SAO KÊ GỐC TÀI KHOẢN VCB 0011004025430 TỪ 31.3.2014

Sao kê gốc VCB của tài khoản mang tên Trần Đăng Tuấn từ thời điểm bắt đầu lập TK mới của Quỹ Trò Nghèo Vùng Cao . Tài khoản tồn tại song song với TK của Quỹ để tránh ngắt quãng ủng hộ và sẽ đóng khi đa số người ủng hộ đã chuyển sang ủng hộ tại Tài khoản mới của Quỹ.

08/08/2014 J633 – 0017993   300,000.00 Sender:79302001.DD:080814.SHGD:10005084.BO: NGUYEN HUY TOAN.(RMNO 03021408089635) CHUYEN TIEN CHO COMCOTHIT (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
08/08/2014 VNCK – 0028592   100,000.00 IBVCB.0808140284225003.tien tu thien
08/08/2014 9C61 – 0000017   1,880,000.00 TAP THE CB CTY FGAME UNG HO CTT THANG 7,8 GD TIEN MAT
08/08/2014 5730 – 0007574   200,000.00 PT..NGUYEN THI HANG NGA.20140808.133655.Transfer for PT.QuyTroNgheoVungCao.
08/08/2014 VNCK – 0009501   200,000.00 IBVCB.0808141025639001.Nga Le, Ls, ung ho CTT
07/08/2014 J633 – 0008885   500,000.00 Sender:01307001.DD:070814.SHGD:10000249.BO: VU THI THANH HUYEN.IBCHUYEN TIEN COM CO THIT
07/08/2014 VNCK – 0097213   1,000,000.00 IBVCB.0708140573299002.UHTX thang 8/2014
06/08/2014 9810 – 0005069   300,000.00 IBPS/SE:01201001.DD:060814.SH:10000522.BO:NGUYEN THI MAI OANH.14IB000004676806DANH CHO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
06/08/2014 A810 – 0000098   500,000.00 tran tung ct GD TIEN MAT
05/08/2014 VNCK – 0008697   500,000.00 IBVCB.0508140802175002.Bao Chau + Nam Huy ung ho CCT thang 8/2014
05/08/2014 J633 – 0007106   500,000.00 Sender:01307001.DD:050814.SHGD:10000012.BO: LE THI NGOC ANH.BE ANNIE UNG HO ANH CHI HOC SI NH VUNG CAO CT COM CA THIT
05/08/2014 J633 – 0010103   500,000.00 Sender:01310001.DD:050814.SHGD:10002036.BO: NGUYEN THI NHUNG.NGUYEN THI NHUNG UNH HO CCT
05/08/2014 J633 – 0016050   500,000.00 Sender:01310001.DD:050814.SHGD:10003817.BO: PHAM THI THUY NGA.NGA PHAM TP HCM GUI COM CO T HIT
05/08/2014 0849 – 0000117   400,000.00 LE THI MY HANH NT//ANH QUANG+NGUYEN TRUONG THINH NT GD TIEN MAT
05/08/2014 E817 – 0007074   500,000.00 FTF.CN:9704366803809212015.FrAcc:0491001758401 .ToAcc:0011004025430
05/08/2014 VNCK – 0095419   200,000.00 IBVCB.0508140239911001.Aitc ung ho thang 8/2014
04/08/2014 H775 – 0000080   200,000.00 MAI THI HOANG YEN UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT T8.2014 GD TIEN MAT
04/08/2014 J633 – 0012660   100,000.00 Sender:01309001.DD:040814.SHGD:10001927.BO: NGUYEN THI MINH TRANG.QUY COM CO THIT
04/08/2014 1Z19 – 0169083   200,000.00 FTF.CN:6868680373726014 .FrAcc:0021000503922 .ToAcc:0011004025430
04/08/2014 6457 – 0093239   300,000.00 FTF.CN:9704366801681824014.FrAcc:0021001288793 .ToAcc:0011004025430
04/08/2014 VNCK – 0061929   400,000.00 IBVCB.0408140641767001.Dau Thanh Tung, UHTX so 180 chuyen tien T 7 & T8, tu thang 9 se chuyen vao TK cua Quy TNVC
04/08/2014 J633 – 0011282   300,000.00 Sender:79604001.DD:040814.SHGD:10000832.BO: THIEU MAI HUONG.DONG GOP CHO COM CO THIT THANG 8 CHARGEDETAILS OUR
04/08/2014 J633 – 0006216   100,000.00 Sender:01202001.DD:040814.SHGD:10003677.BO: PHAM NGOC GIAP .0962.059.418..PHAM NGOC GIAP C T
03/08/2014 VSMS – 0967630 8,800.00   THU PHI DICH VU SMS CHU DONG THANG 07/2014. SDT: 0984371177. So tien 8800 VND
03/08/2014 VNCK – 0047243   500,000.00 IBVCB.0308140363573006.NMC UNG HO COM CO THIT THANG 8/2014
02/08/2014 VNCK – 0018672   500,000.00 IBVCB.0108140988525001.Ung ho quy CCT
01/08/2014 J633 – 0015904   500,000.00 Sender:01307001.DD:010814.SHGD:10002067.BO: TRUONG VIET BAC.IBQUI COM CO THIT
01/08/2014 J633 – 0011301   1,000,000.00 Sender:79314001.DD:010814.SHGD:10000201.BO: PHAM THI LAN ANH.CHAU LAN ANH CHUYEN TIEN UNG HO QUY CCT
01/08/2014 VNCK – 0081210   1,000,000.00 IBVCB.0108140561137001.Ung ho Com co Thit
01/08/2014 J633 – 0006479   200,000.00 Sender:79302001.DD:010814.SHGD:10000941.BO: LE HUYEN TRANG.(RMNO 03021408018023) GIRASOL TRANGLEH CK DINH KI CHO CCT (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
01/08/2014 K941 – 0000005   300,000.00 CCTNVN0066- DO DAU CAC BE PACHEO GD TIEN MAT
01/08/2014 KC26 – 0000038   1,200,000.00 LE HUONG LAN UNG HO CHUONG TRINH “COM CO THIT” GD TIEN MAT
31/07/2014 I443 – 0012789   1,000,000.00 PT..PHAM NGOC LONG.20140731.082008.Transfer for PT.QuyTroNgheoVungCao.
31/07/2014 J633 – 0007214   200,000.00 Sender:01309001.DD:310714.SHGD:10000758.BO: VU THI TU QUYEN.UNG HO CHUONG TRINH COM CO THI T
31/07/2014 VNCK – 0042846   500,000.00 IBVCB.3107140837237001.Ung ho com co thit T7/2014 – DH
30/07/2014 J633 – 0007512   1,000,000.00 Sender:01304001.DD:300714.SHGD:10000078.BO: DANG CAO THANG.CHUYEN TIEN
30/07/2014 J633 – 0012868   200,000.00 Sender:01201001.DD:300714.SHGD:10003496.BO: VO THI TU OANH.14IB000004617299CHUYEN CHO CAC HOC TRO VUNG CAO
29/07/2014 J633 – 0007949   100,000.00 Sender:01202001.DD:290714.SHGD:10001272.BO: PHAM QUANG HUY.995214072900231 UNG HO COMC OTHIT T7.2014
29/07/2014 VNCK – 0070809   100,000.00 IBVCB.2907140478509002.Nguyen Viet Hung ung ho tre em vung cao
29/07/2014 VNCK – 0069383   200,000.00 IBVCB.2907140620645002.Ung ho CCT
29/07/2014 J633 – 0013133   2,000,000.00 Sender:01310001.DD:290714.SHGD:10003587.BO: PHAM THU HIEN.PHAM THU HIEN CHUYEN TIEN UNG HO COM CO THIT CHO TRAN DANG TUAN
29/07/2014 VNCK – 0083387   500,000.00 IBVCB.2907140816081001.Ung ho Com co thit
29/07/2014 S834 – 0000109   500,000.00 LE QUANG TUAN UNG HO QUY COM CO THIT T7.2014 GD TIEN MAT
29/07/2014 J633 – 0005466   500,000.00 Sender:01311001.DD:290714.SHGD:10000048.BO: NGUYEN HOANG MINH.CHAU NHAT NAM CK CTT THANG 8
28/07/2014 J633 – 0008763   1,000,000.00 Sender:01310001.DD:280714.SHGD:10001920.BO: TRAN ANH HIEN.TRAN ANH HIEN DONG GOP QUY COM C O THIT
26/07/2014 0N62 – 0063333   1,000,000.00 PT..NGUYEN HUONG LY.20140725.205123.Transfer for PT.QuyTroNgheoVungCao.
25/07/2014 DD4400 – 0019766   103,076.00 Tra lai tien gui
25/07/2014 J633 – 0012181   200,000.00 Sender:79314001.DD:250714.SHGD:10000650.BO: PHAM THI LAN HUONG.DONG GOP TU THIEN ÍCOM CO T HITÍ
25/07/2014 4H69 – 0006934   500,000.00 /Ref:PHE0276860{//}/Ref:PHE0276860{//}HONG LINHANZUNG HO QUY COM CO THIT D.Vi CHUYEN:HONG LINH TRAN
24/07/2014 J633 – 0009594   200,000.00 Sender:01310001.DD:240714.SHGD:10002049.BO: NGUYEN PHI LONG.UNG HO CCT THANG 7
24/07/2014 J633 – 0016149   1,000,000.00 Sender:01341001.DD:240714.SHGD:10000747.BO: LE THI THANH XUAN.(994CTMP142050003)UNG HO CT COM CO THIT
24/07/2014 M114 – 0114175   1,000,000.00 PT..NGUYEN HUONG LAN.20140724.083652.Transfer for PT.QuyTroNgheoVungCao.
24/07/2014 VNCK – 0058201   300,000.00 IBVCB.2407140621549002.Ung ho CCT hang thang
24/07/2014 VNCK – 0049864   300,000.00 IBVCB.2407140522683005.Chau Minh Duc, Minh Nhat ung ho CCT
23/07/2014 J633 – 0005325   500,000.00 Sender:01309001.DD:230714.SHGD:10000090.BO: NGUYEN THI VIET HOA.UNG HO CCT JAPAN T7
23/07/2014 J633 – 0009668   2,000,000.00 Sender:01307001.DD:230714.SHGD:10001046.BO: NGUYEN THI KIM DUNG.IBDINH VAN LONG, NG KIM DU NG( VUNG TAU) UNG HO CCT T7
23/07/2014 D298 – 0000015   400,000.00 nguyen thuy trang nt GD TIEN MAT
21/07/2014 VNCK – 0030750   500,000.00 IBVCB.2107140993327001.Ung ho Com co Thit
21/07/2014 J633 – 0007453   5,000,000.00 Sender:01310001.DD:210714.SHGD:10000708.BO: TRUONG HONG MY.NICK FB TRUONG HONG MY UNG HO D O DUNG TANG HOC SINH BA BE. TKS CHU TUAN.
21/07/2014 J633 – 0007441   200,000.00 Sender:79302001.DD:210714.SHGD:10001749.BO: TRUONG THI HONG HANH.(RMNO 04021407217358) UN G HO CHUONG TRINH COM CO THIT (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
21/07/2014 J633 – 0007344   1,000,000.00 Sender:01202001.DD:210714.SHGD:10000844.BO: LY HONG HANH.995214072100604 COM CO THIT T HANG 7
21/07/2014 7438 – 0000023   100,000.00 nguyen lan huong gui cct GD TIEN MAT
20/07/2014 VNCK – 0017122   500,000.00 IBVCB.2007140589127001.Dong gop cho Quy Com Co Thit
19/07/2014 VNCK – 0096820   1,000,000.00 IBVCB.1907140400357001.Ung ho chuong trinh com co thit
18/07/2014 J633 – 0016333   500,000.00 Sender:01359001.DD:180714.SHGD:10000615.BO: NGUYEN THANH SON.BCIN FT1419902259 UNG HO CHUO NG TRINH COM CO THIT
18/07/2014 J633 – 0005535   478,000.00 Sender:01202001.DD:180714.SHGD:10000984.BO: HOANG HAI YEN.HOANG HAI YEN UNG HO CHUONG TRIN H COM CO THIT
18/07/2014 J633 – 0007234   10,000,000.00 Sender:79604001.DD:180714.SHGD:10000173.BO: THIEU MAI HUONG.DONG GOP CHO COM CO THIT C HARGEDETAILS OUR
16/07/2014 J633 – 0007983   200,000.00 Sender:01314001.DD:160714.SHGD:10000057.BO: XUAN DAI(0988267149).GUI BAC UNG HO CHUONG TRI NH COM CO THIT
16/07/2014 VNMB – 0166888   120,000.00 IBVCB.VNMB. VNMB20140716166888. ung ho com co thit thang 7
15/07/2014 J633 – 0012799   2,000,000.00 Sender:01305001.DD:150714.SHGD:10000061.BO: PHAN MY ANH.TAI KHOAN TRICH NO 1001148490115 43, NOI DUNG CHUYEN TTQT+KHDN EIB HN UNG HO T5/6
15/07/2014 J633 – 0010945   300,000.00 Sender:01307001.DD:150714.SHGD:10000344.BO: TRINH THI THANH HA.VAO QUY COM CO THIT CHO TRE EM
15/07/2014 M074 – 0027045   500,000.00 FTF.CN:9704366800649202016.FrAcc:0011000711460 .ToAcc:0011004025430
14/07/2014 J633 – 0015959   500,000.00 Sender:01307001.DD:140714.SHGD:10001885.BO: NGUYEN THI THU NGUYET.IBFB THU NGUYET NGUYEN U NG HO COM CO THIT
14/07/2014 L333 – 0013218   2,500,000.00 Sender:79305013.DD:140714.SHGD:10000074.BO: PHAN THI VANG ANH.CHUYEN VCB HA NOI TP. HA N OI TAI KHOAN TRICH NO 210014849082548, NOI DUNG CHUYEN PAULINE DONG CHO CCT MIEN NUI 500.000. TRAN ANH VIET DONG CHO CCT MIEN NUI 1 TRIEU, C
13/07/2014 3715 – 0011975   100,000.00 FTF.CN:9704366804744047011.FrAcc:0181003240421 .ToAcc:0011004025430
11/07/2014 J633 – 0006858   300,000.00 Sender:01201001.DD:110714.SHGD:10000639.BO: DAO ANH HIEN.14IB000004430410UNG HO CHUONG TR INH CCT
11/07/2014 J633 – 0011457   5,000,000.00 Sender:01307001.DD:110714.SHGD:10000808.BO: NGUYEN HUONG LAN.IBTEP TOM GUI COM CO THIT
11/07/2014 J633 – 0013397   300,000.00 Sender:01204009.DD:110714.SHGD:10007811.BO: NGUYEN THI ANH THU.ANH THU UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT
11/07/2014 F813 – 0000085   2,000,000.00 DANG CAO THANG UNG HO QUY COM CO THIT THANG 6 VA THANG 7/2014 GD TIEN MAT
10/07/2014 J633 – 0006500   500,000.00 Sender:01204009.DD:100714.SHGD:10001681.BO: HOANG VAN TIEN.GIA DINH TIEN VAN VA BE VU UNG HO COM CO THIT TU THANG 7 11 NAM 2014
10/07/2014 J633 – 0006274   300,000.00 Sender:79321001.DD:100714.SHGD:10000044.BO: TRAN THI XUAN MAI 2/5/ QUYET TIEN TP PLEIKU GIA LAI.UNG HO COM CO THIT
10/07/2014 J619 – 0004802   3,000,000.00 PT..YAMAMOTO RYOKO.20140710.125249.Transfer for PT.QuyTroNgheoVungCao.
10/07/2014 J633 – 0012319   150,000.00 Sender:01311001.DD:100714.SHGD:10002876.BO: NGUYEN THI THU PHUONG.UNG HO CT COM CO THIT
10/07/2014 5D37 – 0006463   300,000.00 /Ref:P3084191619{//}/Ref:P3084191619{//}B/O:MS. LE MINH THUAN THIEN
09/07/2014 VNCK – 0089877   200,000.00 IBVCB.0907140384309002.Ung ho Com co thit cho tre em vung cao
09/07/2014 0849 – 0000010   400,000.00 LE THI MY HANH NT NGUYEN TRUONG THINH + ANH QUANG CHUYEN GD TIEN MAT
09/07/2014 Q473 – 0000155   1,000,000.00 HOANG THI THU TRANG CHUYEN VAO QUY COM CO THIT THANG 6-7 GD TIEN MAT
09/07/2014 L333 – 0007103   200,000.00 Sender:79307001.DD:090714.SHGD:10001470.BO: PHAN QUYNH ANH.IBTRAN PHUC LAM UNG HO COM CO T HIT T7
09/07/2014 LJ33 – 0000055   189,000.00 NGUYEN THUY TRANG CT GD TIEN MAT
09/07/2014 J633 – 0007041   300,000.00 Sender:79302001.DD:090714.SHGD:10000119.BO: NGUYEN HUY TOAN.(RMNO 03021407089529) UNG HO COMCOTHIT (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
09/07/2014 J633 – 0007039   500,000.00 Sender:01310001.DD:090714.SHGD:10000423.BO: TRAN THI MINH PHUONG.UNG HO CT COM CO THIT
09/07/2014 J633 – 0012162   1,000,000.00 Sender:79302001.DD:090714.SHGD:10003124.BO: HA TRI TUE.(RMNO 03121407091453) CHAU HA DIE U ANH UNG HO COM CO THIT 6 THANG CUOI NAM 2014. CAM ON CHU, CHUC CHU MANH KHOE! (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
09/07/2014 VNCK – 0094059   100,000.00 IBVCB.0907140473123003.tien tu thien
09/07/2014 VNCK – 0086172   1,000,000.00 IBVCB.0907140844449001.UHTX thang7/2014
08/07/2014 J633 – 0008207   100,000.00 Sender:01307001.DD:080714.SHGD:10000214.BO: NGUYEN VAN THUONG.IBUNG HO COM CO THIT
08/07/2014 VNCK – 0052264   200,000.00 IBVCB.0807140670401002.Chau Luong Trung Kien UH CT Com co thit T7/2014
08/07/2014 J633 – 0005199   200,000.00 Sender:01311001.DD:080714.SHGD:10000026.BO: TRAN CHI THANH.UNG HO QUY COM CO THIT FT14188 510848232 0130103230005
08/07/2014 VNCK – 0016848   2,300,000.00 IBVCB.0707140556135001.Hung, Phuong, Vien, Nhu, Loan, Dung ung ho CCT
08/07/2014 J633 – 0013391   300,000.00 Sender:01311001.DD:080714.SHGD:10003398.BO: NGUYEN VAN HIEU.CHUYEN TIEN
08/07/2014 P436 – 0005238   300,000.00 FTF.CN:9704366800355020016.FrAcc:0011000545637 .ToAcc:0011004025430
08/07/2014 Y094 – 0000067   500,000.00 TRAN TUNG UHTX GD TIEN MAT
07/07/2014 VNCK – 0007389   200,000.00 IBVCB.0707140109715003.Nga Le, Ls, ung ho CCT
07/07/2014 VNCK – 0089462   300,000.00 IBVCB.0707140323757001.Khanh Thu VT ung ho CCT
07/07/2014 VNCK – 0012808   900,000.00 IBVCB.0707140792569001.Pham Thi Thu Ha ung ho CT COM CO THIT T4-5-6/2014
07/07/2014 J633 – 0007164   500,000.00 Sender:01310001.DD:070714.SHGD:10000538.BO: NGUYEN THI NHUNG.NGUYEN THI NHUNG UNG HO CCT
07/07/2014 N234 – 0000074   500,000.00 do thi thu hoa ung ho ctrinh com co thit GD TIEN MAT
07/07/2014 J633 – 0008564   1,860,000.00 Sender:01204009.DD:070714.SHGD:10002319.BO: LE KHANH MANH.DO DAU HOC SINH BAN TRU ( SUNG T HI DUNG_PHAN HIEU HAN NANG) THANG 4+5+6/2014 NHAN TAI SO GIAO DICH
06/07/2014 VSMS – 0936229 8,800.00   THU PHI DICH VU SMS CHU DONG THANG 06/2014. SDT: 0984371177. So tien 8800 VND
05/07/2014 VNCK – 0048898   500,000.00 IBVCB.0507140743793003.NMC UNG HO COM CO THIT THANG 07/2014
04/07/2014 Z776 – 0000020   404,000.00 nguyen thi quynh ly ung ho chuong trinh com co thit GD TIEN MAT
04/07/2014 Z776 – 0000019   5,000,000.00 cbcnv ct det 19.5 hn ung ho chuong trinh com co thit ung ho thuong xuyen t4.2014 GD TIEN MAT
04/07/2014 J633 – 0014463   1,000,000.00 Sender:01319001.DD:040714.SHGD:10000668.BO: PHAM LAN ANH.IB  CK LNH GIA DINH UNG HO CH UONG TRINH
04/07/2014 J633 – 0015009   300,000.00 Sender:79302001.DD:040714.SHGD:10004416.BO: TRUONG QUANG NINH.(RMNO 03421407040374) CHUYE N TIEN (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) VIETCOMBANK NH TMCP NGOAI THUONG VIET N)
04/07/2014 H775 – 0000116   200,000.00 MAI THI HOANG YEN UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT T7/2014 GD TIEN MAT
03/07/2014 J633 – 0007418   200,000.00 Sender:01359001.DD:030714.SHGD:10000064.BO: TRUONG THI LY.BCIN FT1418400478 UNG HO DU AN SUOI GIANG THANG 7 VA 8 NAM 2014
03/07/2014 4593 – 0006514   1,000,000.00 /Ref:PALPMS12851{//}/Ref:PALPMS12851{//}LP VNMS12851 COM CO THIT D.Vi CHUYEN:LE TIEN VINH
03/07/2014 VNCK – 0090445   200,000.00 IBVCB.0307140610027001.Aitc ung ho thang 7/2014
03/07/2014 J633 – 0012488   1,000,000.00 Sender:01310001.DD:030714.SHGD:10003048.BO: VU CONG MINH.UNG HO COM CO THIT
03/07/2014 J633 – 0006887   500,000.00 Sender:01307001.DD:030714.SHGD:10000137.BO: LE THI NGOC ANH.BE ANNIE UNG HO ANH CHI HOC SI NH VUNG CAO CT COM CA THIT
03/07/2014 VNCK – 0092764   500,000.00 IBVCB.0307140967881001.Duong Hoang Bach UH CCT thang 7/2014
03/07/2014 J633 – 0006009   100,000.00 Sender:01202001.DD:030714.SHGD:10000355.BO: PHAM QUANG HUY.995214070300251 UNG HO COMC OTHIT T6.2014
02/07/2014 VNCK – 0018758   200,000.00 IBVCB.0107140619197002.Chau ung ho chuong trinh Com co thit
02/07/2014 D499 – 0000400   2,000,000.00 FTF.CN:9704362807182244010.FrAcc:0071000765900 .ToAcc:0011004025430
02/07/2014 J633 – 0015531   300,000.00 Sender:79604001.DD:020714.SHGD:10003857.BO: THIEU MAI HUONG.DONG GOP CHO COM CO THIT THANG 7 CHARGEDETAILS OUR
01/07/2014 Q555 – 0000971   50,000.00 PT..DOAN THI DIEM.20140701.163108.Transfer for PT.QuyTroNgheoVungCao.
