – 0000016   300,000.00 MUA TRANH H-MT026 GD TIEN MAT
14/09/2013 VNCK – 0070235   1,000,000.00 IBVCB.1409130973840004.CAU LY THI HONG
14/09/2013 1Z19 – 0017050   200,000.00 FTF.CN:6868680373726014 .FrAcc:0021000503922 .ToAcc:0011004025430
14/09/2013 VNCK – 0077365   100,000.00 IBVCB.1409130113570004.Bong- Mai Chi K14-TT Hung Son, Lam Thao, Phu Tho Gop vui trung thu voi cac ban nho Nam Khat
13/09/2013 VNCK – 0039503   300,000.00 IBVCB.1309130695402001.gop mot vien gach xay cau co Ly Thi Hong
13/09/2013 VNCK – 0044098   200,000.00 IBVCB.1309130012884002.Dang Thai Son ung ho Quy
13/09/2013 VNVT – 0199606   200,000.00 VCBVT.84988006277.CT tu 0251001593759.VU THI HAI sang 0011004025430.TRAN DANG TUAN.130913575621082.VNVT20130913199606.Meo Sutu UHTX thang 9/13
13/09/2013 VNCK – 0053269   300,000.00 IBVCB.1309130927130001.ung ho Trung thu Mu Cang Chai
13/09/2013 6223 – 0000052   500,000.00 jinzheng ruan – ung ho quy xay cau cho tre em vung lu, cau ly thi hong GD TIEN MAT
13/09/2013 4Z73 – 0000032   1,000,000.00 com co thit
13/09/2013 4593 – 0006300   1,000,000.00 /Ref:PALPMP33541{//}/Ref:PALPMP33541{//}LP VNMP33541 500K: UNG HO TET TT 500K: UNG HO QUY CCT FB: KIEU KHANH LY D.Vi CHUYEN:KIEU THI KHANH LY
13/09/2013 VNCK – 0045146   500,000.00 IBVCB.1309131031792001.Do Minh Hong ( LCB Khi Cong ) Ung ho chuong trinh trung thu 2013 Mu Cang Chai
13/09/2013 VNCK – 0047385   300,000.00 IBVCB.1309130618482002.Nguyen Thi Thanh Viet Hung-Long Bien-Hanoi CCTNVN0056 Pacheo
13/09/2013 J633 – 0016724   200,000.00 Sender:79302001.DD:130913.SHGD:10003391.BO: DANG QUOC VE.(RMNO 02121309132032) UNG HO CT COM CO THIT (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
13/09/2013 J633 – 0019082   4,000,000.00 Sender:01204010.DD:130913.SHGD:10001446.BO: NGUYEN THI HA.NGUYEN THI HA DIEN BIEN CT COM THIT 1.000.000. UNG HO XAY CAU LY THI HONG 3.000.000
13/09/2013 0N64 – 0241691   10,000,000.00 FTF.CN:9704366800565825014.FrAcc:0021000617813 .ToAcc:0011004025430
13/09/2013 J633 – 0005023   1,000,000.00 Sender:79303001.DD:130913.SHGD:10000096.BO: NGUYEN KIM DINH.NKDINH UNG HO CAU LY THI HONG
13/09/2013 J633 – 0005018   300,000.00 Sender:01202001.DD:130913.SHGD:10000247.BO: TRAN KHANH LINH.995213091300186 GOP TIEN XA Y CAU LY THI HONG
13/09/2013 J633 – 0008550   200,000.00 Sender:01309001.DD:130913.SHGD:10000531.BO: NGUYEN VU THUY TIEN.THUY TIEN NGUYEN UNG HO CH UONG TRINH CCT
13/09/2013 T384 – 0000022   200,000.00 NGUYEN THI TAM – HA NOI – UNG HO QUY COM CO THIT GD TIEN MAT
13/09/2013 VNCK – 0039608   100,000.00 IBVCB.1309130631182002.Dao Nhat Mai De La Thanh, Ha Noi ung ho quy com co thit
13/09/2013 B206 – 0007234   3,000,000.00 FTF.CN:6868681563815013 .FrAcc:0011001595430 .ToAcc:0011004025430
13/09/2013 N689 – 0000012   500,000.00 GIA DINH TIEN VAN VA BE VU UNG HO CAU LY THI HONG 200.000, UNG HO COM CO THIT 300.000( THA NG 9,10,11),MOI THANG 100.000D GD TIEN MAT
13/09/2013 VNCK – 0037453   360,000.00 IBVCB.1309130558390001.CCTNVN0057 Pacheo _ thang 9,10,11/2013
13/09/2013 I066 – 0000005   1,000,000.00 DOAN HAI NGHIEM NT XAY CAU LY THI HONG , BAT XAT GD TIEN MAT
13/09/2013 1890 – 0000008   1,000,000.00 nga voi ung ho qui com co thit GD TIEN MAT
13/09/2013 VNCK – 0030892   200,000.00 IBVCB.1209130570964002.nguyen q6 849 hong bang f9 q6 nothing
13/09/2013 J633 – 0016598   500,000.00 Sender:01207004.DD:130913.SHGD:10000014.BO: NGUYEN DUC HANH.CHUYEN TIEN
13/09/2013 VNVT – 0150432   200,000.00 VCBVT.84987770070.CT tu 0491001675031.PHAM THI PHUONG THAO sang 0011004025430.TRAN DANG TUAN.130913575832002.VNVT20130913150432.ung ho trung thu nam khat
12/09/2013 J633 – 0005753   10,000,000.00 Sender:79302001.DD:120913.SHGD:10000922.BO: PHAM NGOC NAM.UNG HO LAM CAU LY THI HONG
12/09/2013 L333 – 0011609   500,000.00 Sender:79314001.DD:120913.SHGD:10001345.BO: PHAM THI LAN ANH.CHAU LAN ANH 191 BA TRIEU U NG HO QUY THANG 9, 2013
12/09/2013 5D37 – 0007284   500,000.00 /Ref:PO298460{//}/Ref:PO298460{//}O298460 DONG GOP VAO VIEC XAY CAU MANG TEN CO GIAO LY TH I HONG EM HUONG OCEAN MEDIA D.Vi CHUYEN:VU THI THU HUONG
12/09/2013 J633 – 0011526   10,000,000.00 Sender:79302001.DD:120913.SHGD:10003465.BO: NGUYEN VAN PHOI.CAN BO CONG NHAN VIEN CTY CP Q UOC TE HOANG GIA UNG HO LAM CAU LY THI HONG
12/09/2013 M170 – 0006718   400,000.00 /Ref:P628316{//}/Ref:P628316{//}Ung ho Bua com co thit D.Vi CHUYEN:NGUYEN MINH HUNG
12/09/2013 VNCK – 0027256   100,000.00 IBVCB.1209130506928001.Tran Trung HN Com Co Thit
12/09/2013 VNCK – 0099165   150,000.00 IBVCB.1209130608026001.Ung ho viec xay CAU LY THI HONG
12/09/2013 VNCK – 0017502   300,000.00 IBVCB.1209130891036003.Chau Khanh SG – Ung ho xay cau Ly Thi Hong
12/09/2013 VNCK – 0021975   500,000.00 IBVCB.1209130525626001.CAU LYTHI HONG
12/09/2013 VNCK – 0012342   200,000.00 IBVCB.1209130491522001.Dang Trang ung ho xay CAU LYTHIHONG
12/09/2013 VNCK – 0017322   300,000.00 IBVCB.1209130241604002.Chau Khanh Linh SG – Ung ho gia dinh co Ly Thi Hong
12/09/2013 Q473 – 0000034   500,000.00 HOANG THI THU TRANG DONG GOP CHUONG TRINH TU THIEN COM CO THIT GD TIEN MAT
12/09/2013 VNCK – 0013615   500,000.00 IBVCB.1209130743284001.Cau LYTHIHONG
12/09/2013 J633 – 0006277   200,000.00 Sender:01310001.DD:120913.SHGD:10000508.BO: NGUYEN NGO TRINH.NGUYEN NGO TRINH UNG HO COM C O THIT.
12/09/2013 VNVT – 0197873   100,000.00 VCBVT.84987770070.CT tu 0491001675031.PHAM THI PHUONG THAO sang 0011004025430.TRAN DANG TUAN.130911574898416.VNVT20130911197873.CAU LYTHIHONG
12/09/2013 VNVT – 0197846   200,000.00 VCBVT.84972527777.CT tu 0541000686868.TRAN MINH THANH sang 0011004025430.TRAN DANG TUAN.130911214893651.VNVT20130911197846.Chung tay xay Cau Ly Thi Hong
12/09/2013 VNCK – 0023915   200,000.00 IBVCB.1209130246270001.Qua Anh Dao ung ho xay dung cau Ly Thi Hong
12/09/2013 J633 – 0006112   2,000,000.00 Sender:01310001.DD:120913.SHGD:10000272.BO: THAI TANG THI PHUOC CHAU.CTY CP TAN THANH DO C ITY FORD CN VUNG TAU UNG HO XAY CAU LY THI HONG
12/09/2013 VNCK – 0005168   200,000.00 IBVCB.1209130139468001.Cau LyThi Hong
12/09/2013 J633 – 0010466   500,000.00 Sender:01319001.DD:120913.SHGD:10000566.BO: LE KHA HUNG.CAU LY THI HONG
12/09/2013 VNCK – 0012080   200,000.00 IBVCB.1209130049346001.thienthanlodang ung ho cau ly thi hong
12/09/2013 V412 – 0000089   500,000.00 tran dieu ha nt dong gop xay cau ly thi hong GD TIEN MAT
12/09/2013 G199 – 0000119   2,470,000.00 kh trinh manh hiep tu Uc ung ho cct GD TIEN MAT
12/09/2013 G199 – 0000063   10,500,000.00 HOI THANH NIEN SINH VIEN VIET NAM TAI NHAT BAN VYSA UNG HO CCT GD TIEN MAT
12/09/2013 G878 – 0000060   3,000,000.00 TRAN THI TRUONG UNG HO DE LAM CAU LY THI HONG GD TIEN MAT
12/09/2013 VNCK – 0016838   1,000,000.00 IBVCB.1209130743704001.Truong Thuy Lan ung ho xay cau Ly Thi Hong
12/09/2013 VNCK – 0099719   100,000.00 IBVCB.1209130007934001.Ung ho xay cau Ly Thi Hong
12/09/2013 3N48 – 0000028   200,000.00 nguyen thi bich thuy ung ho quy cct
12/09/2013 VNCK – 0095559   200,000.00 IBVCB.1109130702166002.Nguyen Thi Minh Thu dong gop xay cau Ly Thi Hong
12/09/2013 VNCK – 0009220   500,000.00 IBVCB.1209130694850001.Co Giang va Ca ung ho CCT T9/2013
12/09/2013 VNCK – 0095074   200,000.00 IBVCB.1109130844938001.Kim Thi Phuong Nga Ha Noi Ung ho quy CCT
12/09/2013 VNCK – 0020899   100,000.00 IBVCB.1209130952474001.NGO TRAN KHUONG DUY 11 HOANG DIEU LOP 7