01/07/2014 VNCK – 0097699   500,000.00 IBVCB.0107140365823004.Chau Bao Chau + Nam Huy ung ho CCT thang 7/2014
01/07/2014 J633 – 0007854   1,000,000.00 Sender:79314001.DD:010714.SHGD:10000029.BO: PHAM THI LAN ANH.CHAU LAN ANH UNG HO QUY
01/07/2014 J633 – 0011385   1,050,000.00 Sender:01310001.DD:010714.SHGD:10001739.BO: HOANG QUYNH TRANG.COM CO THIT
01/07/2014 J633 – 0007256   500,000.00 Sender:01307001.DD:010714.SHGD:10000514.BO: TRUONG VIET BAC.IBQUI COM CO THIT THANG 6
01/07/2014 J633 – 0005918   100,000.00 Sender:01309001.DD:010714.SHGD:10000255.BO: NGUYEN THI HANH THUY.UNG HO QUY COM CO THIT
01/07/2014 J633 – 0005745   500,000.00 Sender:79302001.DD:010714.SHGD:10000268.BO: TRAN THI THU HUE.(RMNO 03121406307258) UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) HA NOI)
01/07/2014 J633 – 0005721   200,000.00 Sender:79302001.DD:010714.SHGD:10001012.BO: LE HUYEN TRANG.(RMNO 03021407017876) GIRASOL TRANGLEH CK DINH KI CHO CCT (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
01/07/2014 J633 – 0007786   100,000.00 Sender:01309001.DD:010714.SHGD:10001096.BO: NGUYEN THI MINH TRANG.QUY COM CO THIT
01/07/2014 VNCK – 0080657   500,000.00 IBVCB.0107140061889001.Ung ho com co thit T6/2014 – DH
30/06/2014 VNCK – 0056173   200,000.00 IBVCB.3006140538835002.Ung ho com co thit thang 6 (moi noi lai tu thang 2)
30/06/2014 VNCK – 0035732   1,000,000.00 IBVCB.3006140672327002.Ung ho " Com co thit"
30/06/2014 S834 – 0000026   500,000.00 LE QUANG TUAN NT UNG HO QUY COM CO THIT T6.2014 GD TIEN MAT
30/06/2014 J633 – 0005383   200,000.00 Sender:01311001.DD:300614.SHGD:10000359.BO: LE VAN THUAN.UNG HO CCT
30/06/2014 J633 – 0005381   500,000.00 Sender:01311001.DD:300614.SHGD:10000950.BO: NGUYEN HOANG MINH.CHAU NHAT NAM CK CCT THANG 7
27/06/2014 VNCK – 0064255   240,000.00 IBVCB.2706140983265002.ung ho com co thit
27/06/2014 J633 – 0018619   500,000.00 Sender:01307001.DD:270614.SHGD:10002129.BO: VU THI THANH HUYEN.IBCHUYEN TIEN COM CO THIT
27/06/2014 J633 – 0005900   500,000.00 Sender:79302001.DD:270614.SHGD:10001004.BO: DINH VIET LOC.(RMNO 03521406270468) UNG HO T X CCT (NHH VIETCOMBANK THANG LONG )
26/06/2014 VNCK – 0038516   100,000.00 IBVCB.2606140232449001.MinhBi1911 ung ho COM CO THIT
26/06/2014 J633 – 0012408   300,000.00 Sender:01202001.DD:260614.SHGD:10002954.BO: NGUYEN THU HA.995214062601555 UNG HO CCT THA NG 6
26/06/2014 VNCK – 0037739   100,000.00 IBVCB.2606140422179003.Nguyen Viet Hung ung ho tre em vung cao
26/06/2014 0G28 – 0071831   300,000.00 FTF.CN:6868680373726014 .FrAcc:0021000503922 .ToAcc:0011004025430
25/06/2014 VNCK – 0089764   300,000.00 IBVCB.2506140963905003.Ung ho CCT hang thang
25/06/2014 D297 – 0006769   500,000.00 /Ref:PHE0231836{//}/Ref:PHE0231836{//}HONG LINH ANZ UNG HO QUY COM CO THIT D.Vi CHUYEN:HON G LINH TRAN
25/06/2014 5D37 – 0006565   600,000.00 /Ref:P773840{//}/Ref:P773840{//}2 be Ha Dang – Ha An dong quy CCT thang 4562014 D.Vi CHUYE N:BUI THANH HIEN
25/06/2014 DD4400 – 0087901   227,150.00 Tra lai tien gui
25/06/2014 J633 – 0005248   150,000.00 Sender:01311001.DD:250614.SHGD:10000221.BO: NGUYEN THI THU PHUONG.UNG HO CT COM CO THIT FT14175703846377 2520101382002
24/06/2014 5D37 – 0006001   1,257,000.00 /Ref:P281474993644993{//}/Ref:P281474993644993{//}WU8847826024 D.Vi CHUYEN:VAN DAO 13106 C ROSSVIEW CT BELTSVILLE US
24/06/2014 J633 – 0017132   100,000.00 Sender:01314001.DD:240614.SHGD:10001868.BO: TRAN CHI HIEU.UNG HO CCT
23/06/2014 J633 – 0006465   200,000.00 Sender:79302001.DD:230614.SHGD:10000592.BO: TRUONG THI HONG HANH.(RMNO 04021406216669) UN G HO CHUONG TRINH COM CO THIT (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
23/06/2014 J633 – 0005598   500,000.00 Sender:01309001.DD:230614.SHGD:10000112.BO: NGUYEN THI VIET HOA.UNG HO COM CO THIT JAPAN T 6
23/06/2014 J633 – 0005427   3,000,000.00 Sender:01202001.DD:230614.SHGD:10000457.BO: LY HONG HANH.995214062300425 COM CO THIT T HANG 3,4,5
23/06/2014 N578 – 0000107   500,000.00 doan anh duc / doan duy anh ho tro trai he GD TIEN MAT
23/06/2014 J633 – 0010885   500,000.00 Sender:01204010.DD:230614.SHGD:10000608.BO: NGUYEN THI HA.NGUYEN THI HA CT COM THIT T6
23/06/2014 6457 – 0078862   450,000.00 FTF.CN:9704366801681824014.FrAcc:0021001288793 .ToAcc:0011004025430
23/06/2014 J633 – 0013890   300,000.00 Sender:01202001.DD:230614.SHGD:10003807.BO: NGUYEN THI BINH AN.995214062302298 DONG NOP TIEN UNG HO THUONG XUYEN
23/06/2014 J633 – 0009113   100,000.00 Sender:01307001.DD:230614.SHGD:10000572.BO: NGUYEN VAN THUONG.IBUNG HO COM CO THIT
21/06/2014 2T98 – 0180775   200,000.00 FTF.CN:9704366800750039017.FrAcc:0181000456374 .ToAcc:0011004025430
20/06/2014 VNCK – 0047605   200,000.00 IBVCB.2006140092773001.chi Do Thanh Huong ung ho thang 6
20/06/2014 J633 – 0005892   500,000.00 Sender:01309001.DD:200614.SHGD:10000102.BO: LE DUNG.HAI CHAU KENT JUNE UNG HO QUI COM CO THIT
20/06/2014 J633 – 0008876   200,000.00 Sender:01310001.DD:200614.SHGD:10001867.BO: NGUYEN PHI LONG.UNG HO CCT T6
20/06/2014 J633 – 0008867   500,000.00 Sender:01359001.DD:200614.SHGD:10000480.BO: NGUYEN THANH SON.BCIN FT1417101176 UNG HO CHUO NG TRINH COM CO THIT
20/06/2014 J633 – 0005134   500,000.00 Sender:01201001.DD:200614.SHGD:10000311.BO: LE THUY LINH.14IB000004221842UNG HO QUY COM CO THIT
19/06/2014 J633 – 0011025   200,000.00 Sender:01201001.DD:190614.SHGD:10003796.BO: VU DINH THI.14IB000004215311UNG HO COM CO THIT
19/06/2014 G420 – 0022481   800,000.00 //SAL190614G420014//BAO VNN TT NB TUAN VN 1.5-15.5.2014
19/06/2014 J633 – 0006523   2,000,000.00 Sender:01307001.DD:190614.SHGD:10000194.BO: NGUYEN THI KIM DUNG.IBDINH VAN LONG, NG KIM DU NG( VUNG TAU) UNG HO CCT T6
19/06/2014 J633 – 0006508   300,000.00 Sender:01201001.DD:190614.SHGD:10001221.BO: NGUYEN THUY LIEN.14IB000004207456UNG HO CCT
19/06/2014 B309 – 0000025   100,000.00 nguyen thu hang ct t5.2014 GD TIEN MAT
18/06/2014 J633 – 0009693   500,000.00 Sender:01359001.DD:180614.SHGD:10000242.BO: MRS NGUYEN THI DIEU THUY.BCIN FT1416901035 UNG HO CT COM CO THIT T6/2014
18/06/2014 J633 – 0006820   500,000.00 Sender:01202001.DD:180614.SHGD:10001110.BO: HOANG HAI YEN.HOANG HAI YEN UNG HO C.TRINH COM CO THIT
17/06/2014 VNCK – 0051034   1,000,000.00 IBVCB.1706140274543001.DOAN THI KIM OANH (HS 80-83 LHP NAM DINH) CHUYEN UNG HO "COM CO THIT"
17/06/2014 J633 – 0008784   300,000.00 Sender:01359001.DD:170614.SHGD:10000117.BO: PHAN KIM BANG.BCIN FT1416800599 UNG HO COM CO THIT THANG 06/2014 (PHAN HUYEN QUANG SO 179 DANH SACH THUONG XUYEN
17/06/2014 J633 – 0014352   300,000.00 Sender:79302001.DD:170614.SHGD:10004251.BO: NGUYEN HUY TOAN.(RMNO 03021406176777) UNG HO COMCOTHIT (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
16/06/2014 4Z96 – 0000098   500,000.00 HO ANH UNG HO BANH KEO CHO GIO THI GD TIEN MAT
16/06/2014 J633 – 0008453   300,000.00 Sender:01307001.DD:160614.SHGD:10000288.BO: TRINH THI THANH HA.VAO QUY COM CO THIT CHO TRE EM
16/06/2014 J633 – 0014949   1,000,000.00 Sender:01204009.DD:160614.SHGD:10007241.BO: TRINH THUY ANH.NHO CT VOETCOMBANK CN SO GD NH NTVN, ND LE THANH HAI CHUYEN TIEN VAO QUY COM CO THIT.
16/06/2014 J633 – 0010593   5,000,000.00 Sender:01202003.DD:160614.SHGD:10000056.BO: KIEU THANH LAM.P21158 CIF2865 KIEU THANH LAM U NG HO QUY COM CO THIT CHO TRE EM VUNG CAO
16/06/2014 VNCK – 0010924   1,000,000.00 IBVCB.1606140450501001.UHTX thang6/2014
16/06/2014 J633 – 0007288   100,000.00 Sender:01359001.DD:160614.SHGD:10000011.BO: VU THI HONG NHUNG.BCIN FT1416702473 UNG HO COM CO THIT T6
14/06/2014 VNCK – 0072458   200,000.00 IBVCB.1406141012159001.Tran Cong gop quy com co thit
13/06/2014 VNCK – 0031997   200,000.00 IBVCB.1306140136143001.Dau Thanh Tung, UHTX so 180 chuyen Quy CCT thang 6
12/06/2014 J633 – 0015408   500,000.00 Sender:01201001.DD:120614.SHGD:10005405.BO: TRAN TUAN LINH.14IB000004147613UNG HO DU AN CC T T6
12/06/2014 LK01 – 0000016   500,000.00 Bui Thi To Uyen ung ho com co thit GD TIEN MAT
12/06/2014 VNCK – 0011004   1,500,000.00 IBVCB.1206140358319001.Subhasis Gupta – ABB Vietnam – donates to "Com co thit"
12/06/2014 H775 – 0000114   500,000.00 MAI HOANG YEN MUA CAFE UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT GD TIEN MAT
12/06/2014 VNCK – 0087353   200,000.00 IBVCB.1206140710965001.Co LAN ANH va be LUFFY ung ho CCT
11/06/2014 VNCK – 0063317   200,000.00 IBVCB.1106141047421002.LINH NGUYEN Binh Duong CCT TP.HCM
11/06/2014 J633 – 0010511   2,000,000.00 Sender:01201001.DD:110614.SHGD:10003205.BO: NGUYEN CHI MAI.14IB000004130246UNG HO QUY CCT
11/06/2014 VNCK – 0070320   200,000.00 IBVCB.1106140663127001.Em Hang Duc Bach Mai, Hai Ba Trung, Ha Noi (Tien ban bo – dot 14) ung ho ctrinh com co thit
11/06/2014 D351 – 0007218   150,000.00 FTF.CN:9704366807878616022.FrAcc:0071000812391 .ToAcc:0011004025430
11/06/2014 VNCK – 0059416   100,000.00 IBVCB.1106140144059002.cct hs ngheo
11/06/2014 J633 – 0008306   200,000.00 Sender:01359001.DD:110614.SHGD:10000080.BO: TRUONG THI LY.BCIN FT1416200680 UNG HO DU AN SUOI GIANG THANG 5 VA 6 NAM 2014
11/06/2014 J633 – 0008269   200,000.00 Sender:01310001.DD:110614.SHGD:10000706.BO: DAO THI HOANG LAN.DAO THI HOANG LAN UNG HO THU ONG XUYEN CCT
11/06/2014 J633 – 0013452   600,000.00 Sender:01310001.DD:110614.SHGD:10003611.BO: NGUYEN THI THANH HUONG.CHAU TRAN CAO VINH SO P 101/461 TRAN QUY CAP VAN MIEU DONG DA HA NO I UNG HO COM CO THIT QUY 2/2014 TAI NH TMCP NGOAI THUONG VIET NAM SGD
11/06/2014 4593 – 0007355   300,000.00 /Ref:P3054162978{//}/Ref:P3054162978{//}B/O:MS. LE MINH THUAN THIEN LE MINH THUAN THIEN CH UYEN CHO COM CO THIT THANG 6
11/06/2014 VNCK – 0065919   400,000.00 IBVCB.1106140840333001.Nguyen Lan Phuong Ung ho thang 5,6/14
11/06/2014 VNCK – 0051389   100,000.00 IBVCB.1106140151409004.Dao Ngoc Thien A612 Cao Oc An Binh, Q Tan Phu T06.2014
10/06/2014 VNCK – 0032435   100,000.00 IBVCB.1006140272415003.PTX Hanoi Ung ho CCT
10/06/2014 J633 – 0006965   300,000.00 Sender:79604001.DD:100614.SHGD:10000048.BO: THIEU MAI HUONG.DONG GOP CHO COM CO THIT THANG 6 CHARGEDETAILS OUR
10/06/2014 VNCK – 0029970   200,000.00 IBVCB.1006140177159002.Le Thu Phuong Hoang hoa tham, ha noi Quy com co thit
10/06/2014 9580 – 0000022   200,000.00 vu thi lan dong gop chuong trinh tu thien ” com co thit” GD TIEN MAT
10/06/2014 VNCK – 0017371   200,000.00 IBVCB.1006140230919001.Van Ho Ha Noi UH CCT thang 6/2014
10/06/2014 VNCK – 0017845   200,000.00 IBVCB.1006140144083001.2 chau Nguyen Ngoc Khanh va Nguyen Huong Giang ung ho CCT 6/2014
10/06/2014 VNCK – 0017531   500,000.00 IBVCB.1006140478527002.NAT ung ho COM CO THIT
10/06/2014 VNCK – 0031321   200,000.00 IBVCB.1006140712543001.Chau Luong Trung Kien UH CT Com co thit T6/2014
10/06/2014 J633 – 0006266   200,000.00 Sender:01201001.DD:100614.SHGD:10000796.BO: VU DINH THI.14IB000004113682COM CO THIT
10/06/2014 VNCK – 0015501   100,000.00 IBVCB.1006140363701003.tien tu thien
10/06/2014 VNCK – 0018496   100,000.00 IBVCB.1006140208727001.sai hong anh Gop chut cong suc
10/06/2014 J633 – 0014976   500,000.00 Sender:01201001.DD:100614.SHGD:10004953.BO: VU XUAN BACH.CHAU BACH LAI CHAU UNG HO COM CO THIT
10/06/2014 VNCK – 0008689   200,000.00 IBVCB.0906141013799003.chuyen tien vao tai khoan ca nhan
10/06/2014 V614 – 0000035   820,000.00 CAN BO CT FGAME UNG HO CTT THANG 5/2014 GD TIEN MAT
10/06/2014 J633 – 0011791   300,000.00 Sender:01310001.DD:100614.SHGD:10002434.BO: NGUYEN THI PHUONG.UNG HO CHUONG TRINH COM CO T HIT
09/06/2014 J633 – 0005263   300,000.00 Sender:01311001.DD:090614.SHGD:10000370.BO: NGUYEN VAN HIEU.NGUYEN VAN HIEU GUI ANH TUAN FT14158104300742 VND1000172120065
09/06/2014 VNCK – 0081028 25,113,300.00   IBVCB.0906140539647002.TRA GIO MAY TIEN UNG CHO LICH,LIXI, TAT NIEN,PHA MO GIO, DI CUOI NAM VAN CHAN 28.5
09/06/2014 VNCK – 0075743   100,000.00 IBVCB.0906140784661001.Le Thi Thao Chu cho phep chau gop chut it gui cac em nho a
09/06/2014 VNCK – 0085727   10,000.00 IBVCB.0906140018813002.tran thi van anh So 10 quang trung ha dong ha noi tre con
09/06/2014 VNCK – 0089730   500,000.00 IBVCB.0906141017457002.Bao Chau + Nam Huy ung ho CCT thang 6/2014
09/06/2014 VNCK – 0090970   100,000.00 IBVCB.0906140229081001.UNG HO UNG HO
09/06/2014 VNCK – 0002708   100,000.00 IBVCB.0906140680225001.Nguyen Van Quy Doan Hung-Phu Tho Tre Em Ngheo Vung Cao
09/06/2014 VNCK – 0092824   800,000.00 IBVCB.0906141032159002.Hong Thu – Dinh Huong Ha Noi Gop bua an cho tro ngheo vung cao
09/06/2014 VNCK – 0091365   20,000,000.00 IBVCB.0906141001273002.CCT-TPHCM chuyen tien ban lich CCT
09/06/2014 VNCK – 0075907   500,000.00 IBVCB.0906140697581002.Tien ban tranh "Em be chan trau" cua chau Dong Tien Trung ung ho CCT
09/06/2014 VNCK – 0003077   200,000.00 IBVCB.0906140974649001.NMP Quy Tro ngheo vung cao
09/06/2014 J633 – 0018946   480,000.00 Sender:01307001.DD:090614.SHGD:10002079.BO: KHONG DUC TRUNG.IBUH CCT T6/2014
09/06/2014 VNCK – 0093014   400,000.00 IBVCB.0906140243831003.Phu Hung CLB DSNL Gop bua an cho tro ngheo vung cao
09/06/2014 VNCK – 0092518   2,552,000.00 IBVCB.0906140444147001.Le Phuc Ha Dong – Ha Noi Tien mo heo CCT giup tro ngheo vung cao
08/06/2014 VNCK – 0065117   400,000.00 IBVCB.0806140696993001.Chau Kien va Trung truong tieu hoc Ba Dinh, Ha Noi ung ho Quy Tro ngheo vung cao
07/06/2014 VNCK – 0046190   200,000.00 IBVCB.0706140040821001.Hoang Ha Doi Can Ung ho TX thang 6/2014
07/06/2014 VNCK – 0039469   200,000.00 IBVCB.0606140771547001.Nguyen Minh Thu CCT thang 6 2014 CCT
07/06/2014 VNCK – 0037714   2,000,000.00 IBVCB.0606140594509008.Anh Nguyen Huu Nguyen Ung ho qua Gio May CCT HN
07/06/2014 VNCK – 0037558   3,026,415.00 IBVCB.0606140888413005.Gio May CCT HN Quyet toan lich, lixi
07/06/2014 VNCK – 0037508   500,000.00 IBVCB.0606140367901001.zero112358 Hanoi Ung ho quy Com Co Thit
07/06/2014 VNCK – 0037805   21,200,000.00 IBVCB.0606140928925009.Mr Wind cloud Ung ho tu sach CCT Qua CCT HN ( Gio May nhan 1000 USD)
07/06/2014 2415 – 0001289   100,000.00 FTF.CN:9704366804744047011.FrAcc:0181003240421 .ToAcc:0011004025430
07/06/2014 VNCK – 0050594   200,000.00 IBVCB.0706140304457001.Dinh Viet Thang, Trung Tam The, Vietcombank ung ho quy com co thit
06/06/2014 VNCK – 0035197 6,003,300.00   IBVCB.0606140545225001.TRA 12 CAI BAP TIEN UNG TAT NIEN MUONG KHUONG
06/06/2014 VNCK – 0027792   100,000.00 IBVCB.0606141006987001.Ngo Tien Manh 11 Hoang Dieu Cong nhan
06/06/2014 J633 – 0008761   500,000.00 Sender:01314001.DD:060614.SHGD:10000181.BO: NGUYEN NGOC THANH.UNG HO CHUONG TRINH COM CO T HIT
06/06/2014 VNCK – 0009462   200,000.00 IBVCB.0606140153481003.Ngoc Mia 28 Nguyen Truong To CCT HN
06/06/2014 7B42 – 0000075   200,000.00 le ha ung ho cct thang 5-6-7-8 GD TIEN MAT
06/06/2014 7B42 – 0000016 650,000,000.00   chuyen so du sang tk TDT sang tk cua quy.
06/06/2014 L333 – 0015054   300,000.00 Sender:01204009.DD:060614.SHGD:10010434.BO: NGUYEN THI ANH THU.ANH THU UNG HO CHUONG TRIN H COM CO THIT
06/06/2014 9693 – 0000084   100,000.00 NGUYEN THI DUYEN NT UNG HO CCT GD TIEN MAT
06/06/2014 J633 – 0006021   500,000.00 Sender:01204010.DD:060614.SHGD:10000096.BO: NGUYEN THI THU QUYNH.NGUYEN THI THU QUYNH CT
06/06/2014 J633 – 0008200   500,000.00 Sender:01310001.DD:060614.SHGD:10001181.BO: NGUYEN THI NHUNG.NGUYEN THI NHUNG UNG HO CCT
06/06/2014 Y094 – 0000075   500,000.00 TRAN TUNG UHTX GD TIEN MAT
06/06/2014 0105 – 0007314   1,000,000.00 /Ref:P433632623{//}/Ref:P433632623{//}NGUYEN VAN TRUONG HAI PHONG UNG HO QUY COM CO THIT
06/06/2014 Z532 – 0000028   1,000,000.00 cao xuan dai ung ho quy com co thit GD TIEN MAT
06/06/2014 VNCK – 0028669   250,000.00 IBVCB.0606140667483001.Yenhn HY CCT
06/06/2014 VNCK – 0013627   1,100,000.00 IBVCB.0606140612611001.VCBer Tu thuoc Au Co Tu thuoc Au Co
06/06/2014 VNCK – 0028893   1,200,000.00 IBVCB.0606140959259001.Lon dat cua PR-HR Cong ty CP chung khoan Sai Gon Gui den CCT
06/06/2014 G420 – 0021511   800,000.00 //SAL060614G420014//BAO VNN NB TUAN VIET NAM 16.4-30.04.14
06/06/2014 VNCK – 0024093   100,000.00 IBVCB.0606140991909001.Dang Van Vien Binh Dinh Com co thit
06/06/2014 D297 – 0006145   480,000.00 /Ref:PHE0211727{//}/Ref:PHE0211727{//}BO ME HUY KHANH UHTX THANG 6,7 D.Vi CHUYEN:HUY THONG NGUYEN
06/06/2014 VNCK – 0023431   200,000.00 IBVCB.0606140888385001.Ngo Hong Duong KDT Dang Xa – GL – HN Ngay he vui ve cho cac chau nho
06/06/2014 VNCK – 0016386   1,000,000.00 IBVCB.0606140159851001.diskdr.vn 160 Tay Son – HN Ung ho chuong trinh CCT
06/06/2014 VNCK – 0025680   300,000.00 IBVCB.0606140912759001.Nga Le, Ls, Ung ho CCT
06/06/2014 VNCK – 0017368   200,000.00 IBVCB.0606140608179001.linh nguyen linh nguyen linh nguyen
06/06/2014 VNCK – 0009822   1,000,000.00 IBVCB.0606140112333001.DUONG THU HUONG va gia dinh 14 Ngach 162/25 Ngo 162 Le Trong Tan Ha Noi Cung hoan canh
06/06/2014 L333 – 0016203   360,000.00 Sender:79314001.DD:060614.SHGD:10001492.BO: TRAN THI MINH NGOC.UNG HO CCT T06. CHUC CAC AC E CCT NHIEU SUC KHOE A.
05/06/2014 VNCK – 0075108   400,000.00 IBVCB.0506140243211001.Chi Pham 77-79 Ly Thuong Kiet, HN Ung ho quy CCT thang 4&5.2014
05/06/2014 VNCN – 0084009 1,541,000.00   IBVCB.0506140897475005.TRA ATGO MUA TEN MIEN QUYTRONGHEOVUNGCAO.COM.VN VA QTNVC.VN
05/06/2014 F940 – 0000019   1,000,000.00 ngo minh tuan ung ho com co thit GD TIEN MAT
05/06/2014 J633 – 0016705   500,000.00 Sender:01207001.DD:050614.SHGD:10000066.BO: TG KKH NGUYEN DUC HANH.CHUYEN TIEN
05/06/2014 J633 – 0010248   100,000.00 Sender:79302001.DD:050614.SHGD:10002827.BO: HOANG THI THAO.(RMNO 03021406058073) UNG HO C CT T6/2014 (NHH VIETCOMBANK HOAN KIEM HA NOI)
05/06/2014 VNCK – 0091116   1,000,000.00 IBVCB.0506140397083001.Vo chong Khang Lan-Hai Phong thang 4,5,6
05/06/2014 VNCK – 0091433   300,000.00 IBVCB.0506140070563001.Mua tranh ‘NGUOI TUYET OLAP VA MUA HE’ chi Hoang Lan
05/06/2014 VNCK – 0090225   500,000.00 IBVCB.0506140111851001.chuyen tien mua tranh Bien Dao, CLB hoa mat troi
05/06/2014 VNCK – 0061704   100,000.00 IBVCB.0406140259319001.Thitran BH ung ho TX cho com co thit thang 6
05/06/2014 J633 – 0008944   200,000.00 Sender:01311001.DD:050614.SHGD:10001972.BO: TRAN CHI THANH.UNG HO QUY COM CO THIT
05/06/2014 VNCK – 0073699   50,000.00 IBVCB.0506140303505004.Tran Huu Dong Q11, HCM binh thuong
05/06/2014 0849 – 0000054   400,000.00 LE THI MY HANH NT NGUYEN TRUONG THINH + A.QUANG CT GD TIEN MAT
05/06/2014 G380 – 0000043   9,000,000.00 DO VAN MINH UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT ( TU THANG 4 DEN THANG 12/2014) UNG HO TX ANH EM : DO MINH TUAN + DO DO MINH KHANH)
05/06/2014 H775 – 0000083   200,000.00 MAI THI HOANG YEN UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT THANG 6/2014 GD TIEN MAT
05/06/2014 VNCN – 0083937 27,246,772.00   IBVCB.0506140891159004.TRA TIEN CHO NGA AU LAC MUA SACH DOT CUOI NAM CHO VAN CHAN
05/06/2014 VNCN – 0083822 23,813,600.00   IBVCB.0506140893487003.
05/06/2014 4593 – 0006743   100,000.00 /Ref:P14060500816{//}/Ref:P14060500816{//}NGUYEN THI THU HIEN CT MON 100,000 NG05/06/14NG UOI HUONG: TRAN DANG TUANTK TAI VIETCOMBANK SO GIAO DICHND: UNG HO QUY – COM CO THIT
05/06/2014 VNCK – 0080429   200,000.00 IBVCB.0506140250073001.Tran Thi Thanh ung ho thuong xuyen thang 6/2014
05/06/2014 VNCK – 0076195   200,000.00 IBVCB.0506140232927001.Aitc ung ho thang 6/2014
04/06/2014 J633 – 0016418   1,500,000.00 Sender:01201001.DD:040614.SHGD:10006464.BO: VO CONG PHUC.VO CONG PHUC CT UNG HO QUY COM C O THIT
04/06/2014 J633 – 0013501   1,000,000.00 Sender:01310001.DD:040614.SHGD:10003569.BO: PHUNG DUY HUNG.NGUYEN PHUONG HOA BINH ( TP. HO CHI MINH ) UNG HO QUY COM CO THIT
04/06/2014 VNCK – 0031920   100,000.00 IBVCB.0406140739257001.me be Ong 97 Nguyen Chi Thanh UH CCT
04/06/2014 L333 – 0004652   300,000.00 Sender:79307001.DD:040614.SHGD:10001158.BO: PHAN QUYNH ANH.IBTRAN PHUC LAM UNG HO COM CO T HIT
04/06/2014 J633 – 0010686   500,000.00 Sender:01310001.DD:040614.SHGD:10002279.BO: NGUYEN QUYNH ANH.MUA TRANH CUA NGUYEN VU HA AN H CLB HOA VA MAT TROI UNG HO CCT
04/06/2014 J633 – 0007261   4,500,000.00 Sender:01201001.DD:040614.SHGD:10001241.BO: TRAN DANG TUAN.14IB000004057238TIEN MUA TRANH CLB HMT CAY BEN HO HOANG HON BIEN MUA
04/06/2014 VNCK – 0038424   500,000.00 IBVCB.0406141000371001.Hang Minh Slovakia (FB) gui cac chau mien nui than thuong
04/06/2014 VNCK – 0060260   200,000.00 IBVCB.0406140784877001.Linh Huong ung ho CCT t6 A B
04/06/2014 VNCK – 0047073   300,000.00 IBVCB.0406140029177001.HTB Ung ho Com co Thit – 6/2014
04/06/2014 4L81 – 0000002   200,000.00 HAI VU CHAU ANH NT UH CCT THANG 6 GD TIEN MAT
04/06/2014 VNCK – 0052889   500,000.00 IBVCB.0406140733455001.Nguyen Xuan Phuong _ Ami Ho Nai – Bien Hoa – Dong Nai trich tu loi tuc kinh doanh thang 5
04/06/2014 VNCK – 0057856   100,000.00 IBVCB.0406141036473001.Nguyen Thi Kim Oanh Ha Noi Them mieng thit vao bua com cho cac con
04/06/2014 VNCK – 0027204   1,000,000.00 IBVCB.0306140020183001.Mua tranh MUA Hoa va Mat troi 2
04/06/2014 2249 – 0000063   500,000.00 DOAN ANH DUC NTIEN GD TIEN MAT
03/06/2014 VNCK – 0006264   300,000.00 IBVCB.0306141036865004.Be Quang Minh Sai Gon NA
03/06/2014 VNCK – 0019703   350,000.00 IBVCB.0306140457769001.Chuyen tien mua buc tranh Mua keo tai Trien lam tranh CLB Hoa va Mat troi lan 2
03/06/2014 J633 – 0006856   2,050,000.00 Sender:01310001.DD:030614.SHGD:10000338.BO: TRAN KHANH VAN.KHANH VAN TRAN CHUYEN THEO CAMK ET BAN VE MAY BAY UNG HO CCT VA UHTX T4 T5 2014
03/06/2014 J633 – 0011485   300,000.00 Sender:79302001.DD:030614.SHGD:10003585.BO: TRUONG QUANG NINH.(RMNO 03421406032004) CHUYE N TIEN (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) VIETCOMBANK NH TMCP NGOAI THUONG VIET N)
03/06/2014 G778 – 0007592   2,100,000.00 FTF.CN:9704366802887990021.FrAcc:0011002529792 .ToAcc:0011004025430
03/06/2014 VNCK – 0016035   300,000.00 IBVCB.0306140403145001.Ung ho Com co thit cho tre em vung cao
03/06/2014 Z074 – 0000055   37,011,000.00 giai golf flc 2014 ung ho chuong trinh com co thit GD TIEN MAT
03/06/2014 VNCK – 0015566   500,000.00 IBVCB.0306140865265003.Duong Hoang Bach UH 7 em LL va CCT 6/2014
03/06/2014 VNCK – 0007634   240,000.00 IBVCB.0306140085185001.Gia dinh Minh Ha UHTX Hai Duong Ung ho thang 5/2014
03/06/2014 4885 – 0006351   3,000,000.00 FTF.CN:9704362807182244010.FrAcc:0071000765900 .ToAcc:0011004025430
03/06/2014 VNCK – 0096911   500,000.00 IBVCB.0306140814993001.Lop Doremon 1 truong LTT nam hoc 2013-2014 Ung ho Quy chung
03/06/2014 VNCK – 0006686   300,000.00 IBVCB.0306140314553002.Ha Phuong HCM Quy com co thit
03/06/2014 VNCK – 0006674   200,000.00 IBVCB.0306140656329002.FB Nguyen Tuyet Hanoi Ung ho tre em ngheo mien nui
03/06/2014 VNCK – 0098269   200,000.00 IBVCB.0306140645855001.Pham Hong Nhung UHTX thang 06/2014
03/06/2014 VNCK – 0098193   200,000.00 IBVCB.0306140316139001.Chau ung ho cac chuong trinh tu thien cua chu Tuan
03/06/2014 J633 – 0008235   500,000.00 Sender:01307001.DD:030614.SHGD:10000307.BO: LE THI NGOC ANH.BE ANNIE UNG HO ANH CHI HOC SI NH VUNG CAO CT COM CA THIT
03/06/2014 P453 – 0003103   700,000.00 PT..PHAM NGOC LONG.20140603.080919.Transfer for PT.-QuyComcothit.
02/06/2014 J633 – 0007385   240,000.00 Sender:01307001.DD:020614.SHGD:10000059.BO: NGUYEN HOAI VAN.IBCHUYEN UNG HO QUY COM TU THI T CHO TRE EM VUNG CAO
02/06/2014 J633 – 0012330   200,000.00 Sender:79314001.DD:020614.SHGD:10000428.BO: NGUYEN HONG VAN.UNG HO CCT T6.2014
02/06/2014 VNCK – 0066857   200,000.00 IBVCB.0206140776889001.vo chong chau Giang + Lan Tan Huong, Da Phuc, Sai Son, Quoc Oai -Ha Noi ung ho Com Co Thit cac be vung cao
02/06/2014 VNCK – 0055207   1,000,000.00 IBVCB.0206140067045002.Vu The Dung 86 Tan Da, Q5 ung ho quy com co thit cho tre em
02/06/2014 VNCK – 0053684   500,000.00 IBVCB.0106140290989001.Be Lim-Mun UHTX T5/2014 Lang Ngoc Ha – Doi Can – HN Cac be thieu nhi tren moi mien dat nuoc
02/06/2014 Z060 – 0000050   30,000,000.00 chi le thi le va cac ban ung ho quy com co thit
02/06/2014 VNCK – 0074113   1,000,000.00 IBVCB.0206140760179002.Pham Thi Kim Hue Mam Non Son Ca Dinh Cong Mua 2 buc tranh CLB Hoa&MT, hsi Ha Anh & Hong Anh
02/06/2014 0595 – 0006547   3,000,000.00 /Ref:PALPMR77054{//}/Ref:PALPMR77054{//}/Ref:PALPMR77054{//}LP VNMR77054 CCT – Q3+4/2014 D .Vi CHUYEN:DAO T L ANH
02/06/2014 VNCK – 0077274   50,000.00 IBVCB.0206140123033002.Kiet Anh chuyen tien gop tu thien
02/06/2014 VNCK – 0071645   200,000.00 IBVCB.0206140840455002.NDAK ung ho CCT thang 5, va tet thieu nhi 1-6
02/06/2014 VNCK – 0064790   500,000.00 IBVCB.0206140951621003.gd meoxitrum q9, hcm CCT thang 6-2014
02/06/2014 VNCK – 0064618   300,000.00 IBVCB.0206140168139001.QUY COM CO THIT BE MICKEY UNG HO COM CO THIT
02/06/2014 Y295 – 0000079   100,000.00 chau gui cct GD TIEN MAT
02/06/2014 J633 – 0007907   200,000.00 Sender:79302001.DD:020614.SHGD:10001829.BO: LE HUYEN TRANG.(RMNO 03021406016249) GIRASOL TRANGLEH CK DINH KI CHO CCT (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
02/06/2014 T409 – 0000110   100,000.00 NGUYEN XUAN TRUONG UNG HO COM CO THIT GD TIEN MAT
02/06/2014 VNCK – 0074799   200,000.00 IBVCB.0206140220991005.Vuong Ha Anh 38 B6 to 15 P. Mai Dich Cau Giay ung ho vao quy
02/06/2014 J633 – 0011693   700,000.00 Sender:01311001.DD:020614.SHGD:10002821.BO: DAO THUY DUONG.XUAN VA DUONG CHUYEN TIEN UNG H O CCT
02/06/2014 J633 – 0009928   500,000.00 Sender:01307001.DD:020614.SHGD:10000341.BO: TRUONG VIET BAC.IBQUI COM CO THIT THANG 5
02/06/2014 J633 – 0005008   200,000.00 Sender:01311001.DD:020614.SHGD:10000588.BO: LE VAN THUAN.UNG HO CCT FT14151395549238 0510121075006
02/06/2014 N578 – 0000010   5,000,000.00 do cong dien/cbcnv cty det 19/5 ha noi ung ho chuong trinh com co thit (ung ho thuong xuye n) t3/2014 GD TIEN MAT
01/06/2014 VNCK – 0043764   500,000.00 IBVCB.0106140158009001.NMC UNG HO COM CO THIT THANG 6/2014
01/06/2014 VNCK – 0044577   300,000.00 IBVCB.0106140021905001.Dang Thuc Trang CCTTPHCM UHTX thang 6/14 va qua 1/6 cho cac be
01/06/2014 VSMS – 0910493 8,800.00   THU PHI DICH VU SMS CHU DONG THANG 05/2014. SDT: 0984371177. So tien 8800 VND
01/06/2014 VNCK – 0051462   200,000.00 IBVCB.0106140688079001.Gia dinh My-Keo Ung ho COM CO THIT
01/06/2014 VNCK – 0041127   200,000.00 IBVCB.3105140135881001.Daisy Nguyen Ha Noi Ung ho CCT
01/06/2014 VNCK – 0045745   200,000.00 IBVCB.0106140941895001.Phi Giao Saigon Com co thit
31/05/2014 VNCK – 0033989   200,000.00 IBVCB.3105141028995001.Thuc Dang ung ho Com co thit thang 6/2014
31/05/2014 VNCK – 0019323   200,000.00 IBVCB.3105140052919001.chau Thai An ung ho ctrinh CCT
31/05/2014 VNCK – 0020392   500,000.00 IBVCB.3105140647851002.bui thu trang ung ho quy
30/05/2014 J633 – 0015891   100,000.00 Sender:01309001.DD:300514.SHGD:10001363.BO: NGUYEN THI MINH TRANG.COM CO THIT
30/05/2014 VNCK – 0080957   5,000,000.00 IBVCB.2905140952467001.HTX CHAN NUOI CCT CHUYEN TIEN MO HEO, TIEN UNG HO TU SACH, LAI BAN LAP XUONG…
30/05/2014 LK23 – 0000006   3,300,000.00 ZEN UNG HO CCT THANG 5 (NGUYEN THI BICH DUYEN NOP TK) GD TIEN MAT
30/05/2014 VNCK – 0082594   200,000.00 IBVCB.3005140343219002.Nguyen Khac Hu’ng Nha 21A ngachs6/232 Yen Hoa – Cau giay- HN Ung ho hang thang cho cac chau nho.
30/05/2014 VNCK – 0090758   500,000.00 IBVCB.3005140354305001.Nguyen Thai Duc Gop 1 phan nho cho cac chau vung cao
30/05/2014 L333 – 0019855   800,000.00 Sender:79314001.DD:300514.SHGD:10002060.BO: PHAM THI LAN ANH.CHAU LAN ANH CHUYEN TIEN CHO QUY CCT
30/05/2014 J633 – 0013743   500,000.00 Sender:01311001.DD:300514.SHGD:10002275.BO: NGUYEN HOANG MINH.CHAU NHAT NAM CK CCT THANG 6
30/05/2014 VNCK – 0000682   300,000.00 IBVCB.3005140763505001.Le Van Huy ung ho Com co thit
30/05/2014 J633 – 0010933   1,000,000.00 Sender:01204009.DD:300514.SHGD:10003404.BO: NGUYEN THI MINH THU.NGUYEN THI MINH THU CT CHU ONG TRINH CCT
30/05/2014 VNCK – 0098030   200,000.00 IBVCB.3005140821421001.Em Hang Duc Bach Mai, Hai Ba Trung, Ha Noi (Tien ban bo – dot 13) ung ho ctrinh com co thit
30/05/2014 J633 – 0009189   2,000,000.00 Sender:01310001.DD:300514.SHGD:10000674.BO: VU THI NGUYEN.CHUYEN TIEN COM CO THIT THANG 6
30/05/2014 VNCK – 0013024   300,000.00 IBVCB.3005140406229002.Ba me Bi, Bong GV dong gop
30/05/2014 VNCK – 0083781   2,000,000.00 IBVCB.3005140841803001.Nham Thi Thu Hang Ung ho
30/05/2014 5L68 – 0027713   500,000.00 FTF.CN:9704366806224943015.FrAcc:0011004053476 .ToAcc:0011004025430
30/05/2014 4H69 – 0007285   1,000,000.00 /Ref:POR140530154{//}/Ref:POR140530154{//}Nguoi gui: DANG CAO THANG CHUYEN TIEN
30/05/2014 A564 – 0006384   500,000.00 PT..LE HUY BINH.20140530.170739.Transfer for PT.-QuyComcothit.
30/05/2014 VNCK – 0099580   100,000.00 IBVCB.3005140390465003.ung ho com co thit ung ho com co thit
30/05/2014 VNCK – 0012300   300,000.00 IBVCB.3005140162161002.Khanh Thu VT ung ho CCT
30/05/2014 J633 – 0005884   500,000.00 Sender:01202001.DD:300514.SHGD:10000522.BO: DANG THI HAI LINH.995214053000352 TIEN UNG H O QUY THANG 5
29/05/2014 J633 – 0006430   1,000,000.00 Sender:79302001.DD:290514.SHGD:10000628.BO: TRUONG THANH DUC.(RMNO 03121405280225) UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT! (NHH VIETCOMBANK HA NOI (HN) )
29/05/2014 VNCK – 0072070   300,000.00 IBVCB.2905140017161004.VPHT qua 1/6
29/05/2014 I443 – 0002510   700,000.00 PT..PHAM NGOC LONG.20140529.080558.Transfer for PT.-QuyComcothit.
29/05/2014 VNCK – 0064796   500,000.00 IBVCB.2905140806393003.Tran Huong 104 Tran Hung Dao Ung ho Quy Com co thit
29/05/2014 VNCK – 0073290   200,000.00 IBVCB.2905140639505001.Hong cho cac be mien cao
29/05/2014 VNCK – 0057543   1,000,000.00 IBVCB.2905140587523001.Gia dinh Duong + Tuyet (Ha Noi) ung ho CT Com co thit T5/14
29/05/2014 VNCK – 0078129   300,000.00 IBVCB.2905140171509002.ngo quang minh .
29/05/2014 J633 – 0008945   100,000.00 Sender:79604001.DD:290514.SHGD:10001692.BO: NGUYEN QUANG VINH.UNG HO CHUONG TRINH BAT COM CO THIT THANG 5 NAM 2014 CHARGEDETAILS OUR
29/05/2014 L333 – 0003673   550,000.00 Sender:79334001.DD:290514.SHGD:10000040.BO: NGO THI ANH TUYET.ME VA BE DUYEN UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI SO GIAO DICH NHTMCP NGOAI THUONG VN
29/05/2014 8315 – 0003476   180,000.00 FTF.CN:5264180507264018 .FrAcc:0021000255544 .ToAcc:0011004025430
29/05/2014 VNCK – 0076355   200,000.00 IBVCB.2905140944241004.Phuong Phuong Vung tau Uhtx
29/05/2014 VNCK – 0052133   500,000.00 IBVCB.2905140128165001.Bui Duc Kien Ung ho CT com co Thit
29/05/2014 VNCK – 0057920   300,000.00 IBVCB.2905140902567001.Mai Danh Hoang Nam ung ho Quy com co thit vung nui
29/05/2014 J633 – 0010162   100,000.00 Sender:01201001.DD:290514.SHGD:10003046.BO: VO THI TU OANH.14IB000004013121HO TRO CCT HANG THANG
29/05/2014 J633 – 0010105   500,000.00 Sender:01306001.DD:290514.SHGD:10000011.BO: NAB PGD DONG XUAN.BAC LOAN UNG HO QUY COM CO THIT
29/05/2014 VNCK – 0076017   300,000.00 IBVCB.2905140640233001.Ung ho com co thit T5 (Van, Ngoc)
29/05/2014 VNCK – 0075906   50,000.00 IBVCB.2905140289561002.Pham Thanh Van Tuy Quy quyet dinh Tuy Quy quyet dinh. Tran trong cam on.
29/05/2014 VNCK – 0056783   500,000.00 IBVCB.2905140991351001.Ung ho Ct Com Co Thit
28/05/2014 J633 – 0007668   1,000,000.00 Sender:01310001.DD:280514.SHGD:10000080.BO: NGUYEN TUAN ANH.FB TUANANH NGUYEN. UHTX T5. UN G HO CT COM CO THIT
28/05/2014 VNCK – 0043484   300,000.00 IBVCB.2805141029951002.Huynh Hung Da lat ung ho 300 ngan
28/05/2014 VNCK – 0028802   500,000.00 IBVCB.2805140365803001.Hai be Dau va Lac Hanoi Quy com co thit
28/05/2014 VNCK – 0016506   100,000.00 IBVCB.2805140937993001.Ung ho CCT
28/05/2014 V614 – 0000029   920,000.00 ct cp tro choi vui ve ung ho thang 4/2014 GD TIEN MAT
28/05/2014 VNCK – 0017192   500,000.00 IBVCB.2805140619213002.Ung ho com co thit T5/2014 – DH
28/05/2014 VNCK – 0015322   200,000.00 IBVCB.2705140557097001.Ung ho Bua Com Co Thit
28/05/2014 M204 – 0000063   500,000.00 LE QUANG TUAN – CTY CP DAI DUONG XANH UNG HO QUY COM CO THIT GD TIEN MAT
28/05/2014 T291 – 0002460   500,000.00 FTF.CN:9704366801958227016.FrAcc:0071003688574 .ToAcc:0011004025430
28/05/2014 Y843 – 0000056   3,000,000.00 VU BICH QUYNH ,FOR (COM CO THIT)FROM TRAWELLERSOY EMOTION PLANET GD TIEN MAT
28/05/2014 J633 – 0015289   200,000.00 Sender:79355001.DD:280514.SHGD:10000284.BO: DUONG HOANG NGOC.UNG HO CT COM CO THIT VA CAC BE PACHEO
28/05/2014 J633 – 0005724   100,000.00 Sender:01202001.DD:280514.SHGD:10000041.BO: PHAM QUANG HUY.995214052800248 UNG HO COMC OTHIT T5.2014
28/05/2014 VNCK – 0032571   500,000.00 IBVCB.2805140888299001.DA Ung ho CCT
28/05/2014 VNCK – 0028858   500,000.00 IBVCB.2805140164859002.Luu Thi My Le
27/05/2014 VNCK – 0081921   500,000.00 IBVCB.2605140156747001.Ung ho com co thit Nhat
27/05/2014 VNCK – 0094013   300,000.00 IBVCB.2705140088919001.Ngoc plh (FB) UH tu sach vung cao
27/05/2014 VNCK – 0092182   1,000,000.00 IBVCB.2705140062907001.Fh Hochiminh Ung ho com co thit
27/05/2014 VNCK – 0087790   400,000.00 IBVCB.2705141028813001.Tung Quy com co thit ung ho nhan dip 1 thang 6
27/05/2014 T384 – 0000005   500,000.00 DO THI THU HOA – 60/151 NGUYEN DUC CANH HN – UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT GD TIEN MAT
27/05/2014 VNCK – 0086451   1,000,000.00 IBVCB.2705140431797002.Ung ho chuong trinh COM CO THIT cua anh TUAN
27/05/2014 J633 – 0009747   500,000.00 Sender:01357001.DD:270514.SHGD:10000265.BO: TRAN THI BICH PHUONG.10069 BICH PHUONG (NH LI EN VIET) GUI TOI CHUONG TRINH COM CO THIT
27/05/2014 4593 – 0007241   3,000,000.00 /Ref:PALPMR64877{//}/Ref:PALPMR64877{//}LP VNMR64877 DONG GOP CHO TU SACH YEU THUONGCOM CO THIT HN D.Vi CHUYEN:BUI T HUONG
27/05/2014 VNCK – 0094788   1,000,000.00 IBVCB.2705140230443001.DVKhoi ung ho Com Co Thit-thang5/2014
27/05/2014 VNCK – 0097680   300,000.00 IBVCB.2705140281727001.com co thit thang 5,6
26/05/2014 J633 – 0011811   400,000.00 Sender:79306001.DD:260514.SHGD:10000111.BO: NGUYEN VIET HIEU.BE SOI, BE GAU UNG HO QUY COM CO THIT
26/05/2014 VNCK – 0065601   497,941.00 IBVCB.2605140224165001.Pham Minh Quan/Pham Do Thuc Anh ung ho cac ban tre em
26/05/2014 VNCK – 0064591   200,000.00 IBVCB.2605140292981001.BAT COM CO THIT THANG 5/2014
26/05/2014 VNCK – 0066037   200,000.00 IBVCB.2605140763769003.Phuong nho chu chuyen giup cac em hs vung cao T5
26/05/2014 VNCK – 0046818   1,900,000.00 IBVCB.2605140144787002.Ban KDKT cang Tan Thuan-Cang Sai Gon Ung ho cac chau kho khan nhan ngay 1/6
26/05/2014 J633 – 0007122   500,000.00 Sender:01321001.DD:260514.SHGD:10000046.BO: DIEP THI NHU QUYNH.UNG HO QUY CCT
26/05/2014 VNCK – 0045902   1,500,000.00 IBVCB.2505140003423001.Tran Thanh Tu Nguyen Manh Tung tang qua 1/6
26/05/2014 J633 – 0011841   200,000.00 Sender:01314001.DD:260514.SHGD:10000197.BO: LE THI THANH VAN.LE THI THANH VAN VIB THANH HOA UHTX THANG 6 2014
26/05/2014 J633 – 0016440   200,000.00 Sender:01204011.DD:260514.SHGD:10000932.BO: MA THI MAN.CHAU NGUYEN NHAT NAM ( CON ME MAN BA BE BAC KAN ) UNG HO CT COM CO THIT
26/05/2014 J633 – 0009668   2,000,000.00 Sender:01310001.DD:260514.SHGD:10001552.BO: PHAN THI VANG ANH.N.H.Y NHI DONG 500.000 CCT M IEN NUI. 500.000 CCT MIEN TRUNG. TRAN ANH VIET DONG 500.000 CCT MIEN NUI. 500.000 CCT MIEN TRUNG
26/05/2014 VNMB – 0168113   100,000.00 IBVCB.VNMB. VNMB20140526168113. Be Binh Anh sn 422012 Pho Yen Hoa Cau Giay ung ho CT CCT.
26/05/2014 VNCK – 0065853   2,000,000.00 IBVCB.2605140498181001.Hung, Phuong, Vien, Nhu, Van, Tina tai Sydney ung ho
26/05/2014 VNCK – 0058925   200,000.00 IBVCB.2605140151551004.Nguyen Lan Huong ung ho tre em vung cao
26/05/2014 VNCK – 0061382   120,000.00 IBVCB.2605140642497002.Bui Quynh Van ung ho 120k/thang cho tre em vung cao
26/05/2014 VNCK – 0062716   200,000.00 IBVCB.2605141033489002.Chuyen den qui Com co thit
26/05/2014 VNCK – 0071676   4,500,000.00 IBVCB.2605140989603002.Gia dinh hai chau Bong Choe ung ho 4,5 tr dong
26/05/2014 VNCK – 0070457   500,000.00 IBVCB.2605140759099002.Ly Ngoc Linh Truong tieu hoc Nghia Dung-BD-HN Chuyen tien T5/2014 cho cac ban ngheo vung cao
26/05/2014 VNCK – 0049730   500,000.00 IBVCB.2605140721247002.Nghe Bong Ha Noi Nghe Bong ung CCT T5-2014
26/05/2014 D449 – 0008782   500,000.00 FTF.CN:9704366800951826030.FrAcc:0011001060310 .ToAcc:0011004025430
26/05/2014 VNCK – 0052794   200,000.00 IBVCB.2605140215461003.Nguoi Nghe An kinh gui
26/05/2014 J633 – 0019315   1,000,000.00 Sender:01204009.DD:260514.SHGD:10011514.BO: DINH XUAN TINH.UNG HO CT COM CO THIT
26/05/2014 J633 – 0010237   2,000,000.00 Sender:01310001.DD:260514.SHGD:10002454.BO: HOANG QUYNH TRANG.COM CO THIT
26/05/2014 T997 – 0000090   11,200,000.00 VU THI KHANH HUYEN NOP, CONG TY TRUYEN THONG MCV UNG HO “COM CO THIT NHAN NGAY QUOC TE TN” GD TIEN MAT
26/05/2014 VNCK – 0064113   300,000.00 IBVCB.2605140716097001.Em Hang Duc Bach Mai, Hai Ba Trung, Ha Noi (Tien ban bo – dot 12) ung ho ctrinh com co thit
26/05/2014 VNCK – 0062579   3,000,000.00 IBVCB.2605140377529001.Vu Hong Cuong Ung ho thang 5-2014
26/05/2014 0595 – 0006826   500,000.00 /Ref:PHE0191703{//}/Ref:PHE0191703{//}HONG LINH ANZ UNG HO QUY COM CO THIT D.Vi CHUYEN:HON G LINH TRAN
26/05/2014 VNCK – 0064439   300,000.00 IBVCB.2605140593525004.2 be Khoi, Nguyen ung ho CCT CCT
26/05/2014 J633 – 0017538   500,000.00 Sender:01307001.DD:260514.SHGD:10002373.BO: VU THI THANH HUYEN.IBCHUYEN TIEN COM CO THIT
26/05/2014 VNCK – 0057215   300,000.00 IBVCB.2605140544683002.Cuong Le – Tp Vinh, Nghe an (com co thit)
26/05/2014 VNCK – 0059805   100,000.00 IBVCB.2605140405647001.Duong Thu Huong 14 Ngach 162/25 Ngo 162 Le Trong Tan Ha Noi Ung ho nguoi dong canh
25/05/2014 VNCK – 0032684   5,000,000.00 IBVCB.2405140931031001.ck cho chi Trang
25/05/2014 M052 – 0000263   200,000.00 FTF.CN:9704366607208583011.FrAcc:0161001605416 .ToAcc:0011004025430
25/05/2014 5725 – 0000583   400,000.00 FTF.CN:9704366800689716024.FrAcc:0011000754301 .ToAcc:0011004025430
25/05/2014 VNCK – 0039054   300,000.00 IBVCB.2505140981205001.Dinh Nho Hung Tp Ha Tinh Cac em nho
25/05/2014 VNCK – 0036725   300,000.00 IBVCB.2505140520401002.ung ho CCT .