12/09/2013 VNVT – 0198206   200,000.00 VCBVT.84989100989.CT tu 0071001456963.NGUYEN TRUONG SON sang 0011004025430.TRAN DANG TUAN.130912575035528.VNVT20130912198206.Xay cau Ly Thi Hong
12/09/2013 J633 – 0012725   500,000.00 Sender:01307001.DD:120913.SHGD:10002084.BO: NGUYEN QUANG HUNG.IBUNG HO CAU LY THI HONG
12/09/2013 J633 – 0009870   500,000.00 Sender:01201001.DD:120913.SHGD:10003485.BO: NGUYEN THI TU OANH.PHAN HONG QUAN UNG HO CT CO M CO THIT
12/09/2013 J633 – 0009798   300,000.00 Sender:79302001.DD:120913.SHGD:10002967.BO: VU DIEU LINH.(RMNO 03021309129771) CHAU HA AN H VU DONG GOP XAY CAU LY THI HONG (NHH VIETCOMBANK HOAN KIEM HA NOI)
12/09/2013 VNCK – 0005088   200,000.00 IBVCB.1209131007060001.Ngo The Thang Ung Ho Cau Ly Thi Hong
12/09/2013 J633 – 0009302   200,000.00 Sender:01310001.DD:120913.SHGD:10002174.BO: NGUYEN THUY LIEN.UNG HO CTR CCT
12/09/2013 7362 – 0000024   500,000.00 NGUYEN HUU CHAU DUC UNG HO TRUNG THU CHO CAC HS TA THANG GD TIEN MAT
12/09/2013 VNCK – 0099817   500,000.00 IBVCB.1209130934134001.CAU LY THI HONG
12/09/2013 J633 – 0005725   500,000.00 Sender:79303001.DD:120913.SHGD:10000370.BO: HUYNH HIEP NGUYEN TRIEU.TRIEU HUYNH UNG HO CAU LY THI HONG ANH TRAN DANG TUAN
12/09/2013 Z061 – 0000019   200,000.00 van ho ung ho com co thiet t9 GD TIEN MAT
12/09/2013 8934 – 0008914   200,000.00 FTF.CN:9704366801369067019.FrAcc:0011001652231 .ToAcc:0011004025430
12/09/2013 VNCK – 0022050   50,000.00 IBVCB.1209130779434001.Nguyen Duy Hieu Hai Phong Hy vong dop gop dc may suat com cho moi nguoi
12/09/2013 VNCK – 0015868   500,000.00 IBVCB.1209130930764001.Ho Bich Hai ung ho xay cau Ly Thi Hong
12/09/2013 VNCK – 0023726   200,000.00 IBVCB.1209130564922001.CAU LYTHI HONG
12/09/2013 VNCK – 0099859   300,000.00 IBVCB.1209131038094001.Cau Ly Thi Hong
12/09/2013 VNCK – 0096616   500,000.00 IBVCB.1109130357226001.CAU LY THI HONG
12/09/2013 0595 – 0006435   500,000.00 /Ref:PALPMP33188{//}/Ref:PALPMP33188{//}LP VNMP33188 CHAU NGUYEN DUY MANH, TU BRAZIL CHUYE N TIEN CAU LYTHI HONG D.Vi CHUYEN:NGUYEN D MANH
12/09/2013 J633 – 0006545   500,000.00 Sender:01310001.DD:120913.SHGD:10000384.BO: NGUYEN THI NHUNG.DONG GOP XAY CAU
12/09/2013 VNVT – 0198894   200,000.00 VCBVT.84982990686.CT tu 0011004110418.NGUYEN THU HIEN sang 0011004025430.TRAN DANG TUAN.130912575290417.VNVT20130912198894.Dong gop xay cau Ly thi hong
12/09/2013 Q555 – 0006986   1,000,000.00 FTF.CN:9704366800803723021.FrAcc:0181000514162 .ToAcc:0011004025430
12/09/2013 VNCK – 0015904   500,000.00 IBVCB.1209130234164001.Ctien ung ho du an Com Co Thit
12/09/2013 VNCK – 0018241   2,000,000.00 IBVCB.1209130817012002.Ung ho xay cau Ly Thi Hong cua Vu Kim Oanh
12/09/2013 J633 – 0005742   2,000,000.00 Sender:01311001.DD:120913.SHGD:10000649.BO: NGUYEN HOANG MINH.CHAU NHAT NAM CK XAY CAU LY THI HONG
12/09/2013 VNCK – 0027637   500,000.00 IBVCB.1209130640276001.Tran Ngoc Dinh (DHLHN) ung ho chuong trinh CCT
12/09/2013 K891 – 0000015   1,000,000.00 NGUYEN THI MINH HANG UNG HO CHUONG TRINH “COM CO THIT” XAY CAU LY THI HONG GD TIEN MAT
12/09/2013 J633 – 0010610   200,000.00 Sender:01311001.DD:120913.SHGD:10003338.BO: LE MINH DUC.UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT X AY DUNG CAU LYTHIHONG
12/09/2013 VNCK – 0016917   500,000.00 IBVCB.1209130731904002.UNG HO CT ” COM CO THIT”
12/09/2013 J633 – 0010585   300,000.00 Sender:79303001.DD:120913.SHGD:10004676.BO: TRAN THI THANH.UNG HO XAY CAU LY THI HONG
12/09/2013 VNCK – 0094611   200,000.00 IBVCB.1109130601522001.Chau chao Chu. Chau xin gop 1 phan nho de xay dung cau Ly Thi Hong. Xin cam on Chu va CCT!