25/05/2014 DD4400 – 0174546   275,972.00 Tra lai tien gui
24/05/2014 VNCK – 0022855   500,000.00 IBVCB.2405140663097002.Nguyen Cong Dinh Cau Giay, Ha noi Ung ho quy Com co thit
24/05/2014 VNCK – 0019411   500,000.00 IBVCB.2405140521251002.Gop quy CCT (de nghi duoc giau ten)
24/05/2014 VNCK – 0024479   120,000.00 IBVCB.2405140625497001.Dang Duy Nhat CCT Nhat Ban CCTNVN0053 Pacheo MAY14
24/05/2014 VNCK – 0017911   500,000.00 IBVCB.2405140138971001.Huynh Vu Le Phuong 10, Quan Tan Binh ung ho Quy com co thit cho con em vung nui
23/05/2014 HW07 – 0000103   500,000.00 NGUYEN THI LUA UNG HO QUY COM CO THIT GD TIEN MAT
23/05/2014 0105 – 0006121   12,000,000.00 /Ref:P759049{//}/Ref:P759049{//}Gui CCT tien ban dia cua TR Bac Hai D.Vi CHUYEN:BUI QUANG NGOC
23/05/2014 L333 – 0010985   300,000.00 Sender:79333001.DD:230514.SHGD:10000780.BO: BUI THI THU HOAI.BUI THI THU HOAI CT DU AN COM CO TH IT
23/05/2014 J633 – 0014611   300,000.00 Sender:01201001.DD:230514.SHGD:10005599.BO: PHAM THI QUYEN.14IB000003963285UNG HO CCT T5 1 4
23/05/2014 J633 – 0012940   100,000.00 Sender:01201001.DD:230514.SHGD:10004651.BO: NGUYEN TRAN NGOC LIEN.14IB000003962387UNG HO C CT THANG 5 2014
23/05/2014 VNCK – 0086017   200,000.00 IBVCB.2305140987121001.Dao Quang Nghia 180 Mai anh Tuan Quy com co thit
23/05/2014 VNCK – 0007962   200,000.00 IBVCB.2305140382163001.Bui Trung Nghia TP HCM cac em nho vung cao Lai Chau
23/05/2014 J633 – 0012404   100,000.00 Sender:01314001.DD:230514.SHGD:10000316.BO: TRAN CHI HIEU.UNG HO CCT
23/05/2014 J633 – 0006592   200,000.00 Sender:01310001.DD:230514.SHGD:10000585.BO: NGUYEN DUC THU.UNG HO CCT
23/05/2014 J633 – 0006611   1,200,000.00 Sender:01310001.DD:230514.SHGD:10000864.BO: NGUYEN THI THANH THUY.NGUYEN THI THANH THUY UN G HO CCT
23/05/2014 7380 – 0009224   120,000.00 PT..HUYNH HONG PHUONG.20140523.081636.Transfer for PT.-QuyComcothit.
23/05/2014 J633 – 0010655   1,000,000.00 Sender:01314001.DD:230514.SHGD:10000222.BO: TRUONG HONG KIM.THK UNG HO CCT
23/05/2014 VNCK – 0092595   500,000.00 IBVCB.2305140927035001.Ung ho CT CCT
23/05/2014 VNCK – 0094298   300,000.00 IBVCB.2305140775631001.Em Hang Duc Bach Mai, Hai Ba Trung, Ha Noi (Tien ban bo – dot 11) ung ho ctrinh com co thit
23/05/2014 M149 – 0009127   100,000.00 FTF.CN:9704366603645694024.FrAcc:0731000616052 .ToAcc:0011004025430
23/05/2014 J633 – 0008447   200,000.00 Sender:01309001.DD:230514.SHGD:10000675.BO: TRINH THI THUY NGA.UNG HO COM CO THIT
22/05/2014 J633 – 0007214   2,000,000.00 Sender:01310001.DD:220514.SHGD:10001161.BO: TRAN THANH VAN.TRAN THANH VAN CT T5.T6.T7.T8 C HO TRAN DANG TUAN
22/05/2014 R778 – 0000046   500,000.00 PHAM MINH PHUONG NT QUY CCT GD TIEN MAT
22/05/2014 VNCK – 0059623   200,000.00 IBVCB.2205140409373001.Quy com co thit Quy com co thit – Tran Dang Tuan
22/05/2014 VNCK – 0058187   300,000.00 IBVCB.2205140918035001.Nguyen Viet Hoang Ha Noi Tre em vung cao
22/05/2014 J633 – 0014752   500,000.00 Sender:01201001.DD:220514.SHGD:10006361.BO: TRAN TUAN LINH.14IB000003952796UNG HO DU AN CC T
22/05/2014 VNCK – 0066225   500,000.00 IBVCB.2205140332807001.Ung ho mua bong da cho chuyen di cuoi nam hoc
22/05/2014 J633 – 0007183   100,000.00 Sender:01359001.DD:220514.SHGD:10000008.BO: VU THI HONG NHUNG.BCIN FT1414200267 UNG HO COM CO THIT T5
22/05/2014 J633 – 0015185   1,300,000.00 Sender:01201001.DD:220514.SHGD:10006666.BO: TRAN DANG TUAN.14IB000003953126HONG VIET AVG U NG HO 1 XE DAP
22/05/2014 VNCK – 0061085   200,000.00 IBVCB.2205140742609001.Gia dinh chau Truong Que Ninh ung ho CCT
22/05/2014 VNCK – 0075830   200,000.00 IBVCB.2205140535425001.Thu-Linh ung ho COM CO THIT
22/05/2014 J633 – 0006575   350,000.00 Sender:01310001.DD:220514.SHGD:10000327.BO: DO NGOC KHUONG.COM CO THIT
22/05/2014 J633 – 0005778   500,000.00 Sender:79302001.DD:220514.SHGD:10000818.BO: DINH VIET LOC.(RMNO 03521405224572) UNG HO T X CCT (NHH VIETCOMBANK THANG LONG )
22/05/2014 VNCK – 0074732   3,000,000.00 IBVCB.2205140252169001.gia dinh Cung Tran Viet dong gop vao Quy Com co thit
21/05/2014 J633 – 0007674   200,000.00 Sender:01310001.DD:210514.SHGD:10001058.BO: NGUYEN PHI LONG.UNG HO CCT T5/2014
21/05/2014 VNCK – 0022120   500,000.00 IBVCB.2105140781433002.Vuong Thai Nga Ha Noi Ung ho cac be vung cao
21/05/2014 J633 – 0011538   1,000,000.00 Sender:01204010.DD:210514.SHGD:10000936.BO: NGUYEN THI HA.NGUYEN THI HA CT COM THIT T4+T5
21/05/2014 J633 – 0008148   500,000.00 Sender:79302001.DD:210514.SHGD:10002223.BO: DO THUY QUYNH.(RMNO 03121405212281) VC QUYNH TRUNG(HCM) UNG HO CCT (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
21/05/2014 5826 – 0000085   1,000,000.00 HOI SV VIET NAM TAI TRUONG NTOU DAI LOAN UNG HO CT “COM CO THIT” GD TIEN MAT
21/05/2014 J633 – 0007805   6,000,000.00 Sender:01901001.DD:210514.SHGD:10000089.BO: BUI THI THUY LIEU.COM CO THIT TU TRUNG QUOC
21/05/2014 VNCK – 0026562   1,000,000.00 IBVCB.2105140637885002.Be Suri Quynh Anh Thu Duc-tpHCM cac be vung cao
21/05/2014 J633 – 0005535   200,000.00 Sender:79302001.DD:210514.SHGD:10000866.BO: TRUONG THI HONG HANH.(RMNO 04021405211536) UN G HO CHUONG TRINH COM CO THIT (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
21/05/2014 M170 – 0006301   600,000.00 /Ref:P758356{//}/Ref:P758356{//}com co thit D.Vi CHUYEN:DANG PHUONG THUY
21/05/2014 VNCK – 0016503   400,000.00 IBVCB.2005140899347001.Gui chu Tuan ung ho Com Co Thit
20/05/2014 J633 – 0005482   200,000.00 Sender:01201001.DD:200514.SHGD:10000352.BO: LE CONG THANH.14IB000003923089BE LE DUY PHONG UNG HO CCT
20/05/2014 M170 – 0006077   100,000.00 /Ref:P757032{//}/Ref:P757032{//}Chau gui chut qua nho cho cac be vung cao T5 D.Vi CHUYEN:N GO THI NGA
20/05/2014 J633 – 0015567   500,000.00 Sender:79302001.DD:200514.SHGD:10004976.BO: PHAN THI THANH THUY.UNG HO BE YEN NHI
20/05/2014 VNCK – 0009844   450,000.00 IBVCB.2005140125917001.Chuyen tien CCT thang 5+6+7
20/05/2014 4Z96 – 0000014   500,000.00 HO ANH-THANH VAN UNG HO QUY COM CO THIT GD TIEN MAT
20/05/2014 J633 – 0007834   2,000,000.00 Sender:01307001.DD:200514.SHGD:10000224.BO: NGUYEN THI KIM DUNG.IBDINH VAN LONG, NG KIM DU NG( VUNG TAU) UNG HO CCT T5
20/05/2014 VNCK – 0089054   500,000.00 IBVCB.2005140029041001.Pham My Hanh Ha Noi Ung ho cac be vung cao
20/05/2014 J633 – 0007697   1,000,000.00 Sender:75305001.DD:200514.SHGD:10000009.BO: DO THI THANH TAM.TAI KHOAN TRICH NO 18011484 9113479, NOI DUNG CHUYEN UNG HO CHUONG TRINH CCT THANG 04, 05, 06/2014
20/05/2014 VNCK – 0012467   100,000.00 IBVCB.2005141045597001.UHTX 114 chuyen tien Com co thit thang 5/2014 Hanoi Ung ho tre em vung cao
20/05/2014 E889 – 0000106   200,000.00 CUONG NGUYEN UNG HO TIEN MUA SACH
20/05/2014 VNCK – 0099238   100,000.00 IBVCB.2005140607013007.Kieu Kim Yen 14/21 ngo 342 duong Ho Tung Mau ung ho com co thit
20/05/2014 VNCK – 0086653   300,000.00 IBVCB.2005140372025001.Tram – Minh – Tuyen – Chi 211 Le Hong Phong P8 TP Vung Tau Gpo quy com co thit thang 5-2014
20/05/2014 J633 – 0005765   200,000.00 Sender:79302001.DD:200514.SHGD:10000706.BO: PHAM THUY HUYEN.(RMNO 03621405197658) UHTX CC T T4+5/2014 (NHH VIETCOMBANK HA NOI (HN) )
20/05/2014 VNCK – 0082434   1,650,000.00 IBVCB.2005140629215001.A Giap 70b thuy khue Chuyen tien dau gia
20/05/2014 J633 – 0010886   1,000,000.00 Sender:01341001.DD:200514.SHGD:10000360.BO: LE THI THANH XUAN.(994CTMP141400002)UNG HO CT COM CO THIT
20/05/2014 J633 – 0009736   300,000.00 Sender:01309001.DD:200514.SHGD:10000935.BO: HOANG HA.HOANG HA CONG AN QUAN HOANG MAI. U NG HO CHUONG TRINH COM CO THIT.
19/05/2014 J633 – 0005160   500,000.00 Sender:01311001.DD:190514.SHGD:10000484.BO: VU PHI HAI.VU PHI HAI UNG HO COM CO THIT FT14137459361294 0570107593005
19/05/2014 J633 – 0008979   400,000.00 Sender:01310001.DD:190514.SHGD:10001812.BO: TRAN THI MINH PHUONG.UNG HO QUY CCT
19/05/2014 J633 – 0008950   300,000.00 Sender:01359001.DD:190514.SHGD:10000041.BO: PHAN KIM BANG.BCIN FT1413902282 PHAN HUYEN QUA NG (STT 179 DS THUONG XUYEN) UNG HO COM CO THIT THANG 5.2014
19/05/2014 J633 – 0008926   500,000.00 Sender:01359001.DD:190514.SHGD:10000026.BO: MRS NGUYEN THI DIEU THUY.BCIN FT1413902231 UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT T5/2014
19/05/2014 VNCK – 0054234   200,000.00 IBVCB.1905140570415002.Thao Tran Tuy bac Tuan
19/05/2014 VNCK – 0054352   200,000.00 IBVCB.1905140013775001.Ms Anh SG ung ho cct
19/05/2014 VNCK – 0075713   100,000.00 IBVCB.1905141037501001.Trinh Van Tuan FLC Ung ho CCT
19/05/2014 VNCK – 0052923   300,000.00 IBVCB.1905140402459005.Nguyen Thi Kim Dung gui ung ho thang 052014
19/05/2014 VNCK – 0052868   300,000.00 IBVCB.1905140056987004.Nguyen Ngoc Hai Dang gui ung ho thang 052014
19/05/2014 VNCK – 0076522   200,000.00 IBVCB.1905140516137001.Meo Sutu HCM UHTX Thang 05/ 2014
19/05/2014 VNCK – 0062702   500,000.00 IBVCB.1905140178373001.Chu De Ha Dong – Ha Noi Ung ho CCT – Thang 5/2014
19/05/2014 L333 – 0004362   500,000.00 Sender:79202008.DD:190514.SHGD:10000001.BO: HOANG HAI YEN.HOANG HAI YEN UNG HO CHUONG TRIN H COM CO THIT
18/05/2014 VNCN – 0086286 10,511,000.00   IBVCB.1805140438467002.CHUYEN THUY MAI TIEN UNG HO BE YEN NHI MO TIM
17/05/2014 5573 – 0007244   600,000.00 PT..NGUYEN KIM SON.20140517.143628.Transfer for PT.-QuyComcothit.
17/05/2014 VNCK – 0033006   300,000.00 IBVCB.1705140405421001.Tran Duc Minh (CCT Hungary) ung ho thang 5
17/05/2014 VNCK – 0028977   100,000.00 IBVCB.1705140218819002.Tran Trung Ha Noi Com Co Thit
17/05/2014 VNCK – 0015490   200,000.00 IBVCB.1605140893567001.Nauteik – Ung ho Com co thit
16/05/2014 0U61 – 0071221   500,000.00 FTF.CN:9704366804599538015.FrAcc:0281000319022 .ToAcc:0011004025430
16/05/2014 J633 – 0017175   200,000.00 Sender:01201003.DD:160514.SHGD:10005835.BO: VU DINH THI.14IB000003898670COM CO THIT
16/05/2014 VNCK – 0095540   500,000.00 IBVCB.1605140916837002.Cao Minh Phuong Com co thit-T5.2014
16/05/2014 I090 – 0000063   3,000,000.00 F.O TRAN DANG TUAN B.O DO THU HANG / UNG HO QUY CCT
16/05/2014 6163 – 0007462   300,000.00 FTF.CN:9704366800644299033.FrAcc:0011000703570 .ToAcc:0011004025430
16/05/2014 VNCK – 0087976   200,000.00 IBVCB.1605140195999002.chi Do Thanh Huong ung ho thang 5
16/05/2014 2415 – 0003189   200,000.00 FTF.CN:9704366804744047011.FrAcc:0181003240421 .ToAcc:0011004025430
16/05/2014 VNCK – 0003554   2,000,000.00 IBVCB.1605140005375001.Un gho Com co thi _QA_HSPH
16/05/2014 VNCK – 0099337   100,000.00 IBVCB.1605140108647001.Me be Ong 97 Nguyen Chi Thanh ung ho quy Com co thit
16/05/2014 VNCK – 0080116   1,000,000.00 IBVCB.1505140148827001.Dao Van Dong Riverside Residence Quy com co thit
16/05/2014 VNCK – 0008885   100,000.00 IBVCB.1605140478605001.Ung ho com co thit
16/05/2014 VNCK – 0002452   500,000.00 IBVCB.1605140810643001.Catung Highland Kids
16/05/2014 M578 – 0000117   4,400,000.00 NHOM DO ANH TUAN – CHAU NAM UNG HO CT “COM CO THIT”. GD TIEN MAT
16/05/2014 VNCK – 0012767   800,000.00 IBVCB.1605140198891001.Ha linh, Hoang Minh ung ho thang 5-6-7-8 /2014
16/05/2014 C263 – 0006711   300,000.00 /Ref:PHE0180155{//}/Ref:PHE0180155{//}BO ME HUY KHANH UHTX CHUONG TRINH CCT D.Vi CHUYEN:HU Y THONG NGUYEN
16/05/2014 J633 – 0007001   5,000,000.00 Sender:01307001.DD:160514.SHGD:10000232.BO: PHAM NGUYEN QUYNH ANH.IBCCT THANG 5/2014
15/05/2014 J633 – 0007347   100,000.00 Sender:01310001.DD:150514.SHGD:10000798.BO: DO BA KHANH.UNG HO BE NHI
15/05/2014 J633 – 0012924   500,000.00 Sender:01309001.DD:150514.SHGD:10001155.BO: NGUYEN THI VIET HOA.UNG HO CCT JAPAN THANG 5 2 014
15/05/2014 J633 – 0010524   300,000.00 Sender:01314001.DD:150514.SHGD:10000338.BO: LE THI THUY BICH.CHUYEN DEN CCT THANG 5
15/05/2014 J633 – 0007661   32,000,000.00 Sender:79202006.DD:150514.SHGD:10000031.BO: BUI DUC TRI.BUI DUC TRI CHUYEN TIEN TU SACH Y EU THUONG TAI TRO 4 TU SACH
15/05/2014 J633 – 0007396   150,000.00 Sender:01202001.DD:150514.SHGD:10000850.BO: VU HONG THAI.995214051500552 VU HONG THAI U HTX T5 2014
15/05/2014 0595 – 0006012   5,518,000.00 /Ref:Pa81474993256170{//}WU4312920116 D.Vi CHUYEN:THI PHAM 82 NICHOLSON STREET FITZROY AU
15/05/2014 X657 – 0000023   116,000,000.00 DUONG THUY ANH/ COM CO THIT CH SEC CHUYEN TIEN DOT 6 ( 5.494USD) GD TIEN MAT
15/05/2014 VNCK – 0071379   400,000.00 IBVCB.1505140882773001.Vinh Ung ho quy com co thit Ung ho quy com co thit
15/05/2014 VNCK – 0050307   100,000.00 IBVCB.1505140456231001.bcuongk thang 5, 6 bcuongk thang 5, 6
15/05/2014 VNCK – 0070299   2,500,000.00 IBVCB.1505140639301002.Cty The Ky 70B Thuy Khue, Tay Ho, Ha Noi UHTX thang 3,4,5 + 1tr cho be mo tim
15/05/2014 VNCK – 0060322   200,000.00 IBVCB.1505140064225004.Be Huy & Kim 9/25 Thong Nhat, P16, Go Vap, HCM Ung ho quy
15/05/2014 J633 – 0005933   300,000.00 Sender:01307001.DD:150514.SHGD:10000220.BO: TRINH THI THANH HA.VAO QUY COM CO THIT CHO TRE EM
15/05/2014 VNCK – 0044508   300,000.00 IBVCB.1405140461833002.Be Quang Minh Sai Gon NA
15/05/2014 VNCK – 0045573   200,000.00 IBVCB.1405140125157001.Nhi gop CCT T5/2014 Nhi gop CCT T5/2014
15/05/2014 VNCK – 0059569   1,000,000.00 IBVCB.1505140156349001.UHTX thang5/2014
15/05/2014 VNCK – 0056070   300,000.00 IBVCB.1505140482925001.Nguyen Thi Thanh CCTNVN0056 Pacheo Viet Hung Long Bien Ha noi Com co thit Pacheo
15/05/2014 VNCK – 0064794   100,000.00 IBVCB.1505140705147001.MinhBi1911 ung ho COM CO THIT
15/05/2014 VNCK – 0076777   4,320,000.00 IBVCB.1505140485063004.FB Hieu Nguyen DHNN I – Ha noi UH tien gao 12 thang cho chau Huong o Lung Luong
14/05/2014 VNMB – 0170655   100,000.00 IBVCB.VNMB. VNMB20140513170655. Anh Binh Anh sn 12 nghach 4220 yen hoa cau giay ha noi ung ho em Nhi. chuc em mau khoe.
14/05/2014 J633 – 0005656   1,000,000.00 Sender:01311001.DD:140514.SHGD:10000317.BO: NGUYEN HOANG MINH.CHAU NHAT NAM CK CCT THANG 5 500K UNG HO BE NHI 500K
14/05/2014 J633 – 0006449   1,000,000.00 Sender:01319001.DD:140514.SHGD:10000031.BO: PHAM LAN ANH.IB  CK LNH GIA DINH UNG HO CH UONG TRINH
14/05/2014 J633 – 0006431   200,000.00 Sender:01310001.DD:140514.SHGD:10000168.BO: NGUYEN QUANG TRUNG.HO TRO BE NHI
14/05/2014 MI33 – 0000012   500,000.00 NGUYEN HUU THONG LAO CAI UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT TAI LAO CAI GD TIEN MAT
14/05/2014 J292 – 0000884   200,000.00 FTF.CN:9704366800750039017.FrAcc:0181000456374 .ToAcc:0011004025430
14/05/2014 VNCK – 0034229   500,000.00 IBVCB.1405140858321002.Nguyen Vu Hai Anh 55/42 Thong Phong-Ton Duc Thang-Dong Da-HN Quy Com co thit
14/05/2014 C224 – 0000046   1,200,000.00 chi Song Tra ung ho tien cho be Pha Mo Gio GD TIEN MAT
14/05/2014 J633 – 0010183   4,000,000.00 Sender:01314001.DD:140514.SHGD:10000201.BO: LE THI BICH PHUONG.GIA DINH EM GOP QUY COM THI T CHO CAC CHAU TU THANG 4 DEN THANG 9 NAM 2014
14/05/2014 4H69 – 0006578   100,000.00 /Ref:P14051400434{//}/Ref:P14051400434{//}NGUYEN THI THU HIEN CT MON 100,000 NG14/05/14NG UOI HUONG: TRAN DANG TUANTK TAI VIETCOMBANK – SO GIAO DICHND: UNG HO QUY – COM CO THIT
14/05/2014 1891 – 0000002   200,000.00 chau hai vu- chau anh / ung ho be Nhi GD TIEN MAT
14/05/2014 J633 – 0006786   500,000.00 Sender:01310001.DD:140514.SHGD:10000495.BO: LE THI HIEN.UNG HO BE NHI
14/05/2014 J633 – 0006772   300,000.00 Sender:01202001.DD:140514.SHGD:10000705.BO: NGUYEN THI BINH AN.995214051400482 CHAU DONG VIETTEL CHUYEN TIEN UNG HO DINH KY THANG 5
14/05/2014 VNCK – 0040991   200,000.00 IBVCB.1405140689439001.2 chau Nguyen Ngoc Khanh va Nguyen Huong Giang ung ho CCT thang 5/2014
14/05/2014 VNCK – 0032729   1,000,000.00 IBVCB.1405141040829001.Ung ho be Nhi
14/05/2014 F385 – 0000297   4,000,000.00 NINH THI KIM THOA NT UNG HO COM CO THIT GD TIEN MAT
14/05/2014 VNCK – 0015104   100,000.00 IBVCB.1405140510143001.Tran Ngoc Bien Ha Noi ung ho quy
14/05/2014 VNCK – 0014726   500,000.00 IBVCB.1405140568667001.Ung ho be Nhi
14/05/2014 VNCK – 0016652   200,000.00 IBVCB.1405140677511001.ung ho be nhi
14/05/2014 VNCK – 0016270   300,000.00 IBVCB.1405140825031001.Ung ho Com co thit – xin khong ghi ten
14/05/2014 7B43 – 0000091   1,000,000.00 hoang thi thu trang: chuyen vao quy com co thit thang 4-5 GD TIEN MAT
14/05/2014 VNCK – 0023673   1,000,000.00 IBVCB.1405140180335001.Peony Ny DHYHN Ung ho be Nhi. Chuc be chong khoe.
14/05/2014 J633 – 0015048   1,000,000.00 Sender:01311001.DD:140514.SHGD:10003741.BO: TRAN DIEU HA.UHTX CCT THANG 3+4/2014 600.000.D UNG HO BE NHI 400.000.D
14/05/2014 J633 – 0016463   500,000.00 Sender:01204009.DD:140514.SHGD:10010207.BO: LAI THI HIEN.UNG HO BE NHI. CHUC BE SOM BINH PHUC
13/05/2014 VNCK – 0096363   300,000.00 IBVCB.1305140163445001.Dang Quang Vinh 61 Nguyen Ngoc Vu Ung ho Quy Com co thit (Tro ngheo Vung cao)
13/05/2014 J633 – 0016694   300,000.00 Sender:01202001.DD:130514.SHGD:10004533.BO: DANG PHUC TUAN.995214051302458 UNG HO BE NHI
13/05/2014 J633 – 0011442   1,000,000.00 Sender:79302001.DD:130514.SHGD:10003411.BO: NGUYEN QUANG HIEP.(RMNO 03121405132821) UNG H O BE NHI (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
13/05/2014 J633 – 0011430   500,000.00 Sender:01309001.DD:130514.SHGD:10001059.BO: TRAN HUYEN TRANG.TRAN TUAN LINH UNG HO CT COM CO THIT
13/05/2014 VNCK – 0000171   720,000.00 IBVCB.1305140320219001.CCTNVN0057 Pacheo _ 3,4,5,6,7,8/2014
13/05/2014 I170 – 0004046   500,000.00 FTF.CN:4283102605774037 .FrAcc:0071004177466 .ToAcc:0011004025430
13/05/2014 M025 – 0000206   2,000,000.00 NGUYEN NUONG MINH NGA NT GD TIEN MAT
13/05/2014 VNCK – 0078607   200,000.00 IBVCB.1205140911041002.Lai Thuy Duong Ha Noi ung ho chau Yen Nhi dan toc Tay o BK, 4 thang tuoi
13/05/2014 VNCK – 0082930   1,000,000.00 IBVCB.1305140620513001.Nguyen Ngoc Thanh so 8, ngach 2/2, ngo 196, Linh Nam, Hoang Mai ung ho be Nhi
13/05/2014 0Y34 – 0095252   2,000,000.00 FTF.CN:9704366803471409014.FrAcc:0441003819100 .ToAcc:0011004025430
13/05/2014 VNCK – 0097789   500,000.00 IBVCB.1305140114571002.HOANG TUAN KIET UNG HO BE NHI
13/05/2014 VNCK – 0095111   500,000.00 IBVCB.1305140646989001.Khuong Gop suc vao chuong trinh Com co thit
13/05/2014 VNCK – 0009623   500,000.00 IBVCB.1305140731131001.Co Chung ung ho cac chau
13/05/2014 VNCK – 0099984   200,000.00 IBVCB.1305140823387001.Gia dinh Phuc ung ho be Nhi
13/05/2014 J633 – 0006698   200,000.00 Sender:01310001.DD:130514.SHGD:10000771.BO: DAO THI HOANG LAN.DAO THI HOANG LAN UHTX COM C O THIT
13/05/2014 VNCK – 0093275   100,000.00 IBVCB.1305140054233001.FB chau Nguyen Hoang Linh ung ho be Nhi
13/05/2014 VNCK – 0092230   200,000.00 IBVCB.1305140984117002.Ung ho CCT
13/05/2014 VNCK – 0091846   200,000.00 IBVCB.1305141011161002.TrangLeh UH be Yen Nhi
13/05/2014 VNCK – 0094081   200,000.00 IBVCB.1305140014473001.LINH NGUYEN Binh Duong COM CO THIT TP.HCM
13/05/2014 J633 – 0016478   500,000.00 Sender:01202001.DD:130514.SHGD:10004414.BO: TRAN PHUONG THAO.995214051302413 NICH FB THA O DIEP ANH UNG HO BE NGON YEN NHI. CHUC CON MAU KHOI
13/05/2014 VNCK – 0093516   200,000.00 IBVCB.1305140366477001.Thitran BH ung ho be Nhi con me Hieu, bo Toan
13/05/2014 VNCK – 0091027   500,000.00 IBVCB.1305140254493001.Do Mai Dung Ha Noi Ung ho be Nhi mo tim
13/05/2014 VNMB – 0167870   200,000.00 IBVCB.VNMB. VNMB20140513167870. ung ho be Nhi
13/05/2014 VNCK – 0090466   200,000.00 IBVCB.1305140812281001.motbit Co nhue, tu liem. Ha Noi ung ho be nhi
13/05/2014 VNCK – 0099279   1,000,000.00 IBVCB.1305140251423001.Ung ho be Nhi
13/05/2014 Q354 – 0000010   2,000,000.00 DANG CAO THANG NT// UNG HO QUY “COM CO THIT” GD TIEN MAT
13/05/2014 J633 – 0014803   1,000,000.00 Sender:01314001.DD:130514.SHGD:10000861.BO: NGUYEN VAN TRUONG.NGUYEN VAN TRUONG UNG HO CT ÍCOM CO THITÍ
13/05/2014 J633 – 0013105   500,000.00 Sender:01310001.DD:130514.SHGD:10003651.BO: DANG THANH TUNG.DANG THANH TUNG UNG HO BE NHI CHO TRAN DANG TUAN
13/05/2014 J633 – 0015499   300,000.00 Sender:01307001.DD:130514.SHGD:10001904.BO: VU THI THANH HUYEN.IBUNG HO BE NHI
13/05/2014 VNCK – 0089018   240,000.00 IBVCB.1305140377087001.Nguyen Hoa Facebook Huong Duong(freedom) T5 + T6/2014
13/05/2014 VNCK – 0000796   150,000.00 IBVCB.1305140006519001.NGO TIEN MANH 11 HOANG DIEU CONG NHAN
13/05/2014 VNCK – 0082552   200,000.00 IBVCB.1305140140457001.Co LAN ANH va be LUFFY ung ho CCT
13/05/2014 HW70 – 0000053   500,000.00 NGUYEN VAN MINH NT GD TIEN MAT
13/05/2014 D297 – 0006572   300,000.00 /Ref:P753302{//}/Ref:P753302{//}UH be Nhi D.Vi CHUYEN:NGUYEN VIET HUNG
13/05/2014 J633 – 0012821   300,000.00 Sender:01201001.DD:130514.SHGD:10004446.BO: NGUYEN THUY LIEN.14IB000003857881UNG HO CCT
13/05/2014 8314 – 0004414   1,000,000.00 PT..NGUYEN HUONG LAN.20140513.172757.Transfer for PT.-QuyComcothit.
13/05/2014 VNCK – 0080738   1,000,000.00 IBVCB.1305140352125002.tran thi ngoc tram 686/8.kp4.hiep binh phuoc.quan thu duc .tphcm chia se voi quy com co thit
12/05/2014 VNCK – 0075255   100,000.00 IBVCB.1205140505883003.tien tu thien
12/05/2014 C263 – 0007503   500,000.00 /Ref:P14051200845{//}/Ref:P14051200845{//}dong gop Qui com co thitVU HONG NAM CT QUA VCB H OI SO CHINH, PHI: 11.000
12/05/2014 V617 – 0000059   500,000.00 DO THI HOA – UNG HO QUI COM CO THIT GD TIEN MAT
12/05/2014 VNCN – 0059640 16,067,000.00   IBVCB.1205140599387001.MN PHU LUONG: HO TRO TIEN AN NAM HOC 13/14 CHO 21 HS
12/05/2014 VNCK – 0048992   300,000.00 IBVCB.1205140770115001.khong khong khong
12/05/2014 VNCK – 0040413   100,000.00 IBVCB.1105140825045001.Nguyen Thu Vietnam nguoi ngheo
12/05/2014 VNCK – 0045797   400,000.00 IBVCB.1205140186005001.Em Hang Duc Bach Mai, Hai Ba Trung, Ha Noi (Tien ban bo – dot 9,10) ung ho ctrinh com co thit
12/05/2014 VNCK – 0059212   200,000.00 IBVCB.1205140875963002.Le Diem Hang 706 No8 Ban Dao Linh Dam Ung ho thuong xuyen
12/05/2014 J633 – 0009627   600,000.00 Sender:79302001.DD:120514.SHGD:10001391.BO: LE TRUNG THANH.(RMNO 05121405106626) CHAU GUI CCT 3 THANG 3,4,5 CHU NHE. (NHH VIETCOMBANK HOAN KIEM HA NOI)
12/05/2014 VNCK – 0041213   1,000,000.00 IBVCB.1105140051257001.Tran thi bich thuy uhtx t5
12/05/2014 J633 – 0008622   250,000.00 Sender:01309001.DD:120514.SHGD:10000978.BO: DINH THU HIEN.JLL HN DONATION
12/05/2014 VNCK – 0046004   50,000.00 IBVCB.1205140175185001.H Quy com co thit
12/05/2014 VNCK – 0048138   300,000.00 IBVCB.1205140124211001.Be U HN Ung ho thang 5/2014
12/05/2014 VNCK – 0074217   300,000.00 IBVCB.1205140101683003.HThanh Hanoi Ung ho CCT thang 5/2014
12/05/2014 J633 – 0020113   100,000.00 Sender:01307001.DD:120514.SHGD:10002874.BO: NGUYEN VAN THUONG.IBUNG HO COM CO THIT
12/05/2014 J633 – 0010925   2,000,000.00 Sender:01305001.DD:120514.SHGD:10000065.BO: PHAN MY ANH.TAI KHOAN TRICH NO 1001148490115 43, NOI DUNG CHUYEN TTQT+KHDN EXIMBANK HN UNG HO T.3/4 QUY ÍCOM CO THITÍ
12/05/2014 VNCK – 0076702   250,000.00 IBVCB.1205140606555002.DTVA Tien Com Thit cho be T5Y14
12/05/2014 J633 – 0013584   600,000.00 Sender:01202001.DD:120514.SHGD:10002839.BO: NGUYEN THU HA.995214051202093 UNG HO CCT THA NG 4 VA THANG 5
12/05/2014 J633 – 0010865   300,000.00 Sender:79302001.DD:120514.SHGD:10001305.BO: TRUONG QUANG NINH.(RMNO 03421405096580) CHUYE N TIEN (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) VIETCOMBANK NH TMCP NGOAI THUONG VIET N)
12/05/2014 J633 – 0010862   200,000.00 Sender:79314001.DD:120514.SHGD:10000151.BO: PHAM THI LAN HUONG.PHAM THI LAN HUONG CHUYEN TIEN TOI TRAN DANG TUAN 0011004025430
12/05/2014 VNCK – 0070321   120,000.00 IBVCB.1205140365463002.Pham Thi Thu Ha CKTX T5
12/05/2014 R670 – 0000048   3,000,000.00 HOANG THI PHUONG LINH UNG HO CHUONG TRINH “COM CO THIT” GD TIEN MAT GD TIEN MAT
11/05/2014 VNCK – 0028922   100,000.00 IBVCB.1005140517773001.Chu cho chau gop chut it gui toi cac em nho nhe
11/05/2014 VNCK – 0031768   100,000.00 IBVCB.1105140123577001.Do Huynh Thuy Khang aaa
11/05/2014 VNCK – 0033164   400,000.00 IBVCB.1105141033983002.Tran Cong gop quy com co thit
10/05/2014 E816 – 0003525   500,000.00 FTF.CN:9704366606123613010.FrAcc:0011004050032 .ToAcc:0011004025430
10/05/2014 VNMB – 0157066   500,000.00 IBVCB.VNMB. VNMB20140510157066. Mai + Ung ung ho cac chau
10/05/2014 VNCK – 0013142   200,000.00 IBVCB.1005140152737001.Nguyen Minh Thu Ung ho CCT thang 5 2014 CCT
09/05/2014 VNCK – 0072173   100,000.00 IBVCB.0905140230837001.Them mot mieng thit cho be vung cao
09/05/2014 H809 – 0000034   1,000,000.00 2 BE NGUYET MINH – AN KHANH (SO 45 NGO DINH DONG,PHO BACH MAI,HN) UNG HO QTT -COM CO THIT- THANG 5+6/2014 GD TIEN MAT
09/05/2014 VNCK – 0084627   500,000.00 IBVCB.0905140611701002.Dinh Nho Hung tp Ha Tinh cho cac em nho
09/05/2014 N568 – 0000048   1,000,000.00 NGUYEN THI DUYEN UNG HO CCT GD TIEN MAT
09/05/2014 J633 – 0007194   360,000.00 Sender:79314001.DD:090514.SHGD:10000073.BO: TRAN THI MINH NGOC.UNG HO CCT T05. CHUC CAC AN H CHI EM LUON VUI, KHOE.
09/05/2014 VNCK – 0076857   200,000.00 IBVCB.0905140011077001.Ngo Hong Duong KDT Dang Xa – GL – HN Ung ho cac chau nho vung cao
09/05/2014 VNCK – 0069054   43,000.00 IBVCB.0905140508795003.Tran Thi Yen ung ho quy
09/05/2014 VNCK – 0068933   200,000.00 IBVCB.0905140656399001.Dang Thuc Trang CCTTPHCM Ung ho thuong xuyen thang 5/2014
09/05/2014 4H69 – 0006603   200,000.00 /Ref:P751476{//}/Ref:P751476{//}2 ban Dip v Tho ung ho chuong trinh Com co thit D.Vi CHUYE N:NGUYEN THI PHUONG NGA
09/05/2014 0849 – 0000169   400,000.00 LE THI MY HANH NT//ANH QUANG+NGUYEN TRUONG THINH NT GD TIEN MAT
09/05/2014 J633 – 0014807   300,000.00 Sender:01204009.DD:090514.SHGD:10008518.BO: NGUYEN THI ANH THU.ANH THU UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT
09/05/2014 J633 – 0009350   2,000,000.00 Sender:01310001.DD:090514.SHGD:10001821.BO: DO MY DUNG.MAIVILLA CHUYEN TIEN COM CHO TRAN DANG TUAN
08/05/2014 VNCK – 0046306   300,000.00 IBVCB.0805140719125003.gd meoxitrum q9, hcm CCT thang 5-2014
08/05/2014 VNCK – 0056169   200,000.00 IBVCB.0805140504139002.Chau Luong Trung Kien UH CT Com co thit T5/2014
08/05/2014 J633 – 0010884   1,000,000.00 Sender:01359001.DD:080514.SHGD:10000173.BO: NGUYEN THANH SON.BCIN FT1412800933 UNG HO CHUO NG TRINH CCT
08/05/2014 VNCK – 0034690   300,000.00 IBVCB.0805140429549001.Gui quy COM CO THIT
08/05/2014 6457 – 0062079   300,000.00 FTF.CN:9704366801681824014.FrAcc:0021001288793 .ToAcc:0011004025430
08/05/2014 VNCK – 0060734   500,000.00 IBVCB.0805140315645001.Zero112358 Hanoi Ung ho quy COM CO THIT
08/05/2014 J633 – 0008706   200,000.00 Sender:79314001.DD:080514.SHGD:10000168.BO: NGUYEN HONG VAN.UNG HO CCT T5.2014
08/05/2014 VNCK – 0046051   3,000,000.00 IBVCB.0805140509189001.Hannah Pham Ung ho CCT 2014
08/05/2014 VNCK – 0029951   1,000,000.00 IBVCB.0705140815731002.Peony Ny DHYHN Gop them chut it thit cho cac con vung cao
08/05/2014 VNCK – 0049996   1,000,000.00 IBVCB.0805140813445002.Gia dinh Duong + Tuyet (HN) ung ho T4/14 HN N
08/05/2014 5D12 – 0000002   200,000.00 TRAN THI THANH THUY CHUYEN TIEN UNG HO GD TIEN MAT
08/05/2014 R778 – 0000154   2,000,000.00 hoang thi hue nt GD TIEN MAT
08/05/2014 Y311 – 0000052   100,000.00 UHTX T5 GD TIEN MAT
08/05/2014 VNCK – 0031450   500,000.00 IBVCB.0705140962191001.Nhu An – Jesper Hanoi Ung ho chuong trinh Com co thit
07/05/2014 J633 – 0010055   300,000.00 Sender:79604001.DD:070514.SHGD:10001089.BO: THIEU MAI HUONG.DONG GOP CHO COM CO THIT THANG 5 CHARGEDETAILS OUR
07/05/2014 J633 – 0006546   1,000,000.00 Sender:01204009.DD:070514.SHGD:10001661.BO: TRINH THUY ANH.LE THANH HAI CT.
07/05/2014 Z054 – 0000070   5,000,000.00 CB CNV CT DET 19.5 HA NOI UNG HO THUONG XUYEN CTRINH BUA COM CO THIT GD TIEN MAT
07/05/2014 VNCK – 0092881   1,000,000.00 IBVCB.0605140439243002.Chau ung ho chuong trinh Com co thit
07/05/2014 J633 – 0013389   500,000.00 Sender:01311001.DD:070514.SHGD:10003362.BO: NGUYEN VAN HIEU.GUI ANH TUAN
07/05/2014 4H62 – 0000128   2,000,000.00 bs trinh gui 4 thang 3.4.5.6 GD TIEN MAT
07/05/2014 0U61 – 0067165   500,000.00 FTF.CN:9704366804599538015.FrAcc:0281000319022 .ToAcc:0011004025430
07/05/2014 VNCK – 0023174   300,000.00 IBVCB.0705140251385002.Pham Thu Trang Tre em kho khan
07/05/2014 VNCK – 0099186   200,000.00 IBVCB.0705140871017006.Huynh Ngoc Phi Giao Saigon Com co thit
07/05/2014 VNCN – 0034889 63,171,000.00   IBVCB.0705140567463001.MN SO 1 PA KHOANG: TIEN AN CHO 78 HS NAM HOC 13.14 SAU KHI TRU 20 TR TRUONG DA CHI
07/05/2014 VNCK – 0098831   130,000.00 IBVCB.0705140442333001.DINH LE HUYEN CCT T5/2014
07/05/2014 VNCK – 0024905   100,000.00 IBVCB.0705140147901002.HUONG UNG HO QUY
07/05/2014 VNCK – 0010199   50,000.00 IBVCB.0705140926125003.Abc Han Quy com co thit
07/05/2014 VNCK – 0005692   1,000,000.00 IBVCB.0705140159403001.diskdr.vn 160 Tay Son – HN Ung ho chuong trinh CCT
07/05/2014 VNCK – 0006914   500,000.00 IBVCB.0705140658795001.Ung ho cac em vung cao phia Bac
07/05/2014 VNCK – 0000935   100,000.00 IBVCB.0705140624669001.Nguyen Thi Kim Oanh Ha Noi Them mieng thit vao bua com cho cac con
07/05/2014 VNCK – 0094006   500,000.00 IBVCB.0605140684723001.TNV tp Hai Duong ung ho CCT Hungary
06/05/2014 5725 – 0008904   400,000.00 FTF.CN:9704366800689716024.FrAcc:0011000754301 .ToAcc:0011004025430
06/05/2014 VNCK – 0060424   200,000.00 IBVCB.0605140378581001.Aitc ung ho thang 5/2014
06/05/2014 VNCK – 0057093   500,000.00 IBVCB.0605140420397001.Nguyen Trong Khuong Gop suc avo chuong trinh Com co thit
06/05/2014 VNCK – 0054120   300,000.00 IBVCB.0605140127051001.PV Ba Son Bao Tuoi Tre Ung ho Quy Com co thit
06/05/2014 Q307 – 0000058   400,000.00 NGUYEN THUY TRANG (14NG) UNG HO QUY CCT GD TIEN MAT
06/05/2014 J633 – 0010481   480,000.00 Sender:01307001.DD:060514.SHGD:10000216.BO: KHONG DUC TRUNG.IBUH CCT T5/2014
06/05/2014 J633 – 0008648   500,000.00 Sender:01310001.DD:060514.SHGD:10001009.BO: NGUYEN THI NHUNG.NGUYEN THI NHUNG UNG HO CCT
06/05/2014 J633 – 0013907   200,000.00 Sender:01201001.DD:060514.SHGD:10009007.BO: VU DINH THI.14IB000003796914UNG HO COM CO THIT
06/05/2014 VNCK – 0053705   500,000.00 IBVCB.0505140831759001.Ung ho Com co thit
06/05/2014 VNCK – 0054870   240,000.00 IBVCB.0605140319959002.Gia dinh Minh Ha UHTX 109 Tran Phu, HD Ung ho cac be vung cao
06/05/2014 VNCK – 0082349   200,000.00 IBVCB.0605140917141002.Hoang Ha Doi Can Ung ho TX thang 5/2014
06/05/2014 A810 – 0000089   500,000.00 TRAN TUNG UHTX GD TIEN MAT
06/05/2014 9539 – 0004576   1,450,000.00 FTF.CN:9704366806656879018.FrAcc:0011004086058 .ToAcc:0011004025430
06/05/2014 R690 – 0000161   500,000.00 NGUYEN TRI THANH CT UNG HO COM CO THIT GD TIEN MAT
06/05/2014 L333 – 0012824   1,000,000.00 Sender:79314001.DD:060514.SHGD:10000739.BO: PHAM THI LAN ANH.CHAU LAN ANH UNG HO QUY THANG 5
06/05/2014 VNCK – 0052991   200,000.00 IBVCB.0505140754567001.Nguyen Tran Huu Ai 16, Chau Van Dang, K7, P5, Tp Ca Mau Ung ho cac em nho mot phan nho trong thang 5/2014
06/05/2014 JP73 – 0000123   200,000.00 TRAN TU UYEN CHUYEN TIEN : COM CO THIT GD TIEN MAT
06/05/2014 J633 – 0007622   500,000.00 Sender:01310001.DD:060514.SHGD:10000375.BO: NGUYEN VAN THANH.UNG HO CCT
06/05/2014 VNCK – 0054601   100,000.00 IBVCB.0605140984447001.Thitran BH ung ho TX cho com co thit thang 5
06/05/2014 J633 – 0012949   1,000,000.00 Sender:01310001.DD:060514.SHGD:10003339.BO: DOAN THI THU TRANG.DOAN THI THU TRANG CHUYEN T IEN CCT QUY 2
06/05/2014 VNCK – 0061543   200,000.00 IBVCB.0605140308361005.LE HUY VIET Cty DV Dau Khi Schlumberger Vietnam Ung ho Com Co Thit
06/05/2014 VNCK – 0068262   60,000.00 IBVCB.0605140377801001.Tran Thi Xuy Thai Binh Ung ho quy com co thit
06/05/2014 VNCK – 0071488   2,000,000.00 IBVCB.0605140960429001.ung ho chuong trinh com co thit
06/05/2014 VNCK – 0071409   200,000.00 IBVCB.0605140671681001.Van Ho Ha Noi Ung ho com co thit thang 5/2014
05/05/2014 9580 – 0000076   200,000.00 vu thi lan dong gop cho chuong trinh tu thien “com co thit” GD TIEN MAT
05/05/2014 J633 – 0013555   100,000.00 Sender:79302001.DD:050514.SHGD:10005910.BO: HOANG THI THAO.(RMNO 03021405050984) UNG HO C CT THANG 5/2014 (NHH VIETCOMBANK HOAN KIEM HA NOI)
05/05/2014 J633 – 0007004   200,000.00 Sender:79302001.DD:050514.SHGD:10001047.BO: LE HUYEN TRANG.(RMNO 03021405017330) GIRASOL TRANGLEH CK DINH KI CHO CCT (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
05/05/2014 J633 – 0006499   1,000,000.00 Sender:01310001.DD:050514.SHGD:10000157.BO: NGUYEN TUAN ANH.FB TUANANH NGUYEN. UHTX CC COM CO THIT T4 2014
05/05/2014 VNCK – 0033011   300,000.00 IBVCB.0505140921181001.HTB Ung ho Com co Thit – 5/2014
05/05/2014 VNCK – 0028918   5,695,000.00 IBVCB.0505140208283003.Muoi Hai Cai Bap chuyen tien hoi cho HHT Garasale
05/05/2014 J633 – 0010695   600,000.00 Sender:01310001.DD:050514.SHGD:10002150.BO: LE THI HIEN.UNG HO CCT THANG 4+5/2014
05/05/2014 VNCK – 0014530   300,000.00 IBVCB.0505140370219001.Le Van Huy ung ho Com co thit
05/05/2014 VNCK – 0014258   200,000.00 IBVCB.0505140175251001.Thanh Tran UHTX T5/2014
05/05/2014 VNCK – 0004791   200,000.00 IBVCB.0405140635519001.Pham Hong Nhung UHTX thang 05/2014
05/05/2014 VNCK – 0025181   10,000,000.00 IBVCB.0505140701319001.Gia dinh chu Pham Ngoc Nam, Bai Chay, TP Ha Long, QN chuyen ung ho com co thit
05/05/2014 J633 – 0014981   1,000,000.00 Sender:01348002.DD:050514.SHGD:10001413.BO: DANG THI PHUONG BA.DANG PHUONG BA DONG QUY CCT THANG 5
05/05/2014 J633 – 0020801   500,000.00 Sender:01341001.DD:050514.SHGD:10000985.BO: VU DAO DIEM THUY.(221CT02141250001)VU DAO DIEM THUY UNG HO CHUONG TRINH ÍCOM CO THITÍ
05/05/2014 E889 – 0000063   200,000.00 MAI THI HOANG YEN NT UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT T05.2014 GD TIEN MAT
05/05/2014 Y843 – 0000059   500,000.00 bui thi khuong ,ung ho quy co co thit GD TIEN MAT
05/05/2014 4626 – 0000306   10,000,000.00 DUONG NGOC HIEU UNG HO QUY COM CO THAT GD TIEN MAT
05/05/2014 VNCK – 0026879   250,000.00 IBVCB.0505140017779001.Yenhn VN CCT
05/05/2014 VNCK – 0050236   500,000.00 IBVCB.0505140138303002.chuyen toi Com co thit
05/05/2014 C880 – 0000280   200,000.00 TRAN THI HOA NT GD TIEN MAT
05/05/2014 J633 – 0008835   500,000.00 Sender:01307001.DD:050514.SHGD:10000553.BO: LE THI NGOC ANH.BE ANNIE UNG HO ANH CHI HOC SI NH VUNG CAO CT COM CA THIT
05/05/2014 VNCK – 0010667   300,000.00 IBVCB.0505140636817002.ung ho quy Com co thit
05/05/2014 VNCK – 0023780   500,000.00 IBVCB.0505140883033001.Vu Minh Thu Ngo 43 Chua Boc, Ha Noi Ung ho quy
05/05/2014 VNCK – 0028514   500,000.00 IBVCB.0505140971687001.Duong Hoang Bach ung ho T5/2014
05/05/2014 VNCK – 0011809   200,000.00 IBVCB.0505140184145001.Dau Thanh Tung, UHTX so 180, chuyen tien Quy CCT thang 5-2014
05/05/2014 J633 – 0009325   200,000.00 Sender:01202001.DD:050514.SHGD:10001651.BO: NGO TIEN DAT.995214050501459 UNG HO COM CO THIT.