12/09/2013 J633 – 0009909   4,000,000.00 Sender:01311001.DD:120913.SHGD:10002934.BO: LE MAI HAU.CT HO TRO XD CAU MANG TEN CO LE MA I HAU 2TR HOANG THUONG 2TR
12/09/2013 VNCK – 0005612   500,000.00 IBVCB.1209130525176001.AVA-Tit Mit Ung ho Cau Ly Thi Hong
12/09/2013 VNCK – 0099447   200,000.00 IBVCB.1209130083578001.Cau Ly Thi Hong
12/09/2013 J633 – 0006613   300,000.00 Sender:01307001.DD:120913.SHGD:10000323.BO: MAI HOANG BAC.IBCAU LY THI HONG
12/09/2013 J633 – 0012958   500,000.00 Sender:01201001.DD:120913.SHGD:10005719.BO: LAI THI XUYEN.UNG HO VE TAI KHOAN COM CO THIT CAU LY THI HONG
11/09/2013 VNCK – 0059691   500,000.00 IBVCB.1009130976024002.Nhi: gop CCT thang 9/2013 +cau LY THI HONG
11/09/2013 VNCK – 0079975   500,000.00 IBVCB.1109130083648002.Tran Anh Quan ung ho xay cau Ly Thi Hong
11/09/2013 VNCK – 0064304   500,000.00 IBVCB.1109131027250001.CAU LY THI HONG
11/09/2013 VNCK – 0064182   2,000,000.00 IBVCB.1109130019730001.Ung ho du an xay cau Ly Thi Hong
11/09/2013 VNCK – 0076607   500,000.00 IBVCB.1109130223668001.CAU LYTHIHONG
11/09/2013 VNCK – 0078459   500,000.00 IBVCB.1109130367200003.Dau Dua Heo Nghe ung ho xay cau LY THI HONG
11/09/2013 VNCK – 0068845   300,000.00 IBVCB.1109130474076001.CAU LY THI HONG
11/09/2013 9C62 – 0000105   1,070,000.00 TAP THE CBCNV CTY FGAME UNG HO QUY COM CO THIT THANG 08/2013 GD TIEN MAT
11/09/2013 VNCK – 0064124   1,000,000.00 IBVCB.1109130703818001.Gop gach xay cau Ly Thi Hong
11/09/2013 J633 – 0006739   1,000,000.00 Sender:01310001.DD:110913.SHGD:10000884.BO: DO CONG ANH.CAU LYTHI HONG DONG GOP XAY DUNG CAU O SANG MA SAO.
11/09/2013 J633 – 0010470   1,500,000.00 Sender:01202001.DD:110913.SHGD:10002827.BO: NGUYEN THI VIET ANH.995213091101177 1TR GOP QUY COM CO THIT. 500K XAY CAU LY THI HONG
11/09/2013 J633 – 0006120   500,000.00 Sender:01348002.DD:110913.SHGD:10000124.BO: NGUYEN THI HONG PHUONG.UNG HO XAY CAU LY THI H ONG
11/09/2013 VNCK – 0085629   300,000.00 IBVCB.1109130584082001.Hoang Trun Hieu 307ae2, Thanh Xuan Bac, TXuan, HaNoi CAU LYTHIHONG
11/09/2013 VNCK – 0078251   200,000.00 IBVCB.1109130003176002.Le Diem Hang Ung ho quy com co thit
11/09/2013 VNCK – 0067628   2,000,000.00 IBVCB.1109130105364001.CAU LY THI HONG
11/09/2013 VNCK – 0067463   1,000,000.00 IBVCB.1109130998324002.HTMT gop xay cau Ly Thi Hong
11/09/2013 J633 – 0012713   200,000.00 Sender:01314001.DD:110913.SHGD:10001366.BO: NGUYEN THI LAN ANH.LE ANH NGUYEN CHUYEN TIEN CAULYTHIHONG
11/09/2013 VNCK – 0073312   500,000.00 IBVCB.1109130802894003.Khanh Thu (VT) ung ho xay cau LY THI HONG
11/09/2013 B247 – 0007250   200,000.00 /Ref:P628043{//}/Ref:P628043{//}CAU LYTHI HONG D.Vi CHUYEN:CAO THE PHONG
11/09/2013 VNCK – 0087105   100,000.00 IBVCB.1109130467916001.CAU LY THI HONG
11/09/2013 TNMX – 0005000   274,040.00 REF:TN13300600#Sender:TN-MONEX.DD:110913..BO: LANH DANG
11/09/2013 I378 – 0000047   300,000.00 BANH BAO GOP XAY CAU LY THI HONG GD TIEN MAT
11/09/2013 J633 – 0006465   2,000,000.00 Sender:01310001.DD:110913.SHGD:10000539.BO: NGUYEN HONG LE.CAU LY THI HONG
11/09/2013 J633 – 0012721   500,000.00 Sender:01202007.DD:110913.SHGD:10000192.BO: LUU QUYNH ANH.CAU LY THI HONG
11/09/2013 VNCK – 0067424   1,000,000.00 IBVCB.1109131029500001.CAU LYTHI HONG
11/09/2013 VNCK – 0065499   100,000.00 IBVCB.1109130339386002.Be Khanh An ung ho xay cau Ly Thi Hong
11/09/2013 J633 – 0009685   1,000,000.00 Sender:01202001.DD:110913.SHGD:10002432.BO: TRAN ANH THU.995213091101023 GOP QUY XAY CAU LY THI HONG
11/09/2013 VNCK – 0066965   200,000.00 IBVCB.1109130622400001.Chuyen tien cho Ong Tran Dang Tuan
11/09/2013 VNCK – 0068455   200,000.00 IBVCB.1109130706968001.Ung ho xay CAU LYTHI HONG
11/09/2013 VNCK – 0067298   500,000.00 IBVCB.1109130679816001.Ung ho xay cau Ly Thi Hong
11/09/2013 J633 – 0011667   1,000,000.00 Sender:01310001.DD:110913.SHGD:10003928.BO: TRUONG HONG MY.GIA DINH CHAU XIN GOP CHUT IT X AY CAU LY THI HONG.