04/05/2014 VSMS – 0814268 8,800.00   THU PHI DICH VU SMS CHU DONG THANG 04/2014. SDT: 0984371177. So tien 8800 VND
04/05/2014 VNCK – 0097417   500,000.00 IBVCB.0405140430025001.Tran uyen vy Quan 7, tp hcm Tre em ngheo
03/05/2014 VNCK – 0082085   200,000.00 IBVCB.0205140797649001.com co thit (T5,T6)
03/05/2014 8315 – 0004053   180,000.00 FTF.CN:5264180507264018 .FrAcc:0021000255544 .ToAcc:0011004025430
03/05/2014 VNCK – 0091797   200,000.00 IBVCB.0305140341427001.Gia dinh My-Keo Ung ho COM CO THIT
03/05/2014 VNCK – 0085843   100,000.00 IBVCB.0305140530787002.Quy com co thit
03/05/2014 VNCK – 0087666   1,000,000.00 IBVCB.0305141040675001.Ung ho chuong trinh Com co thit
02/05/2014 VNCK – 0071506   500,000.00 IBVCB.0205140706559001.Bao Chau + Nam Huy ung ho CCT thang 5/2014
02/05/2014 VNCK – 0078192   300,000.00 IBVCB.0205141008859001.Khanh Thu VT ung ho chuong trinh Com co thit
02/05/2014 VNCK – 0068714   300,000.00 IBVCB.0205140780933003.QUY COM CO THIT BE MICKEY UNG HO COM CO THIT QUY COM CO THIT
02/05/2014 9028 – 0003246   240,000.00 FTF.CN:6868680373726014 .FrAcc:0021000503922 .ToAcc:0011004025430
02/05/2014 VNCK – 0066450   200,000.00 IBVCB.0105140503137001.Linh & Huong ung ho CCT t5 A B
02/05/2014 VNCK – 0066805   200,000.00 IBVCB.0105140125677001.linh nguyen linh nguyen linh nguyen
02/05/2014 VNCK – 0066130   200,000.00 IBVCB.0105140675825001.motbit co nhue tu liem hn ung ho tre vung cao.
02/05/2014 VNCK – 0076060   220,000.00 IBVCB.0205140349983001.KM Hanoi ung ho Com co thit
01/05/2014 VNCK – 0056911   500,000.00 IBVCB.0105140779931001.Duong – Long Doi Can, Ba Dinh, Ha Noi Anh em Duong – Long UHTX T4/2014
01/05/2014 VNCK – 0058975   100,000.00 IBVCB.0105140160643001.UNG HO UNG HO
01/05/2014 VNCK – 0058954   500,000.00 IBVCB.0105141045803001.NMC UNG HO COM CO THIT THANG 05/2014
01/05/2014 VNCK – 0061170   300,000.00 IBVCB.0105140076335002.NDAK ung ho thang 4, mung le 30-4,1-5
01/05/2014 VNCK – 0063799   300,000.00 IBVCB.0105140793151001.Thuc Dang ung ho Com co thit T5/2014
29/04/2014 VNCK – 0093165   200,000.00 IBVCB.2904140049457002.Nguyen Thu Ngan Ung ho CCT
29/04/2014 J633 – 0007012   200,000.00 Sender:79302001.DD:290414.SHGD:10001890.BO: CUNG TO NGA.(RMNO 11021404293583) COM CO THIT HA NOI T5/2014 (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
29/04/2014 0595 – 0007611   1,000,000.00 /Ref:POR140429100{//}/Ref:POR140429100{//}Nguoi gui: DANG CAO THANG CHUYEN TIEN
29/04/2014 VNCK – 0098987   200,000.00 IBVCB.2904140492935002.Co LAN ANH va be LUFFY ung ho CCT
29/04/2014 VNCK – 0024985   1,000,000.00 IBVCB.2904140286545001.FH TPHCM Ung ho quy com co thit
29/04/2014 VNCK – 0024396   500,000.00 IBVCB.2904140094381001.Ung ho CCT
29/04/2014 VNCK – 0006548   200,000.00 IBVCB.2904140727353005.Doan Thy Quan 9 ung ho quy com co thit
29/04/2014 U188 – 0000104   1,000,000.00 TRUONG MINH DAI TRI NOP GD TIEN MAT
29/04/2014 J633 – 0019743   100,000.00 Sender:01309001.DD:290414.SHGD:10002110.BO: NGUYEN THI MINH TRANG.QUY COM CO THIT
29/04/2014 J633 – 0025067   2,000,000.00 Sender:01202001.DD:290414.SHGD:10007615.BO: NGUYEN MAI DUNG.995214042903133 BAN KINH DOA NH VON VA TIEN TE BIDV UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT
29/04/2014 J633 – 0024954   1,000,000.00 Sender:01321001.DD:290414.SHGD:10000360.BO: NGUYEN THI HUYEN.NGUYEN THI HUYEN UNG HO CHUON G TRINH ÍCOM CO THITÍ
29/04/2014 VNCK – 0016700   100,000.00 IBVCB.2904140723667001.Nguyen Viet Hung ung ho tre em vung cao
29/04/2014 VNCK – 0004164   200,000.00 IBVCB.2904140014761001.Tran Yen Tre em vung cao
29/04/2014 J633 – 0006412   500,000.00 Sender:01319001.DD:290414.SHGD:10000034.BO: NGUYEN THI VIET ANH.IB  CK LNH UNG HO CAC C HAU VUNG CAO
29/04/2014 C144 – 0000038   900,000.00 PHAM THI KIM HUE CK UHTX THANG 3,4,5
29/04/2014 L333 – 0007520   500,000.00 Sender:79334001.DD:290414.SHGD:10000293.BO: NGO THI ANH TUYET.UNG HO CHUONG TRINH COM CO T HIT (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI SO GIAO DICH NHTMCP NGOAI THUONG VN
29/04/2014 LK23 – 0000037   200,000.00 TRAN CHI THANH NOP TK.ND: QUY COM CO THIT GD TIEN MAT
29/04/2014 J633 – 0010483   500,000.00 Sender:01314001.DD:290414.SHGD:10000366.BO: TRAN THI MINH NGOC.UHTX CCT
29/04/2014 J633 – 0007882   300,000.00 Sender:01307001.DD:290414.SHGD:10000104.BO: NGUYEN VAN MANH.IBNGUYEN VAN MANH. UNG HO BUA COM CO THIT CHO CAC CHAU LAN 2.
29/04/2014 VNCK – 0091733   200,000.00 IBVCB.2904140429949003.phuong Phuong Vtau Uhtx
29/04/2014 VNCK – 0002933   500,000.00 IBVCB.2904140780225001.Bui Duc Kien Ung ho chuong trinh CCT
29/04/2014 VNCK – 0007807   200,000.00 IBVCB.2904140316431001.Pham Van Hieu Binh thuong
28/04/2014 VNCK – 0078316   500,000.00 IBVCB.2804140063933001.Ung ho com co thit T4/2014 – DH
28/04/2014 J633 – 0020813   500,000.00 Sender:01202001.DD:280414.SHGD:10005692.BO: DANG THI HAI LINH.995214042803537 TIEN UNG H O THANG 4
28/04/2014 J633 – 0013344   1,000,000.00 Sender:01310001.DD:280414.SHGD:10002474.BO: NGUYEN TRUONG HUY.UNG HO CHUONG TRINH COM CO T HIT CHO TRE EM MIEN NUI
28/04/2014 J633 – 0012603   500,000.00 Sender:01314001.DD:280414.SHGD:10000574.BO: NGUYEN NGOC THANH.NGUYEN NGOC THANH UNG HO CHU ONG TRINH COM CO THIT
28/04/2014 J633 – 0006135   200,000.00 Sender:01311001.DD:280414.SHGD:10000230.BO: LE VAN THUAN.UNG HO CCT
28/04/2014 4Z68 – 0000042   100,000.00 NGUYEN LAN HUONG: CHAU GUI CCT! GD TIEN MAT
28/04/2014 VNCK – 0063149   100,000.00 IBVCB.2804140059933002.ung ho com co thit ung ho com co thit
28/04/2014 VNCK – 0056029   100,000.00 IBVCB.2804140699509001.Do Thi Thanh Huyen De La Thanh Quy com co thit
28/04/2014 VNCK – 0047387   500,000.00 IBVCB.2704140270127001.Ung+Mai Vung Tau ung ho cac chau
28/04/2014 VNCK – 0049903   1,000,000.00 IBVCB.2804140754199003.
28/04/2014 C263 – 0007936   10,000,000.00 /Ref:PNTTM981593{//}/Ref:PNTTM981593{//}TT VNM981593 NGP PHUONG ANH CHARITY D.Vi CHUYEN:MR S NGO PHUONG ANH
28/04/2014 VNCK – 0053147   500,000.00 IBVCB.2804140753337001.DA Ung ho CCT
28/04/2014 L530 – 0000062   700,000.00 tt nb ctv lam thi my dung-tuan vn 16.2-28.2.2014
28/04/2014 VNCK – 0072760   500,000.00 IBVCB.2804140321587001.Nguyen Anh Tuan – CT3 – VIMECO – HN ung ho "COM CO THIT
28/04/2014 J633 – 0006062   300,000.00 Sender:01201001.DD:280414.SHGD:10000589.BO: PHAM THI QUYEN.14IB000003737345UNG HO CCT THAN G 4 2014
28/04/2014 J633 – 0005997   3,000,000.00 Sender:01309001.DD:280414.SHGD:10000135.BO: NGUYEN QUYNH ANH.UNG HO QUY
28/04/2014 J633 – 0018581   200,000.00 Sender:01314001.DD:280414.SHGD:10002348.BO: LE THI THANH VAN.LE THI THANH VAN VIB THANH HO A UHTX THANG 5 2014
28/04/2014 VNCK – 0047107   300,000.00 IBVCB.2704140882071001.Ung ho chuong trinh Com co thit
27/04/2014 VNCK – 0037097   300,000.00 IBVCB.2704140304427003.Chau Quoc va Khanh Trung Phung, Dong Da, HN Ung ho Quy
27/04/2014 VNCK – 0032997   200,000.00 IBVCB.2604140709503001.Chuong trinh com co thit
27/04/2014 VNCK – 0038953   200,000.00 IBVCB.2704140193773002.Dao Quang Nghia 180 Mai Anh Tuan Quy com co thit
26/04/2014 N660 – 0001373   300,000.00 FTF.CN:9704366801224885035.FrAcc:0021001014090 .ToAcc:0011004025430
26/04/2014 VNCK – 0012112   200,000.00 IBVCB.2604140970769001.Em Hang Duc Bach Mai, Hai Ba Trung, Ha Noi (Tien ban bo – dot 8) ung ho ctrinh com co thit
26/04/2014 VNMB – 0153577   500,000.00 IBVCB.VNMB. VNMB20140425153577. Ung ho Com co thit
26/04/2014 J633 – 0006351   500,000.00 Sender:01307001.DD:260414.SHGD:10000139.BO: TRUONG VIET BAC.IBQUI COM CO THIT THANG 4
26/04/2014 VNCK – 0015641   100,000.00 IBVCB.2604140535433001.Dang thi hien Vinh Com co thit
26/04/2014 VNCK – 0013833   10,000.00 IBVCB.2604140629333001.241 241
25/04/2014 VNCK – 0082430   4,500,000.00 IBVCB.2504140708163003.Gia dinh hai chau Bong Choe ung ho 4,5 trieu dong
25/04/2014 DD4400 – 0265332   534,964.00 Tra lai tien gui
25/04/2014 VNCK – 0093827   1,000,000.00 IBVCB.2504140539187001.TM – Ung ho Com co thit
25/04/2014 J633 – 0014201   300,000.00 Sender:01317001.DD:250414.SHGD:10000407.BO: VU XUAN TUC.FT1411539365 VU XUAN TUC UNG HO Q UY COM CO THIT
25/04/2014 J633 – 0012246   393,139.00 Sender:79302001.DD:250414.SHGD:10002930.BO: HOANG TUAN KIET.(RMNO 04421404255256) UNG HO CHUONG TRINH CCT T4/2014 (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
25/04/2014 J633 – 0016576   150,000.00 Sender:01311001.DD:250414.SHGD:10003953.BO: NGUYEN THI THU PHUONG.UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT
25/04/2014 VNCK – 0079690   120,000.00 IBVCB.2504140420065001.Bui Quynh Van ung ho 120k/thang cho tre em vung cao
25/04/2014 VNCK – 0083596   300,000.00 IBVCB.2504140503991001.hai chau Khoi, Nguyen ung ho CCT CCT
25/04/2014 VNCK – 0083416   600,000.00 IBVCB.2504140330847001.Co Giang, co Ca ung ho CCT thang 4/2014-Tks bac Tuan
25/04/2014 J633 – 0007224   200,000.00 Sender:79604001.DD:250414.SHGD:10000076.BO: NGUYEN QUANG VINH.UNG HO CHUONG TRINH BAT COM CO THIT CAC THANG 3 VA 4 NAM 2014 CHARGEDETAILS OUR
25/04/2014 VNCK – 0069748   500,000.00 IBVCB.2404140441087001.Dao Thuy Nga 48A Tang Bat Ho – Ha Noi Ung ho tre em ngheo vung cao
25/04/2014 VNCK – 0081565   1,000,000.00 IBVCB.2504140807851001.Chau Trang+Ken ung ho CCT thang 5+6/2014
25/04/2014 VNCK – 0077395   500,000.00 IBVCB.2504140408945003.Nghe Bong Ha Noi Nghe Bong ung ho CT Com co thit T4-2014
25/04/2014 I789 – 0003350   120,000.00 PT..HUYNH HONG PHUONG.20140425.133724.Transfer for PT.-QuyComcothit.
25/04/2014 VNCK – 0097337   200,000.00 IBVCB.2504140393051002.Nguyen Khac Hu’ng Nha 21A ngachs6/232 Yen Hoa – Cau giay- HN Ung ho hang thang cho cac chau nho.
25/04/2014 4640 – 0008958   500,000.00 /Ref:PHE0149464{//}/Ref:PHE0149464{//}HONG LINHANZUNG HO QUY COM CO THIT D.Vi CHUYEN:HONG LINH TRAN
25/04/2014 7121 – 0004357   253,059.00 PT..LUU HAO HIEP.20140425.134715.Transfer for PT.-QuyComcothit.
25/04/2014 N568 – 0000049   1,000,000.00 NGUYEN THI THUY VAN UNG HO QUY COM CO THIT GD TIEN MAT
25/04/2014 R778 – 0000143   500,000.00 PHAN MINH PHUONG UNG HO QUY CCT GD TIEN MAT
25/04/2014 J633 – 0019120   2,330,000.00 Sender:01201001.DD:250414.SHGD:10007221.BO: TRAN DANG TUAN.14IB000003717371NGUYEN CHI MAI MELBOURNE AUSTRALIA UNG HO 120 AUD
24/04/2014 V401 – 0000026   4,550,000.00 NGUYEN THI BICH DUYEN NOP TK.ND: ZEN UNG HO THANG 4.2014 GD TIEN MAT
24/04/2014 4H69 – 0006008   967,000.00 /Ref:P281474993056659{//}WU4179037445 D.Vi CHUYEN:THI PHAM 82 NICHOLSON STREET FITZROY AU
24/04/2014 5D06 – 0000073   200,000.00 TRAN THI THANH THUY CHUYEN TIEN UNG HO GD TIEN MAT
24/04/2014 VNCK – 0055741   100,000.00 IBVCB.2404140677087003.NGUYEN VAN TANH .
24/04/2014 J633 – 0006609   200,000.00 Sender:79302001.DD:240414.SHGD:10001344.BO: PHAM THUY HUYEN.(RMNO 03621404241607) UHTX T 3/2014 (NHH VIETCOMBANK HA NOI (HN) )
24/04/2014 VNCK – 0046180   500,000.00 IBVCB.2404140148643001.Hai be Dau va Lac Hanoi Quy com co thit
24/04/2014 VNCK – 0061944   1,000,000.00 IBVCB.2404140183421001.Tran Huong 104 Tran Hung Dao Ung ho cho cac chau bi soi
23/04/2014 M170 – 0006110   100,000.00 /Ref:P742099{//}/Ref:P742099{//}Gui cac be vung cao D.Vi CHUYEN:NGO THI NGA
23/04/2014 VNCK – 0017020   300,000.00 IBVCB.2304140272945003.Nguyen Thi Kim Dung gui ung ho thang 042014
23/04/2014 VNCK – 0016971   300,000.00 IBVCB.2304140764737002.Nguyen Ngoc Hai Dang gui ung ho thang 042014
23/04/2014 VNCK – 0007353   88,000.00 IBVCB.2304140641003001.Tran Thi Yen ung ho quy
23/04/2014 VNCK – 0018577   200,000.00 IBVCB.2304140676187003.Ha Phuong PN, HCM Com co thit
23/04/2014 J633 – 0009339   300,000.00 Sender:01307001.DD:230414.SHGD:10000932.BO: PHAM BICH NGOC. CHUYEN TIEN
23/04/2014 VNCK – 0021862   300,000.00 IBVCB.2304140172927001.Gop voi Com Co Thit
23/04/2014 5D37 – 0006440   5,000,000.00 /Ref:P742386{//}/Ref:P742386{//}CHUONG TRINH TU THIEN ÍCOM CO THITÍ D.Vi CHUYEN:TRAN NGHI
23/04/2014 VNCK – 0013064   100,000.00 IBVCB.2304140420505001.TD Gop tien mua sach cho cac em.
23/04/2014 VNCK – 0003888   400,000.00 IBVCB.2204140422409001.L’escargot ung ho 80 bua an CCT tuong duong voi 80 doi tat da ban tu thang 2/2014 den thang 4/2014.
23/04/2014 VNCK – 0034056   2,000,000.00 IBVCB.2304140448023001.Ung ho chuong trinh Com Co Thit cua chu Tran Dang Tuan
23/04/2014 J633 – 0015248   1,000,000.00 Sender:01348002.DD:230414.SHGD:10001796.BO: MS NGUYEN THUY HUONG.NGUYEN THUY HUONG UNG HO COM CO THIT
23/04/2014 2725 – 0000079   5,000.00 PT..TO CHIEN.20140423.180434.Transfer for PT.QuyComcothit.
23/04/2014 J633 – 0006151   2,000,000.00 Sender:01310001.DD:230414.SHGD:10000477.BO: VU THI NGUYEN.CHUYEN TIEN COM CO THIT THANG 5
23/04/2014 VNCK – 0025735   1,000,000.00 IBVCB.2304140043389001.Nguyen Ngoc Anh ung ho CCT
23/04/2014 J633 – 0015939   500,000.00 Sender:01307001.DD:230414.SHGD:10002238.BO: VU THI THANH HUYEN.IBCHUYEN TIEN
23/04/2014 V614 – 0000038   700,000.00 NGUYEN THI THU HIEN – TT CB CNV CTY FGAME UNG HO CTT THANG 3/2014 GD TIEN MAT
23/04/2014 VNCK – 0018008   700,000.00 IBVCB.2304141009959001.Ung ho "Com Co thit" cua nhan vien Savina
22/04/2014 HL45 – 0000014   1,000,000.00 NGUYEN THANH TUNG CCT 2014 GD TIEN MAT
22/04/2014 VNCK – 0070941   120,000.00 IBVCB.2104140031651001.Dang Duy Nhat Com co thit Nhat Ban CCTNVN0053 Pacheo APR14
22/04/2014 J633 – 0010776   500,000.00 Sender:79302001.DD:220414.SHGD:10003846.BO: NGUYEN THI LAN HIEN.(RMNO 11021404226861) BUI PHUONG NGOC LOP 1A9, DTD, UNG HO Í COM CO THITÍ (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
22/04/2014 VNCK – 0098021   500,000.00 IBVCB.2204140222777001.Do Xuan Binh 63/78 Luu Trong Lu, P. tan Thuan Dong Q.7 Tp DO Xuan Binh Ung ho quy Com Co Thit
22/04/2014 VNCK – 0098013   1,200,000.00 IBVCB.2204140856825001.Nguyen Tien CCT HN Mua dau gia USB ung ho CCT
22/04/2014 VNCK – 0092188   200,000.00 IBVCB.2204140679907001.Em Hang Duc Bach Mai, Hai Ba Trung, Ha Noi (Tien ban bo – dot 7) ung ho ctrinh com co thit
22/04/2014 VNCK – 0083165   130,000.00 IBVCB.2204140377887001.DINH LE HUYEN Linh Dam Quy CCT Thang 4/2014
22/04/2014 VNCK – 0083520   500,000.00 IBVCB.2204140655551001.Minh Trang + Ha Linh ung ho CCT
22/04/2014 VNCK – 0001937   1,350,000.00 IBVCB.2204141032521001.Htx chan nuoi CCT Chuyen tien lai ban 30kg lap xuong Cao Bang
22/04/2014 J633 – 0013999   500,000.00 Sender:79302001.DD:220414.SHGD:10004292.BO: TRAN THI THU HUE.(RMNO 03121404227072) UNG HO CHUONG TRINH ÍCOM CO THITÍ (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) HA NOI)
22/04/2014 VNCK – 0079215   500,000.00 IBVCB.2204140664683003.Ung ho chuong trinh Com co thit
22/04/2014 P452 – 0004184   200,000.00 FTF.CN:9704366800098665010.FrAcc:0301002911973 .ToAcc:0011004025430
22/04/2014 J633 – 0005638   500,000.00 Sender:01202001.DD:220414.SHGD:10000471.BO: NGUYEN DIEU LINH.995214042200382 UNG HO TX T 4
22/04/2014 J633 – 0011678   1,000,000.00 Sender:01341001.DD:220414.SHGD:10000390.BO: LE THI THANH XUAN.(994CTMP141120002)UNG HO CT COM CO THIT
22/04/2014 J633 – 0011490   100,000.00 Sender:01202001.DD:220414.SHGD:10002847.BO: PHAM QUANG HUY.995214042201662 UNG HO COM CO THIT T4.2014
22/04/2014 J633 – 0011449   500,000.00 Sender:79302001.DD:220414.SHGD:10003944.BO: DINH VIET LOC.(RMNO 03521404226896) UHTX CCT (NHH VIETCOMBANK HA NOI (HN) )
22/04/2014 VNCK – 0095062   100,000.00 IBVCB.2204140939259002.Nguyen thi Thai Quynh 344 Ba Trieu khong co truong hop cu the
21/04/2014 VNCN – 0061101 11,891,000.00   IBVCB.2104140791731002.TRA TIEN MUA 132 AO BO SUNG MUA CHO TAT NIEN
21/04/2014 VNCN – 0061032 20,291,000.00   IBVCB.2104140779095001.MN BAN MAY: TIEN AN NAM HOC 2013-2014 CHO 22 HS DUOI BA TUOI
21/04/2014 5757 – 0480540   500,000.00 FTF.CN:9704366801508404016.FrAcc:0011001300544 .ToAcc:0011004025430
21/04/2014 VNCK – 0061305   100,000.00 IBVCB.2104140520105001.MinhBi1911 ung ho COM CO THIT
21/04/2014 VNCK – 0037968   200,000.00 IBVCB.2104140473329001.Em Hang Duc Bach Mai, Hai Ba Trung, Ha Noi (Tien ban bo – dot 6) ung ho ctrinh com co thit
21/04/2014 VNCK – 0062038   1,000,000.00 IBVCB.2104140223677002.Ung ho chuong trinh COM CO THIT cua anh Tuan
21/04/2014 T384 – 0000100   500,000.00 DO THI THU HOA UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT GD TIEN MAT
21/04/2014 J633 – 0010211   800,000.00 Sender:79314001.DD:210414.SHGD:10000175.BO: PHAM THI LAN ANH.CHUYEN TOI QUY CCT THANG 4, 2 014
21/04/2014 VNCK – 0047608   100,000.00 IBVCB.2104140173025001.Chu Thi Nhan P2627 CT5 Xa la Tre em vung cao
21/04/2014 VNVT – 0166294   300,000.00 VCBVT.84983687897.CT tu 0081000140948.DO THANH TUNG sang 0011004025430.TRAN DANG TUAN.140421565036259.VNVT20140421166294.Bel Homme ung ho Com Co Thit
21/04/2014 VNCK – 0059954   200,000.00 IBVCB.2104140215969001.Nguyen Vu Hai Anh 55/42 Thong Phong-Ton Duc Thang-Dong Da-HN Quy Com co thit
21/04/2014 VNCK – 0040845   500,000.00 IBVCB.2104140538475001.Le Thi Thanh Minh Ngo 43 Chua Boc, Ha Noi –
21/04/2014 9680 – 0000101   1,000,000.00 NGUYEN VAN TRUONG UNG HO CT ” COM CO THIT” GD TIEN MAT
21/04/2014 J633 – 0014556   200,000.00 Sender:01310001.DD:210414.SHGD:10003989.BO: NGUYEN PHI LONG.UNG HO QUY COM CO THIT (THANG 4)
21/04/2014 J633 – 0008357   200,000.00 Sender:01310001.DD:210414.SHGD:10000462.BO: NGUYEN DUC THU.UNG HO COM CO THIT
21/04/2014 J633 – 0006537   100,000.00 Sender:01309001.DD:210414.SHGD:10000068.BO: NGUYEN THI HANH THUY.UNG HO QUY COM CO THIT
21/04/2014 J633 – 0006275   200,000.00 Sender:79302001.DD:210414.SHGD:10001175.BO: TRUONG THI HONG HANH.(RMNO 04021404211693) UN G HO CHUONG TRINH COM CO THIT (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
21/04/2014 J633 – 0019286   2,000,000.00 Sender:01307001.DD:210414.SHGD:10002844.BO: NGUYEN THI KIM DUNG.IBDINH VAN LONG, NG KIM DU NG( VUNG TAU) UNG HO CCT T4
20/04/2014 VNCK – 0026253   200,000.00 IBVCB.2004140957969002.Le Diem Hang No 8 Ban Dao Linh Dam ung ho thuong xuyen
19/04/2014 VNCK – 0012174   150,000.00 IBVCB.1904140173687002.Le Quoc Trieu Can Tho Nho to chuc chon
19/04/2014 VNCK – 0010492   200,000.00 IBVCB.1904140322069001.Ms Anh SG ung ho cct
19/04/2014 VNCK – 0000316   600,000.00 IBVCB.1804140357447001.Nguyen Kim Son Hai Phong Dong gop cho CCT
18/04/2014 J633 – 0011578   500,000.00 Sender:79202008.DD:180414.SHGD:10000100.BO: HOANG HAI YEN.HOANG HAI YEN UNG HO CHUONG TRIN H COM CO THIT
18/04/2014 J633 – 0012186   2,000,000.00 Sender:01307001.DD:180414.SHGD:10001291.BO: LA THI DIEU MAI.IBUNG HO COM CO THIT
18/04/2014 VNCK – 0093721   500,000.00 IBVCB.1804140498989001.Ly Ngoc Linh chuyen tien T4/2014 cho cac ban ngheo vung cao
18/04/2014 VNCK – 0092274   200,000.00 IBVCB.1804140622933002.Chuyen den qui Com co thit
18/04/2014 X651 – 0000080   1,000,000.00 NGUYEN DIEU LIEN TAM NT//LIEN HUONG UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT GD TIEN MAT
18/04/2014 VNCK – 0070867   3,000,000.00 IBVCB.1804140677661001.Vu Hong Cuong Ung ho thang 4-2014
18/04/2014 VNCK – 0098581   2,000,000.00 IBVCB.1804140204579001.Ung ho Com co thit
18/04/2014 D297 – 0006031   7,500,000.00 /Ref:P740451{//}/Ref:P740451{//}Vo chong Lam Son – Hue Ung ho Com co thit D.Vi CHUYEN:TRAN LAM SON
18/04/2014 VNCK – 0081324   3,050,000.00 IBVCB.1804140346373001.Nhom Linkhayer ung ho quy Com Co Thit
18/04/2014 J633 – 0014983   500,000.00 Sender:01207001.DD:180414.SHGD:10000043.BO: NGUYEN DUC HANH.CHUYEN TIEN
17/04/2014 VNCK – 0062096   1,000,000.00 IBVCB.1704140114483001.Trang V6 chuyen CCT (UHTX) thang4/2014
17/04/2014 VNCK – 0048245   200,000.00 IBVCB.1704140829571002.BOB VU MINH NAM YEN NGHIA, HA DONG, HA NOI QUY COM CO THIT
17/04/2014 VNCK – 0039156   300,000.00 IBVCB.1704140769117002.Tram – Minh – Tuyen – Chi 211 Le Hong Phong P8 TP Vung Tau Gop quy com co thit thang 4-2014
17/04/2014 J633 – 0012663   100,000.00 Sender:01310001.DD:170414.SHGD:10003238.BO: LAI THU HUONG.BOMEHUYKHANH UNG HO HANG THANG
17/04/2014 VNCK – 0033408   250,000.00 IBVCB.1604140391507001.Hung Ngo HN CCT
17/04/2014 VNCK – 0051223   100,000.00 IBVCB.1704141025261002.Trinh Van Tuan FLC Di Trach, Hoai Duc, Ha Noi Ung ho CCT
17/04/2014 VNMB – 0167398   300,000.00 IBVCB.VNMB. VNMB20140416167398. Huyen ung ho ct com co thit
17/04/2014 J633 – 0006743   300,000.00 Sender:79306001.DD:170414.SHGD:10000025.BO: NGUYEN VIET HIEU.NGUYEN VIET HIEU UNG HO QUY C OM CO THIT
17/04/2014 J633 – 0012038   150,000.00 Sender:01310001.DD:170414.SHGD:10003016.BO: LAI THU HUONG.BOMEHUYKHANH UNG HO HANG THANG
17/04/2014 VNCK – 0059166   500,000.00 IBVCB.1704140452619001.Be U HN Ung ho thang 4/2014
17/04/2014 J633 – 0013203   300,000.00 Sender:01311001.DD:170414.SHGD:10003421.BO: NGUYEN VAN HIEU.GUI ANH TUAN
17/04/2014 VNCK – 0040605   200,000.00 IBVCB.1704140622173002.(xin dau ten) Viet Nam Cac em dan toc mien nui kho khan
17/04/2014 J633 – 0006083   2,000,000.00 Sender:01310001.DD:170414.SHGD:10000366.BO: PHAN THI VANG ANH.N.H.Y NHI DONG CHO CCT MIEN NUI 500.000. CCT MIEN TRUNG 500.000. TRAN ANH VIET DONG CHO CCT MIEN NUI 500.000. CCT MIEN TRUNG 500.000. CAM ON ANH TUAN.
17/04/2014 J633 – 0009326   300,000.00 Sender:01307001.DD:170414.SHGD:10000771.BO: MAI XUAN BACH.IBDONG GOP CHO COM CO THIT
17/04/2014 VNCK – 0058240   100,000.00 IBVCB.1704140490575001.Ung ho com co thit
17/04/2014 VNCK – 0056356   5,000,000.00 IBVCB.1704140094469003.Tran Thi Phuong Thao gui chung cho Quy de phan phoi theo nhu cau
17/04/2014 VNCK – 0047672   200,000.00 IBVCB.1704141043671001.N/A UH CCT
17/04/2014 VNCK – 0045972   200,000.00 IBVCB.1704140299835001.chi DT Huong ung ho Quy thang 4/2014
17/04/2014 J633 – 0011306   100,000.00 Sender:01307001.DD:170414.SHGD:10001124.BO: NGUYEN VAN THUONG.IBUNG HO COM THIT
17/04/2014 VNCK – 0034544   1,000,000.00 IBVCB.1604140719599001.Nhom ban Nguyen Thuy Duong Hai Duong ung ho CCT Nhat 500k, CCT Hungary 500k
17/04/2014 J633 – 0007486   1,000,000.00 Sender:01307001.DD:170414.SHGD:10000224.BO: NGUYEN TRUNG THANH.IBUNG HO QUY COM CO THIT NGUYEN TRUNG THANH TPHCM
16/04/2014 4L89 – 0000019   2,000,000.00 VU TRI THANH UNG HO CTR COM CO THIT GD TIEN MAT
16/04/2014 VNCK – 0006114   1,000,000.00 IBVCB.1604140728505001.Chuc anh Tuan va Com co thit luon nhan duoc nhieu su quan tam cua moi nguoi
16/04/2014 J633 – 0009582   300,000.00 Sender:01604003.DD:160414.SHGD:10000144.BO: THIEU MAI HUONG.DONG GOP THANG 4 CHO COM CO TH IT CHARGEDETAILS OUR
16/04/2014 VNCK – 0011140   500,000.00 IBVCB.1604141045851001.Moon Ha noi Com co thit
16/04/2014 3N48 – 0000086   200,000.00 NGUYEN THI BICH THUY UNG HO QUY CCT
16/04/2014 VNCK – 0022043   40,000.00 IBVCB.1604140540355001.Bien Hong Tuan , Ng Ho Thao , Bien Ngoc Nhu Y KP6 Kha Van Can,Hiep Binh Chanh,Thu Duc HCM Tuong than tuong ai
16/04/2014 VNCK – 0007266   300,000.00 IBVCB.1604140561095001.Nguyen Thi Thanh Viet Hung-Long Bien-Hanoi CCTNVN0056 Pacheo
16/04/2014 J633 – 0014188   200,000.00 Sender:01201001.DD:160414.SHGD:10005706.BO: VU DINH THI.14IB000003630324COM CO THIT
16/04/2014 5567 – 0001898   100,000.00 FTF.CN:9704366802079645011.FrAcc:0021001472885 .ToAcc:0011004025430
16/04/2014 VNCK – 0000492   12,594,900.00 IBVCB.1504140321329002.Hop tac xa chan nuoi cct chuyen tien mo heo ngay 13/4/2014 tai hoi cho hoa hoc tro
16/04/2014 N245 – 0000124   50,000,000.00 MA LE MINH THUY NT – NTF UNG HO QUY “COM CO THIT” GD TIEN MAT
16/04/2014 VNCK – 0021355   500,000.00 IBVCB.1604140008615003.Cao Minh Phuong Com co thit-T4.2014
16/04/2014 VNCK – 0011691   100,000.00 IBVCB.1604140490847001.Em Hang Duc Bach Mai, Hai Ba Trung, Ha Noi (Tien ban bo – dot 5) ung ho ctrinh com co thit
16/04/2014 VNCK – 0020554   500,000.00 IBVCB.1604141017203001.CCTNVN0063 CCT Nhat
16/04/2014 VNCK – 0024331   500,000.00 IBVCB.1604140796531001.Chu De Ung ho CCT – Thang 4/2014
15/04/2014 VNCK – 0065120   100,000.00 IBVCB.1404141032881001.UHTX 114 chuyen tien Com co thit thang 4/2014 Hanoi tre em vung cao
15/04/2014 J633 – 0013834   100,000.00 Sender:01359001.DD:150414.SHGD:10000027.BO: VU THI HONG NHUNG.BCIN FT1410500215 VU HONG NH UNG UNG HO COM CO THIT THANG 4
15/04/2014 9621 – 0000033   1,000,000.00 NG THI KIM LOAN UNG HO QUI COM CO THIT GD TIEN MAT
15/04/2014 M094 – 0000071   100,000.00 NGUYEN LAN HUONG XIN GUI CCT GD TIEN MAT
15/04/2014 VNCK – 0089799   150,000.00 IBVCB.1504140736761001.com co thit thang 4
15/04/2014 U635 – 0000275   200,000.00 ANH QUANG NT GD TIEN MAT
15/04/2014 U635 – 0000276   200,000.00 NGUYEN TRUONG THINH NT GD TIEN MAT
15/04/2014 J633 – 0016875   200,000.00 Sender:01310001.DD:150414.SHGD:10002779.BO: DAO THI HOANG LAN.DAO THI HOANG LAN UNG HO THU ONG XUYEN
15/04/2014 J633 – 0016868   1,596,000.00 Sender:01201001.DD:150414.SHGD:10003380.BO: NGUYEN KIM NGAN.CHUYEN TIEN COM CO THIT THUY D IEN ( 500 SEK). NGUOI NHAN CHIU PHI
15/04/2014 Q473 – 0000038   25,300,000.00 CHUONG TRINH BANH CHUNG NHAN AI (CONG DONG VIET NHAT) GD TIEN MAT
15/04/2014 Q473 – 0000036   2,000,000.00 FB HUYEN DOAN (HAI PHONG) GD TIEN MAT
15/04/2014 J633 – 0012335   500,000.00 Sender:01359001.DD:150414.SHGD:10000158.BO: MRS NGUYEN THI DIEU THUY.BCIN FT1410500764 UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT
15/04/2014 VNCK – 0075641   1,000,000.00 IBVCB.1504140102601002.Be Suri Quynh Anh Thu Duc-tpHCM ung ho cac be vung cao
15/04/2014 J633 – 0009711   300,000.00 Sender:01307001.DD:150414.SHGD:10000732.BO: TRINH THI THANH HA.VAO QUY COM CO THIT CHO TRE EM
15/04/2014 VNCK – 0063420   200,000.00 IBVCB.1404140374627002.Nhi: gop CCT T4/2014 Nhi: gop CCT T4/2014
15/04/2014 VNCK – 0062966   200,000.00 IBVCB.1404140720207001.Phung Thanh Xuan Ung ho CCT
15/04/2014 VNCK – 0073679   50,000.00 IBVCB.1504140496363001.H Com co thit
15/04/2014 VNCK – 0095608   100,000.00 IBVCB.1504141019695002.Tran Trung Ha Noi Com Co Thit
15/04/2014 VNCK – 0096203   200,000.00 IBVCB.1504140840459001.Meo Sutu HCM UHTX Thang 4, 2014.
15/04/2014 Y094 – 0000060   300,000.00 TRUONG HONG NT QUY COM CO THIT GD TIEN MAT
15/04/2014 J633 – 0020355   300,000.00 Sender:01359001.DD:150414.SHGD:10000619.BO: PHAN KIM BANG.BCIN FT1410502903 UNG HO COM CO THIT THANG 4.2014 (PHAN HUYEN QUANG SO 179 TRONG DANH SACH THUONG XUYEN)
15/04/2014 VNCK – 0096673   1,200,000.00 IBVCB.1504140771271001.Hong Thu – Dinh Huong gop CCT 800K, anh Phu Hung (CLB DSNL) gop CCT 400K
15/04/2014 J633 – 0006266   5,000,000.00 Sender:01348002.DD:150414.SHGD:10000038.BO: TA QUANG KHAI.DVH TRAN DANG TUAN/VIETCOMBANK HA NOI/TA QUANG KHAI UNG HO CHUONG TRINH BUA COM CO THIT
15/04/2014 VNCK – 0082074   300,000.00 IBVCB.1504140838811001.Nguyen Viet Hoang Ha Noi Tre em vung cao
14/04/2014 J633 – 0008581   500,000.00 Sender:01309001.DD:140414.SHGD:10000698.BO: NGUYEN THI VIET HOA.UNG HO CCT JAPAN KY THANG 4
14/04/2014 JP39 – 0000187   12,400,000.00 HOANG MINH NGHIA CT QUY TU THIEN MENSCENTS GUI TIEN TU THIEN
14/04/2014 VNCK – 0035945   200,000.00 IBVCB.1404140757363001.Nguyen Quoc Duy 818/34C XVNT, P.25, Binh Thanh, TPHCM BT
14/04/2014 VNCN – 0028771 29,071,000.00   IBVCB.1404140513583001.TH VA THCS HO THAU : TIEN AN TH 4,5 VA TIEN TAT NIEN CON THIEU
14/04/2014 VNCK – 0049478   100,000.00 IBVCB.1404140841543003.ngo tan khuong 101/5z ap my hoa 1, trung chanh, hocmon,hcm tinh thuong
14/04/2014 VNCK – 0046251   200,000.00 IBVCB.1404140134827002.Ung ho chuong trinh COM CO THIT
14/04/2014 VNCK – 0030712   200,000.00 IBVCB.1404140877977002.2 chau Minh Khoi va Minh Anh 20/123 xuan thuy, hanoi chuyen tien thang 4
14/04/2014 F940 – 0000002   15,000,000.00 bui luong hai ung ho chuong trinh com co thit GD TIEN MAT
14/04/2014 J633 – 0019475   200,000.00 Sender:01201001.DD:140414.SHGD:10007844.BO: NGUYEN THUY LIEN.14IB000003609918UNG HO CCT
14/04/2014 VNCK – 0042452   150,000.00 IBVCB.1404140226925001.Co LAN ANH va be LUFFY ung ho CCT
14/04/2014 VNCK – 0041781   500,000.00 IBVCB.1404140735281001.Fbker Tony Bom ung ho CCT.
14/04/2014 J633 – 0010171   150,000.00 Sender:01202001.DD:140414.SHGD:10002010.BO: VU HONG THAI.995214041401300 VU HONG THAI U HTX T4 2014
13/04/2014 VNCK – 0021940   500,000.00 IBVCB.1304140185823003.Nguyen vu lam B 12-06, chung cu conic garden Khong
13/04/2014 VNCK – 0017091   200,000.00 IBVCB.1304140025181001.Be Phan Duc Dung (mam non RedMoon) ung ho com co thit
13/04/2014 VNCK – 0017875   10,000.00 IBVCB.1304140025337001.a a
13/04/2014 M052 – 0002866   200,000.00 FTF.CN:9704366607208583011.FrAcc:0161001605416 .ToAcc:0011004025430
13/04/2014 VNCK – 0017614   100,000.00 IBVCB.1304140375141001.Tran Ngoc Bien Ha Noi Ung ho quy
13/04/2014 VNCK – 0023963   500,000.00 IBVCB.1304140503387001.Ung ho chuong trinh
12/04/2014 VNCK – 0098594   200,000.00 IBVCB.1204140008385001.NVK UNG HO COM CO THIT
12/04/2014 VNCN – 0020492 37,134,000.00   IBVCB.1204140895261001.TH DEN THANG: TIEN MUA DO BEP 27,123 TR; TAM UNG TIEN MUA BO CHO CHAO LAN 10 TR
12/04/2014 VNCK – 0098976   100,000.00 IBVCB.1204140662957002.CCT TPHCM T4 hoata
12/04/2014 VNMB – 0151389   600,000.00 IBVCB.VNMB. VNMB20140412151389. chung tay de tre em vung cao am no hon
11/04/2014 J633 – 0008358   500,000.00 Sender:01310001.DD:110414.SHGD:10000407.BO: TRAN THI MINH PHUONG.UNG HO CAC EM NHO VUNG CA O
11/04/2014 VNCK – 0060363   200,000.00 IBVCB.1104140081155002.LINH NGUYEN Binh Duong CCT TP.HCM
11/04/2014 J633 – 0014297   300,000.00 Sender:01204009.DD:110414.SHGD:10007546.BO: NGUYEN THI ANH THU.ANH THU UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT
11/04/2014 VNMB – 0198995   300,000.00 IBVCB.VNMB. VNMB20140411198995. Kinh gui den chu Tuan. Chau gop tay cung Ícom co thitÍ
11/04/2014 Y094 – 0000073   500,000.00 TRAN TUNG UHTX GD TIEN MAT
11/04/2014 VNCK – 0089119   1,000,000.00 IBVCB.1104140968361001.tran thi bich thuy uhtx t4-2014
11/04/2014 VNMB – 0197672   500,000.00 IBVCB.VNMB. VNMB20140411197672. ung ho cac chau
11/04/2014 VNCK – 0088438   300,000.00 IBVCB.1104140649949002.Hoa Moc ung ho Com Co Thit
11/04/2014 VNCK – 0080306   600,000.00 IBVCB.1104140799111001.Trungph & Huongdt HSC VCB Ung ho chuong trinh com co thit
11/04/2014 J633 – 0007735   1,150,000.00 Sender:01310001.DD:110414.SHGD:10000786.BO: TRAN KHANH VAN.KHANH VAN TRAN CHUYEN UNG HO CC T
11/04/2014 VNCK – 0087875   200,000.00 IBVCB.1104140962713002.Van Anh Pham gop Quy Com co thit thang 4! Gop quy Com co thit!
11/04/2014 VNCK – 0087866   300,000.00 IBVCB.1104140215369004.be Mec ung ho CT thang 3_2014
11/04/2014 VNCK – 0087054   300,000.00 IBVCB.1104140183101002.Kaiko Thuy Linh ung ho can ban chuong trinh Com Co Thit
11/04/2014 5826 – 0000095   29,060,000.00 IBPS/SE:01204009.DD:110414.SH:10008321.TC:VNCN.12694.dd 100414 BO:NGAN HANG NO HA GIANG.CH1UYEN TRA LENH10002718 N11/04/2014 DO SAI TK DVH
11/04/2014 VNCK – 0071966   200,000.00 IBVCB.1104140570735001.Ung ho Quy Com Co Thit
11/04/2014 J633 – 0009533   1,000,000.00 Sender:01310001.DD:110414.SHGD:10001852.BO: TRUONG HONG MY.THMY UNG HO QUY CCT. CAM ON CHU .
11/04/2014 J633 – 0009507   2,000,000.00 Sender:01310001.DD:110414.SHGD:10001715.BO: HOANG QUYNH TRANG.COM CO THIT
11/04/2014 VNCK – 0066842   200,000.00 IBVCB.1104140236019001.Em Hang Duc Bach Mai, Hai Ba Trung, Ha Noi (Tien ban bo – dot 4) ung ho ctrinh com co thit
11/04/2014 J633 – 0009597   200,000.00 Sender:79302001.DD:110414.SHGD:10003072.BO: CUNG TO NGA.(RMNO 03421404112884) CHUYEN TIEN COM CO THIT HA NOI T4/2014 (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )
11/04/2014 J633 – 0008452   3,000,000.00 Sender:01202001.DD:110414.SHGD:10001283.BO: LY HONG HANH.995214041100863 COM CO THIT TH ANG 3
11/04/2014 VNCK – 0077388   300,000.00 IBVCB.1104140172209001.HThanh Hanoi Ung ho CCT thang 4/2014
11/04/2014 J633 – 0017999   10,000,000.00 Sender:01201001.DD:110414.SHGD:10007423.BO: TRAN DANG TUAN.14IB000003590250CLB HANDMADE VA CONG DONG TP HCM UNG HO COM CO THIT
10/04/2014 VNCN – 0010879 14,411,000.00   IBVCB.1004141039605008.TH SO 1 MUONG NHA: TIEN AN T 4,5/14 CHO 60 HS
10/04/2014 VNCK – 0042166   200,000.00 IBVCB.1004140186607002.Hoang Ha chuyen tien cho Ctrinh Com Co Thit
10/04/2014 VNCK – 0029737   300,000.00 IBVCB.1004140159041003.Le Thu Phuong Hoang hoa tham, ha noi Quy com co thit
10/04/2014 Y094 – 0000039   600,000.00 NGUYEN HONG HANH UNG HO CCT T4,5/14 GD TIEN MAT
10/04/2014 L333 – 0007235   360,000.00 Sender:79314001.DD:100414.SHGD:10000149.BO: TRAN THI MINH NGOC.UNG HO CCT THANG 4. CHUC CA C ACE CCT NHIEU SUC KHOE A.
10/04/2014 VNCK – 0018708   200,000.00 IBVCB.0904140743691004.Dinh Quang Huy Viet Hung-Long Bien ung ho com co thit thang 4
10/04/2014 VNCK – 0018406   500,000.00 IBVCB.0904140678107002.
10/04/2014 VNCN – 0012859 12,107,000.00   IBVCB.1004140097685011.THCS TUNG CHUNG PHO: TIEN AN THANG 4,5/14
10/04/2014 VNCN – 0012810 10,811,000.00   IBVCB.1004140060373010.TH XA THUONG SON: TIEN AN THANG 4,5/14
10/04/2014 VNCN – 0012694 29,071,000.00   IBVCB.1004140999217009.TH VA THCS HO THAU HSP: TIEN AN THANG 4,5/14 VA BO SUNG TIEN TAT NIEN,TRUNG THU
10/04/2014 VNCN – 0010800 6,731,000.00   IBVCB.1004140126681007.TH MUONG LOI: TIEN AN THANG 4,5/14 CHO 28 HS
10/04/2014 VNCN – 0010747 39,371,000.00   IBVCB.1004140906305006.TH TA GIA KHAU: TIEN AN THANG 4,5 CHO 164 HS
10/04/2014 VNCN – 0010651 20,891,000.00   IBVCB.1004140620245005.THCS NAM KHOA: TIEN AN THANG 4,5/14 CHO 87 HS
10/04/2014 5C87 – 0000040   3,295,000.00 NGO HAI HANH COM CO THIT SEC CHUYEN TIEN DOT 5 GD TIEN MAT
10/04/2014 J633 – 0013144   600,000.00 Sender:01310001.DD:100414.SHGD:10003912.BO: NGUYEN THI THANH HUONG.CHAU TRAN CAO VINH DIA CHI P101/461 TRAN QUY CAP VAN MIEU DONG DA HN UNG HO QUY COM CO THIT QUY 2/2014 CHO TRAN DANG TUAN
10/04/2014 VNCK – 0042969   200,000.00 IBVCB.1004140238403002.Phung Mai Chi K14, TT Hung Son, Lam Thao, Phu Tho Ung ho cac ban vung cao
10/04/2014 VNCK – 0042943   11,400,000.00 IBVCB.1004140495643001.CCT HN Chuyen tien ban mam tep (Gio May)
10/04/2014 VNCK – 0034708   50,000.00 IBVCB.1004140114267002.abc han quy
10/04/2014 VNCK – 0043324   40,000,000.00 IBVCB.1004140661227002.CCT HN Chuyen tien ban lich va li xi lan 3 (Gio May)
10/04/2014 VNCK – 0022445   200,000.00 IBVCB.1004140017851001.Hoang Ha Doi Can Ung ho CCT thuong xuyen thang 4 nam 2014
10/04/2014 VNCK – 0024352   200,000.00 IBVCB.1004140384493001.Dau Thanh Tung, UHTX so 180 chuyen tien cho Quy CCT thang 4
10/04/2014 J633 – 0010697   35,750,000.00 Sender:01201001.DD:100414.SHGD:10002531.BO: TRAN DANG TUAN.14IB000003573801NOP TIEN LICH 6 65 CUON VA TIEN UNG HO THEM
10/04/2014 J633 – 0008895   500,000.00 Sender:79333001.DD:100414.SHGD:10000397.BO: HO HUU TOAN.TC FT1410055408. UNG HO CCT
09/04/2014 VNCK – 0010398   200,000.00 IBVCB.0904140618207001.ung ho com co thit
09/04/2014 VNCK – 0009553   500,000.00 IBVCB.0904140148067003.CHAU HIEN UNG HO CTR COM CO THIT. RAT CAM ON CHU
09/04/2014 VNCK – 0004075   200,000.00 IBVCB.0804140432259004.Ngo Hong Duong KDT Dang Xa – Gia Lam – HN Ung ho cac chau nho vung cao
08/04/2014 VNCK – 0070359   100,000.00 IBVCB.0804140602631002.Vu Thanh Huong Tran Dang Tuan ung ho cac em dan toc mien nui
08/04/2014 VNCK – 0088879   2,000,000.00 IBVCB.0804140211193001.Nguyen Trong Binh Ha Noi Com co thit
08/04/2014 VNCK – 0000243   1,000,000.00 IBVCB.0804140766737002.Vuong Gia Hy 3a2c48 garden court 1, p.tan phong, q7 Tu thien cho nguoi ngheo, hoan canh kho khan
08/04/2014 VNCK – 0089156   1,000,000.00 IBVCB.0804140176513001.DVKhoi ung ho Com Co Thit
08/04/2014 9621 – 0000089   200,000.00 trinh ngoc duc GD TIEN MAT
08/04/2014 D343 – 0000077   1,000,000.00 truong thi thu hang ntien dong gop quy CCT GD TIEN MAT
08/04/2014 VNCK – 0086490   1,000,000.00 IBVCB.0804140672849001.PHAN QUANG DUNG, ho tro cho cac em o vung cao bua com co thit
08/04/2014 J633 – 0005840   4,000,000.00 Sender:01204009.DD:080414.SHGD:10000317.BO: DANG VIET HUONG.VIET HUONG DANG CANADA
08/04/2014 VNCK – 0068067   200,000.00 IBVCB.0804140507427001.Nguyen Lan Phuong Ung ho thang 4/14
08/04/2014 VNCK – 0073597   200,000.00 IBVCB.0804140591957001.Dang Thuc Trang CCT TPHCM UH thuong xuyen thang 4/2014
08/04/2014 I812 – 0005060   200,000.00 FTF.CN:9704366800755381018.FrAcc:0491001494471 .ToAcc:0011004025430
08/04/2014 VNCK – 0076627   200,000.00 IBVCB.0804140298375004.Hai chau Hue Nhu + Duy Bao, Quan Cam Le, Tp. Da Nang Ung ho CCT thang 4 nam 2014
08/04/2014 VNCK – 0099948   100,000.00 IBVCB.0804140325137003.tien tu thien
08/04/2014 VNCK – 0089650   500,000.00 IBVCB.0804140752823001.Banh mi & Banh ran Hanoi Ung ho thuong xuyen
08/04/2014 VNCK – 0099691   200,000.00 IBVCB.0804140115785004.Nguyen Hiep Hanoi, ung ho quy CCT
08/04/2014 VNCK – 0062140   300,000.00 IBVCB.0704140710041002.Be Quang Minh Sai Gon NA
08/04/2014 VNCK – 0096164   900,000.00 IBVCB.0804140886933001.Vu Anh Quan 1D Thang Long UHTX (Thang 4,5,6/2014)
08/04/2014 VNCK – 0062806   200,000.00 IBVCB.0704140923621001.Ung ho chuong trinh Com co thit
08/04/2014 F029 – 0006991   100,000.00 PT..VO PHAN HONG THAO.20140408.090701.Transfer for PT.-QuyComcothit.