11/09/2013 J633 – 0011126   500,000.00 Sender:01204009.DD:110913.SHGD:10006651.BO: NGUYEN THI MINH NGOC.UNG HO CHUONG TRINH TET T RUNG THU CHO TRE VUNG CAO
11/09/2013 J633 – 0011105   500,000.00 Sender:79302001.DD:110913.SHGD:10003549.BO: KHOA TUAN ANH.(RMNO 08021309117580) KHOA TUAN ANH NGAN HANG HANG HAI VT GUI VE TAI KHOAN COM CO THIT, CO GHI RO CAU LYTHI HONG (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
11/09/2013 J633 – 0006931   500,000.00 Sender:01341001.DD:110913.SHGD:10000055.BO: TRAN THI HAI AN.(900CT08132540002)TRAN THI HAI AN NAM DINH CAU LYTHI HONG
11/09/2013 J633 – 0012148   200,000.00 Sender:01201001.DD:110913.SHGD:10005421.BO: PHAM XUAN SON.MCB GOP QUY XAY CAU LY THI HONG
11/09/2013 J633 – 0011703   200,000.00 Sender:79302001.DD:110913.SHGD:10003743.BO: NGUYEN THI QUYNH TRANG.(RMNO 04021309117664) EM XIN DONG GOP XAY DUNG CAU LY THI HONG (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
11/09/2013 J633 – 0008669   300,000.00 Sender:01202001.DD:110913.SHGD:10002072.BO: NGUYEN THUY HANH.995213091100891 GOP CHO TR ANH QUE NOI CUA NANG MINH
11/09/2013 J633 – 0005002   1,000,000.00 Sender:01311001.DD:110913.SHGD:10000192.BO: NGUYEN THANH HUYEN.UNG HO CAULYTHIHONG
11/09/2013 J633 – 0007006   1,000,000.00 Sender:01202001.DD:110913.SHGD:10001064.BO: LE DUC THUAN.CAU LY THI HONG CT TRAN DANG TUAN TK 0011004025430 SGD NH VCB
11/09/2013 J633 – 0006004   500,000.00 Sender:01204009.DD:110913.SHGD:10001295.BO: TRAN THI HONG.CHAU NHAT MINH CT UNG HO XAY DUN G CAU LY THI HONG
11/09/2013 VNCK – 0076165   50,000.00 IBVCB.1109130642926005.Nguyen Thi Thu Hong Cau Giay – Ha Noi ung ho Quy Com co thit
11/09/2013 VNCK – 0078041   300,000.00 IBVCB.1109130956476001.Gui CCT Nhat, ung ho Pacheo
11/09/2013 VNCK – 0075406   300,000.00 IBVCB.1109130051178001.PhamHD ung ho Cau Ly Thi Hong. RIP Hong!
11/09/2013 VNCK – 0077622   200,000.00 IBVCB.1109130770676001.Chung tay xay cau Ly Thi Hong
11/09/2013 VNCK – 0058629   1,000,000.00 IBVCB.1009130210504002.TRUONG KHOI NGUYEN – UNG HO XAY CAU LY THI HONG CCT
11/09/2013 VNCK – 0065004   130,000.00 IBVCB.1109130927278001.Nguyen Cao Quy Kp9-HHT-TpHT-HaTinh Gop da xay cau Ly Thi Hong
11/09/2013 J633 – 0005732   300,000.00 Sender:01201001.DD:110913.SHGD:10000506.BO: DO THI THANH PHUONG.CHUYEN TIEN XAY CAU LY THI HONG
11/09/2013 VNCK – 0070674   300,000.00 IBVCB.1109130516736001.Fb Thu Huyen Nguyen CAU LY THI HONG
11/09/2013 VNCK – 0085399   500,000.00 IBVCB.1109130378242002.Ung ho CAU LYTHI HONG
11/09/2013 VNVT – 0196302   100,000.00 VCBVT.84987770070.CT tu 0491001675031.PHAM THI PHUONG THAO sang 0011004025430.TRAN DANG TUAN.130910574685902.VNVT20130910196302.CAU LYTHIHONG
11/09/2013 VNCK – 0073782   1,000,000.00 IBVCB.1109130084874001.Ung ho com co thit
11/09/2013 VNCK – 0091000   500,000.00 IBVCB.1109130876244002.CAU LYTHI HONG
11/09/2013 J633 – 0007221   100,000.00 Sender:01307001.DD:110913.SHGD:10000157.BO: NGUYEN ANH HOA.IBCAU LYTHIHONG
11/09/2013 VNCK – 0068172   500,000.00 IBVCB.1109131011472001.Cau LYTHIHONG
11/09/2013 J633 – 0011520   500,000.00 Sender:01309001.DD:110913.SHGD:10001519.BO: VU THI DINH.UNG HO COM CO THIT XAY CAU LY THI HONG
11/09/2013 J633 – 0011512   200,000.00 Sender:01309001.DD:110913.SHGD:10001496.BO: NGUYEN THI VIET HA.HA UNG HO XAY CAU LYTHI HON G
11/09/2013 VNCK – 0065428   500,000.00 IBVCB.1109130045394002.CAU LYTHIHONG
11/09/2013 VNCK – 0058040   500,000.00 IBVCB.1009130301420001.UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT
11/09/2013 J633 – 0007191   1,300,000.00 Sender:01202001.DD:110913.SHGD:10001423.BO: NGUYEN DUC THANH.CHUNG TAY XAY CAU LY THI HONG
11/09/2013 VNCK – 0090152   300,000.00 IBVCB.1109130843584002.Bang ung ho quy com co thit
11/09/2013 J633 – 0010867   500,000.00 Sender:01310001.DD:110913.SHGD:10003436.BO: HA THI HONG HUE.HA HONG HUE BAN KHTC DAI THVN UNG HO XAY CAU LY THI HONG
11/09/2013 R336 – 0000019   1,000,000.00 DANG VIET VAN HA – GIA DINH BE BINGO UNG HO XAY CAU LY THI HONG GD TIEN MAT
11/09/2013 J633 – 0013241   100,000.00 Sender:01314001.DD:110913.SHGD:10001735.BO: VU DUY THANG.VU DUY THANG GUI TIEN CT CCT T09 2013
11/09/2013 VNCK – 0064004   500,000.00 IBVCB.1109131010202001.Nguyen Lan Phuong Ung ho xay cau Ly Thi Hong
11/09/2013 H969 – 0000064   1,000,000.00 CHAU GONG GOP GACH XAY CAU LY THI HONG GD TIEN MAT
11/09/2013 VNCK – 0070203   500,000.00 IBVCB.1109130970984001.Ngo Ngoc Anh ung ho xay cau Ly Thi Hong (CT CCT)
11/09/2013 G199 – 0000024   1,000,000.00 tieu linh linh chuyen tien xay cau ly thi hong GD TIEN MAT
11/09/2013 VNCK – 0060504   5,000,000.00 IBVCB.1109130568270001.trich tien tac quyen tieu thuyet Doi anh o Toronto ung ho Com co thit cua Nguyen Thu Hoai
11/09/2013 VNCK – 0078525   300,000.00 IBVCB.1109130088072001.CAU LYTHI HONG
11/09/2013 J633 – 0009329   2,000,000.00 Sender:01307001.DD:110913.SHGD:10000976.BO: HOANG THI KHANH CHI. DONG GOP CAU LY THI HONG *CTR.CCT
11/09/2013 VNCK – 0066010   500,000.00 IBVCB.1109130014854001.Nguyen Quang Hung Ung ho xay cau LY THI HONG
11/09/2013 J633 – 0005889   200,000.00 Sender:01309001.DD:110913.SHGD:10000178.BO: TRINH THI THUY NGA.UNG HO CAU LY THI HONG
11/09/2013 J633 – 0005877   1,000,000.00 Sender:01309001.DD:110913.SHGD:10000092.BO: DINH THI LINH CHI.HOANG LINH CHI CAU LYTHIHO NG
11/09/2013 J633 – 0005866   300,000.00 Sender:01309001.DD:110913.SHGD:10000070.BO: NGUYEN THI THU TRANG.CAU LY THI HONG
11/09/2013 VNCK – 0064861   300,000.00 IBVCB.1109130293166001.Tom, Bong, Cua Cau Ly Thi Hong Cau Ly Thi Hong
11/09/2013 J633 – 0007001   200,000.00 Sender:01310001.DD:110913.SHGD:10000279.BO: TRINH HOANG VINH.UNG HO XAY CAU LY THI HONG
11/09/2013 J633 – 0006997   500,000.00 Sender:01310001.DD:110913.SHGD:10000961.BO: NGUYEN THE TRUONG.XAY CAU LY THI HONG 300 000 TRUNG THU CAC CHAU 200 000
11/09/2013 J633 – 0006987   500,000.00 Sender:01310001.DD:110913.SHGD:10000603.BO: NGUYEN THI THANH THUY.THANH THUY UNG HO XAY CA U LYTHIHONG
11/09/2013 VNCK – 0063185   200,000.00 IBVCB.1109130131198001.CAU LYTHI HONG
11/09/2013 VNCK – 0063028   1,000,000.00 IBVCB.1109130557674001.CAU LYTHI HONG ung ho
11/09/2013 VNCK – 0056765   500,000.00 IBVCB.1009130209196002.Banh mi Ung ho Cau Ly Thi Hong
11/09/2013 VNCK – 0079257   100,000.00 IBVCB.1109130571672002.Do Bich Phuong UH cau Ly Thi Hong
11/09/2013 VNCK – 0063761   300,000.00 IBVCB.1109131048278001.Aitc ung ho CAU LY THI HONG
11/09/2013 VNCK – 0061268   5,000,000.00 IBVCB.1109130214402001.Cau LYTHIHONG
11/09/2013 VNCK – 0068327   500,000.00 IBVCB.1109131016168002.Nha Dau, ung ho xay Cau LYTHIHONG
11/09/2013 J633 – 0012965   1,000,000.00 Sender:79302001.DD:110913.SHGD:10004360.BO: NGUYEN QUANG HIEP.(RMNO 03121309117941) UNG H O XAY CAU LY THI HONG (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
11/09/2013 VNCK – 0057318   500,000.00 IBVCB.1009130926632008.Cau LY THI HONG
11/09/2013 T975 – 0004998   500,000.00 PT..HUYNH N THUY OANH.20130911.182811.Transfer for PT.-QuyComcothit.
11/09/2013 9537 – 0009452   100,000.00 FTF.CN:9704366806632983017.FrAcc:0541000196653 .ToAcc:0011004025430
10/09/2013 J633 – 0006766   500,000.00 Sender:01310001.DD:100913.SHGD:10000106.BO: PHAM THANH HOA.UNG HO CHUONG TRINH COM CO THI T
10/09/2013 J633 – 0006758   2,000,000.00 Sender:01310001.DD:100913.SHGD:10000233.BO: TRAN THI NGOC LAN.UNG HO COM CO THIT THANG 9
10/09/2013 J633 – 0007685   500,000.00 Sender:79604001.DD:100913.SHGD:10000023.BO: THIEU MAI HUONG.DONG GOP CHO COM CO THIT C HARGEDETAILS OUR
10/09/2013 4H69 – 0006483   500,000.00 /Ref:P3083253047{//}/Ref:P3083253047{//}B/O:MRS. NGUYEN HONG DAN BE MY-NA UHTX CCT THANG 9 /2013
10/09/2013 VNCK – 0048627   100,000.00 IBVCB.1009130540626001.Thinh Dalat ung ho CAU LY THI HONG
10/09/2013 VNCK – 0048023   2,000,000.00 IBVCB.1009130320702001.CAU LY THI HONG
10/09/2013 VNCK – 0047877   2,000,000.00 IBVCB.1009130369678001.Dong gop xay cau Ly Thi Hong – Sang Ma Sao
10/09/2013 VNCK – 0028341   300,000.00 IBVCB.1009130003892003.Nguyen Thi Kim Dung gui thang 092013
10/09/2013 VNCK – 0028261   300,000.00 IBVCB.1009130196796002.Nguyen Ngoc Hai Dang gui thang 092013
10/09/2013 4H69 – 0006546   6,000,000.00 /Ref:P627049{//}/Ref:P627049{//}Ung ho quy Com Co Thit Chuyen den chi nhanh So giao dich ngan hang ngoai thuong Viet Nam D.Vi CHUYEN:TRAN TRUNG HIEU
10/09/2013 A810 – 0000024   300,000.00 TRUONG HONG NT VAO TK COM CO THIT GD TIEN MAT
10/09/2013 VNCK – 0034991   200,000.00 IBVCB.1009130844246002.ha huy cuong 75 ung ho tre vung cao th9
10/09/2013 VNCK – 0055024   500,000.00 IBVCB.1009130294000001.dong gop xay dung cau
10/09/2013 VNCK – 0050035   200,000.00 IBVCB.1009130745570001.Cau Ly Thi Hong
10/09/2013 M114 – 0001862   360,000.00 FTF.CN:9704366807089215010.FrAcc:0451000248118 .ToAcc:0011004025430
10/09/2013 VNCK – 0049715   1,000,000.00 IBVCB.1009130653726003.CAU LY THI HONG
10/09/2013 VNCK – 0048960   500,000.00 IBVCB.1009130805418001.Cau Ly Thi Hong
10/09/2013 N633 – 0000017   300,000.00 tran thi hong nhung gui da com co thit GD TIEN MAT
10/09/2013 VNCK – 0037155   15,000.00 IBVCB.1009130537850001.ly sang dong nai kho khan
10/09/2013 J633 – 0011856   150,000.00 Sender:01202001.DD:100913.SHGD:10003441.BO: VU PHAM VIET HAI.995213091001367 HA HAI YEN HA NOI CHUYEN TIEN UNG HO COM CO THIT THANG 9.2013
10/09/2013 VNCK – 0047140   500,000.00 IBVCB.1009130317778001.Xay dung cau Ly Thi Hong
10/09/2013 J633 – 0007334   1,000,000.00 Sender:01204009.DD:100913.SHGD:10002639.BO: NGUYEN KHAC VIET.CT UNG HO CCT
10/09/2013 J633 – 0016420   5,000,000.00 Sender:01310001.DD:100913.SHGD:10005435.BO: NGUYEN VIET HA.NGUYEN VIET HA GOP GACH XAY CAU LY THI HONG.SANG MA SAO
10/09/2013 VNCK – 0053291   200,000.00 IBVCB.1009130727326003.N.VAN PHAI -GOLDSUN-UNG HO CAU LY THI HONG
10/09/2013 G199 – 0000027   200,000.00 HA THANH TUNG – V.T.XUYEN VA HTTUNG GOP QUY COM CO THIT GD TIEN MAT
10/09/2013 VNCK – 0032109   200,000.00 IBVCB.1009130735204002.tung ung ho trung thu
10/09/2013 VNCK – 0055479   500,000.00 IBVCB.1009130678652001.Chau Tam, Ngoc, Dung gop 1 vien gach xay cau Ly Thi Hong
10/09/2013 VNCK – 0055170   500,000.00 IBVCB.1009130875616001.Cau LY THI HONG – Fb Vuong Ha Nam
10/09/2013 VNCK – 0049130   691,297.00 IBVCB.1009130228206001.CAU LYTHI HONG
10/09/2013 VNCK – 0048762   240,000.00 IBVCB.1009130523106002.Thinh Dalat ung hoc CCt thang 8_9/2013
10/09/2013 4593 – 0006314   2,000,000.00 /Ref:PALPMP32472{//}/Ref:PALPMP32472{//}LP VNMP32472 D.Vi CHUYEN:PHAM N VINH AN
10/09/2013 VNCK – 0024567   300,000.00 IBVCB.1009130405186001.Do Thi Nhu Hue Quy Com co thit
10/09/2013 VNCK – 0024550   500,000.00 IBVCB.1009130640802002.DO THI THU TRA TP.HO CHI MINH dong gop cho Quy com co thit
10/09/2013 6149 – 0000828   300,000.00 FTF.CN:9704366801681824014.FrAcc:0021001288793 .ToAcc:0011004025430