08/04/2014 VNCK – 0001020   500,000.00 IBVCB.0804140462477001.Zero112358 Hanoi Ung ho Com Co Thit
08/04/2014 VNCK – 0075624   500,000.00 IBVCB.0804140802649002.Tam Ung ho Quy CCT
07/04/2014 VNCK – 0047332   300,000.00 IBVCB.0704140358817001.Com co thit Com co thit Quy com co thit
07/04/2014 VNCK – 0045028   200,000.00 IBVCB.0704141037041002.thuyht ung ho Quy Com co thit
07/04/2014 VNCK – 0033484   220,000.00 IBVCB.0704140430909002.KM Hanoi ung ho Com co thit
07/04/2014 VNCK – 0044118   720,000.00 IBVCB.0704140760865001.Hien Nguyen CCT Hanoi Ung ho thuong xuyen thang 4-5-6/2014
07/04/2014 J633 – 0019051   2,000,000.00 Sender:01310001.DD:070414.SHGD:10005641.BO: DO MY DUNG.MAIVILLA CHUYEN TIEN COM CO THIT T H ANG 4 CHO TRAN DANG TUAN
07/04/2014 4640 – 0006163   200,000.00 /Ref:PALPMR19515{//}/Ref:PALPMR19515{//}LP VNMR19515 GUI CHU DONG GOP NHO NHO CHO CCT D.Vi CHUYEN:NGUYEN H TRUONG
07/04/2014 L333 – 0013897   300,000.00 Sender:79201001.DD:070414.SHGD:10005835.BO: NGUYEN THI THUY LINH.UNG HO CAC CHAU CCT
07/04/2014 Z074 – 0000264   1,660,000.00 lop 12e tran phu khoa 83-86 ung ho com co thit GD TIEN MAT
07/04/2014 Z074 – 0000262   500,000.00 ban hoa (du hoc tai uc) ung ho cct GD TIEN MAT
07/04/2014 J633 – 0015676   2,000,000.00 Sender:01309001.DD:070414.SHGD:10002302.BO: NGUYEN THI THU HUONG.THU HUONG ANZ CHUYEN TIEN UNG HO THUONG XUYEN T2 T3 T4 T5 2014
07/04/2014 VNCK – 0057048   100,000.00 IBVCB.0704141029421001.Them mot mieng thit cho be vung cao
07/04/2014 J633 – 0014047   300,000.00 Sender:01309001.DD:070414.SHGD:10001943.BO: HOANG HA.HOANG HA CONG AN QUAN HOANG MAI UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT.
07/04/2014 J633 – 0012800   100,000.00 Sender:01307001.DD:070414.SHGD:10001371.BO: TRAN SON NHI.IBTRAN SON NHI CHUYEN KHOAN CHO TRAN DANG TUAN
07/04/2014 VNCK – 0041009   200,000.00 IBVCB.0704140190271002.Chau Luong Trung Kien UH CT Com co thit T4/2014
07/04/2014 VNCK – 0038733   200,000.00 IBVCB.0704140922351002.Thao Tran COM CO THIT
07/04/2014 J633 – 0008604   300,000.00 Sender:01202001.DD:070414.SHGD:10001462.BO: NGUYEN THI BINH AN.995214040701052 DONG NOP UNG HO HANG THANG
07/04/2014 J633 – 0007905   500,000.00 Sender:01310001.DD:070414.SHGD:10000321.BO: NGUYEN THI NHUNG.NGUYEN THI NHUNG UNG HO CCT
07/04/2014 VNCK – 0051548   500,000.00 IBVCB.0704140724591002.ung ho quy " com co thit "
06/04/2014 VSMS – 0275323 8,800.00   THU PHI DICH VU SMS CHU DONG THANG 03/2014. SDT: 0984371177. So tien 8800 VND
05/04/2014 VNCK – 0089095   200,000.00 IBVCB.0404140728331003.Dai gia dinh ong Ba Duc Binh va Minh Dung 74 ngo 41 thai ha va 38 ngo 16 Thai Ha Hn Tang quy 200000
05/04/2014 VNCK – 0090751   1,000,000.00 IBVCB.0504140448441002.Giup CCT – cac be vung cao
05/04/2014 VNCK – 0099935   1,000,000.00 IBVCB.0504140454611001.Chau Dan Linh tang cac ban nhan dip sinh nhat!
05/04/2014 VNCK – 0089657   200,000.00 IBVCB.0404140630867001.Nguyen Minh Thu ung ho CCT T4 2014 VCCorp Quy Com co thit
05/04/2014 HL45 – 0000017   500,000.00 CHAU AN KHANH UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT
05/04/2014 F227 – 0006514   200,000.00 FTF.CN:9704366800750039017.FrAcc:0181000456374 .ToAcc:0011004025430
05/04/2014 6163 – 0004692   300,000.00 FTF.CN:9704366800644299033.FrAcc:0011000703570 .ToAcc:0011004025430
04/04/2014 VNCK – 0065355   200,000.00 IBVCB.0404140086501004.FB Thanh Tran Ung ho thuong xuyen thang 4/2014
04/04/2014 J633 – 0006878   400,000.00 Sender:01310001.DD:040414.SHGD:10000697.BO: NGUYEN ANH TUAN.GIA DINH PHUONG DUY ANH UNG HO COM CO THIT
04/04/2014 VNMB – 0172904   1,000,000.00 IBVCB.VNMB. VNMB20140404172904. Xuan Khanh ung ho TX CCT quy 2.2014
04/04/2014 VNCK – 0053278   300,000.00 IBVCB.0404140807697001.Dung Tri UH com co thit com co thit
04/04/2014 J633 – 0006987   200,000.00 Sender:79314001.DD:040414.SHGD:10000096.BO: NGUYEN HONG VAN.UNG HO CCT T4.2014
04/04/2014 J633 – 0012445   300,000.00 Sender:79303001.DD:040414.SHGD:10003712.BO: NGUYEN PHUONG DUNG.UNG HO COM CO THIT
04/04/2014 J633 – 0009810   300,000.00 Sender:01314001.DD:040414.SHGD:10000515.BO: LE THI THUY BICH.CHUYEN CHO CCT THANG 4
04/04/2014 L333 – 0010187   500,000.00 Sender:79333001.DD:040414.SHGD:10000681.BO: BUI THI THU HOAI.TC FT1409459061. BUI THI THU HOAI CT CHO DU AN COM C O THIT
04/04/2014 VNCK – 0070815   500,000.00 IBVCB.0404140153763006.Ung ho CT CCT
04/04/2014 VNMB – 0175240   200,000.00 IBVCB.VNMB. VNMB20140404175240. Ung ho Quy CCT – TCT
04/04/2014 VNCK – 0053968   200,000.00 IBVCB.0404140976481001.Aitc ung ho thang 4/2014
04/04/2014 VNCK – 0073884   500,000.00 IBVCB.0404140628007002.Pham Minh Tri Quy com co thit
04/04/2014 VNCK – 0081977   100,000.00 IBVCB.0404140682181004.LE VU KHANH VAN HCM Quy com co thit
04/04/2014 VNMB – 0172268   500,000.00 IBVCB.VNMB. VNMB20140403172268. ung ho cac chau vung cao
04/04/2014 VNCK – 0070632   100,000.00 IBVCB.0404140886627001.NGO TIEN MANH 11 HOANG DIEU CONG NHAN
04/04/2014 VNCK – 0054568   240,000.00 IBVCB.0404141022357001.Fb Huong Duong T3 + T4
04/04/2014 VNCK – 0057717   400,000.00 IBVCB.0404140310039004.Be An va Khoi ung ho CCT
04/04/2014 J633 – 0007295   480,000.00 Sender:01307001.DD:040414.SHGD:10000151.BO: KHONG DUC TRUNG.IBUNG HO CCT T4.2014
04/04/2014 VNCK – 0081558   200,000.00 IBVCB.0404140896377001.Duong Le Quoc Huy Ung ho Quy Com Co Thit
03/04/2014 0105 – 0006536   100,000.00 /Ref:P14040300342{//}/Ref:P14040300342{//}NGUYEN THI THU HIEN CT MON 100,000 NG03/04/14NG UOI HUONG: TRAN DANG TUANTK TAI VCB – SO GIAO DICHND: UNG HO QUY – COM CO THIT
03/04/2014 VNCK – 0028475   200,000.00 IBVCB.0304140670365001.Nguyen Khac Hung 81 Trai Ca – Truong Dinh- Hai Ba Trung – HN ung ho hang thang cho cac chau nho.
03/04/2014 VNCK – 0031910 10,000,000.00   IBVCB.0304140666675001.TRA TIEN MUA AO CHO CHI MAI TRINH TP HCM (50% GIA TRI)
03/04/2014 VNCK – 0021599   100,000.00 IBVCB.0304140547563001.HOANG THI THAO UNG HO CCT T4
03/04/2014 G420 – 0021191   700,000.00 //SAL030414G420005//BAO VIETNAMNET TT NB TUAN VIET NAM 1.2-15.2.14
03/04/2014 J633 – 0005001   300,000.00 Sender:01311001.DD:030414.SHGD:10000042.BO: NGUYEN HOANG MINH.CHAU NHAT NAM CK CCT THANG 4 FT14092324799293 0020129791005
03/04/2014 VNCK – 0029865   200,000.00 IBVCB.0304140244617002.linh nguyen linh nguyen linh nguyen
03/04/2014 E889 – 0000036   200,000.00 MAI THI HOANG YEN NT UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT T04.2014 GD TIEN MAT
03/04/2014 VNCK – 0028722   300,000.00 IBVCB.0304140770081001.HTB Ung ho Com co Thit – 04/2014.
03/04/2014 J633 – 0006593   1,000,000.00 Sender:01204009.DD:030414.SHGD:10001454.BO: DINH XUAN TINH.UNG HO CT BUA COM CO THIT, CTI EP SGD VCB
03/04/2014 P394 – 0000099   10,000,000.00 MAI TRINH VA CAC BAN CT UNG HO 500 AO LANH TAT NIEN 2014 B/O NGUYEN THI MAI TRINH GD TIEN MAT
03/04/2014 VNCK – 0030557   100,000.00 IBVCB.0304140763277002.Nguyen Thi Kim Oanh Ha Noi Them mieng thit vao bua com cho cac con
03/04/2014 VNCK – 0018982   50,000.00 IBVCB.0304140032601005.Hieu Thuy VCB Ung ho quy com co thit
03/04/2014 VNCK – 0034769   1,000,000.00 IBVCB.0304140965755001.DiskDr 160 Tay Son – HN Ung ho chuong trinh CCT
03/04/2014 VNCK – 0032053 10,000,000.00   IBVCB.0304140992843002.TRA TIEN MUA AO CHO CHI MAI TRINH TP HCM (50% GIA TRI)
03/04/2014 VNCK – 0010597   500,000.00 IBVCB.0204140694495001.Nguyen Quang Chanh – France Ha Noi Nguyen Quang Chanh ung ho chuong trinh com co thit
03/04/2014 J633 – 0012257   500,000.00 Sender:01311001.DD:030414.SHGD:10002635.BO: TRAN DIEU HA.UNG HO TX CCT T3.2014 300.000D UN G HO CAC BE LUNG LUONG 200.000D
03/04/2014 J633 – 0007836   1,500,000.00 Sender:01310001.DD:030414.SHGD:10001414.BO: LE THI BINH THIN.CCT T4 5 6
03/04/2014 J633 – 0006028   500,000.00 Sender:01307001.DD:030414.SHGD:10000222.BO: LE THI NGOC ANH.BE ANNIE UNG HO ANH CHI HOC SI NH VUNG CAO CT COM CA THIT
02/04/2014 J633 – 0008184   1,050,000.00 Sender:01310001.DD:020414.SHGD:10000839.BO: HOANG QUYNH TRANG.COM CO THIT
02/04/2014 VNCK – 0083909   500,000.00 IBVCB.0204140106747002.NMC UNG HO COM CO THIT THANG 4/2014
02/04/2014 D499 – 0002512   2,000,000.00 FTF.CN:9704366807260996016.FrAcc:0071000769820 .ToAcc:0011004025430
02/04/2014 J633 – 0005777   100,000.00 Sender:01309001.DD:020414.SHGD:10000231.BO: NGUYEN THI MINH TRANG.QUY COM CO THIT
02/04/2014 J633 – 0005716   200,000.00 Sender:01202001.DD:020414.SHGD:10000041.BO: NGUYEN DIEU LINH.995214040200050 UNG HO TX T 4 2014
02/04/2014 Q473 – 0000127 2,500,000,000.00   CHUYEN TIEN THANH LAP QUY VAO TK QUY TRO NGHEO VUNG CAO
02/04/2014 Q473 – 0000125   1,000,000.00 TRAN THI THANH HA UNG HO “COM CO THIT” GD TIEN MAT
02/04/2014 Q473 – 0000057   1,000,000.00 HOANG THI THU TRANG CHUYEN VAO QUY COM CO THIT THANG 2 + 3 GD TIEN MAT
02/04/2014 VNCK – 0088569   600,000.00 IBVCB.0204140756669001.haolo-haolongo ung ho CCT quy 2
02/04/2014 VNCK – 0082431   240,000.00 IBVCB.0204140946407001.Ung ho thang 3&4 2 be Xuan Nghi & Dong Nghi Ung ho cac be Pacheo
02/04/2014 X985 – 0000020   300,000.00 TRAN DUC MINH (CCT HUNGGARY) CT GD TIEN MAT
02/04/2014 VNCK – 0087453   200,000.00 IBVCB.0204140996727001.Gia dinh My-Keo Ung ho COM CO THIT
02/04/2014 4640 – 0006366   15,800,000.00 /Ref:P3054092742{//}/Ref:P3054092742{//}B/O:TRAN VIET HUNG CHUONG TRINH NHAN DAO COM CO T HIT (SEC CHUYEN TIEN DOT 4- THANH TU NGUYEN)
02/04/2014 J633 – 0005672   300,000.00 Sender:79302001.DD:020414.SHGD:10000503.BO: TRUONG QUANG NINH.(RMNO 03421404020431) CHUYE N TIEN (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) VIETCOMBANK NH TMCP NGOAI THUONG VIET N)
02/04/2014 VNCK – 0083058   200,000.00 IBVCB.0204140665067001.Pham Hong Nhung UHTX thang 04/2014
02/04/2014 J633 – 0013085   2,000,000.00 Sender:01310001.DD:020414.SHGD:10003438.BO: PHAM THU HIEN.PHAM THU HIEN CT CHUONG TRINH CO M C CO THIT CHO TRAN DANG TUAN
02/04/2014 VNCK – 0009286   100,000.00 IBVCB.0204140884811001.ThitranBH ung ho tx cho cac em vung cao
02/04/2014 VNCK – 0078228   500,000.00 IBVCB.0204140366661002.ung ho Com co thit t4/2014
02/04/2014 VNCK – 0008993   100,000.00 IBVCB.0204140867295001.chau gui cct
02/04/2014 VNCK – 0094967   240,000.00 IBVCB.0204140135687002.Gia dinh Minh Ha ung ho thang 3/14 109 Tran Phu -HD Quy Com co thit
02/04/2014 VNCK – 0076637   200,000.00 IBVCB.0104140757181002.Linh va Huong ung ho CCT T4/2014 A B
02/04/2014 VNCK – 0079261   300,000.00 IBVCB.0204141028989001.COM CO THIT BE MICKEY UNG HO COM CO THIT
02/04/2014 9810 – 0005614   100,000.00 IBPS/SE:01310001.DD:020414.SH:10002913.BO:TRINH VAN HUNG P313-F2 NGUYEN TRAI.KHUONG DINH. THANH XUAN.HA NOI .UNG HO CCT T4.2014
02/04/2014 VNCK – 0087554   500,000.00 IBVCB.0204140049563002.Tran Le Thanh Phuong O nhung noi tre em can su chia se Tre em vung
02/04/2014 VNCK – 0087507   100,000.00 IBVCB.0204140498295001.Quy com co thit Quy com co thi
02/04/2014 JP73 – 0000086   200,000.00 TRAN TU UYEN CHUYEN TIEN : COM CO THIT GD TIEN MAT
02/04/2014 VNMB – 0166495   200,000.00 IBVCB.VNMB. VNMB20140402166495. ung ho
01/04/2014 VNCK – 0038104   300,000.00 IBVCB.0104140636637001.DTVA Gui quy CCT thang 4
01/04/2014 VNCK – 0041455   500,000.00 IBVCB.0104140372293002.Pham Thi Quynh Hoa 16 Vo Van Kiet, Q.1, HCM Cac be vung cao
01/04/2014 VNCK – 0041575   100,000.00 IBVCB.0104140250277001.ung ho Quy com co thit
01/04/2014 VNCK – 0040883   300,000.00 IBVCB.0104140771537001.Le Van Huy ung ho Com co thit
01/04/2014 VNMB – 0160594   1,000,000.00 IBVCB.VNMB. VNMB20140401160594. co Thieu Hoa gui be Pha Mo Gio, chuc con mau lanh benh.
01/04/2014 VNCK – 0069735   300,000.00 IBVCB.0104140120707005.QA HCM Quy com co thit
01/04/2014 VNCK – 0057050   200,000.00 IBVCB.0104140005251003.Van Ho 16 Le Dai Hanh-HN Ung ho Com co thit thang 4/2014
01/04/2014 F352 – 0000090   200,000.00 NGUYEN THI DUYEN UNG HO CCT GD TIEN MAT
01/04/2014 J633 – 0005592   200,000.00 Sender:01202001.DD:010414.SHGD:10000736.BO: NGO TIEN DAT.995214040100517 CHUYEN TIEN UNG HO COM CO THIT.
01/04/2014 VNCK – 0060346   100,000.00 IBVCB.0104140149327002.Me be Ong chung
01/04/2014 VNCK – 0063247   500,000.00 IBVCB.0104140531753003.Ung ho CCT
01/04/2014 J633 – 0012635   500,000.00 Sender:01201001.DD:010414.SHGD:10003987.BO: NGUYEN HONG TRUONG.UNG HO SUOI GIANG THANG 4/2 014
01/04/2014 J633 – 0007264   1,000,000.00 Sender:01310001.DD:010414.SHGD:10000626.BO: NGUYEN TUAN ANH.UHTX T3 CHUC CAC CHAU HOC GI OI. FB TUANANH NGUYEN
01/04/2014 VNCK – 0071787   500,000.00 IBVCB.0104140729279001.Duong Hoang Bach UH 7 em nho LL & CCT 4/2014
01/04/2014 VNCK – 0032317   500,000.00 IBVCB.3103140651651002.Bui Duc Kien Ung ho chuong trinh CCT
01/04/2014 VNCK – 0050336   100,000.00 IBVCB.0104140449621001.Vo Hoang Van 5Q30 TT Truong Dinh – HN Com co thit
01/04/2014 VNCK – 0044590   300,000.00 IBVCB.0104140055995001.Nguyen Vu Hai Anh 55/42 Thong Phong-Ton Duc Thang-Dong Da-HN Chuong trinh Com co thit
31/03/2014 J633 – 0021643   500,000.00 Sender:01202001.DD:310314.SHGD:10005512.BO: TRAN THI DIEM HUONG.995214033102863 GIUP BE PHA MO GIO PHAU THUAT
31/03/2014 J633 – 0009441   500,000.00 Sender:01314001.DD:310314.SHGD:10000087.BO: TRAN THI MINH NGOC.FB NGOC MINHTRAN UNG HO COM CO THIT
31/03/2014 VNCK – 0025081   200,000.00 IBVCB.3103140700737001.motbit co nhue, tu liem, hn ung ho tre vung cao
31/03/2014 J633 – 0006379   200,000.00 Sender:01201001.DD:310314.SHGD:10000459.BO: TRAN T KIM ANH.UH COM CO THIT
31/03/2014 VNCK – 0093666   100,000.00 IBVCB.3003140815643001.Nguyen Tien Phu Nha Trang Quy com co thit
31/03/2014 8315 – 0002616   180,000.00 FTF.CN:5264180507264018 .FrAcc:0021000255544 .ToAcc:0011004025430
31/03/2014 J633 – 0005625   200,000.00 Sender:01311001.DD:310314.SHGD:10000626.BO: LE VAN THUAN.UNG HO CCT
31/03/2014 VNCK – 0024694   300,000.00 IBVCB.3103140936653001.Dinh Thi Thu Hoai Kim Nguu Be Pha Mo Gio – Y Ty Lao Cai bi thoat vi ben
31/03/2014 VNCK – 0018302   200,000.00 IBVCB.3103140327455002.Nguyen Tuyet Ha Noi ung ho Quy Com co thit
31/03/2014 L333 – 0009008   500,000.00 Sender:79334001.DD:310314.SHGD:10000262.BO: NGO THI ANH TUYET.UNG HO CHUONG TRINH COM CO T HIT (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI SO GIAO DICH NHTMCP NGOAI THUONG VN
31/03/2014 VNCK – 0013695   600,000.00 IBVCB.3103140959269002.Be Khanh An so 7, ngo 21 Dang Thuy Tram, HN ung ho thuong xuyen thang 1,2,3
31/03/2014 1303 – 0000054   1,989,000.00 PHAM VAN CO NOP TM GD TIEN MAT
31/03/2014 J633 – 0007424   1,000,000.00 Sender:01204009.DD:310314.SHGD:10001274.BO: TRINH THUY ANH.NHO CT SO GD NHNT VIET NAM. ND LE THANH HAI LE PHUC CT.
31/03/2014 T428 – 0000046   60,000,000.00 tran ngoc ha nt ban lich com co thit tai b28 com vong GD TIEN MAT
31/03/2014 J633 – 0009803   200,000.00 Sender:79604001.DD:310314.SHGD:10001849.BO: MAI THI THANH HA.TRA TIEN 2 TK RAZ KID CHA RGEDETAILS OUR
31/03/2014 J633 – 0018607   500,000.00 Sender:01201001.DD:310314.SHGD:10005986.BO: NGUYEN THI THUY AN.DAO HAI CUONG UNG HO CHUONG TRINH Í COM CO THITÍ
31/03/2014 VNCK – 0096961   200,000.00 IBVCB.3103140417983001.Nguyen Thu Ngan Ung ho CCT
31/03/2014 VNCK – 0096236   300,000.00 IBVCB.3103140889059001.Phuong Phuong Vung tau UHTX thang 4/2014
31/03/2014 VNCK – 0031516   200,000.00 IBVCB.3103140903567001.Com co thit (T3,T4)
31/03/2014 VNCK – 0094940   200,000.00 IBVCB.3003140058963001.Thuc Dang ung ho Com co thit T4/2014
31/03/2014 J633 – 0012379   500,000.00 Sender:01202001.DD:310314.SHGD:10002730.BO: DANG THI HAI LINH.995214033101636 TIEN UNG H O THANG 3

About trandangtuan

chỉ mong làm được những điều nho nhỏ...
Bài này đã được đăng trong Báo viết ké. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s