10/09/2013 T326 – 0000089   1,000,000.00 CO, CHU BENH VIEN HOE NHAI NT GD TIEN MAT
10/09/2013 1P93 – 0142964   200,000.00 FTF.CN:9704366805768510016.FrAcc:0801000205771 .ToAcc:0011004025430
10/09/2013 VNCK – 0052853   200,000.00 IBVCB.1009130272330001.CAU LYTHI HONG
10/09/2013 VNCK – 0048665   200,000.00 IBVCB.1009130260090001.TRINH XUAN NGUYEN 37 LE DAI HANH, HA NOI CAULYTHIHONG
10/09/2013 VNCK – 0053685   200,000.00 IBVCB.1009130214566001.Cao Dung ung ho cau Ly thi Hong
10/09/2013 VNCK – 0048383   500,000.00 IBVCB.1009130194946002.Dong gop xay "cau ly thi hong"
10/09/2013 VNCK – 0050772   500,000.00 IBVCB.1009130648742001.12 Cai Bap ung ho xay cau Ly Thi Hong
09/09/2013 4L81 – 0000016   500,000.00 DO HOANG CHINH NT UNG HO CCT T9/13 GD TIEN MAT
09/09/2013 VNCK – 0013914   1,400,000.00 IBVCB.0909130556040002.Ha Khanh Ngoc Uk Uk Em gui thang 8 9 10 400 000 tien qua trung thu
09/09/2013 VNCK – 0092303   100,000.00 IBVCB.0909130177568002.DANG NGOC DUNG Dai Kim Ung ho Com co thit
09/09/2013 VNCK – 0093560   400,000.00 IBVCB.0909130259106002.be Hoang Truong Sa ung ho cac ban thang 9
09/09/2013 D295 – 0000078   100,000.00 nguyen thi thu ha ung ho trung thu ( ung ho cac chau vung cao) GD TIEN MAT
09/09/2013 J633 – 0010891   300,000.00 Sender:01311001.DD:090913.SHGD:10002671.BO: TRAN THU HA.UNG HO COM CO THIT
09/09/2013 L333 – 0014500   300,000.00 Sender:79314001.DD:090913.SHGD:10001626.BO: TRAN THI MINH NGOC.UNG HO CCT T09.
09/09/2013 VNCK – 0077687   200,000.00 IBVCB.0809130720476001.Me Dai Phi Mia tranh ung ho, buc tranh Ga di choi
09/09/2013 J633 – 0008290   120,000.00 Sender:01202001.DD:090913.SHGD:10001568.BO: VU HONG THAI.995213090900898 VU HONG THAI TX 9
09/09/2013 Q468 – 0000106   1,000,000.00 chi nguyen lan huong ung ho ctrinh trung thu 2013 mu cag chai GD TIEN MAT
09/09/2013 VNCK – 0083567   500,000.00 IBVCB.0909130208026001.Co chu Cuong Nhung ung ho cac chau
09/09/2013 VNCK – 0098382   500,000.00 IBVCB.0909130342926003.Vien Chuc moi nguoi lun duoc vui ve
09/09/2013 J633 – 0012402   300,000.00 Sender:01204009.DD:090913.SHGD:10006996.BO: NGUYEN THI ANH THU.ANH THU UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT
09/09/2013 VNCK – 0004977   200,000.00 IBVCB.0909130484064001.Ung ho com co thit – Nha Nhat
09/09/2013 VNCK – 0079348   300,000.00 IBVCB.0809130820164002.Ung ho thuong xuyen T9:300,000
09/09/2013 VNCK – 0004771   200,000.00 IBVCB.0909130960824002.Nguyen Lan Phuong CCT thang 9.2013
09/09/2013 VNCK – 0014420   1,000,000.00 IBVCB.0909131035584001.T&D Viet Nam gui CCT
09/09/2013 J633 – 0009742   200,000.00 Sender:01359001.DD:090913.SHGD:10000181.BO: TRUONG THI LY.BCIN FT1325213283 UNG HO DU AN SUOI GIANG THANG 9 10 NAM 2013
09/09/2013 VNCK – 0085656   120,000.00 IBVCB.0909130796846001.Hoang Hoai Thu P.TCHC Cong ty thong tin di dong (Mobifone) Ung ho quy CTT thang 9-2013
09/09/2013 VNCK – 0081229   350,000.00 IBVCB.0909130960682001.Pham Minh Quan/Pham Do Thuc Anh ung ho T.9 Bac Tuan Ung ho Quy
09/09/2013 VNCK – 0099873   100,000.00 IBVCB.0909130822688001.ung ho
09/09/2013 G426 – 0000031   240,000.00 FBHUONGDUONG (FREEDOM) NT UNG HO COM CO THIT GD TIEN MAT GD TIEN MAT
09/09/2013 VNCK – 0098732   400,000.00 IBVCB.0909130695706002.Gia dinh AK ung ho CT CCT
09/09/2013 L307 – 0000034   240,000.00 BANH BAO UNG HO CCT THANG 9 GD TIEN MAT
09/09/2013 H980 – 0000036   2,000,000.00 CHAU NY UNG HO CT TRUNG THU 2013 GD TIEN MAT
08/09/2013 6163 – 0003916   200,000.00 FTF.CN:5264180644299018 .FrAcc:0011000703570 .ToAcc:0011004025430
07/09/2013 2T99 – 0040176   200,000.00 FTF.CN:9704366800750039017.FrAcc:0181000456374 .ToAcc:0011004025430
07/09/2013 VNCK – 0053967   1,000.00 IBVCB.0709130894006001.BUI THI LE THU BUI THI LE THU
07/09/2013 VNCK – 0059549   50,000.00 IBVCB.0709130804620001.com co thit com co thit
07/09/2013 Q313 – 0000029